Logige sisse Microsofti kontoga
Logige sisse või looge konto.
Tere!
Valige mõni muu konto.
Teil on mitu kontot
Valige konto, millega soovite sisse logida.
Exceli funktsioonid (kategooriate kaupa)

Töölehefunktsioonid on kategooriatesse jagatud nende funktsionaalsuse järgi. Klõpsake kategooria funktsioonide sirvimiseks soovitud kategooriat. Kui soovite funktsiooni otsida otsingu kaudu, vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+F ja tippige funktsiooni nime paar esimest tähte või seda kirjeldav sõna. Funktsiooni kohta täpsema teabe saamiseks klõpsake funktsiooni nime, mis kuvatakse esimeses veerus.

Siin on toodud 10 funktsiooni, mille kohta inimesed kõige rohkem loevad.

Funktsioon

Kirjeldus

Funktsioon SUM

Seda funktsiooni saate kasutada väärtuste lisamiseks lahtritesse.

Funktsioon IF

Kasutage seda funktsiooni ühe väärtuse tagastamiseks, kui tingimus on tõene, ja teise väärtuse tagastamiseks, kui see tingimus on väär. Siin on video funktsiooni IF kasutamise kohta.

Funktsioon LOOKUP

Kui soovite otsida ühes reas või veerus olevat väärtust teisest samas asukohas olevast reast või veerust, kasutage seda funktsiooni.

Funktsioon VLOOKUP

Seda funktsiooni saab kasutada siis, kui teil on vaja tabelist või vahemikust otsida ridade järgi. Näiteks saab selle abil otsida töötaja perekonnanime tema töötajakoodi põhjal või leida tema telefoninumbri, otsides perekonnanime järgi (nagu telefoniraamatust). Lisateabe saamiseks vaadake seda videot funktsiooni VLOOKUP kohta.

Funktsioon MATCH

Selle funktsiooni abil saate otsida üksust lahtrivahemikust ja seejärel tagastada selle üksuse suhtelise asukoha vahemikus. Näiteks kui vahemik A1:A3 sisaldab väärtusi 5, 7 ja 38, tagastab valem =MATCH(7;A1:A3;0) arvu 2, kuna 7 on vahemiku teine üksus.

Funktsioon CHOOSE

Kasutage seda funktsiooni ühe väärtuse valimiseks kuni 254-st väärtusest. Näiteks kui väärtused väärtus1 kuni väärtus7 on nädalapäevad, tagastab funktsioon CHOOSE ühe nädalapäevadest, kui argumendina indeks kasutatakse arvu 1 ja 7 vahel.

Funktsioon Date

Kasutage seda funktsiooni selle järjenumbri tagastamiseks, mis tähistab kindlat kuupäeva. See funktsioon on kõige kasulikum olukorras, kus aasta, kuu ja päev on esitatud valemite või lahtriviidete abil. Näiteks on teil tööleht, mis sisaldab kuupäevi vormingus, mida Excel ei tuvasta (nt YYYYMMDD).

Kasutage kahe kuupäeva vahele jäävate päevade, kuude või aastate arvu arvutamiseks funktsiooni DATEDIF.

Funktsioon DAYS

Kasutage seda funktsiooni kahe kuupäeva vahele jäävate päevade arvu tagastamiseks.

Funktsioonid FIND, FINDB

FIND ja FINDB leiavad ühe tekstistringi teise tekstistringi seest. Need tagastavad esimese tekstistringi alguskoha numbri teise tekstistringi esimesest märgist.

Funktsioon INDEX

Kasutage seda funktsiooni, kui soovite tabelist või vahemikust tagastada väärtuse või viite väärtusele.

Exceli uuemates versioonides asendati need funktsioonid uute funktsioonidega, mis pakuvad suuremat täpsust ja sisaldavad nimesid, mis peegeldavad nende kasutust paremini. Exceli varasemate versioonidega ühilduvuse tagamiseks saate neid siiski kasutada, kuid kui tagasiühilduvus pole vajalik, peaksite alustama uute funktsioonide kasutamist. Lisateavet uute funktsioonide kohta leiate teemadest Statistikafunktsioonid (teatmematerjalid) ning Matemaatika- ja trigonomeetriafunktsioonid (teatmematerjalid).

Funktsioon

Kirjeldus

Funktsioon BETADIST

Annab vastuseks beetajaotuse tihedusfunktsiooni väärtuse.

Funktsioon BETAINV

Annab vastuseks beetajaotuse tihedusfunktsiooni pöördfunktsiooni väärtuse.

Funktsioon BINOMDIST

Annab vastuseks üksikliikme binoomjaotuse tõenäosuse.

Funktsioon CHIDIST

Annab vastuseks χ2-jaotuse tõenäosuse ühepoolse piiranguga tõenäosuse.

Funktsioon CHIINV

Annab vastuseks χ2-jaotuse ühepoolse piiranguga tõenäosuse pöördfunktsiooni väärtuse.

Funktsioon CHITEST

Annab vastuseks sõltumatusetesti tulemuse.

Funktsioon CONCATENATE

Ühendab kaks või enam tekstistringi üheks stringiks

Funktsioon CONFIDENCE

Annab vastuseks valimikeskmise usaldusvahemiku.

Funktsioon COVAR

Annab vastuseks kovariatsiooni, andmepunktipaaride hälvete korrutiste keskmise.

Funktsioon CRITBINOM

Annab vastuseks väikseima väärtuse, mille puhul on kumulatiivne binoomjaotus väiksem või võrdne kriteeriumi väärtusega.

Funktsioon EXPONDIST

Annab vastuseks eksponentjaotuse.

Funktsioon FDIST

Annab vastuseks F-tõenäosuse jaotuse.

Funktsioon FINV

Annab vastuseks F-tõenäosuse pöördjaotuse.

Funktsioon FLOOR

Ümardab arvu allapoole, nulli suunas.

Funktsioon FORECAST

Arvutab või prognoosib olemasolevate väärtuste kasutamise abil tulevase väärtuse.

Funktsioon FTEST

Annab vastuseks F-testi tulemi.

Funktsioon GAMMADIST

Annab vastuseks gammajaotuse väärtuse.

Funktsioon GAMMAINV

Annab vastuseks kumulatiivse gammajaotuse pöördfunktsiooni väärtuse.

Funktsioon HYPGEOMDIST

Annab vastuseks hüpergeomeetrilise jaotuse.

Funktsioon LOGINV

Annab vastuseks logaritmilise kumulatiivse normaaljaotuse jaotusfunktsiooni pöördfunktsiooni.

Funktsioon LOGNORMDIST

Annab vastuseks logaritmilise normaaljaotuse jaotusfunktsiooni.

Funktsioon MODE

Annab vastuseks andmehulga kõige enam esineva väärtuse.

Funktsioon NEGBINOMDIST

Annab vastuseks negatiivse binoomjaotuse.

Funktsioon NORMDIST

Annab vastuseks normaaljaotuse jaotusfunktsiooni.

Funktsioon NORMINV

Annab vastuseks normaaljaotuse jaotusfunktsiooni pöördfunktsiooni väärtuse.

Funktsioon NORMSDIST

Annab vastuseks normaliseeritud normaaljaotuse jaotusfunktsiooni väärtuse.

Funktsioon NORMSINV

Annab vastuseks normaliseeritud normaaljaotuse pöördfunktsiooni väärtuse.

Funktsioon PERCENTILE

Annab vastuseks vahemiku väärtuste k-nda protsentiili.

Funktsioon PERCENTRANK

Annab vastuseks väärtuse protsentuaalse asukoha andmehulgas.

Funktsioon POISSON

Annab vastuseks Poissoni jaotuse väärtuse.

Funktsioon QUARTILE

Annab vastuseks andmehulga kvartiili.

Funktsioon RANK

Annab vastuseks arvu asukoha arvuloendis.

Funktsioon STDEV

Arvutab valimi põhjal standardhälbe.

Funktsioon STDEVP

Arvutab standardhälbe kogu populatsiooni alusel.

Funktsioon TDIST

Annab vastuseks Studenti t-jaotuse.

Funktsioon TINV

Annab vastuseks Studenti t-jaotuse pöördfunktsiooni väärtuse.

Funktsioon TTEST

Annab vastuseks Studenti t-testiga seotud tõenäosuse.

