MS12-005: פגיעות ב-Microsoft Windows עלולה לאפשר ביצוע קוד מרחוק: 10 בינואר 2012

חל על: Windows 7 Service Pack 1Windows 7 EnterpriseWindows 7 Professional

מבוא


Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS12-005. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עבור משתמשים ביתיים, תמיכה ללא תשלום זמינה על-ידי חיוג 1-866-PCSAFETY בארה"ב ובקנדה או על-ידי פנייה לנציגות Microsoft המקומית. לקבלת מידע אודות אופן הפנייה לנציגות Microsoft המקומית לתמיכה בבעיות עם עדכוני אבטחה, בקר באתר האינטרנט של התמיכה הבינלאומית של Microsoft: לקוחות מצפון אמריקה יכולים גם לקבל גישה מיידית לתמיכה בלתי מוגבלת ללא תשלום בדואר אלקטרוני או לתמיכה בלתי מוגבלת באמצעות שיחת צ'אט אישית על-ידי ביקור באתר האינטרנט הבא של Microsoft: עבור לקוחות ארגוניים, תמיכה בעדכוני אבטחה זמינה באמצעות אנשי הקשר הרגילים של התמיכה.

מידע נוסף אודות עדכון אבטחה זה

שינוי פונקציונליות

בעת לחיצה כפולה על חבילה מוטבעת המוכלת במסמך OLE, כגון קובץ Microsoft Office אתה מצפה לקבל את ההודעה הבאה של "פתיחת תוכן חבילה":

פתיחת תוכן חבילה

לאחר שתתקין עדכון אבטחה זה, תקבל הודעת "פתיחת תוכן חבילה" הדומה לאחת מההודעות הבאות:

פתיחת תוכן חבילה

פתיחת תוכן חבילה

שים לב בתרחישים מסוימים, ייתכן שתקבל עדיין את הודעת "פתיחת תוכן חבילה" המקורית.

פרטים על הפעלה מחדש

ייתכן שיהיה עליך להפעיל מחדש את המחשב לאחר התקנת עדכון אבטחה זה. במקרים מסוימים, עדכון זה לא מחייב הפעלה מחדש. אם נעשה שימוש בקבצים הדרושים, עדכון זה יחייב הפעלה מחדש. אם מתרחשת התנהגות זו, תופיע הודעה שתנחה אותך להפעיל מחדש.

כדי לצמצם את האפשרות לצורך בהפעלה מחדש, עצור את כל השירותים המושפעים וסגור את כל היישומים שעשויים להשתמש בקבצים המושפעים לפני שתתקין את עדכון האבטחה. למידע נוסף שיסביר את הסיבות שבגינן ייתכן שתידרש להפעיל מחדש את המחשב, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
887012 מדוע עשויה להופיע הנחיה להפעלה מחדש של המחשב לאחר התקנה של עדכון אבטחה במחשב מבוסס-Windows

מידע בדבר הסרה

עבור Windows XP Professional x64 Edition ו-Windows Server 2003
להסרת עדכון אבטחה זה, השתמש בכלי הוספה או הסרה של תוכניות או בפריט תוכניות ותכונות בלוח הבקרה.

בנוסף, באפשרותך להשתמש בכלי השירות Spuninst.exe הממוקם בתיקייה "%Windir%\$NTUninstallKB2584146$\Spuninst".

עבור Windows Vista או Windows Server 2008 וגירסאות מאוחרות יותר
כדי להסיר את ההתקנה של עדכון שהותקן על-ידי תוכנת ההתקנה העצמאית של Windows Update (Wusa.exe), לחץ על לוח הבקרה, לחץ על מערכת ואבטחה, ואז תחת Windows Update, לחץ על הצג עדכונים מותקנים ובחר מתוך רשימת העדכונים.

מידע על החלפת עדכון אבטחה

עדכון אבטחה זה לא מחליף כל עדכון אבטחה שהופץ בעבר.

