קיצורי מקשים ב- Windows

Windows 10

קיצורי מקשים הם מקשים או צירופים של מקשים המספקים דרך חלופית לביצוע פעולה שבדרך כלל מבוצעת באמצעות עכבר.

קיצורי מקשים להעתקה, להדבקה ולפעולות כלליות נוספות

הקש על מקש זה
לביצוע פעולה זו
Ctrl + Xגזירת הפריט שנבחר
‎Ctrl + C (או Ctrl + Insert)
העתקת הפריט שנבחר
Ctrl + V (או Shift + Insert)
הדבקת הפריט שנבחר
Ctrl + Zביטול פעולה
Alt + Tabמעבר בין אפליקציות פתוחות
Alt + F4בחירת הפריט הפעיל או יציאה מהאפליקציה הפעילה
מקש סמל Windows  + Lנעילת המחשב
מקש סמל Windows  + Dהצגה והסתרה של שולחן העבודה
F2שינוי שם הפריט שנבחר
F3חיפוש קובץ או תיקיה בסייר הקבצים
F4הצגת הרשימה של שורת הכתובת בסייר הקבצים
F5רענון החלון הפעיל
F6מעבר מחזורי בין רכיבי המסך בחלון או בשולחן העבודה
F10הפעלת שורת התפריטים באפליקציה הפעילה
Alt + F8הצגת הסיסמה במסך הכניסה
Alt + Escמעבר מחזורי בין פריטים לפי הסדר שבו נפתחו
Alt + אות המסומנת בקו תחתוןביצוע הפקודה שהאות מייצגת
Alt + Enterהצגת מאפיינים עבור הפריט שנבחר
Alt + מקש רווחפתיחת תפריט הקיצור עבור החלון הפעיל
Alt + חץ שמאלהחזור
Alt + חץ ימינהמעבר קדימה
Alt + Page Upמעבר מסך אחד למעלה
Alt + Page Downמעבר מסך אחד למטה
Ctrl + F4סגירת המסמך הפעיל (באפליקציות במסך מלא המאפשרות להשאיר מסמכים מרובים פתוחים בו-זמנית)
Ctrl + Aבחירת כל הפריטים במסמך או בחלון
Ctrl + D (או Delete)מחיקת הפריט שנבחר והעברתו אל סל המיחזור
Ctrl + R (או F5)רענון החלון הפעיל
Ctrl + Yביצוע חוזר של פעולה
Ctrl + חץ ימינההזזת הסמן לתחילת המילה הבאה
Ctrl + חץ שמאלההזזת הסמן לתחילת המילה הקודמת
Ctrl + חץ למטההזזת הסמן לתחילת הפיסקה הבאה
Ctrl + חץ למעלההזזת הסמן לתחילת הפיסקה הקודמת
Ctrl + Alt + Tabשימוש במקשי החצים למעבר בין כל האפליקציות הפתוחות
Ctrl + Alt + Shift + מקשי חציםכאשר קבוצה או אריח נמצאים במוקד בתפריט התחלה, הזזה שלהם בכיוון שצוין
Ctrl + מקש חץ (כדי לעבור לפריט) + מקש רווחבחירת פריטים בודדים מרובים בחלון או בשולחן העבודה
Ctrl+Shift עם מקש חץבחירת בלוק טקסט
Ctrl + Escפתח את 'התחל'
Ctrl + Shift + Escפתיחת מנהל המשימות
Ctrl + Shiftהחלפת פריסת לוח המקשים כאשר פריסות לוח מקשים מרובות זמינות
Ctrl + מקש רווחהפעלה או ביטול של עורך שיטות הקלט בסינית (IME)
Shift + F10הצגת תפריט הקיצור עבור הפריט שנבחר
Shift עם מקש חץ כלשהובחירה של יותר מפריט אחד בחלון או בשולחן העבודה, או בחירת טקסט במסמך
Shift + Deleteמחיקת הפריט שנבחר מבלי להעביר אותו תחילה אל סל המיחזור
חץ ימינהפתיחת התפריט הבא מימין, או פתיחת תפריט משנה
חץ שמאלהפתיחת התפריט הבא משמאל, או סגירת תפריט משנה
Escהפסקת המשימה הנוכחית או יציאה ממנה


קיצורי מקשים עם מקש סמל Windows

הקש על מקש זהלביצוע פעולה זו
מקש סמל Windows פתיחה או סגירה של מסך 'התחל'
מקש סמל Windows  + Aפתיחת מרכז הפעולות
מקש סמל Windows  + B
העברת המוקד לאזור ההודעות
מקש סמל Windows  + Shift + Cפתיחת Cortana במצב האזנה

הערה: Cortana זמינה במדינות או באזורים מסוימים בלבד, וייתכן שחלק מהתכונות של Cortana לא יהיו זמינות בכל מקום. אם Cortana אינה זמינה או כבויה, עדיין תוכל להשתמש בחיפוש.
מקש סמל Windows  + Dהצגה והסתרה של שולחן העבודה
מקש סמל Windows  + Alt + Dהצגה והסתרה של התאריך והשעה בשולחן העבודה
מקש סמל Windows   + E פתיחת סייר הקבצים
מקש סמל Windows  + Fפתיחת מרכז ה‏‏משוב
מקש סמל Windows   + G פתיחת סרגל המשחקים כאשר משחק פתוח
מקש סמל Windows  + Hפתיחת צ'ארם השיתוף
מקש סמל Windows  + Iפתיחת 'הגדרות'
מקש סמל Windows  + J העברת המוקד אל עצה של Windows כאשר יש עצה זמינה.

כאשר מופיעה עצה של Windows, העברת המוקד אל העצה.  הקשה שוב על קיצורי המקשים כדי להעביר את המוקד אל הרכיב המוצג במסך שאליו מעוגנת העצה של Windows.
מקש סמל Windows  + Kפתיחת הפעולה המהירה 'התחבר'
מקש סמל Windows  + Lנעילת המחשב או החלפת חשבונות
מקש סמל Windows  + Mמזעור כל החלונות
מקש סמל Windows  + Oנעילת כיוון המכשיר
מקש סמל Windows  + Pבחירת מצב תצוגה של מצגת
מקש סמל Windows  + Rפתיחת תיבת הדו-שיח 'הפעלה'
מקש סמל Windows  + Sפתיחת החיפוש
מקש סמל Windows  + Tמעבר מחזורי בין אפליקציות בשורת המשימות
מקש סמל Windows  + Uפתיחת 'מרכז נוחות הגישה'
מקש סמל Windows  + Vמעבר מחזורי בין הודעות
מקש סמל Windows  + Shift + Vמעבר מחזורי בין הודעות בסדר הפוך
מקש סמל Windows  + Xפתיחת התפריט 'קישור מהיר'
מקש סמל Windows  + Zהצגת הפקודות הזמינות באפליקציה במצב מסך מלא
מקש סמל Windows  + פסיק (,)מבט מהיר לרגע בשולחן העבודה
מקש סמל Windows  + Pauseהצגת תיבת הדו-שיח 'מאפייני מערכת'
מקש סמל Windows  + Ctrl + Fחיפוש מחשבים (אם אתה נמצא ברשת)
מקש סמל Windows  + Shift + Mשחזור חלונות ממוזערים בשולחן העבודה
מקש סמל Windows  + מספרפתיחת שולחן העבודה והפעלת האפליקציה המוצמדת לשורת המשימות במיקום שמציין המספר. אם האפליקציה כבר פועלת, מעבר אל אפליקציה זו.
מקש סמל Windows  + Shift + מספרפתיחת שולחן העבודה והפעלת מופע חדש של האפליקציה המוצמדת לשורת המשימות במיקום שמציין המספר
מקש סמל Windows  + Ctrl + מספרפתיחת שולחן העבודה ומעבר אל החלון הפעיל האחרון של האפליקציה המוצמדת לשורת המשימות במיקום שמציין המספר
מקש סמל Windows  + Alt + מספרפתיחת שולחן העבודה ופתיחת רשימת הקפיצה עבור האפליקציה המוצמדת לשורת המשימות במיקום שמציין המספר
Jump List  + Ctrl + Shift + מספרפתיחת שולחן העבודה ופתיחת מופע חדש של האפליקציה הממוקמת במיקום הנתון בשורת המשימות כמנהל מערכת
מקש סמל Windows  + Tabפתיחת תצוגת המשימות
מקש סמל Windows  + חץ למעלההגדלת החלון
מקש סמל Windows  + חץ למטההסרת האפליקציה הנוכחית מהמסך או מיזעור חלון שולחן העבודה
מקש סמל Windows  + חץ שמאלההגדלת חלון האפליקציה או חלון שולחן העבודה לצד שמאל של המסך
מקש סמל Windows  + חץ ימינההגדלת חלון האפליקציה או חלון שולחן העבודה לצד ימין של המסך
מקש סמל Windows  + Homeמיזעור כל חלונות שולחן העבודה מלבד החלון הפעיל (בהקשה נוספת ישוחזרו כל החלונות)
מקש סמל Windows  + Shift + חץ למעלהמתיחת חלון שולחן העבודה לראש המסך ולתחתית המסך
מקש סמל Windows  + Shift + חץ למטהשחזור/מיזעור החלונות הפעילים של שולחן העבודה לאורך, תוך שמירה על הרוחב
מקש סמל Windows  + Shift + חץ ימינה או חץ שמאלההעברת אפליקציה או חלון בשולחן העבודה מצג אחד לצג אחר
מקש סמל Windows  + מקש רווחהחלפת שפת קלט ופריסת לוח מקשים
מקש סמל Windows  + Ctrl + מקש רווחהחלפה לקלט שנבחר קודם לכן
מקש סמל Windows  + Enterפתיחת קורא הטקסטים
מקש סמל Windows  + קו נטוי קדימה (/)התחלת המרה מחדש של עורך שיטות הקלט
מקש סמל Windows  + סימן חיבור (+) או סימן חיסור (-)הגדלה או הקטנה של התצוגה באמצעות 'זכוכית מגדלת'
מקש סמל Windows  + Escיציאה מ'זכוכית מגדלת'