Funktsioon VAR

Annab vastuseks hinnangulise dispersiooni valimi alusel.

Funktsioon VARP

Arvutab dispersiooni terve populatsiooni alusel.

Funktsioon WEIBULL

Annab vastuseks Weibulli jaotuse.

Funktsioon ZTEST

Annab vastuseks ühepoolse piiranguga z-testi tõenäosusväärtuse.

Funktsioon

Kirjeldus

Funktsioon CUBEKPIMEMBER

Tagastab tootluse võtmenäitaja (KPI) atribuudi ja kuvab lahtris KPI nime. KPI on koguseliselt mõõdetav näitaja (nt kuu kogutulu või töötaja kvartalikäive), mille abil mõõdetakse ettevõtte tootlust.

Funktsioon CUBEMEMBER

Tagastab kuubi liikme või kordse. Selle abil saate kontrollida, kas liige või kordne on kuubis olemas.

Funktsioon CUBEMEMBERPROPERTY

Tagastab kuubist liikme atribuudi väärtuse. Selle abil saate kontrollida, kas liikme nimi on kuubis olemas, ja tagastada selle liikme jaoks määratud atribuudi.

Funktsioon CUBERANKEDMEMBER

Tagastab kogumi liikme number n (reitingus vastaval kohal oleva liikme). Selle abil saate tagastada mõne kogumi elemendi (nt parima müügiesindaja või kümme tublimat õppurit).

Funktsioon CUBESET

Määratleb arvutatud kogumi liikmeid või kordseid, saates serveris asuvasse kuupi kogumiavaldise, mis loob kogumi ja tagastab selle siis Microsoft Excelisse.

Funktsioon CUBESETCOUNT

Tagastab kogumis olevate üksuste arvu.

Funktsioon CUBEVALUE

Annab kuubist vastuseks kokkuvõtteväärtuse.

Funktsioon

Kirjeldus

Funktsioon DAVERAGE

Annab vastuseks valitud andmebaasikirjete keskmise.

Funktsioon DCOUNT

Loendab andmebaasi lahtrid, mis sisaldavad arve.

Funktsioon DCOUNTA

Loendab andmebaasi lahtrid, mis pole tühjad.

Funktsioon DGET

Leiab andmebaasist üksikkirje, mis vastab määratud kriteeriumidele.

Funktsioon DMAX

Annab vastuseks valitud andmebaasikirjete suurima väärtuse.

Funktsioon DMIN

Annab vastuseks valitud andmebaasikirjete väikseima väärtuse.

Funktsioon DPRODUCT

Korrutab kriteeriumidele vastavate andmebaasikirjete näidatud välja väärtused.

Funktsioon DSTDEV

Arvutab valitud andmebaasikirjetel põhineva valimi standardhälbe.

Funktsioon DSTDEVP

Arvutab kogu valitud andmebaasikirjete kogumi standardhälbe.

Funktsioon DSUM

Liidab arvud kriteeriumidele vastavasse andmebaasi kirjeteveergu.

Funktsioon DVAR

Arvutab valitud andmebaasikirjetel põhineva valimi dispersiooni.

Funktsioon DVARP

Arvutab kogu valitud andmebaasikirjete populatsiooni dispersiooni.

Funktsioon

Kirjeldus

Funktsioon Date

Annab vastuseks kindla kuupäeva järjenumbri.

Funktsioon DATEDIF

Arvutab kahe kuupäeva vahele jäävate päevade, kuude või aastate arvu. See funktsioon on abiks näiteks valemites, kus on vaja arvutada kellegi vanust.

Funktsioon DateValue

Teisendab tekstivormis kuupäeva järjenumbriks.

Funktsioon Day

Teisendab järjenumbri kuupäevaks.

Funktsioon DAYS
.

Annab vastuseks kahe kuupäeva vahele jäävate päevade arvu.

Funktsioon DAYS360

Arvutab kahe kuupäeva vahelise päevade arvu 360-päevase aasta alusel.

Funktsioon EDATE

Annab vastuseks alguskuupäevast näidatud arvu kuude võrra varasema või hilisema kuupäeva järjenumbri.

Funktsioon EOMONTH

Annab vastuseks määratud kuude arvu võrra hilisema või varasema kuu viimase päeva järjenumbri.

Funktsioon Hour

Teisendab järjenumbri tunniks.

Funktsioon ISOWEEKNUM
.

Annab väärtuseks sisestatud kuupäevale vastava aasta ISO nädalanumbri.

Funktsioon Minute

Teisendab järjenumbri minutiks.

Funktsioon Month

Teisendab järjenumbri kuuks.

Funktsioon NETWORKDAYS

Annab vastuseks kahe kuupäeva vahele jäävate täistööpäevade arvu.

Funktsioon NETWORKDAYS.INTL
Excel 2010

Annab vastuseks täistööpäevade arvu kahe kuupäeva vahel, näidates parameetrite abil, millised on nädalavahetuse päevad ja kui palju neid on

Funktsioon Now

Annab vastuseks praeguse kuupäeva ja kellaaja järjenumbri.

Funktsioon SECOND

Teisendab järjenumbri sekundiks.

Funktsioon Time

Annab vastuseks kindla kellaaja järjenumbri.

Funktsioon TimeValue

Teisendab tekstivormis kellaaja järjenumbriks.

Funktsioon TODAY

Annab vastuseks tänase kuupäeva järjenumbri.

Funktsioon Weekday

Teisendab järjenumbri nädalapäevaks.

Funktsioon WEEKNUM

Teisendab järjenumbri selle nädala numbriks, millesse aastas kuupäev langeb.

Funktsioon WORKDAY

Annab vastuseks näidatud kuupäevast määratud tööpäevade arvu võrra varasema või hilisema kuupäeva järjenumbri.

Funktsioon WORKDAY.INTL
Excel 2010

Annab vastuseks määratud arvule tööpäevadele eelneva või järgneva kuupäeva järjenumbri, näidates parameetrite abil, millised on nädalavahetuse päevad ja kui palju neid on

Funktsioon Year

Teisendab järjenumbri aastaks.

Funktsioon YEARFRAC

Annab vastuseks alguskuupäeva ja lõppkuupäeva vahele jääva aastaosa suuruse täispäevade arvuna.

Funktsioon

Kirjeldus

Funktsioon BESSELI

Annab vastuseks Besseli modifitseeritud funktsiooni In(x).

Funktsioon BESSELJ

Annab vastuseks Besseli funktsiooni Jn(x).

Funktsioon BESSELK

Annab vastuseks Besseli modifitseeritud funktsiooni Kn(x).

Funktsioon BESSELY

Annab vastuseks Besseli funktsiooni Yn(x).

Funktsioon BIN2DEC

Teisendab kahendarvu kümnendarvuks.

Funktsioon BIN2HEX

Teisendab kahendarvu kuueteistkümnendarvuks.

Funktsioon BIN2OCT

Teisendab kahendarvu kaheksandarvuks.

Funktsioon BITAND
.

Annab vastuseks kahe arvu bititaseme JA-väärtuse.

Funktsioon BITLSHIFT
.

Annab vastuseks väärtuse arvu, mis on nihkesumma bittide võrra vasakule nihutatud.

Funktsioon BITOR
.

Annab vastuseks kahe arvu bititaseme OR-väärtuse.

Funktsioon BITRSHIFT
.

Annab vastuseks väärtuse arvu, mis on nihkesumma bittide võrra paremale nihutatud.

Funktsioon BITXOR
.

Annab vastuseks kahe arvu bititaseme eksklusiivse või-väärtuse (Exclusive Or).

Funktsioon COMPLEX

Teisendab reaal- ja imaginaarosad kompleksarvuks.

Funktsioon CONVERT

Teisendab arvu ühest mõõtühikute süsteemist teise.

Funktsioon DEC2BIN

Teisendab kümnendarvu kahendarvuks.

Funktsioon DEC2HEX

Teisendab kümnendarvu kuueteistkümnendarvuks.

Funktsioon DEC2OCT

Teisendab kümnendarvu kaheksandarvuks.

Funktsioon DELTA

Kontrollib, kas kaks väärtust on võrdsed.

Funktsioon ERF

Annab vastuseks veafunktsiooni.

