דלג לתוכן הראשי
היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

עבור החלפת כל הערכים NA באפס או תוכן אחר יש צורך להמיר נתונים מתוך ערכת נתוני קלט לערכת הנתונים הפלט באמצעות הפונקציה

rxDataStep.

דוגמת script עבור החלפת כל NA בקובץ xdf "AirlineDemoSmall.xdf" מוצג להלן:

# Create a data frame with missing valuesset.seed(17)
myDataF <- data.frame(x = rnorm(100), y = runif(100), z = rgamma(100, shape = 2))
xmiss <- seq.int(from = 5, to = 100, by = 5)
ymiss <- seq.int(from = 2, to = 100, by = 5)
myDataF$x[xmiss] <- NA
myDataF$y[ymiss] <- NA


# Convert into a xdf
myDataNA<-file.path(getwd(),"myDataNA.xdf")

trsfxdf<-rxDataStep(inData=myDataF,outFile=myDataNA,overwrite=TRUE)

writeLines("\n\nXdf Generated with random NA values")
print(rxGetInfo(myDataF, n = 15)$data)     # Test ouput data 
##
## Use from here if there is an existing xdf.
## replace myDataNA with your xdf file
##
writeLines("\n\nVariables that contains NA values (Missing Observations)")
(mySum <- rxSummary(~., data = myDataNA)$sDataFrame)

# Find variables that are missing
transVars <- mySum$Name[mySum$MissingObs > 0]
print(transVars) #Test detected variables

# create a function to replace NA vals with mean
NAreplace <- function(dataList) {
        replaceFun <- function(x) {
              x[is.na(x)] <- replaceValue
              return(x)
        }
 dataList <- lapply(dataList, replaceFun)
 return(dataList)
}
#
myDataRMV<-file.path(getwd(),"myDataRMV.xdf")       # Replace Missing Value 
trsfxdf<- rxDataStep(inData = myData1, outFile = myDataRMV,
     transformFunc = NAreplace, 
     transformVars = transVars,
     transformObjects = list(replaceValue = "REPLACED MISSING VALUE"),
     overwrite=TRUE)
writeLines("\n\nTransformed xdf with NA replaced by Value")
print(rxGetInfo(myDataRMV, n=15)$data)     # Test output data

זקוק לעזרה נוספת?

מעוניין באפשרויות נוספות?

גלה את יתרונות המנוי, עיין בקורסי הדרכה, למד כיצד לאבטח את המכשיר שלך ועוד.

קהילות עוזרות לך לשאול שאלות ולהשיב עליהן, לתת משוב ולשמוע ממומחים בעלי ידע עשיר.

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?
בלחיצה על 'שלח', אתה מאפשר למשוב שלך לשפר מוצרים ושירותים של Microsoft. מנהל ה-IT שלך יוכל לאסוף נתונים אלה. הצהרת הפרטיות.

תודה על המשוב!

×