MS11-086: תיאור של עדכון האבטחה עבור Active Directory: 8 בנובמבר, 2011

חל על: Windows 7 Service Pack 1Windows 7 EnterpriseWindows 7 Home Basic

מבוא


Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS11-086. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עבור משתמשים ביתיים, תמיכה ללא תשלום זמינה על-ידי חיוג 1-866-PCSAFETY בארה"ב ובקנדה או על-ידי פנייה לנציגות Microsoft המקומית. לקבלת מידע אודות אופן הפנייה לנציגות Microsoft המקומית לתמיכה בבעיות עם עדכוני אבטחה, בקר באתר האינטרנט של התמיכה הבינלאומית של Microsoft: לקוחות מצפון אמריקה יכולים גם לקבל גישה מיידית לתמיכה בלתי מוגבלת ללא תשלום בדואר אלקטרוני או לתמיכה בלתי מוגבלת באמצעות שיחת צ'אט אישית על-ידי ביקור באתר האינטרנט הבא של Microsoft: עבור לקוחות ארגוניים, תמיכה בעדכוני אבטחה זמינה באמצעות אנשי הקשר הרגילים של התמיכה.

תנאים מוקדמים להחלת עדכון אבטחה זה


כדי להחיל את העדכון, הרכיב המושפע חייב להיות מותקן.
פרטי הקובץ

הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון האבטחה היא בעלת תכונות הקובץ הרשומות בטבלה הבאה (או תכונות קובץ מתקדמות יותר). התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). כאשר תציג את הנתונים בקובץ, השעה תוצג בהמרה לזמן המקומי. כדי לברר את הפרש השעות בין זמן UTC לזמן המקומי, השתמש בכרטיסיה אזור זמן הכלולה בפריט תאריך ושעה שבלוח הבקרה.

הערות בנוגע למידע על קבצים של Windows XP ו- Windows Server 2003

 • הקבצים החלים על אבן דרך (RTM, SPn) וענף שירות (QFE, GDR) ספציפיים מפורטים בעמודות "דרישת SP" ו"ענף שירות".
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של QFE מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • בנוסף לקבצים המפורטים בטבלאות אלה, עדכון תוכנה זה גם מתקין קובץ קטלוג אבטחה משויך (KBnumber.cat) החתום באמצעות חתימה דיגיטלית של Microsoft.
לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x32 של Windows Server 2003
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Ntdsa.dll5.2.3790.49101,524,22427-Sep-201106:13x86SP2SP2GDR
Ntdsa.dll5.2.3790.49101,529,34427-Sep-201106:12x86SP2SP2QFE
עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של מהדורת Windows Server 2003 ושל מהדורת Windows XP Professional x64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Ntdsa.dll5.2.3790.49102,972,16027-Sep-201118:54x64SP2SP2GDR
Wntdsa.dll5.2.3790.49101,524,22427-Sep-201118:54x86SP2SP2GDR\WOW
Ntdsa.dll5.2.3790.49102,980,35227-Sep-201118:50x64SP2SP2QFE
Wntdsa.dll5.2.3790.49101,529,34427-Sep-201118:50x86SP2SP2QFE\WOW
לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2003
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Ntdsa.dll5.2.3790.49104,257,28027-Sep-201118:53IA-64SP2SP2GDR
Wntdsa.dll5.2.3790.49101,524,22427-Sep-201118:53x86SP2SP2GDR\WOW
Ntdsa.dll5.2.3790.49104,289,53627-Sep-201118:50IA-64SP2SP2QFE
Wntdsa.dll5.2.3790.49101,529,34427-Sep-201118:50x86SP2SP2QFE\WOW

