היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

הערה:  Power Query ידוע בשם קבלה והמרה ב- Excel 2016. המידע המסופק כאן חל על שניהם. לקבלת מידע נוסף, ראה אודות Power Query ב- Excel.

עדכון אחרון: 20 באפריל 2018

1. מה מכסה ההסכם

זהו הסכם בינך ("אתה" או "שלך") לבין Microsoft Corporation, (או בהתבסס על המיקום שבו אתה חי, אחת מהשותפות שלנו) ("Microsoft", "אנחנו", "אנו" או "שלנו"). התנאים של הסכם זה ("הסכם") חלים על הגישה והשימוש שלך בשירותים של Microsoft Power Query ("שירותים"). השירותים מאפשרים למשתמשים לחפש אחר נתונים מסוימים באמצעות Microsoft Power Query עבור Microsoft Excel (ה“תוסף“). אם אתה משתמש בשירותים הקשורים למנוי אל Power BI עבור Microsoft 365 (“Power BI“), השירותים יאפשרו לך גם לשתף מידע מסוים עם אנשים אחרים בארגון שלך. (לקבלת מידע נוסף על Power BI, ראה www.powerbi.com.) על-ידי גישה או שימוש בשירותים, אתה מקבל את התנאים של הסכם זה. אם אינך מקבל אותם, אל תיגש או תשתמש בשירותים. אם אתה ניגש לשירותים בתוך גרמניה, ההסכם הגרמני חל עליך.

2. נתונים

אתה נושא באחריות הבלעדית לכל הנתונים הנמצאים בשימוש בקשר לגישה לשירותים או לשימוש בהם ("הנתונים"), ולכל התוכנות או השירותים שבהם אתה משתמש בקשר לגישה או לשימוש שלך בשירותים, כולל, בין השאר, נקיטת הצעדים הדרושים לגיבוי נתונים, תוכנות או שירותים כגון אלה.

3. השירותים

3.1. כיצד אתה רשאי להשתמש בשירותים.

באפשרותך לגשת לשירותים ולהשתמש בהם אך ורק בכפוף לתנאי הסכם זה ולפריטי המדיניות וההליכים שהקצינו לשימוש בשירותים. בתנאי שתציית לתנאי הסכם זה, אתה רשאי להשתמש בשירותים באופן הבא: (א) חיפוש וחשיפה של נתונים ומקורות נתונים זמינים לציבור, וכן (ב) אם יש לך מנוי ל- Power BI, שיתוף שאילתות ונתונים עם משתמשים אחרים בארגון וגישה לשאילתות ולנתונים שמשתפים אחרים בארגון.

3.2. כיצד אינך רשאי להשתמש בשירותים.

במסגרת השימוש בשירותים, אינך רשאי לבצע את הפעולות הבאות:

  • (א) לסנן, לאחזר, לבאר, ליצור או לפרסם נתונים כלשהם או תוכן אחר באמצעות השירותים אשר (i) אינך הבעלים שלהם אלא אם קיבלת הרשאה מהבעלים החוקיים לשימוש מסוג זה, או (ii) מהווים הפרה של זכויות לפרטיות או לפרסום של צד שלישי כלשהו, או זכויות קניין רוחני אחרות, תנאי שימוש (לרבות, בין היתר, מדיניות שימוש של ממשק תיכנות יישומים (API), או תנאים אחרים הקשורים לאותם נתונים או תוכן אחר;

  • (ב) להשכיר, להחכיר, להשאיל, למכור או להעביר את השירותים לצד שלישי כלשהו או להשתמש בשירותים לצורך שירותי אירוח מסחריים;

  • (ג) להשתמש באמצעים בלתי מורשים כלשהם כדי לשנות או לנתב מחדש, או לנסות לשנות או לנתב מחדש את השירותים;

  • (ד) לגרום נזק, להשבית או לפגום בשירותים (או ברשתות המחוברות לשירותים) או להפריע בכל צורה אחרת ליכולתו של כל אדם לגשת לשירותים ולהשתמש בהם;

  • (ה) לגשת לשירותים או להשתמש בהם בכל דרך בלתי חוקית או כזו המקדמת פעילויות בלתי חוקיות, כולל בין היתר, בכל אופן שעשוי להיות מפלה על כל רקע המוגן בזכויות, לרבות גזע, ייחוס, מוצא, מצב משפחתי, מין, דת, לאום, נכות, נטייה מינית או גיל;

