You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

תיקון חם זה מאפשר לייבא קובץ החזרה בתבנית ISO20022: מצב החזרה של pain.002 ו- camt.054 חיוב עצה לתוך היומן העברת תשלום חשבונות זכאים (AP) ב- Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 ו- Microsoft Dynamics AX 2009 SP1.

מידע נוסף

אפשר השינויים בהתיקון החם לייבוא קובץ החזרה בתבנית ISO20022: מצב החזרה של pain.002 ו- camt.054 חיוב עצה לתוך היומן העברת תשלום חשבונות זכאים (AP) ב- Microsoft Dynamics AX.

מבט כולל

תכונה זו מאפשרת לייבא קבצים החזרה ISO20022 עבור תשלומי ספק שאותחלו: הדוח מצב pain.002 ו- camt.054 חיוב ייעוץ בהתאם לקווים המנחים של יישום כלליות נפוצות.

תוכנית ההתקנה

 1. הגדר את שיטת התשלום ב- חשבונות זכאים > כיוונון > תשלום > שיטות תשלום.

  בחר "ISO 20022 pain.002 camt.054".

 2. להגדיר מיפוי של קודי מצב בין מצבים pain.002 ומצבים ספק תשלום היומן ב- חשבונות זכאים > כיוונון > תשלום > לחזור מיפוי מצב עיצוב.

  דוגמה לתוכנית ההתקנה:

  מצב החזרה

  מצב תשלום

  RJCT

  נדחה

  ACCP

  שהתקבלו

  ACSP

  שהתקבלו


  מצב תשלום בשורת היומן תשלום ספק תשתנה לאחר ייבוא קובץ pain.002 החזרה ISO20022 לפי הגדרה זו.

 3. כוונן קודי השגיאה pain.002 ותיאורים ב חשבונות זכאים > כיוונון > תשלום >להחזיר קודי שגיאה בהתאם לשם עיצוב קודי סיבת מצב ISO20022 חיצוניים.

  Example Setup:

  AC01

  IncorrectAccountNumber

  AC02

  InvalidDebtorAccountNumber

  AC03

  InvalidCreditorAccountNumber

  AC04

  ClosedAccountNumber

  AC05

  ClosedDebtorAccountNumber

  AC06

  BlockedAccount

 4. הגדר את עמלות הבנק טרנזקציות.

  אם קובץ camt.054 מכיל תנועה חיובים אשר תחליט להציב יחד עם רישום של תשלום ספק יוצאות:

  1. הגדר את עמלת תשלום ב חשבונות זכאים > כיוונון > תשלום > עמלת תשלום. בשדה חיוב לבחור "ספר" כך סכום עמלה זו נטענה על חשבון GL ייעודי.

  2. אם תרצה לשייך מזהה עמלת תשלום לשיטת התשלום ואת חשבון הבנק בטופס כיוונון עמלת תשלום ( כיוונון עמלת תשלום הקשה על לחצן בטופס שיטות תשלום ).

מצב ISO20022 ייבוא להחזיר קובץ pain.002.001.03

 1. צור SEPA או ISO20022 של תשלומים לספקים ב חשבונות זכאים > יומנים > תשלומים > יומן תשלומים.

 2. ISO20022 pain.002 החזרה קובץ הייבוא ב- חשבונות זכאים > יומנים > תשלומים > העברת תשלום:

  1. הקשה על לחצן קובץ החזרה – ספק;

  2. בחר שיטת תשלום בתיבת הדו-שיח Load תקליטון עם תשלום , לחץ על אישור;

  3. בחר קובץ pain.002 בשם הקובץ

  4. הפעלת הדוח בקרת הדפסה כדי להדפיס את הדוח מצב עבור ייבוא. הדוח מכיל המצב עבור תשלום שאותחלו ותיאור סיבת הדחיה;

  5. לחץ על אישור;

  6. כתוצאת, המצב של תשלום ספק שורות יהיה מעודכן בהתאם מידע בקובץ המיובא.


  הלוגיקה עיבוד עבור קובץ pain.002 הוא:

  רמת מצב בקובץ

  הערה

  מצב הקבוצה

  אם נמצא מיפוי מצב תבנית החזרה, כל שורות התשלום מקבוצת (< OrgnlMsgId >) מעובדים, סטטוסים ברמה נמוכה לא נותח  אם המצב אינו קיים בקובץ ברמת זה או מיפוי עבור מצב לא נמצא, ניתוח ברמה נמוכה יותר (ראה להלן)

  מצב פרטי תשלום

  אם נמצא מיפוי מצב תבנית החזרה, כל שורות התשלום מתוך פרטי התשלום (< PmtInfSts >) מעובדים, סטטוסים ברמה נמוכה לא נותח  אם המצב אינו קיים בקובץ רמה זו או מיפוי עבור מצב לא נמצא, ניתוח ברמה נמוכה יותר (ראה להלן)

  מצב תנועה

  שורת תשלום בתנועה מעובד

 3. סקור את קודי הסיבה לדחיית מצב עבור שורת תשלום בקוד השגיאה השדה (עליך להוסיף את השדה לטופס לפני). תיאור סיבת הדחיה ייתכן ניתן לסקור הדוח פקד עבור כל קו שנדחו. תיאור סיבת הדחיה ייתכן ניתן לסקור הדוח פקד עבור כל קו שנדחו.

ייבוא ISO20022 חיוב עצה להחזיר קובץ camt.054.001.02

 1. ISO20022 camt.054 החזרה קובץ הייבוא ב- חשבונות זכאים > יומנים > תשלומים > העברת תשלום:

  1. הקשה על לחצן קובץ החזרה – ספק;

  2. בחר שיטת תשלום בתיבת הדו-שיח Load תקליטון עם תשלום , לחץ על אישור. בחר בקובץ camt.054 שם קובץ.


  אם תרצה להפעיל את הפרמטרים הבאים עבור עיבוד camt.054:

  שער החליפין של הבנק השתמש

  הפעלת פרמטר זה אם יש לעדכן שדה שער חליפין של מטבע שורת תשלום שוקל הערך בקובץ camt.054.  כאשר מטבע חשבון הבנק במערכת הוא שווה למטבע העסקה בקובץ camt.054, ואין שער החליפין בין סכום התנועה לבין הסכום הורה בקובץ, הוא עשוי לשמש לחישוב שער חליפין של מטבע בשורת יומן תשלומים.

  דוגמה:

  סכום תנועה = 752 NOK

  הורה סכום = 100 USD

  מטבע חשבונאות = NOK

  שער חליפין של מטבע ברירת מחדל: NOK USD 100 = 750

  המטבע של בנק = NOK  כאשר שדה זה מופעל, שער חליפין של מטבע ברירת מחדל עבור שורת היומן של תשלום ספק (= 7,50 בדוגמה) יעודכן שער החליפין של הבנק מקובץ (= 7,52 בדוגמה)

  הדפסת הדוח פקד

  הפעלת פרמטר זה כדי להדפיס את הדוח עם מידע בקרה עבור כל תשלום ספק.

  מזהה עמלה

  בחר מזהה עמלה כדי לשמש עבור רישום חיובים בנק טרנזקציות.  כאשר נבחר מזהה עמלה, שורות עמלות תשלום חדש ייווצר שורת יומן של תשלום ספק אם סכום חיובים נמצא בקובץ camt.054. שורות עמלות תשלום המוגדר כברירת מחדל ל מראש יעודכן עם מידע מקובץ אם הדבר ישים.  עצה! ודא כי שורת עמלת התשלום לא יותר מ- 1 לכל קוד מטבע מראש המוגדר כברירת מחדל ל שורת היומן תשלום ספק להתעדכן באופן אוטומטי עם כמויות חיובים מקובץ.  העברה של תשלומים מאומתים

  שם יומן חדש,

  תיאור יומן חדש

  מחק יומן ריק

  אם תרצה להגדיר שם יומן חדש להעברת לעבד את השורות של יומן התשלומים.  כאשר שם היומן מוגדרת, תשלומים מעובדים יועברו ליומן חדש.

  אם סידרה מספר שובר חדש ביומן שונה מהסידרה מספר שובר של יומן מקור, מוקצים מספרי שובר חדשים שורות שהועברו (בתרחיש זה, תאריך בשורת היומן מתעדכן גם הוא עם הזמנת משאב תאריך מקובץ).

  אחרת, מספרי שובר של שורות תשלום נשארים ללא שינוי.  הפעל מחק יומן ריק אם יש למחוק יומן המקור לאחר כל התשלומים מעובדים מועברים.  תנועות חדשות

  יבא תנועות חיוב ישיר

  הפעל תנועות חיוב ישיר של ייבוא אם יוצא debits ישירה צריך להיות מיובא ליומן תשלום ספק.

  מתחת לשדות תהפוך לפעילה בעת הפעלת שדה זה.

  שם יומן

  הגדר שם יומן עבור עסקאות חדשות המיובא.  אם מוגדר שם יומן חדש עבור העברת לעבד שורות יומן של תשלום, תשלומים חדש ייובאו אל שם היומן החדש irrespectively מהערך בשדה זה.

  ייחוס תנועות

  הפעל תנועות לייחוס אם תשלומי ספק המיובא יהיה עליך לייחס עם חשבוניות נמצא במערכת.

  חשבוניות מתבצע חיפוש רק כאשר קובץ (נושה הפניה מובנית או מובנה מסמכים מופנים) מספק מידע העברה בנקאית מובנה.

  ייבוא רשומות שגויות

  הפעלת ייבוא רשומות שגויות, אם ברצונך לייבא רשומות בו הספק לא נמצא במערכת. חשבון הספק יישאר ריק בשורות כאלה

 2. כתוצאת, סקור תשלום ספק שהוחזרו בשורות יומן העברות תשלום. אסמכתת התשלום מתעדכן עם ערך הפניה servicer חשבון מקובץ.


מידע על תיקונים חמים

תיקון חם נתמך זמין מ-Microsoft. ישנו סעיף "הורדת תיקון חם זמינה" בראש מאמר Knowledge Base. אם אתה נתקל של הורדת בעיה, התקנת תיקון חם זה, או שאלות אחרות תמיכה טכנית, פנה אל השותף שלך או, אם שנרשמו בתוכנית תמיכה ישירות ב- Microsoft, באפשרותך לפנות לתמיכה הטכנית עבור Microsoft Dynamics וליצור בקשת תמיכה חדשה. לשם כך, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspxתוכל גם לפנות לתמיכה הטכנית עבור Microsoft Dynamics באמצעות הטלפון באמצעות קישורים אלה עבור מספרי טלפון ספציפיים של המדינה. לשם כך, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

שותפים

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contactsלקוחות

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htmבמקרים מיוחדים, שהצגת עבור שיחות עשויים לבטל אם מומחה תמיכה טכנית עבור Microsoft Dynamics ומוצרים קשורים יקבע שעדכון ספציפי יפתור את הבעיה. דמי התמיכה המקובלים יחולו על כל נוספים שאלות וסוגיות תמיכה אשר אינן מצריכות העדכון הספציפי האמור.


