Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

עדכון מצטבר זה מתקן את רשימת הבעיות המתוארות במאמרי מאגר הידע במקטע "שיפורים ובעיות המכיל העדכון המצטבר". הוא גם משפר את המהימנות, היציבות והביצועים של שרת רכיבי אינטרנט של 2013 שרת Lync. מספר הגירסה של עדכון זה היא 5.0.8308.987.

שיפורים ובעיות המכיל העדכון המצטבר

עדכון מצטבר זה פותר את הבעיה הנדונה במאמר הבא מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:

בעיה זו הוצגה בינואר העדכונים המצטבר עבור 2013 שרת Lync.

כיצד להתקין את העדכון

כדי להתקין את העדכון המצטבר עבור שרת רכיבי אינטרנט 2013 שרת Lync, השתמש באחת מהשיטות הבאות.

שיטה 1: מתקין העדכון המצטבר שרת

מתקין העדכון המצטבר של השרת מחיל את כל העדכונים עבור תפקיד השרת המתאים בפעולה אחת. כדי להשתמש מתקין העדכון המצטבר של השרת, בצע את הפעולות הבאות.

הערה

אם בקרת חשבון משתמש (UAC) מופעלת, עליך להפעיל את מתקין העדכון המצטבר של השרת באמצעות הרשאות מלאות כדי לוודא כי כל העדכונים מותקנים כראוי.

 1. הורד את מתקין העדכון המצטבר של השרת.

 2. הפעל את מתקין העדכון המצטבר של השרת באמצעות ממשק המשתמש או שורת פקודה.

  הערה כאשר תלחץ על התקנת עדכונים, ממשק המשתמש מציין אילו עדכונים מותקנים.

  כדי להפעיל את תוכנית ההתקנה, הפעל את הפקודה הבאה:

  LyncServerUpdateInstaller.exe הערות נקודות תבליט הבאים מתארים את הפרמטרים שבהם תוכל להשתמש עם הפקודה LyncServerUpdateInstaller.exe :

  • האפשרות /silentmode מחילה את כל העדכונים הישימים ברקע.

  • האפשרויות /silentmode /forcereboot יחד חלות על כל העדכונים הישימים ברקע. בנוסף, בוררים אלה באופן אוטומטי להפעיל מחדש את השרת בסוף תהליך ההתקנה, אם יש צורך בכך.

  • האפשרות /extractall מחלץ את העדכונים של תוכנית ההתקנה, ולאחר מכן שומר את העדכונים בתיקיית משנה ששמה "ו'נשלף" בתיקייה שממנה הפעלת הפקודה.

לאחר שתפעיל את Lync המצטבר עדכון המתקין של שרת, עליך לעדכן את כל שרתי הקצה העורפי ישים. ראה כיצד לעדכן את השרתים עורפי.

שיטה 2: Microsoft Update

העדכון זמין גם באתר האינטרנט של Microsoft Update .

הערה לאחר שתתקין עדכון זה באמצעות Microsoft Update, עליך לעדכן את מסדי הנתונים בשרתים העורפיים. ראה כיצד לעדכן את מסדי הנתונים בשרתים העורפיים.

דרישות מוקדמות

אין תנאים מוקדמים להתקנת עדכון מצטבר זה.

מידע בנושא רישום

כדי להשתמש באחד העדכונים בחבילה זו, אינך צריך לבצע שינויים כלשהם ברישום.

מידע על החלפת עדכונים

עדכון מצטבר זה מחליף 5.0.8308.984 עדכון מצטבר ינואר 2017עבור שרת רכיבי אינטרנט 2013 שרת Lync.

דרישת הפעלה מחדש

ייתכן שיהיה עליך להפעיל מחדש את המחשב לאחר החלת עדכון זה מצטבר.

עדכן מידע אודות התקנה של חבילה

כדי להתקין את חבילת עדכון מצטבר זה, התקן את החבילה WebComponents.msp במחשבים בעלי אחד מתפקידי השרת הבאות:

 • 2013 שרת Lync - Server Standard Edition

 • שרת חזיתי של 2013 שרת Lync - Enterprise Edition-

 • 2013 שרת Lync - שרת במאי

מידע בדבר הסרת ההתקנה

כדי להסיר את חבילת עדכון מצטבר זה, השתמש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה.

אם אתה מתבקש עבור קבצי המקור בעת התקנת העדכון, הכנס את תקליטור המקור או ספק את הנתיב למיקום של קבצי המקור.

לאחר שתסיר את חבילת עדכון מצטבר זה, Internet Information Services (IIS) יפסיקו לפעול. מצב זה מתרחש מכיוון שהקובץ ApplicationHost.config הוא שונה בעת הסרת התקנה של חבילת עדכון מצטבר זה.

הערה הקובץ ApplicationHost.config ממוקם בספריה הבאה:

%Windir%\System32\inetsrv\config\

השינויים הבאים חלים על הקובץ ApplicationHost.config:

 • ערכים כפולים נוצרים בסעיפים לאחר < נתיב מיקום = overrideMode "Lync Server באתר האינטרנט הפנימי" = "אפשר" > ו- < נתיב מיקום = overrideMode "Lync Server אתר אינטרנט חיצוני" = "אפשר" > תגיות.

  לאחר שתסיר את חבילת עדכון מצטבר זה, שני מקטעים אלה להיראות כך:

  < נתיב מיקום = overrideMode "Lync Server באתר האינטרנט הפנימי" = "אפשר" >
  <system.webServer>
  <security>
  <authentication>
  <windowsAuthentication/>
  <windowsAuthentication/>
  </authentication>
  <authentication/>
  </security>
  <security/>
  </system.webServer>
  <system.webServer/>
  </location>
  < נתיב מיקום = overrideMode "Lync Server אתר אינטרנט חיצוני" = "אפשר" >
  <system.webServer>
  <security>
  <authentication>
  <windowsAuthentication/>
  <windowsAuthentication/>
  </authentication>
  <authentication/>
  </security>
  <security/>
  </system.webServer>
  <system.webServer/>
  </location>

 • הערכים הבאים נוצרים לפני ה < / תצורה > תג בסוף הקובץ:

  • < נתיב מיקום = overrideMode "Lync Server באתר האינטרנט הפנימי" = "אפשר" / >

  • < נתיב מיקום = overrideMode "Lync Server אתר אינטרנט חיצוני" = "אפשר" / >

כדי לפתור בעיה זו, בצע את הפעולות הבאות:

 1. למחוק ערכים כפולים בשני המקטעים לאחר < נתיב מיקום = overrideMode "Lync Server באתר האינטרנט הפנימי" = "אפשר" > ו- < נתיב מיקום = overrideMode "Lync Server אתר אינטרנט חיצוני" = "אפשר" > תגיות. לאחר שתעשה זאת, בשני הסעיפים אמור להיראות כך:

  < נתיב מיקום = overrideMode "Lync Server באתר האינטרנט הפנימי" = "אפשר" >
  <system.webServer>
  <security>
  <authentication>
  <windowsAuthentication/>
  </authentication>
  </security>
  </system.webServer>
  </location>
  < נתיב מיקום = overrideMode "Lync Server אתר אינטרנט חיצוני" = "אפשר" >
  <system.webServer>
  <security>
  <authentication>
  <windowsAuthentication/>
  </authentication>
  </security>
  </system.webServer>
  </location>

 2. מחק את הערכים הבאים בסוף הקובץ ApplicationHost.config:

  • < נתיב מיקום = overrideMode "Lync Server באתר האינטרנט הפנימי" = "אפשר" / >

  • < נתיב מיקום = overrideMode "Lync Server אתר אינטרנט חיצוני" = "אפשר" / >

 3. שמור את הקובץ ApplicationHost.config, ולאחר מכן להפעיל מחדש את IIS.

פרטי קובץ

הגירסה העולמית של עדכון מצטבר זה משתמש חבילת Microsoft Windows Installer כדי להתקין את העדכון המצטבר.