  • (ו) להפר תקנות מקומיות, מדיניות, פדרליות, מחוזיות או תקנות אחרות הנוגעות לפרטיות הצרכן;

  • (ז) לגשת לשירותים או להשתמש בהם באופן המפר את המדיניות של Microsoft נגד הפצת דואר זבל, כמפורט בכתובת https://privacy.microsoft.com/he-IL/‎; או

  • (ח) לגשת לשירותים או להשתמש בהם באופן המהווה לשון הרע, באופן פוגע, זדוני או הגורם נזק לכל אדם או ישות.

4. זכויות קניין

4.1. שמירת זכויות; היעדר רשיון אחר

Microsoft שומרת לעצמה את כל הזכויות האחרות שלא הוענקו במפורש בהסכם זה, למעט בנושא שימוש מוגבל וזכויות גישה לשירותים כפי שמצוין בהסכם זה. שום זכויות נוספות (כולל רשיונות, זכויות או חוזים משתמעים) אינן מוענקות באופן משתמע, בהשתק או בכל דרך אחרת. העובדה ש- Microsoft מאפשרת לך לגלות נתונים ולגשת אליהם ביתר קלות, אינה מעניקה לך זכויות כלשהן לגשת לנתונים אלה, או להשתמש בהם.

4.2 רשיון ל- Microsoft..

בעצם השימוש בשירותים, אתה מעניק בזאת ל- Microsoft (עם הזכות להעניק רשיונות משנה לבעלי רשיון משניים מרובים ובאמצעות רמות שונות של בעלי רשיון משניים), במסגרת זכויות הקניין הרוחני שלך, כל זכות הדרושה ל- Microsoft לשימוש בנתונים או עיבוד שלהם דרך השירותים או כל מידע אחר שתספק לנו בהקשר לשימוש שלך בשירותים, אך ורק במטרה לאפשר ל- Microsoft לספק לך את השירותים או שירותי תמיכה (אם הם קיימים). אתה גם מעניק בזאת ל- Microsoft את הזכות לעקוב אחר דפוסי שימוש, מגמות ונתונים סטטיסטיים אחרים הקשורים לשימוש שלך בשירותים ולתעד אותם לשימוש פנימי של Microsoft.

4.3. ל- Microsoft אין כל תביעות בעלות.

Microsoft אינה תובעת כל בעלות או שליטה על הנתונים או מידע אחר שאתה מספק לנו בקשר לשימוש שלך בשירותים. זו אחריותך הבלעדית להגן על כל זכות שייתכן שיש לך בקשר לנתונים ולמידע כגון זה.

4.4. אין לך כל תביעות בעלות.

למעט כמצוין באופן מפורש במסגרת הסכם זה, לא תתבע כל בעלות או שליטה על השירותים.

4.5. השימוש שלך בשירותים.

עליך לוודא כי יש בידיך את כל הזכויות הדרושות לנתונים, תוכנות או שירותים שאתה משתמש בהם בקשר לשירותים, וכי השימוש שלך בנתונים, תוכנות או שירותים אלה אינו מפר את זכויות הקניין הרוחני או כל זכויות קניין אחרות של גורמי צד שלישי. עליך להשיג את כל הזכויות הדרושות ולעמוד בתנאיו של כל רשיון או כל תנאי אחר שנוצר על-ידי בעליהם החוקיים של נתונים, תוכנות או שירותים אלה שאינם בבעלותך. עליך לגשת לגשת לשירותים ולהשתמש בהם (א) מבלי להפר את זכויותיו של צד שלישי כלשהו או מבלי לטעון לכל התחייבות נוספת של Microsoft כלפיך או כלפי כל צד שלישי, וכן (ב) אך ורק באופן הכפוף לכל החוקים והתקנות הרלוונטיים.

5. רמות שירות; אבטחה

5.1. רמות שירות.

אין לנו התחייבות לספק שירותי תמיכה עבור השירותים. השירותים עלולים שלא להיות נגישים עקב סיבות מתוזמנות ולא מתוזמנות, כולל עדכוני תחזוקה, הפסקות חשמל, כשלי מערכת, זמן השבתה מורחב והפרעות אחרות. במהלך תקופות כאלה, ייתכן שלא תוכל לגשת לשירותים או להשתמש בהם, או בחלק מהם. ייתכן שחלק מהנתונים או כולם יאבדו. במקרה של הפסקה או הפרעה ש-Microsoft קבעה שהיא עלולה לגרום לסיכון לשירותים, Microsoft עשויה לקבוע, על בסיס שיקול דעתה הבלעדי, להשהות את השירותים.

