היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

עליך להוסיף שדה 'מספר' או 'מטבע' לטבלה כאשר עליך לאחסן נתונים מספריים, כגון נתוני מכירות והכנסות או נתוני אוכלוסיה. שקול גם את גודל השדה האופטימלי ואת המאפיינים הנומריים (כגון מקומות עשרוניים, ייחודיות ואם נדרשים) בעת יצירת נתונים מספריים.

במאמר זה

הבנת שדות 'מספר' ו'מטבע'

השתמש בשדה 'מספר' עבור כל החישובים המתמטיים, כולל כסף והנתונים הדורשים מידה גבוהה של דיוק, או עבור נתונים שאין ברצונך לעגל כלפי מעלה או מטה. גודל הערכים שאתה מאחסן בשדה מספר או מטבע תלוי באופן שבו אתה מגדיר את המאפיין גודל שדה. לדוגמה, באפשרותך להגדיר שדות כך שיכילו ערכים של בית אחד, 2 בתים, 4 בתים, 8 בתים או 16 בתים, וכן מזהי שכפול (ערכי מזהים ייחודיים כלליים או מזהי GUID) וערכים עשרוניים. הטבלה הבאה מפרטת את הערכים שכל הגדרת גודל שדה יכולה להכיל ומסבירה מתי להשתמש בכל הגדרת גודל.

הגדרת גודל שדה

Description

בית

מספר שלם של בית אחד המכיל ערכים בין 0 ל- 255.

מספר שלם

מספר שלם של 2 בתים המכיל ערכים בין -32,768 ל- +32,767.

מספר שלם ארוך

מספר שלם בן 4 בתים המכיל ערכים מ- -2,147,483,648 עד 2,147,483,647.

(לא ישים)

מספר שלם של 8 בתים המכיל ערכים מ- -2^31 עד 2^31-1

Single

מספר שלם בן 4 בתים המכיל ערכים בין -3.4 x 1038 לבין +3.4 x 1038 ול- 7 ספרות משמעותיות.

Double

מספר נקודה צפה של 8 בתים המכיל ערכים מ- -1.797 x 10308 עד +1.797 x 10308 ול- 15 ספרות משמעותיות.

מזהה שכפול

מזהה ייחודי כללי (GUID) של 16 בתים. מזהי GUID שנוצרו באופן אקראי ארוכים מספיק כך שספקי הנתונים אינם חופפים. ניתן להשתמש בהן למגוון אפליקציות, כגון מעקב אחר מוצרים.

Decimal

מספר שלם של 12 בתים עם דיוק עשרוני מוגדר אשר יכול להכיל ערכים מ- -1028 עד +1028. דיוק ברירת המחדל הוא 0. קנה המידה המהווה ברירת מחדל (מספר המקומות העשרוניים המוצגים) הוא 18. באפשרותך להגדיר את קנה המידה עד 28.

לראש הדף

הוספת שדה 'מספר' או 'מטבע' בתצוגת גליון נתונים

באפשרותך להוסיף שדה מספר או מטבע לטבלה חדשה או קיימת בתצוגת גליון נתונים.

הוספה לטבלה קיימת

 1. פתח את הטבלה בתצוגת גליון נתונים.

 2. במידת הצורך, גלול אופקית לשדה הריק הראשון.

 3. לחץ פעמיים על שורת הכותרת ולאחר מכן הקלד שם עבור השדה החדש.

 4. בחר לחץ כדי להוסיף ולאחר מכן בחרמספר, מספר גדול או מטבע מהרשימה.

 5. לחץ פעמיים על שורת הכותרת החדשה ולאחר מכן הקלד שם בעל משמעות עבור השדה החדש.

 6. שמור את השינויים שערכת.

הוסף לטבלה חדשה

 1. בכרטיסיה יצירה, בקבוצה טבלאות, לחץ על טבלה.

 2. לחץ על שמור, ובתיבת הדו-שיח שמירה בשם, הזן שם עבור הטבלה החדשה.

 3. בחר לחץ כדי להוסיף ולאחר מכן בחרמספר, מספר גדול או מטבע מהרשימה.

