Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

הודעה

עדכון זה אינו זמין עוד. כדי לפתור את הבעיות המתוארות במאמר זה, התקן את העדכון האחרון של Microsoft Office מתוך מאמר Microsoft Docs הבא:

העדכונים האחרונים עבור גירסאות Office המשתמשות ב-Windows Installer (MSI)

מאמר זה מתאר את עדכון KB3054869 עבור Microsoft Project Server 2013. עדכון זה הופץ ב-9 ביוני 2015 והוא מכיל תנאימבוא.

שיפורים ותיקונים

עדכון זה פותר את הבעיות הבאות:

 • עליך להוסיף שורה לא תקנית עבור פעילות בגליון הזמנים שלך, להוסיף לה עבודה בפועל ולאחר מכן לשמור את גליון הזמנים. במצב זה, העבודה בפועל עבור אותו יום משוכפלת על השורה הרגילה. לכן הסכום הכולל של העבודה בפועל מוכפל.

 • ב-Project Web App, בעת יצירת פרוייקט מתבנית שבה משאב תקציב מוקצה לפעילות הערסל של הפרוייקט, לא ניתן לפרסם את הפרוייקט. בנוסף, אתה מקבל הודעת שגיאה הדומה להודעה הבאה:

  ה<project_name> <project_name> החדש שלך נוצר בהצלחה, אך לא היתה אפשרות לפרסם אותו והוא לא יופיע במרכז הפרוייקטים.

 • משימות ואישורים אינם מוצגים בדף הבית ב-Project Web App כאשר ערכת השפה הפולנית מוחלת.

 • לאחר השימוש בפונקציה Turn In גליון זמנים סופי כדי לשלוח גליון זמנים ב-Project Web App, ניתן עדיין לערוך ולשמור את גליון הזמנים.

 • מתוך דף פרטי פרוייקט ב-Project Web App, עליך לשמור פרוייקט המכיל הקצאות של משאבי עלות. במקרה זה, העלויות בהקצאות עשויות להשתנות באופן בלתי צפוי. לדוגמה, עלות של $1.16 משתנה ל-$1.00.

 • ב-Project Professional, הנח לעצמך שפעילות ערסל מתבצעת באופן כזה שבתת-הפעילויות שלו מוסתרות, והתוכנית תפורסם מאוחר יותר ב-Project Server. עם זאת, כשאתה עורך את הפרוייקט ב-Web part של לוח הזמנים ב-Project Web App, לא ניתן להציג ולערוך את תת-הפעילויות המוסתרות בעבר.

 • בעת ייבוא נתונים חיצוניים מהזנת נתונים של OData לחוברת עבודה ב-Microsoft Excel 2013, אתה מקבל את הודעת השגיאה הבאה:

  תוכן עמלת הנתונים אינו חוקי עבור הזנה אטומית.

  בעיה זו מתרחשת אם הזנת הנתונים כוללת שדה מותאם אישית עם טבלת בדיקת מידע ומחוון גרפי.

 • בעת החלת קיבוץ על תצוגה, והתצוגה מכילה שדה מותאם אישית של ארגון הכולל נוסחה, הערכים מהשדה המותאם אישית אינם מתגלגלים לשורה קיבוץ.

 • בעת יצירת פרוייקט המבוסס על תבנית ב-Project Web App, אינך הופך לבעלים של הפרוייקט. משמעות הדבר היא שאין באפשרותך לראות אותה במרכז הפרוייקטים. בנוסף, המשתמש שיצר את התבנית מוגדר כבעלים של הפרוייקט.

 • לאחר שינוי שם של שדה מותאם אישית הנמצא בשימוש בגליון זמנים, שם השדה שהשתנה אינו מוצג כראוי ב-dbo. MSP_TimesheetLine_UserViewCF טבלה, וייתכן שהיא משויכת לשדה אחר.

 • בעת הגדרת מחוון רשימה של SharePoint ב-Web Part של ציר זמן באתר SharePoint Server 2013, Web Part של ציר זמן כפול מוצג בעת רענון.

 • במצב כניסה יחיד, לאחר שליחת גליון זמנים, מנהל גליון הזמנים יכול להתאים את השעה שהגשת. עם זאת, שינויים אלה אינם משתקפים בפעילויות שבפרוייקט. משמעות הדבר היא שהעבודה שזוהתה בגליון הזמנים אינה מסונכרנת עם הפרוייקט.