5.2. אבטחה.

אנו משתמשים במגוון טכנולוגיות והליכים של אבטחה כדי להגן עליך מפני גישה לא מורשית לשירותים או שימוש בלתי מורשה בהם; עם זאת, אין ערובה שנצליח בכל מקרה ומקרה. בהתאם לכך, ומבלי לגרוע מכל תנאי אחר של הסכם זה, אתה מכיר בכך שאתה נושא באחריות הבלעדית לאבטחה, להגנה ולגיבוי הולמים של הנתונים, וכל נתונים, תוכנות או שירותים אחרים שאתה משתמש בהם בקשר לשירותים. מומלץ מאוד, במקרים המתאימים ובהתאם לזמינות, לנקוט צעדים כדי להגן על הנתונים, כולל, בין השאר, שימוש בטכנולוגיית הצפנה להגנה על הנתונים מפני גישה בלתי מורשית ואחסון סדיר של הנתונים בארכיון.

5.3. פגיעה באבטחה - הודעה ל- Microsoft.

עליך להודיע לנו בהקדם על כל פגיעה באבטחה הקשורה לשירותים:

6. פרטיות

התוכנה רשאית לאסוף מידע אודותיך ואודות השימוש שלך בתוכנה ולשלוח מידע זה ל- Microsoft. Microsoft רשאית להשתמש במידע זה כדי לספק שירותים ולשפר את המוצרים והשירותים של Microsoft. זכויות ביטול ההצטרפות שלך, אם קיימות, מתוארות בתיאור המוצר. תכונות מסוימות בתוכנה עשויות לאפשר איסוף נתונים ממשתמשים של היישומים שלך הניגשים אל התוכנה או משתמשים בה. אם אתה משתמש בתכונות אלה כדי לאפשר איסוף נתונים ביישומים שלך, עליך לציית לחוק הרלוונטי, כולל קבלת ההסכמה הנדרשת מהמשתמשים, ולדאוג למדיניות פרטיות בולטת שמיידעת את המשתמשים במדויק כיצד אתה משתמש בנתונים שלהם, אוסף אותם ומשתף אותם. באפשרותך לקבל מידע נוסף על הנהלים של Microsoft לאיסוף נתונים ולשימוש בנתונים בתיעוד המוצר ובהצהרת הפרטיות של Microsoft בכתובת https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=512132. אתה מסכים לציית לכל התנאים הישימים של הצהרת הפרטיות של Microsoft.

עיבוד נתונים אישיים. במידה שבה Microsoft היא הגורם המעבד או הגורם המעבד המשני של נתונים אישיים בקשר לתוכנה, Microsoft מקיימת את ההתחייבויות שבתנאי התקנה הכללית להגנה על נתונים של האיחוד האירופי של תנאי השירותים המקוונים, עבור כל הלקוחות החל מ- 25 במאי 2018, בכתובת http://go.microsoft.com/?linkid=9840733.

7. נהלי הפרטיות שלך

אם אתה אוסף, מאחסן או מעבד בכל צורה אחרת מידע אישי במהלך השימוש בשירותים, עליך: (א) להתנהל בכפוף לכל חוקי הגנת הפרטיות והנתונים הרלוונטיים; וכן (ב) להשיג אישורים מתאימים מהאנשים המספקים את המידע כדי להתיר עיבוד של המידע על-ידי Microsoft, הסניפים שלה, החברות הבנות שלה וספקי השירות שלה (יחד, "גורמי Microsoft") כפי שצוין בהסכם זה, כולל (1) העברת המידע לגורמי Microsoft לצורך עיבודו; וכן (2) עיבוד המידע מחוץ לתחום השיפוט שבו המידע מסופק לך, כגון אחסון ועיבוד אחר בארצות הברית..

8. התוכנה

כדי להשתמש בשירותים, עליך להוריד ולהתקין את התוסף. ייתכן שנבדוק באופן אוטומטי את גירסת התוסף שברשותך. ייתכן שנוריד באופן אוטומטי שדרוגים לתוסף למחשב שלך לצורך עדכון, שיפור ופיתוח של השירותים.