קיצורי מקשים של שורת הפקודה

הקש על מקש זהלביצוע הפעולה
‎Ctrl + C (או Ctrl + Insert)העתקת הטקסט שנבחר
Ctrl + V (או Shift + Insert)הדבקת הטקסט שנבחר
Ctrl + Mכניסה למצב סימון
Alt + מקש בחירההתחלת הבחירה במצב חסימה
מקשי חציםהזזת הסמן בכיוון שצוין
Page Upהזזת הסמן עמוד אחד למעלה
Page downהזזת הסמן עמוד אחד למטה
Ctrl + Home (מצב סימון)הזזת הסמן לתחילת המאגר
Ctrl+End (מצב סימון)הזזת הסמן לסוף המאגר
Ctrl + חץ למעלהמעבר שורה אחת למעלה בהיסטוריית הפלט
Ctrl + חץ למטהמעבר שורה אחת למטה בהיסטוריית הפלט
Ctrl + Home (ניווט בהיסטוריה)אם שורת הפקודה ריקה, הזזת האשנב אל ראש המאגר. אחרת, מחיקת כל התווים שמימין לסמן בשורת הפקודה.
Ctrl + End (ניווט בהיסטוריה)אם שורת הפקודה ריקה, העברת האשנב אל שורת הפקודה. אחרת, מחיקת כל התווים שמשמאל לסמן בשורת הפקודה.


קיצורי מקשים בתיבות דו-שיח

הקש על מקש זהכדי לבצע פעולה זו
F4הצגת הפריטים ברשימה הפעילה
Ctrl + Tabמעבר קדימה בין כרטיסיות
Ctrl + Shift + Tabמעבר אחורה בין כרטיסיות
Ctrl + מספר (מספר מ- 1 עד 9)מעבר אל כרטיסיה מספר n
Tabמעבר קדימה בין אפשרויות
Shift + Tabמעבר אחורה בין אפשרויות
Alt + אות המסומנת בקו תחתוןביצוע הפקודה (או בחירת האפשרות) שמיוצגת על-ידי האות שצוינה
מקש רווחבחירה או ניקוי של תיבת הסימון אם האפשרות הפעילה היא תיבת סימון
Backspaceפתיחת תיקיה הממוקמת רמה אחת למעלה, אם נבחרה תיקיה בתיבת הדו-שיח 'שמירה בשם' או 'פתיחה'
מקשי חציםבחירת לחצן אם האפשרות הפעילה היא קבוצה של לחצני אפשרויות


קיצורי מקשים בסייר הקבצים

הקש על מקש זהלביצוע הפעולה
Alt + Dבחירה בשורת הכתובת
‎Ctrl + Eבחירה בתיבת החיפוש
Ctrl + Fבחירה בתיבת החיפוש
Ctrl + Nפתיחת חלון חדש
Ctrl + Wסגירת החלון הפעיל
Ctrl + גלגל הגלילה של העכברשינוי הגודל והמראה של סמלי קבצים ותיקיות
Ctrl + Shift + Eהצגת כל התיקיות שמעל לתיקיה שנבחרה
Ctrl + Shift + Nיצירת תיקיה חדשה
Num Lock + כוכבית (*)הצגת כל תיקיות המשנה הממוקמות תחת התיקיה שנבחרה
Num Lock + סימן חיבור (+)הצגת תוכן התיקיה שנבחרה
Num Lock + סימן חיסור (-)כיווץ התיקיה שנבחרה
Alt + Pהצגת חלונית התצוגה המקדימה
Alt + Enterפתיחת תיבת הדו-שיח 'מאפיינים' עבור הפריט שנבחר
Alt + חץ ימינההצגת התיקיה הבאה
Alt + חץ למעלההצגת התיקיה המכילה של התיקיה הנוכחית
Alt + חץ שמאלההצגת התיקיה הקודמת
Backspaceהצגת התיקיה הקודמת
חץ ימינההצגת הפריט הנוכחי שנבחר (אם הוא מכווץ), או בחירה בתיקיית המשנה הראשונה
חץ שמאלהכיווץ הבחירה הנוכחית (אם היא מורחבת), או בחירה בתיקיה המכילה של התיקיה הנוכחית
Endהצגת חלקו התחתון של החלון הפעיל
Homeהצגת חלקו העליון של החלון הפעיל
F11הגדלה או מיזעור של החלון הפעיל


קיצורי מקשים של שולחנות עבודה וירטואליים

הקש על מקש זהלביצוע הפעולה
מקש סמל Windows  + Tabפתיחת תצוגת המשימות
מקש סמל Windows  + Ctrl + Dהוספת שולחן עבודה וירטואלי
מקש סמל Windows  + Ctrl + חץ ימינה מעבר בין שולחנות עבודה וירטואליים שיצרת מימין
מקש סמל Windows  + Ctrl + חץ שמאלה מעבר בין שולחנות עבודה וירטואליים שיצרת משמאל
מקש סמל Windows  + Ctrl + F4סגירת שולחן העבודה הווירטואלי שבו אתה משתמש


קיצורי מקשים של שורת המשימות

הקש על מקש זהלביצוע הפעולה
Shift + לחיצה על לחצן בשורת המשימותפתיחת אפליקציה או פתיחה מהירה של מופע נוסף של אפליקציה
Ctrl + Shift + לחיצה על לחצן בשורת המשימותפתיחת אפליקציה כמנהל מערכת
Shift + לחיצה באמצעות לחצן העכבר הימני על לחצן בשורת המשימותהצגת תפריט החלון עבור אפליקציה
Shift + לחיצה באמצעות לחצן העכבר הימני על לחצן בשורת המשימות של קבוצההצגת תפריט החלון עבור הקבוצה
Ctrl + לחיצה על לחצן בשורת המשימות של קבוצהמעבר בין חלונות הקבוצה


קיצורי מקשים בהגדרות

הקש על מקש זהלביצוע הפעולה
מקש סמל Windows  + I פתיחת ההגדרות
Backspaceחזרה לעמוד הבית של ההגדרות
הקלדה בכל עמוד הכולל תיבת חיפושהגדרות חיפוש

קיצורי מקשים נוספים


Windows 8.1 ו- Windows RT 8.1

קיצורי מקשים מובילים

הטבלה הבאה כוללת קיצורי מקשים נפוצים ב- Windows 8.1 וב- Windows RT 8.1.

