תוספת להצהרת הפרטיות עבור Microsoft Lync 2013 עבור Windows Phone

עדכון אחרון: דצמבר 2013

תוכן

תוספת להצהרת הפרטיות עבור Microsoft Lync 2013 עבור Windows Phone

זוהי תוספת להצהרת הפרטיות עבור מוצרי Microsoft Lync 2013‏. כדי להבין את שיטות האיסוף והשימוש בנתונים הנוגעות למוצר או לשירות מסוימים של Microsoft Lync, עליך לקרוא הן את הצהרת הפרטיות של מוצרי Microsoft Lync והן תוספת זו.

תוספת להצהרת פרטיות זו עוסקת בפריסה של Microsoft Lync 2013 עבור Windows Phone והשימוש בו במכשירים הניידים של הארגון שלך. אם אתה משתמש בתוכנת התקשורת Microsoft Lync Server כשירות (במילים אחרות, אם ספק חיצוני [לדוגמה, Microsoft] מארח את השרתים שבהם פועלת התוכנה), מידע ישודר לספק חיצוני זה. כדי ללמוד עוד על השימוש בנתונים המשודרים מהארגון שלך אל הספק החיצוני, התייעץ עם מנהל המערכת בארגון שלך או עם ספק השירות שלך.

לראש הדף

הקצאת שיחות (העברת שיחות/צלצול בו-זמני)

כיצד פועלת תכונה זו: הקצאת שיחות מאפשרת למשתמשים להקצות נציג אחד או יותר שיכולים לבצע שיחות או לענות לשיחות, ולהגדיר ולהצטרף לפגישות Lync בשמך. משתמשים יכולים גם לבחור באופן אוטומטי להעביר שיחות לתא קולי, למספר אחר או לנציג, או לצלצל בו-זמנית הן למספר הראשי שלהם והן למספר חלופי כגון מכשיר נייד, נציג או קבוצת שיחה.

מידע שנאסף, מעובד או משודר: בעת הקצאת נציגים, המשתמש חייב לספק את פרטי הקשר של הנציג במהלך תהליך קביעת התצורה. משתמשים המוגדרים כנציגים יקבלו הודעה על כך שמישהו בארגון שלהם קבע אותם כנציגים. כאשר נציגים עונים לשיחה בשם האדם שהקצה אותם כנציגים, אדם זה מקבל הודעה בדואר אלקטרוני המדווחת לו על אירוע זה. לא נשלח מידע ל- Microsoft.

שימוש במידע:‎ תוכנת Lync‏ ‏משתמשת בפרטי הקשר של הנציג כדי לאפשר לו לבצע או לקבל שיחות, ולקבוע פגישות או להצטרף אליהן בשמו של האדם שאותו הוא מייצג.

בחירה/שליטה: כברירת מחדל, הקצאת שיחות מבוטלת וניתן להפוך אותה לזמינה או בלתי זמינה באופן הבא:

 1. ב- Lync עבור Windows Phone, בתצוגה המידע שלי, הקש על העברת שיחות.

 2. מהתפריט הנפתח, בחר צלצל בו-זמנית או העבר שיחות אל.

 3. הקש על נציגים ברשימת האפשרויות.

הערה:  רק נציגים שהוגדרו קודם לכן זמינים במכשיר הנייד. יש להגדיר נציגים מלקוח שולחן העבודה של Lync.

לראש הדף

רישום בצד הלקוח

כיצד פועלת תכונה זו: רישום בצד הלקוח מאפשר לך לבצע רישום של פרטי השימוש של Lync עבור Windows Phone שלך. ניתן להשתמש במידע לפתרון בעיות שאתה עשוי להיתקל בהן ב- Lync עבור Windows Phone.

מידע שנאסף, מעובד או משודר: כאשר רישום בצד הלקוח זמין, פרטים כגון מזהה המכשיר שלך, כינוי משתמש ותחום, נתוני נוכחות, פרטי הודעות, היסטוריית כניסה, רשימת אנשי קשר ונתוני תצורת הלקוח מאוחסנים באופן מקומי במכשיר. התוכן של שיחות Lync אינו מאוחסן. לא נשלח מידע ל- Microsoft.