לאחר התקנת העדכון המצטבר, הגירסה הגלובלית של עדכון מצטבר זה כוללת את תכונות הקובץ, או גירסה מאוחרת יותר של מאפייני הקובץ, המנויים בטבלה הבאה:


שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Directory_persistentchatextrm_web.config

לא ישים

793

25-Nov-2014

19:19

לא ישים

Directory_persistentchatintrm_web.config

לא ישים

794

25-Nov-2014

19:19

לא ישים

Ext_error.aspx.az_latn_az.resx

לא ישים

6,579

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

Ext_error.aspx.be_by.resx

לא ישים

6,696

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

Ext_error.aspx.bg_bg.resx

לא ישים

6,759

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

Ext_error.aspx.de_de.resx

לא ישים

6,627

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

Ext_error.aspx.eu_es.resx

לא ישים

6,614

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

Ext_error.aspx.fa_ir.resx

לא ישים

6,702

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

Ext_error.aspx.fil_ph.resx

לא ישים

6,612

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

Ext_error.aspx.id_id.resx

לא ישים

6,524

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

Ext_error.aspx.ko_kr.resx

לא ישים

6,557

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

Ext_error.aspx.lt_lt.resx

לא ישים

6,584

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

Ext_error.aspx.mk_mk.resx

לא ישים

6,784

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

Ext_error.aspx.ms_my.resx

לא ישים

6,538

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

Ext_error.aspx.sq_al.resx

לא ישים

6,562

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

Ext_error.aspx.sr_cyrl_cs.resx

לא ישים

6,723

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

Ext_error.aspx.uz_latn_uz.resx

לא ישים

6,605

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

Ext_rgsclients.az_latn_az.resx

לא ישים

6,328

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

Ext_rgsclients.be_by.resx

לא ישים

6,328

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

Ext_rgsclients.fa_ir.resx

לא ישים

6,328

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

Ext_rgsclients.fil_ph.resx

לא ישים

6,328

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

Ext_rgsclients.mk_mk.resx

לא ישים

6,328

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

Ext_rgsclients.sq_al.resx

לא ישים

6,328

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

Ext_rgsclients.uz_latn_uz.resx

לא ישים

6,328

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

Ext_tab.aspx.az_latn_az.resx

לא ישים

8,057

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

Ext_tab.aspx.be_by.resx

לא ישים

8,540

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

Ext_tab.aspx.fa_ir.resx

לא ישים

8,599

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

Ext_tab.aspx.fil_ph.resx

לא ישים

8,112

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

Ext_tab.aspx.ko_kr.resx

לא ישים

8,105

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

Ext_tab.aspx.mk_mk.resx

לא ישים

8,550

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

Ext_tab.aspx.sq_al.resx

לא ישים

8,012

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

Ext_tab.aspx.uz_latn_uz.resx

לא ישים

8,039

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_autodiscover_ext_system.net.http.formatting.dll

4.0.21112.0

168,520

24-Feb-2017

05:58

x86

File_autodiscover_ext_xframe_html

לא ישים

377

13-Mar-2013

05:58

לא ישים

File_autodiscover_ext_xframe_jquery

לא ישים

96,488

24-Feb-2017

05:58

לא ישים

File_autodiscover_ext_xframe_script

לא ישים

1,686

03-Dec-2013

18:34

לא ישים

File_autodiscover_int_system.net.http.formatting.dll

4.0.21112.0

168,520

24-Feb-2017

05:58

x86

File_autodiscover_int_xframe_html

לא ישים

377

13-Mar-2013

05:58

לא ישים

File_autodiscover_int_xframe_jquery

לא ישים

96,488

24-Feb-2017

05:58

לא ישים

File_autodiscover_int_xframe_script

לא ישים

1,686

03-Dec-2013

18:34

לא ישים

File_autodiscover_microsoft.rtc.internal.autodiscover.dll

5.0.8308.726

312,456

06-Jun-2014

05:17

x86

File_autodiscover_virtualdir_web_ext.config

לא ישים

2,845

25-Nov-2014

19:19

לא ישים

File_autodiscover_virtualdir_web_int.config

לא ישים

2,844

25-Nov-2014

19:19

לא ישים

File_bigfin_lscpapp_xap

לא ישים

1,355,846

09-Feb-2015

15:29

לא ישים

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_de_de

לא ישים

71,064

09-Feb-2015

15:29

לא ישים

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_en_us

לא ישים

109,847

09-Feb-2015

15:27

לא ישים

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_es_es

לא ישים

70,453

09-Feb-2015

15:29

לא ישים

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_fr_fr

לא ישים

71,512

09-Feb-2015

15:29

לא ישים

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_it_it

לא ישים

69,919

09-Feb-2015

15:29

לא ישים

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_ja_jp

לא ישים

70,366

09-Feb-2015

15:29

לא ישים

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_ko_kr

לא ישים

68,833

09-Feb-2015

15:29

לא ישים

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_pt_br

לא ישים

70,538

09-Feb-2015

15:29

לא ישים

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_ru_ru

לא ישים

75,403

09-Feb-2015

15:29

לא ישים

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_zh_cn

לא ישים

68,127

09-Feb-2015

15:29

לא ישים

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_zh_tw

לא ישים

68,199

09-Feb-2015

15:29

לא ישים

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_de_de

5.0.8308.556

62,240

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_es_es

5.0.8308.556

62,240

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_fr_fr

5.0.8308.556

62,752

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_it_it

5.0.8308.556

62,240

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_ja_jp

5.0.8308.556

63,264

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_ko_kr

5.0.8308.556

62,240

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_pt_br

5.0.8308.556

61,728

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_ru_ru

5.0.8308.556

64,288

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_zh_cn

5.0.8308.556

61,216

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_zh_tw

5.0.8308.556

61,216

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_bigfin_serverbin_rtcmgmt_mappingengine_dll

5.0.8308.556

495,760

15-Sep-2013

19:28

x86

File_bigfin_serverbin_rtcmgmt_tasks_dll

5.0.8308.556

575,600

15-Sep-2013

19:28

x86

File_bigfin_web_config

לא ישים

3,689

21-Nov-2014

14:10

לא ישים

File_certprov_ext_bin_certprov.dll

5.0.8308.965

148,776

18-Aug-2016

16:35

x86

File_certprov_int_bin_certprov.dll

5.0.8308.965

148,776

18-Aug-2016

16:35

x86

File_ext_antixsslibrary

4.0.0.0

141,600

03-Jun-2016

14:14

לא ישים

File_ext_conference.aspx

לא ישים

14,959

04-Sep-2013

14:54

לא ישים

File_ext_conference.dll

5.0.8308.726

265,848

06-Jun-2014

05:16

x86

File_ext_conferenceproxy.aspx

לא ישים

1,092

04-Sep-2013

14:54

לא ישים

File_ext_conference_web.config

לא ישים

1,555

25-Nov-2014

19:08

לא ישים

File_ext_datacollabhandler_web.config

לא ישים

2,753

25-Nov-2014

19:18

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_jquery183min.js

לא ישים

93,637

31-May-2013

07:08

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_json2.js

לא ישים

19,081

31-May-2013

07:08

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_alertdismiss.png

לא ישים

2,863

31-May-2013

07:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_alerterror.png

לא ישים

342

31-May-2013

07:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ar_sa_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

07:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ar_sa_strings.js

לא ישים

3,261

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ar_sa_stylesheet.css

לא ישים

6,302

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_az_latn_az_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

07:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_az_latn_az_strings.js

לא ישים

2,899

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_az_latn_az_stylesheet.css

לא ישים

6,295

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_be_by_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

07:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_be_by_strings.js

לא ישים

3,430

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_be_by_stylesheet.css

לא ישים

6,295

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_bg_bg_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

07:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_bg_bg_strings.js

לא ישים

3,553

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_bg_bg_stylesheet.css

לא ישים

6,295

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ca_es_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

07:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ca_es_strings.js

לא ישים

3,033

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ca_es_stylesheet.css

לא ישים

6,295

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_cs_cz_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

07:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_cs_cz_strings.js

לא ישים

2,988

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_cs_cz_stylesheet.css

לא ישים

6,295

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_da_dk_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

07:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_da_dk_strings.js

לא ישים

2,849

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_da_dk_stylesheet.css

לא ישים

6,295

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_de_de_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

07:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_de_de_strings.js

לא ישים

2,913

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_de_de_stylesheet.css

לא ישים

6,295

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_el_gr_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

07:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_el_gr_strings.js

לא ישים

3,712

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_el_gr_stylesheet.css

לא ישים

6,295

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_en_us_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

07:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_en_us_strings.js

לא ישים

2,793

04-Sep-2013

14:54

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_en_us_stylesheet.css

לא ישים

6,292

31-May-2013

09:12

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_es_es_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

07:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_es_es_strings.js

לא ישים

3,052

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_es_es_stylesheet.css

לא ישים

6,295

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_et_ee_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

07:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_et_ee_strings.js

לא ישים

2,860

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_et_ee_stylesheet.css

לא ישים

6,295

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_eu_es_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

07:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_eu_es_strings.js

לא ישים

2,912

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_eu_es_stylesheet.css

לא ישים

6,295

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_fa_ir_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

07:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_fa_ir_strings.js

לא ישים

3,403

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_fa_ir_stylesheet.css

לא ישים

6,302

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_fil_ph_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

07:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_fil_ph_strings.js

לא ישים

2,852

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_fil_ph_stylesheet.css

לא ישים

6,295

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_fi_fi_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

07:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_fi_fi_strings.js

לא ישים

2,879

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_fi_fi_stylesheet.css

לא ישים

6,295

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_fr_fr_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

07:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_fr_fr_strings.js

לא ישים

3,041

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_fr_fr_stylesheet.css

לא ישים

6,295

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_gl_es_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

07:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_gl_es_strings.js

לא ישים

3,014

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_gl_es_stylesheet.css

לא ישים

6,295

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_he_il_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

07:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_he_il_strings.js

לא ישים

3,178

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_he_il_stylesheet.css

לא ישים

6,302

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_hi_in_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

07:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_hi_in_strings.js

לא ישים

3,717

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_hi_in_stylesheet.css

לא ישים

6,295

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_hr_hr_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

07:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_hr_hr_strings.js

לא ישים

2,944

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_hr_hr_stylesheet.css

לא ישים

6,295

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_hu_hu_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

07:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_hu_hu_strings.js

לא ישים

2,969

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_hu_hu_stylesheet.css

לא ישים

6,295

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_id_id_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

07:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_id_id_strings.js

לא ישים

2,883

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_id_id_stylesheet.css

לא ישים

6,295

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_it_it_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

07:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_it_it_strings.js

לא ישים

3,018

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_it_it_stylesheet.css

לא ישים

6,295

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ja_jp_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

07:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ja_jp_strings.js

לא ישים

3,111

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ja_jp_stylesheet.css

לא ישים

6,295

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_kk_kz_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

07:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_kk_kz_strings.js

לא ישים

3,345

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_kk_kz_stylesheet.css

לא ישים

6,295

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ko_kr_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

07:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ko_kr_strings.js

לא ישים

3,006

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ko_kr_stylesheet.css

לא ישים

6,295

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_lt_lt_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

07:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_lt_lt_strings.js

לא ישים

2,923

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_lt_lt_stylesheet.css

לא ישים

6,295

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_lv_lv_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

07:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_lv_lv_strings.js

לא ישים

2,993

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_lv_lv_stylesheet.css

לא ישים

6,295

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_mk_mk_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

07:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_mk_mk_strings.js

לא ישים

3,392

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_mk_mk_stylesheet.css

לא ישים

6,295

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ms_my_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

07:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ms_my_strings.js

לא ישים

2,904

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ms_my_stylesheet.css

לא ישים

6,295

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_nb_no_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

07:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_nb_no_strings.js

לא ישים

2,898

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_nb_no_stylesheet.css

לא ישים

6,295

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_nl_nl_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

07:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_nl_nl_strings.js

לא ישים

2,906

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_nl_nl_stylesheet.css

לא ישים

6,295

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_pl_pl_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

07:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_pl_pl_strings.js

לא ישים

3,031

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_pl_pl_stylesheet.css

לא ישים

6,295

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_pt_br_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

07:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_pt_br_strings.js

לא ישים

3,019

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_pt_br_stylesheet.css

לא ישים

6,295

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_pt_pt_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

07:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_pt_pt_strings.js

לא ישים

3,012

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_pt_pt_stylesheet.css

לא ישים

6,295

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_qna.min.js

לא ישים

52,246

31-May-2013

09:12

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_replying.png

לא ישים

47,582

31-May-2013

07:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ro_ro_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

07:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ro_ro_strings.js

לא ישים

3,041

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ro_ro_stylesheet.css

לא ישים

6,295

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ru_ru_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

07:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ru_ru_strings.js

לא ישים

3,485

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ru_ru_stylesheet.css

לא ישים

6,295

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sk_sk_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

07:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sk_sk_strings.js

לא ישים

2,981

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sk_sk_stylesheet.css

לא ישים

6,295

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sl_si_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

07:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sl_si_strings.js

לא ישים

3,005

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sl_si_stylesheet.css

לא ישים

6,295

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sq_al_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

07:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sq_al_strings.js

לא ישים

2,979

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sq_al_stylesheet.css

לא ישים

6,295

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sr_cyrl_cs_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

07:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sr_cyrl_cs_strings.js

לא ישים

3,490

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sr_cyrl_cs_stylesheet.css

לא ישים

6,295

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sr_latn_cs_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

07:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sr_latn_cs_strings.js

לא ישים

2,971

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sr_latn_cs_stylesheet.css

לא ישים

6,295

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sv_se_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

07:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sv_se_strings.js

לא ישים

2,902

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sv_se_stylesheet.css

לא ישים

6,295

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_th_th_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

07:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_th_th_strings.js

לא ישים

3,798

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_th_th_stylesheet.css

לא ישים

6,295

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_tr_tr_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

07:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_tr_tr_strings.js

לא ישים

2,913

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_tr_tr_stylesheet.css

לא ישים

6,295

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_uk_ua_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

07:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_uk_ua_strings.js

לא ישים

3,503

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_uk_ua_stylesheet.css

לא ישים

6,295

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_uz_latn_uz_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

07:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_uz_latn_uz_strings.js

לא ישים

2,958

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_uz_latn_uz_stylesheet.css

לא ישים

6,295

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_vi_vn_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

07:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_vi_vn_strings.js

לא ישים

3,138

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_vi_vn_stylesheet.css

לא ישים

6,295

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_zh_cn_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

07:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_zh_cn_strings.js

לא ישים

2,795

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_zh_cn_stylesheet.css

לא ישים

6,295

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_zh_tw_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

07:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_zh_tw_strings.js

לא ישים

2,815

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_resources_zh_tw_stylesheet.css

לא ישים

6,295

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_view_mainpage.html

לא ישים

949

31-May-2013

07:05

לא ישים

File_ext_datacollabweb_qna_web.config

לא ישים

947

21-Nov-2014

14:11

לא ישים

File_ext_datacollabweb_web_config

לא ישים

2,543

25-Nov-2014

19:15

לא ישים

File_ext_datacollab_aspx

לא ישים

4,623

13-Mar-2013

08:10

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomframe

5.0.8308.803

225,040

14-Aug-2014

04:58

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres

5.0.8308.577

255,712

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_ar_sa

5.0.8308.577

33,544

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_az_latn_az

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_be_by

5.0.8308.577

34,568

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_bg_bg

5.0.8308.577

34,568

03-Dec-2013

17:03

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_ca_es

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_cs_cz

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_da_dk

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_de_de

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_el_gr

5.0.8308.577

35,080

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_en_us

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_es_es

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:00

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_et_ee

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_eu_es

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_fa_ir

5.0.8308.577

34,056

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_fil_ph

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:03

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_fi_fi

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_fr_fr

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:00

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_gl_es

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_he_il

5.0.8308.577

33,032

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_hi_in

5.0.8308.577

36,104

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_hr_hr

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_hu_hu

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_id_id

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_it_it

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_ja_jp

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_kk_kz

5.0.8308.577

34,056

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_ko_kr

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_lt_lt

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_lv_lv

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_mk_mk

5.0.8308.577

34,568

03-Dec-2013

17:03

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_ms_my

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_nb_no

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_nl_nl

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_pl_pl

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_pt_br

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_pt_pt

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_ro_ro

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_ru_ru

5.0.8308.577

34,568

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_sk_sk

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_sl_si

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:03

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_sq_al

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_sr_cyrl_cs

5.0.8308.577

34,056

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_sr_latn_cs

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_sv_se

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:03

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_th_th

5.0.8308.577

36,104

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_tr_tr

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:00

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_uk_ua

5.0.8308.577

34,568

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_uz_latn_uz

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_vi_vn

5.0.8308.577

33,032

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_zh_cn

5.0.8308.577

31,496

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_ext_datacollab_bin_psomres_zh_tw