הקש על מקש זהלביצוע הפעולה
‎Ctrl + C (או Ctrl + Insert)העתקת הפריט שנבחר
Ctrl + Xגזירת הפריט שנבחר
Ctrl + V (או Shift + Insert)הדבקת הפריט שנבחר
Ctrl + Zביטול פעולה
Alt + Tabמעבר בין אפליקציות פתוחות
Alt + F4בחירת הפריט הפעיל או יציאה מהאפליקציה הפעילה
מקש סמל Windows  + L נעילת המחשב או החלפת חשבונות
מקש סמל Windows  + D הצגה והסתרה של שולחן העבודה


קיצורי מקשים חדשים

הטבלה הבאה כוללת קיצורי מקשים חדשים שבהם ניתן להשתמש ב- Windows.

הקש על מקש זהלביצוע הפעולה
מקש סמל Windows  + התחלת הקלדה חיפוש במחשב שלך
Ctrl + סימן חיבור (+) או Ctrl + סימן חיסור (-)הגדלה או הקטנה של מספר גדול של פריטים, כגון אפליקציות המוצמדות למסך 'התחל'
Ctrl + גלגל הגלילההגדלה או הקטנה של מספר גדול של פריטים, כגון אפליקציות המוצמדות למסך 'התחל'
מקש סמל Windows  + C פתיחת הצ'ארמס

באפליקציה, פתיחת הפקודות של האפליקציה
מקש סמל Windows  + F פתיחת צ'ארם החיפוש לחיפוש בקבצים
מקש סמל Windows  + Hפתיחת צ'ארם השיתוף
מקש סמל Windows + I פתיחת צ'ארם ההגדרות
מקש סמל Windows  + Kפתיחת צ'ארם ההתקנים
מקש סמל Windows  + O
נעילת כיוון המסך (לאורך או לרוחב)
מקש סמל Windows  + Q
פתח את צ'ארם החיפוש כדי לחפש בכל מקום או בתוך אפליקציה פתוחה (אם האפליקציה תומכת בחיפוש באפליקציה)
מקש סמל Windows + S
פתיחת צ'ארם החיפוש לחיפוש ב- Windows ובאינטרנט
מקש סמל Windows  + W
פתיחת צ'ארם החיפוש לחיפוש בהגדרות
מקש סמל Windows  + Z
הצגת הפקודות הזמינות באפליקציה


מקש סמל Windows  + מקש רווח
החלפת שפת קלט ופריסת לוח מקשים
מקש סמל Windows  + Ctrl + מקש רווח
החלפה לקלט שנבחר קודם לכן
מקש סמל Windows  + Tab
מעבר מחזורי בין אפליקציות שהיו בשימוש לאחרונה (למעט אפליקציות שולחן עבודה)
מקש סמל Windows  + Ctrl + Tab
מעבר מחזורי בין אפליקציות שהיו בשימוש לאחרונה (למעט אפליקציות שולחן עבודה)
מקש סמל Windows  + Shift + Tab
מעבר מחזורי בין אפליקציות שהיו בשימוש לאחרונה (למעט אפליקציות שולחן עבודה) בסדר הפוך
מקש סמל Windows  + Shift + נקודה (.)
הצמדת אפליקציה לשמאל
מקש סמל Windows  + נקודה (.)
מעבר מחזורי בין אפליקציות פתוחות
Esc
עצירה של המשימה הנוכחית או יציאה ממנה


קיצורי מקשים כלליים

הטבלה הבאה מכילה קיצורי מקשים כלליים ב- Windows.

הקש על מקש זה
לביצוע הפעולה
F1
הצגת עזרה
F2
שינוי שם הפריט שנבחר
F3
חיפוש קובץ או תיקיה
F4
הצגת הרשימה של שורת הכתובת בסייר הקבצים
F5
רענון החלון הפעיל
F6
מעבר מחזורי בין רכיבי המסך בחלון או בשולחן העבודה
F10
הפעלת שורת התפריטים באפליקציה הפעילה
Alt + F4
בחירת הפריט הפעיל או יציאה מהאפליקציה הפעילה
Alt + Esc
מעבר מחזורי בין פריטים לפי הסדר שבו נפתחו
Alt + האות המסומנת בקו תחתון
ביצוע הפקודה שהאות מייצגת
Alt + Enter
הצגת מאפיינים עבור הפריט שנבחר
Alt + מקש רווח
פתיחת תפריט הקיצור עבור החלון הפעיל
Alt + חץ שמאלה
הקודם
Alt + חץ ימינה
קדימה
Alt + Page Up
מעבר מסך אחד למעלה
Alt + Page Down
מעבר מסך אחד למטה
Alt + Tab
מעבר בין אפליקציות פתוחות (למעט אפליקציות שולחן עבודה)
Ctrl + F4
סגירת המסמך הפעיל (באפליקציות במסך מלא המאפשרות להשאיר מסמכים מרובים פתוחים בו-זמנית)
Ctrl + A
בחירת כל הפריטים במסמך או בחלון
‎Ctrl + C (או Ctrl + Insert)
העתקת הפריט שנבחר
Ctrl + D (או Delete)
מחיקת הפריט שנבחר והעברתו אל סל המיחזור
Ctrl + R (או F5)
רענון החלון הפעיל
Ctrl + V (או Shift + Insert)
הדבקת הפריט שנבחר
Ctrl + X
גזירת הפריט שנבחר
Ctrl + Y
ביצוע חוזר של פעולה
Ctrl + Z
ביטול פעולה
Ctrl + סימן חיבור (+) או Ctrl + סימן חיסור (-)
הגדלה או הקטנה של מספר גדול של פריטים, כגון אפליקציות המוצמדות למסך 'התחל'
Ctrl+גלגל הגלילה של העכבר
שינוי גודל סמלי שולחן העבודה או הגדלה או הקטנה של פריטים רבים, כגון אפליקציות המוצמדות למסך 'התחל'
Ctrl + חץ ימינה
הזזת הסמן לתחילת המילה הבאה
Ctrl + חץ שמאלה
הזזת הסמן לתחילת המילה הקודמת
Ctrl + חץ למטה
הזזת הסמן לתחילת הפיסקה הבאה
Ctrl + חץ למעלה
הזזת הסמן לתחילת הפיסקה הקודמת
Ctrl + Alt + Tab
שימוש במקשי החצים למעבר בין כל האפליקציות הפתוחות
Ctrl + מקש חץ (כדי לעבור לפריט) + מקש רווח
בחירת פריטים בודדים מרובים בחלון או בשולחן העבודה
Ctrl+Shift עם מקש חץ
בחירת בלוק טקסט
Ctrl + Esc
פתח את 'התחל'
Ctrl + Shift + Esc
פתיחת מנהל המשימות
Ctrl + Shift
החלפת פריסת לוח המקשים כאשר פריסות לוח מקשים מרובות זמינות
Ctrl + מקש רווח
הפעלה או ביטול של עורך שיטות הקלט בסינית (IME)
Shift + F10
הצגת תפריט הקיצור עבור הפריט שנבחר
Shift עם מקש חץ כלשהו
בחירה של יותר מפריט אחד בחלון או בשולחן העבודה, או בחירת טקסט במסמך
Shift + Delete
מחיקת הפריט שנבחר מבלי להעביר אותו תחילה אל סל המיחזור
חץ ימינה
פתיחת התפריט הבא מימין, או פתיחת תפריט משנה
חץ שמאלה
פתיחת התפריט הבא משמאל, או סגירת תפריט משנה
Esc
הפסקת המשימה הנוכחית או יציאה ממנה


קיצורי מקשים עם מקש סמל Windows

הטבלה הבאה כוללת קיצורי מקשים שבהם נעשה שימוש במקש סמל Windows .