השימוש במידע: המידע שנאסף ביומני צד הלקוח יכול לשמש את התמיכה בלקוח של הארגון שלך, או להישלח ל- Microsoft כדי לסייע בפתרון בעיות (עיין במקטע 'שלח יומנים').

בחירה/שליטה: כברירת מחדל, רישום בצד הלקוח מבוטל וניתן להפוך אותו לזמין או לבלתי זמין באופן הבא:

 1. ב- Lync עבור Windows Phone, בתצוגה המידע שלי, הקש על הגדרות.

 2. הקש על רישום ברשימת האפשרויות.

 3. בדף האפשרויות רישום, הזז את הלחצן הדו-מצבי הפעל רישום לפועל.

לראש הדף

כרטיס איש קשר

כיצד פועלת תכונה זו: כרטיס איש הקשר מציג איש קשר, נוכחות, ופרטי מיקום אודותיך ואודות האנשים בארגון שלך. כרטיס איש הקשר גם מספק שלב אחד לתקשור באמצעות העברת הודעות מיידיות, דואר אלקטרוני, או טלפון.

מידע שנאסף, מעובד או משודר: פרטי כרטיס איש הקשר נאספים מכמה מיקומים. פרטים סטטיים כגון שם, בניין ומספר משרד נאספים ממדריך הכתובות הארגוני (כגון Active Directory Domain Services). פרטים דינאמיים כגון מידע אודות מועדים פנויים/לא פנויים בלוח השנה מאוחזרים מ- Microsoft Exchange Server ופרטי מיקום מאוחזרים בכמה דרכים (ראה המקטע 'מיקום'). מספרי טלפון ניתן לאחזר מתוך מדריך הכתובות של החברה או להזין באופן ידני על-ידי המשתמש. פרטי נוכחות מנוהלים באמצעות Lync העושה שימוש בלוח השנה של Outlook (אם הופעל על-ידי המשתמש), או מוזנים באופן ידני על-ידי המשתמש. לא נשלח מידע ל- Microsoft.

השימוש במידע : פרטי כרטיס איש הקשר ישותפו עם אנשים בארגון שלך על-ידי Lync Server.

בחירה/שליטה: אנשי קשר מנוהלים מלקוח שולחן העבודה של Lync.

לראש הדף

היסטוריית שיחות

כיצד פועלת תכונה זו: היסטוריית שיחות מאחסנת את שיחות ההודעות המיידיות שלך באחסון מאובטח במכשיר שלך.

מידע שנאסף, מעובד או משודר: היסטוריית שיחות מאחסנת את תוכן שיחות ההודעות המיידיות והסטטיסטיקות לגבי שיחות קוליות כגון תאריך, שעה, משך ופרטי מתקשר באופן מקומי במכשיר. היסטוריית השיחות בהודעות מיידיות שנוצרו על-ידי Lync עבור Windows Phone אינה מאוחסנת בתיקיה 'היסטוריית שיחות' ב- Outlook שלך. לא נשלח מידע ל- Microsoft.

השימוש במידע:‏ Lync מציג מידע זה בכרטיסיה 'שיחות' בממשק המשתמש הראשי, המאפשר למשתמשים להציג ולהמשיך שיחות קודמות שלהם.

בחירה/שליטה: היסטוריית שיחות מוגדרת כזמינה או כלא זמינה על-ידי מנהל המערכת של הארגון שלך.

היסטוריית השיחות ניתנת למחיקה באופן הבא:

 1. מתוך רשימת השיחות, הקש והחזק את השיחה שברצונך למחוק

 2. הקש על מחק שיחהבתפריט תלוי ההקשר.

לראש הדף

התוכנית לשיפור חוויית הלקוח (CEIP)

כיצד פועלת תכונה זו: אם תבחר להשתתף, התוכנית לשיפור חוויית הלקוח (CEIP) אוספת מידע בסיסי לגבי אופן השימוש שלך בתוכניות, במחשב או בהתקן שלך ובהתקנים מחוברים. אנחנו גם אוספים מידע על אופן ההגדרה והביצועים של כל אחד מהם. דוחות אלה נשלחים ל- Microsoft כדי לעזור לשפר את התכונות שהלקוחות שלנו משתמשים בהן לעתים קרובות, וכדי ליצור פתרונות לבעיות נפוצות. תוכנית CEIP גם אוספת מידע על הסוג והמספר של השגיאות שבהן אתה נתקל, ביצועי התוכנה והחומרה ומהירות השירותים. Microsoft אינה אוספת את שמך, כתובתך או פרטי קשר אחרים.

