רשימה של קודי שגיאה שעלולים להופיע בעת ניסיון לבצע התחברות בחיוג או התחברות VPN ב-Windows Vista

חל על: Windows Vista

התמיכה ב-Windows Vista ללא ערכות service pack כלשהן, הסתיימה ב-13 באפריל 2010. כדי להמשיך לקבל עדכוני אבטחה עבור Windows, ודא שאתה משתמש ב-Windows Vista עם Service Pack 2‏ (SP2). למידע נוסף, עיין בדף האינטרנט הבא של Microsoft: התמיכה מסתיימת עבור חלק מהגירסאות של Windows

מבוא


המאמר שלהלן מונה את קודי השגיאה שעלולים להופיע בעת ניסיון לבצע התחברות בחיוג או התחברות VPN במחשב שמותקנת בו מערכת Microsoft Windows Vista.

מידע נוסף


הרשימה שלהלן כוללת את קודי השגיאה שעלולים להופיע בעת ניסיון לבצע התחברות בחיוג או התחברות VPN‏:600An operation is pending. (פעולה ממתינה.)601The port handle is invalid. (המזהה הייחודי (handle) של היציאה אינו חוקי.)602The port is already open. (היציאה כבר פתוחה.)603Caller's buffer is too small. (המאגר של המתקשר קטן מדי.)604Wrong information specified. (צוין מידע שגוי.)606The port is not connected. (היציאה אינה מחוברת.)608The device does not exist. (התקן זה לא קיים.)609The device type does not exist. (סוג התקן זה לא קיים.)610The buffer is invalid. (המאגר אינו חוקי.)612The route is not allocated. (הנתיב אינו מוקצה.)615The port was not found. (היציאה לא נמצאה)616An asynchronous request is pending. (בקשה אסינכרונית ממתינה.)617The port or device is already disconnecting. (היציאה או ההתקן כבר מתנתקים.)618The port is not open. (היציאה אינה פתוחה.)619The port is disconnected. (היציאה מנותקת.)621Cannot open the phone book file. (אין אפשרות לפתוח את קובץ ספר הטלפונים.)622Cannot load the phone book file. (אין אפשרות לטעון את קובץ ספר הטלפונים.)623Cannot find the phone book file. (אין אפשרות למצוא את קובץ ספר הטלפונים.)624Cannot write the phone book file. (אין אפשרות לכתוב את קובץ ספר הטלפונים.)625Invalid information found in the phone book. (מידע לא חוקי נמצא בספר הטלפונים.)627Cannot find key. (אין אפשרות למצוא את המפתח.)628The port was disconnected. (היציאה נותקה.)629The port was disconnected by the remote machine. (היציאה נותקה על-ידי המחשב המרוחק.)630The port was disconnected due to hardware failure. (היציאה נותקה עקב כשל בחומרה.)631The port was disconnected by the user. (היציאה נותקה על-ידי המשתמש.)632The structure size is incorrect. (גודל המבנה שגוי.)633The port is already in use or is not configured for Remote Access dialout. (היציאה כבר בשימוש או אינה מוגדרת עבור חיוג יוצא בגישה מרחוק.)הערה בהודעת שגיאה זו, המילה dialout היא שגיאת איות של המילים dial out (חיוג יוצא).635שגיאה לא ידועה.636The wrong device is attached to the port. (ליציאה מחובר ההתקן הלא נכון.)638The request has timed out. (הזמן הקצוב לבקשה הסתיים.)645Internal authentication error. (שגיאת אימות פנימית.)646The account is not permitted to log on at this time of day. (החשבון אינו מורשה להתחבר למערכת בשעה זו של היום.)647The account is disabled. (החשבון אינו זמין.)648The password has expired. (תוקף הסיסמה פג.)649The account does not have Remote Access permission. (לחשבון אין הרשאה לגישה מרחוק.)651המודם שלך (או התקן התחברות אחר) דיווח על שגיאה.652Unrecognized response from the device. (תגובה לא מזוהה מההתקן.)653A macro required by the device was not found in the device .INF file section. (פקודת מאקרו שנחוצה להתקן לא נמצאה במקטע קובץ INF של ההתקן.)654A command or response in the device .INF file section refers to an undefined macro (פקודה או תגובה במקטע קובץ INF של ההתקן מתייחסת לפקודת מאקרו לא מוגדרת)655The <message> macro was not found in the device .INF file section. (פקודת המאקרו של <message> לא נמצאה במקטע קובץ INF של ההתקן.)656The <defaultoff> macro in the device .INF file section contains an undefined macro (פקודת המאקרו של <defaultoff> במקטע קובץ INF של ההתקן כוללת פקודת מאקרו לא מוגדרת)657The