הקש על מקש זה
לביצוע הפעולה
מקש סמל Windows + F1
פתיחת 'עזרה ותמיכה' של Windows
מקש סמל Windows
הצגה או הסתרה של מסך 'התחל'
מקש סמל Windows  + B
העברת המוקד לאזור ההודעות
מקש סמל Windows  + C
פתיחת הצ'ארמס

מקש סמל Windows  + D
הצגה והסתרה של שולחן העבודה
מקש סמל Windows  + E
פתח את סייר הקבצים
מקש סמל Windows  + F
פתיחת צ'ארם החיפוש לחיפוש קבצים
מקש סמל Windows  + H
פתיחת צ'ארם השיתוף
מקש סמל Windows  + I
פתיחת צ'ארם ההגדרות
מקש סמל Windows + K
פתיחת צ'ארם ההתקנים
מקש סמל Windows  + L
נעילת המחשב או החלפת משתמשים
מקש סמל Windows  + M
מזעור כל החלונות
מקש סמל Windows  + O
נעילת כיוון המכשיר
מקש סמל Windows  + P
בחירת מצב תצוגה של מצגת
מקש סמל Windows  + Q
פתיחת צ'ארם החיפוש כדי לחפש בכל מקום או בתוך האפליקציה הפתוחה (אם האפליקציה תומכת בחיפוש באפליקציה)
מקש סמל Windows  + R
פתיחת תיבת הדו-שיח הפעלה
מקש סמל Windows  + S
פתיחת צ'ארם החיפוש לחיפוש ב- Windows ובאינטרנט
מקש סמל Windows  + T
מעבר מחזורי בין אפליקציות בשורת המשימות
מקש סמל Windows  + U
פתיחת 'מרכז נוחות הגישה'
מקש סמל Windows  + V
מעבר מחזורי בין הודעות
מקש סמל Windows  + Shift + V
מעבר מחזורי בין הודעות בסדר הפוך
מקש סמל Windows  + X
פתיחת תפריט קישור מהיר
מקש סמל Windows  + Z
הצגת הפקודות הזמינות באפליקציה

מקש סמל Windows  + ,
מבט מהיר לרגע בשולחן העבודה
מקש סמל Windows  + Pause
הצגת תיבת הדו-שיח מאפייני מערכת
מקש סמל Windows  + Ctrl + F
חיפוש מחשבים (אם אתה נמצא ברשת)
מקש סמל Windows  + Shift + M
שחזור חלונות ממוזערים בשולחן העבודה
מקש סמל Windows  + מספר פתיחת שולחן העבודה והפעלת האפליקציה המוצמדת לשורת המשימות במיקום שמציין המספר. אם האפליקציה כבר פועלת, מעבר אל אפליקציה זו.
מקש סמל Windows  + Shift + מספר
פתיחת שולחן העבודה והפעלת מופע חדש של האפליקציה המוצמדת לשורת המשימות במיקום שמציין המספר
מקש סמל Windows  + Ctrl + מספר
פתיחת שולחן העבודה ומעבר אל החלון הפעיל האחרון של האפליקציה המוצמדת לשורת המשימות במיקום שמציין המספר
מקש סמל Windows  + Alt + מספר
פתיחת שולחן העבודה ופתיחת רשימת הקפיצה עבור האפליקציה המוצמדת לשורת המשימות במיקום שמציין המספר
מקש סמל Windows  + Ctrl + Shift + מספר
פתיחת שולחן העבודה ופתיחת מופע חדש של האפליקציה הממוקמת במיקום הנתון בשורת המשימות כמנהל מערכת
מקש סמל Windows  + Tab
מעבר מחזורי בין אפליקציות שהיו בשימוש לאחרונה (למעט אפליקציות שולחן עבודה)
מקש סמל Windows  + Ctrl + Tab
מעבר מחזורי בין אפליקציות שהיו בשימוש לאחרונה (למעט אפליקציות שולחן עבודה)
מקש סמל Windows  + Shift + Tab
מעבר מחזורי בין אפליקציות שהיו בשימוש לאחרונה (למעט אפליקציות שולחן עבודה) בסדר הפוך
מקש סמל Windows  + Ctrl + B
מעבר אל האפליקציה שהציגה הודעה באזור ההודעות
מקש סמל Windows  + חץ למעלה
הגדלת החלון
מקש סמל Windows  + חץ למטה
הסרת האפליקציה הנוכחית מהמסך או מיזעור חלון שולחן העבודה
מקש סמל Windows  + חץ שמאלה
הגדלת חלון האפליקציה או חלון שולחן העבודה לצד שמאל של המסך
מקש סמל Windows  + חץ ימינה
הגדלת חלון האפליקציה או חלון שולחן העבודה לצד ימין של המסך
מקש סמל Windows  + Home
מיזעור כל חלונות שולחן העבודה מלבד החלון הפעיל (בהקשה נוספת ישוחזרו כל החלונות)
מקש סמל Windows  + Shift + חץ למעלה
מתיחת חלון שולחן העבודה לראש המסך ולתחתית המסך
מקש סמל Windows  + Shift + חץ למטה
שחזור/מיזעור החלונות הפעילים של שולחן העבודה באופן אנכי תוך שמירה על הרוחב
מקש סמל Windows  + Shift + חץ שמאלה או חץ ימינה
העברת אפליקציה או חלון בשולחן העבודה מצג אחד לצג אחר
מקש סמל Windows  + מקש רווח
החלפת שפת קלט ופריסת לוח מקשים
מקש סמל Windows  + Ctrl + מקש רווח
החלפה לקלט שנבחר קודם לכן
מקש סמל Windows  + Enter
פתיחת קורא הטקסטים
מקש סמל Windows  + Shift + נקודה (.)
מעבר מחזורי בין אפליקציות פתוחות
מקש סמל Windows  + נקודה (.)
מעבר מחזורי בין אפליקציות פתוחות
מקש סמל Windows  + /
הפעלת המרה מחדש של עורך שיטות הקלט
מקש סמל Windows   + Alt + Enter
פתיחת Windows Media Center
מקש סמל Windows   + סימן חיבור (+) או סימן חיסור (-)
הגדלה או הקטנה של התצוגה באמצעות 'זכוכית מגדלת'
 מקש סמל Windows  + Esc יציאה מ'זכוכית מגדלת'


קיצורי מקשים בתיבות דו-שיח

הטבלה הבאה כוללת קיצורי מקשים שבהם באפשרותך להשתמש בתוך תיבות דו-שיח.

הקש על מקש זה
לביצוע הפעולה
F1
הצגת עזרה
F4
הצגת הפריטים ברשימה הפעילה
Ctrl + Tab
מעבר קדימה בין כרטיסיות
Ctrl + Shift + Tab
מעבר אחורה בין כרטיסיות
Ctrl + מספר (מספר בין 1-9)
מעבר אל כרטיסיה מספר n
Tab
מעבר קדימה בין אפשרויות
Shift + Tab
מעבר אחורה בין אפשרויות
Alt + האות המסומנת בקו תחתון
ביצוע הפקודה (או בחירת האפשרות) שמיוצגת על-ידי אותה אות
מקש רווח
בחירה או ניקוי של תיבת הסימון אם האפשרות הפעילה היא תיבת סימון
Backspace
פתיחת תיקיה הממוקמת רמה אחת למעלה אם נבחרה תיקיה בתיבת הדו-שיח שמירה בשם או פתיחה
מקשי חצים
בחירת לחצן אם האפשרות הפעילה היא קבוצה של לחצני אפשרויות


קיצורי מקשים בסייר הקבצים

הקש על מקש זה
לביצוע הפעולה
 Alt + Dבחירה בשורת הכתובת
‎Ctrl + E
בחירה בתיבת החיפוש
Ctrl + F
בחירה בתיבת החיפוש
Ctrl + N
פתיחת חלון חדש
Ctrl + W
סגירת החלון הנוכחי
Ctrl+גלגל הגלילה של העכבר
שינוי הגודל והמראה של סמלי קבצים ותיקיות
Ctrl + Shift + E
הצגת כל התיקיות שמעל לתיקיה שנבחרה
Ctrl + Shift + N
יצירת תיקיה חדשה
Num Lock + כוכבית (*)
הצגת כל תיקיות המשנה הממוקמות תחת התיקיה שנבחרה
Num Lock + סימן חיבור (+)
הצגת תוכן התיקיה שנבחרה
Num Lock + סימן חיסור (-)
כיווץ התיקיה שנבחרה
Alt + P
הצגת חלונית התצוגה המקדימה
Alt + Enter
פתיחת תיבת הדו-שיח מאפיינים עבור הפריט שנבחר
Alt + חץ ימינה
הצגת התיקיה הבאה
Alt + חץ למעלה
הצגת התיקיה המכילה של התיקיה הנוכחית
Alt + חץ שמאלה
הצגת התיקיה הקודמת
Backspace
הצגת התיקיה הקודמת
חץ ימינה
הצגת הפריט הנוכחי שנבחר (אם הוא מכווץ), או בחירה בתיקיית המשנה הראשונה
חץ שמאלה
כיווץ הבחירה הנוכחית (אם היא מורחבת), או בחירה בתיקיה המכילה של התיקיה הנוכחית
End
הצגת חלקו התחתון של החלון הפעיל
Home
הצגת חלקו העליון של החלון הפעיל
F11
הגדלה או מיזעור של החלון הפעיל


קיצורי מקשים של שורת המשימות

הטבלה הבאה כוללת קיצורי מקשים לעבודה עם פריטים בשורת המשימות של שולחן העבודה.