Funktsioon ERF.PRECISE
Excel 2010

Annab vastuseks veafunktsiooni.

Funktsioon ERFC

Annab vastuseks komplementaarse veafunktsiooni.

Funktsioon ERFC.PRECISE
Excel 2010

Tagastab komplementaarse ERF funktsiooni väärtuse rajades x-st lõpmatuseni.

Funktsioon GESTEP

Kontrollib, kas arv on ületab läve.

Funktsioon HEX2BIN

Teisendab kuueteistkümnendarvu kahendarvuks.

Funktsioon HEX2DEC

Teisendab kuueteistkümnendarvu kümnendarvuks.

Funktsioon HEX2OCT

Teisendab kuueteistkümnendarvu kaheksandarvuks.

Funktsioon IMABS

Annab vastuseks kompleksarvu absoluutväärtuse (mooduli).

Funktsioon IMAGINARY

Annab vastuseks kompleksarvu imaginaarosa.

Funktsioon IMARGUMENT

Annab vastuseks argumendi (teeta), radiaanides väljendatud nurga.

Funktsioon IMCONJUGATE

Annab vastuseks kompleksarvu kaaskompleksarvu.

Funktsioon IMCOS

Annab vastuseks kompleksarvu koosinuse.

Funktsioon IMCOSH
.

Annab vastuseks kompleksarvu hüperboolse koosinuse.

Funktsioon IMCOT
.

Annab vastuseks kompleksarvu kootangensi.

Funktsioon IMCSC
.

Annab vastuseks kompleksarvu koosekansi.

Funktsioon IMCSCH
.

Annab vastuseks kompleksarvu hüperboolse koosekansi.

Funktsioon IMDIV

Annab vastuseks kahe kompleksarvu jagatise.

Funktsioon IMEXP

Annab vastuseks kompleksarvu eksponendi.

Funktsioon IMLN

Annab vastuseks kompleksarvu naturaallogaritmi.

Funktsioon IMLOG10

Annab vastuseks kompleksarvu kümnendlogaritmi.

Funktsioon IMLOG2

Annab vastuseks kompleksarvu kahendlogaritmi.

Funktsioon IMPOWER

Annab vastuseks kompleksarvu täisarvulise astendajaga astme.

Funktsioon IMPRODUCT

Annab vastuseks 2 kuni 255 kompleksarvu korrutise.

Funktsioon IMREAL

Annab vastuseks kompleksarvu reaalosa.

Funktsioon IMSEC
.

Annab vastuseks kompleksarvu seekansi.

Funktsioon IMSECH
.

Annab vastuseks kompleksarvu hüperboolse seekansi.

Funktsioon IMSIN

Annab vastuseks kompleksarvu siinuse.

Funktsioon IMSINH
.

Annab vastuseks kompleksarvu hüperboolse siinuse.

Funktsioon IMSQRT

Annab vastuseks ruutjuure kompleksarvust.

Funktsioon IMSUB

Annab vastuseks kahe kompleksarvu vahe.

Funktsioon IMSUM

Annab vastuseks kompleksarvude summa.

Funktsioon IMTAN
.

Annab vastuseks kompleksarvu tangensi.

Funktsioon OCT2BIN

Teisendab kaheksandarvu kahendarvuks.

Funktsioon OCT2DEC

Teisendab kaheksandarvu kümnendarvuks.

Funktsioon OCT2HEX

Teisendab kaheksandarvu kuueteistkümnendarvuks.

Funktsioon

Kirjeldus

Funktsioon ACCRINT

Annab vastuseks perioodiliste intressimaksetega väärtpaberi kogunenud intressi.

Funktsioon ACCRINTM

Annab vastuseks intressi kandva väärtpaberi kogunenud intressi tagasimaksetähtajal.

Funktsioon AMORDEGRC

Annab vastuseks kulumi iga arvestusperioodi kohta, kasutades selleks kulumikoefitsienti.

Funktsioon AMORLINC

Annab vastuseks iga arvestusperioodi kulumi.

Funktsioon COUPDAYBS

Annab vastuseks päevade arvu intressiperioodi algusest arvelduskuupäevani.

Funktsioon COUPDAYS

Annab vastuseks arvelduskuupäeva sisaldava intressiperioodi päevade arvu.

Funktsioon COUPDAYSNC

Annab vastuseks päevade arvu arvelduskuupäevast järgmise intressiarvutuskuupäevani.

Funktsioon COUPNCD

Annab vastuseks järgmise intressiarvutuskuupäeva pärast arvelduskuupäeva.

Funktsioon COUPNUM

Annab vastuseks arvelduskuupäevast maksetähtajani maksmisele kuuluvate kupongide arvu.

Funktsioon COUPPCD

Annab vastuseks eelmise intressiarvutuskuupäeva enne arvelduskuupäeva.

Funktsioon CUMIPMT

Arvutab kahe perioodi vahel makstud kumulatiivse intressi.

Funktsioon CUMPRINC

Arvutab laenult makstud kahe perioodi vahelise kumulatiivse põhimakse.

Funktsioon DB

Annab vastuseks vara kulumi määratud perioodil, kasutades fikseeritud degressiivset kulumimeetodit.

Funktsioon DDB

Annab vastuseks vara kulumi määratud perioodil, kasutades topeltdegressiivset kulumimeetodit või mõnda muud teie määratud meetodit.

Funktsioon DISC

Annab vastuseks väärtpaberi diskontomäära.

Funktsioon DOLLARDE

Teisendab murdarvuna väljendatud hinna dollarites kümnendarvuna väljendatud hinnaks dollarites.

Funktsioon DOLLARFR

Teisendab kümnendarvuna väljendatud hinna dollarites murdarvuna väljendatud hinnaks dollarites.

Funktsioon DURATION

Annab vastuseks perioodiliste intressimaksetega väärtpaberi aastase kestuse.

Funktsioon EFFECT

Annab vastuseks efektiivse aastase intressimäära.

Funktsioon FV

Annab vastuseks investeeringu tulevase väärtuse.

Funktsioon FVSCHEDULE

Arvutab algse põhisumma tulevase väärtuse pärast liitintressimäärade rakendamist.

Funktsioon INTRATE

Annab vastuseks diskontovõlakirja intressimäära.

Funktsioon IPMT

Annab vastuseks investeeringu antud perioodi intressimakse.

Funktsioon IRR

Annab vastuseks rahavoogude sarja sisemise tasuvusmäära.

Funktsioon ISPMT

Arvutab investeeringu kindla perioodi jooksul makstud intressi.

Funktsioon MDURATION

Annab vastuseks modifitseeritud Macauley kestuse eeldatava 100-eurose nominaalväärtusega väärtpaberi kohta.

Funktsioon MIRR

Annab vastuseks erinevate määrade alusel finantseeritud positiivsete ja negatiivsete rahavoogude sisemise tasuvusmäära.

Funktsioon NOMINAL

Annab vastuseks aastase nominaalintressi määra.

Funktsioon NPER

Annab vastuseks investeeringu perioodide arvu.

Funktsioon NPV

Annab vastuseks investeeringu puhasnüüdisväärtuse, võttes aluseks perioodiliste rahavoogude sarja ja diskontomäära.

Funktsioon ODDFPRICE

Annab vastuseks hinna väärtpaberi nominaalväärtuse 100 euro kohta juhusliku esimese perioodiga.

Funktsioon ODDFYIELD

Annab vastuseks väärtpaberi tulususe juhusliku esimese perioodiga.

Funktsioon ODDLPRICE

Annab vastuseks hinna väärtpaberi nominaalväärtuse 100 euro kohta juhusliku viimase perioodiga.

Funktsioon ODDLYIELD

Annab vastuseks väärtpaberi tulususe juhusliku viimase perioodiga.

Funktsioon PDURATION
.

Annab vastuseks perioodide arvu, mis kulub investeeringul määratud väärtuse saavutamiseks.

Funktsioon PMT

Annab vastuseks annuiteedi perioodilise makse.

Funktsioon PPMT

Annab vastuseks makse investeeringu põhisummalt antud perioodi kohta.

Funktsioon PRICE

Annab vastuseks hinna perioodilist intressi kandva väärtpaberi nominaalväärtuse 100 euro kohta.

Funktsioon PRICEDISC

Annab vastuseks hinna diskonteeritud väärtpaberi nominaalväärtuse 100 euro kohta.