הערות בנוגע למידע על קבצים של Windows Vista ו- Windows Server 2008

 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (RTM, SPn) וענף שירות (LDR, GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גירסת הקובץ כמוצג בטבלה הבאה:
  גירסהמוצראבן דרךענף שירות
  6.0.6000.16xxxWindows VistaRTMGDR
  6.0.6000.20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 ו- Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 ו- Windows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 ו- Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 ו- Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Service Pack 1 משולב בגירסת ההפצה המקורית של Windows Server 2008. לכן, קבצי אבני הדרך של RTM חלים רק על Windows Vista. קבצי אבני דרך של RTM כוללים את מספר הגירסה 6.0.0000.xxxxxx.
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • קובצי MANIFEST (.manifest) וקובצי MUM (.mum) המותקנים בכל סביבה מפורטים בנפרד בסעיף 'פרטי קבצים נוספים עבור Windows Server 2008 ועבור Windows Vista'. קבצי MUM ו- MANIFEST, וקבצי קטלוג האבטחה (.cat) המשויכים, הם קבצים קריטיים לשמירה על מצב הרכיב המעודכן. קובצי קטלוג האבטחה, שעבורם לא מפורטות תכונות, חתומים בחתימה דיגיטלית של Microsoft.
עבור כל הגירסאות הנתמכות מבוססות-x86 של Windows Server 2008 ושל Windows Vista
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ntdsa.mofNot applicable227,72516-Apr-200800:34Not applicable
Ntdsai.dll6.0.6002.185081,950,20825-Aug-201116:13x86
Ntdsa.mofNot applicable227,72507-Jun-201113:52Not applicable
Ntdsai.dll6.0.6002.227051,954,30426-Aug-201101:39x86
עבור כל הגירסאות הנתמכות מבוססות-x64 של Windows Server 2008 ושל Windows Vista
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ntdsa.mofNot applicable227,72503-Sep-200818:35Not applicable
Ntdsai.dll6.0.6002.185082,635,26425-Aug-201116:19x64
Ntdsa.mofNot applicable227,72515-Mar-201104:38Not applicable
Ntdsai.dll6.0.6002.227052,639,87225-Aug-201123:09x64

הערות על מידע אודות קבצים של Windows 7 ו-Windows Server 2008 R2

חשובתיקונים חמים של Windows 7 ותיקונים חמים של Windows Server 2008 R2 נכללים באותן חבילות. עם זאת, תיקונים חמים בדף בקשת התיקון החם רשומים תחת שתי מערכות ההפעלה. כדי לבקש את חבילת התיקון החם החלה על מערכת הפעלה אחת או שתיים, בחר את התיקון החם הרשום תחת "Windows 7/Windows Server 2008 R2" בדף. התייחס תמיד לסעיף "חל על" במאמרים כדי לקבוע את מערכת ההפעלה שעבורה מתאים כל תיקון חם.
 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (RTM, SPn) וענף שירות (LDR, GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גירסת הקובץ כמוצב בטבלה הבאה:
  גירסהמוצראבן דרךענף שירות
  6.1.7600.16xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.7600.20xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.7601.17xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2 SP1GDR
  6.1.7601.21xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • קובצי MANIFEST (.manifest) וקובצי MUM (.mum) המותקנים בכל סביבה מפורטים בנפרד בסעיף 'פרטי קבצים נוספים עבור Windows 7 ועבורWindows Server 2008 R2'. קובצי MUM ו- MANIFEST, וקובצי קטלוג האבטחה (.cat) המשויכים חשובים מאוד לשמירה על מצב הרכיבים המעודכנים. קובצי קטלוג האבטחה, שעבורם לא מפורטות תכונות, חתומים בחתימה דיגיטלית של Microsoft.
עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows 7 המבוססות על x86
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ntdsa.mofNot applicable227,76522-Jul-200922:46Not applicable
Ntdsai.dll6.1.7600.168712,007,55224-Aug-201104:33x86
Ntdsa.mofNot applicable227,76510-Jun-200921:18Not applicable
Ntdsai.dll6.1.7600.210352,011,64824-Aug-201104:30x86
Ntdsa.mofNot applicable227,76505-Nov-201001:54Not applicable
Ntdsai.dll6.1.7601.176762,008,57627-Aug-201104:26x86
Ntdsa.mofNot applicable227,76505-Nov-201001:54Not applicable
Ntdsai.dll6.1.7601.218022,011,64827-Aug-201105:41x86
עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Server 2008 R2 ושל Windows 7
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ntdsa.mofNot applicable227,76522-Jul-200923:08Not applicable
Ntdsai.dll6.1.7600.168712,721,28024-Aug-201105:38x64
Ntdsa.mofNot applicable227,76510-Jun-200920:34Not applicable
Ntdsai.dll6.1.7600.210352,726,40024-Aug-201105:32x64
Ntdsa.mofNot applicable227,76505-Nov-201001:54Not applicable
Ntdsai.dll6.1.7601.176762,723,32827-Aug-201105:37x64
Ntdsa.mofNot applicable227,76505-Nov-201001:54Not applicable
Ntdsai.dll6.1.7601.218022,726,40027-Aug-201105:32x64