device .INF file could not be opened. (לא הייתה אפשרות לפתוח את קובץ INF של ההתקן.)658The device name in the device .INF or media .INI file is too long (שם ההתקן בקובץ INF של ההתקן או בקובץ INI של המדיה ארוך מדי)659The media .INI file refers to an unknown device name. (קובץ INI של המדיה מתייחס לשם התקן לא ידוע.)660The device .INF file contains no responses for the command. (קובץ INF של ההתקן אינו כולל תגובות עבור הפקודה.)661The device .INF file is missing a command. (חסרה פקודה בקובץ INF של ההתקן.)662Attempted to set a macro not listed in device .INF file section (נעשה ניסיון להגדיר פקודת מאקרו שאינה מופיעה במקטע קובץ INF של ההתקן.)663The media .INI file refers to an unknown device type. (קובץ INI של המדיה מתייחס לסוג התקן לא מוכר.)664Cannot allocate memory. (אין אפשרות להקצות זיכרון.)665The port is not configured for Remote Access. (היציאה אינה מוגדרת לגישה מרחוק.)666Your modem (or other connecting device) is not functioning. (המודם שלך (או התקן התחברות אחר) אינו פועל.)667Cannot read the media .INI file. (אין אפשרות לקרוא את קובץ INI של המדיה.)668The connection dropped. (החיבור נפל)669The usage parameter in the media .INI file is invalid. (פרמטר השימוש בקובץ INI של המדיה אינו חוקי.)670Cannot read the section name from the media .INI file (אין אפשרות לקרוא את שם המקטע מהקובץ INI של המדיה.)671Cannot read the device type from the media .INI file (אין אפשרות לקרוא את סוג ההתקן מקובץ INI של המדיה.)672Cannot read the device name from the media .INI file (אין אפשרות לקרוא את שם ההתקן מקובץ INI של המדיה.)673Cannot read the usage from the media .INI file. (אין אפשרות לקרוא את השימוש מהקובץ INI של המדיה.)676The phone line is busy. (הקו תפוס.)677A person answered instead of a modem. (ענה אדם במקום מודם.)678There is no answer. (אין תשובה.)679Cannot detect carrier. (אין אפשרות לזהות ספק שירות.)680אין צליל חיוג.691Access denied because username and/or password is invalid on the domain. (הגישה נדחתה מכיוון ששם המשתמש ו/או הסיסמה אינה חוקית בתחום.)692Hardware failure in port or attached device. (כשל חומרה ביציאה או בהתקן המחובר.)693ERROR NOT BINARY MACRO (שגיאה לא מאקרו בינארי)694ERROR DCB NOT FOUND (שגיאה DCB לא נמצא)695ERROR STATE MACHINES NOT STARTED (שגיאה מצב מחשבים לא מופעלים)696ERROR STATE MACHINES ALREADY STARTED (שגיאה מצב מחשבים כבר מופעלים)697ERROR PARTIAL RESPONSE LOOPING (שגיאה לולאה של תגובה חלקית)698A response keyname in the device .INF file is not in the expected format. (שם מפתח תגובה בקובץ INF של ההתקן אינו בתבנית הצפויה.)699The device response caused buffer overflow. (תגובת ההתקן גרמה להצפת מאגר.)700The expanded command in the device .INF file is too long. (הפקודה המורחבת בקובץ INF של ההתקן ארוכה מדי.)701The device moved to a BPS rate not supported by the COM driver. (ההתקן עבר לקצב בתים-לשנייה (BPS) שאינו נתמך על-ידי מנהל ההתקן COM.)702Device response received when none expected. (תגובת ההתקן התקבלה אף שלא הייתה צפויה.)703ERROR INTERACTIVE MODE (שגיאה מצב אינטראקטיבי)704ERROR BAD CALLBACK NUMBER (שגיאה מספר שגוי להתקשרות חזרה)705ERROR INVALID AUTH STATE (שגיאה מצב אימות לא חוקי)707X.25 diagnostic indication. (אינדיקציית אבחון X.25.)708The account has expired. (תוקף החשבון פג.)709Error changing password on domain. (שגיאה בשינוי סיסמה בתחום.)710Serial overrun errors were detected while communicating with your modem. (זוהו שגיאות הצפה טורית בעת התקשורת עם המודם שלך.)711RasMan initialization failure. (כשל באתחול RasMan.)