פרטי הקובץ

הגירסה האנגלית (ארה"ב) של תיקון חם זה מתקינה קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי, עם הפרש שעון הקיץ (DST) הנוכחי שלך. בנוסף, התאריכים והשעות עשויים אף להשתנות בעת ביצוע פעולות מסוימות על קבצים.
הערות בנוגע למידע על קבצים של Windows XP ו- Windows Server 2003
 • בנוסף לקבצים המפורטים בטבלאות אלה, תיקון חם זה מתקין קובץ קטלוג אבטחה משויך (KBnumber.cat) החתום באמצעות חתימה דיגיטלית של Microsoft.

עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows XP המבוססות על x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Packager.exe5.1.2600.617660,41618-Nov-201112:35x86SP3SP3GDR
Packager.exe5.1.2600.617660,41618-Nov-201112:41x86SP3SP3QFE
Updspapi.dll6.3.13.0382,84005-Jul-201013:16x86NoneNot Applicable
לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Server 2003
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Packager.exe5.2.3790.493660,41618-Nov-201112:45x86SP2SP2GDR
Packager.exe5.2.3790.493660,41618-Nov-201112:48x86SP2SP2QFE
Updspapi.dll6.3.4.1379,18407-Jul-201015:19x86NoneNot Applicable
עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של מהדורת Windows Server 2003 ושל מהדורת Windows XP Professional x64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Packager.exe5.2.3790.493691,64820-Nov-201120:03x64SP2SP2GDR
Wpackager.exe5.2.3790.493660,41620-Nov-201120:03x86SP2SP2GDR\WOW
Packager.exe5.2.3790.493691,64820-Nov-201119:57x64SP2SP2QFE
Wpackager.exe5.2.3790.493660,41620-Nov-201119:57x86SP2SP2QFE\WOW
Updspapi.dll6.3.4.1462,12820-Nov-201120:04x64NoneNot Applicable
הערות על מידע אודות קבצים של Windows Vista ו-Windows Server 2008
חשובתיקונים חמים של Windows Vista ותיקונים חמים של Windows Server 2008 נכללים באותן חבילות. עם זאת, רק "Windows Vista" רשום בדף בקשת התיקון החם. כדי לבקש כדי לבקש את חבילת התיקון החם החלה על מערכת הפעלה אחת או שתיים, בחר את התיקון החם הרשום תחת "Windows Vista" בדף. התייחס תמיד לסעיף "חל על" במאמרים כדי לקבוע את מערכת ההפעלה שעבורה מתאים כל תיקון חם.
 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, SR_Level (RTM, SPn) וענף שירות (LDR, GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גרסת הקובץ כמוצב בטבלה הבאה.

  גירסהמוצראבן דרךענף שירות
  6.0.6000.16xxxWindows VistaRTMGDR
  6.0.6000.20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 ו- Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 ו- Windows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 ו- Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 ו- Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Service Pack 1 משולב בגירסת ההפצה המקורית של Windows Server 2008. לכן, קבצי אבני הדרך של RTM חלים רק על Windows Vista. קבצי אבני דרך של RTM כוללים את מספר הגירסה 6.0.0000.xxxxx.
 • קובצי MANIFEST (.manifest) וקובצי MUM (.mum) המותקנים בכל סביבה מפורטים בנפרד בסעיף 'פרטי קבצים נוספים עבור Windows Vista ועבור Windows Server 2008". קובצי MUM וקובצי MANIFEST, וקובצי קטלוג האבטחה (.cat) המשויכים חשובים מאוד לשמירה על מצב הרכיבים המעודכנים. קובצי קטלוג האבטחה, שעבורם לא מפורטות תכונות, חתומים בחתימה דיגיטלית של Microsoft.