מידע נוסף על קבצים עבור Windows Server 2008 ועבור Windows Vista

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Server 2008 ושל Windows Vista
File namePackage_1_for_kb2601626_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,766
Date (UTC)26-Aug-2011
Time (UTC)15:21
PlatformNot applicable
File namePackage_1_for_kb2601626~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,485
Date (UTC)26-Aug-2011
Time (UTC)15:21
PlatformNot applicable
File namePackage_2_for_kb2601626_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,295
Date (UTC)26-Aug-2011
Time (UTC)15:21
PlatformNot applicable
File namePackage_2_for_kb2601626~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size3,026
Date (UTC)26-Aug-2011
Time (UTC)15:21
PlatformNot applicable
File namePackage_3_for_kb2601626_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,309
Date (UTC)26-Aug-2011
Time (UTC)15:21
PlatformNot applicable
File namePackage_3_for_kb2601626~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size3,040
Date (UTC)26-Aug-2011
Time (UTC)15:21
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2601626_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,418
Date (UTC)26-Aug-2011
Time (UTC)15:21
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2601626_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,437
Date (UTC)26-Aug-2011
Time (UTC)15:21
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2601626_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,426
Date (UTC)26-Aug-2011
Time (UTC)15:21
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2601626_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,446
Date (UTC)26-Aug-2011
Time (UTC)15:21
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2601626_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,519
Date (UTC)26-Aug-2011
Time (UTC)15:21
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2601626_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,542
Date (UTC)26-Aug-2011
Time (UTC)15:21
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2601626_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,418
Date (UTC)26-Aug-2011
Time (UTC)15:21
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2601626_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,438
Date (UTC)26-Aug-2011
Time (UTC)15:21
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2601626_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,523
Date (UTC)26-Aug-2011
Time (UTC)15:21
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2601626_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,546
Date (UTC)26-Aug-2011
Time (UTC)15:21
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2601626_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,426
Date (UTC)26-Aug-2011
Time (UTC)15:21
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2601626_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,446
Date (UTC)26-Aug-2011
Time (UTC)15:21
PlatformNot applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot applicable
File size3,131
Date (UTC)26-Aug-2011
Time (UTC)15:21
PlatformNot applicable
File nameX86_955439febf38815a14b68592340ae387_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18508_none_bd7e81b2fe6fbd77.manifest
File versionNot applicable
File size712
Date (UTC)26-Aug-2011
Time (UTC)15:21
PlatformNot applicable
File nameX86_e3f6b18dff1d4ff9bcc9f275b7d4ffa6_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22705_none_c4ac934a8bd49305.manifest
File versionNot applicable
File size712
Date (UTC)26-Aug-2011
Time (UTC)15:21
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-d..toryservices-ntdsai_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18508_none_f2b4c554b641cdb3.manifest
File versionNot applicable
File size12,574
Date (UTC)25-Aug-2011
Time (UTC)18:20
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-d..toryservices-ntdsai_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22705_none_f33b6327cf621e9f.manifest
File versionNot applicable
File size12,574
Date (UTC)26-Aug-2011
Time (UTC)02:08