9. הודעות

9.1 הודעות שאנו שולחים לך.

אתה מסכים לכך ש- Microsoft עשויה לספק לך הודעות באופן שנקבע, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של Microsoft, כולל, בין השאר, פרסום הודעות אלה בפורטל או באתר אינטרנט של מרכז פיתוח קהילתי עבור השירותים. כל עוד יש לך אפשרות לגשת לשירותים ולהשתמש בהם, יש ברשותך את התוכנה והחומרה הדרושים כדי לקבל הודעות אלה. אם אינך מסכים לקבל הודעות אלקטרוניות, עליך להפסיק להשתמש בשירותים.

9.2 הודעות שאתה שולח לנו.

אתה רשאי להודיע לנו דרך משוב או תכונות עזרה בתוך התוסף.

10. משוב

אתה מעניק בזאת ל- Microsoft (עם הזכות להעניק רשיונות משנה לבעלי רשיון משניים מרובים ובאמצעות רמות שונות של בעלי רשיון משניים), ללא עלות, את כל הזכויות הדרושות לך (א) כדי להשתמש במשוב שאתה מספק לנו אודות השירותים, לשתף אותו ולעשות בו שימוש מסחרי בכל דרך ולכל מטרה וכן (ב) עבור המוצרים, הטכנולוגיות והשירותים של גורמי צד שלישי, לצורך שימוש או שילוב בממשק של כל חלק ספציפי של מוצר או שירות של Microsoft שנכללו במשוב. אינך מורשה להעניק משוב הכפוף לרשיון הדורש מ- Microsoft להעניק לגורמי צד שלישי רשיון עבור תוכנה או תיעוד שלה, או לספק את שירותיה, מאחר שאנו כוללים בהם את המשוב שלך. הזכויות המופיעות בסעיף זה הנן סופיות ובלתי כפופות לפקיעת תוקף, והן ישרדו את סיומו או את פקיעת תוקפו של הסכם זה.

11. שיפוי

עליך לפצות, לשלם את עלויות ההגנה ולא לתבוע את Microsoft ואת ממשיכי דרכה, המפקחים, המנהלים והעובדים שלה בכל תביעה, טענה, דרישת תשלום, חבות, זימון למשפט, אובדן, הוצאות ונזקים (כולל עלויות עורכי דין) הנובעים או קשורים (א) לשימוש שלך בשירותים תוך הפרת הסכם זה או כל חוק או תקנה רלוונטיים, או (ב) לנתונים, תוכנות או שירותים שאתה משתמש בהם בקשר לשירותים, כולל, בין השאר, כל תביעה כי נתונים, תוכנות או שירותים שכאלה או חלק כלשהו מהם פוגע, עושה שימוש בלתי הוגן או מפר בכל דרך אחרת זכויות יוצרים, פטנטים, סודות מסחריים, סימנים מסחריים או כל זכות חוקית אחרת של צד שלישי כלשהו.

12. איננו מספקים אחריות כלשהי

אנו מספקים, במידה המרבית המותרת על-פי החוק הרלוונטי, את השירותים ואת שירותי התמיכה (אם קיימים) "כפי שהם", "עם כל הפגמים" ו"בהתאם לזמינות", והסיכון כולו בנוגע לאיכות משביעת רצון, ביצועים, דיוק, זמינות נתונים מהשירות ומאמץ חל עליך. Microsoft, במידה המרבית המותרת על-פי חוק, אינה מציגה כל מצג. אחריות, ערבויות או תנאים בקשר לשירותים או שירותי התמיכה (אם הם קיימים). במידה המותרת על פי החוק הישים, Microsoft מוותרת ומסירה מעליה כל מצג, אחריות, ערבות או תנאים, מפורשים, סטטוטוריים ומשתמעים, כולל מבלי לגרוע (א) מצגים, אחריות, ערבויות או תנאים לגבי סחירות, התאמה למטרה מסוימת, מאמץ ראוי, דיוק, הנאה ללא הפרעה ואי-הפרה, (ב) מצגים, אחריות, ערבויות או הנובעים מסחר או שימוש במסחר, וכן (ג) מצגים, אחריות, ערבויות או תנאים שהגישה לשירותים או השימוש בהם יפעלו כמתואר, לא יופרעו, יהיו נטולי שגיאות או בטוחים או שהשימוש שלך בשירותים יהיה מהימן ומדויק, כולל מבלי לגרוע אחסון, קריאה, עדכון או מחיקה של הנתונים. אף הצהרה בעל-פה או בכתב שניתנה לך בהקשר של אספקת השירותים או שירותי תמיכה (אם קיימים) אין בכוחה ליצור אחריות כלשהי שנכללה במפורש בכתב ויתור בהסכם זה. ייתכן שהחוק המקומי מעניק לך זכויות מסוימות, מבלי לגרוע מתנאי הסכם זה. שום דבר בהסכם זה לא נועד להשפיע על זכויות אלה, אם הן ישימות.