‏ Check the event log. (חפש ביומן האירועים.)713No active ISDN lines are available. (אין קווי ISDN פעילים.)716The Remote Access IP configuration is unusable. (לא ניתן להשתמש בתצורת כתובת IP של הגישה מרחוק.)717No IP addresses are available in the static pool of Remote Access IP addresses. (אין כתובות IP זמינות במאגר הסטטי של כתובות IP לגישה מרחוק.)718PPP timeout. (פסק זמן PPP.)720No PPP control protocols configured. (לא הוגדרו פרוטוקולי בקרה PPP.)721Remote PPP peer is not responding. (עמית PPP מרוחק אינו מגיב.)722The PPP packet is invalid. (מנת PPP אינה חוקית.)723The phone number, including prefix and suffix, is too long. (מספר הטלפון, כולל קידומת וסיומת, ארוך מדי.)726The IPX protocol cannot be used for dial-out on more than one port at a time. (לא ניתן להשתמש בפרוטוקול IPX לחיוג החוצה ביותר מיציאה אחת בו-זמנית.)728Cannot find an IP adapter bound to Remote Access. (אין אפשרות למצוא מתאם IP מאוגד לגישה מרחוק.)729SLIP cannot be used unless the IP protocol is installed. (לא ניתן להשתמש ב-SLIP אלא אם פרוטוקול IP מותקן.) 730Computer registration is not complete. (רישום המחשב אינו מלא.)731The protocol is not configured. (תצורת הפרוטוקול אינה מוגדרת.)732The PPP negotiation is not converging. (משא-ומתן PPP אינו מתכנס.)733The PPP control protocol for this network protocol is not available on the server. (פרוטוקול הבקרה PPP עבור פרוטוקול רשת זה אינו זמין בשרת.)734The PPP link control protocol terminated. (פרוטוקול בקרת הקישור PPP הסתיים.)735The requested address was rejected by the server. (הכתובת המבוקשת נדחתה על-ידי השרת.)736The remote computer terminated the control protocol. (המחשב המרוחק סיים את פרוטוקול הבקרה.)737Loopback detected. (זוהתה לולאה חוזרת.)738The server did not assign an address. (השרת לא הקצה כתובת.)739The remote server cannot use the Windows NT encrypted password. (לשרת המרוחק אין אפשרות להשתמש בסיסמה המוצפנת של Windows NT.)740The TAPI devices configured for Remote Access failed to initialize or were not installed correctly. (התקני TAPI שהוגדרו עבור הגישה מרחוק נכשלו באתחול או לא הותקנו באופן נכון.)741The local computer does not support encryption. (המחשב המקומי אינו תומך בהצפנה.)742The remote server does not support encryption. (השרת המרוחק אינו תומך בהצפנה.)749ERROR_BAD_PHONE_NUMBER752A syntax error was encountered while processing a script. (אירעה שגיאת תחביר בעת עיבוד script.)753The connection could not be disconnected because it was created by the multi-protocol router. (לא הייתה אפשרות לנתק את החיבור מכיוון שהוא נוצר על-ידי הנתב מרובה-הפרוטוקולים.)754The system could not find the multi-link bundle. (למערכת לא הייתה אפשרות למצוא את החבילה מרובת-הקישורים.)755The system cannot perform automated dial because this connection has a custom dialer specified. (למערכת אין אפשרות לבצע חיוג אוטומטי, מכיוון שלחיבור זה משויך חייגן מותאם אישית.)756This connection is already being dialed. (לחיבור זה כבר מתבצע חיוג.)757Remote Access Services could not be started automatically. (לא הייתה אפשרות להפעיל את שירותי הגישה מרחוק באופן אוטומטי.) Additional information is provided in the event log. (מידע נוסף ניתן ביומן האירועים.)764No smart card reader is installed. (לא מותקן אף קורא כרטיסים חכם.) 765Internet Connection Sharing cannot be enabled. (לא ניתן להפעיל שיתוף התקשרות לאינטרנט.) A LAN connection is already configured with the IP address that is required for automatic IP addressing. (קיים כבר חיבור LAN המוגדר עם כתובת ה-IP הדרושה עבור מיעון אוטומטי של כתובות IP.) 766A certificate could not be found. (לא הייתה אפשרות למצוא אישור.) Connections that use the L2TP protocol over IPSec require the installation of a machine certificate, also known as a computer certificate. (חיבורים העושים שימוש בפרוטוקול L2TP דרך IPSec מחייבים התקנת אישור למחשב, המוכר גם בשם אישור מחשב.) 767Internet Connection Sharing cannot be enabled. (לא ניתן להפעיל שיתוף התקשרות לאינטרנט.) The LAN connection selected as the private network has more than one IP address configured. (לחיבור ה-LAN שנבחר כרשת פרטית מוגדרת יותר מכתובת IP אחת.) Please reconfigure the LAN connection with a single IP address before enabling Internet Connection Sharing. (נא הגדר מחדש את חיבור ה-LAN עם כתובת IP אחת לפני הפעלת שיתוף התקשרות לאינטרנט.) 