PlatformNot applicable
קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות מבוססות-x64 של Windows Server 2008 ושל Windows Vista
File nameAmd64_b123819218cb2fb9e6a3838a5c4c92a9_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18508_none_4608957b0ad86021.manifest
File versionNot applicable
File size716
Date (UTC)26-Aug-2011
Time (UTC)15:21
PlatformNot applicable
File nameAmd64_b379556a9c71e8eb20e4eb560560d6e4_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22705_none_8f3b8df3308b5898.manifest
File versionNot applicable
File size716
Date (UTC)26-Aug-2011
Time (UTC)15:21
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-d..toryservices-ntdsai_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18508_none_4ed360d86e9f3ee9.manifest
File versionNot applicable
File size12,632
Date (UTC)25-Aug-2011
Time (UTC)18:37
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-d..toryservices-ntdsai_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22705_none_4f59feab87bf8fd5.manifest
File versionNot applicable
File size12,632
Date (UTC)25-Aug-2011
Time (UTC)23:31
PlatformNot applicable
File namePackage_1_for_kb2601626_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,776
Date (UTC)26-Aug-2011
Time (UTC)15:21
PlatformNot applicable
File namePackage_1_for_kb2601626~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,499
Date (UTC)26-Aug-2011
Time (UTC)15:21
PlatformNot applicable
File namePackage_2_for_kb2601626_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,311
Date (UTC)26-Aug-2011
Time (UTC)15:21
PlatformNot applicable
File namePackage_2_for_kb2601626~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size3,046
Date (UTC)26-Aug-2011
Time (UTC)15:21
PlatformNot applicable
File namePackage_3_for_kb2601626_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,325
Date (UTC)26-Aug-2011
Time (UTC)15:21
PlatformNot applicable
File namePackage_3_for_kb2601626~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size3,060
Date (UTC)26-Aug-2011
Time (UTC)15:21
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2601626_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,426
Date (UTC)26-Aug-2011
Time (UTC)15:21
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2601626_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,445
Date (UTC)26-Aug-2011
Time (UTC)15:21
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2601626_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,434
Date (UTC)26-Aug-2011
Time (UTC)15:21
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2601626_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,454
Date (UTC)26-Aug-2011
Time (UTC)15:21
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2601626_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,529
Date (UTC)26-Aug-2011
Time (UTC)15:21
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2601626_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,552
Date (UTC)26-Aug-2011
Time (UTC)15:21
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2601626_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,426
Date (UTC)26-Aug-2011
Time (UTC)15:21
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2601626_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,446
Date (UTC)26-Aug-2011
Time (UTC)15:21
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2601626_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,533
Date (UTC)26-Aug-2011
Time (UTC)15:21
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2601626_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,556
Date (UTC)26-Aug-2011
Time (UTC)15:21
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2601626_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,434
Date (UTC)26-Aug-2011
Time (UTC)15:21
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2601626_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,454
Date (UTC)26-Aug-2011
Time (UTC)15:21
PlatformNot applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot applicable
File size3,155
Date (UTC)26-Aug-2011
Time (UTC)15:21
PlatformNot applicable