מידע על ההתקנה

אם יש לך התאמות אישיות עבור אחת או יותר מהשיטות או הטבלאות המושפעות על-ידי תיקון חם זה, עליך להחיל שינויים אלה בסביבת מחשב לפני החלת את התיקון החם בסביבת ייצור.
לקבלת מידע נוסף אודות אופן התקנת תיקון חם זה, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:

893082 כיצד להתקין תיקון חם של Microsoft Dynamics AX

דרישות מוקדמות

עליך להגדיר אחד מהמוצרים הבאים מותקנים כדי להחיל תיקון חם זה:

 • Microsoft Dynamics AX 2012 R3

 • Microsoft Dynamics AX 2012 R2

 • Microsoft Dynamics AX 2012

 • Microsoft Dynamics AX 2009 SP1

דרישת הפעלה מחדש

עליך להפעיל מחדש את שירות שרת אובייקטי היישומים (AOS) לאחר החלת התיקון החם.

פרטי קובץ

הגירסה העולמית של תיקון חם זה כוללת את תכונות הקובץ (או תכונות קובץ מתקדמות יותר) המפורטות בטבלה הבאה. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). כשמציגים את פרטי הקובץ, היא מומרת לזמן המקומי. כדי לברר את הפרש השעות בין זמן UTC לזמן המקומי, השתמש בכרטיסייה אזור זמן בפריט ' תאריך ושעה ' בלוח הבקרה.