768The connection attempt failed because of failure to encrypt data. (ניסיון ההתחברות נכשל בגלל כשל בהצפנת נתונים.) 769The specified destination is not reachable. (אין אפשרות להגיע ליעד שצוין.) 770The remote computer rejected the connection attempt. (המחשב המרוחק דחה את ניסיון ההתחברות.) 771The connection attempt failed because the network is busy. (ניסיון ההתחברות נכשל מכיוון שהרשת תפוסה.) 772The remote computer's network hardware is incompatible with the type of call requested. (חומרת הרשת של המחשב המרוחק לא תואמת לסוג הקריאה המבוקש.) 773The connection attempt failed because the destination number has changed. (ניסיון ההתחברות נכשל מכיוון שמספר היעד השתנה.) 774The connection attempt failed because of a temporary failure. (ניסיון ההתחברות נכשל בגלל כשל זמני.) Try connecting again. (נסה להתחבר שוב.)775The call was blocked by the remote computer. (השיחה נחסמה על-ידי המחשב המרוחק.) 776The call could not be connected because the remote computer has invoked the Do Not Disturb feature. (לא הייתה אפשרות לחבר את השיחה, מכיוון שהמחשב המרוחק הפעיל את התכונה 'נא לא להפריע'.) 777The connection attempt failed because the modem (or other connecting device on the remote computer is out of order (ניסיון ההתחברות נכשל מכיוון שהמודם (או התקן התחברות אחר במחשב המרוחק) אינו תקין). 778It was not possible to verify the identity of the server. (לא הייתה אפשרות לאמת את זהות השרת.) 780An attempted function is not valid for this connection. (פונקציה שנוסתה אינה חוקית עבור חיבור זה.) 782Internet Connection Sharing (ICS) and Internet Connection Firewall (ICF) cannot be enabled because Routing and Remote Access has been enabled on this computer. (אין אפשרות להפעיל את שיתוף התקשרות לאינטרנט (ICS) ואת חומת האש של ההתקשרות לאינטרנט (ICF), מכיוון ששירות הניתוב והגישה מרחוק הופעל במחשב זה.) To enable ICS or ICF, first disable Routing and Remote Access. (כדי להפעיל את ICS או את ICF, השבת תחילה את הניתוב חהגישה מרחוק.) For more information about Routing and Remote Access, ICS, or ICF, see Help and Support. (לקבלת מידע נוסף אודות ניתוב וגישה מרחוק, ICS או ICF, עיין בעזרה ותמיכה.) 783Internet Connection Sharing cannot be enabled. (לא ניתן להפעיל שיתוף התקשרות לאינטרנט.) The LAN connection selected as the private network is either not present, or is disconnected from the network. (חיבור ה-LAN שנבחר כרשת הפרטית לא נמצא או שהוא מנותק מהרשת.) Please ensure that the LAN adapter is connected before enabling Internet Connection Sharing. (נא ודא כי מתאם ה-LAN מחובר לפני הפעלת שיתוף ההתקשרות לאינטרנט.) 784You cannot dial using this connection at logon time, because it is configured to use a user name different than the one on the smart card. (אין באפשרותך לחייג באמצעות חיבור זה בשעת הכניסה למערכת, מכיוון שהוא מוגדר לשימוש בשם משתמש שונה מזה שבכרטיס החכם.) If you want to use it at logon time, you must configure it to use the user name on the smart card. (אם ברצונך להשתמש בו בעת הכניסה למערכת, עליך להגדיר אותו לשימוש בשם המשתמש שבכרטיס החכם.) 785You cannot dial using this connection at logon time, because it is not configured to use a smart card. (אין באפשרותך לחייג באמצעות חיבור זה בשעת הכניסה למערכת, מכיוון שהוא אינו מוגדר לשימוש בכרטיס חכם.) If you want to use it at logon time, you must edit the properties of this connection so that it uses a smart card. (אם ברצונך להשתמש בו בעת הכניסה למערכת, עליך לשנות את המאפיינים של חיבור זה כך שישתמש בכרטיס חכם.) 786The L2TP connection attempt failed because there is no valid machine certificate on your computer for security authentication. (ניסיון ההתחברות ב-L2TP נכשל, מכיוון שאין אישור מחשב חוקי במחשב שלך לאימות אבטחה.) 