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Vista ושל Windows Server 2008
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Packager.dll6.0.6002.1854266,56018-Nov-201117:47x86
Packager.dll6.0.6002.2274366,56018-Nov-201117:30x86
לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Vista ושל Windows Server 2008
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Packager.dll6.0.6002.1854276,80018-Nov-201118:07x64
Packager.dll6.0.6002.2274376,80018-Nov-201117:23x64
Packager.dll6.0.6002.1854266,56018-Nov-201117:47x86
Packager.dll6.0.6002.2274366,56018-Nov-201117:30x86
לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Packager.dll6.0.6002.18542149,50418-Nov-201115:33IA-64
Packager.dll6.0.6002.22743149,50418-Nov-201115:05IA-64
Packager.dll6.0.6002.1854266,56018-Nov-201117:47x86
Packager.dll6.0.6002.2274366,56018-Nov-201117:30x86
הערות על מידע אודות קבצים של Windows 7 ו-Windows Server 2008 R2
חשובתיקונים חמים של Windows 7 ותיקונים חמים של Windows Server 2008 R2 נכללים באותן חבילות. עם זאת, תיקונים חמים בדף בקשת התיקון החם רשומים תחת שתי מערכות ההפעלה. כדי לבקש את חבילת התיקון החם החלה על מערכת הפעלה אחת או שתיים, בחר את התיקון החם הרשום תחת "Windows 7/Windows Server 2008 R2" בדף. התייחס תמיד לסעיף "חל על" במאמרים כדי לקבוע את מערכת ההפעלה שעבורה מתאים כל תיקון חם.
 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (RTM, SPn) וענף שירות (LDR, GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גירסת הקובץ כמוצב בטבלה הבאה:

  גירסהמוצראבן דרךענף שירות
  6.1.7600.16xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2:RTMGDR
  6.1.7600.20xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2:RTMLDR
  6.1.7601.17xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2 SP1GDR
  6.1.7601.21xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2SP1LDR

 • קובצי MANIFEST (.manifest) וקובצי MUM (.mum) המותקנים בכל סביבה מפורטים בנפרד בסעיף 'פרטי קבצים נוספים עבור Windows 7 ועבורWindows Server 2008 R2'. קבצי MUM ו- MANIFEST, וקבצי קטלוג האבטחה (.cat) המשויכים חשובים במיוחד לשמירה על מצב הרכיבים המעודכנים. קובצי קטלוג האבטחה, שעבורם לא מפורטות תכונות, חתומים בחתימה דיגיטלית של Microsoft.

עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows 7 המבוססות על x86
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Packager.dll6.1.7600.1691767,07219-Nov-201114:06x86
Packager.dll6.1.7600.2109467,07219-Nov-201111:19x86
Packager.dll6.1.7601.1772767,07219-Nov-201114:01x86
Packager.dll6.1.7601.2186367,07219-Nov-201111:07x86
עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Packager.dll6.1.7600.1691777,31219-Nov-201115:07x64
Packager.dll6.1.7600.2109477,31219-Nov-201112:30x64
Packager.dll6.1.7601.1772777,31219-Nov-201114:58x64
Packager.dll6.1.7601.2186377,31219-Nov-201112:00x64
Packager.dll6.1.7600.1691767,07219-Nov-201114:06x86
Packager.dll6.1.7600.2109467,07219-Nov-201111:19x86
Packager.dll6.1.7601.1772767,07219-Nov-201114:01x86
Packager.dll6.1.7601.2186367,07219-Nov-201111:07x86
עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008 R2
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Packager.dll6.1.7600.16917152,57619-Nov-201113:44IA-64
Packager.dll6.1.7600.21094152,57619-Nov-201111:09IA-64
Packager.dll6.1.7601.17727152,57619-Nov-201113:39IA-64
Packager.dll6.1.7601.21863152,57619-Nov-201110:58IA-64
Packager.dll6.1.7600.1691767,07219-Nov-201114:06x86
Packager.dll6.1.7600.2109467,07219-Nov-201111:19x86
Packager.dll6.1.7601.1772767,07219-Nov-201114:01x86
Packager.dll6.1.7601.2186367,07219-Nov-201111:07x86