Microsoft Dynamics AX 2012 R3

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Aximpactanalysis.exe

לא ישים

62,888

22-Oct-2016

01:18

x86

Axupdate.exe

לא ישים

62,872

22-Oct-2016

01:18

x86

Dynamicsax2012r3-kb3193294-syplabels.axmodel

6.3.5000.755

19,147,504

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4308011.axmodel

6.3.164.784

24,792

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4309332.axmodel

6.3.164.696

39,128

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4311164.axmodel

6.3.164.739

80,088

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4311167.axmodel

6.3.164.865

13,016

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4311373.axmodel

6.3.164.926

81,112

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4312758.axmodel

6.3.164.829

13,016

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4313209.axmodel

6.3.164.870

35,032

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4316197.axmodel

6.3.164.844

21,208

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4317434.axmodel

6.3.164.856

113,880

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4318420.axmodel

6.3.164.744

22,744

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4321180.axmodel

6.3.164.743

97,496

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4321243.axmodel

6.3.164.869

152,792

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4321598.axmodel

6.3.164.776

29,912

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4326891.axmodel

6.3.164.877

17,112

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4327038.axmodel

6.3.164.880

17,112

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4327065.axmodel

6.3.164.929

1,272,536

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4327104.axmodel

6.3.164.843

29,400

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4328634.axmodel

6.3.164.883

16,088

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4332639.axmodel

6.3.164.960

18,136

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4332773.axmodel

6.3.164.920

13,528

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4332801.axmodel

6.3.164.760

16,600

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4333709.axmodel

6.3.164.750

123,608

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4333719.axmodel

6.3.164.918

16,088

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4335796.axmodel

6.3.164.824

62,168

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4335981.axmodel

6.3.164.917

16,088

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4336487.axmodel

6.3.164.838

85,208

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4336741.axmodel

6.3.164.979

98,008

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4337045.axmodel

6.3.164.826

15,064

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4337459.axmodel

6.3.164.764

17,112

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4338823.axmodel

6.3.164.840

16,088

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4340078.axmodel

6.3.164.799

83,160

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4340538.axmodel

6.3.164.912

19,672

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4341202.axmodel

6.3.164.910

153,304

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4350544.axmodel

6.3.164.906

15,064

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4350684.axmodel

6.3.164.904

153,304

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4350787.axmodel

6.3.164.902

12,504

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4350830.axmodel

6.3.164.899

13,528

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4353217.axmodel

6.3.164.966

31,448

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4353295.axmodel

6.3.164.934

13,016

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4353589.axmodel

6.3.164.939

172,760

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4354809.axmodel

6.3.164.967

18,648

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4356568.axmodel

6.3.164.1043

14,552

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4360270.axmodel

6.3.164.1031

14,552

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4360819.axmodel

6.3.164.998

15,064

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4361149.axmodel

6.3.164.1328

185,048

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4361870.axmodel

6.3.164.1351

13,528

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4362549.axmodel

6.3.164.1034

12,504

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4362624.axmodel

6.3.164.1022

29,400

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4362734.axmodel

6.3.164.1019

12,504

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4362833.axmodel

6.3.164.1016

12,504

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4362853.axmodel

6.3.164.1018

19,160

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4362986.axmodel

6.3.164.1015

16,600

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4363082.axmodel

6.3.164.1027

21,720

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4363111.axmodel

6.3.164.1021

31,448

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4368516.axmodel

6.3.164.1075

39,640

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4368612.axmodel

6.3.164.1111

84,184

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4368725.axmodel

6.3.164.1056

153,304

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4368734.axmodel

6.3.164.1085

17,624

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4368745.axmodel

6.3.164.1087

20,184

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4368857.axmodel

6.3.164.1088

109,784

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4369335.axmodel

6.3.164.1089

15,064

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4369618.axmodel

6.3.164.1273

14,040

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4369635.axmodel

6.3.164.1091

13,528

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4369729.axmodel

6.3.164.1077

14,040

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4370348.axmodel

6.3.164.1131

1,808,600

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4370508.axmodel

6.3.164.1097

39,640

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4371065.axmodel

6.3.164.1113

24,280

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4371254.axmodel

6.3.164.1115

14,552

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4371381.axmodel

6.3.164.1136

25,304

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4371427.axmodel

6.3.164.1137

19,672

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4371446.axmodel

6.3.164.1110

21,208

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4371447.axmodel

6.3.164.1138

107,224

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4374889.axmodel

6.3.164.1140

28,888

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4375485.axmodel

6.3.164.1141

85,720

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4375691.axmodel

6.3.164.1142

90,840

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4376636.axmodel

6.3.164.1164

52,440

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4377442.axmodel

6.3.164.1166

19,160

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4378387.axmodel

6.3.164.1194

205,016

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4380245.axmodel

6.3.164.1196

27,864

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4381916.axmodel

6.3.164.1198

218,328

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4382445.axmodel

6.3.164.1201

14,040

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4382581.axmodel

6.3.164.1199

12,504

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4383461.axmodel

6.3.164.1202

28,376

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4385317.axmodel

6.3.164.1219

29,400

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4385326.axmodel

6.3.164.1220

13,016

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4386445.axmodel

6.3.164.1227

32,472

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4387743.axmodel

6.3.164.1233

80,088

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4388582.axmodel

6.3.164.1250

20,696

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4395594.axmodel

6.3.164.1261

12,504

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4396219.axmodel

6.3.164.1265

16,088

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4398457.axmodel

6.3.164.1283

153,304

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4399239.axmodel

6.3.164.1284

13,528

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4400976.axmodel

6.3.164.1301

15,576

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4401632.axmodel

6.3.164.1310

19,672

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4401898.axmodel

6.3.164.1303

17,624

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4402188.axmodel

6.3.164.1309

131,800

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4407206.axmodel

6.3.164.1335

17,112

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4408133.axmodel

6.3.164.1340

13,528

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4408716.axmodel

6.3.164.1342

17,112

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4409292.axmodel

6.3.164.1341

153,304

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4409722.axmodel

6.3.164.1343

17,624

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4409889.axmodel

6.3.164.1375

12,504

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4410004.axmodel

6.3.164.1347

14,040

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4410277.axmodel

6.3.164.1348

153,304

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4410284.axmodel

6.3.164.1349

12,504

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4410327.axmodel

6.3.164.1350

12,504

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4410831.axmodel

6.3.164.1366

26,328

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4410945.axmodel

6.3.164.1360

22,744

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4410998.axmodel

6.3.164.1374

34,008

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4411159.axmodel

6.3.164.1376

29,912

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4412185.axmodel

6.3.164.1377

21,208

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4412413.axmodel

6.3.164.1373

12,504

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4412627.axmodel

6.3.164.1378

12,504

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4412723.axmodel

6.3.164.1379

103,640

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4414334.axmodel

6.3.164.1400

13,016

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4414632.axmodel

6.3.164.1397

13,016

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4414760.axmodel

6.3.164.1399

22,232

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4415036.axmodel

6.3.164.1406

42,200

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4415225.axmodel

6.3.164.1405

24,280

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4415604.axmodel

6.3.164.1407

19,160

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4417503.axmodel

6.3.164.1418

39,640

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4418164.axmodel

6.3.164.1450

98,520

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4420407.axmodel

6.3.164.1454

72,920

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4420571.axmodel

6.3.164.1431

390,872

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4421551.axmodel

6.3.164.1441

98,520

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4423434.axmodel

6.3.164.1457

24,280

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4423649.axmodel

6.3.164.1462

13,016

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4423918.axmodel

6.3.164.1455

13,528

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4425201.axmodel

6.3.164.1463

14,552

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4426063.axmodel

6.3.164.1460

49,880

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4426092.axmodel

6.3.164.1464

13,016

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4427604.axmodel

6.3.164.1481

13,528

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4428124.axmodel

6.3.164.1475

12,504

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4428322.axmodel

6.3.164.1479

83,160

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4428505.axmodel

6.3.164.1480

79,576

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4430824.axmodel

6.3.164.1493

16,088

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4430975.axmodel

6.3.164.1494

153,816

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4431802.axmodel

6.3.164.1500

12,504

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4432140.axmodel

6.3.164.1503

17,112

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4432148.axmodel

6.3.164.1502

13,016

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4432168.axmodel

6.3.164.1510

109,272

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4434120.axmodel

6.3.164.1523

22,232

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4435908.axmodel

6.3.164.1572

32,984

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4438053.axmodel

6.3.164.1538

20,184

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4439081.axmodel

6.3.164.1544

86,744

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4441572.axmodel

6.3.164.1553

17,624

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4441685.axmodel

6.3.164.1555

153,816

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4441761.axmodel

6.3.164.1560

12,504

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4441918.axmodel

6.3.164.1563

15,064

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4441990.axmodel

6.3.164.1564

15,576

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4442938.axmodel

6.3.164.1566

153,816

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4443210.axmodel

6.3.164.1568

133,336

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4444940.axmodel

6.3.164.1822

13,528

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4445524.axmodel

6.3.164.1587

153,816

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4447085.axmodel

6.3.164.1681

14,040

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4447268.axmodel

6.3.164.1612

14,040

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4447747.axmodel

6.3.164.1623

14,040

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4447829.axmodel

6.3.164.1625

22,744

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4448105.axmodel

6.3.164.1632

17,112

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4448149.axmodel

6.3.164.1636

17,112

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4448713.axmodel

6.3.164.1640

13,528

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4448893.axmodel

6.3.164.1645

13,528

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4448906.axmodel

6.3.164.1643

153,816

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4449060.axmodel

6.3.164.1647

14,552

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4451512.axmodel

6.3.164.1659

18,136

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4451879.axmodel

6.3.164.1663

18,136

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4452391.axmodel

6.3.164.1666

35,544

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4452690.axmodel

6.3.164.1672

17,112

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4453407.axmodel

6.3.164.1728

14,552

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4453475.axmodel

6.3.164.1707

12,504

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4453731.axmodel

6.3.164.1731

290,008

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4453848.axmodel

6.3.164.1755

16,088

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4455222.axmodel

6.3.164.1743

13,016

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4455868.axmodel

6.3.164.1747

40,152

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4455926.axmodel

6.3.164.1748

13,528

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4456209.axmodel

6.3.164.1753

23,768

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4456761.axmodel

6.3.164.1757

56,024

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4456995.axmodel

6.3.164.1842

122,584

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4457399.axmodel

6.3.164.1764

18,648

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4457533.axmodel

6.3.164.1768

13,528

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4458782.axmodel

6.3.164.1776

14,040

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4459129.axmodel

6.3.164.1787

21,208

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4459180.axmodel

6.3.164.1792

14,040

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4459310.axmodel

6.3.164.1798

15,064

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4459467.axmodel

6.3.164.1808

13,528

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4459488.axmodel

6.3.164.1831

19,160

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4459601.axmodel

6.3.164.1815

22,232

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4459622.axmodel

6.3.164.1816

18,136

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4459929.axmodel

6.3.164.1821

17,112

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4460732.axmodel

6.3.164.1828

25,304

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4461330.axmodel

6.3.164.1837

16,088

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4461898.axmodel

6.3.164.1851

14,552

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4461988.axmodel

6.3.164.1856

447,192

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4464944.axmodel

6.3.164.1878

26,840

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4466613.axmodel

6.3.164.1892

13,528

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4466894.axmodel

6.3.164.1899

15,064

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4467043.axmodel

6.3.164.1902

14,040

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4467052.axmodel

6.3.164.1903

50,904

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4467215.axmodel

6.3.164.1906

13,016

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4467344.axmodel

6.3.164.1912

15,064

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4467973.axmodel

6.3.164.1917

19,160

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4470438.axmodel

6.3.164.1928

52,440