אם אתה צרכן אוסטרלי, אנו נדרשים להודיע לך כי: הסחורה שלנו מגיעה עם אחריות שלא ניתן להשמיט על-פי החוק להגנת הצרכן באוסטרליה. אתה זכאי להחלפה או להחזר כספי בשל כשל מהותי ולפיצוי על כל אובדן או נזק אחר שניתן לצפות באופן סביר. אתה זכאי גם לתיקון או להחלפה של הסחורה אם אופי הכשל שלה אינו מתקבל על הדעת, אולם לא ברמה המעידה על כשל מהותי.

13. הגבלת חבות

עד למידה המרבית המותרת על-פי החוק הישים, Microsoft לא תישא בשום מקרה בחבות כלשהי שמקורה בהסכם זה או בשימוש שלך בשירותים או בשירותי תמיכה (אם קיימים), שמבוססת עליהם או הנובעת מהם, עבור (א) כל נזק עקיף, תוצאתי, מיוחד, מקרי, הרתעתי, או עונשי (ב) נזקים בגין אובדן רווחים, (ג) אובדן מידע, (ד) אובדן שימוש, (ה) נזק או אובדן של מוניטין, (ו) שימוש או אי-יכולת להשתמש בשירותים או בשירותי תמיכה (אם קיימים); (ז) עלויות רכישת מוצרים או מוצרים חלופיים, נתונים, תוכנות או שירותים, (ח) גישה לא מורשית, שימוש או שינוי, גרימת נזק, מחיקה, פגיעה או אובדן של הנתונים או נתונים, תוכנות או שירותים אחרים שנעשה בהם שימוש בקשר לשירותים; (ט) אי-יכולת לספק מידע מדויק; (י) וירוסים או מאפיינים משביתים אחרים המשפיעים על יכולת הגישה לשירותים או השימוש בהם, או המועברים אליך דרך השירותים; (יא) אי-תאימות בין השירותים לשירותים, תוכנות או רכיבי חומרה אחרים; וכן (יב) כל התנהלות, שידורים או נתונים של צד שלישי. האחריות של Microsoft בגין נזקים ישירים מוגבלת לסכום $5.00. מגבלות אלה חלות בין שהחבות מבוססת על הפרת חוזה, עוולה (כולל רשלנות), אחריות קפידה, הפרת אחריות או תיאוריה משפטית אחרת, ואפילו אם (כ"ה) סעד זה אינו מפצה באופן מלא על כל אובדן, או נכשל במטרתו העיקרית וכן (כ"ו) Microsoft מודעת לאפשרות של נזקים כאלה.

Microsoft לא תישא באחריות לשום הפרעה בשירותים, כולל, בין השאר, הפסקות חשמל, כשלי מערכת או הפרעות אחרות.

ייתכן שחלק מההגבלות או מכללי אי-ההכללה הללו, או כולן, לא יחולו עליך אם המדינה או המחוז שלך אינם מתירים אי-הכללה או הגבלה על נזקים מקריים, תוצאתיים או אחרים.

14. קישורים לאתרי אינטרנט של ספקים חיצוניים

השירותים עשויים לכלול קישורים לאתרים של ספקים חיצוניים. Microsoft אינה שולטת באתרים מקושרים כאלה ואינה אחראית לתוכן של שום אתר מקושר, לשום קישור הכלול באתר מקושר או לשום שינוי או עדכון באתרים כאלה. Microsoft אינה אחראית לשידורי אינטרנט או לכל צורה אחרת של שידורים המתקבלים מאתרים מקושרים. Microsoft מספקת לך קישורים אלה לנוחותך בלבד, והכללה של קישור כלשהו אינה מצביעה על תמיכה מצדה של Microsoft באתר.