 • בעת שמירת פרוייקט ב-Project Professional או ב-Project Web App, ערכי השדות המותאמים אישית אובדים.הערהבעיה זו מתרחשת לאחר החלת 10 במרץ, 2015 update עבור Project Server 2013 (KB2956178).

 • ב-Project Web App, בעת יצירת פרוייקט המבוסס על תבנית, הפעילויות אינן כוללות את ערך השדה TaskOutlineNumber המוגדר בתבנית. פעולה זו משתקפת כאשר אתה מציג את הנתונים במיקומים כגון dbo. MSP_EpmTask טבלה של מסד נתונים.

 • בעת עדכון תוכנית על-ידי שליחת עדכונים באמצעות גליון זמנים או פעילויות ב-Project Web App, ייתכן שכללי אישור אוטומטי לא יחילו את העדכון. במקום זאת, האישור מופיע בדף אישורים של מנהל המצב.

 • הגדרות קביעת התצורה של עמודות (לדוגמה, רוחב עמודה או סדר) בגליון זמנים מאופסות באופן בלתי צפוי לברירת המחדל בכל פעם שגליון הזמנים מרוענן.

 • בעת פרסום פרוייקט עם משימה המסומנת כאבן דרך ב-Project 2013 ל-Project server, הפעילות אינה מוצגת כאבן דרך בתצוגת ציר הזמן ב-Project Web App.

 • כדי לפתור את הבעיה הבאה עבור Project Server 2013, התקן את 9 ביוני 2015, עדכון עבור SharePoint Foundation 2013 (KB3054867):

  אין באפשרותך לגלול כדי לראות את כל המשאבים ברשת השמאלית של הדף ' בניית צוות ' אם מאות משאבים נוספים לצוות הפרוייקט.

מידע אודות עדכון

הפעלה מחדש של מידע

ייתכן שתצטרך להפעיל מחדש את המחשב לאחר התקנת עדכון זה.

תנאי

כדי להחיל עדכון זה, עליך להתקין את Microsoft Project Server 2013 Service Pack 1 .

מידע נוסף

עדכון זה מכיל את הקבצים המפורטים בטבלאות הבאות.64-bitפרטי קובץ Projectservermui-en-us. msp