מידע נוסף על קבצים

מידע נוסף על קבצים עבור Windows Vista ועבור Windows Server 2008

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Vista ושל Windows Server 2008
File namePackage_1_for_kb2584146_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,753
Date (UTC)20-Nov-2011
Time (UTC)06:54
File namePackage_1_for_kb2584146~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,460
Date (UTC)20-Nov-2011
Time (UTC)06:53
File namePackage_2_for_kb2584146_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,753
Date (UTC)20-Nov-2011
Time (UTC)06:54
File namePackage_2_for_kb2584146~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,460
Date (UTC)20-Nov-2011
Time (UTC)06:53
File namePackage_for_kb2584146_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,360
Date (UTC)20-Nov-2011
Time (UTC)06:54
File namePackage_for_kb2584146_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,379
Date (UTC)20-Nov-2011
Time (UTC)06:53
File namePackage_for_kb2584146_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,426
Date (UTC)20-Nov-2011
Time (UTC)06:54
File namePackage_for_kb2584146_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,445
Date (UTC)20-Nov-2011
Time (UTC)06:53
File namePackage_for_kb2584146_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,360
Date (UTC)20-Nov-2011
Time (UTC)06:54
File namePackage_for_kb2584146_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,379
Date (UTC)20-Nov-2011
Time (UTC)06:53
File namePackage_for_kb2584146_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,426
Date (UTC)20-Nov-2011
Time (UTC)06:54
File namePackage_for_kb2584146_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,445
Date (UTC)20-Nov-2011
Time (UTC)06:53
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,902
Date (UTC)20-Nov-2011
Time (UTC)06:54
File nameX86_6ea08c87ac026020f029bbff79b3cca7_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22743_none_43af9f31baa0788b.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)20-Nov-2011
Time (UTC)06:53
File nameX86_e2fe511b3c84b8694bda9199b95ec399_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18542_none_620330988b3c2f75.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)20-Nov-2011
Time (UTC)06:53
File nameX86_microsoft-windows-packager_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18542_none_efcd507fce02fee6.manifest
File versionNot Applicable
File size18,409
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)19:48
File nameX86_microsoft-windows-packager_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22743_none_f057ef7ae71fb52e.manifest
File versionNot Applicable
File size18,409
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)17:57
קבצים נוספים לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Vista ושל Windows Server 2008
File nameAmd64_0125cc3ddf9335c465adbd06ef54bdd0_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22743_none_d33248832de5f92f.manifest
File versionNot Applicable
File size1,040
Date (UTC)20-Nov-2011
Time (UTC)06:53
File nameAmd64_935e24a33ab7275c57be3452b72d983a_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18542_none_e334265b5dab6098.manifest
File versionNot Applicable
File size1,040
Date (UTC)20-Nov-2011
Time (UTC)06:53
File nameAmd64_microsoft-windows-packager_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18542_none_4bebec038660701c.manifest
File versionNot Applicable
File size18,743
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)21:26
File nameAmd64_microsoft-windows-packager_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22743_none_4c768afe9f7d2664.manifest
File versionNot Applicable
File size18,743
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)20:44
File namePackage_1_for_kb2584146_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,971
Date (UTC)20-Nov-2011
Time (UTC)06:54
File namePackage_1_for_kb2584146~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,902
Date (UTC)20-Nov-2011
Time (UTC)06:53
File namePackage_2_for_kb2584146_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,971