5.0.8308.577

31,496

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_ext_datacollab_images_nonhc_sprite1

לא ישים

232,897

06-Jun-2014

04:12

לא ישים

File_ext_datacollab_images_sprite1

לא ישים

232,897

06-Jun-2014

04:12

לא ישים

File_ext_datacollab_scripts_common_consolidated

לא ישים

597,133

23-Sep-2015

18:19

לא ישים

File_ext_datacollab_scripts_datacollabmodel

לא ישים

1,179,382

06-Jun-2014

04:08

לא ישים

File_ext_datacollab_scripts_lynccore_applibconsolidated

לא ישים

1,435,588

23-Sep-2015

18:21

לא ישים

File_ext_datacollab_scripts_lynccore_datacollabcontrols

לא ישים

2,304,930

23-Sep-2015

18:23

לא ישים

File_ext_datacollab_styles_consolidated_ltr

לא ישים

56,157

06-Jun-2014

04:11

לא ישים

File_ext_datacollab_styles_consolidated_rtl

לא ישים

55,556

06-Jun-2014

04:11

לא ישים

File_ext_datacollab_styles_nonhc_sprite1

לא ישים

120,623

06-Jun-2014

04:12

לא ישים

File_ext_datacollab_styles_sprite1

לא ישים

166,234

06-Jun-2014

04:12

לא ישים

File_ext_default.aspx

לא ישים

49,409

17-Dec-2015

10:54

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.ar_sa.resources

לא ישים

5,690

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.az_latn_az.resources

לא ישים

4,783

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.be_by.resources

לא ישים

5,962

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.bg_bg.resources

לא ישים

6,369

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.ca_es.resources

לא ישים

4,628

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.cs_cz.resources

לא ישים

4,560

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.da_dk.resources

לא ישים

4,462

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.de_de.resources

לא ישים

4,938

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.el_gr.resources

לא ישים

6,982

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.en_us.resources

לא ישים

4,255

15-Sep-2013

17:19

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.es_es.resources

לא ישים

4,670

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.et_ee.resources

לא ישים

4,398

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.eu_es.resources

לא ישים

4,334

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.fa_ir.resources

לא ישים

6,008

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.fil_ph.resources

לא ישים

4,585

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.fi_fi.resources

לא ישים

4,318

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.fr_fr.resources

לא ישים

4,901

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.gl_es.resources

לא ישים

4,469

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.he_il.resources

לא ישים

5,013

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.hi_in.resources

לא ישים

7,775

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.hr_hr.resources

לא ישים

4,513

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.hu_hu.resources

לא ישים

4,775

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.id_id.resources

לא ישים

4,371

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.it_it.resources

לא ישים

4,698

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.ja_jp.resources

לא ישים

5,169

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.kk_kz.resources

לא ישים

6,176

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.ko_kr.resources

לא ישים

4,822

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.lt_lt.resources

לא ישים

4,662

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.lv_lv.resources

לא ישים

4,769

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.mk_mk.resources

לא ישים

6,265

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.ms_my.resources

לא ישים

4,551

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.nb_no.resources

לא ישים

4,328

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.nl_nl.resources

לא ישים

4,582

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.pl_pl.resources

לא ישים

4,690

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.pt_br.resources

לא ישים

4,621

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.pt_pt.resources

לא ישים

4,615

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.ro_ro.resources

לא ישים

4,713

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.ru_ru.resources

לא ישים

6,354

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.sk_sk.resources

לא ישים

4,688

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.sl_si.resources

לא ישים

4,561

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.sq_al.resources

לא ישים

4,646

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.sr_cyrl_cs.resources

לא ישים

6,032

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.sr_latn_cs.resources

לא ישים

4,463

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.sv_se.resources

לא ישים

4,435

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.th_th.resources

לא ישים

7,295

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.tr_tr.resources

לא ישים

4,593

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.uk_ua.resources

לא ישים

6,346

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.uz_latn_uz.resources

לא ישים

4,672

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.vi_vn.resources

לא ישים

5,327

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.zh_cn.resources

לא ישים

4,047

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_ext_defaultresource.aspx.zh_tw.resources

לא ישים

4,200

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_ext_dialinform.js

לא ישים

91,677

31-May-2013

07:05

לא ישים

File_ext_dialinghandler_web.config

לא ישים

1,735

25-Nov-2014

19:11

לא ישים

File_ext_dialin_resource.az_latn_az.resources

לא ישים

12,781

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_ext_dialin_resource.be_by.resources

לא ישים

16,649

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_ext_dialin_resource.bg_bg.resources

לא ישים

17,754

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_ext_dialin_resource.da_dk.resources

לא ישים

12,047

09-Mar-2017

03:07

לא ישים

File_ext_dialin_resource.fa_ir.resources

לא ישים

16,517

09-Mar-2017

03:07

לא ישים

File_ext_dialin_resource.fil_ph.resources

לא ישים

13,290

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_ext_dialin_resource.fr_fr.resources

לא ישים

14,055

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_ext_dialin_resource.mk_mk.resources

לא ישים

17,031

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_ext_dialin_resource.nl_nl.resources

לא ישים

12,476

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_ext_dialin_resource.pl_pl.resources

לא ישים

13,046

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_ext_dialin_resource.pt_br.resources

לא ישים

12,501

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_ext_dialin_resource.ru_ru.resources

לא ישים

17,100

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_ext_dialin_resource.sq_al.resources

לא ישים

12,918

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_ext_dialin_resource.sr_latn_cs.resources

לא ישים

12,460

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_ext_dialin_resource.sv_se.resources

לא ישים

12,339

09-Mar-2017

03:07

לא ישים

File_ext_dialin_resource.uk_ua.resources

לא ישים

16,780

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_ext_dialin_resource.uz_latn_uz.resources

לא ישים

13,050

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_ext_dialin_resource.vi_vn.resources

