תנאים והתניות של כרטיסי מתנה של Microsoft

הסכם זה בינך ובין Microsoft Corporation (או, בהתאם למקום מגוריך, אחת מהחברות המסונפות אליה) ("אנו", "אנחנו", "שלנו" או "Microsoft") מתאר את יכולתך לממש כרטיסי מתנה ולבצע רכישות בחנויות שבבעלותנו המשתתפות בתוכנית (יחד "חנויות משתתפות"), לרבות מבלי להגביל חנות Windows, חנות Windows Mobile וחנות Xbox, באמצעות חשבון Microsoft שלך. היתרות בחשבון מונפקות ומנוהלות על-ידי Microsoft Corporation, תאגיד בוושינגטון ו/או אחת מהחברות המסונפות אליה.

הסכם זה כולל תנאים חשובים לגבי מערכת היחסים בינינו. בהסכם זה משולב גם הסכם השירותים של Microsoft, הכולל את התנאים המכתיבים את השימוש בחשבון Microsoft שלך וכן (לתושבי ארה”ב בלבד) פיסקה מחייבת בדבר ערעורים וכתב-ויתור ביחס לתביעה ייצוגית המשפיע על זכויותיך בנוגע לאופן היישוב של מחלוקות עם Microsoft.

1. היקף ההסכם; קבלת התנאים

1.1 אילו שירותי מכוסים על-ידי הסכם זה? הסכם זה כולל את השימוש בחשבון Microsoft שלך כדי לבצע רכישות כשירות מ- Microsoft או מספקים חיצוניים מורשים ("סחורה") באמצעות התקנים מתאימים בחנויות המשתתפות. עד למידה המותרת בחוק הישים, ייתכן שנוסיף, נפסיק, נסיר או נשעה את הזמינות, התכונות, המפרטים והמחירים בקשר ליתרת החשבון שלך או סחורה הזמינה בחנויות המשתתפות, באופן זמני או לצמיתות, בכל עת ללא חבות, כמתואר בהסכם זה.

1.2 כיצד אני מאשר הסכם זה? אתה מאשר הסכם זה כאשר אתה קונה כרטיס או קוד מתנה, מממש כרטיס או קוד מתנה של Microsoft בחשבון Microsoft או משתמש בכסף המאוחסן בחשבון Microsoft שלך כדי לבצע רכישות בחנות Microsoft.

1.3 האם Microsoft יכולה לשנות את ההסכם הזה לאחר שקיבלתי אותו? אנו עשויים להוסיף, לשנות או להסיר כל חלק בהסכם זה מעת עת. אם נשנה תנאים מהותיים כלשהם שישפיעו לרעה על הזכויות שלך כפי שהן מוצגות לך בהסכם זה, אנו נודיע לך, דרך חשבון Microsoft שלך, בהודעת דואר אלקטרוני או באמצעי אלקטרוני סביר אחר.

2. חשבונות Microsoft

2.1 האם אני זקוק לחשבון Microsoft? כן. כדי לבצע רכישות בחנויות משתתפות, עליך להחזיק אצלנו חשבון Microsoft פעיל. באפשרותך לממש כרטיסי מתנה בחשבון Microsoft, להציג את יתרת החשבון הנוכחית ותאריכי תפוגה כלשהם המשויכים ליתרות של קידומי מכירות הקיימים בחשבון, לקנות כרטיס מתנה ולסקור את היסטוריית הרכישות של כרטיסי המתנה שלך, או לעדכן מידע אישי.