Funktsioon PRICEMAT

Annab vastuseks hinna intressi kandva väärtpaberi nominaalväärtuse 100 euro kohta maksetähtpäeval.

Funktsioon PV

Annab vastuseks investeeringu nüüdisväärtuse.

Funktsioon RATE

Annab vastuseks intressimäära annuiteediperioodi kohta.

Funktsioon RECEIVED

Annab vastuseks diskontovõlakirja eest tagasimaksetähtajal saadava summa.

Funktsioon RRI
.

Annab vastuseks investeeringu kasvuga võrdväärse intressimäära.

Funktsioon SLN

Annab vastuseks vara lineaarse kulumi ühe perioodi kohta.

Funktsioon SYD

Annab vastuseks vara kumulatiivse kulumi määratud perioodi kohta.

Funktsioon TBILLEQ

Annab vastuseks riigivõlakirja võlakirjaga võrduva tulususe.

Funktsioon TBILLPRICE

Annab vastuseks hinna riigivõlakirja nominaalväärtuse 100 euro kohta.

Funktsioon TBILLYIELD

Annab vastuseks riigivõlakirja tulususe.

Funktsioon VDB

Annab vastuseks vara kulumi määratud või osalisel perioodil, kasutades degressiivset kulumimeetodit.

Funktsioon XIRR

Arvutab sisemise tasuvusmäära järjestikuste rahavoogude puhul, mis ei pruugi olla perioodilised.

Funktsioon XNPV

Annab vastuseks puhasnüüdisväärtuse järjestikuste rahavoogude puhul, mis ei pruugi olla perioodilised.

Funktsioon YIELD

Annab vastuseks perioodilist intressi kandva väärtpaberi tulususe.

Funktsioon YIELDDISC

Annab vastuseks diskonteeritud väärtpaberi (nt riigivõlakirja) aastase tulususe.

Funktsioon YIELDMAT

Annab vastuseks intressi kandva väärtpaberi aastatulususe tagasimaksetähtpäeval.

Funktsioon

Kirjeldus

Funktsioon CELL

Annab vastuseks teabe lahtri vormingu, asukoha või sisu kohta.

Funktsioon ERROR.TYPE

Annab vastuseks veatüübile vastava numbri.

Funktsioon INFO

Annab vastuseks teabe praeguse töökeskkonna kohta.

Märkus. See funktsioon pole Exceli veebirakendus saadaval.

Funktsioon ISBLANK

Annab vastuseks väärtuse TRUE, kui lahter on tühi.

Funktsioon ISERR

Annab vastuseks väärtuse TRUE, kui tegu on veaväärtusega, v.a #N/A.

Funktsioon ISERROR

Annab vastuseks väärtuse TRUE, kui tegu on mis tahes veaväärtusega.

Funktsioon ISEVEN

Annab vastuseks väärtuse TRUE, kui tegu on paarisarvuga.

Funktsioon ISFORMULA
.

Annab vastuseks väärtuse TRUE, kui tegu on viitega lahtrile, mis sisaldab valemit.

Funktsioon ISLOGICAL

Annab vastuseks väärtuse TRUE, kui tegu on loogikaväärtusega.

Funktsioon ISNA

Annab vastuseks väärtuse TRUE, kui tegu on veaväärtusega #N/A.

Funktsioon ISNONTEXT

Annab vastuseks väärtuse TRUE, kui väärtus pole tekst.

Funktsioon ISNUMBER

Annab vastuseks väärtuse TRUE, kui väärtus on arv.

Funktsioon ISODD

Annab vastuseks väärtuse TRUE, kui tegu on paaritu arvuga.

Funktsioon
ISOMITTED Office 365 nupp

Kontrollib, kas LAMBDA väärtus on puudu, ja tagastab väärtuse TRUE või FALSE.

Funktsioon ISREF

Annab vastuseks väärtuse TRUE, kui väärtus on viide.

Funktsioon ISTEXT

Annab vastuseks väärtuse TRUE, kui väärtus on tekst.

Funktsioon N

Annab vastuseks arvuks teisendatud väärtuse.

Funktsioon NA

Annab vastuseks veaväärtuse #N/A.

Funktsioon SHEET
.

Annab vastuseks viidatud lehe lehenumbri.

Funktsioon SHEETS
.

Annab vastuseks viites olevate lehtede arvu.

Funktsioon TYPE

Annab vastuseks väärtuse andmetüüpi näitava arvu.

Funktsioon

Kirjeldus

Funktsioon AND

Annab vastuseks väärtuse TRUE, kui kõigi selle argumentide väärtus on TRUE.

Funktsioon
BYCOL Office 365 nupp

Rakendab igale veerule LAMBDA ja tagastab tulemite massiivi

Funktsioon
BYROW Office 365 nupp

Rakendab igale reale LAMBDA ja tagastab tulemite massiivi

Funktsioon FALSE

Annab vastuseks loogikaväärtuse FALSE.

Funktsioon IF

Määrab sooritatava loogikatesti.

Funktsioon IFERROR

Annab vastuseks teie määratud väärtuse, kui valem annab tulemuseks vea, muul juhul annab vastuseks valemi tulemi.

Funktsioon IFNA
.

Annab vastuseks teie määratud väärtuse, kui avaldis annab tulemuseks vea #N/A; muul juhul annab vastuseks avaldise tulemi.

Funktsioon IFS
2019

Kontrollib, kas üks või mitu tingimust on täidetud, ja tagastab esimesele tõesele (TRUE) tingimusele vastava väärtuse.

Funktsioon
LAMBDA Office 365 nupp

Saate luua kohandatud korduskasutatavaid funktsioone ja neid sõbraliku nimega kutsuda

Funktsioon LET
Office 365 nupp

Määrab arvutustulemitele nimed

Funktsioon
MAKEARRAY Office 365 nupp

Annab vastuseks määratud rea- ja veerusuurusega arvutatud massiivi, rakendades LAMBDA.

Funktsioon
MAP Office 365 nupp

Tagastab massiivi, mis on moodustatud massiivi(te) iga väärtuse vastendamisel uue väärtusega, rakendades lambDA uue väärtuse loomiseks.

Funktsioon NOT

Muudab argumendi tõesusväärtuse vastupidiseks.

Funktsioon OR

Annab vastuseks väärtuse TRUE, kui mõni argumendi väärtus on TRUE.

Funktsioon
REDUCE Office 365 nupp

Vähendab massiivi akumuleeritud väärtuseks, rakendades igale väärtusele LAMBDA ja tagastades koguväärtuse akumulaatoris.

Funktsioon
SCAN Office 365 nupp

Kontrollib massiivi, rakendades igale väärtusele LAMBDA, ja tagastab massiivi, millel on iga vaheväärtus.

Funktsioon SWITCH
Excel 2016

Hindab avaldist väärtuste loendi suhtes ja tagastab tulemuse vastavalt esimesele sobivale väärtusele. Kui vastet ei leita, tagastatakse valikuline vaikeväärtus.

Funktsioon TRUE

Annab vastuseks loogikaväärtuse TRUE.

Funktsioon XOR
.

Annab vastuseks kõigi argumentide loogilise eksklusiivse OR-väärtuse.

Funktsioon

Kirjeldus

Funktsioon ADDRESS

Annab vastuseks tekstiviite töölehe ühele lahtrile.

Funktsioon AREAS

Annab vastuseks viites olevate alade arvu.

Funktsioon CHOOSE

Valib väärtuste loendist ühe väärtuse.

Funktsioon
CHOOSECOLS Office 365 nupp

Annab vastuseks massiivist määratud veerud.

Funktsioon
CHOOSEROWS Office 365 nupp

Annab vastuseks massiivist määratud read.

Funktsioon COLUMN

Annab vastuseks viite veerunumbri.

Funktsioon COLUMNS

Annab vastuseks viites olevate veergude arvu.

Funktsioon
DROP Office 365 nupp

Jätab massiivi algusest või lõpust välja määratud arvu ridu või veerge

Funktsioon
EXPAND Office 365 nupp

Laiendab või peatab massiivi määratud rea- ja veerudimensioonideni

Funktsioon FILTER

Office 365 nupp

Funktsioon FILTER võimaldab andmevahemikku määratletud kriteeriumi alusel filtreerida.