לא ישים

14,809

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_ext_launch.js

לא ישים

63,001

01-Nov-2016

02:26

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres

5.0.8308.933

673,584

23-Sep-2015

19:26

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_ar_sa

5.0.8308.933

216,368

23-Sep-2015

19:27

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_az_latn_az

5.0.8308.933

192,304

23-Sep-2015

19:28

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_be_by

5.0.8308.933

233,776

23-Sep-2015

19:28

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_bg_bg

5.0.8308.933

235,824

23-Sep-2015

19:27

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_ca_es

5.0.8308.933

190,256

23-Sep-2015

19:27

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_cs_cz

5.0.8308.933

189,744

23-Sep-2015

19:27

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_da_dk

5.0.8308.933

185,136

23-Sep-2015

19:27

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_de_de

5.0.8308.933

195,368

23-Sep-2015

19:27

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_el_gr

5.0.8308.933

247,600

23-Sep-2015

19:27

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_en_us

5.0.8308.933

181,552

23-Sep-2015

19:27

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_es_es

5.0.8308.933

190,768

23-Sep-2015

19:27

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_et_ee

5.0.8308.933

183,600

23-Sep-2015

19:30

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_eu_es

5.0.8308.933

185,648

23-Sep-2015

19:27

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_fa_ir

5.0.8308.933

223,536

23-Sep-2015

19:27

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_fil_ph

5.0.8308.933

190,256

23-Sep-2015

19:28

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_fi_fi

5.0.8308.933

184,112

23-Sep-2015

19:30

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_fr_fr

5.0.8308.933

196,912

23-Sep-2015

19:27

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_gl_es

5.0.8308.933

188,720

23-Sep-2015

19:30

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_he_il

5.0.8308.933

201,008

23-Sep-2015

19:30

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_hi_in

5.0.8308.933

270,128

23-Sep-2015

19:30

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_hr_hr

5.0.8308.933

187,184

23-Sep-2015

19:30

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_hu_hu

5.0.8308.933

193,328

23-Sep-2015

19:30

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_id_id

5.0.8308.933

184,112

23-Sep-2015

19:30

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_it_it

5.0.8308.933

191,792

23-Sep-2015

19:30

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_ja_jp

5.0.8308.933

207,664

23-Sep-2015

19:27

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_kk_kz

5.0.8308.933

228,144

23-Sep-2015

19:30

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_ko_kr

5.0.8308.933

195,888

23-Sep-2015

19:27

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_lt_lt

5.0.8308.933

189,232

23-Sep-2015

19:27

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_lv_lv

5.0.8308.933

189,744

23-Sep-2015

19:27

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_mk_mk

5.0.8308.933

234,288

23-Sep-2015

19:28

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_ms_my

5.0.8308.933

186,672

23-Sep-2015

19:30

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_nb_no

5.0.8308.933

183,600

23-Sep-2015

19:27

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_nl_nl

5.0.8308.933

189,744

23-Sep-2015

19:27

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_pl_pl

5.0.8308.933

192,304

23-Sep-2015

19:27

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_pt_br

5.0.8308.933

189,744

23-Sep-2015

19:27

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_pt_pt

5.0.8308.933

190,256

23-Sep-2015

19:27

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_ro_ro

5.0.8308.933

191,792

23-Sep-2015

19:27

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_ru_ru

5.0.8308.933

235,312

23-Sep-2015

19:27

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_sk_sk

5.0.8308.933

190,768

23-Sep-2015

19:27

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_sl_si

5.0.8308.933

187,696

23-Sep-2015

19:27

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_sq_al

5.0.8308.933

190,768

23-Sep-2015

19:28

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_sr_cyrl_cs

5.0.8308.933

228,144

23-Sep-2015

19:30

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_sr_latn_cs

5.0.8308.933

186,672

23-Sep-2015

19:27

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_sv_se

5.0.8308.933

186,672

23-Sep-2015

19:27

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_th_th

5.0.8308.933

264,496

23-Sep-2015

19:27

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_tr_tr

5.0.8308.933

188,208

23-Sep-2015

19:27

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_uk_ua

5.0.8308.933

236,336

23-Sep-2015

19:27

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_uz_latn_uz

5.0.8308.933

191,280

23-Sep-2015

19:28

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_vi_vn

5.0.8308.933

207,664

23-Sep-2015

19:27

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_zh_cn

5.0.8308.933

177,968

23-Sep-2015

19:27

לא ישים

File_ext_lwa_bin_controlres_zh_tw

5.0.8308.933

177,968

23-Sep-2015

19:27

לא ישים

File_ext_lwa_bin_preauth

5.0.8308.933

240,432

23-Sep-2015

19:26

לא ישים

File_ext_lwa_images_arrow_normal

לא ישים

702

13-Mar-2013

06:00

לא ישים

File_ext_lwa_images_arrow_normal_rtl

לא ישים

716

13-Mar-2013

06:00

לא ישים

File_ext_lwa_images_checked_normal

לא ישים

50,374

13-Mar-2013

06:00

לא ישים

File_ext_lwa_images_doughboy_36x36

לא ישים

429

03-Dec-2013

18:35

לא ישים

File_ext_lwa_images_icon_phoneonly_36

לא ישים

1,351

03-Dec-2013

18:35

לא ישים

File_ext_lwa_images_lyncwebapp_logo

לא ישים

6,576

13-Mar-2013

06:00

לא ישים

File_ext_lwa_images_lync_logo

לא ישים

2,412

13-Mar-2013

06:00

לא ישים

File_ext_lwa_images_nonhc_sprite1

לא ישים

232,897

06-Jun-2014

04:12

לא ישים

File_ext_lwa_images_sprite1

לא ישים

232,897

06-Jun-2014

04:12

לא ישים

File_ext_lwa_images_unchecked_normal

לא ישים

49,068

13-Mar-2013

06:00

לא ישים

File_ext_lwa_plugins

לא ישים

7,823,360

18-Aug-2016

14:35

לא ישים

File_ext_lwa_pluginseula_az_latn_az

לא ישים

141,686

13-Mar-2013

05:59

לא ישים

File_ext_lwa_pluginseula_be_by

לא ישים

147,779

13-Mar-2013

05:59

לא ישים

File_ext_lwa_pluginseula_fa_ir

לא ישים

156,071

13-Mar-2013

05:59

לא ישים

File_ext_lwa_pluginseula_fil_ph

לא ישים

138,546

13-Mar-2013

05:59

לא ישים

File_ext_lwa_pluginseula_hi_in

לא ישים

141,048

13-Mar-2013

05:59

לא ישים

File_ext_lwa_pluginseula_mk_mk

לא ישים

146,553

13-Mar-2013

05:59

לא ישים

File_ext_lwa_pluginseula_sq_al

לא ישים

141,005

13-Mar-2013

05:59

לא ישים

File_ext_lwa_pluginseula_uz_latn_uz

לא ישים

143,880

13-Mar-2013

05:59

לא ישים

File_ext_lwa_plugins_32

לא ישים

7,876,608

18-Aug-2016

16:40

לא ישים

File_ext_lwa_plugins_64

לא ישים

8,802,304

18-Aug-2016

16:40

לא ישים

File_ext_lwa_plugins_mac

לא ישים