787The L2TP connection attempt failed because the security layer could not authenticate the remote computer. (ניסיון ההתחברות ב-L2TP נכשל, מכיוון שלשכבת האבטחה לא הייתה אפשרות לאמת את המחשב המרוחק.) 788The L2TP connection attempt failed because the security layer could not negotiate compatible parameters with the remote computer. (ניסיון ההתחברות ב-L2TP נכשל, מכיוון שלשכבת האבטחה לא הייתה אפשרות לשאת ולתת עם המחשב המרוחק על פרמטרים תואמים.) 789The L2TP connection attempt failed because the security layer encountered a processing error during initial negotiations with the remote computer. (ניסיון ההתחברות ב-L2TP נכשל, מכיוון ששכבת האבטחה נתקלה בשגיאת עיבוד במהלך המשא ומתן ההתחלתי עם המחשב המרוחק.) 790The L2TP connection attempt failed because certificate validation on the remote computer failed. (ניסיון ההתחברות ב-L2TP נכשל, מכיוון שאימות האישור נכשל במחשב המרוחק.) 791The L2TP connection attempt failed because security policy for the connection was not found. (ניסיון ההתחברות ב-L2TP נכשל, מכיוון שמדיניות האבטחה עבור ההתחברות לא נמצאה.) 792The L2TP connection attempt failed because security negotiation timed out. (ניסיון ההתחברות ב-L2TP נכשל, מכיוון שתם הזמן הקצוב למשא ומתן על אבטחה.) 793The L2TP connection attempt failed because an error occurred while negotiating security. (ניסיון ההתחברות ב-L2TP נכשל, מכיוון שאירעה שגיאה בעת המשא ומתן על אבטחה.) 794The Framed Protocol RADIUS attribute for this user is not PPP. (התכונה RADIUS של הפרוטוקול הממוסגר עבור משתמש זה אינה מסוג PPP.) 795The Tunnel Type RADIUS attribute for this user is not correct. (התכונה RADIUS של סוג המנהרה עבור משתמש זה אינה נכונה.) 796The Service Type RADIUS attribute for this user is neither Framed nor Callback Framed. (התכונה RADIUS של סוג השירות עבור משתמש זה אינה ממוסגרת ואינה ממוסגרת בהתקשרות חזרה.) 797A connection to the remote computer could not be established because the modem was not found or was busy. (לא הייתה אפשרות להקים חיבור למחשב המרוחק, מכיוון שהמודם לא נמצא או היה תפוס.) For further assistance, click More Info or search Help and Support Center for this error number. (לקבלת עזרה נוספת, לחץ על 'מידע נוסף' או בצע חיפוש אחר מספר שגיאה זו ב'מרכז העזרה והתמיכה'.) 798A certificate could not be found that can be used with this Extensible Authentication Protocol. (לא הייתה אפשרות למצוא אישור שניתן להשתמש בו עם Extensible Authentication Protocol.) 799Internet Connection Sharing (ICS cannot be enabled due to an IP address conflict on the network. (אין אפשרות להפעיל שיתוף התקשרות לאינטרנט (ICS) עקב התנגשות בכתובות IP ברשת.) ICS requires the host be configured to use 192.168.0.1. (שיתוף התקשרות לאינטרנט (ICS) מחייב להגדיר למחשב המארח להשתמש בכתובת 192.168.0.1.) ‏Please ensure that no other client on the network is configured to use 192.168.0.1. (נא ודא שאף מחשב לקוח ברשת אינו מוגדר לשימוש בכתובת 192.168.0.1.) 800Unable to establish the VPN connection (אין אפשרות להקים את התקשרות ה-VPN). The VPN server may be unreachable, or security parameters may not be configured properly for this connection. (ייתכן שאין שאפשרות להגיע לשרת ה-VPN או שפרמטרי האבטחה אינם מוגדרים כהלכה עבור התקשרות זו.) 801This connection is configured to validate the identity of the access server, but Windows cannot verify the digital certificate sent by the server. (התקשרות זו מוגדרת לאמת את זהות שרת הגישה, אולם ל-Windows אין אפשרות לאמת את האישור הדיגיטלי שנשלח על-ידי השרת.)802The card supplied was not recognized. (הכרטיס שסופק לא זוהה.) Please check that the card is inserted correctly, and fits tightly. (ודא