 4. לחץ פעמיים על שורת הכותרת החדשה ולאחר מכן הקלד שם בעל משמעות עבור השדה החדש.

 5. שמור את השינויים שערכת.

לראש הדף

הוספת שדה 'מספר' או 'מטבע' בתצוגת עיצוב

באפשרותך להוסיף שדה מספר או מטבע לטבלה חדשה או קיימת בתצוגת עיצוב.

הוספה לטבלה קיימת

 1. פתח את הטבלה בתצוגת עיצוב‏.

 2. בעמודה שם שדה , בחר את השורה הריקה הראשונה ולאחר מכן הקלד שם עבור השדה.

 3. בחר את התא הסמוך בעמודה סוג נתונים ולאחר מכן בחר מספר, מספר גדול או מטבע מהרשימה.

 4. שמור את השינויים שערכת.

הוסף לטבלה חדשה

 1. בכרטיסיה יצירה, בקבוצה טבלאות, לחץ על טבלה.

 2. לחץ על שמור, ובתיבת הדו-שיח שמירה בשם, הזן שם עבור הטבלה החדשה.

 3. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על כרטיסיית המסמך של הטבלה החדשה ולחץ על תצוגת עיצוב.

 4. בעמודה שם שדה , בחר את השורה הריקה הראשונה והקלד שם עבור השדה.

 5. בחר את התא הסמוך בעמודה סוג נתונים ולאחר מכן בחר מספר, מספר גדול או מטבע מהרשימה.

 6. שמור את השינויים שערכת.

לראש הדף

הגדרה או שינוי של מאפייני שדה 'מספר' או 'מטבע'

באפשרותך להשתמש בתצוגת גליון נתונים כדי להגדיר קבוצת משנה של מאפייני שדה, כגון Is Required או Unique, אך להשתמש בתצוגת עיצוב כדי להגדיר את כל המאפיינים הזמינים, כולל מסיכת קלט או כיתוב.

 1. פתח את הטבלה בתצוגת עיצוב‏.

 2. בכרטיסיה כללי במקטע התחתון של מעצב הטבלאות, תחת מאפייני שדה, אתר את המאפיין שברצונך לשנות.

 3. בחר את השדה לצד שם המאפיין. בהתאם למאפיין, עליך להזין נתונים (כגון טקסט ברירת מחדל או מסיכת קלט), להפעיל את בונה הביטויים על-ידי לחיצה על ..., או לבחור אפשרות מתוך רשימה.

  לקבלת מידע אודות אופן השימוש בכל מאפיין שדה, בחר את המאפיין ולאחר מכן הקש F1.

לראש הדף

מחיקת שדה 'מספר' או 'מטבע'

חשוב    בעת מחיקת שדה מספר המכיל נתונים, נתונים אלה יאבדו לצמיתות - לא תוכל לבטל את המחיקה. מסיבה זו, עליך לגבות את מסד הנתונים שלך לפני שתמחק שדות טבלה או רכיבי מסד נתונים אחרים.

מחיקה בתצוגת גליון נתונים

 1. פתח את הטבלה בתצוגת גליון נתונים.

 2. אתר את השדה מספר, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שורת הכותרת (שם השדה) ולאחר מכן לחץ על מחק עמודה.

 3. לחץ על כן כדי לאשר את המחיקה.

מחיקה בתצוגת עיצוב

 1. פתח את הטבלה בתצוגת עיצוב‏.

 2. לחץ על בורר השורות (הריבוע הריק) לצד השדה מספר ולאחר מכן הקש DELETE, או לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על בורר השורות ולאחר מכן לחץ על מחק שורות.

 3. לחץ על כן כדי לאשר את המחיקה.

לראש הדף

הפניה למאפיין שדה 'מספר' ו'מטבע'

בעת שימוש בתצוגת עיצוב כדי להוסיף שדה מספר או מטבע לטבלה, באפשרותך להגדיר ולשנות כמה מאפיינים עבור השדה. טבלה זו מפרטת ומתארת את מאפייני השדה 'מספר' ו'מטבע' ומסבירה את ההשלכות של הגדרה או שינוי שלהם.

מאפיין

שימוש

גודל שדה

קובע את גודל הערך שבאפשרותך להזין ולאחסן בשדה.