מידע שנאסף, מעובד או משודר: המידע בתוכנית CEIP נשלח באופן אוטומטי אל Microsoft כאשר התכונה מופעלת. לקבלת מידע נוסף אודות המידע שנאסף, מעובד או משודר על-ידי CEIP, עיין בהצהרת הפרטיות של התוכנית לשיפור חוויית הלקוח של Microsoft.

השימוש במידע: Microsoft משתמשת במידע זה כדי לשפר את האיכות, המהימנות והביצועים של התוכנות והשירותים של Microsoft.

בחירה/שליטה: תוכנית CEIP מבוטלת כברירת מחדל. מנהל המערכת של הארגון יכול להפוך את תוכנית CEIP לזמינה או ללא זמינה עבור הארגון. אם מנהל המערכת של הארגון לא הגדיר את תוכנית CEIP עבור הארגון, המשתמש יקבל הזדמנות להצטרף במהלך תהליך ההתקנה הראשוני. אם מנהל המערכת של הארגון לא הפך את תוכנית CEIP ללא זמינה, המשתמשים יכולים לשנות את הבחירה לגביה בכל עת באמצעות השלבים הבאים:

 1. ב- Lync עבור Windows Phone, עבור אל הגדרות.

 2. בחר באפשרות עזור לנו לשפר את Lync.

 3. הפעל או בטל את ההגדרה מהדף עזור לנו לשפר את Lync, החלק את הלחצן הדו-מצבי לפועל או כבוי.

הערה: אם מנהל המערכת משנה את ההגדרה כדי להפוך את התוכנית CEIP לזמינה או ללא זמינה בזמן שהמשתמש כבר משתמש ב- Lync, ההגדרה החדשה תיכנס לתוקף רק לאחר המשתמש ייצא מ- Lync וייכנס אליו בחזרה.

לראש הדף

שיתוף של שולחן עבודה ויישומים

כיצד פועלת תכונה זו: 'שיתוף של שולחן עבודה ויישומים' מאפשר למשתמשים לשתף פעולה בצ'אט בווידאו, תוך שיתוף שולחן העבודה או יישום נבחר עם כל המשתתפים בפגישה, מה שמאפשר להם לשתף ולערוך קבצים כאילו היו באותו חדר עם העמיתים שלהם. המשתמשים יכולים גם לספק מצגות של Microsoft PowerPoint (עיין בסעיף 'שיתוף פעולה של PowerPoint') ולשתף פעולה עם אנשים אחרים בלוח ציור וירטואלי, שהנו דף חדש להערות ולציורים שכל המשתתפים בפגישה יכולים להשתמש בו ביחד. כאשר המשתמש משתף לראשונה את שולחן העבודה שלו או יישום כלשהו, יש לו שליטה מלאה. אם המשתמש בוחר בכך, הוא יכול לאפשר למשתמשים אחרים לשלוט בשולחן העבודה או ביישום המשותף, לנווט ולבצע שינויים באמצעות העכבר ולוח המקשים שלהם.

מידע שנאסף, מעובד או משודר: אם מופעל שיתוף על-ידי משתתף אחר בפגישה, משתמשי Windows Phone יכולים לראות את שולחן העבודה או היישום המשותף על המסך שלהם. לא נשלח מידע אל Microsoft.

השימוש במידע: המידע ששותף משמש את משתתפי הפגישה כדי לשתף פעולה בווידאו.

בחירה/שליטה: משתמשי Lync עבור Windows Phone יכולים רק להציג את שולחן העבודה או היישום שמשתף משתתף אחר בפגישה. לא תהיה להם אפשרות לשלוט בשולחן העבודה או ביישום המשותף, או לקיים עמו אינטראקציה, וגם לא לשתף את שולחן העבודה של iPhone או היישומים שפועלים ב- Windows Phone עם משתתפים אחרים בפגישה.