הקש על מקש זה
לביצוע הפעולה
Shift + לחיצה על לחצן בשורת המשימות
פתיחת אפליקציה או פתיחה מהירה של מופע נוסף של אפליקציה
Ctrl + Shift + לחיצה על לחצן בשורת המשימות
פתיחת אפליקציה כמנהל מערכת
Shift + לחיצה באמצעות לחצן העכבר הימני על לחצן בשורת המשימות
הצגת תפריט החלון עבור אפליקציה
Shift + לחיצה באמצעות לחצן העכבר הימני על לחצן בשורת המשימות של קבוצה
הצגת תפריט החלון עבור הקבוצה
Ctrl + לחיצה על לחצן בשורת המשימות של קבוצה
מעבר בין חלונות הקבוצה


קיצורי מקשים של 'חיבור לשולחן עבודה מרוחק' בשולחן העבודה

הקש על מקש זה
לביצוע הפעולה
Alt + Page Up
מעבר בין אפליקציות מימין לשמאל
Alt + Page Down
מעבר בין אפליקציות משמאל לימין
Alt + Insert
מעבר מחזורי בין אפליקציות בסדר שבו הופעלו
Alt + Home
הצגת מסך 'התחל'
Ctrl + Alt + Break
מעבר בין חלון למסך מלא 
Ctrl + Alt + End
הצגת תיבת הדו-שיח אבטחת Windows
Ctrl + Alt + Home
במצב מסך מלא, הפעלת סרגל החיבור
Alt + Delete הצגת תפריט המערכת
Ctrl + ‏Alt + סימן חיסור (-) במקלדת הנומרית
הצבת עותק של החלון הפעיל, בתוך הלקוח, בלוח של שרת מסוף (פעולה זו מספקת את אותה פונקציונליות כמו הקשת Alt+Print Screen במחשב מקומי)
Ctrl + Alt + סימן חיבור (+) במקלדת הנומרית
הצבת עותק של אזור החלון המלא של הלקוח בלוח של שרת מסוף (פעולה זו מספקת את אותה פונקציונליות כמו הקשת Print Screen במחשב מקומי)
Ctrl + Alt + חץ ימינה
מעבר מהפקדים בשולחן עבודה מרוחק אל פקד באפליקציה המארחת (לדוגמה, לחצן או תיבת טקסט). אפשרות זו שימושית כאשר הפקדים של שולחן העבודה המרוחק מוטבעים באפליקציה אחרת (מארחת).
Ctrl + Alt + חץ שמאלה
מעבר מהפקדים בשולחן עבודה מרוחק אל פקד באפליקציה המארחת (לדוגמה, לחצן או תיבת טקסט). אפשרות זו שימושית כאשר הפקדים של שולחן העבודה המרוחק מוטבעים באפליקציה אחרת (מארחת).


קיצורי מקשים של מציג העזרה עבור Windows

הטבלה הבאה מכילה קיצורי מקשים לעבודה עם מציג העזרה.

הקש על מקש זה
כדי לבצע פעולה זו
F3
העברת הסמן לתיבת החיפוש
F10
הצגת תפריט 'אפשרויות'
Home
מעבר לתחילת נושא
End
מעבר לסוף נושא
Alt + חץ שמאלה
מעבר לנושא הקודם שהוצג
Alt + חץ ימינה
מעבר לנושא הבא (שהוצג קודם לכן)
Alt + Home
הצגת דף הבית של 'עזרה ותמיכה' 
Alt + A
הצגת דף תמיכת הלקוחות
Alt + C
הצגת תוכן העניינים 
Alt + N
הצגת תפריט 'הגדרות חיבור'
Ctrl + F חיפוש בנושא הנוכחי
Ctrl + P
הדפסת נושא


קיצורי מקשים לסידור מחדש של אפליקציות

הטבלה הבאה מכילה קיצורי מקשים לסידור מחדש של אפליקציות מודרניות.


הקש על מקש זה
לביצוע הפעולה
מקש סמל Windows  + . (נקודה)
כניסה למצב סידור מחדש ובחירת אפליקציות או קווי הפרדה בין צגים
מקש סמל Windows  + חץ שמאלה
הזזת קו מפריד של אפליקציה שמאלה
מקש סמל Windows  + חץ ימינה
הזזת קו מפריד של אפליקציה ימינה
מקש סמל Windows  + חץ למעלה
הגדלת האפליקציה
מקש סמל Windows  + חץ למטה
סגירת אפליקציה
מקש סמל Windows + Esc
יציאה ממצב סידור מחדש

קיצורי מקשים נוספים


Windows 7

קיצורי מקשים כלליים

הטבלה הבאה מכילה קיצורי מקשים כלליים.

הקש על מקש זה
 לביצוע הפעולה
F1
הצגת עזרה
‎Ctrl + C (או Ctrl + Insert)
העתקת הפריט שנבחר
Ctrl + X
גזירת הפריט שנבחר
Ctrl + V (או Shift + Insert)
הדבקת הפריט שנבחר
Ctrl + Z
ביטול פעולה
Ctrl + Y
ביצוע חוזר של פעולה
מחק (או Ctrl + D)
מחיקת הפריט שנבחר והעברתו אל סל המיחזור
Shift + Delete
מחיקת הפריט שנבחר מבלי להעביר אותו תחילה אל סל המיחזור
F2
שינוי שם הפריט שנבחר
Ctrl + חץ ימינה
הזזת הסמן לתחילת המילה הבאה
Ctrl + חץ שמאלה
הזזת הסמן לתחילת המילה הקודמת
Ctrl + חץ למטה
הזזת הסמן לתחילת הפיסקה הבאה
Ctrl + חץ למעלה
הזזת הסמן לתחילת הפיסקה הקודמת
Ctrl+Shift עם מקש חץ
בחירת בלוק טקסט
Shift עם מקש חץ כלשהו
בחירה של יותר מפריט אחד בחלון או בשולחן העבודה, או בחירת טקסט במסמך
Ctrl עם מקש חץ כלשהו + מקש רווח
בחירת פריטים בודדים מרובים בחלון או בשולחן העבודה
Ctrl + A
בחירת כל הפריטים במסמך או בחלון
F3
חיפוש קובץ או תיקיה
Alt + Enter
הצגת מאפיינים עבור הפריט שנבחר
Alt + F4
סגירת הפריט הפעיל או יציאה מהתוכנית הפעילה
Alt + מקש רווח
פתיחת תפריט הקיצור עבור החלון הפעיל
Ctrl + F4
סגירת המסמך הפעיל (בתוכניות המאפשרות השארת מסמכים מרובים פתוחים בו-זמנית)
Alt + Tab
מעבר בין קבצים פתוחים
Ctrl + Alt + Tab
שימוש במקשי החצים למעבר בין כל הפריטים הפתוחים
Ctrl+ גלגל הגלילה של העכבר
שינוי הגודל של סמלים בשולחן העבודה
מקש סמל Windows
תמונה של מקש סמל Windows
+ Tab
מעבר מחזורי בין התוכניות בשורת המשימות באמצעות Aero Flip 3-D
Ctrl+מקש סמל Windows
תמונה של מקש סמל Windows
+ Tab
השתמש במקשי החצים כדי לעבור בצורה מחזורית בין התוכניות בשורת המשימות באמצעות Aero Flip 3-D
Alt + Esc
מעבר מחזורי בין פריטים לפי הסדר שבו נפתחו
F6
מעבר מחזורי בין רכיבי המסך בחלון או בשולחן העבודה
F4
הצגת הרשימה של שורת הכתובת בסייר Windows
Shift + F10
הצגת תפריט הקיצור עבור הפריט שנבחר
Ctrl + Esc
פתח את תפריט 'התחלה'
Alt + אות המסומנת בקו תחתון
הצגת התפריט המתאים
Alt + אות המסומנת בקו תחתון
ביצוע פקודת התפריט (או פקודה אחרת המסומנת בקו תחתון)
F10
הפעלת שורת התפריטים בתוכנית הפעילה
חץ ימינה
פתיחת התפריט הבא מימין, או פתיחת תפריט משנה
חץ שמאלה
פתיחת התפריט הבא משמאל, או סגירת תפריט משנה
F5 (או Ctrl + R)
רענון החלון הפעיל
Alt + חץ למעלה
הצגת התיקיה ברמה אחת למעלה בסייר Windows
Esc
ביטול המשימה הנוכחית
Ctrl + Shift + Esc
פתיחת מנהל המשימות
הזזה בעת הכנסת תקליטור
מניעת הפעלה אוטומטית של התקליטור
Alt שמאלי + Shift
החלפת שפת הקלט כאשר שפות קלט מרובות מופעלות
Ctrl+Shift
החלפת פריסת לוח המקשים כאשר פריסות לוח מקשים מרובות מופעלות
Ctrl + Shift ימניים או שמאליים
שינוי כיוון קריאת הטקסט בשפות הנקראות מימין לשמאל


קיצורי מקשים בתיבות דו-שיח

הטבלה הבאה כוללת קיצורי מקשים לשימוש בתוך תיבות דו-שיח.