מידע נוסף על קבצים עבור Windows Server 2008 R2 ועבור Windows 7

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות x86 של Windows 7
File namePackage_1_for_kb2601626_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,804
Date (UTC)29-Aug-2011
Time (UTC)08:25
PlatformNot applicable
File namePackage_1_for_kb2601626~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,740
Date (UTC)29-Aug-2011
Time (UTC)08:25
PlatformNot applicable
File namePackage_2_for_kb2601626_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,017
Date (UTC)29-Aug-2011
Time (UTC)08:25
PlatformNot applicable
File namePackage_2_for_kb2601626~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,523
Date (UTC)29-Aug-2011
Time (UTC)08:25
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2601626_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,451
Date (UTC)29-Aug-2011
Time (UTC)08:25
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2601626_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,470
Date (UTC)29-Aug-2011
Time (UTC)08:25
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2601626_sp1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,451
Date (UTC)29-Aug-2011
Time (UTC)08:25
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2601626_sp1~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,470
Date (UTC)29-Aug-2011
Time (UTC)08:25
PlatformNot applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot applicable
File size1,928
Date (UTC)29-Aug-2011
Time (UTC)08:25
PlatformNot applicable
File nameX86_4e3be6d3eee30a4c39772381bbaf1bcc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17676_none_b7b10f98ffd436db.manifest
File versionNot applicable
File size712
Date (UTC)29-Aug-2011
Time (UTC)08:25
PlatformNot applicable
File nameX86_873ad09e27fe81bb4881769a4445c48b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16871_none_608e6ad15386bf7e.manifest
File versionNot applicable
File size712
Date (UTC)29-Aug-2011
Time (UTC)08:25
PlatformNot applicable
File nameX86_d44a4b8c908369f3a3bd8c97726453b4_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21802_none_d5f0044326c2228d.manifest
File versionNot applicable
File size712
Date (UTC)29-Aug-2011
Time (UTC)08:25
PlatformNot applicable
File nameX86_e91842f5d55844d204fad4b05cf463ae_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21035_none_f6517bcb54327a1e.manifest
File versionNot applicable
File size712
Date (UTC)29-Aug-2011
Time (UTC)08:25
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-d..toryservices-ntdsai_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16871_none_f0a370521a71ca86.manifest
File versionNot applicable
File size3,527
Date (UTC)24-Aug-2011
Time (UTC)05:31
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-d..toryservices-ntdsai_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21035_none_f15c2617336b932a.manifest
File versionNot applicable
File size3,527
Date (UTC)24-Aug-2011
Time (UTC)05:28
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-d..toryservices-ntdsai_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17676_none_f28ececa1793b525.manifest
File versionNot applicable
File size3,527
Date (UTC)27-Aug-2011
Time (UTC)04:54
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-d..toryservices-ntdsai_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21802_none_f3601bc7307c2923.manifest
File versionNot applicable
File size3,527
Date (UTC)27-Aug-2011
Time (UTC)06:15
PlatformNot applicable
קבצים נוספים לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Server 2008 R2 ושל Windows 7
File nameAmd64_0b7b22febc611e701de43431d3a4fc3b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21035_none_7efacac4f81163be.manifest
File versionNot applicable
File size716
Date (UTC)29-Aug-2011
Time (UTC)08:25
PlatformNot applicable
File nameAmd64_483bdf746e5da3f4a3514c2e9cf76365_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21802_none_c63449938846dc60.manifest
File versionNot applicable
File size716
Date (UTC)29-Aug-2011
Time (UTC)08:25
PlatformNot applicable
File nameAmd64_6cdaf771ea8e8f142894ccf5a679c0d4_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16871_none_789e9dadffc3de95.manifest
File versionNot applicable
File size716
Date (UTC)29-Aug-2011
Time (UTC)08:25
PlatformNot applicable
File nameAmd64_e7ffc98538f1f60f8fc563d55f0fa8c2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17676_none_8dd6344b69762ae3.manifest
File versionNot applicable
File size716
Date (UTC)29-Aug-2011
Time (UTC)08:25
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-d..toryservices-ntdsai_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16871_none_4cc20bd5d2cf3bbc.manifest
File versionNot applicable
File size3,531
Date (UTC)24-Aug-2011
Time (UTC)07:14
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-d..toryservices-ntdsai_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21035_none_4d7ac19aebc90460.manifest
File versionNot applicable
File size3,531
Date (UTC)24-Aug-2011
Time (UTC)07:06
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-d..toryservices-ntdsai_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17676_none_4ead6a4dcff1265b.manifest
File versionNot applicable
File size3,531
Date (UTC)27-Aug-2011
Time (UTC)06:10
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-d..toryservices-ntdsai_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21802_none_4f7eb74ae8d99a59.manifest
File versionNot applicable
File size3,531
Date (UTC)27-Aug-2011
Time (UTC)07:07
PlatformNot applicable
File namePackage_1_for_kb2601626_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,684
Date (UTC)29-Aug-2011
Time (UTC)08:25
PlatformNot applicable
File namePackage_1_for_kb2601626~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size4,528
Date (UTC)29-Aug-2011
Time (UTC)08:25
PlatformNot applicable
File namePackage_2_for_kb2601626_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size3,769
Date (UTC)29-Aug-2011
Time (UTC)08:25
PlatformNot applicable
File namePackage_2_for_kb2601626~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size3,423
Date (UTC)29-Aug-2011
Time (UTC)08:25
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2601626_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,329
Date (UTC)29-Aug-2011
Time (UTC)08:25
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2601626_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,364
Date (UTC)29-Aug-2011
Time (UTC)08:25
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2601626_sp1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,329
Date (UTC)29-Aug-2011
Time (UTC)08:25
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2601626_sp1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,364
Date (UTC)29-Aug-2011
Time (UTC)08:25
PlatformNot applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot applicable
File size3,680
Date (UTC)29-Aug-2011
Time (UTC)08:25
PlatformNot applicable