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

Microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

1,157,808

20-May-2015

08:14

Microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

160,440

19-May-2015

09:31

Microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4567.1000

135,360

20-May-2015

08:14

Projectservermanifest.man

Not Applicable

322,866

19-May-2015

09:31

Pwa.en-us.resx

Not Applicable

779,664

19-May-2015

09:31

פרטי קובץ Projectserverwfe-x-none. msp

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

Addmodifyuser.aspx

Not Applicable

139,242

19-May-2015

09:31

Adminwsdl.aspx

Not Applicable

120,095

19-May-2015

09:31

Adsyncerp.aspx

Not Applicable

4,709

19-May-2015

09:31

Adsyncpsgroups.aspx

Not Applicable

1,635

19-May-2015

09:31

Archivewsdl.aspx

Not Applicable

45,596

19-May-2015

09:31

Buildresplanteam.aspx

Not Applicable

4,160

19-May-2015

09:31

Buildteam.aspx

Not Applicable

6,845

19-May-2015

09:31

Changeskipworkflow.aspx

Not Applicable

19,297

19-May-2015

09:31

Comparedrivers.aspx

Not Applicable

18,906

19-May-2015

09:31

Costconstraintanalysis.aspx

Not Applicable

80,843

19-May-2015

09:31

Driverwsdl.aspx

Not Applicable

35,143

19-May-2015

09:31

Enterpriseprojecttypedetails.aspx

Not Applicable

36,666

19-May-2015

09:31

Eventswsdl.aspx

Not Applicable

34,807

19-May-2015

09:31

Exp_pdf_server.dll

15.0.4725.1000

140,984

19-May-2015

09:31

Exp_xps_server.dll

15.0.4725.1000

77,496

19-May-2015

09:31

Fiscalperiod.aspx

Not Applicable

9,093

19-May-2015

09:31

Htmlutil.dll

15.0.4727.1000

2,614,464

19-May-2015

09:31

Igxserver.dll

15.0.4727.1000

10,429,088

19-May-2015

09:31

Locktask.aspx

Not Applicable

8,056

19-May-2015

09:31

Lookuptablewsdl.aspx

Not Applicable

42,187

19-May-2015

09:31

Microsoft.office.project.schema.dll

15.0.4667.1000

6,376,624

19-May-2015

09:30

Microsoft.office.project.server.administration.dll

15.0.4661.1000

1,404,592

19-May-2015

09:31

Microsoft.office.project.server.administration.intl.dll

15.0.4508.1000

385,200

19-May-2015

09:31

Microsoft.office.project.server.calculation.exe

15.0.4659.1000

19,176

19-May-2015

09:31

Microsoft.office.project.server.communications.dll

15.0.4683.1000

301,240

19-May-2015

09:30

Microsoft.office.project.server.communications.internal.dll

15.0.4683.1000

1,058,480

19-May-2015

09:31

Microsoft.office.project.server.database.dll

15.0.4723.1000

11,015,864

19-May-2015

09:31

Microsoft.office.project.server.dll

15.0.4727.1000

8,234,168

19-May-2015

09:30

Microsoft.office.project.server.events.remote.dll

15.0.4663.1000

57,008

19-May-2015

09:31

Microsoft.office.project.server.extensibility.dll

15.0.4663.1000

92,384

19-May-2015

09:31

Microsoft.office.project.server.inproc.dll

15.0.4683.1000

753,840

19-May-2015

09:31

Microsoft.office.project.server.library.dll

15.0.4719.1000

1,767,096

19-May-2015

09:30

Microsoft.office.project.server.native.dll

15.0.4699.1000

434,360

19-May-2015

09:31

Microsoft.office.project.server.pwa.applicationpages.dll

15.0.4717.1000

1,008,864

19-May-2015

09:31

Microsoft.office.project.server.pwa.dll

15.0.4725.1000

3,136,232

19-May-2015

09:31

Microsoft.office.project.server.queuing.exe

15.0.4515.1000

44,240

19-May-2015

09:31

Microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.dll

15.0.4647.1000

280,752

19-May-2015

09:31

Microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.dll

15.0.4567.1000

61,120

19-May-2015

09:31

Microsoft.office.project.server.upgrade.dll

15.0.4723.1000

10,472,632

19-May-2015

09:31

Microsoft.office.project.server.wmserviceextensions.taskprovider.dll

15.0.4673.1000

96,552

19-May-2015

09:31

Microsoft.office.project.server.workflow.dll

15.0.4683.1000

465,584

19-May-2015

09:31

Microsoft.office.project.server.workflowactivities.dll

15.0.4466.1000

47,184