Funktsioon FORMULATEXT
.

Annab vastuseks viite valemi tekstina.

Funktsioon GETPIVOTDATA

Annab vastuseks PivotTable-aruandes talletatud andmed.

Funktsioon HLOOKUP

Otsib väärtust massiivi esimesest reast ja annab vastuseks näidatud lahtri väärtuse.

Funktsioon
HSTACK Office 365 nupp

Lisab massiivid horisontaalselt ja järjestuses, et tagastada suurem massiiv

Funktsioon HYPERLINK

Loob otsetee, mis avab võrguserveris, sisevõrgus või Internetis talletatud dokumendi.

Funktsioon IMAGE

Annab vastuseks pildi antud allikast.

Funktsioon INDEX

Otsib indeksi abil väärtuse viitest või massiivist.

Funktsioon INDIRECT

Annab vastuseks tekstiväärtuse poolt viidatud viite.

Funktsioon LOOKUP

Otsib väärtusi vektorist või massiivist.

Funktsioon MATCH

Otsib väärtusi viitest või massiivist.

Funktsioon OFFSET

Annab vastuseks viite kauguse antud viitest.

Funktsioon ROW

Annab vastuseks viite reanumbri.

Funktsioon ROWS

Annab vastuseks viites olevate ridade arvu.

Funktsioon RTD

Tagastab reaalajas andmed programmist, mis toetab COM-automatiseerimist.

Funktsioon SORT

Office 365 nupp

Sordib vahemiku või massiivi sisu.

Funktsioon SORTBY

Office 365 nupp

Sordib vahemiku või massiivi sisu vahemikus või massiivis olevate väärtuste alusel.

Funktsioon
TAKE Office 365 nupp

Annab vastuseks määratud arvu järjestikusi ridu või veerge massiivi algusest või lõpust.

Funktsioon
TOCOL Office 365 nupp

Annab vastuseks massiivi ühes veerus.

Funktsioon
TOROW Office 365 nupp

Annab vastuseks massiivi ühes reas.

Funktsioon TRANSPOSE

Annab vastuseks transponeeritud massiivi.

Funktsioon UNIQUE

Office 365 nupp

Tagastab loendi või vahemiku kordumatute väärtuste loendi.

Funktsioon VLOOKUP

Otsib massiivi esimesest veerust näidatud väärtusega lahtri ja annab vastuseks lahtri väärtuse, liikudes üle rea.

Funktsioon
VSTACK Office 365 nupp

Lisab massiivid vertikaalselt ja järjestuses, et tagastada suurem massiiv

Funktsioon
WRAPCOLS Office 365 nupp

Murrab esitatud väärtuste rea või veeru määratud arvu elementide järel veergude järgi

Funktsioon
WRAPROWS Office 365 nupp

Murrab esitatud väärtuste rea või veeru ridade kaupa pärast määratud arvu elemente

Funktsioon XLOOKUP

Office 365 nupp

Otsib määratud väärtust vahemikust või massiivist ja tagastab esimesele leitud vastele vastava üksuse. Kui vastet ei leidu, võib XLOOKUP tagastada lähima (ligikaudse) vaste. 

Funktsioon XMATCH

Office 365 nupp

Tagastab üksuse suhtelise positsiooni massiivis või lahtrivahemikus. 

Funktsioon

Kirjeldus

Funktsioon ABS

Annab vastuseks arvu absoluutväärtuse.

Funktsioon ACOS

Annab vastuseks arvu arkuskoosinuse.

Funktsioon ACOSH

Annab vastuseks arvu arkushüperboolse koosinuse.

Funktsioon ACOT
.

Annab vastuseks arvu arkuskootangensi.

Funktsioon ACOTH
.

Annab vastuseks arvu hüperboolse arkuskootangensi.

Funktsioon AGGREGATE

Annab vastuseks loendis või andmebaasis kokkuvõtte

Funktsioon ARABIC

Teisendab Rooma numbri araabia numbriks (arvuna).

Funktsioon ASIN

Annab vastuseks arvu arkussiinuse.

Funktsioon ASINH

Annab vastuseks arvu arkushüperboolse siinuse.

Funktsioon ATAN

Annab vastuseks arvu arkustangensi.

Funktsioon ATAN2

Annab vastuseks arkustangensi x- ja y-koordinaatide alusel.

Funktsioon ATANH

Annab vastuseks arvu arkushüperboolse tangensi.

Funktsioon BASE
.

Teisendab arvu antud alusega tekstkujule.

Funktsioon CEILING

Ümardab arvu lähima täisarvuni või ümardusaluse lähima kordseni.

Funktsioon CEILING.MATH
.

Ümardab arvu üles lähima täisarvuni või ümardusaluse lähima kordseni.

Funktsioon CEILING.PRECISE

Ümardab arvu lähima täisarvuni või ümardusaluse lähima kordseni. Arv ümardatakse ülespoole sõltumata arvu märgist.

Funktsioon COMBIN

Annab vastuseks antud arvu objektide kombinatsioonide arvu.

Funktsioon COMBINA
.

Tagastab antud arvu üksuste kombinatsioonide arvu koos kordustega.

Funktsioon COS

Annab vastuseks arvu koosinuse.

Funktsioon COSH

Arvutab arvu hüperboolse koosinuse.

Funktsioon COT
.

Annab vastuseks nurga kootangensi.

Funktsioon COTH
.

Annab vastuseks arvu hüperboolse kootangensi.

Funktsioon CSC
.

Annab vastuseks nurga koosekansi.

Funktsioon CSCH
.

Annab vastuseks nurga hüperboolse koosekansi.

Funktsioon DECIMAL
.

Teisendab antud alusel arvu tekstkuju kümnendarvuks.

Funktsioon DEGREES

Teisendab radiaanid kraadideks.

Funktsioon EVEN

Ümardab arvu ülespoole lähima paaristäisarvuni.

Funktsioon EXP

Annab vastuseks e antud astmes.

Funktsioon FACT

Annab vastuseks arvu faktoriaali.

Funktsioon FACTDOUBLE

Annab vastuseks arvu topeltfaktoriaali.

Funktsioon FLOOR

Ümardab arvu allapoole, nulli suunas.

Funktsioon FLOOR.MATH
.

Ümardab arvu allapoole lähima täisarvuni või ümardusaluse lähima kordseni.

Funktsioon FLOOR.PRECISE

Ümardab arvu allapoole lähima täisarvuni või ümardusaluse lähima kordseni. Arv ümardatakse allapoole sõltumata arvu märgist.

Funktsioon GCD

Annab vastuseks suurima ühisjagaja.

Funktsioon INT

Ümardab arvu allapoole lähima täisarvuni.

Funktsioon ISO.CEILING
.

Annab vastuseks arvu, mis on ümardatud üles lähima täisarvuni või ümardusaluse lähima kordseni.

Funktsioon LCM

Annab vastuseks vähima ühiskordse.

Funktsioon LET
Office 365 nupp

Määrab arvutustulemitele nimed. Nii saab valemis salvestada vahearvutusi ja väärtusi või määratleda nimesid.

Funktsioon LN

Annab vastuseks arvu naturaallogaritmi.

Funktsioon LOG

Annab vastuseks arvu logaritmi määratud alusel.

Funktsioon LOG10

Annab vastuseks arvu kümnendlogaritmi.

Funktsioon MDETERM

Annab vastuseks massiivi maatriksi determinandi.

Funktsioon MINVERSE

Annab vastuseks massiivi pöördmaatriksi.

Funktsioon MMULT

Annab vastuseks kahe massiivi maatrikskorrutise.

Funktsioon MOD

Annab vastuseks jagatise jäägi.

Funktsioon MROUND

Annab vastuseks ümardusaluse lähima kordseni ümardatud arvu.

Funktsioon MULTINOMIAL

Annab vastuseks arvuhulga multinoomi.

Funktsioon MUNIT
.

Annab vastuseks ühikumaatriksi või määratud mõõtme.

Funktsioon ODD

Ümardab arvu ülespoole lähima paaritu täisarvuni.

Funktsioon PI

Annab vastuseks pii (π) väärtuse.

Funktsioon POWER

Annab vastuseks astendatud arvu.

Funktsioon PRODUCT

Korrutab antud argumente.