9,957,995

06-Jun-2015

00:17

לא ישים

File_ext_lwa_plugins_xp

לא ישים

4,853,760

18-Aug-2016

14:59

לא ישים

File_ext_lwa_scripts_common_consolidated

לא ישים

597,133

23-Sep-2015

18:19

לא ישים

File_ext_lwa_scripts_lyncplatform_consolidated

לא ישים

2,194,360

23-Sep-2015

18:22

לא ישים

File_ext_lwa_scripts_lyncplugin_consolidated

לא ישים

80,326

18-Aug-2016

15:36

לא ישים

File_ext_lwa_scripts_preauth_consolidated

לא ישים

338,458

23-Sep-2015

18:21

לא ישים

File_ext_lwa_scripts_ui_applibconsolidated

לא ישים

1,435,588

23-Sep-2015

18:21

לא ישים

File_ext_lwa_scripts_ui_avconsolidated

לא ישים

1,113,880

23-Sep-2015

18:23

לא ישים

File_ext_lwa_scripts_ui_commoncontrolconsolidated

לא ישים

1,243,852

23-Sep-2015

18:22

לא ישים

File_ext_lwa_scripts_ui_controlconsolidated

לא ישים

2,287,631

23-Sep-2015

18:24

לא ישים

File_ext_lwa_scripts_ui_miscclientconsolidated

לא ישים

618,558

23-Sep-2015

18:24

לא ישים

File_ext_lwa_styles_consolidated_ltr

לא ישים

153,473

23-Sep-2015

18:24

לא ישים

File_ext_lwa_styles_consolidated_rtl

לא ישים

153,537

23-Sep-2015

18:24

לא ישים

File_ext_lwa_styles_nonhc_sprite1

לא ישים

120,623

06-Jun-2014

04:12

לא ישים

File_ext_lwa_styles_sprite1

לא ישים

166,234

06-Jun-2014

04:12

לא ישים

File_ext_lwa_webpages_lwaclient

לא ישים

16,208

23-Sep-2015

17:47

לא ישים

File_ext_lwa_webpages_qnacontainerframe

לא ישים

8,521

04-Jun-2014

01:31

לא ישים

File_ext_lwa_webpages_toast

לא ישים

4,504

13-Mar-2013

05:59

לא ישים

File_ext_lwa_web_config

לא ישים

4,124

25-Nov-2014

19:15

לא ישים

File_ext_microsoft.rtc.internal.joinlauncher.dll

5.0.8308.974

906,016

01-Nov-2016

05:08

x86

File_ext_microsoft_rtc_internal_rmwebhandler.dll

5.0.8308.301

299,680

13-Mar-2013

10:31

x86

File_ext_myutilities.js

לא ישים

12,858

06-Jun-2015

00:17

לא ישים

File_ext_passiveauth.aspx

לא ישים

3,641

31-May-2013

07:05

לא ישים

File_ext_passiveauth_web.config

לא ישים

3,744

25-Nov-2014

19:15

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.ar_sa.newloc.css

לא ישים

2,333

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.az_latn_az.css

לא ישים

2,199

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.az_latn_az.newloc.css

לא ישים

2,199

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.be_by.css

לא ישים

2,199

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.be_by.newloc.css

לא ישים

2,199

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.bg_bg.newloc.css

לא ישים

2,199

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.ca_es.newloc.css

לא ישים

2,199

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.cs_cz.newloc.css

לא ישים

2,199

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.da_dk.newloc.css

לא ישים

2,199

09-Mar-2017

03:07

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.de_de.newloc.css

לא ישים

2,199

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.el_gr.newloc.css

לא ישים

2,199

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.en_us.newloc.css

לא ישים

2,199

13-Mar-2013

05:58

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.es_es.newloc.css

לא ישים

2,199

09-Mar-2017

03:07

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.et_ee.newloc.css

לא ישים

2,199

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.eu_es.newloc.css

לא ישים

2,199

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.fa_ir.css

לא ישים

2,199

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.fa_ir.newloc.css

לא ישים

2,199

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.fil_ph.css

לא ישים

2,199

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.fil_ph.newloc.css

לא ישים

2,199

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.fi_fi.newloc.css

לא ישים

2,199

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.fr_fr.newloc.css

לא ישים

2,199

09-Mar-2017

03:07

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.gl_es.newloc.css

לא ישים

2,199

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.he_il.newloc.css

לא ישים

2,265

09-Mar-2017

03:07

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.hi_in.newloc.css

לא ישים

2,249

09-Mar-2017

03:07

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.hr_hr.newloc.css

לא ישים

2,199

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.hu_hu.newloc.css

לא ישים

2,199

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.id_id.newloc.css

לא ישים

2,199

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.it_it.newloc.css

לא ישים

2,199

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.ja_jp.newloc.css

לא ישים

2,537

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.kk_kz.newloc.css

לא ישים

2,199

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.ko_kr.newloc.css

לא ישים

2,333

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.lt_lt.newloc.css

לא ישים

2,199

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.lv_lv.newloc.css

לא ישים

2,199

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.mk_mk.css

לא ישים

2,199

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.mk_mk.newloc.css

לא ישים

2,199

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.ms_my.newloc.css

לא ישים

2,199

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.nb_no.newloc.css

לא ישים

2,199

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.nl_nl.newloc.css

לא ישים

2,199

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.pl_pl.newloc.css

לא ישים

2,199

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.pt_br.newloc.css

לא ישים

2,199

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.pt_pt.newloc.css

לא ישים

2,199

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.ro_ro.newloc.css

לא ישים

2,199

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.ru_ru.newloc.css

לא ישים

2,199

09-Mar-2017

03:07

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.sk_sk.newloc.css

לא ישים

2,199

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.sl_si.newloc.css

לא ישים

2,199

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.sq_al.css

לא ישים

2,199

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.sq_al.newloc.css

לא ישים

2,199

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.sr_cyrl_cs.newloc.css

לא ישים

2,199

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.sr_latn_cs.newloc.css

לא ישים

2,199

09-Mar-2017

03:07

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.sv_se.newloc.css

לא ישים

2,199

09-Mar-2017

03:07

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.th_th.newloc.css

לא ישים

2,289

09-Mar-2017

03:07

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.tr_tr.newloc.css

לא ישים

2,199

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.uk_ua.newloc.css

לא ישים

2,199

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.uz_latn_uz.css

לא ישים

2,199

09-Mar-2017

03:07

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.uz_latn_uz.newloc.css

לא ישים

2,199

09-Mar-2017

03:07

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.vi_vn.newloc.css

לא ישים

2,199

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.zh_cn.newloc.css

לא ישים

2,429

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_ext_pstn_info_styles.zh_tw.newloc.css