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4470991.axmodel

6.3.164.1938

50,904

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4470992.axmodel

6.3.164.1939

16,600

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4471102.axmodel

6.3.164.1941

14,552

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4471176.axmodel

6.3.164.1944

14,040

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4471445.axmodel

6.3.164.1952

20,184

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4471910.axmodel

6.3.164.1956

17,624

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4472213.axmodel

6.3.164.1958

21,208

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4472354.axmodel

6.3.164.2003

43,224

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4472978.axmodel

6.3.164.1990

17,112

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4473495.axmodel

6.3.164.2011

17,112

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4475836.axmodel

6.3.164.2010

13,016

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4478503.axmodel

6.3.164.2092

16,600

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4478663.axmodel

6.3.164.2095

13,528

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4481768.axmodel

6.3.164.2032

14,040

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4481800.axmodel

6.3.164.2034

12,504

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4482896.axmodel

6.3.164.2056

28,888

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4483228.axmodel

6.3.164.2063

14,552

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4483244.axmodel

6.3.164.2064

14,552

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4483313.axmodel

6.3.164.2067

13,528

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4483525.axmodel

6.3.164.2071

14,040

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4483543.axmodel

6.3.164.2073

13,016

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4483549.axmodel

6.3.164.2075

17,624

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4483950.axmodel

6.3.164.2088

14,040

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4483964.axmodel

6.3.164.2093

17,112

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4483993.axmodel

6.3.164.2097

14,552

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4484128.axmodel

6.3.164.2100

18,648

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4484283.axmodel

6.3.164.2102

21,720

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4486801.axmodel

6.3.164.2109

13,528

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4486823.axmodel

6.3.164.2111

13,528

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4487037.axmodel

6.3.164.2113

28,376

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4487051.axmodel

6.3.164.2114

19,160

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4487108.axmodel

6.3.164.2116

16,088

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4487118.axmodel

6.3.164.2117

14,040

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4487260.axmodel

6.3.164.2120

22,232

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4489307.axmodel

6.3.164.2128

16,088

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4489386.axmodel

6.3.164.2130

18,136

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4489496.axmodel

6.3.164.2132

38,616

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4489630.axmodel

6.3.164.2135

19,672

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4489716.axmodel

6.3.164.2140

69,848

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4489737.axmodel

6.3.164.2141

22,232

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4489957.axmodel

6.3.164.2144

1,195,736

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4490586.axmodel

6.3.164.2153

32,984

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4490840.axmodel

6.3.164.2159

14,552

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4491282.axmodel

6.3.164.2161

19,160

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4491338.axmodel

6.3.164.2165

14,552

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4492048.axmodel

6.3.164.2171

13,016

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4492066.axmodel

6.3.164.2173

83,672

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4492173.axmodel

6.3.164.2175

30,424

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4493208.axmodel

6.3.164.2182

17,112

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4493795.axmodel

6.3.164.2192

16,088

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4494171.axmodel

6.3.164.2197

15,576

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4494433.axmodel

6.3.164.2200

13,528

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4494885.axmodel

6.3.164.2203

154,328

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4494937.axmodel

6.3.164.2204

15,576

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4495009.axmodel

6.3.164.2208

30,424

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4495371.axmodel

6.3.164.2252

33,496

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4495434.axmodel

6.3.164.2256

31,448

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4495622.axmodel

6.3.164.2258

22,744

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4495719.axmodel

6.3.164.2259

40,152

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4495973.axmodel

6.3.164.2224

13,016

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4496232.axmodel

6.3.164.2228

93,400

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4496354.axmodel

6.3.164.2230

135,384

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4498954.axmodel

6.3.164.2248

14,040

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4499182.axmodel

6.3.164.2261

68,312

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4499483.axmodel

6.3.164.2267

17,624

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4499605.axmodel

6.3.164.2268

22,232

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4499819.axmodel

6.3.164.2269

15,576

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4499953.axmodel

6.3.164.2270

19,672

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4500703.axmodel

6.3.164.2285

35,032

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4501477.axmodel

6.3.164.2294

16,600

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4502256.axmodel

6.3.164.2335

56,536

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4503434.axmodel

6.3.164.2314

27,864

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4507018.axmodel

6.3.164.2320

16,600

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4507110.axmodel

6.3.164.2321

15,064

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4507365.axmodel

6.3.164.2332

56,024

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4507371.axmodel

6.3.164.2364

83,672

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4507387.axmodel

6.3.164.2329

71,384

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4507945.axmodel

6.3.164.2338

13,528

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4508072.axmodel

6.3.164.2341

13,016

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4508232.axmodel

6.3.164.2386

16,600

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4508511.axmodel

6.3.164.2352

85,208

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4508695.axmodel

6.3.164.2366

29,400

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4510069.axmodel

6.3.164.2368

19,160

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4510289.axmodel

6.3.164.2370

17,112

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4510639.axmodel

6.3.164.2374

15,576

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4510845.axmodel

6.3.164.2376

21,208

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4510984.axmodel

6.3.164.2381

16,088

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4511871.axmodel

6.3.164.2389

40,664

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4512286.axmodel

6.3.164.2392

15,064

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4514136.axmodel

6.3.164.2405

161,496

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4514188.axmodel

6.3.164.2406

78,040

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4514539.axmodel

6.3.164.2408

154,328

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4514687.axmodel

6.3.164.2409

16,088

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4515606.axmodel

6.3.164.2410

16,088

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4517604.axmodel

6.3.164.2416

52,952

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4518815.axmodel

6.3.164.2429

13,016

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4519282.axmodel

6.3.164.2432

14,040

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4519494.axmodel

6.3.164.2434

26,840

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4519974.axmodel

6.3.164.2435

22,232

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4520154.axmodel

6.3.164.2436

54,488

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4522852.axmodel

6.3.164.2445

15,576

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4522941.axmodel

6.3.164.2447

17,112

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4523046.axmodel

6.3.164.2450

15,064

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4523230.axmodel

6.3.164.2452

17,624

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4524288.axmodel

6.3.164.2466

154,328

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4524330.axmodel

6.3.164.2467

15,576

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4524720.axmodel

6.3.164.2470

17,112

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4525836.axmodel

6.3.164.2482

27,864

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4525839.axmodel

6.3.164.2483

14,552

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4526290.axmodel

6.3.164.2487

16,600

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4527428.axmodel

6.3.164.2493

14,040

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4528438.axmodel

6.3.164.2497

13,528

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4528712.axmodel

6.3.164.2499

14,040

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4528790.axmodel

6.3.164.2501

14,552

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4528840.axmodel

6.3.164.2502

30,936

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4529286.axmodel

6.3.164.2507

14,552

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4529540.axmodel

6.3.164.2509

13,528

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4531095.axmodel

6.3.164.2516

46,296

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4531134.axmodel

6.3.164.2517

13,528

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4532347.axmodel

6.3.164.2529

15,576

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4533485.axmodel

6.3.164.2537

14,040

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4533618.axmodel

6.3.164.2539

32,472

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4537744.axmodel

6.3.164.2552

126,680

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4537928.axmodel

6.3.164.2553

24,280

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4537980.axmodel

6.3.164.2554

25,304

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4538421.axmodel

6.3.164.2557

22,232

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4539405.axmodel

6.3.164.2569

13,016

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4539435.axmodel

6.3.164.2570

118,488

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4539539.axmodel

6.3.164.2571

16,600

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4539556.axmodel

6.3.164.2613

61,144

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4539557.axmodel

6.3.164.2620

13,528

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4539560.axmodel

6.3.164.2617

27,864

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4539562.axmodel

6.3.164.2619

1,149,144

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4539566.axmodel

6.3.164.2626

13,528

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4539568.axmodel

6.3.164.2628

16,600

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4539569.axmodel

6.3.164.2629

29,400

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4540571.axmodel

6.3.164.2631

51,416

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4540572.axmodel

6.3.164.2632

13,528

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4540574.axmodel

6.3.164.2638

58,584

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4541575.axmodel

6.3.164.2642

19,160

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4541577.axmodel

6.3.164.2645

421,592

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4542577.axmodel

6.3.164.2651

20,696

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4542580.axmodel

6.3.164.2655

16,600

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4542582.axmodel

6.3.164.2662

13,528

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4542586.axmodel

6.3.164.2669

14,040

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4542587.axmodel

6.3.164.2670

52,440

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4542589.axmodel

6.3.164.2674

133,336

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4542590.axmodel

6.3.164.2674

16,600

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4542595.axmodel

6.3.4000.1048

82,136

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4542596.axmodel

6.3.4000.1048

12,504

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4542597.axmodel

6.3.164.2688

27,864

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4542604.axmodel

6.3.164.2700

15,064

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4542608.axmodel

6.3.164.2705

13,528

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4542611.axmodel

6.3.164.2709

13,528

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4542615.axmodel

6.3.164.2714

22,232

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4542616.axmodel

6.3.164.2715

14,552

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543614.axmodel

6.3.164.2723

21,720

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543619.axmodel

6.3.164.2740

91,864

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543620.axmodel

6.3.164.2735

24,792

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543621.axmodel

6.3.164.2736

15,576

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543624.axmodel

6.3.164.2741

14,552

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543631.axmodel

6.3.164.2748

14,552

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543632.axmodel

6.3.164.2749

12,504

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543634.axmodel

6.3.164.2751

12,504

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543635.axmodel

6.3.164.2752

14,552

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543637.axmodel

6.3.164.2756

14,552

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543645.axmodel

6.3.164.2768

17,112

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543650.axmodel

6.3.164.2771

15,064

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543652.axmodel

6.3.164.2773

22,232

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543654.axmodel

6.3.164.2775

14,040

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543658.axmodel

6.3.164.2778

17,624

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543662.axmodel

6.3.164.2781

19,672

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543668.axmodel

6.3.164.2788

17,112

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543670.axmodel

6.3.164.2790

16,600

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543671.axmodel

6.3.164.2791

26,328

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543672.axmodel

6.3.164.2792

16,600

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543674.axmodel

6.3.164.2794

13,016

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543676.axmodel

6.3.164.2796

16,088

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543677.axmodel

6.3.164.2797

16,088

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543681.axmodel

6.3.164.2808

17,112

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543683.axmodel

6.3.164.2810

14,040

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543689.axmodel

6.3.164.2860

13,016

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543690.axmodel

6.3.164.2818

13,528

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543691.axmodel

6.3.164.2820

14,552

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543692.axmodel

6.3.164.2821

14,552

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543694.axmodel

6.3.164.2823

19,672

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543695.axmodel

6.3.164.2824

16,600

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543704.axmodel

6.3.164.2838

19,160

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543705.axmodel

6.3.164.2839

20,184

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543706.axmodel

6.3.164.2841

28,376

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543717.axmodel

6.3.164.2854

23,256

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543718.axmodel

6.3.164.2855

14,040

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543719.axmodel

6.3.164.2872

53,976

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543720.axmodel

6.3.164.2872

12,504

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543722.axmodel

6.3.164.2858

83,672

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543729.axmodel

6.3.164.2868

19,160

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543730.axmodel

6.3.164.2869

32,984

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543731.axmodel

6.3.164.2869

12,504

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543732.axmodel

6.3.164.2870

15,064

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543737.axmodel

6.3.164.2877

63,192

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543739.axmodel

6.3.164.2879

14,040

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543740.axmodel

6.3.164.2881

14,040

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543743.axmodel

6.3.164.2883

13,016

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543746.axmodel

6.3.164.2886

18,136

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543747.axmodel

6.3.164.2887

16,600

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543751.axmodel