Funktsioon QUOTIENT

Annab vastuseks jagatise täisarvulise osa.

Funktsioon RADIANS

Teisendab kraadid radiaanideks.

Funktsioon RAND

Annab vastuseks juhusliku arvu vahemikus 0 kuni 1.

Funktsioon RANDARRAY

Office 365 nupp

Tagastab vahemikus 0 kuni 1 olevate juhuslike arvude massiivi. Soovi korral saate ise määrata täidetavate ridade ja veergude arvu, miinimum- ja maksimumväärtused ning ka selle, kas tagastada täisarvud või kümnendarvud.

Funktsioon RANDBETWEEN

Annab vastuseks juhusliku arvu teie määratud arvude vahemikus.

Funktsioon ROMAN

Teisendab araabia numbri tekstina esitatud Rooma numbriks.

Funktsioon ROUND

Ümardab arvu määratud kümnendkohtade arvuni.

Funktsioon ROUNDDOWN

Ümardab arvu allapoole, nulli suunas.

Funktsioon ROUNDUP

Ümardab arvu ülespoole, nullist eemale.

Funktsioon SEC
.

Annab vastuseks nurga seekansi.

Funktsioon SECH
.

Annab vastuseks nurga hüperboolse seekansi.

Funktsioon SERIESSUM

Annab vastuseks valemil põhineva astmerea summa.

Funktsioon SEQUENCE

Office 365 nupp

Genereerib massiivis järjestikuste arvude jada (nt 1, 2, 3, 4).

Funktsioon SIGN

Annab vastuseks arvu märgi.

Funktsioon SIN

Annab vastuseks antud nurga siinuse.

Funktsioon SINH

Annab vastuseks arvu hüperboolse siinuse.

Funktsioon SQRT

Annab vastuseks arvu ruutjuure.

Funktsioon SQRTPI

Annab vastuseks ruutjuure korrutisest (arv * pii (π)).

Funktsioon SUBTOTAL

Annab vastuseks loendi või andmebaasi vahekokkuvõtte.

Funktsioon SUM

Liidab argumendid.

Funktsioon SUMIF

Liidab antud kriteeriumidega määratud lahtrite väärtused.

Funktsioon SUMIFS
2019

Liidab mitmele kriteeriumile vastavate ja vahemikus asuvate lahtrite väärtused.

Funktsioon SUMPRODUCT

Annab vastuseks vastavate massiivikomponentide korrutiste summa.

Funktsioon SUMSQ

Annab vastuseks argumentide ruutude summa.

Funktsioon SUMX2MY2

Annab vastuseks kahe massiivi vastavate väärtuste ruutude vahede summa.

Funktsioon SUMX2PY2

Annab vastuseks kahe massiivi vastavate väärtuste ruutude summade summa.

Funktsioon SUMXMY2

Annab vastuseks kahe massiivi vastavate väärtuste vahede ruutude summa.

Funktsioon TAN

Annab vastuseks arvu tangensi.

Funktsioon TANH

Annab vastuseks arvu hüperboolse tangensi.

Funktsioon TRUNC

Kärbib arvu murdosa.

Funktsioon

Kirjeldus

Funktsioon AVEDEV

Annab vastuseks andmepunktide keskmise absoluuthälbe keskväärtuse põhjal.

Funktsioon AVERAGE

Annab vastuseks oma argumentide keskväärtuse.

Funktsioon AVERAGEA

Annab vastuseks oma argumentide keskväärtuse, k.a arv-, teksti- ja loogikaväärtused.

Funktsioon AVERAGEIF

Annab vastuseks kõigi mitmele kriteeriumile vastavas vahemikus olevate lahtrite keskmise (aritmeetilise keskmise).

Funktsioon AVERAGEIFS
2019

Annab vastuseks kõigi mitmele kriteeriumile vastavate lahtrite keskmise (aritmeetilise keskmise).

Funktsioon BETA.DIST
Excel 2010

Annab vastuseks beetajaotuse tihedusfunktsiooni väärtuse.

Funktsioon BETA.INV
Excel 2010

Annab vastuseks beetajaotuse tihedusfunktsiooni pöördfunktsiooni väärtuse.

Funktsioon BINOM.DIST
Excel 2010

Annab vastuseks üksikliikme binoomjaotuse tõenäosuse.

Funktsioon BINOM.DIST.RANGE
.

Annab vastuseks katse tulemi tõenäosuse binoomjaotuse korral.

Funktsioon BINOM.INV
Excel 2010

Annab vastuseks väikseima väärtuse, mille puhul on kumulatiivne binoomjaotus väiksem või võrdne kriteeriumi väärtusega.

Funktsioon CHISQ.DIST
Excel 2010

Annab vastuseks beetajaotuse tihedusfunktsiooni väärtuse.

Funktsioon CHISQ.DIST.RT
Excel 2010

Annab vastuseks Χ2-jaotuse tõenäosuse ühepoolse piiranguga tõenäosuse.

Funktsioon CHISQ.INV
Excel 2010

Annab vastuseks beetajaotuse tihedusfunktsiooni väärtuse.

Funktsioon CHISQ.INV.RT
Excel 2010

Annab vastuseks Χ2-jaotuse ühepoolse piiranguga tõenäosuse pöördfunktsiooni väärtuse.

Funktsioon CHISQ.TEST
Excel 2010

Annab vastuseks sõltumatusetesti tulemuse.

Funktsioon CONFIDENCE.NORM
Excel 2010

Annab vastuseks valimikeskmise usaldusvahemiku.

Funktsioon CONFIDENCE.T
Excel 2010

Annab vastuseks Studenti t-jaotusega valimikeskmise usaldusvahemiku.

Funktsioon CORREL

Annab vastuseks kahe andmehulga korrelatsioonikordaja.

Funktsioon COUNT

Loendab argumentide loendis olevaid arve.

Funktsioon COUNTA

Loendab argumentide loendis olevaid väärtusi.

Funktsioon COUNTBLANK

Loendab vahemiku tühjad lahtrid.

Funktsioon COUNTIF

Loendab antud kriteeriumidele vastavad lahtrid vahemikus.

Funktsioon COUNTIFS
2019

Loendab mitmetele kriteeriumidele vastava vahemiku lahtrite arvu.

Funktsioon COVARIANCE.P
Excel 2010

Annab vastuseks kovariatsiooni, andmepunktipaaride hälvete korrutiste keskmise.

Funktsioon COVARIANCE.S
Excel 2010

Annab vastuseks valimi kovariatsiooni – kahes andmehulgas iga andmepunktipaari hälvete korrutiste keskmise väärtuse.

Funktsioon DEVSQ

Annab vastuseks hälvete ruutude summa.

Funktsioon EXPON.DIST
Excel 2010

Annab vastuseks eksponentjaotuse.

Funktsioon F.DIST
Excel 2010

Annab vastuseks F-tõenäosuse jaotuse.

Funktsioon F.DIST.RT
Excel 2010

Annab vastuseks F-tõenäosuse jaotuse.

Funktsioon F.INV
Excel 2010

Annab vastuseks F-tõenäosuse pöördjaotuse.

Funktsioon F.INV.RT
Excel 2010

Annab vastuseks F-tõenäosuse pöördjaotuse.

Funktsioon F.TEST
Excel 2010

Annab vastuseks F-testi tulemi.

Funktsioon FISHER

Annab vastuseks Fisheri teisenduse.

Funktsioon FISHERINV

Annab vastuseks Fisheri pöördteisenduse.

Funktsioon FORECAST

Annab vastuseks väärtuse, eeldades lineaarset trendi.

Märkus. Excel 2016 asendatakse see funktsioon funktsiooniga FORECAST. LineAR on uute prognoosifunktsioonide osa, kuid see on endiselt saadaval ühilduvuse tagamiseks varasemate versioonidega.

Funktsioon FORECAST.ETS
Excel 2016

Tuletab tulevase väärtuse olemasolevate (ajalooliste) väärtuste põhjal, kasutades eksponentsilumise (ETS) algoritmi AAA-versiooni.

Funktsioon FORECAST.ETS.CONFINT
Excel 2016

Tagastab konkreetse sihtkuupäeva jaoks prognoositud väärtuse usaldusvahemiku.