2.2 כיצד אוכל להוסיף כסף ליתרת חשבון Microsoft שלי? באפשרותך להוסיף כסף לחשבון Microsoft שלך על-ידי מימוש כרטיס או קוד מתנה של Microsoft. לאחר המימוש, הערך המלא של הכרטיס או הקוד יתווסף ליתרת החשבון. הוראות נוספות למימוש יסופקו עם הכרטיס או הקוד. ייתכן שיצורפו תנאים והתניות נוספים לכרטיס או לקוד. למעט כפי שנדרש על-פי החוק החל, לא ניתן לממש או להחליף קודים תמורת כסף מזומן ולא ניתן לטעון אותם מחדש. אם אתה מתגורר במדינה החברה באיחוד האירופי שבה החוק המקומי מורה על "תקופת צינון", אתה רשאי להחזיר כרטיסי מתנה שלא מומשו ולקבל תמורתם החזר מלא בתוך 14 יום ממועד רכישת כרטיס או קוד המתנה. עם זאת, לאחר המימוש, אתה מאשר כי לא יינתן לך החזר כספי. אם תרכוש כרטיס מתנה מסוחר שאינו Microsoft, תחול עליך מדיניות ההחזרה של אותו סוחר. Microsoft אינה אחראית אם קוד המתנה שלך אבד, נגנב או מומש ללא רשותך.

2.3 האם יש תאריכי תפוגה או תשלומים כלשהם? יתרות שאינן מקידומי מכירות לא יפוגו. כל יתרה של קידומי מכירות בחשבון שלך כפופה לתפוגת תוקף, כמוגדר בתנאי קידום המכירות. לא חלים תשלומים על שמירת יתרות בחשבון, בין אם הן הושגו דרך קידום מכירות או באופן אחר.

2.4 כיצד אוכל לבצע רכישות בחנויות המשתתפות? באפשרותך לנצל את יתרת החשבון כדי לרכוש מוצרים בחנויות המשתתפות בלבד. יתרות של קידום מכירות שלא פג תוקפן ינוכו (לפי סדר תאריך התפוגה הקרוב ביותר) מחשבון Microsoft לפני כל יתרה אחרת. אם אין לך מספיק כסף בחשבון Microsoft לביצוע עסקה, עליך להשתמש באמצעי תשלום אחר הרשום בחשבון Microsoft שלך כדי לכסות את סכום הרכישה הנותר, לחייב את מלוא סכום הרכישה מאמצעי התשלום האחר במקום את יתרת החשבון, או להגדיל את הערך של חשבון Microsoft שלך.

לא ניתן להשתמש ביתרה שבחשבון עבור מנויים או רכישות מתוך אפליקציות או להשגת כסף מזומן או תחליפי מזומן (למשל, כרטיסי מתנה), למעט אם נדרש לפי חוק. כל חנות משתתפת עשויה להציב הגבלות או החרגות נוספות משלה בנוגע לרכישות. Microsoft אינה מנפיקה החזרים על המוצרים שאנו מוכרים בחנויות משתתפות, למעט כאשר החוק מחייב זאת. במקרה שנסכים לבצע החזר, אנו נזכה את חשבון Microsoft שלך באותו סכום ששימש לביצוע הרכישה של המוצרים המוחזרים.

2.5 האם חלות הגבלות כלשהן על השימוש בכסף שבחשבון Microsoft שלי בחנויות המשתתפות? להלן המגבלות והדרישות החלות:

  • היכולת שלך לממש כרטיס מתנה של Microsoft בחשבון Microsoft ולהשתמש בכסף זה בחנויות משתתפות עשויה לחייב שימוש במפרטי חומרה או תוכנה מסוימים, כולל שירות גישה לאינטרנט (עשויים לחול חיובים בגין זמן חיבור).

  • ניתן להוסיף ערכי מטבע ספציפיים רק לחשבון Microsoft הרשום בתחום שיפוט המכיר במטבע זה כמטבע רשמי, ולאחר מכן ניתן להשתמש במטבע זה רק בחנויות משתתפות הזמינות בתחום שיפוט זה. לא ניתן להמיר את יתרת החשבון למטבע אחר.

  • לא ניתן להעביר לגורם אחר את יתרת החשבון.