הקש על מקש זה
לביצוע הפעולה
Ctrl + Tab
מעבר קדימה בין כרטיסיות
Ctrl + Shift + Tab
מעבר אחורה בין כרטיסיות
Tab
מעבר קדימה בין אפשרויות
Shift + Tab
מעבר אחורה בין אפשרויות
Alt + אות המסומנת בקו תחתון
ביצוע הפקודה (או בחירת האפשרות) שמיוצגת על-ידי אותה אות
הזן
החלפת הלחיצה על העכבר עבור פקודות רבות שנבחרו
מקש רווח
בחירה או ניקוי של תיבת הסימון אם האפשרות הפעילה היא תיבת סימון
מקשי חצים
בחירת לחצן אם האפשרות הפעילה היא קבוצה של לחצני אפשרויות
F1
הצגת עזרה
F4
הצגת הפריטים ברשימה הפעילה
Backspace
פתיחת תיקיה הממוקמת רמה אחת למעלה, אם התיקיה נבחרה בתיבת הדו-שיח 'שמירה בשם' או 'פתיחה'


קיצורי מקשים עם מקש סמל Windows

הטבלה הבאה כוללת קיצורי מקשים שבהם נעשה שימוש במקש סמל Windows

תמונה של מקש סמל Windows

הקש על מקש זה
לביצוע הפעולה
מקש סמל Windows
תמונה של מקש סמל Windows

פתיחה או סגירה של תפריט 'התחלה'.
מקש סמל Windows
תמונה של מקש סמל Windows
+ Pause

הצגת תיבת הדו-שיח 'מאפייני מערכת'.
מקש סמל Windows
תמונה של מקש סמל Windows
+ D

הצג את שולחן העבודה.
מקש סמל Windows
תמונה של מקש סמל Windows
+ M

מזעור כל החלונות.
מקש סמל Windows
תמונה של מקש סמל Windows
+ Shift + M

שחזור חלונות ממוזערים לשולחן העבודה.
מקש סמל Windows
תמונה של מקש סמל Windows
+ E

פתיחה חלון 'מחשב'.
מקש סמל Windows
תמונה של מקש סמל Windows
+ F

חיפוש מחשבים (אם אתה מחובר לרשת).
מקש סמל Windows
תמונה של מקש סמל Windows
+ L

נעילת המחשב או החלפת משתמשים.
מקש סמל Windows
תמונה של מקש סמל Windows
+ R

פתיחת תיבת הדו-שיח 'הפעלה'.
מקש סמל Windows
תמונה של מקש סמל Windows
+ T

מעבר מחזורי בין תוכניות בשורת המשימות.
מקש סמל Windows
תמונה של מקש סמל Windows
+ מספר

הפעלת התוכניות המוצמדות לשורת המשימות במיקום המצוין על-ידי המספר. אם התוכנית כבר פועלת, מעבר אל תוכנית זו.
Shift+מקש סמל Windows
תמונה של מקש סמל Windows
+ מספר

הפעלת מופע חדש של תוכנית המוצמדת לשורת המשימות במיקום שמציין המספר.
Ctrl+מקש סמל Windows
תמונה של מקש סמל Windows
+ מספר

מעבר לחלון הפעיל האחרון של תוכנית המוצמדת לשורת המשימות במיקום שמצוין על-ידי המספר.
Alt+מקש סמל Windows
תמונה של מקש סמל Windows
+ מספר

פתיחת רשימת הקפיצה עבור תוכנית המוצמדת לשורת המשימות במיקום המצוין על-ידי המספר.
מקש סמל Windows
תמונה של מקש סמל Windows
+ Tab

מעבר מחזורי בין התוכניות בשורת המשימות באמצעות Aero Flip 3-D.
Ctrl+מקש סמל Windows
תמונה של מקש סמל Windows
+ Tab

השתמש במקשי החצים כדי לעבור בצורה מחזורית בין התוכניות בשורת המשימות באמצעות Aero Flip 3-D
Ctrl+מקש סמל Windows
תמונה של מקש סמל Windows
+ B

מעבר אל התוכנית שהציגה הודעה באזור ההודעות
מקש סמל Windows
תמונה של מקש סמל Windows
+ מקש רווח

הצגת שולחן העבודה בתצוגה מקדימה
מקש סמל Windows
תמונה של מקש סמל Windows
+ חץ למעלה

הגדלת החלון.
מקש סמל Windows
תמונה של מקש סמל Windows
+ חץ שמאלה

הגדלת החלון לצד שמאל של המסך.
מקש סמל Windows
תמונה של מקש סמל Windows
+ חץ ימינה

הגדלת החלון לצד ימין של המסך.
מקש סמל Windows
תמונה של מקש סמל Windows
+ חץ למטה

מזעור החלון.
מקש סמל Windows
תמונה של מקש סמל Windows
+ Home

מזער הכל מלבד החלון הפעיל.
מקש סמל Windows
תמונה של מקש סמל Windows
+ Shift + חץ למעלה

מתיחת החלון לראש המסך ולתחתית המסך.
מקש סמל Windows
תמונה של מקש סמל Windows
+ Shift + חץ שמאלה או חץ ימינה

העברת חלון מצג אחד לצג אחר.
מקש סמל Windows
תמונה של מקש סמל Windows
+ P

בחירת מצב תצוגה של מצגת.
מקש סמל Windows
תמונה של מקש סמל Windows
+ G

מעבר מחזורי בין גאדג'טים.
מקש סמל Windows
תמונה של מקש סמל Windows
+ U

פתיחת 'מרכז נוחות הגישה'.
מקש סמל Windows
תמונה של מקש סמל Windows
+ X

פתיחת 'מרכז הניידות של Windows'.


קיצורי מקשים בסייר Windows

הקש על מקש זה
לביצוע הפעולה
Ctrl + N
פתיחת חלון חדש
Ctrl + W
סגירת החלון הנוכחי
Ctrl + Shift + N
יצירת תיקיה חדשה
End
הצגת חלקו התחתון של החלון הפעיל
Home
הצגת חלקו העליון של החלון הפעיל
F11
הגדלה או מיזעור של החלון הפעיל
Ctrl + נקודה (.)
סיבוב תמונה בכיוון השעון
Ctrl + פסיק (,)
סיבוב תמונה בניגוד לכיוון השעון
Num Lock + כוכבית (*) במקלדת נומרית
הצגת כל תיקיות המשנה הממוקמות תחת התיקיה שנבחרה
Num Lock + סימן חיבור (+) במקלדת נומרית
הצגת תוכן התיקיה שנבחרה
Num Lock + סימן חיסור (-) במקלדת נומרית
כיווץ התיקיה שנבחרה
חץ שמאלה
כיווץ הבחירה הנוכחית (אם היא מורחבת), או בחירה בתיקיה המכילה של התיקיה הנוכחית
Alt + Enter
פתיחת תיבת הדו-שיח 'מאפיינים' עבור הפריט שנבחר
Alt + P
הצגת חלונית התצוגה המקדימה
Alt + חץ שמאלה
הצגת התיקיה הקודמת
Backspace
הצגת התיקיה הקודמת
חץ ימינה
הצגת הפריט הנוכחי שנבחר (אם הוא מכווץ), או בחירה בתיקיית המשנה הראשונה
Alt + חץ ימינה
הצגת התיקיה הבאה
Alt + חץ למעלה
הצגת תיקיית האב
Ctrl + Shift + E
הצגת כל התיקיות שמעל לתיקיה שנבחרה
Ctrl+ גלגל הגלילה של העכבר
שינוי הגודל והמראה של סמלי קבצים ותיקיות
Alt + D
בחירה בשורת הכתובת
 ‎Ctrl + E בחירה בתיבת החיפוש
 Ctrl + F בחירה בתיבת החיפוש


קיצורי מקשים של שורת המשימות

הטבלה הבאה כוללת קיצורי מקשים לעבודה עם פריטים בשורת המשימות של שולחן העבודה.