לראש הדף

שירותי חירום

חשוב:  מומלץ לא להשתמש ב- Lync עבור Windows Phone כדי לפנות לספק שירותי חירום, כגון 911 בארה"ב. Lync עבור Windows Phone‏ אינו כולל את היכולת לקבוע את מיקומך הפיזי בפועל; לכן, אם תשתמש ב- Lync עבור Windows Phone כדי לפנות לספקי שירותי חירום, הוא לא יוכל לקבוע את מיקומך. כדי להתקשר לספקי שירותי חירום מהמכשיר שלך, סגור את Lync עבור Windows Phone והשתמש בלוח החיוג של המכשיר.

לראש הדף

שיתוף מיקום

כיצד פועלת תכונה זו: שיתוף מיקום משתף את אזור הזמן שלך עם אחרים על-ידי שימוש בפונקציונליות הנוכחות של כרטיס איש הקשר כאשר מצב הפרטיות זמין (ראה את המקטע 'מצב פרטיות').

חשוב: ל- Lync עבור Windows Phone אין אפשרות לקבוע את מיקומך הגיאוגרפי הפיזי בפועל. אין להשתמש ב- Lync עבור Windows Phone כדי לחייג לספק שירותי חירום, כגון 911. השתמש בלוח החיוג של המכשיר שלך.

המידע נאסף, מעובד או משודר: אזור הזמן שלך מאוחזר ממערכת ההפעלה של המכשיר הנייד ומשותף עם אנשי הקשר שלך ב- Lync. לא נשלח מידע ל- Microsoft.

השימוש במידע: שיתוף מיקום מציג את מיקומך בפני אנשי הקשר שלך והאנשים בארגון שלך בכרטיס איש הקשר. שים לב שאף מידע אחר - כגון המיקום הגיאוגרפי שלך, כתובת מעוצבת או כתובת רגילה - אינו משותף דרך הנוכחות.

בחירה/שליטה: שיתוף מיקום מוגדר כזמין או כלא זמין על-ידי מנהל המערכת של הארגון שלך וניתן לניהול מלקוח שולחן העבודה של Lync.

לראש הדף

תמונה אישית

כיצד פועלת תכונה זו: תמונה אישית מציגה את התמונה שלך בפני אנשי הקשר שלך והאנשים בארגון שלך בכרטיס איש הקשר.

מידע שנאסף, מעובד או משודר: למנהל של הארגון שלך או לך יש אפשרות להעלות את התמונה האישית שלך (אם זמינה) ולאחסן אותה במדריך הכתובות של הארגון שלך (כגון Active Directory Domain Services). היא מאוחזרת על-ידי Lync לשיתוף עם אנשי הקשר שלך ומשתמשים אחרים בתוך הארגון שלך. לא נשלח מידע ל- Microsoft.

השימוש במידע: התמונה האישית משמשת להתאמה אישית של החוויה שלך ולשיתוף התמונה שלך עם אחרים.

בחירה/שליטה: הגדרות התמונה האישית מנוהלות מלקוח שולחן העבודה של Lync.

לראש הדף

שיתוף פעולה של PowerPoint

כיצד פועלת תכונה זו: שיתוף פעולה של PowerPoint מאפשר למשתמשים להציג ולבאר מצגות של PowerPoint במהלך שיחות או פגישות מקוונות.

מידע שנאסף, מעובד או משודר: אם מצגת PowerPoint משותפת על-ידי משתתף אחר בפגישה, משתמשי Lync עבור Windows Phone יכולים לצפות במצגת במכשיר שלהם. הם לא יוכלו לשלוט במצגת או לקיים עמה אינטראקציה. לא נשלח מידע אל Microsoft.

השימוש במידע: המידע ששותף משמש את משתתפי הפגישה כדי לשתף פעולה בווידאו.

בחירה/שליטה: משתמשי Windows Phone יכולים רק לצפות במצגת PowerPoint שמשתף משתתף אחר בפגישה. הם לא יכולים להעלות, להוסיף ביאורים או לשתף מצגות PowerPoint מהמכשיר שלהם.

לראש הדף

פרטי נוכחות וקשר

כיצד פועלת תכונה זו: פרטי נוכחות וקשר מאפשרים למשתמשים להציג פרטי נוכחות וקשר של חברים אחרים של הארגון שלהם, וכן אנשי הקשר האישיים שלהם (הן בתוך הארגון והן מחוצה לו). מנהל המערכת יכול גם להגדיר שילוב עם Outlook ועם Exchange Server, כדי שתוכל להציג הודעות 'מחוץ למשרד' ופרטי מצב אחרים (לדוגמה, כאשר יש לך פגישה מתוזמנת בלוח השנה של Outlook).

