Microsoft Office 2010 Professional Plus מוגדר מחדש עם כל הפעלה

מאפייני הבעיה

בכל פעם שאתה פותח יישום Microsoft Office 2010, כגון Outlook 2010, מתקבלת ההודעה הבאה:

נא המתן בזמן ש-Windows קובע את תצורת Microsoft Office Professional Plus 2010.


פתרון הבעיה

כדי לפתור בעיה זו, השתמש באחת מהשיטות הבאות או בכמה מהן – בסדר שבו הן מופיעות.

שיטה 1:
אם מותקנת גירסה קודמת של Office, כגון Office 2003 או Office 2007, בצע את הפעולות הבאות:


כדי שאנו נבצע עבורך את שיטה 1, עבור לסעיף "תקנו עבורי". אם אתה מעדיף לבצע את שיטה 1 בעצמך, עבור לסעיף "אני מעדיף לתקן בעצמי".

תקנו עבוריכדי לתקן בעיה זו באופן אוטומטי, לחץ על הלחצן או על הקישור תקן. אז לחץ על הפעלה בתיבת הדו-שיח הורדת קובץ ופעל בהתאם לשלבים באשף התיקון.
הערות
 • ייתכן שאשף זה מוצג באנגלית בלבד. עם זאת, התיקון האוטומטי פועל גם עבור גרסאות של Windows בשפות אחרות.
 • אם אינך נמצא מול המחשב שבו אירעה הבעיה, שמור את הפתרון בכונן הבזק או בתקליטור ולאחר מכן הפעל אותו במחשב שבו אירעה הבעיה.

כעת עבור אל הסעיף "האם הבעיה נפתרה?".אני מעדיף לתקן בעצמי

 1. ב-Windows 7 או Windows Vista, לחץ על התחל, לחץ על כל התוכניות, לחץ על עזרים, ואז בחר הפעלה.
 2. ב-Windows XP, לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על הפעלה.
 3. הקלד את הפקודה הבאה ולאחר מכן הקש על Enter:
 4. (אפשרות) במקום להקליד בשורת הפקודה, תוכל , לחץ לחיצה ימנית על אזור ריק בתיבה הפעלה, בחר הדבק, ואז לחץ על Enter.
 5. ודא שהבעיה נפתרה.

אם הבעיה עדיין קיימת, המשך לפעולת השירות הבאה.

שיטה 2:


כדי שאנו נבצע עבורך את שיטה 2, עבור לסעיף "
תקנו עבורי". אם אתה מעדיף לבצע את שיטה 2 בעצמך, עבור לסעיף "אני מעדיף לתקן בעצמי".

תקנו עבוריכדי לתקן בעיה זו באופן אוטומטי, לחץ על הלחצן או על הקישור תקן. אז לחץ על הפעלה בתיבת הדו-שיח הורדת קובץ ופעל בהתאם לשלבים באשף התיקון.
הערות
 • ייתכן שאשף זה מוצג באנגלית בלבד. עם זאת, התיקון האוטומטי פועל גם עבור גרסאות של Windows בשפות אחרות.
 • אם אינך נמצא מול המחשב שבו אירעה הבעיה, שמור את הפתרון בכונן הבזק או בתקליטור ולאחר מכן הפעל אותו במחשב שבו אירעה הבעיה.

כעת עבור אל הסעיף "האם הבעיה נפתרה?".אני מעדיף לתקן בעצמי

 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד cmd ולאחר מכן הקש Enter.
 2. ב- Windows XP, הקלד את הפקודה הבאה ולאחר מכן הקש ENTER:
  secedit /configure /cfg %windir%\repair\secsetup.inf /db secsetup.sdb /verbose

  ב- Windows Vista, הקלד את הפקודה הבאה ולאחר מכן הקש ENTER:
  secedit /configure /cfg %windir%\inf\defltbase.inf /db defltbase.sdb /verbose

  תופיע הודעה בנוסח "המשימה הושלמה" וכן הודעת אזהרה המציינת כי לא ניתן לבצע פעולה כלשהי. ניתן להתעלם מהודעה זו ללא חשש. למידע נוסף אודות הודעה זו, עיין בקובץ %windir%\Security\Logs\Scesrv.log.