שהכרטיס הוכנס היטב ומקובע במקומו.)803The PEAP configuration stored in the session cookie does not match the current session configuration. (תצורת PEAP השמורה בקובץ ה-cookie של ההפעלה אינה תואמת לתצורת ההפעלה הנוכחית.)804The PEAP configuration stored in the session cookie does not match the current session configuration. (זהות PEAP השמורה בקובץ ה-cookie של ההפעלה אינה תואמת לזהות הנוכחית.)805You cannot dial using this connection at logon time, because it is configured to use a smart card. (אין באפשרותך לחייג באמצעות חיבור זה בשעת הכניסה למערכת, מכיוון שהוא מוגדר לשימוש באישורי משתמשים מחוברים למערכת.)806A connection between your computer and the VPN server has been started, but the VPN connection cannot be completed. (הופעל חיבור בין המחשב שלך לבין שרת ה-VPN, אולם אין אפשרות להשלים את חיבור ה-VPN.)‏ The most common cause for this is that at least one Internet device (for example, a firewall or a router) between your computer and the VPN server is not configured to allow Generic Routing Encapsulation (GRE) protocol packets. (הסיבה הנפוצה ביותר לכך היא שלפחות התקן אינטרנט אחד (לדוגמה, חומת אש או נתב) בין המחשב שלך לבין שרת ה-VPN אינו מוגדר להתיר מנות פרוטוקול Generic Routing Encapsulation‏ (GRE).)‏ If the problem persists, contact your network administrator or Internet service provider. (אם הבעיה נמשכת, פנה למנהל הרשת או לספק שירותי האינטרנט (ISP).)807The network connection between your computer and the VPN server was interrupted. (נותק החיבור לרשת בין המחשב שלך לבין שרת ה-VPN.)‏ This can be caused by a problem in the VPN transmission and is commonly the result of internet latency or simply that your VPN server has reached capacity. (גורם אפשרי לכך הוא בעיית העברה ב-VPN, שהיא תוצאה של זמן אחזור באינטרנט או פשוט מפני ששרת ה-VPN הגיע לקצה גבול הקיבולת שלו.) Please try to reconnect to the VPN server. (נסה להתחבר שוב לשרת ה-VPN.)‏ If this problem persists, contact the VPN administrator and analyze quality of network connectivity. (אם הבעיה נמשכת, פנה למנהל רשת ה-VPN ונתח את איכות קישוריות הרשת.)808The network connection between your computer and the VPN server could not be established because the remote server refused the connection. (לא הייתה אפשרות להקים את ההתקשרות לרשת בין המחשב שלך לבין שרת ה-VPN מכיוון שהשרת המרוחק דחה את ההתחברות.) This is typically caused by a mismatch between the server's configuration and your connection settings. (בדרך כלל, הגורם לכך הוא אי התאמה בין תצורת השרת לבין הגדרות ההתקשרות שלך.) Please contact the remote server's Administrator to verify the server configuration and your connection settings. (פנה למנהל השרת המרוחק כדי לתאם בין תצורת השרת לבין הגדרות ההתקשרות שלך.)809The network connection between your computer and the VPN server could not be established because the remote server is not responding. (לא הייתה אפשרות להקים את ההתקשרות לרשת בין המחשב שלך לבין שרת ה-VPN מכיוון שהשרת המרוחק אינו מגיב.) This could be because one of the network devices (e.g., firewalls, NAT, routers, etc.) between your computer and the remote server is not configured to allow VPN connections. (הגורם האפשרי לכך הוא שאחד מהתקני הרשת (כגון חומות אש, NAT, נתבים וכו') בין המחשב שלך לבין השרת המרוחק אינו מוגדר לאפשר התקשרויות VPN.)