הקש על מקש זה
לביצוע הפעולה
Shift + לחיצה על לחצן בשורת המשימות
פתיחת תוכנית או פתיחה מהירה של מופע נוסף של תוכנית
Ctrl + Shift + לחיצה על לחצן בשורת המשימות
פתח תוכנית כמנהל מערכת
Shift + לחיצה באמצעות לחצן העכבר הימני על לחצן בשורת המשימות
הצג את תפריט החלון עבור התוכנית
Shift + לחיצה באמצעות לחצן העכבר הימני על לחצן בשורת המשימות של קבוצה
הצגת תפריט החלון עבור הקבוצה
Ctrl + לחיצה על לחצן בשורת המשימות של קבוצה
מעבר בין חלונות הקבוצה


קיצורי מקשים של 'חיבור לשולחן עבודה מרוחק' בשולחן העבודה

הטבלה הבאה מכילה קיצורי מקשים לעבודה עם חיבור לשולחן עבודה מרוחק.

הקש על מקש זה
לביצוע הפעולה
Alt + Page Up
מעבר בין אפליקציות מימין לשמאל
Alt + Page Down
מעבר בין אפליקציות משמאל לימין
Alt + Insert
מעבר מחזורי בין תוכניות בסדר שבו הן הופעלו.
Alt + Home
הצגת תפריט התחלה.
Ctrl + Alt + Break
מעבר בין חלון למסך מלא 
Ctrl + Alt + End
הצגת תיבת הדו-שיח אבטחת Windows
Alt + Delete
הצגת תפריט המערכת.
Ctrl + ‏Alt + סימן חיסור (-) במקלדת הנומרית
הצבת עותק של החלון הפעיל, בתוך הלקוח, בלוח של שרת המסוף (פעולה זו מספקת פונקציונליות זהה לזו של הקשה על Alt+PrtScn במחשב מקומי).
Ctrl + ‏Alt + סימן חיבור (-) במקלדת הנומרית
הצבת עותק של אזור החלון המלא של הלקוח בלוח של שרת מסוף (פעולה זו מספקת פונקציונליות זהה לזו של הקשה על PrtScn במחשב מקומי).
Ctrl + Alt + חץ ימינה
מעבר מהפקדים בשולחן עבודה מרוחק אל פקד בתוכנית המארחת (לדוגמה, לחצן או תיבת טקסט). אפשרות זו שימושית כאשר הפקדים של שולחן העבודה המרוחק מוטבעים בתוכנית אחרת (מארחת).
Ctrl + Alt + חץ שמאלה
מעבר מהפקדים בשולחן עבודה מרוחק אל פקד בתוכנית המארחת (לדוגמה, לחצן או תיבת טקסט). אפשרות זו שימושית כאשר הפקדים של שולחן העבודה המרוחק מוטבעים בתוכנית אחרת (מארחת).קיצורי מקשים של 'צייר'

הטבלה הבאה כוללת קיצורי מקשים לעבודה עם 'צייר'.

הקש על מקש זה
לביצוע הפעולה
Ctrl + N
יצירת תמונה חדשה
Ctrl + O
פתיחת תמונה קיימת
Ctrl + S
שמירת שינויים בתמונה
F12
שמירת התמונה כקובץ חדש
Ctrl + P
הדפסת תמונה
Alt + F4
סגירת תמונה וחלון 'צייר' שלה
Ctrl + Z
ביטול שינוי
Ctrl + Y
ביצוע חוזר של שינוי
Ctrl + A
בחירת התמונה כולה
Ctrl + X
גזירת קטע שנבחר
Ctrl + C
העתקת קטע שנבחר ללוח
Ctrl + V
הדבקת קטע שנבחר מהלוח
חץ ימינה
הזזת הפריט שנבחר או הצורה הפעילה פיקסל אחד ימינה
חץ שמאלה
הזזת הפריט שנבחר או הצורה הפעילה פיקסל אחד שמאלה
חץ למטה
הזזת הפריט שנבחר או הצורה הפעילה פיקסל אחד למטה
חץ למעלה
הזזת הפריט שנבחר או הצורה הפעילה פיקסל אחד למעלה
Esc
ביטול בחירה
מחיקה
מחיקת בחירה
Ctrl + B
הדגשת הטקסט שנבחר
Ctrl + +
הרחבת מברשת, קו או מיתאר צורה בפיקסל אחד
Ctrl + -
הצרת מברשת, קו או מיתאר צורה בפיקסל אחד
Ctrl + U
סימון הטקסט שנבחר בקו תחתון
‎Ctrl + E
פתיחת תיבת הדו-שיח 'מאפיינים'
Ctrl + W
פתיחת תיבת הדו-שיח 'שינוי גודל והטיה'
Ctrl + Page Up
הגדלת התצוגה
Ctrl + Page Down
הקטנת התצוגה
F11
הצגת תמונה במצב מסך מלא
Ctrl + R
הצגה או הסתרה של הסרגל
Ctrl + G
הצגה או הסתרה של קווי הרשת
 F10 או Alt הצגת תיאורי מקשים
 Shift + F10 הצגת תפריט הקיצור הנוכחי
 F1 פתיחת העזרה של 'צייר'


קיצורי מקשים של 'כתבן'

הטבלה הבאה כוללת קיצורי מקשים לעבודה עם 'כתבן'.

הקש על מקש זה
לביצוע הפעולה
Ctrl + N
יצירת מסמך חדש
Ctrl + O
פתיחת מסמך קיים
Ctrl + S
שמירת שינויים במסמך
F12
שמירת המסמך כקובץ חדש
Ctrl + P
הדפסת מסמך
Alt + F4
סגירת 'כתבן'
Ctrl + Z
ביטול שינוי
Ctrl + Y
ביצוע חוזר של שינוי
Ctrl + A
בחירת המסמך כולו
Ctrl + X
גזירת קטע שנבחר
Ctrl + C
העתקת קטע שנבחר ללוח
Ctrl + V
הדבקת קטע שנבחר מהלוח
Ctrl + B
הדגש את הטקסט שנבחר
Ctrl + I
הטיית הטקסט שנבחר
Ctrl + U
סימון הטקסט שנבחר בקו תחתון
Ctrl + =
הפיכת הטקסט שנבחר לטקסט בכתב תחתי
Ctrl + Shift + =
הפיכת הטקסט שנבחר לטקסט בכתב עילי
Ctrl + L
יישור הטקסט לשמאל
‎Ctrl + E
יישור הטקסט למרכז
Ctrl + R
יישור הטקסט לימין
Ctrl + J
יישור הטקסט לשני הצדדים
Ctrl + 1
קביעת מרווח בודד בין שורות
Ctrl + 2
קביעת מרווח כפול בין שורות
Ctrl + 5
קביעת מרווח בין שורות של 1.5
Ctrl + Shift + >
הגדלת הגופן
Ctrl + Shift + <
הקטנת הגופן
Ctrl + Shift + A
שינוי כל התווים לאותיות רישיות
Ctrl + Shift + L
שינוי סגנון התבליטים
Ctrl + D
הוספת ציור של 'צייר' של Microsoft
Ctrl + F
מצא טקסט במסמך
F3
חיפוש המופע הבא של הטקסט בתיבת הדו-שיח 'חיפוש'
Ctrl + H
החלפת טקסט במסמך
 Ctrl + חץ שמאלה הזזת הסמן מילה אחת שמאלה
 Ctrl + חץ ימינה העברת הסמן מילה אחת ימינה
 Ctrl + חץ למעלה העברת הסמן לשורה מלמעלה
 Ctrl + חץ למטה העברת הסמן לשורה מתחת
 Ctrl + Home מעבר לתחילת המסמך
 Ctrl + End מעבר לסוף המסמך
 Ctrl + Page Up מעבר עמוד אחד למעלה
 Ctrl + Page Down מעבר עמוד אחד למטה
 Ctrl + Delete מחיקת המילה הבאה
 F10 הצגת תיאורי מקשים
 Shift + F10 הצגת תפריט הקיצור הנוכחי
 F1 פתיחת העזרה של 'כתבן'


קיצורי מקשים של 'מחשבון'

הטבלה הבאה מכילה קיצורי מקשים לעבודה עם 'מחשבון'.