  • היכולת שלך לממש כרטיס מתנה או לקבל החזרים לחשבון Microsoft שלך, להשתמש בכסף זה לביצוע רכישות בחנויות משתתפות או לקנות ולשלוח כרטיס מתנה עשויה להיות כפופה להגבלות נוספות על יתרת החשבון כפי שייקבעו על-ידי Microsoft מעת לעת, על-פי שיקול דעתה הבלעדי. לקבלת מידע נוסף על הגבלות נוספות אלה על יתרת החשבון, ראה מגבלות החלות על הכסף שלך בחשבון Microsoft.

אנו רשאים להגביל אף יותר את היכולת שלך לגשת ליתרת חשבון Microsoft שלך או להשתמש בה, או לחייב אותך להשתמש באפשרות תשלום אחרת לביצוע עסקה מסוימת, כדי למנוע הונאה או שימוש לא מורשה.

3. השעיה; סיום; הפקעה

במקרה שבו תפר את תנאי הסכם זה, אנו רשאים לנקוט נגדך כל אמצעי שנמצא לנכון, לרבות השעיה או סיום של היכולת לגשת ליתרת חשבונך, לרכוש או לממש כרטיסי מתנה, לקנות מוצרים או לגשת לחשבון Microsoft שלך. במהלך ההשעיה לא תאבד את הכסף שנמצא בחשבונך, למעט ערך של קידום מכירות שתוקפו עשוי לפוג במהלך תקופת ההשעיה. חשבון Microsoft שלך לא יזוכה בגין כל ערך קידום מכירות שתוקפו פג במהלך תקופת ההשעיה מכל סיבה שהיא.

במקרה שבו נסגור את חשבון Microsoft שלך, אנו נחזיר לך כל יתרה במידה הנדרשת על-פי חוק. לא תוחזר לך כל יתרה של קידום מכירות שטרם מומשה בחשבון Microsoft שלך. החזרים אלה כפופים לתנאים מסוימים ש- Microsoft עשויה להציב מעת לעת.

במקרה שבו יידרש החזר, אנו שומרים את הזכות למשוך כל יתרה הקיימת בחשבונך לצורך כיסוי נזקים שייגרמו לנו. במקרה שבו תסגור את חשבון Microsoft שלך מרצונך, אנו נחזיר לך כל יתרה בחשבונך כאשר הדבר נדרש על-פי חוק, למעט יתרות של קידומי מכירות, בכפוף לתנאים מסוימים ש- Microsoft עשויה להציב מעת לעת, אלא אם נחשוד בך בתום לב בהונאה או בניצול לרעה של חשבון Microsoft שלך, ובמקרה כזה ייתכן שלא תקבל החזר.

4. הודעות לצדדים מעורבים

הסכם זה מוגש באופן אלקטרוני. אנו עשויים לספק לך מידע באופן אלקטרוני לגבי הסכם זה, לגבי היתרה בחשבונך, וכל מידע אחר שהחוק מחייב אותנו לספק. אנו עשויים לספק לך מידע נדרש באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת שציינת בחשבון Microsoft שלך, או באתרי אינטרנט מסוימים של Microsoft. הודעות שיישלחו אליך בדואר אלקטרוני ייחשבו להודעות שנמסרו והתקבלו במועד שליחת הדואר האלקטרוני. אם אינך מסכים לקבל מידע באופן אלקטרוני, עליך להפסיק להשתמש ביתרת חשבונך.

5. שירות לקוחות

לכל שאלה או מחלוקת בנוגע לרכישות של כרטיסי מתנה, גישה ליתרת החשבון ושימוש בה, בעיות בנוגע למוצרים שנרכשו באמצעות יתרת החשבון או לדיווח על שימוש לא מורשה ביתרת החשבון, צור קשר עם מחלקת התמיכה בלקוחות של Microsoft.

מאפיינים:

מזהה פריט: 10562 - סקירה אחרונה: 23 באוג׳ 2016 - תיקון: 2

משוב