Date (UTC)20-Nov-2011
Time (UTC)06:54
File namePackage_2_for_kb2584146~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,902
Date (UTC)20-Nov-2011
Time (UTC)06:53
File namePackage_for_kb2584146_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,368
Date (UTC)20-Nov-2011
Time (UTC)06:54
File namePackage_for_kb2584146_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,387
Date (UTC)20-Nov-2011
Time (UTC)06:53
File namePackage_for_kb2584146_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,434
Date (UTC)20-Nov-2011
Time (UTC)06:54
File namePackage_for_kb2584146_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,453
Date (UTC)20-Nov-2011
Time (UTC)06:53
File namePackage_for_kb2584146_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,368
Date (UTC)20-Nov-2011
Time (UTC)06:54
File namePackage_for_kb2584146_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,387
Date (UTC)20-Nov-2011
Time (UTC)06:53
File namePackage_for_kb2584146_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,434
Date (UTC)20-Nov-2011
Time (UTC)06:54
File namePackage_for_kb2584146_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,453
Date (UTC)20-Nov-2011
Time (UTC)06:53
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,914
Date (UTC)20-Nov-2011
Time (UTC)06:54
File nameX86_microsoft-windows-packager_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18542_none_efcd507fce02fee6.manifest
File versionNot Applicable
File size18,409
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)19:48
File nameX86_microsoft-windows-packager_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22743_none_f057ef7ae71fb52e.manifest
File versionNot Applicable
File size18,409
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)17:57
קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008
File nameIa64_22e1df04b9b83df1c42d4a653c643b66_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22743_none_f770bcf0cb6cd8d8.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)20-Nov-2011
Time (UTC)06:53
File nameIa64_77203e1e267b4cd72f3ae83feba56a5f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18542_none_17d7600426dcb3bf.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)20-Nov-2011
Time (UTC)06:53
File nameIa64_microsoft-windows-packager_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18542_none_efcef475ce0107e2.manifest
File versionNot Applicable
File size18,731
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)19:51
File nameIa64_microsoft-windows-packager_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22743_none_f0599370e71dbe2a.manifest
File versionNot Applicable
File size18,731
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)17:58
File namePackage_1_for_kb2584146_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,124
Date (UTC)20-Nov-2011
Time (UTC)06:54
File namePackage_1_for_kb2584146~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,053
Date (UTC)20-Nov-2011
Time (UTC)06:53
File namePackage_for_kb2584146_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,366
Date (UTC)20-Nov-2011
Time (UTC)06:54
File namePackage_for_kb2584146_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,385
Date (UTC)20-Nov-2011
Time (UTC)06:53
File namePackage_for_kb2584146_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,430
Date (UTC)20-Nov-2011
Time (UTC)06:54
File namePackage_for_kb2584146_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,449
Date (UTC)20-Nov-2011
Time (UTC)06:53
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,579
Date (UTC)20-Nov-2011
Time (UTC)06:54
File nameX86_microsoft-windows-packager_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18542_none_efcd507fce02fee6.manifest
File versionNot Applicable
File size18,409
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)19:48
File nameX86_microsoft-windows-packager_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22743_none_f057ef7ae71fb52e.manifest
File versionNot Applicable
File size18,409
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)17:57