15. תוכן של ספקים חיצוניים

השירותים עשויים לכלול או לספק גישה, או להקל עליך את הגישה לתוכן של ספקים חיצוניים, כולל נתונים, אך ורק למטרת נוחות. תוכן שכזה של ספקים חיצוניים אינו נמצא בשליטתה של Microsoft ו- Microsoft אינה אחראית לאיכות, למידת הדיוק או לביצועים של כל תוכן שכזה. העובדה שתוכן מסוג זה עשוי להיכלל בשירותים, להיות מסופק על-ידי השירותים או שמתבצעת אליו גישה באמצעות השירותים, אינה מצביעה על מתן חסות של Microsoft או של הספק החיצוני על האתרים או השירותים של אף אחד מהצדדים. בהתאם לתחום השיפוט שלך, ייתכן שתוכן מסוים של ספקים חיצוניים לא יהיה זמין עבורך.

16. שינוי התנאים; תנאים נוספים

16.1. שינוי התנאים

Microsoft עשויה לשנות הסכם זה בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי. במקרה של שינוי הסכם זה, נעדכן את התאריך המופיע בראש ההסכם. באפשרותך לגשת לגירסה העדכנית ביותר של ההסכם דרך הקישור הממוקם בתיבה 'אודות' של התוסף. אם אינך מסכים לשינויים אלה, עליך להפסיק מיד את השימוש בשירותים. אם לא תפסיק את השימוש בשירותים, השימוש שלך בשירותים ימשיך להיות כפוף להסכם המעודכן.

16.2. תנאים נוספים.

הסכם זה גם משלב אזכורים של תנאים נוספים החלים על היבטים מסוימים של השירותים, כולל מבלי להגביל, המדיניות למניעת הודעות זבל. אם אתה משתמש בשירותים בקשר למנוי Power BI (א) השימוש שלך בשירותים כפוף גם הוא לתנאים החלים על השימוש שלך ב-Power BI ("תנאי Power BI שלך") וכן (ב) במקרה של התנגשות בין תנאי Power BI שלך לתנאי הסכם זה, תנאי Power BI שלך הם שיקבעו כל עוד ברשותך מנוי פעיל של Power BI.

17. תקופת ההסכם; סיום

הסכם זה תקף החל מהתאריך שבו אתה מסכים לתנאיו בפעם הראשונה.

אתה רשאי לסיים הסכם זה בכל עת על-ידי הפסקת השימוש בשירותים. למרות תקופת הסכם זה כפי שצוין לעיל, Microsoft רשאית, לשיקול דעתה הבלעדי, להשעות את השימוש שלך בשירותים, או לסיים הסכם זה מכל סיבה שהיא או ללא כל סיבה, בכל עת. במקרה של השעיה או סיום מכל סוג, זכויות השימוש שלך בשירותים נפסקות מיידית. אתה נושא באחריות לנקיטת הצעדים הנדרשים לגיבוי של הנתונים. במקרה של סיום הסכם זה, כל שאר הזכויות שהוענקו לך במסגרת הסכם זה יסתיימו גם הן באופן אוטומטי.

18. היעדר מוטבים המהווים צד שלישי

הסכם זה נועד אך ורק לטובתך שלך ושלנו. הוא אינו מיועד לטובת כל צד אחר, למעט ממשיכי דרך וחתומים המותרים במסגרת הסכם זה.

19. העדר ויתור

כל עיכוב או כשל של Microsoft בהפעלת זכות או תרופה לא יגרמו לוויתור על זכות או תרופה כאלה או אחרות.

20. הצדדים החתומים, ברירת דין ומיקום ליישוב מחלוקות

אם אתה מתגורר בארצות הברית, חוקי מדינת וושינגטון שבארה"ב חלים על הפירוש של הסכם זה ויחולו במקרה של טענות להפרתו, ללא קשר לעקרונות ברירת דין. כל הטענות האחרות, לרבות טענות בנוגע לחוקי הגנת הצרכן, תחרות לא הוגנת ועוולות, יידונו בכפוף לחוקי מדינת מגוריך בארצות הברית. אם אתה מתגורר מחוץ לארצות הברית, על תנאים אלה יחולו חוקי המדינה שאליה אנו מפנים את השירות. אתה ואנחנו מסכימים באופן סופי לסמכות השיפוט ולמקום המשפט הבלעדיים של בתי המשפט הפדרליים במחוז קינג, וושינגטון, ארה"ב, עבור כל המחלוקות הנובעות מהסכם זה או קשורות אליו.