‏ Please contact your Administrator or your service provider to determine which device may be causing the problem. (פנה למנהל המערכת או לספק השירותים שלך כדי לקבוע איזה התקן עלול לגרום לבעיה.)810A connection between your computer and the VPN server has been started, but the VPN connection cannot be completed. (הופעל חיבור בין המחשב שלך לבין שרת ה-VPN, אולם חיבור ה-VPN לא הושלם.) This is typically caused by the use of an incorrect or expired certificate for authentication between the client and the server. (בדרך כלל הגורם לכך הוא שימוש באישור לא נכון או פקיעת תוקף האימות בין הלקוח לשרת.) Please contact your Administrator to ensure that the certificate being used for authentication is valid. (פנה למנהל המערכת כדי לוודא שהאישור שבו נעשה שימוש עבור האימות הוא חוקי.)811The network connection between your computer and the VPN server could not be established because the remote server is not responding. (לא הייתה אפשרות להקים את ההתקשרות לרשת בין המחשב שלך לבין שרת ה-VPN מכיוון שהשרת המרוחק אינו מגיב.) This is typically caused by a pre-shared key problem between the client and server. (בדרך כלל הגורם לכך הוא בעיה במפתח המשותף-מראש בין הלקוח לבין השרת.) A pre-shared key is used to guarantee you are who you say you are in an IP Security (IPSec) communication cycle. (השימוש במפתח משותף-מראש נעשה כדי לערוב לכך שאתה אכן מי שאתה מצהיר במחזור תקשורת אבטחת IP‏ (IPSec).)‏ Please get the assistance of your administrator to determine where the pre-shared key problem is originating. (קבל עזרה ממנהל המערכת כדי לברר מה מקור בעיית המפתח המשותף-מראש.)812The connection was prevented because of a policy configured on your RAS/VPN server. (החיבור נמנע בגלל מדיניות המוגדרת בשרת RAS/VPN שלך.) Specifically, the authentication method used by the server to verify your username and password may not match the authentication method configured in your connection profile. (באופן ספציפי, שיטת האימות שבה משתמש השרת כדי לאמת את שם המשתמש והסיסמה עלולה לא להתאים לשיטת האימות המוגדרת בפרופיל ההתקשרות שלך.) Please contact the Administrator of the RAS server and notify them of this error. (פנה למהל השרת של שירות הגישה מרחוק והודע לו על שגיאה זו.)813You have attempted to establish a second broadband connection while a previous broadband connection is already established using the same device or port. (ניסית להקים חיבור פס-רחב נוסף כאשר קיים כבר חיבור פס-רחב העושה שימוש באותו התקן או באותה יציאה.) Please disconnect the earlier connection and then re-establish the connection. (נתק את החיבור הקודם ולאחר מכן הקם מחדש את החיבור.)814The underlying Ethernet connectivity required for the broadband connection was not found. (קישוריות ה-Ethernet הבסיסית הדרושה עבור חיבור הפס-הרחב לא נמצאה.) Please install and enable the Ethernet adapter on your computer via the Network Connections folder before attempting this connection. (התקן והפעל את מתאם ה-Ethernet במחשב שלך דרך התיקייה 'התקשרויות לרשת' לפני שתנסה התקשרות זו.)815The broadband network connection could not be established on your computer because the remote server is not responding. (לא הייתה אפשרות להקים את החיבור לרשת בפס-רחב במחשב שלך מכיוון שהשרת המרוחק אינו מגיב.) This could be caused by an invalid value for the 'Service Name' field for this connection. (הגורם האפשרי לכך הוא ערך לא חוקי עבור השדה 'שם שירות' עבור התקשרות זו.) Please contact your Internet Service Provider and inquire about the correct value for this field and update it in the Connection Properties. (פנה לספק שירותי האינטרנט שלך, שאל אודות הערך הנכון עבור שדה זה ועדכן אותו ב'מאפייני התקשרות'.)816A feature or setting you have tried to enable is no longer supported by the remote access service. (תכונה או הגדרה שניסית להפעיל אינה נתמכת עוד על-ידי שירות הגישה מרחוק.)817Cannot delete a connection while it is connected. (אין אפשרות למחוק התקשרות כאשר היא מחוברת.)818The Network Access Protection (NAP) enforcement client could not create system resources for remote access connections. (ליישום האכיפה 'הגנת הגישה לרשת' (NAP) לא הייתה אפשרות ליצור משאבי מערכת עבור התקשרויות לגישה מרחוק.) Some network services or resources might not be available. (מספר שירותים או משאבים ברשת עלולים להיות לא זמינים.) If