19-May-2015

09:31

Microsoft.office.project.shared.dll

15.0.4673.1000

961,712

19-May-2015

09:30

Microsoft.office.project.webproj.dll

15.0.4697.1000

814,256

19-May-2015

09:31

Microsoft.office.server.native.dll

15.0.4699.1000

786,616

19-May-2015

09:31

Microsoft.office.server.userprofiles.serverstub.dll

15.0.4454.1000

375,896

19-May-2015

09:31

Microsoft.projectserver.client.dll

15.0.4719.1000

340,712

19-May-2015

09:31

Microsoft.projectserver.client.dll

15.0.4719.1000

340,712

19-May-2015

09:31

Microsoft.projectserver.client.phone.dll

15.0.4719.1000

341,176

19-May-2015

09:30

Microsoft.projectserver.client.silverlight.dll

15.0.4719.1000

341,176

19-May-2015

09:31

Microsoft.projectserver.dll

15.0.4663.1000

613,600

19-May-2015

09:31

Microsoft.projectserver.dll

15.0.4663.1000

613,600

19-May-2015

09:31

Microsoft.projectserver.serverproxy.dll

15.0.4663.1000

963,296

19-May-2015

09:31

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4567.1000

145,104

19-May-2015

08:26

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4567.1000

145,104

19-May-2015

08:26

Mshy3hu.dll

15.0.0.1

218,984

19-May-2015

09:31

Mshy3hu.lex

Not Applicable

933,579

19-May-2015

09:31

Mshy7bg.dll

15.0.4699.1000

225,480

19-May-2015

09:31

Mshy7ct.dll

15.0.4699.1000

225,488

19-May-2015

09:31

Mshy7cz.dll

15.0.4699.1000

225,480

19-May-2015

09:31

Mshy7da.dll

15.0.4699.1000

225,488

19-May-2015

09:31

Mshy7el.dll

15.0.4699.1000

225,480

19-May-2015

09:31

Mshy7en.dll

15.0.4699.1000

225,488

19-May-2015

09:31

Mshy7es.dll

15.0.4699.1000

225,480

19-May-2015

09:31

Mshy7et.dll

15.0.4699.1000

225,480

19-May-2015

09:31

Mshy7eu.dll

15.0.4699.1000

225,488

19-May-2015

09:31

Mshy7fi.dll

15.0.4699.1000

225,480

19-May-2015

09:31

Mshy7fr.dll

15.0.4699.1000

225,480

19-May-2015

09:31

Mshy7ge.dll

15.0.4699.1000

225,480

19-May-2015

09:31

Mshy7gl.dll

15.0.4699.1000

225,488

19-May-2015

09:31

Mshy7hr.dll

15.0.4699.1000

225,480

19-May-2015

09:31

Mshy7it.dll

15.0.4699.1000

225,488

19-May-2015

09:31

Mshy7lt.dll

15.0.4699.1000

225,480

19-May-2015

09:31

Mshy7lv.dll

15.0.4699.1000

225,480

19-May-2015

09:31

Mshy7nb.dll

15.0.4699.1000

225,480

19-May-2015

09:31

Mshy7nl.dll

15.0.4699.1000

225,480

19-May-2015

09:31

Mshy7no.dll

15.0.4699.1000

225,480

19-May-2015

09:31

Mshy7pb.dll

15.0.4699.1000

225,480

19-May-2015

09:31

Mshy7pl.dll

15.0.4699.1000

225,480

19-May-2015

09:31

Mshy7pt.dll

15.0.4699.1000

225,488

19-May-2015

09:31

Mshy7ro.dll

15.0.4699.1000

225,480

19-May-2015

09:31

Mshy7ru.dll

15.0.4699.1000

225,488

19-May-2015

09:31

Mshy7sk.dll

15.0.4699.1000

225,480

19-May-2015

09:31

Mshy7sl.dll

15.0.4699.1000

225,488

19-May-2015

09:31

Mshy7srm.dll

15.0.4699.1000

225,480

19-May-2015

09:31

Mshy7sro.dll

15.0.4699.1000

225,480

19-May-2015

09:31

Mshy7sw.dll

15.0.4699.1000

225,480

19-May-2015

09:31

Mshy7tr.dll

15.0.4699.1000

225,480

19-May-2015

09:31

Mshy7uk.dll

15.0.4699.1000

225,480

19-May-2015

09:31

Msores.dll

15.0.4727.1000

112,320,192

19-May-2015

09:30

Msoserver.dll

15.0.4727.1001

25,708,216

19-May-2015

09:31

Msptls.dll

15.0.4719.1000

1,522,880

19-May-2015

09:30

Notificationswsdl.aspx

Not Applicable

14,538

19-May-2015

09:31

Oartodfserver.dll

15.0.4727.1000

3,831,472

19-May-2015

09:31

Oartserver.dll

15.0.4727.1000

21,638,328

19-May-2015

09:31

Office.odf

15.0.4627.1000

5,241,000

19-May-2015

09:30

Onetnative.dll

15.0.4699.1000

510,648

19-May-2015

09:31

Pdplib.debug.js

Not Applicable

79,311

19-May-2015

09:31

Pdplib.debug.js

Not Applicable

88,861

19-May-2015

09:31

Pdplib.js

Not Applicable

53,413

19-May-2015

09:31

Pdplib.js

Not Applicable

61,286

19-May-2015

09:31

Pjintl.dll

15.0.4697.1000

4,385,472

19-May-2015

09:31

Portfolioanalyseswsdl.aspx

Not Applicable

92,996