מידע שנאסף, מעובד או משודר: עליך להשתמש בכתובת הכניסה ובסיסמה שלך כדי להתחבר ל- Lync Server. אתה ומנהל המערכת שלך יכולים לפרסם מידע אודות מצב הנוכחות שלך ופרטי קשר המשויכים לכתובת הכניסה שלך. לא נשלח מידע ל- Microsoft.

השימוש במידע: משתמשים ותוכניות אחרים של Lync יכולים לגשת לפרטי הנוכחות והקשר שלך כדי לקבוע מה המצב והמידע שפורסמו לגביך, כדי לקיים איתך תקשורת בצורה טובה יותר.

בחירה/שליטה: הגדרות פרטי הנוכחות והקשר מנוהלות מלקוח שולחן העבודה של Lync.

לראש הדף

מצב פרטיות

כיצד פועלת תכונה זו: מצב פרטיות הוא הגדרה המאפשרת למשתמשים לקבוע את כמות מידע הנוכחות שלהם (כגון זמין, עסוק, נא לא להפריע וכן הלאה) שתשותף עם אנשי קשר המופיעים ברשימת אנשי הקשר שלהם.

מידע שנאסף, מעובד או משודר: הפיכת מצב פרטיות לזמין גורמת ל- Lync להיכנס למצב שבו משתמש יכול להתאים את הגדרות המשתמש כך שפרטי הנוכחות שלו ישותפו רק עם אנשי קשר ברשימת אנשי הקשר שלו. לא נשלח מידע ל- Microsoft.

השימוש במידע : ההגדרה מאפשרת למשתמש לקבוע כיצד נתוני הנוכחות שלו ישותפו.

בחירה/שליטה: כברירת מחדל, 'מצב פרטיות' כבוי, וניתן להפוך אותו לזמין או ללא זמין על-ידי מנהל המערכת של הארגון שלך. הוא מנוהל מלקוח שולחן העבודה של Lync.

לראש הדף

דחיפת הודעות

כיצד פועלת תכונה זו: התראות בדחיפה היא מנגנון המודיעה לך בעת קבלת הודעה חדשה או שיחה חדשה במכשיר הנייד שלך. ההודעה יכולה להתקבל בכמה דרכים - כולל צלצול, הודעה מוקפצת, צליל, או סמל צבע אחר - בהתאם למערכת ההפעלה של המכשיר שלך. ההודעה מופקת באופן מקומי בהתקן כאשר ההתקן מקבל הודעה חדשה או שיחה חדשה. זה קורה רק כאשר Lync עבור Windows Phone אינו פועל בקדמה. כאשר Lync עבור Windows Phone פועל בקדמה, 'התראות בדחיפה' מוסתרות. באפשרותך להפוך את התכונה 'דחיפת הודעות' לזמינה או ללא זמינה, אך הפיכת התכונה 'דחיפת הודעות' ללא זמינה אינה מפסיקה את קבלת ההודעות או השיחות; היא פשוט הופכת את תכונת ההודעות ללא זמינה. כדי להפסיק לקבל הודעות או שיחות חדשות, עליך לסגור את Lync עבור Windows Phone.

מידע שנאסף, מעובד או משודר: שום מידע אינו נאסף, מעובד או משודר על-ידי המכשיר הנייד. לא נשלח מידע ל- Microsoft. כל ההודעות והשיחות שנשלחות למכשיר שלך ממשתמשי Lync אחרים עוברות דרך שירות דחיפת ההודעות של Microsoft למסירה למכשיר שלך. לאחר יצירת שיחה, כל ההודעות והשיחות עוברות ישירות בין משתתפי השיחה.

בחירה/שליטה: 'דחיפת הודעות' מוגדרת כזמינה או כלא זמינה על-ידי מנהל המערכת של הארגון שלך. אם 'דחיפת הודעות' זמינה, באפשרותך להפעיל או לבטל אותה באמצעות ביצוע השלבים הבאים:

 1. ב- Lync עבור Windows Phone, בתצוגה המידע שלי, הקש על לחצן "…" בסרגל האפליקציות התחתון ולאחר מכן בחר הגדרות.