Funktsioon FORECAST.ETS.SEASONALITY
Excel 2016

Tagastab Exceli poolt määratud ajasarja jaoks tuvastatud korduva mustri kestuse.

Funktsioon FORECAST.ETS.STAT
Excel 2016

Tagastab ajasarja prognoosimise tulemusena statistilise väärtuse.

Funktsioon FORECAST.LINEAR
Excel 2016

Tuletab tulevase väärtuse põhinedes olemasolevatel väärtustel.

Funktsioon FREQUENCY

Annab vastuseks andmete esinemissageduse jaotuse vertikaalse massiivina.

Funktsioon GAMMA
.

Annab vastuseks gammafunktsiooni väärtuse.

Funktsioon GAMMA.DIST
Excel 2010

Annab vastuseks gammajaotuse väärtuse.

Funktsioon GAMMA.INV
Excel 2010

Annab vastuseks gammajaotuse jaotusfunktsiooni pöördfunktsiooni väärtuse.

Funktsioon GAMMALN

Annab vastuseks gammafunktsiooni naturaallogaritmi (Γ(x)).

Funktsioon GAMMALN.PRECISE
Excel 2010

Annab vastuseks gammafunktsiooni naturaallogaritmi (Γ(x)).

Funktsioon GAUSS
.

Annab vastuseks 0,5 vähem kui normaliseeritud kumulatiivse normaaljaotuse väärtus.

Funktsioon GEOMEAN

Annab vastuseks geomeetrilise keskmise.

Funktsioon GROWTH

Annab vastuseks väärtused, eeldades eksponentsiaalset trendi.

Funktsioon HARMEAN

Annab vastuseks harmoonilise keskmise.

Funktsioon HYPGEOM.DIST

Annab vastuseks hüpergeomeetrilise jaotuse.

Funktsioon INTERCEPT

Annab vastuseks lineaarse regressioonisirge algordinaadi.

Funktsioon KURT

Annab vastuseks andmehulga ekstsessi.

Funktsioon LARGE

Annab vastuseks suuruselt k-nda väärtuse andmehulgas.

Funktsioon LINEST

Annab vastuseks lineaarse trendi parameetrid.

Funktsioon LOGEST

Annab vastuseks eksponentsiaalse trendi parameetrid.

Funktsioon LOGNORM.DIST
Excel 2010

Annab vastuseks logaritmilise normaaljaotuse jaotusfunktsiooni.

Funktsioon LOGNORM.INV
Excel 2010

Annab vastuseks logaritmilise kumulatiivse normaaljaotuse pöördfunktsiooni.

Funktsioon MAX

Annab vastuseks argumentide loendi suurima väärtuse.

Funktsioon MAXA

Annab vastuseks argumentide (sh arv-, teksti- ja loogikaväärtused) loendi suurima väärtuse.

Funktsioon MAXIFS
2019

Tagastab suurima väärtuse, mis esineb lahtrites, millele kehtivad kindlad tingimused või kriteeriumid.

Funktsioon MEDIAN

Annab vastuseks antud arvude mediaani.

Funktsioon MIN

Annab vastuseks argumentide loendi väikseima väärtuse.

Funktsioon MINA

Annab vastuseks argumentide loendi väikseima väärtuse, k.a arv-, teksti- ja loogikaväärtused.

Funktsioon MINIFS
2019

Tagastab väikseima väärtuse, mis esineb lahtrites, millele kehtivad kindlad tingimused või kriteeriumid.

Funktsioon MODE.MULT
Excel 2010

Annab vastuseks massiivi või andmehulga kõige sagedamini esinevate ehk korduvate väärtuste vertikaalse massiivi.

Funktsioon MODE.SNGL
Excel 2010

Annab vastuseks andmehulgas kõige enam esineva väärtuse.

Funktsioon NEGBINOM.DIST
Excel 2010

Annab vastuseks negatiivse binoomjaotuse.

Funktsioon NORM.DIST
Excel 2010

Annab vastuseks normaaljaotuse jaotusfunktsiooni.

Funktsioon NORM.INV
Excel 2010

Annab vastuseks normaaljaotuse jaotusfunktsiooni pöördfunktsiooni väärtuse.

Funktsioon NORM.S.DIST
Excel 2010

Annab vastuseks normaliseeritud normaaljaotuse jaotusfunktsiooni väärtuse.

Funktsioon NORM.S.INV
Excel 2010

Annab vastuseks normaliseeritud normaaljaotuse jaotusfunktsiooni pöördfunktsiooni väärtuse.

Funktsioon PEARSON

Annab vastuseks Pearsoni korrelatsioonikordaja.

Funktsioon PERCENTILE.EXC
Excel 2010

Annab vastuseks vahemikus leiduvate väärtuste k-nda protsentiili, kus k on vahemikus 0..1 (välja arvatud).

Funktsioon PERCENTILE.INC
Excel 2010

Annab vastuseks vahemiku väärtuste k-nda protsentiili.

Funktsioon PERCENTRANK.EXC
Excel 2010

Annab vastuseks väärtuse asukoha andmehulgas andmehulga protsendimäärana (0..1, välja arvatud).

Funktsioon PERCENTRANK.INC
Excel 2010

Annab vastuseks väärtuse protsentuaalse asukoha andmehulgas.

Funktsioon PERMUT

Annab vastuseks antud objektide arvu permutatsioonide arvu.

Funktsioon PERMUTATIONA
.

Annab vastuseks permutatsioonide arvu teatud arvu objektide korral (kordustega), mille saab objektide koguhulgast valida.

Funktsioon PHI
.

Annab vastuseks normaliseeritud normaaljaotuse tihedusfunktsiooni väärtuse.

Funktsioon POISSON.DIST
Excel 2010

Annab vastuseks Poissoni jaotuse väärtuse.

Funktsioon PROB

Annab vastuseks tõenäosuse, mil vahemiku väärtused on kahe piirväärtuse vahel.

Funktsioon QUARTILE.EXC
Excel 2010

Annab vastuseks andmehulga kvartiili, võttes aluseks protsentiilväärtused vahemikus 0..1 (välja arvatud).

Funktsioon QUARTILE.INC
Excel 2010

Annab vastuseks andmehulga kvartiili.

Funktsioon RANK.AVG
Excel 2010

Annab vastuseks arvu asukoha arvuloendis.

Funktsioon RANK.EQ
Excel 2010

Annab vastuseks arvu asukoha arvuloendis.

Funktsioon RSQ

Annab vastuseks Pearsoni korrelatsioonikordaja ruudu.

Funktsioon SKEW

Annab vastuseks jaotuse asümmeetriakordaja.

Funktsioon SKEW.P
.

Annab vastuseks jaotuse asümmeetriakordaja populatsiooni põhjal: näitaja, mis iseloomustab jaotuse asümmeetria-astet keskmise ümber.

Funktsioon SLOPE

Annab vastuseks lineaarse regressioonisirge tõusu.

Funktsioon SMALL

Annab vastuseks väiksuselt k-nda väärtuse andmehulgas.

Funktsioon STANDARDIZE

Annab vastuseks normaliseeritud väärtuse.

Funktsioon STDEV.P
Excel 2010

Arvutab standardhälbe kogu kogumi alusel.

Funktsioon STDEV.S
Excel 2010

Arvutab valimi põhjal standardhälbe.

Funktsioon STDEVA

Arvutab valimi põhjal standardhälbe, k.a arv-, teksti- ja loogikaväärtused.

Funktsioon STDEVPA

Arvutab standardhälbe kogu populatsiooni alusel, k.a arv-, teksti- ja loogikaväärtused.

Funktsioon STEYX

Annab vastuseks prognoositud y-väärtuse standardvea igale x-le regressioonis.

Funktsioon T.DIST
Excel 2010

Annab vastuseks Studenti t-jaotuse protsendipunktid (tõenäosuse).

Funktsioon T.DIST.2T
Excel 2010

Annab vastuseks Studenti t-jaotuse protsendipunktid (tõenäosuse).

Funktsioon T.DIST.RT
Excel 2010

Annab vastuseks Studenti t-jaotuse.

Funktsioon T.INV
Excel 2010

Annab vastuseks Studenti t-jaotuse t-väärtuse tõenäosusfunktsioonina ja vabadusastmetena.

Funktsioon T.INV.2T
Excel 2010

Annab vastuseks Studenti t-jaotuse pöördfunktsiooni väärtuse.