6.3.164.2896

65,752

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543752.axmodel

6.3.164.2897

51,416

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543753.axmodel

6.3.164.2898

14,552

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543755.axmodel

6.3.164.2900

15,576

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543757.axmodel

6.3.164.2902

16,088

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543760.axmodel

6.3.164.2905

14,040

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543764.axmodel

6.3.164.2909

13,016

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543767.axmodel

6.3.164.2912

12,504

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543769.axmodel

6.3.164.2914

17,624

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543775.axmodel

6.3.164.2923

15,576

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543776.axmodel

6.3.164.2924

16,088

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543777.axmodel

6.3.164.2925

46,808

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543778.axmodel

6.3.164.2926

17,112

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543779.axmodel

6.3.164.2927

17,112

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543781.axmodel

6.3.164.2929

25,304

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543783.axmodel

6.3.164.2930

13,528

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543785.axmodel

6.3.164.2933

13,528

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543789.axmodel

6.3.164.2937

19,160

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543790.axmodel

6.3.164.2938

13,016

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543794.axmodel

6.3.164.2942

15,576

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543799.axmodel

6.3.164.2949

17,112

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543808.axmodel

6.3.164.2958

438,488

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543810.axmodel

6.3.164.2960

27,352

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543817.axmodel

6.3.164.2969

15,576

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543823.axmodel

6.3.164.2976

42,200

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543831.axmodel

6.3.164.2988

16,600

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543834.axmodel

6.3.164.2994

14,040

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543836.axmodel

6.3.164.2996

14,552

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543843.axmodel

6.3.164.3005

1,156,824

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543844.axmodel

6.3.164.3006

15,576

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543846.axmodel

6.3.164.3008

15,064

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543849.axmodel

6.3.164.3012

25,304

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543855.axmodel

6.3.164.3020

15,064

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543857.axmodel

6.3.164.3339

15,576

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543859.axmodel

6.3.164.3024

17,112

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543870.axmodel

6.3.164.3037

15,576

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543877.axmodel

6.3.164.3045

14,040

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543884.axmodel

6.3.164.3051

29,400

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543885.axmodel

6.3.164.3051

12,504

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543887.axmodel

6.3.164.3053

14,552

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543888.axmodel

6.3.164.3054

18,648

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543893.axmodel

6.3.164.3058

21,720

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543894.axmodel

6.3.164.3059

21,720

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543896.axmodel

6.3.164.3062

14,552

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543898.axmodel

6.3.164.3064

14,552

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543899.axmodel

6.3.164.3065

20,184

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543901.axmodel

6.3.164.3067

16,088

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543902.axmodel

6.3.164.3068

14,040

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543905.axmodel

6.3.164.3071

21,208

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543909.axmodel

6.3.164.3076

154,328

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543911.axmodel

6.3.164.3078

18,648

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543912.axmodel

6.3.164.3079

18,136

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543914.axmodel

6.3.164.3082

15,064

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543916.axmodel

6.3.164.3088

17,624

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543917.axmodel

6.3.164.3092

13,528

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543925.axmodel

6.3.164.3103

79,064

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543926.axmodel

6.3.164.3105

26,328

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543927.axmodel

6.3.164.3106

13,016

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543928.axmodel

6.3.164.3107

14,040

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543929.axmodel

6.3.164.3109

26,840

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4544932.axmodel

6.3.164.3113

30,424

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4544933.axmodel

6.3.164.3114

13,528

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4544938.axmodel

6.3.164.3118

3,475,160

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4544940.axmodel

6.3.164.3124

20,696

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4544941.axmodel

6.3.164.3125

13,016

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4544942.axmodel

6.3.164.3126

21,720

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4544943.axmodel

6.3.164.3127

15,064

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4544946.axmodel

6.3.164.3130

18,136

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4544947.axmodel

6.3.164.3131

13,016

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4544948.axmodel

6.3.3000.2185

15,064

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4544949.axmodel

6.3.164.3133

14,040

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4544950.axmodel

6.3.164.3135

29,400

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4544955.axmodel

6.3.164.3142

17,624

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4544958.axmodel

6.3.164.3145

15,576

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4544961.axmodel

6.3.164.3148

13,016

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4544963.axmodel

6.3.164.3150

13,528

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4544964.axmodel

6.3.164.3152

17,624

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4544971.axmodel

6.3.164.3161

1,053,400

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4544972.axmodel

6.3.164.3162

86,744

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4544973.axmodel

6.3.164.3166

31,448

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4544975.axmodel

6.3.164.3164

25,304

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4544977.axmodel

6.3.164.3167

21,208

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4544978.axmodel

6.3.164.3169

21,720

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4544979.axmodel

6.3.164.3181

18,648

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4544980.axmodel

6.3.164.3171

16,600

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4544988.axmodel

6.3.164.3180

24,792

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4544992.axmodel

6.3.164.3185

15,064

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4544999.axmodel

6.3.164.3195

24,792

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4545000.axmodel

6.3.164.3196

25,304

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4545002.axmodel

6.3.164.3199

55,000

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4545003.axmodel

6.3.164.3199

18,136

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4545004.axmodel

6.3.164.3203

21,208

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4545005.axmodel

6.3.164.3203

12,504

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4545007.axmodel

6.3.164.3206

13,016

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4545011.axmodel

6.3.164.3216

13,528

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4545012.axmodel

6.3.164.3218

16,600

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4545017.axmodel

6.3.164.3223

20,696

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4545020.axmodel

6.3.164.3226

18,136

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4545021.axmodel

6.3.164.3227

17,624

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4545022.axmodel

6.3.164.3228

12,504

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4545023.axmodel

6.3.164.3228

81,112

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4545026.axmodel

6.3.164.3233

28,376

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4545029.axmodel

6.3.164.3236

14,552

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4545034.axmodel

6.3.164.3244

36,056

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4545036.axmodel

6.3.164.3248

21,720

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4545037.axmodel

6.3.164.3249

21,720

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4545040.axmodel

6.3.164.3254

16,600

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4545041.axmodel

6.3.164.3256

17,624

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4545043.axmodel

6.3.164.3258

14,552

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4545045.axmodel

6.3.164.3260

14,040

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4545050.axmodel

6.3.164.3266

25,304

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4545055.axmodel

6.3.164.3276

13,528

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4545056.axmodel

6.3.164.3277

20,696

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4545057.axmodel

6.3.164.3279

31,960

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546053.axmodel

6.3.164.3281

25,304

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546055.axmodel

6.3.164.3285

49,368

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546061.axmodel

6.3.164.3297

14,040

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546063.axmodel

6.3.164.3301

12,504

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546064.axmodel

6.3.164.3301

1,064,664

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546065.axmodel

6.3.164.3304

20,184

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546066.axmodel

6.3.164.3307

15,064

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546073.axmodel

6.3.164.3320

29,912

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546077.axmodel

6.3.164.3326

16,600

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546078.axmodel

6.3.164.3327

37,592

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546082.axmodel

6.3.164.3331

26,328

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546083.axmodel

6.3.164.3332

14,040

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546090.axmodel

6.3.164.3343

20,696

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546091.axmodel

6.3.164.3344

18,136

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546094.axmodel

6.3.164.3351

154,328

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546095.axmodel

6.3.164.3352

18,136

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546098.axmodel

6.3.164.3356

17,112

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546102.axmodel

6.3.164.3361

18,136

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546104.axmodel

6.3.164.3363

12,504

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546105.axmodel

6.3.164.3364

14,040

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546106.axmodel

6.3.164.3365

16,600

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546108.axmodel

6.3.164.3367

154,328

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546111.axmodel

6.3.164.3370

24,792

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546112.axmodel

6.3.164.3372

12,504

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546113.axmodel

6.3.164.3371

17,112

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546114.axmodel

6.3.164.3373

12,504

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546116.axmodel

6.3.164.3376

13,016

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546117.axmodel

6.3.164.3377

35,544

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546118.axmodel

6.3.164.3377

12,504

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546120.axmodel

6.3.164.3379

35,544

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546121.axmodel

6.3.164.3380

14,040

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546122.axmodel

6.3.164.3381

14,040

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546124.axmodel

6.3.164.3383

154,840

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546127.axmodel

6.3.164.3384

31,960

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546132.axmodel

6.3.164.3390

12,504

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546138.axmodel

6.3.164.3400

17,624

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546140.axmodel

6.3.164.3405

12,504

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546141.axmodel

6.3.164.3406

22,744

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546142.axmodel

6.3.164.3408

84,184

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546144.axmodel

6.3.164.3412

14,040

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546145.axmodel

6.3.164.3413

15,576

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546148.axmodel

6.3.164.3418

14,552

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546151.axmodel

6.3.164.3422

13,528

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546154.axmodel

6.3.164.3428

26,328

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546156.axmodel

6.3.164.3430

30,424

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546161.axmodel

6.3.164.3435

20,184

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546162.axmodel

6.3.164.3436

16,600

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546167.axmodel

6.3.164.3442

14,552

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546168.axmodel

6.3.164.3443

13,528

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546169.axmodel

6.3.164.3444

13,528

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546170.axmodel

6.3.164.3445

14,040

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546173.axmodel

6.3.164.3449

17,624

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546176.axmodel

6.3.164.3453

13,528

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546180.axmodel

6.3.164.3457

13,528

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546181.axmodel

6.3.164.3458

12,504

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546184.axmodel

6.3.164.3462

154,840

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546187.axmodel

6.3.164.3464

22,744

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546188.axmodel

6.3.164.3464

24,280

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546190.axmodel

6.3.164.3469

18,136

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546193.axmodel

6.3.164.3471

154,840

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546196.axmodel

6.3.164.3473

154,840

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546198.axmodel

6.3.164.3479

43,736

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546201.axmodel

6.3.164.3483

23,256

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546203.axmodel

6.3.164.3486

52,952

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546205.axmodel

6.3.164.3490

154,840

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546206.axmodel

6.3.164.3490

15,576

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546209.axmodel

6.3.164.3495

14,040

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546210.axmodel

6.3.164.3498

13,016

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546215.axmodel

6.3.164.3508

13,016

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546216.axmodel

6.3.164.3512

49,368

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546217.axmodel

6.3.164.3514

13,528

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546218.axmodel

6.3.164.3515

15,576

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546220.axmodel

6.3.164.3517

17,624

24-Nov-2016

23:09

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546222.axmodel

6.3.164.3522

14,040

24-Nov-2016

23:09

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546223.axmodel

6.3.164.3524

16,088

24-Nov-2016

23:09

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546233.axmodel

6.3.164.3535

14,040

24-Nov-2016

23:09

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546234.axmodel

6.3.164.3536

15,064

24-Nov-2016

23:09

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546235.axmodel

6.3.164.3537

14,040

24-Nov-2016

23:09

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546236.axmodel

6.3.164.3538

14,552

24-Nov-2016

23:09

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546237.axmodel

6.3.164.3539

21,208

24-Nov-2016

23:09

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546238.axmodel

6.3.164.3540

87,256

24-Nov-2016

23:09

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546239.axmodel

6.3.164.3562

14,552

24-Nov-2016

23:09

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546242.axmodel

6.3.164.3547

17,624

24-Nov-2016

23:09

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546244.axmodel

6.3.164.3552

18,136

24-Nov-2016

23:09

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546247.axmodel

6.3.164.3555

13,016

24-Nov-2016

23:09

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546250.axmodel

6.3.164.3558

18,136

24-Nov-2016

23:09

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546253.axmodel

6.3.164.3563

13,016

24-Nov-2016

23:09

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546254.axmodel

6.3.164.3564

13,016

24-Nov-2016

23:09

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546255.axmodel

6.3.164.3565

84,184

24-Nov-2016

23:09