הקש על מקש זה
לביצוע הפעולה
‎Alt + 1‎
מעבר למצב רגיל
‎Alt + 2
מעבר למצב מדעי
Alt + 3
מעבר למצב מתכנת
Alt + 4
מעבר למצב סטטיסטיקה
‎Ctrl + E
פתיחת חישובי תאריכים
Ctrl + H
הפעלה או ביטול של היסטוריית החישובים
Ctrl + U
פתיחה של המרת יחידות
Alt + C
חישוב או פתרון חישובי תאריכים וגליונות עבודה
F1
פתיחת העזרה של 'מחשבון'
Ctrl + Q
לחיצה על לחצן M-
Ctrl + P
לחיצה על לחצן M+
Ctrl + M
לחיצה על לחצן MS
Ctrl + R
לחיצה על לחצן MR
Ctrl + L
לחיצה על לחצן MC
%
לחיצה על לחצן %‎
‏‏F9
לחיצה על לחצן +/-‎
/
לחיצה על לחצן /‎
*
לחיצה על לחצן *‎
+
לחיצה על לחצן +‎
-
לחיצה על לחצן -‎
R
לחיצה על לחצן ‎1/×
@
לחיצה על לחצן שורש ריבועי
0–9
לחיצה על לחצני המספרים (0-9)
=
לחיצה על לחצן =
.
לחיצה על לחצן . (נקודה עשרונית)
Backspace
לחץ על לחצן Backspace
Esc
לחיצה על לחצן C
Del
לחיצה על לחצן CE
Ctrl + Shift + D
ניקוי היסטוריית החישובים
F2
עריכת היסטוריית החישובים
מקש חץ למעלה
ניווט למעלה בהיסטוריית החישובים
מקש חץ למטה
ניווט למטה בהיסטוריית החישובים
Esc
ביטול העריכה של היסטוריית החישובים
הזן
חישוב מחדש של היסטוריית החישובים לאחר עריכה
F3
בחירה באפשרות מעלות במצב מדעי
F4
בחירה באפשרות רדיאנים במצב מדעי
F5
בחירה באפשרות שיפועים במצב מדעי
I
לחיצה על לחצן Inv במצב מדעי
D
לחיצה על לחצן Mod במצב מדעי
Ctrl + S
לחיצה על לחצן sinh במצב מדעי
Ctrl + O
לחיצה על לחצן cosh במצב מדעי
Ctrl + T
לחיצה על לחצן tanh במצב מדעי
(
לחיצה על לחצן ( במצב מדעי
)
לחיצה על לחצן ) במצב מדעי
 N לחיצה על לחצן ln במצב מדעי
 ; לחיצה על לחצן Int במצב מדעי
 S לחיצה על לחצן sin במצב מדעי
 O לחיצה על לחצן cos במצב מדעי
 T לחיצה על לחצן tan במצב מדעי
 M לחיצה על לחצן dms במצב מדעי
 P לחיצה על לחצן pi במצב מדעי
 V לחיצה על לחצן F-E במצב מדעי
 X לחיצה על לחצן Exp במצב מדעי
 Q לחיצה על לחצן x^2 במצב מדעי
 Y לחיצה על לחצן x^y במצב מדעי
 # לחיצה על לחצן x^3 במצב מדעי
 L לחיצה על לחצן log במצב מדעי
 ! לחיצה על לחצן n!‎ במצב מדעי
 Ctrl + Y לחיצה על לחצן y√x במצב מדעי
 Ctrl + B לחיצה על לחצן ‎3√x‎ במצב מדעי
 Ctrl + G לחיצה על לחצן 10x במצב מדעי
 F5 בחירה באפשרות Hex במצב מתכנת
 F6 בחירה באפשרות Dec במצב מתכנת
 F7 בחירה באפשרות Oct במצב מתכנת
 F8 בחירה באפשרות Bin במצב מתכנת
 F12 בחירה באפשרות Qword במצב מתכנת
 F2בחירה באפשרות Dword במצב מתכנת 
 F3 בחירה באפשרות Word במצב מתכנת
 F4 בחירה באפשרות Byte במצב מתכנת
 K לחיצה על לחצן RoR במצב מתכנת
 J לחיצה על לחצן RoL במצב מתכנת
 < לחיצה על לחצן Lsh במצב מתכנת
 > לחיצה על לחצן Rsh במצב מתכנת
 % לחיצה על לחצן Mod במצב מתכנת
 (לחיצה על לחצן ( במצב מתכנת
 לחיצה על לחצן ) במצב מתכנת
 | לחיצה על לחצן Or במצב מתכנת
 ^ לחיצה על לחצן Xor במצב מתכנת
 ~ לחיצה על לחצן Not במצב מתכנת
 & לחיצה על לחצן And במצב מתכנת
 A–Fלחיצה על הלחצנים A-F במצב מתכנת
 מקש רווח החלפת המצב של ערך הסיבית במצב מתכנת
 A לחיצה על לחצן ממוצע במצב סטטיסטיקה
 Ctrl + A לחיצה על לחצן ממוצע ריבועים במצב סטטיסטיקה
 S  לחיצה על לחצן סכום במצב סטטיסטיקה
Ctrl+S  לחיצה על לחצן סכום ריבועים במצב סטטיסטיקה
 T  לחיצה על לחצן סטיית תקן במצב סטטיסטיקה
 Ctrl+T  לחיצה על לחצן סטיית תקן הופכית במצב סטטיסטיקה
 D לחיצה על לחצן CAD במצב סטטיסטיקה


קיצורי מקשים עבור היומן של Windows

הטבלה הבאה כוללת קיצורי מקשים לעבודה עם היומן של Windows.

הקש על מקש זה
לביצוע הפעולה
Ctrl + N
יצירת פתק חדש
Ctrl + O
פתיחת פתק שהיה בשימוש לאחרונה
Ctrl + S
שמירת שינויים בפתק
Ctrl + Shift + V
העברת פתק לתיקיה ספציפית
Ctrl + P
הדפסת פתק
Alt + F4
סגירת פתק וחלון היומן שלו
Ctrl + Z
ביטול שינוי
Ctrl + Y
ביצוע חוזר של שינוי
Ctrl + A
בחירת כל הפריטים בעמוד
Ctrl + X
גזירת קטע שנבחר
Ctrl + C
העתקת קטע שנבחר ללוח
 Ctrl + V הדבקת קטע שנבחר מהלוח
 Esc ביטול בחירה
 מחיקה מחיקת בחירה
 Ctrl + F הפעלת חיפוש בסיסי
 Ctrl + G מעבר אל עמוד
 F5 רענון תוצאות החיפוש
 F5 רענון רשימת הפתקים
 F6 מעבר בין רשימת פתקים לפתק
 Ctrl + Shift + C הצגת תפריט קיצור עבור כותרות עמודות ברשימת פתקים
F11  הצגת פתק במצב מסך מלא
 F1 פתיחת העזרה של היומן


קיצורי מקשים של מציג העזרה עבור Windows

הטבלה הבאה מכילה קיצורי מקשים לעבודה עם מציג העזרה.

הקש על מקש זה
לביצוע הפעולה
Alt + C
הצגת תוכן העניינים
Alt + N
הצגת תפריט 'הגדרות חיבור'
F10
הצגת תפריט 'אפשרויות'
Alt + חץ שמאלה
מעבר לנושא הקודם שהוצג
Alt + חץ ימינה
מעבר לנושא הבא (שהוצג קודם לכן)
Alt + A
הצגת דף תמיכת הלקוחות
Alt + Home
הצגת דף הבית של 'עזרה ותמיכה'
Home
מעבר לתחילת נושא
End
מעבר לסוף נושא
Ctrl + F
חיפוש בנושא הנוכחי
Ctrl + P
הדפסת נושא
 F3 העברת הסמן לתיבת החיפוש

קיצורי מקשים נוספים

מאפיינים:

מזהה פריט: 12445 - סקירה אחרונה: 14 בספט׳ 2016 - תיקון: 4

משוב