Funktsioon T.TEST
Excel 2010

Annab vastuseks Studenti t-testiga seotud tõenäosuse.

Funktsioon TREND

Annab vastuseks väärtused, eeldades lineaartrendi.

Funktsioon TRIMMEAN

Annab vastuseks andmehulga ahendi keskväärtuse.

Funktsioon VAR.P
Excel 2010

Arvutab dispersiooni terve kogumi alusel.

Funktsioon VAR.S
Excel 2010

Annab vastuseks hinnangulise dispersiooni valimi alusel.

Funktsioon VARA

Annab vastuseks hinnangulise dispersiooni valimi alusel, k.a arv-, teksti- ja loogikaväärtused.

Funktsioon VARPA

Arvutab dispersiooni kogu kogumi alusel, k.a arv-, teksti- ja loogikaväärtused.

Funktsioon WEIBULL.DIST
Excel 2010

Annab vastuseks Weibulli jaotuse.

Funktsioon Z.TEST
Excel 2010

Annab vastuseks ühepoolse piiranguga z-testi tõenäosusväärtuse.

Funktsioon

Kirjeldus

Funktsioon ASC

Muudab märgistringis täislaiusega (kahebaidised) ladina tähed või katakana poollaiusega (ühebaidisteks) märkideks.

Funktsioon ARRAYTOTEXT
Office 365 nupp

Tagastab määratud vahemikust tekstväärtuste massiivi.

Funktsioon BAHTTEXT

Teisendab arvu tekstiks ß (bahti) valuutavormingu abil.

Funktsioon CHAR

Annab vastuseks koodiga määratud märgi.

Funktsioon CLEAN

Eemaldab tekstist kõik printimatud märgid.

Funktsioon CODE

Annab vastuseks tekstistringi esimese märgi numbrilise koodi.

Funktsioon CONCAT
2019

Ühendab mitmes vahemikus ja/või stringis oleva teksti, kuid ei kasuta eraldajat ega argumenti IgnoreEmpty.

Funktsioon CONCATENATE

Ühendab mitu tekstiüksust üheks tekstiüksuseks.

Funktsioon DBCS
.

Muudab märgistringis poollaiusega (ühebaidilised) ladina tähed või katakana täislaiusega (kahebaidilisteks) märkideks.

Funktsioon DOLLAR

Teisendab arvu $ (dollar) valuutavormingus tekstiks.

Funktsioon EXACT

Kontrollib, kas kaks tekstiväärtust on täpselt ühesugused.

Funktsioonid FIND, FINDB

Leiab ühe tekstiväärtuse teise seest (tõstutundlik).

Funktsioon FIXED

Vormindab arvu tekstina, kindla kohtade arvuga pärast koma.

Funktsioonid LEFT, LEFTB

Annab vastuseks tekstiväärtuse esimesed märgid.

Funktsioonid LEN, LENB

Annab vastuseks märkide arvu tekstistringis.

Funktsioon LOWER

Teisendab kõik teksti tähed väiketähtedeks.

Funktsioonid MID, MIDB

Annab vastuseks tekstistringist määratud arvu märke, alates teie määratud kohast.

Funktsioon NUMBERVALUE
.

Teisendab teksti arvuks lokaadist sõltumatul viisil.

Funktsioon PHONETIC

Ekstraktib tekstistringist foneetilised (furigana) märgid.

Funktsioon PROPER

Muudab tekstiväärtuse iga sõna esimese tähe suurtäheks.

Funktsioonid REPLACE, REPLACEB

Asendab tekstis märke.

Funktsioon REPT

Kordab teksti antud arv kordi.

Funktsioonid RIGHT, RIGHTB

Annab vastuseks tekstiväärtuse viimased märgid.

Funktsioonid SEARCH, SEARCHB

Leiab ühe tekstiväärtuse teise seest (pole tõstutundlik).

Funktsioon SUBSTITUTE

Asendab tekstistringis oleva teksti uue tekstiga.

Funktsioon T

Teisendab argumendid tekstiks.

Funktsioon TEXT

Vormindab arvu ja teisendab selle tekstiks.

Funktsioon
TEXTAFTER Office 365 nupp

Annab vastuseks teksti, mis ilmneb pärast antud märki või stringi.

Funktsioon
TEXTBEFORE Office 365 nupp

Annab vastuseks teksti, mis esineb enne antud märki või stringi.

Funktsioon
TEXTJOIN Office 365 nupp

Tekst:    Ühendab mitmest vahemikust ja/või stringist pärineva teksti

Funktsioon
TEXTSPLIT Office 365 nupp

Tükeldab tekstistringid veeru- ja reaeraldajate abil

Funktsioon TRIM

Eemaldab tekstist tühikud.

Funktsioon UNICHAR
.

Annab vastuseks Unicode'i märgi, millele on arvväärtusega viidatud.

Funktsioon UNICODE
.

Annab vastuseks arvu (koodipunkti), mis vastab teksti esimesele märgile.

Funktsioon UPPER

Teisendab teksti suurtäheliseks.

Funktsioon VALUE

Teisendab tekstargumendi arvuks.

Funktsioon VALUETOTEXT
Office 365 nupp

Tagastab määratud väärtusest teksti.

Kui teie installitavad lisandmoodulid sisaldavad funktsioone, on need lisandmoodulite või automatiseerimise funktsioonid saadaval dialoogiboksi Funktsiooni lisamine kategoorias Kasutaja määratletud.

Kasutaja määratletud funktsioonid (UDF-id) pole Exceli veebirakendus saadaval.

Funktsioon

Kirjeldus

Funktsioon CALL

Kutsub esile dünaamiliselt lingitud teegi või koodiressursi protseduuri.

Funktsioon EUROCONVERT

Arv teisendatakse eurodesse, arv teisendatakse eurost mõne EL-i liikmesriigi valuutasse või arv teisendatakse ühe EL-i liikmesriigi valuutast teise liikmesriigi valuutasse, kasutades vaheastmena eurot (triangulatsioon).

Funktsioon REGISTER.ID

Annab vastuseks eelnevalt registreeritud dünaamiliselt lingitud teegi (DLL) või koodiressursi registritunnuse.

Veebifunktsioonid pole Exceli veebirakendus saadaval.

Funktsioon

Kirjeldus

Funktsioon ENCODEURL
.

Tagastab URL-kodeeringuga stringi.

Funktsioon FILTERXML
.

Tagastab XML-failist konkreetsed andmed, kasutades määratud XPathi.

Funktsioon WEBSERVICE
.

Tagastab andmed veebiteenusest.

Versioonitähised näitavad, millises Exceli versioonis see funktsioon esmakordselt saadaval oli. Need funktsioonid pole varasemates versioonides saadaval.

NB!: Valemite ja mõne Exceli töölehefunktsiooni arvutatud tulemid võivad x86- või x86-64-arhitektuuril põhinevas Windowsi PC-arvutis ja ARM-arhitektuuril põhinevat opsüsteemi Windows RT kasutavas PC-arvutis mõnevõrra erineda. Lisateavet erinevuste kohta.

Lehe algusse

Kas vajate rohkem abi?

Kui teil on küsimusi, saate need esitada Exceli tehnikakogukonnafoorumis, kus teile vastavad asjatundjad, või teistele kasutajatele kogukonnafoorumis.

Lisateave

Exceli funktsioonid (tähestikuliselt)

Exceli valemite ülevaade

Katkiste valemite ärahoidmine

Valemivigade tuvastamine

Kas vajate veel abi?

Kas soovite rohkem valikuvariante?

Siin saate tutvuda tellimusega kaasnevate eelistega, sirvida koolituskursusi, õppida seadet kaitsma ja teha veel palju muud.

Kogukonnad aitavad teil küsimusi esitada ja neile vastuseid saada, anda tagasisidet ja saada nõu rikkalike teadmistega asjatundjatelt.

Kas sellest teabest oli abi?

Kui rahul te keelekvaliteediga olete?
Mis mõjutas teie hinnangut?
Kui klõpsate nuppu Edasta, kasutatakse teie tagasisidet Microsofti toodete ja teenuste täiustamiseks. IT-administraator saab neid andmeid koguda. Privaatsusavaldus.

Täname tagasiside eest!

×