עיצוב

הזן תווי עיצוב מותאמים אישית כדי להגדיר תבנית תצוגה. תבניות המוגדרות כאן מופיעות בגליונות נתונים, בטפסים ובדוחות.

מקומות עשרוניים

הגדרת מספר המקומות העשרוניים עבור הערכים בשדה. ערך ברירת מחדל: אוטומטי. ערכים אפשריים אחרים טווחים בין 0 ל - 15.

מסיכת קלט

עליך להגדיר מסיכת קלט כאשר עליך לשלוט באופן שבו משתמשים מזזנים נתונים בשדה.

לקבלת מידע נוסף אודות שימוש במסיכות קלט, עיין במאמר יצירת מסיכת קלט להזנת ערכי שדה או בקרה בתבנית ספציפית.

כיתוב

מציין את שם שדה הטקסט. מאפיין זה מקבל עד 2,048 תווים. אם לא תציין כיתוב, Access מחיל את שם השדה המוגדר כברירת מחדל.

ערך ברירת מחדל

מציין את הערך המופיע באופן אוטומטי בשדה בעת יצירת רשומה חדשה.

כלל אימות

מציין את הדרישות עבור נתונים שהוזנו ברשומה שלמה, בשדה בודד או בפקד. כאשר משתמשים מזנים נתונים המפרים את הכלל, באפשרותך להשתמש במאפיין טקסט אימות כדי לציין את הודעת השגיאה המתוצאת. אורך מרבי: 2,048 תווים.

לקבלת מידע נוסף אודות יצירת כללי אימות, עיין במאמר יצירת כלל אימות לאימות נתונים בשדה.

טקסט אימות

מציין את הטקסט בה הודעת השגיאה שמופיעה כאשר משתמשים מפרים כלל אימות. אורך מרבי: 255 תווים.

לקבלת מידע נוסף אודות יצירת כללי אימות, עיין במאמר יצירת כלל אימות לאימות נתונים בשדה.

נדרש

כאשר מאפיין זה מוגדר לכן, עליך להזין ערך בשדה או בפקדים המאוגדים לשדה. בנוסף, הערך אינו יכול להיות Null.

סדור באינדקס

השתמש באינדקס כדי להאיץ פעולות של שאילתות, מיון וקיבוץ מול כמויות גדולות של נתונים. באפשרותך גם להשתמש באינדקסים כדי למנוע ממשתמשים להזין ערכים כפולים. אפשרויות:

 • לא     ביטול יצירת האינדקס (ברירת מחדל).

 • כן (אפשר כפילות)     יצירת אינדקס עבור השדה ותאפשר ערכים כפולים. לדוגמה, ייתכן שיש לך שם פרטי ושם משפחה כפולים.

 • כן (ללא כפילות)     אינדקס השדה ואינו מאפשר ערכים כפולים, כל הערכים הם ייחודיים.

יישור טקסט

מציין את היישור עבור נתונים:

 • כללי     יישור טקסט לשמאל, מספרים ותאריכים לימין (הגדרת ברירת המחדל).

 • שמאל     יישור כל הטקסט, התאריכים והמספרים לשמאל.

 • ימין     יישור כל הטקסט, התאריכים והמספרים לימין.

 • מרכז     מרכוך כל הטקסט, התאריכים והמספרים.

 • להפיץ     מיישר לשני הצדדים את כל הטקסט, התאריכים והמספרים בצורה שווה כנגד שני הצדדים של השדה או תיבת הטקסט.

לראש הדף

זקוק לעזרה נוספת?

מעוניין באפשרויות נוספות?

גלה את יתרונות המנוי, עיין בקורסי הדרכה, למד כיצד לאבטח את המכשיר שלך ועוד.

קהילות עוזרות לך לשאול שאלות ולהשיב עליהן, לתת משוב ולשמוע ממומחים בעלי ידע עשיר.

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?
בלחיצה על 'שלח', אתה מאפשר למשוב שלך לשפר מוצרים ושירותים של Microsoft. מנהל ה-IT שלך יוכל לאסוף נתונים אלה. הצהרת הפרטיות.

תודה על המשוב!

×