 2. הזז את הלחצן הדו-מצבי עבור דחיפת הודעות כדי להפעיל ולבטל הודעות.

לראש הדף

שלח כדואר אלקטרוני

כיצד פועלת תכונה זו: 'שלח כדואר אלקטרוני' מאפשר למשתמש לשלוח את היסטוריית השיחות של Lync עבור Windows Phone כקובץ מצורף לכתובת דואר אלקטרוני של משתמש ייעודי.

מידע שנאסף, מעובד או משודר: 50 השיחות היוצאות והנכנסות האחרונות מאוחסנות באופן מקומי במכשיר באחסון מבודד לזמן בלתי מוגבל אלא אם כן 1) המשתמש מוחק את השיחה, 2) המשתמש מסיר את ההתקנה של היישום, או 3) משתמש חדש מבצע כניסה לאותו מכשיר. היסטוריית הודעות מיידיות הנשלחת באמצעות התכונה 'שלח כדואר אלקטרוני' נמסרת בצורה של הודעת דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני המיועדת של המשתמש. לא נשלח מידע ל- Microsoft.

השימוש במידע: משתמשים יכולים לשלוח את היסטוריית השיחות כקובץ מצורף לכתובת הדואר האלקטרוני המיועדת שלהם, כך שהשיחות יהיו זמינות מחוץ למכשיר למטרות כגון אחסון בארכיון או שיתוף.

בחירה/שליטה: כדי להשתמש ב'שלח כדואר אלקטרוני' על המשתמש להיות בעל דואר אלקטרוני זמין במכשיר שלו. לקבלת מידע אודות הפעלה וקביעת תצורה של דואר אלקטרוני, עיין במדריך למשתמש של המכשיר.

היסטוריית השיחות בהודעות מיידיות נשלחת באופן הבא:

 1. מתוך חלון השיחה, הקש על לחצן "... " בסרגל היישומים התחתון.

 2. בחר שלח כדואר אלקטרוני מהתפריט.

 3. הזן את כתובת הדואר האלקטרוני של היעד אם ברצונך לשלוח את ההיסטוריה לכל אדם פרט לך.

 4. הקש שלח.

לראש הדף

שמור יומני רישום

כיצד פועלת תכונה זו: התכונה 'שמור יומני רישום' מאפשרת למשתמש לשמור את יומני הרישום בצד הלקוח ב- Microsoft כדי לסייע לחקור כל בעיית שמע או קישוריות שעשויה להתרחש (עיין בסעיף 'רישום בצד הלקוח').

מידע שנאסף, מעובד או משודר: אם רישום בצד הלקוח זמין, רק המידע שהרישום בצד הלקוח אוסף נשלח. יומני רישום בצד הלקוח אינם נשלחים באופן אוטומטי מהמכשיר שלך. במקום זאת, יומני רישום נשלחים רק כאשר הרישום מוגדר כזמין במכשיר (עיין בסעיף 'רישום בצד הלקוח').

השימוש במידע: המידע שנאסף מהמכשיר שלך משמש לעזרה בפתרון הבעיה שבה נתקלת ולסיוע בשיפור Lync.

בחירה/שליטה: כדי להשתמש באפשרות שליחת יומני הרישום על המשתמש להיות בעל דואר אלקטרוני זמין במכשיר שלו. לקבלת מידע אודות הפעלה וקביעת תצורה של דואר אלקטרוני, עיין במדריך למשתמש של המכשיר.

ניתן לשלוח יומני רישום בצד הלקוח באופן הבא:

 1. ב- Lync עבור Windows Phone, בתצוגה המידע שלי, הקש על לחצן "…" בסרגל האפליקציות התחתון ולאחר מכן בחר הגדרות.

 2. בחר באפשרות רישום ברשימת האפשרויות.

 3. בדף האפשרויות רישום, הקש על שמור יומני רישום.

 4. בטופס הדואר האלקטרוני שנפתח עם יומני הרישום כקבצים מצורפים, הקלד את כתובת הדואר האלקטרוני המהווה יעד ולאחר מכן הקש על שלח.

לראש הדף

דיווח שגיאת כניסה

כיצד פועלת תכונה זו: התכונה 'דיווח שגיאת כניסה' יוצרת באופן אוטומטי דוח שגיאה כאשר משתמש מנסה להיכנס ל- Lync ללא הצלחה. לאחר מכן יקבל המשתמש אפשרות לשלוח את דוח השגיאה ל- Microsoft.