the problem persists, disconnect and retry the remote access connection or contact the administrator for the remote access server. (אם הבעיה נמשכת, התנתק ונסה שוב את ההתקשרות לגישה מרחוק או פנה למנהל השרת עבור הגישה מרחוק.)819The Network Access Protection Agent (NAP Agent) service has been disabled or is not installed on this computer. (השירות 'סוכן ההגנה על הגישה לרשת' (סוכן NAP) הושבת או אינו מותקן במחשב זה.) Some network services or resources might not be available. (מספר שירותים או משאבים ברשת עלולים להיות לא זמינים.) If the problem persists, disconnect and retry the remote access connection or contact the administrator for the remote access server. (אם הבעיה נמשכת, התנתק ונסה שוב את ההתקשרות לגישה מרחוק או פנה למנהל השרת עבור הגישה מרחוק.)820The Network Access Protection (NAP) enforcement client failed to register with the Network Access Protection Agent (NAP Agent) service. (יישום האכיפה 'הגנת הגישה לרשת' נכשל ברישום לשירות 'סוכן ההגנה על הגישה לרשת' (סוכן NAP).)‏ Some network services or resources might not be available. (מספר שירותים או משאבים ברשת עלולים להיות לא זמינים.) If the problem persists, disconnect and retry the remote access connection or contact the administrator for the remote access server. (אם הבעיה נמשכת, התנתק ונסה שוב את ההתקשרות לגישה מרחוק או פנה למנהל השרת עבור הגישה מרחוק.)821The Network Access Protection (NAP) enforcement client was unable to process the request because the remote access connection does not exist. (ליישום האכיפה 'הגנת הגישה לרשת' (NAP) לא הייתה אפשרות לעבד את הבקשה, מכיוון שההתקשרות לגישה מרחוק אינה קיימת.) Retry the remote access connection. (נסה מחדש את ההתקשרות לגישה מרחוק.) If the problem persists, make sure that you can connect to the Internet, and then contact the administrator for the remote access server. (אם הבעיה נמשכת, ודא שיש באפשרותך להתחבר לאינטרנט ולאחר מכן פנה למנהל השרת עבור הגישה מרחוק.)822The Network Access Protection (NAP) enforcement client did not respond. (יישום האכיפה 'הגנת הגישה לרשת' (NAP) לא הגיב.) Some network services or resources might not be available. (מספר שירותים או משאבים ברשת עלולים להיות לא זמינים.) If the problem persists, disconnect and retry the remote access connection or contact the administrator for the remote access server. (אם הבעיה נמשכת, התנתק ונסה שוב את ההתקשרות לגישה מרחוק או פנה למנהל השרת עבור הגישה מרחוק.)823Received Crypto-Binding TLV is invalid. (ה-TLV של איגוד-הצפנה שהתקבל אינו חוקי.)824Crypto-Binding TLV is not received. (ה-TLV של איגוד-הצפנה אינו מתקבל.)825Point-to-Point Tunnelling Protocol (PPTP) is incompatible with IPv6. (פרוטוקול המינהור נקודה לנקודה (PPTP) אינו תואם ל-IPv6.) Change the type of virtual private network to Layer Two Tunnelling Protocol (L2TP) (שנה את סוג הרשת הווירטואלית הפרטית לפרוטוקול מינהור שכבה שתיים (L2TP))הערה בהודעת שגיאה זו שמספרה 8255, המילה Tunnelling היא שגיאת איות של המילה Tunneling (מינהור).826EAPTLS validation of the cached credentials failed. (אימות EAPTLS של האישורים במטמון נכשל.) Please discard cached credentials. (בטל את האישורים במטמון.)827The L2TP/IPsec connection cannot be completed because the IKE and AuthIP IPSec Keying Modules service and/or the Base Filtering Engine service is not running. (אין אפשרות לבצע את ההתקשרות L2TP/IPsec מכיוון ש-IKE ושירות מודולי המפתוח AuthIP IPSec, ו/או השירות Base Filtering Engine אינו פועל.) These services are required to establish an L2TP/IPSec connection. (שירותים אלה דרושים כדי להקים חיבור L2TP/IPSec.)‏ Please ensure that these services have been started before dialling the connection (ודא ששירותים אלה הופעלו לפני חיוג להתקשרות)הערה בהודעת שגיאה זו שמספרה 827, המילה Dialling היא שגיאת איות של המילה Dialing (חיוג).