  הערה ב- Windows Vista, הקובץ Defltbase.inf הוא תבנית תצורת אבטחה עבור אבטחת ברירת המחדל. באפשרותך להציג את ההגדרות עבור קובץ זה במיקום הבא: %windir%\inf\defltbase.inf

 3. ודא שהבעיה נפתרה.
שים לב אחרי שתשלים שלבים אלה במדריך, ייתכן שחשבונות המשתמשים הרגילים לא יופיעו יותר במסך הכניסה כשתפעיל את המחשב או כשתנסה לעבור בין משתמשים. הדבר קורה מפני שכשאתה מאפס את הגדרות האבטחה של Windows, חשבונות משתמשים רגילים מוסרים מהקבוצה 'משתמשים'. כדי להחזיר את חשבונות המשתמשים שהושפעו לקבוצה 'משתמשים', בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל ולאחר מכן על כל התוכניות. לחלופין לחץ על תוכניות.
 2. לחץ על עזרים ולאחר מכן לחץ על שורת הפקודה (Windows XP). לחלופין לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שורת הפקודה ולאחר מכן לחץ על הפעלה כמנהל (Windows Vista).
 3. בחלון שורת הפקודה, הקלד net users ולאחר מכן הקש ENTER. כעת תוצג רשימת חשבונות משתמשים.
 4. עבור כל שם חשבון הרשום בשורת הפקודה שחסר במסך הכניסה או במסך החלפת המשתמש, הקלד את הפקודה הבאה ולאחר מכן הקש ENTER:

  net localgroup users accountname /add
 5. בדוק אם הבעיה נפתרה.
אם הבעיה עדיין קיימת, המשך לפעולת השירות הבאה.

שיטה 3:
הפעל את Office 2010 במצב בטוח. לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל, לחץ על כל התוכניות ולאחר מכן בחר Microsoft Office.
 2. לחץ והחזק את מקש CTRL ולאחר מכן לחץ על תוכנית Office שברצונך להפעיל.
אם הבעיה אינה מתרחשת במצב בטוח, ייתכן בעיה זו קשורה לתוספות מצד שלישי. השבת את התוספות והפעל את Office 2010 כדי לראות אם הבעיה ממשיכה להתרחש. כדי להשבית את התוספות, בצע את הפעולות הבאות:
 1. הפעל יישום Office 2010 כגון Word 2010.
 2. בתפריט קובץ, לחץ על אפשרויות, ולאחר מכן בחר תוספות.
 3. לחץ על עבור לצד השדה ניהול שבו מוצג "תוספת COM".
 4. בדוק אם קיימות תוספות כלשהן ולאחר מכן נקה את תיבת הסימון כדי להשבית אותן.
 5. סגור את התוכנית של Office והפעל אותה מחדש.
 6. אם הבעיה אינה מתרחשת לאחר ביטול הסימון של התוספות, חזור על התהליך ובחר תוספת אחת בכל פעם. הפעל מחדש את Office, והמשך להוסיף סימני ביקורת עד הבעיה מופיעה שוב. יש להשבית את התוספת האחרונה שסומנה מחדש.

אם הבעיה ממשיכה להתרחש במצב בטוח, מומלץ להסיר ואז להתקין מחדש את Office 2010. כדי לבצע זאת, קרא את מאמר Microsoft knowledge base הבא:

290301 כיצד ניתן להסיר את ההתקנה של חבילות Office 2003, Office 2007 או Office 2010 אם לא ניתן להסיר את התקנתם מלוח הבקרה?

האם הבעיה נפתרה?

 • בדוק אם הבעיה נפתרה. אם הבעיה נפתרה, סעיף זה הושלם. אם הבעיה לא נפתרה, באפשרותך לפנות לתמיכה.
 • אנו מעריכים את המשוב שלך. כדי לספק משוב או כדי לדווח על בעיות כלשהן בפתרון זה, השאר הערה בבלוג "תקנו עבורי" או שלח לנו דואר אלקטרוני.
מאפיינים:

מזהה פריט: 2528748 - סקירה אחרונה: 20 בדצמ׳ 2011 - תיקון: 1

משוב