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546256.axmodel

6.3.164.3566

16,600

24-Nov-2016

23:09

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546261.axmodel

6.3.164.3572

15,064

24-Nov-2016

23:09

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547260.axmodel

6.3.164.3573

16,088

24-Nov-2016

23:09

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547268.axmodel

6.3.164.3583

16,088

24-Nov-2016

23:09

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547271.axmodel

6.3.164.3596

41,688

24-Nov-2016

23:09

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547272.axmodel

6.3.164.3597

15,576

24-Nov-2016

23:09

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547273.axmodel

6.3.164.3599

67,800

24-Nov-2016

23:09

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547275.axmodel

6.3.164.3602

14,040

24-Nov-2016

23:09

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547281.axmodel

6.3.164.3608

22,744

24-Nov-2016

23:09

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547282.axmodel

6.3.164.3608

154,840

24-Nov-2016

23:09

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547283.axmodel

6.3.164.3608

14,040

24-Nov-2016

23:09

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547287.axmodel

6.3.164.3613

18,136

24-Nov-2016

23:09

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547289.axmodel

6.3.164.3619

17,624

24-Nov-2016

23:09

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547291.axmodel

6.3.164.3622

15,576

24-Nov-2016

23:09

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547292.axmodel

6.3.164.3623

21,208

24-Nov-2016

23:09

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547293.axmodel

6.3.164.3623

12,504

24-Nov-2016

23:09

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547294.axmodel

6.3.164.3624

12,504

24-Nov-2016

23:09

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547295.axmodel

6.3.164.3624

24,792

24-Nov-2016

23:09

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547296.axmodel

6.3.164.3625

17,624

24-Nov-2016

23:09

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547301.axmodel

6.3.164.3632

13,528

24-Nov-2016

23:09

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547305.axmodel

6.3.164.3639

65,240

24-Nov-2016

23:09

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547307.axmodel

6.3.164.3642

14,040

24-Nov-2016

23:09

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547308.axmodel

6.3.164.3644

17,624

24-Nov-2016

23:09

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547310.axmodel

6.3.164.3650

19,672

24-Nov-2016

23:09

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547313.axmodel

6.3.164.3660

13,016

24-Nov-2016

23:09

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547315.axmodel

6.3.164.3663

22,744

24-Nov-2016

23:09

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547317.axmodel

6.3.164.3667

14,552

24-Nov-2016

23:09

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547322.axmodel

6.3.164.3675

16,600

24-Nov-2016

23:09

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547323.axmodel

6.3.164.3677

70,360

24-Nov-2016

23:09

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547324.axmodel

6.3.164.3680

14,552

24-Nov-2016

23:09

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547325.axmodel

6.3.164.3681

25,304

24-Nov-2016

23:09

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547330.axmodel

6.3.1000.530

13,056,216

24-Nov-2016

23:09

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547331.axmodel

6.3.1000.530

233,176

24-Nov-2016

23:09

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547332.axmodel

6.3.1000.530

155,864

24-Nov-2016

23:09

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547335.axmodel

6.3.1000.418

26,328

24-Nov-2016

23:09

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547336.axmodel

6.3.1000.419

14,552

24-Nov-2016

23:09

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547340.axmodel

6.3.1000.424

23,256

24-Nov-2016

23:09

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547343.axmodel

6.3.1000.427

20,696

24-Nov-2016

23:09

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547352.axmodel

6.3.1000.438

17,624

24-Nov-2016

23:09

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547358.axmodel

6.3.1000.445

16,088

24-Nov-2016

23:09

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547362.axmodel

6.3.1000.449

17,112

24-Nov-2016

23:09

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547363.axmodel

6.3.1000.450

15,064

24-Nov-2016

23:09

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547367.axmodel

6.3.1000.455

15,064

24-Nov-2016

23:09

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547368.axmodel

6.3.1000.456

19,160

24-Nov-2016

23:09

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547375.axmodel

6.3.1000.463

23,768

24-Nov-2016

23:09

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547377.axmodel

6.3.1000.466

65,240

24-Nov-2016

23:09

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547379.axmodel

6.3.1000.468

39,128

24-Nov-2016

23:09

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547383.axmodel

6.3.1000.471

38,616

24-Nov-2016

23:09

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547384.axmodel

6.3.1000.471

155,864

24-Nov-2016

23:09

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547386.axmodel

6.3.1000.499

15,576

24-Nov-2016

23:09

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547391.axmodel

6.3.1000.480

45,272

24-Nov-2016

23:09

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547392.axmodel

6.3.1000.481

88,792

24-Nov-2016

23:09

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547395.axmodel

6.3.1000.485

26,840

24-Nov-2016

23:09

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547396.axmodel

6.3.1000.486

21,720

24-Nov-2016

23:09

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547398.axmodel

6.3.1000.490

156,376

24-Nov-2016

23:09

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547399.axmodel

6.3.1000.490

13,016

24-Nov-2016

23:09

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547401.axmodel

6.3.1000.500

23,768

24-Nov-2016

23:09

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547405.axmodel

6.3.1000.505

31,448

24-Nov-2016

23:09

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547406.axmodel

6.3.1000.506

22,232

24-Nov-2016

23:09

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547408.axmodel

6.3.1000.510

53,976

24-Nov-2016

23:09

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547411.axmodel

6.3.1000.516

30,936

24-Nov-2016

23:09

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547412.axmodel

6.3.1000.519

24,280

24-Nov-2016

23:09

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547413.axmodel

6.3.1000.518

25,816

24-Nov-2016

23:09

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547418.axmodel

6.3.1000.524

15,064

24-Nov-2016

23:09

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547419.axmodel

6.3.1000.525

17,624

24-Nov-2016

23:09

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547420.axmodel

6.3.4000.1044

72,920

24-Nov-2016

23:09

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547421.axmodel

6.3.4000.1044

26,840

24-Nov-2016

23:09

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547423.axmodel

6.3.1000.528

16,088

24-Nov-2016

23:09

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547424.axmodel

6.3.1000.529

26,328

24-Nov-2016

23:09

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547426.axmodel

6.3.1000.535

48,856

24-Nov-2016

23:09

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547427.axmodel

6.3.1000.535

12,504

24-Nov-2016

23:09

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547430.axmodel

6.3.1000.547

14,040

24-Nov-2016

23:09

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547432.axmodel

6.3.1000.564

35,544

24-Nov-2016

23:09

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547433.axmodel

6.3.1000.564

13,528

24-Nov-2016

23:09

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4548435.axmodel

6.3.1000.571

128,728

24-Nov-2016

23:09

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4548436.axmodel

6.3.1000.571

22,232

24-Nov-2016

23:09

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4548437.axmodel

6.3.1000.651

21,208

24-Nov-2016

23:09

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4548438.axmodel

6.3.1000.651

12,504

24-Nov-2016

23:09

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4548442.axmodel

6.3.1000.581

14,552

24-Nov-2016

23:09

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4548453.axmodel

6.3.1000.598

13,016

24-Nov-2016

23:09

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4548458.axmodel

6.3.1000.607

13,016

24-Nov-2016

23:09

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4548461.axmodel

6.3.1000.615

23,256

24-Nov-2016

23:09

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4548467.axmodel

6.3.1000.629

12,504

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4548473.axmodel

6.3.1000.646

15,576

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4548475.axmodel

6.3.1000.650

12,504

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4548478.axmodel

6.3.1000.652

13,528

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4548483.axmodel

6.3.1000.666

17,112

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4548486.axmodel

6.3.1000.669

19,160

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4548489.axmodel

6.3.1000.673

15,064

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4548492.axmodel

6.3.1000.676

44,248

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4548493.axmodel

6.3.1000.683

18,648

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4548506.axmodel

6.3.1000.694

35,544

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4548509.axmodel

6.3.1000.698

13,016

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4548513.axmodel

6.3.1000.702

51,928

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4548515.axmodel

6.3.1000.704

63,192

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4548517.axmodel

6.3.1000.706

18,648

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4548519.axmodel

6.3.1000.708

38,104

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4548520.axmodel

6.3.1000.709

13,528

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4548526.axmodel

6.3.1000.715

18,136

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4548535.axmodel

6.3.1000.730

169,688

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4548536.axmodel

6.3.1000.730

16,088

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4548538.axmodel

6.3.1000.735

17,112

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4548539.axmodel

6.3.1000.736

12,504

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4548540.axmodel

6.3.1000.736

16,600

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4548545.axmodel

6.3.1000.741

12,504

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4548546.axmodel

6.3.1000.742

12,504

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4548547.axmodel

6.3.1000.748

13,528

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4548549.axmodel

6.3.1000.751

22,232

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4548550.axmodel

6.3.1000.752

47,832

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4548551.axmodel

6.3.1000.752

156,376

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4548555.axmodel

6.3.1000.755

18,136

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4548556.axmodel

6.3.1000.756

15,064

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4548559.axmodel

6.3.1000.761

18,648

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4548564.axmodel

6.3.1000.773

19,160

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4548567.axmodel

6.3.1000.776

23,256

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4548568.axmodel

6.3.1000.776

12,504

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4548578.axmodel

6.3.1000.788

3,982,552

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4548579.axmodel

6.3.1000.788

156,376

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4548580.axmodel

6.3.1000.788

46,808

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4548584.axmodel

6.3.1000.792

20,184

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4548587.axmodel

6.3.1000.795

20,184

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4548592.axmodel

6.3.1000.804

14,040

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4548594.axmodel

6.3.1000.808

19,160

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4548595.axmodel

6.3.1000.809

66,776

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4548597.axmodel

6.3.1000.811

16,600

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4548600.axmodel

6.3.1000.814

66,776

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4548601.axmodel

6.3.1000.815

41,176

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4548606.axmodel

6.3.1000.828

14,040

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4549606.axmodel

6.3.1000.832

156,376

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4549609.axmodel

6.3.1000.834

14,040

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4549610.axmodel

6.3.1000.835

54,488

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4549611.axmodel

6.3.1000.835

12,504

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4549612.axmodel

6.3.1000.837

14,040

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4550612.axmodel

6.3.1000.838

13,528

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4550626.axmodel

6.3.1000.855

16,088

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4550631.axmodel

6.3.1000.863

156,376

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4550640.axmodel

6.3.1000.873

19,160

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4550646.axmodel

6.3.1000.879

15,064

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4550647.axmodel

6.3.1000.880

14,552

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4550648.axmodel

6.3.1000.881

13,016

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4550649.axmodel

6.3.1000.882

13,016

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4550651.axmodel

6.3.1000.886

43,736

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4550652.axmodel

6.3.1000.886

156,376

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4550653.axmodel

6.3.1000.887

13,528

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4550654.axmodel

6.3.1000.888

23,256

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4550667.axmodel

6.3.1000.905

18,136

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4550668.axmodel

6.3.1000.907

15,576

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4550678.axmodel

6.3.1000.919

16,088

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4550680.axmodel

6.3.1000.972

46,296

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4550683.axmodel

6.3.1000.931

50,392

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4550685.axmodel

6.3.1000.933

17,624

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4550692.axmodel

6.3.1000.946

13,016

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4550693.axmodel

6.3.1000.947

13,016

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4550695.axmodel

6.3.1000.952

16,088

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4550696.axmodel

6.3.1000.954

59,608

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4550700.axmodel

6.3.1000.961

18,648

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4550702.axmodel

6.3.1000.966

31,448

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4550703.axmodel

6.3.1000.969

27,352

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4550704.axmodel

6.3.1000.970

459,480

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4550705.axmodel

6.3.1000.970

24,792

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4551711.axmodel

6.3.1000.988

19,672

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4551714.axmodel

6.3.1000.992

20,184

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4551720.axmodel

6.3.1000.999

45,784

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4551722.axmodel

6.3.1000.1002

19,160

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4551723.axmodel

6.3.1000.1003

18,136

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4551727.axmodel

6.3.1000.1014

27,352

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4551731.axmodel

6.3.1000.1021

508,120

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4551732.axmodel

6.3.1000.1021

20,696

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4551733.axmodel

6.3.1000.1021

157,400

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4551736.axmodel

6.3.1000.1027

15,064

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4551744.axmodel

6.3.1000.1040

34,520

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4551753.axmodel

6.3.1000.1053

17,624

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4551771.axmodel

6.3.1000.1076

21,720

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4551775.axmodel

6.3.1000.1085

15,064

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4551789.axmodel

6.3.1000.1108

17,624

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4551790.axmodel

6.3.1000.1109

16,600

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4551792.axmodel

6.3.1000.1111

18,136

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4551794.axmodel

6.3.1000.1114

14,040

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4551797.axmodel

6.3.1000.1115

15,064

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4551799.axmodel

6.3.1000.1119

18,136

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4551813.axmodel

6.3.1000.1139

28,376

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4551819.axmodel

6.3.1000.1146

13,528

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4551823.axmodel

6.3.1000.1157

1,397,976

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4551824.axmodel

6.3.1000.1157

12,504

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4551825.axmodel

6.3.1000.1158

15,064

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4551827.axmodel

6.3.1000.1161

14,552

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4551830.axmodel

6.3.1000.1165

69,336

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4551842.axmodel