מידע נוסף על קבצים עבור Windows 7 ועבור Windows Server 2008 R2

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות x86 של Windows 7
File namePackage_1_for_kb2584146_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,791
Date (UTC)20-Nov-2011
Time (UTC)07:42
File namePackage_1_for_kb2584146~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,696
Date (UTC)20-Nov-2011
Time (UTC)07:42
File namePackage_2_for_kb2584146_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,754
Date (UTC)20-Nov-2011
Time (UTC)07:42
File namePackage_2_for_kb2584146~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,644
Date (UTC)20-Nov-2011
Time (UTC)07:42
File namePackage_3_for_kb2584146_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,985
Date (UTC)20-Nov-2011
Time (UTC)07:42
File namePackage_3_for_kb2584146~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,494
Date (UTC)20-Nov-2011
Time (UTC)07:42
File namePackage_4_for_kb2584146_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,933
Date (UTC)20-Nov-2011
Time (UTC)07:42
File namePackage_4_for_kb2584146~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,457
Date (UTC)20-Nov-2011
Time (UTC)07:42
File namePackage_for_kb2584146_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,897
Date (UTC)20-Nov-2011
Time (UTC)07:42
File namePackage_for_kb2584146_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,934
Date (UTC)20-Nov-2011
Time (UTC)07:42
File namePackage_for_kb2584146_sp1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,875
Date (UTC)20-Nov-2011
Time (UTC)07:42
File namePackage_for_kb2584146_sp1~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,911
Date (UTC)20-Nov-2011
Time (UTC)07:42
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,271
Date (UTC)20-Nov-2011
Time (UTC)07:42
File nameX86_20d7b53befce86e8326ab02c3401252a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17727_none_10626a96f5af587e.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)20-Nov-2011
Time (UTC)07:42
File nameX86_20da8e2fef613261a89103233afaff1b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21094_none_f4d3da45905820c6.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)20-Nov-2011
Time (UTC)07:42
File nameX86_759067ea4fc7b605a2868cc19610836b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16917_none_37de433da4435d8d.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)20-Nov-2011
Time (UTC)07:42
File nameX86_d988b375882037e8788939ff0aaf74a1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21863_none_89605918b8cb251a.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)20-Nov-2011
Time (UTC)07:42
File nameX86_microsoft-windows-packager_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16917_none_ee34201331d7118a.manifest
File versionNot Applicable
File size16,920
Date (UTC)19-Nov-2011
Time (UTC)19:48
File nameX86_microsoft-windows-packager_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21094_none_ee6412dc4b387af2.manifest
File versionNot Applicable
File size16,920
Date (UTC)19-Nov-2011
Time (UTC)11:47
File nameX86_microsoft-windows-packager_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17727_none_f00fad2d2f059967.manifest
File versionNot Applicable
File size16,920
Date (UTC)19-Nov-2011
Time (UTC)19:50
File nameX86_microsoft-windows-packager_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21863_none_f06a092048474399.manifest
File versionNot Applicable
File size16,920
Date (UTC)19-Nov-2011
Time (UTC)11:43
קבצים נוספים לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows 7 ושל Windows Server 2008 R2
File nameAmd64_2b20b85132e2810b48be1a90b9f58f66_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17727_none_24a2149d67ecc213.manifest
File versionNot Applicable
File size1,040
Date (UTC)20-Nov-2011
Time (UTC)07:42
File nameAmd64_ace816f8e1b1c464657daa8292fd85b8_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21094_none_3234f245ebde36ab.manifest
File versionNot Applicable
File size1,040
Date (UTC)20-Nov-2011
Time (UTC)07:42
File nameAmd64_c3826c0254bea52b75af12b332b4f495_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16917_none_af493f158e13fd52.manifest
File versionNot Applicable
File size1,040
Date (UTC)20-Nov-2011
Time (UTC)07:42
File nameAmd64_c84416988fb20e450a3eafe1276c1e27_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21863_none_615acd1a4e9a6716.manifest
File versionNot Applicable
File size1,040
Date (UTC)20-Nov-2011
Time (UTC)07:42
File nameAmd64_microsoft-windows-packager_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16917_none_4a52bb96ea3482c0.manifest
File versionNot Applicable
File size16,924
Date (UTC)19-Nov-2011
Time (UTC)19:50
File nameAmd64_microsoft-windows-packager_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21094_none_4a82ae600395ec28.manifest
File versionNot Applicable
File size16,924
Date (UTC)19-Nov-2011
Time (UTC)13:01
File nameAmd64_microsoft-windows-packager_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17727_none_4c2e48b0e7630a9d.manifest
File versionNot Applicable
File size16,924
Date (UTC)19-Nov-2011
Time (UTC)19:53
File nameAmd64_microsoft-windows-packager_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21863_none_4c88a4a400a4b4cf.manifest
File versionNot Applicable
File size16,924
Date (UTC)19-Nov-2011
Time (UTC)12:39
File namePackage_1_for_kb2584146_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,009
Date (UTC)20-Nov-2011
Time (UTC)07:42
File namePackage_1_for_kb2584146~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,140
Date (UTC)20-Nov-2011
Time (UTC)07:42
File namePackage_2_for_kb2584146_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,972
Date (UTC)20-Nov-2011
Time (UTC)07:42
File namePackage_2_for_kb2584146~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,088