21. פרשנות ההסכם

תנאים אלה חלים עד למידה המותרת על-פי החוק הישים. בית משפט עשוי לטעון שאיננו יכולים לאכוף חלק כלשהו מהסכם זה כפי שהוא נכתב. במקרה זה, אנו ואתה נחליף חלק זה בתנאים הקרובים ביותר לכוונת החלק שאין באפשרותנו לאכוף. שאר חלקיו של הסכם זה לא ישתנו. הסכם זה, כולל פריטי מדיניות או תנאים אחרים המובאים כאזכור, מהווים את ההסכם המלא בינך לבינינו בנוגע לשימוש שלך בשירותים. הוא גובר על כל הסכם או הצהרה קודמים (אם בעל פה או בכתב) בנוגע לשימוש שלך בשירותים.

22. המחאה

אנו עשויים להמחות הסכם זה, במלואו או בחלקו, בכל עת ללא הודעה מוקדמת. אינך רשאי להמחות הסכם זה, או כל חלק ממנו, לשום צד שלישי. כל ניסיון שלך לעשות זאת חסר תוקף חוקי. אינך רשאי להעביר לשום צד שלישי, באופן זמני או קבוע, שום זכויות לשימוש בשירותים או בכל חלק מהם.

23. הודעות בנוגע לזכויות יוצרים וסימנים מסחריים

כל התכנים של השירותים הם זכויות יוצרים © 2014 Microsoft, הספקים שלה או גורמי צד שלישי אחרים שתוכנם (כולל נתונים) מסופק או זמין באופן אחר באמצעות השירותים. כל הזכויות שמורות. זכויות יוצרים וחוקי קניין רוחני נוספים מגנים על כל תוכנה או תוכן המסופקים כחלק מהשירותים. לנו או לספקים שלנו יש את הבעלות על הכותרת, זכויות היוצרים וזכויות קניין רוחני אחרות בתוכנה או בתוכן. Microsoft, Windows ו/או מוצרים ושירותים אחרים של Microsoft שאליהם מתבצעת הפניה, יכולים להיות גם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Microsoft בארצות הברית ו/או במדינות אחרות. W® הוא סימן מסחרי רשום של Wikimedia Foundation. זכויות כלשהן שלא פורטו במפורש במסמך זה, שמורות. תוכנה מסוימת שנעשה בה שימוש בשרתים של אתרי אינטרנט מסוימים של Microsoft מבוססת בחלקה בעבודה של קבוצת JPEG עצמאית. זכויות יוצרים © 1991-1996 תומאס ג. ליין. כל הזכויות שמורות. תוכנת "gnuplot" שבה נעשה שימוש בשרתים מסוימים של אתרי אינטרנט של Microsoft היא תחת זכויות יוצרים © 1986-1993 תומאס ויליאמס, קולין קלי. כל הזכויות שמורות.

24. חל על ארצות הברית בלבד: הודעות ונהלים להגשת תביעות על הפרת זכויות יוצרים

לפי פסקה 17 בחוקי ארצות הברית, סעיף ‎512(c)(2)‎, יש לשלוח הודעות על הפרות לכאורה של זכויות יוצרים לגורם הייעודי של ספק השירות. בירורים שאינם רלוונטיים להליך המפורט להלן לא ייענו.

עיין בנושא 'הודעות ונהלים להגשת תביעות על הפרת זכויות יוצרים' בכתובת www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.html.

זקוק לעזרה נוספת?

מעוניין באפשרויות נוספות?

גלה את יתרונות המנוי, עיין בקורסי הדרכה, למד כיצד לאבטח את המכשיר שלך ועוד.

קהילות עוזרות לך לשאול שאלות ולהשיב עליהן, לתת משוב ולשמוע ממומחים בעלי ידע עשיר.

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?
בלחיצה על 'שלח', אתה מאפשר למשוב שלך לשפר מוצרים ושירותים של Microsoft. מנהל ה-IT שלך יוכל לאסוף נתונים אלה. הצהרת הפרטיות.

תודה על המשוב!

×