6.3.1000.1184

64,728

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4551851.axmodel

6.3.1000.1201

45,272

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4551862.axmodel

6.3.1000.1216

90,840

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4551876.axmodel

6.3.1000.1233

22,744

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4551878.axmodel

6.3.1000.1238

19,160

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4551882.axmodel

6.3.1000.1244

36,568

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4551883.axmodel

6.3.1000.1244

12,504

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4551884.axmodel

6.3.1000.1246

88,280

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4551886.axmodel

6.3.1000.1249

19,672

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4551887.axmodel

6.3.1000.1251

29,912

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4551896.axmodel

6.3.1000.1269

24,792

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4551901.axmodel

6.3.1000.1274

21,720

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4551908.axmodel

6.3.1000.1281

38,104

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4551920.axmodel

6.3.1000.1292

16,600

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4551926.axmodel

6.3.1000.1297

15,064

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4552930.axmodel

6.3.1000.1305

87,768

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4552934.axmodel

6.3.1000.1313

16,088

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4552936.axmodel

6.3.1000.1316

143,576

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4552937.axmodel

6.3.1000.1316

12,504

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4552941.axmodel

6.3.1000.1326

15,064

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4552952.axmodel

6.3.1000.1345

89,816

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4552958.axmodel

6.3.1000.1352

73,944

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4552962.axmodel

6.3.1000.1358

50,392

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4552995.axmodel

6.3.1000.1401

18,648

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4553003.axmodel

6.3.1000.1410

14,040

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4553010.axmodel

6.3.1000.1422

66,264

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4553015.axmodel

6.3.1000.1431

21,208

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4553022.axmodel

6.3.1000.1439

23,768

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4553026.axmodel

6.3.1000.1444

18,648

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4553031.axmodel

6.3.1000.1450

31,448

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4553032.axmodel

6.3.1000.1451

23,256

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4553033.axmodel

6.3.1000.1453

13,016

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4553037.axmodel

6.3.1000.1457

97,496

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4553038.axmodel

6.3.1000.1457

26,328

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4553041.axmodel

6.3.1000.1462

68,824

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4553042.axmodel

6.3.1000.1462

13,016

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4553043.axmodel

6.3.1000.1464

20,696

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4553045.axmodel

6.3.1000.1467

12,504

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4553046.axmodel

6.3.1000.1468

12,504

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4553056.axmodel

6.3.1000.1483

19,160

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4553060.axmodel

6.3.1000.1487

30,936

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4553066.axmodel

6.3.1000.1495

29,400

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4553075.axmodel

6.3.1000.1506

157,400

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4553080.axmodel

6.3.1000.1513

21,208

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4553082.axmodel

6.3.1000.1520

15,576

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4553093.axmodel

6.3.1000.1535

20,184

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4553110.axmodel

6.3.1000.1557

22,232

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4553111.axmodel

6.3.1000.1558

18,136

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4553112.axmodel

6.3.1000.1559

19,672

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4553113.axmodel

6.3.1000.1561

15,064

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4553117.axmodel

6.3.1000.1568

15,576

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4553138.axmodel

6.3.1000.1592

19,160

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4553141.axmodel

6.3.1000.1599

49,368

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4553147.axmodel

6.3.1000.1611

40,152

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4553148.axmodel

6.3.1000.1612

13,016

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4553153.axmodel

6.3.1000.1617

15,064

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4553154.axmodel

6.3.1000.1622

19,672

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4553158.axmodel

6.3.1000.1626

16,088

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4553159.axmodel

6.3.1000.1627

19,160

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4553165.axmodel

6.3.1000.1644

17,624

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4553172.axmodel

6.3.1000.1657

14,040

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4553176.axmodel

6.3.1000.1708

14,040

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4553186.axmodel

6.3.1000.1727

157,400

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4553187.axmodel

6.3.1000.1727

37,080

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4553189.axmodel

6.3.1000.1730

25,304

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4553194.axmodel

6.3.1000.1735

15,064

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4553198.axmodel

6.3.1000.1739

2,885,848

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4553199.axmodel

6.3.1000.1739

13,016

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4553201.axmodel

6.3.1000.1740

157,400

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4553210.axmodel

6.3.1000.1753

15,064

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4553213.axmodel

6.3.1000.1756

14,552

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4553214.axmodel

6.3.1000.1757

15,064

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4553229.axmodel

6.3.1000.1779

81,624

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4553230.axmodel

6.3.1000.1779

12,504

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4554225.axmodel

6.3.1000.1782

23,768

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4554227.axmodel

6.3.1000.1786

24,792

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4554230.axmodel

6.3.1000.1789

14,552

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4554231.axmodel

6.3.1000.1791

21,720

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4554249.axmodel

6.3.1000.1816

15,064

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4555263.axmodel

6.3.1000.1895

712,920

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4555264.axmodel

6.3.1000.1895

62,680

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4555276.axmodel

6.3.1000.1894

14,040

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4555277.axmodel

6.3.1000.1893

14,040

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4555279.axmodel

6.3.1000.1862

34,520

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4555280.axmodel

6.3.1000.1863

14,040

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4555283.axmodel

6.3.1000.1875

16,600

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4555293.axmodel

6.3.1000.1896

25,816

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4555296.axmodel

6.3.1000.1904

32,984

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4555297.axmodel

6.3.1000.1904

12,504

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4555302.axmodel

6.3.1000.1919

15,064

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4555304.axmodel

6.3.1000.1922

12,504

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4555305.axmodel

6.3.1000.1921

12,504

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4555306.axmodel

6.3.1000.1923

12,504

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4555307.axmodel

6.3.1000.1924

12,504

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4555312.axmodel

6.3.1000.1932

16,088

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4555314.axmodel

6.3.1000.1934

15,064

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4555320.axmodel

6.3.1000.1944

15,576

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4555321.axmodel

6.3.1000.1945

123,608

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4555322.axmodel

6.3.1000.1946

24,792

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4555325.axmodel

6.3.1000.1950

70,360

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4555327.axmodel

6.3.1000.1952

15,576

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4555328.axmodel

6.3.1000.1956

19,672

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4555333.axmodel

6.3.1000.1963

19,672

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4555334.axmodel

6.3.1000.1964

25,304

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4555336.axmodel

6.3.1000.1967

34,008

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4555337.axmodel

6.3.1000.1969

13,528

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4555362.axmodel

6.3.1000.1974

29,912

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4555363.axmodel

6.3.1000.1973

29,912

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4555364.axmodel

6.3.1000.1975

17,624

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4555370.axmodel

6.3.1000.1983

20,696

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4555373.axmodel

6.3.1000.1986

14,040

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4555374.axmodel

6.3.1000.1987

18,648

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4555379.axmodel

6.3.1000.1992

28,376

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4555388.axmodel

6.3.1000.2010

21,720

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4555389.axmodel

6.3.1000.2102

64,216

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4555393.axmodel

6.3.1000.2106

157,400

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4555394.axmodel

6.3.1000.2107

14,040

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4555395.axmodel

6.3.1000.2108

14,552

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4555399.axmodel

6.3.1000.2115

13,016

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4556401.axmodel

6.3.1000.2122

23,768

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4556406.axmodel

6.3.1000.2127

55,512

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4556407.axmodel

6.3.1000.2128

72,408

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4556411.axmodel

6.3.1000.2135

15,576

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4556421.axmodel

6.3.1000.2151

14,040

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4556425.axmodel

6.3.1000.2157

16,600

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4556430.axmodel

6.3.1000.2163

15,576

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4556434.axmodel

6.3.1000.2167

22,744

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4556437.axmodel

6.3.1000.2172

14,040

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4556444.axmodel

6.3.1000.2180

16,088

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4556455.axmodel

6.3.1000.2201

27,352

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4557463.axmodel

6.3.1000.2211

17,112

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4557468.axmodel

6.3.1000.2218

157,400

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4557491.axmodel

6.3.1000.2244

18,648

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4557502.axmodel

6.3.1000.2255

19,160

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4557507.axmodel

6.3.1000.2260

86,744

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4557508.axmodel

6.3.1000.2261

20,696

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4557517.axmodel

6.3.1000.2271

22,744

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4557522.axmodel

6.3.1000.2276

14,552

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4557525.axmodel

6.3.1000.2279

19,672

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4557544.axmodel

6.3.1000.2297

90,840

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4557545.axmodel

6.3.1000.2298

28,888

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4557547.axmodel

6.3.1000.2299

15,064

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4557554.axmodel

6.3.1000.2306

30,424

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4557556.axmodel

6.3.1000.2307

30,936

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4557566.axmodel

6.3.1000.2319

13,016

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4557571.axmodel

6.3.1000.2324

31,960

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4557575.axmodel

6.3.1000.2328

18,648

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4557576.axmodel

6.3.1000.2328

18,648

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4557581.axmodel

6.3.1000.2333

14,552

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4557587.axmodel

6.3.1000.2343

15,576

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4557591.axmodel

6.3.1000.2349

77,016

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4557599.axmodel

6.3.1000.2417

89,816

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4557605.axmodel

6.3.1000.2433

51,928

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4557606.axmodel

6.3.4000.1038

806,104

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4557607.axmodel

6.3.4000.1038

20,184

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4557613.axmodel

6.3.1000.2446

128,728

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4557614.axmodel

6.3.1000.2446

16,600

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4557617.axmodel

6.3.1000.2460

26,840

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4557619.axmodel

6.3.1000.2451

17,624

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4557624.axmodel

6.3.1000.2458

87,256

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4557626.axmodel

6.3.1000.2463

45,272

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4557629.axmodel

6.3.1000.2469

24,280

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4557630.axmodel

6.3.4000.1040

30,424

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4557631.axmodel

6.3.4000.1040

12,504

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4557641.axmodel

6.3.1000.2482

17,624

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4557643.axmodel

6.3.1000.2485

15,064

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4557645.axmodel

6.3.1000.2487

32,472

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4557646.axmodel

6.3.1000.2489

23,256

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4557648.axmodel

6.3.1000.2491

39,640

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4557657.axmodel

6.3.1000.2513

19,160

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4557661.axmodel

6.3.1000.2544

16,600

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4557663.axmodel

6.3.1000.2550

19,160

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4557670.axmodel

6.3.1000.2564

14,552

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4557678.axmodel

6.3.1000.2573

13,016

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4557685.axmodel

6.3.1000.2585

87,256

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4557697.axmodel

6.3.1000.2610

16,088

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4557705.axmodel

6.3.1000.2625

157,400

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4557707.axmodel

6.3.1000.2628

14,040

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4557708.axmodel

6.3.1000.2629

48,856

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4557718.axmodel

6.3.1000.2652

38,616

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4558726.axmodel

6.3.1000.2663

13,528

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4558750.axmodel

6.3.1000.2691

17,624

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4558755.axmodel

6.3.1000.2697

29,912

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4558762.axmodel

6.3.1000.2704

56,536

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4558763.axmodel

6.3.1000.2704

16,088

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4558773.axmodel

6.3.1000.2714

17,624

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4558792.axmodel

6.3.1000.2735

15,576

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4558793.axmodel

6.3.1000.2736

23,256

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4558794.axmodel

6.3.1000.2738

75,480

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4558795.axmodel

6.3.1000.2738

12,504

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4558807.axmodel

6.3.1000.2757

157,400

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4558815.axmodel

6.3.1000.2765

16,088

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4558816.axmodel

6.3.1000.2801

175,832

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4558817.axmodel

6.3.1000.2801

157,912

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4558818.axmodel

6.3.1000.2801

14,040

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4558822.axmodel

6.3.1000.2791

18,648

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4560830.axmodel

6.3.1000.2814

42,712

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4560832.axmodel

6.3.1000.2816

18,136

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4560839.axmodel

6.3.1000.2828

13,016

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4560842.axmodel

6.3.1000.2831

44,248

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4560847.axmodel

6.3.1000.2837

26,840

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4560856.axmodel

6.3.1000.2850

1,239,256

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4560857.axmodel

6.3.1000.2850

55,512