Date (UTC)20-Nov-2011
Time (UTC)07:42
File namePackage_3_for_kb2584146_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,205
Date (UTC)20-Nov-2011
Time (UTC)07:42
File namePackage_3_for_kb2584146~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,936
Date (UTC)20-Nov-2011
Time (UTC)07:42
File namePackage_4_for_kb2584146_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,153
Date (UTC)20-Nov-2011
Time (UTC)07:42
File namePackage_4_for_kb2584146~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,899
Date (UTC)20-Nov-2011
Time (UTC)07:42
File namePackage_for_kb2584146_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,909
Date (UTC)20-Nov-2011
Time (UTC)07:42
File namePackage_for_kb2584146_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,946
Date (UTC)20-Nov-2011
Time (UTC)07:42
File namePackage_for_kb2584146_sp1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,887
Date (UTC)20-Nov-2011
Time (UTC)07:42
File namePackage_for_kb2584146_sp1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,923
Date (UTC)20-Nov-2011
Time (UTC)07:42
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,287
Date (UTC)20-Nov-2011
Time (UTC)07:42
File nameX86_microsoft-windows-packager_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16917_none_ee34201331d7118a.manifest
File versionNot Applicable
File size16,920
Date (UTC)19-Nov-2011
Time (UTC)19:48
File nameX86_microsoft-windows-packager_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21094_none_ee6412dc4b387af2.manifest
File versionNot Applicable
File size16,920
Date (UTC)19-Nov-2011
Time (UTC)11:47
File nameX86_microsoft-windows-packager_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17727_none_f00fad2d2f059967.manifest
File versionNot Applicable
File size16,920
Date (UTC)19-Nov-2011
Time (UTC)19:50
File nameX86_microsoft-windows-packager_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21863_none_f06a092048474399.manifest
File versionNot Applicable
File size16,920
Date (UTC)19-Nov-2011
Time (UTC)11:43
קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008 R2
File nameIa64_0f512eaba225e531fda5db23986a48ca_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17727_none_8c258f2e1f6f7ea7.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)20-Nov-2011
Time (UTC)07:42
File nameIa64_16d40c79a19a32d292c8b3e6c076aed3_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16917_none_de73903f9a60fd11.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)20-Nov-2011
Time (UTC)07:42
File nameIa64_570c149b8a4a8da91282cd0a1bfe473e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21094_none_aa594683c829a412.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)20-Nov-2011
Time (UTC)07:42
File nameIa64_61597566cfa9adcdc0ec2d3a16ab7882_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21863_none_b1bf9018433e62ca.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)20-Nov-2011
Time (UTC)07:42
File nameIa64_microsoft-windows-packager_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16917_none_ee35c40931d51a86.manifest
File versionNot Applicable
File size16,922
Date (UTC)19-Nov-2011
Time (UTC)15:24
File nameIa64_microsoft-windows-packager_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21094_none_ee65b6d24b3683ee.manifest
File versionNot Applicable
File size16,922
Date (UTC)19-Nov-2011
Time (UTC)12:45
File nameIa64_microsoft-windows-packager_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17727_none_f01151232f03a263.manifest
File versionNot Applicable
File size16,922
Date (UTC)19-Nov-2011
Time (UTC)15:16
File nameIa64_microsoft-windows-packager_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21863_none_f06bad1648454c95.manifest
File versionNot Applicable
File size16,922
Date (UTC)19-Nov-2011
Time (UTC)12:33
File namePackage_1_for_kb2584146_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,004
Date (UTC)20-Nov-2011
Time (UTC)07:42
File namePackage_1_for_kb2584146~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,132
Date (UTC)20-Nov-2011
Time (UTC)07:42
File namePackage_2_for_kb2584146_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,199
Date (UTC)20-Nov-2011
Time (UTC)07:42
File namePackage_2_for_kb2584146~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,929
Date (UTC)20-Nov-2011
Time (UTC)07:42
File namePackage_for_kb2584146_rtm_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,458
Date (UTC)20-Nov-2011
Time (UTC)07:42
File namePackage_for_kb2584146_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,477
Date (UTC)20-Nov-2011
Time (UTC)07:42
File namePackage_for_kb2584146_sp1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,436
Date (UTC)20-Nov-2011
Time (UTC)07:42
File namePackage_for_kb2584146_sp1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,455
Date (UTC)20-Nov-2011
Time (UTC)07:42
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,918
Date (UTC)20-Nov-2011
Time (UTC)07:42
File nameX86_microsoft-windows-packager_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16917_none_ee34201331d7118a.manifest
File versionNot Applicable
File size16,920
Date (UTC)19-Nov-2011
Time (UTC)19:48
File nameX86_microsoft-windows-packager_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21094_none_ee6412dc4b387af2.manifest
File versionNot Applicable
File size16,920
Date (UTC)19-Nov-2011
Time (UTC)11:47
File nameX86_microsoft-windows-packager_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17727_none_f00fad2d2f059967.manifest
File versionNot Applicable
File size16,920
Date (UTC)19-Nov-2011
Time (UTC)19:50
File nameX86_microsoft-windows-packager_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21863_none_f06a092048474399.manifest
File versionNot Applicable
File size16,920
Date (UTC)19-Nov-2011
Time (UTC)11:43