מידע שנאסף, מעובד או משודר: המידע שנאסף בדוח השגיאה מכיל מידע כגון איכות חיבור האינטרנט של המשתמש, וקודי שגיאה או נתוני חריגה שנוצרו כתוצאה מניסיונות כניסה כושלים. הדוח עשוי גם להכיל מידע המזהה אותך באופן אישי כגון כתובת IP של המשתמש ומזהה משאבים אחיד של פרוטוקול התחלת הפעלה (SIP URI). מידע זה עשוי להישלח ל- Microsoft.

השימוש במידע: הנתונים הכלולים בדוח שגיאת הכניסה משמשים את Microsoft כדי לסייע בפתרון בעיות ובפתרון בעיות כניסה. הם ישמשו גם את Microsoft כדי לזהות בעיות כניסה נפוצות ומגמות כדי לעזור בשיפור חוויית הכניסה ל- Lync.

בחירה/שליטה: תכונה זו מבוטלת כברירת מחדל ויכולה להיות מנוהלת על-ידי מנהל המערכת של הארגון. המנהל יכול לבחור לשלוח תמיד או לעולם לא לשלוח את דוח שגיאת הכניסה ל- Microsoft, או לאפשר למשתמש להחליט.

המשתמש יכול לשנות את העדפותיו באמצעות השלבים הבאים:

 1. בפינה השמאלית העליונה של החלון הראשי של Lync, לחץ על אפשרויות (סמל גלגל שיניים).

 2. בתיבת הדו-שיח Lync – אפשרויות, לחץ על כללי.

 3. בכרטיסיה כללי, סמן או נקה את שלח פרטי שגיאה של Lync ל- Microsoft באופן אוטומטי.

 4. לחץ על אישור.

לראש הדף

מאגר אנשי קשר מאוחד

כיצד פועלת תכונה זו: מאגר אנשי הקשר המאוחד כולל שלוש תכונות עיקריות; רק אחת מהן, התכונה 'מיזוג חיפוש', זמינה ב- Lync עבור Windows Phone‏. התכונה 'מיזוג חיפוש' ממזגת את רשימת הכתובות הכללית שלך (GAL) עם אנשי הקשר של Lync, כך שכאשר אתה מחפש איש קשר, יש רק ערך יחיד בתוצאות החיפוש.

מידע שנאסף, מעובד או משודר: ‏Lync עבור Windows Phone צובר פרטי קשר מ- Outlook‏, Active Directory Domain Services, ונוכחות. מידע זה נועד לשימוש פנימי של Lync עבור Windows Phone.

השימוש במידע: פרטי קשר מ- Outlook‏, Active Directory Domain Services, ונוכחות מוצגים בממשק המשתמש של Lync עבור Windows Phone.

בחירה/שליטה: הגדרות מאגר אנשי הקשר המאוחד מנוהלות מלקוח שולחן העבודה של Lync.

לראש הדף

שיפורים באיכות הקול

כיצד פועלת תכונה זו: ‏Lync שולח מידע לספקים מרוחקים אם הוא מאתר בעיות התקן או בעיות רשת במהלך שיחה, כדי לציין שייתכן שאיכות הקול שלך ירודה.

מידע שנאסף, מעובד או משודר: אם מוגדר אצלך התקן שמוסיף שמע באיכות ירודה לשיחה (לדוגמה, הד או רעש), Lync יודיע על כך גם לאחרים בשיחה שאיכות השיחה נעשית ירודה עקב הגדרת ההתקן בצד שלך. אחרים רק יראו הודעה על כך שאתה משתמש בהתקן שגורם לאיכות שמע ירודה. הם אינם יודעים באיזה התקן אתה משתמש. לא נשלח מידע ל- Microsoft.

השימוש במידע: המידע הנשלח לאחרים בשיחה עוזר להם לשפר את איכות השיחה. לדוגמה, מציגים יכולים להשתיק את הקו שלך אם אתה רק מאזין בשיחה.

בחירה/שליטה:‏ Lync אינו מאפשר לך לבטל הודעות לגבי איכות השיחה.

לראש הדף

זקוק לעזרה נוספת?

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×