19-May-2015

09:31

Portfolioanalysis.debug.js

Not Applicable

6,503

19-May-2015

09:31

Portfolioanalysis.js

Not Applicable

3,421

19-May-2015

09:31

Projectdatabasecreate.sql

Not Applicable

10,566,767

19-May-2015

09:31

Projectdrilldownsatellite.debug.js

Not Applicable

146,458

19-May-2015

09:31

Projectdrilldownsatellite.js

Not Applicable

95,723

19-May-2015

09:31

Projectpostupgrade.sql

Not Applicable

371,114

19-May-2015

09:31

Projectpreupgrade.sql

Not Applicable

6,733

19-May-2015

09:31

Projectserverapishim.generated.debug.js

Not Applicable

165,111

19-May-2015

09:31

Projectserverapishim.generated.js

Not Applicable

87,079

19-May-2015

09:31

Projectserverscripts.debug.js

Not Applicable

414,861

19-May-2015

09:31

Projectserverscripts.js

Not Applicable

308,959

19-May-2015

09:31

Projectwsdl.aspx

Not Applicable

234,715

19-May-2015

09:31

Ps.core.debug.js

Not Applicable

355,552

19-May-2015

09:31

Ps.core.js

Not Applicable

218,438

19-May-2015

09:31

Ps.debug.js

Not Applicable

892,897

19-May-2015

09:31

Ps.js

Not Applicable

545,886

19-May-2015

09:31

Ps.projectmanagers.debug.js

Not Applicable

266,617

19-May-2015

09:31

Ps.projectmanagers.js

Not Applicable

167,976

19-May-2015

09:31

Ps.teammembers.debug.js

Not Applicable

343,980

19-May-2015

09:31

Ps.teammembers.js

Not Applicable

219,006

19-May-2015

09:31

Ps.timeline.debug.js

Not Applicable

80,921

19-May-2015

09:31

Ps.timeline.js

Not Applicable

80,921

19-May-2015

09:31

Pstimelineapishim.generated.debug.js

Not Applicable

2,255

19-May-2015

09:31

Pstimelinesharedapi.generated.debug.js

Not Applicable

3,287

19-May-2015

09:31

Pwa.resx

Not Applicable

779,664

19-May-2015

09:31

Pwaparts.ascx

Not Applicable

19,504

19-May-2015

09:31

Pwastyle.css

Not Applicable

10,259

19-May-2015

09:31

Queuesystemwsdl.aspx

Not Applicable

66,465

19-May-2015

09:31

Resourceconstraintanalysis.aspx

Not Applicable

67,148

19-May-2015

09:31

Resourceconstraintreport.aspx

Not Applicable

30,442

19-May-2015

09:31

Resourceplans.debug.js

Not Applicable

30,106

19-May-2015

09:31

Resourceplans.js

Not Applicable

19,487

19-May-2015

09:31

Resourcewsdl.aspx

Not Applicable

78,160

19-May-2015

09:31

Riched20.dll

15.0.4727.1000

2,226,856

19-May-2015

09:30

Rulesaddmod.aspx

Not Applicable

41,097

19-May-2015

09:31

Saext.dll

15.0.4454.1000

303,216

19-May-2015

09:30

Schedengine.exe

15.0.4727.1001

16,467,672

19-May-2015

09:31

Securitywsdl.aspx

Not Applicable

94,070

19-May-2015

09:31

Sharedapi.generated.debug.js

Not Applicable

32,944

19-May-2015

09:31

Shell.debug.js

Not Applicable

86,157

19-May-2015

09:31

Shell.js

Not Applicable

42,157

19-May-2015

09:31

Sitemap.aspx

Not Applicable

21,215

19-May-2015

09:31

Sp.userprofiles.debug.js

Not Applicable

140,581

19-May-2015

09:31

Sp.userprofiles.js

Not Applicable

140,575

19-May-2015

09:31

Srrequest.aspx

Not Applicable

31,932

19-May-2015

09:31

Statusapprovalssatellite.js

Not Applicable

19,682

19-May-2015

09:31

Statusingwsdl.aspx

Not Applicable

205,008

19-May-2015

09:31

Taskdetails.ascx

Not Applicable

24,808

19-May-2015

09:31

Timesheethistory.aspx

Not Applicable

4,742

19-May-2015

09:31

Timesheetsatellite.js

Not Applicable

56,379

19-May-2015

09:31

Timesheetwsdl.aspx

Not Applicable

88,248

19-May-2015

09:31

Viewwsdl.aspx

Not Applicable

40,239

19-May-2015

09:31

Workflowwsdl.aspx

Not Applicable

84,415

19-May-2015

09:31

Wssinteropwsdl.aspx

Not Applicable

36,323

19-May-2015

09:31

הפניות

למד אודות המינוח הסטנדרטי המשמש לתיאור עדכוני התוכנה של Microsoft. Office System TechCenter מכיל את העדכונים הניהוליים האחרונים ומשאבי הפריסה האסטרטגית עבור כל הגירסאות של Office.

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft insider

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלכם?

תודה על המשוב!

×