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4560858.axmodel

6.3.1000.2850

157,912

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4560860.axmodel

6.3.1000.2863

22,744

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4560862.axmodel

6.3.1000.2868

400,600

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4560863.axmodel

6.3.1000.2868

20,696

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4560865.axmodel

6.3.1000.2870

19,672

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4560867.axmodel

6.3.1000.2877

43,224

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4560871.axmodel

6.3.2000.2892

17,112

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4560884.axmodel

6.3.2000.2952

14,552

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4560886.axmodel

6.3.2000.2956

157,912

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4560887.axmodel

6.3.2000.2956

15,064

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4560888.axmodel

6.3.2000.2957

157,912

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4560889.axmodel

6.3.2000.2957

16,088

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4560894.axmodel

6.3.2000.2964

157,912

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4560895.axmodel

6.3.2000.2965

198,872

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4560896.axmodel

6.3.2000.2965

13,016

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4560902.axmodel

6.3.2000.2972

19,672

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4560904.axmodel

6.3.2000.2976

131,288

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4560905.axmodel

6.3.2000.2976

157,912

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4560906.axmodel

6.3.2000.2976

12,504

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4560907.axmodel

6.3.2000.2980

16,600

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4560926.axmodel

6.3.2000.3006

26,840

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4560934.axmodel

6.3.2000.3030

16,088

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4560935.axmodel

6.3.2000.3030

12,504

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4560954.axmodel

6.3.2000.3059

15,576

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4560958.axmodel

6.3.2000.3063

16,600

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4560959.axmodel

6.3.2000.3067

26,328

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4560960.axmodel

6.3.2000.3068

66,264

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4560961.axmodel

6.3.2000.3070

19,672

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4560964.axmodel

6.3.2000.3073

23,768

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4560967.axmodel

6.3.2000.3077

20,696

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4560969.axmodel

6.3.2000.3082

13,016

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4560980.axmodel

6.3.2000.3095

18,136

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4560987.axmodel

6.3.2000.3103

15,576

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4560990.axmodel

6.3.2000.3107

13,528

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4560995.axmodel

6.3.2000.3113

18,648

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4560999.axmodel

6.3.2000.3117

18,648

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4561001.axmodel

6.3.2000.3123

15,576

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4561006.axmodel

6.3.2000.3132

13,528

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4561010.axmodel

6.3.2000.3136

102,104

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4561035.axmodel

6.3.2000.3177

93,400

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4561042.axmodel

6.3.2000.3210

13,528

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4561043.axmodel

6.3.2000.3212

43,224

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4561047.axmodel

6.3.2000.3220

54,488

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4561050.axmodel

6.3.2000.3226

19,672

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4561055.axmodel

6.3.2000.3234

21,720

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4561057.axmodel

6.3.2000.3236

17,624

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4561060.axmodel

6.3.2000.3240

30,936

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4561062.axmodel

6.3.2000.3242

17,624

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4561063.axmodel

6.3.2000.3244

157,912

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4561070.axmodel

6.3.2000.3253

24,280

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4561075.axmodel

6.3.2000.3269

14,552

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4561082.axmodel

6.3.2000.3280

42,200

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4561097.axmodel

6.3.2000.3312

17,112

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4561098.axmodel

6.3.2000.3313

107,736

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4561102.axmodel

6.3.2000.3318

103,640

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4561103.axmodel

6.3.2000.3318

19,672

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4561106.axmodel

6.3.2000.3323

158,424

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4561113.axmodel

6.3.2000.3334

158,424

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4561120.axmodel

6.3.2000.3340

88,280

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4561121.axmodel

6.3.2000.3341

16,088

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4561124.axmodel

6.3.2000.3344

15,576

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4561135.axmodel

6.3.2000.3355

27,864

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4561146.axmodel

6.3.2000.3375

558,296

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4561166.axmodel

6.3.2000.3396

29,400

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4561170.axmodel

6.3.2000.3401

151,256

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4561182.axmodel

6.3.2000.3412

14,040

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4561192.axmodel

6.3.2000.3423

88,280

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4561200.axmodel

6.3.2000.3433

109,272

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4561202.axmodel

6.3.2000.3437

76,504

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4561203.axmodel

6.3.2000.3437

12,504

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4561207.axmodel

6.3.2000.3441

19,672

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4561216.axmodel

6.3.2000.3451

43,736

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4561235.axmodel

6.3.2000.3471

70,360

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4561255.axmodel

6.3.2000.3492

13,528

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4561260.axmodel

6.3.2000.3572

17,112

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4561261.axmodel

6.3.2000.3604

16,088

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4561267.axmodel

6.3.2000.3501

21,208

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4561272.axmodel

6.3.2000.3506

17,112

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4561277.axmodel

6.3.2000.3511

17,112

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4561288.axmodel

6.3.2000.3520

32,472

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4561289.axmodel

6.3.2000.3520

158,424

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4561306.axmodel

6.3.2000.3531

18,648

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4561326.axmodel

6.3.2000.3552

98,520

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4561327.axmodel

6.3.2000.3553

19,160

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4561329.axmodel

6.3.2000.3556

158,424

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4561335.axmodel

6.3.2000.3565

83,160

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4561336.axmodel

6.3.2000.3565

158,936

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4561337.axmodel

6.3.2000.3565

20,184

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4561340.axmodel

6.3.2000.3585

1,129,176

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4561341.axmodel

6.3.2000.3585

75,992

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4561342.axmodel

6.3.2000.3585

158,424

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4561353.axmodel

6.3.2000.3618

15,576

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4561356.axmodel

6.3.2000.3624

235,736

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4561359.axmodel

6.3.2000.3628

331,480

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4561360.axmodel

6.3.2000.3629

1,060,056

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4561361.axmodel

6.3.2000.3629

14,040

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4561372.axmodel

6.3.2000.3679

46,296

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4561377.axmodel

6.3.2000.3686

566,488

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4561379.axmodel

6.3.2000.3688

27,352

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4561383.axmodel

6.3.2000.3696

42,200

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4561412.axmodel

6.3.2000.3744

39,128

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4561424.axmodel

6.3.2000.3766

14,552

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4561425.axmodel

6.3.2000.3768

15,576

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4561426.axmodel

6.3.4000.1045

229,592

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4561440.axmodel

6.3.2000.3799

18,648

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4561446.axmodel

6.3.2000.3814

18,648

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4562460.axmodel

6.3.2000.3854

13,528

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4562470.axmodel

6.3.2000.3877

16,600

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4562487.axmodel

6.3.2000.3905

63,192

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4562494.axmodel

6.3.2000.3914

13,016

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4562496.axmodel

6.3.2000.3916

28,376

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4562509.axmodel

6.3.2000.4009

24,280

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4562527.axmodel

6.3.2000.3946

41,176

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4562530.axmodel

6.3.2000.3951

86,744

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4562543.axmodel

6.3.2000.3969

20,696

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4562556.axmodel

6.3.2000.3985

19,672

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4562560.axmodel

6.3.2000.3990

108,760

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4562561.axmodel

6.3.2000.3990

13,528

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4562571.axmodel

6.3.2000.4004

19,160

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4562575.axmodel

6.3.2000.4011

18,648

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4562579.axmodel

6.3.2000.4016

158,936

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4562606.axmodel

6.3.2000.4088

51,416

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4563629.axmodel

6.3.2000.4147

34,008

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4563634.axmodel

6.3.2000.4152

44,248

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4563651.axmodel

6.3.2000.4189

13,528

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4563664.axmodel

6.3.2000.4208

22,232

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4563703.axmodel

6.3.2000.4291

18,136

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4563734.axmodel

6.3.2000.4347

43,224

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4563742.axmodel

6.3.2000.4358

14,040

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4563757.axmodel

6.3.2000.4388

158,936

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4563759.axmodel

6.3.2000.4389

158,936

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4563766.axmodel

6.3.2000.4396

32,472

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4563804.axmodel

6.3.2000.4434

13,016

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4563821.axmodel

6.3.2000.4451

15,064

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4563830.axmodel

6.3.2000.4464

17,624

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4563845.axmodel

6.3.2000.4483

58,584

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4563846.axmodel

6.3.2000.4483

12,504

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4563847.axmodel

6.3.4000.1042

85,720

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4563848.axmodel

6.3.4000.1042

12,504

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4563853.axmodel

6.3.2000.4509

176,344

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4563854.axmodel

6.3.2000.4509

12,504

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4563860.axmodel

6.3.2000.4504

158,936

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4563886.axmodel

6.3.2000.4568

16,088

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4563891.axmodel

6.3.2000.4571

56,024

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4563892.axmodel

6.3.2000.4571

12,504

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4563906.axmodel

6.3.2000.4653

74,968

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4563907.axmodel

6.3.2000.4653

158,936

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4563908.axmodel

6.3.2000.4653

27,352

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4563924.axmodel

6.3.2000.4609

32,984

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4563928.axmodel

6.3.2000.4612

15,064

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4563939.axmodel

6.3.2000.4634

158,936

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4563961.axmodel

6.3.2000.4679

15,576

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4563988.axmodel

6.3.2000.4709

26,328

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4563989.axmodel

6.3.2000.4710

27,864

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4564003.axmodel

6.3.2000.4734

65,240

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4564008.axmodel

6.3.2000.4743

59,096

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4564009.axmodel

6.3.2000.4743

158,936

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4564013.axmodel

6.3.2000.4753

17,112

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4564016.axmodel

6.3.2000.4761

16,088

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4564017.axmodel

6.3.2000.4762

17,112

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4564075.axmodel

6.3.2000.4857

158,936

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4564106.axmodel

6.3.2000.4893

14,040

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4564107.axmodel

6.3.2000.4893

158,936

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4564111.axmodel

6.3.2000.4894

159,448

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4564121.axmodel

6.3.2000.4904

18,136

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4564122.axmodel

6.3.2000.4905

53,464

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4564123.axmodel

6.3.2000.4906

47,832

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4564124.axmodel

6.3.2000.4906

13,528

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4564137.axmodel

6.3.2000.4923

96,984

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4564138.axmodel

6.3.2000.4923

159,448

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4564139.axmodel

6.3.2000.4923

12,504

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4564140.axmodel

6.3.2000.4924

49,880

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4564143.axmodel

6.3.2000.4926

22,232

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4564145.axmodel

6.3.2000.4928

66,776

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4564148.axmodel

6.3.3000.284

159,448

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4564158.axmodel

6.3.2000.4940

221,400

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4564159.axmodel

6.3.2000.4940

12,504

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4564160.axmodel

6.3.3000.316

13,528

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4564167.axmodel

6.3.3000.304

19,672

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4564180.axmodel

6.3.2000.4959

21,720

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4564181.axmodel

6.3.2000.4959

12,504

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4564191.axmodel

6.3.2000.4968

13,016

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4564192.axmodel

6.3.2000.4970

13,528

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4564198.axmodel

6.3.2000.4977

58,584

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4564200.axmodel

6.3.2000.4978

105,688

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4564201.axmodel

6.3.2000.4978

12,504

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4564208.axmodel

6.3.2000.4984

159,448

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4564210.axmodel

6.3.2000.4985

159,448

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4564218.axmodel

6.3.2000.4991

159,448

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4564220.axmodel

6.3.2000.4992

22,232

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4564227.axmodel

6.3.3000.335

67,800

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4564230.axmodel

6.3.3000.290

26,840

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4565254.axmodel

6.3.3000.350

124,120

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4565256.axmodel

6.3.3000.351

29,400

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4565261.axmodel

6.3.3000.360

36,056

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4565275.axmodel

6.3.3000.383

164,568

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4565276.axmodel

6.3.3000.383

12,504

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4565283.axmodel

6.3.3000.396

23,256

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4565285.axmodel

6.3.3000.402

12,504

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4565286.axmodel

6.3.3000.403

12,504

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4565305.axmodel

6.3.3000.433

104,664

24-Nov-2016

23:08

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4565306.axmodel

6.3.3000.433

13,016

24-Nov-2016