לא ישים

2,469

09-Mar-2017

03:07

לא ישים

File_ext_reachclient.css

לא ישים

13,531

29-Apr-2015

07:17

לא ישים

File_ext_reachweb_client_bin_microsoft_rtc_internal_reachjoin_dll

5.0.8308.301

284,832

13-Mar-2013

10:17

x86

File_ext_reachweb_client_bin_resources_da_dk

5.0.8308.301

25,808

13-Mar-2013

10:17

לא ישים

File_ext_reachweb_client_bin_resources_de_de

5.0.8308.301

26,320

13-Mar-2013

10:18

לא ישים

File_ext_reachweb_client_bin_resources_en_us

5.0.8308.301

26,320

13-Mar-2013

10:18

לא ישים

File_ext_reachweb_client_bin_resources_es_es

5.0.8308.301

25,808

13-Mar-2013

10:17

לא ישים

File_ext_reachweb_client_bin_resources_fi_fi

5.0.8308.301

25,808

13-Mar-2013

10:17

לא ישים

File_ext_reachweb_client_bin_resources_fr_fr

5.0.8308.301

26,320

13-Mar-2013

10:17

לא ישים

File_ext_reachweb_client_bin_resources_it_it

5.0.8308.301

26,320

13-Mar-2013

10:17

לא ישים

File_ext_reachweb_client_bin_resources_ja_jp

5.0.8308.301

26,832

13-Mar-2013

10:17

לא ישים

File_ext_reachweb_client_bin_resources_ko_kr

5.0.8308.301

26,320

13-Mar-2013

10:18

לא ישים

File_ext_reachweb_client_bin_resources_nb_no

5.0.8308.301

25,808

13-Mar-2013

10:18

לא ישים

File_ext_reachweb_client_bin_resources_nl_nl

5.0.8308.301

25,808

13-Mar-2013

10:18

לא ישים

File_ext_reachweb_client_bin_resources_pt_br

5.0.8308.301

25,808

13-Mar-2013

10:18

לא ישים

File_ext_reachweb_client_bin_resources_ru_ru

5.0.8308.301

27,856

13-Mar-2013

10:18

לא ישים

File_ext_reachweb_client_bin_resources_sv_se

5.0.8308.301

25,808

13-Mar-2013

10:18

לא ישים

File_ext_reachweb_client_bin_resources_zh_cn

5.0.8308.301

25,296

13-Mar-2013

10:19

לא ישים

File_ext_reachweb_client_bin_resources_zh_tw

5.0.8308.301

25,280

13-Mar-2013

10:20

לא ישים

File_ext_reachweb_client_clientbin_microsoft_ocg_rc_extres_xap

לא ישים

816,186

13-Mar-2013

10:34

לא ישים

File_ext_reachweb_client_clientbin_microsoft_ocg_reachclient_xap

לא ישים

1,675,602

31-May-2013

11:14

לא ישים

File_ext_reachweb_client_plugins_32

4.0.7577.4378

4,996,168

31-May-2013

06:50

לא ישים

File_ext_reachweb_client_plugins_64

4.0.7577.4378

5,012,568

31-May-2013

06:50

לא ישים

File_ext_reachweb_client_resources_reachclient_css

לא ישים

13,531

29-Apr-2015

07:17

לא ישים

File_ext_reachweb_client_scripts_utilities_js

לא ישים

12,858

06-Jun-2015

00:17

לא ישים

File_ext_reachweb_web.config

לא ישים

5,490

25-Nov-2014

19:11

לא ישים

File_ext_savecontentpage_html

לא ישים

7,975

13-Mar-2013

05:59

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_ar_sa

5.0.8308.556

31,952

15-Sep-2013

19:30

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_az_latn_az

5.0.8308.556

30,424

15-Sep-2013

19:29

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_be_by

5.0.8308.556

33,496

15-Sep-2013

19:30

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_bg_bg

5.0.8308.556

34,008

15-Sep-2013

19:29

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_ca_es

5.0.8308.556

30,424

15-Sep-2013

19:30

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_cs_cz

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:29

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_da_dk

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:32

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_de_de

5.0.8308.556

30,936

15-Sep-2013

19:30

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_el_gr

5.0.8308.556

35,544

15-Sep-2013

19:29

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_en_us

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:29

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_es_es

5.0.8308.556

30,424

15-Sep-2013

19:29

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_et_ee

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

19:30

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_eu_es

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

19:33

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_fa_ir

5.0.8308.556

33,496

15-Sep-2013

19:29

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_fil_ph

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:30

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_fi_fi

5.0.8308.556

28,888

15-Sep-2013

19:32

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_fr_fr

5.0.8308.556

30,936

15-Sep-2013

19:29

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_gl_es

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:29

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_he_il

5.0.8308.556

31,448

15-Sep-2013

19:29

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_hi_in

5.0.8308.556

38,104

15-Sep-2013

19:29

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_hr_hr

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

19:29

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_hu_hu

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:30

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_id_id

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

19:29

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_it_it

5.0.8308.556

30,424

15-Sep-2013

19:33

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_ja_jp

5.0.8308.556

31,448

15-Sep-2013

19:29

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_kk_kz

5.0.8308.556

33,496

15-Sep-2013

19:30

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_ko_kr

5.0.8308.556

30,424

15-Sep-2013

19:33

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_lt_lt

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

19:30

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_lv_lv

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:30

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_mk_mk

5.0.8308.556

33,496

15-Sep-2013

19:30

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_ms_my

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:30

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_nb_no

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

19:29

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_nl_nl

5.0.8308.556

30,424

15-Sep-2013

19:29

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_pl_pl

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:30

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_pt_br

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:30

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_pt_pt

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:32

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_ro_ro

5.0.8308.556

30,424

15-Sep-2013

19:32

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_ru_ru

5.0.8308.556

34,008

15-Sep-2013

19:29

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_sk_sk

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:32

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_sl_si

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

19:32

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_sq_al

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

19:30

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_sr_cyrl_cs

5.0.8308.556

32,984

15-Sep-2013

19:33

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_sr_latn_cs

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

19:32

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_sv_se

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

19:29

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_th_th

5.0.8308.556

38,104

15-Sep-2013

19:29

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_tr_tr

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

19:29

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_uk_ua

5.0.8308.556

33,496

15-Sep-2013

19:29

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_uz_latn_uz

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:30

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_vi_vn

5.0.8308.556

31,960

15-Sep-2013

19:33

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_zh_cn

5.0.8308.556

28,888

15-Sep-2013

19:32

לא ישים

File_ext_ucwa_bin_resources_zh_tw

5.0.8308.556

28,888

15-Sep-2013

19:32

לא ישים

File_ext_uploadform_html

לא ישים

3,510

04-Jun-2014

01:31

לא ישים

File_ext_utilities.js

לא ישים

12,858

06-Jun-2015

00:17

לא ישים

File_ext_web.config

לא ישים

3,239

25-Nov-2014

19:10

לא ישים

File_ext_webcontainerframe_html

לא ישים

8,789

04-Jun-2014

01:31

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_dll

5.0.8308.933

302,896

23-Sep-2015

19:27

x86

File_ext_webscheduler_bin_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll

5.0.8308.726

386,632

06-Jun-2014

05:16

x86

File_ext_webscheduler_bin_resources_ar_sa

5.0.8308.933

42,800

23-Sep-2015

19:30

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_az_latn_az

5.0.8308.933

39,728

23-Sep-2015

19:27

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_be_by

5.0.8308.933

43,816

23-Sep-2015

19:27

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_bg_bg

5.0.8308.933

44,336

23-Sep-2015

19:30

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_ca_es

5.0.8308.933

39,728

23-Sep-2015

19:30

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_cs_cz

5.0.8308.933

39,728

23-Sep-2015

19:30

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_da_dk

5.0.8308.933

38,704

23-Sep-2015

19:27

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_de_de

5.0.8308.933

39,728

23-Sep-2015

19:30

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_el_gr

5.0.8308.933

45,872

23-Sep-2015

19:30

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_en_us

5.0.8308.933

39,208

23-Sep-2015

19:23

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_es_es

5.0.8308.933

39,728

23-Sep-2015

19:30

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_et_ee

5.0.8308.933

39,216

23-Sep-2015

19:30

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_eu_es

5.0.8308.933

39,216

23-Sep-2015

19:27

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_fa_ir

5.0.8308.933

43,824

23-Sep-2015

19:27

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_fil_ph

5.0.8308.933

39,728

23-Sep-2015

19:27

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_fi_fi

5.0.8308.933

38,704

23-Sep-2015

19:27

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_fr_fr

5.0.8308.933

40,240

23-Sep-2015

19:30

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_gl_es

5.0.8308.933

39,728

23-Sep-2015

19:27

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_he_il

5.0.8308.933

41,776

23-Sep-2015

19:30

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_hi_in

5.0.8308.933

48,944

23-Sep-2015

19:27

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_hr_hr

5.0.8308.933

39,216

23-Sep-2015

19:27

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_hu_hu

5.0.8308.933

39,728

23-Sep-2015

19:27

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_id_id

5.0.8308.933

38,704

23-Sep-2015

19:30

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_it_it

5.0.8308.933

39,728

23-Sep-2015

19:27

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_ja_jp

5.0.8308.933

41,264

23-Sep-2015

19:30

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_kk_kz

5.0.8308.933

44,336

23-Sep-2015

19:27

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_ko_kr

5.0.8308.933

40,240

23-Sep-2015

19:27

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_lt_lt

5.0.8308.933

39,728

23-Sep-2015

19:27

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_lv_lv

5.0.8308.933

39,728

23-Sep-2015

19:27

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_mk_mk

5.0.8308.933

44,336

23-Sep-2015

19:30

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_ms_my

5.0.8308.933

39,216

23-Sep-2015

19:27

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_nb_no

5.0.8308.933

38,704

23-Sep-2015

19:27

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_nl_nl

5.0.8308.933

39,728

23-Sep-2015

19:27

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_pl_pl

5.0.8308.933

39,728

23-Sep-2015

19:27

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_pt_br

5.0.8308.933

39,728

23-Sep-2015

19:27

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_pt_pt

5.0.8308.933

40,240

23-Sep-2015

19:27

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_ro_ro

5.0.8308.933

39,728

23-Sep-2015

19:30

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_ru_ru

5.0.8308.933

44,336

23-Sep-2015

19:30

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_sk_sk

5.0.8308.933

39,728

23-Sep-2015

19:30

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_sl_si

5.0.8308.933

39,216

23-Sep-2015

19:30

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_sq_al

5.0.8308.933

39,728

23-Sep-2015

19:27

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_sr_cyrl_cs

5.0.8308.933

43,824

23-Sep-2015

19:27

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_sr_latn_cs

5.0.8308.933

39,216

23-Sep-2015

19:30

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_sv_se

5.0.8308.933

39,216

23-Sep-2015

19:30

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_th_th

5.0.8308.933

48,944

23-Sep-2015

19:30

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_tr_tr

5.0.8308.933

39,216

23-Sep-2015

19:30

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_uk_ua

5.0.8308.933

44,336

23-Sep-2015

19:30

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_uz_latn_uz

5.0.8308.933

39,728

23-Sep-2015

19:30

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_vi_vn

5.0.8308.933

41,264

23-Sep-2015

19:27

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_zh_cn

5.0.8308.933

38,704

23-Sep-2015

19:30

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_resources_zh_tw

5.0.8308.933

38,704

23-Sep-2015

19:27

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ar_sa

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-2013

10:31

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_az_latn_az

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:24

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_be_by

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-2013

10:33

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_bg_bg

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ca_es

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_cs_cz

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-2013

10:31

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_da_dk

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_de_de

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_el_gr

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-2013

10:31

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_en_us

5.0.8308.301

21,736

13-Mar-2013

10:29

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_es_es

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_et_ee

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-2013

10:32

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_eu_es

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:35

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_fa_ir

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:31

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_fil_ph

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:25

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_fi_fi

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_fr_fr

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_gl_es

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:33

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_he_il

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-2013

10:31

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_hi_in

5.0.8308.301

21,736

13-Mar-2013

10:31

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_hr_hr

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_hu_hu

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-2013

10:31

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_id_id

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:35

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_it_it

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:31

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ja_jp

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_kk_kz

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-2013

10:32

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ko_kr

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:31

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_lt_lt

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:32

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_lv_lv

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_mk_mk

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:27

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ms_my

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:35

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_nb_no

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_nl_nl

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_pl_pl

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:32

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_pt_br

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:31

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_pt_pt

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:32

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ro_ro

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ru_ru

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sk_sk

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:32

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sl_si

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:32

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sq_al

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:33

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sr_cyrl_cs

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:32

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sr_latn_cs

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:32

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sv_se

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_th_th

5.0.8308.301

21,736

13-Mar-2013

10:32

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_tr_tr

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:32

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_uk_ua

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:35

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_uz_latn_uz

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-2013

10:34

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_vi_vn

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:32

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_zh_cn

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:30

לא ישים

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_zh_tw

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

לא ישים

File_ext_webscheduler_default.aspx

לא ישים

9,639

29-Apr-2015

04:50

לא ישים

File_ext_webscheduler_handler_bin_webschedulerhandler.dll

5.0.8308.933

356,144

23-Sep-2015

19:30

x86

File_ext_webscheduler_handler_web.config

לא ישים

1,722

25-Nov-2014

19:10

לא ישים

File_ext_webscheduler_scripts_common.js

לא ישים

114,704

06-Jun-2015

01:30

לא ישים

File_ext_webscheduler_scripts_jquery.js

לא ישים

249,899

20-Jul-2015

16:16

לא ישים

File_ext_webscheduler_scripts_jqueryui_az_latn_az.js

לא ישים

875

24-Feb-2017

05:50

לא ישים

File_ext_webscheduler_scripts_jqueryui_be_by.js

לא ישים

1,064

24-Feb-2017

05:50

לא ישים

File_ext_webscheduler_scripts_jqueryui_fa_ir.js

לא ישים

913

24-Feb-2017

05:50

לא ישים

File_ext_webscheduler_scripts_jqueryui_fil_ph.js

לא ישים

834

24-Feb-2017

05:50

לא ישים

File_ext_webscheduler_scripts_jqueryui_mk_mk.js

לא ישים

1,045

24-Feb-2017

05:50

לא ישים

File_ext_webscheduler_scripts_jqueryui_sq_al.js

לא ישים

820

24-Feb-2017

05:50

לא ישים

File_ext_webscheduler_scripts_jqueryui_uz_latn_uz.js

לא ישים

834

24-Feb-2017

05:50

לא ישים

File_ext_webscheduler_scripts_utilities.js

לא ישים

12,858

06-Jun-2015

00:17

לא ישים

File_ext_webscheduler_scripts_webticketmanager.js

לא ישים

75,990

21-Nov-2014

14:11

לא ישים

File_ext_webscheduler_web.config

לא ישים

1,538

25-Nov-2014

19:04

לא ישים

File_ext_webticketmanager.js

לא ישים

75,990

21-Nov-2014

14:11

לא ישים

File_gac_microsoft.rtc.chat.endpoint.dll

5.0.8308.556

1,203,880

15-Sep-2013

19:23

x86

File_gac_microsoft.rtc.internal.web.common.dll

5.0.8308.420

35,520

31-May-2013

11:09

x86

File_gac_microsoft.rtc.server.abcommon.dll

5.0.8308.301

281,752

13-Mar-2013

10:30

x86

File_gac_microsoft.rtc.server.userpin.dll

5.0.8308.420

1,432,240

31-May-2013

11:07

x86

File_gac_microsoft.rtc.server.webinfrastructure.dll

5.0.8308.987

3,363,616

09-Mar-2017

03:08

x64

File_groupexpansion_int_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll

5.0.8308.726

386,632

06-Jun-2014

05:16

x86

File_groupexpansion_microsoft.liveserver.dlexpansion_ext.dll

5.0.8308.726

386,632

06-Jun-2014

05:16

x86

File_groupexpansion_virtualdir_web.config

לא ישים

5,124

06-Jun-2014

03:06

לא ישים

File_groupexpansion_virtualdir_web_int.config

לא ישים

5,354

06-Jun-2014

03:06

לא ישים

File_int_antixsslibrary

4.0.0.0

141,600

03-Jun-2016

14:14

לא ישים

File_int_conference.aspx

לא ישים

14,959

04-Sep-2013

14:54

לא ישים

File_int_conference.dll

5.0.8308.726

265,848

06-Jun-2014

05:16

x86

File_int_conferenceproxy.aspx

לא ישים

1,092

04-Sep-2013

14:54

לא ישים

File_int_conference_web.config

לא ישים

1,556

25-Nov-2014

19:08

לא ישים

File_int_datacollabhandler_web.config

לא ישים

2,752

25-Nov-2014

19:18

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_jquery183min.js

לא ישים

93,637

31-May-2013

07:08

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_json2.js

לא ישים

19,081

31-May-2013

07:08

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_alertdismiss.png

לא ישים

2,863

31-May-2013

07:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_alerterror.png

לא ישים

342

31-May-2013

07:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_ar_sa_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

07:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_ar_sa_strings.js

לא ישים

3,261

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_ar_sa_stylesheet.css

לא ישים

6,302

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_az_latn_az_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

07:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_az_latn_az_strings.js

לא ישים

2,899

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_az_latn_az_stylesheet.css

לא ישים

6,295

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_be_by_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

07:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_be_by_strings.js

לא ישים

3,430

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_be_by_stylesheet.css

לא ישים

6,295

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_bg_bg_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

07:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_bg_bg_strings.js

לא ישים

3,553

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_bg_bg_stylesheet.css

לא ישים

6,295

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_ca_es_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

07:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_ca_es_strings.js

לא ישים

3,033

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_ca_es_stylesheet.css

לא ישים

6,295

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_cs_cz_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

07:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_cs_cz_strings.js

לא ישים

2,988

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_cs_cz_stylesheet.css

לא ישים

6,295

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_da_dk_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

07:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_da_dk_strings.js

לא ישים

2,849

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_da_dk_stylesheet.css

לא ישים

6,295

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_de_de_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

07:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_de_de_strings.js

לא ישים

2,913

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_de_de_stylesheet.css

לא ישים

6,295

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_el_gr_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

07:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_el_gr_strings.js

לא ישים

3,712

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_el_gr_stylesheet.css

לא ישים

6,295

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_en_us_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

07:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_en_us_strings.js

לא ישים

2,793

04-Sep-2013

14:54

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_en_us_stylesheet.css

לא ישים

6,292

31-May-2013

09:12

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_es_es_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

07:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_es_es_strings.js

לא ישים

3,052

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_es_es_stylesheet.css

לא ישים

6,295

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_et_ee_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

07:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_et_ee_strings.js

לא ישים

2,860

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_et_ee_stylesheet.css

לא ישים

6,295

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_eu_es_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

07:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_eu_es_strings.js

לא ישים

2,912

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_eu_es_stylesheet.css

לא ישים

6,295

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_fa_ir_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

07:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_fa_ir_strings.js

לא ישים

3,403

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_fa_ir_stylesheet.css

לא ישים

6,302

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_fil_ph_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

07:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_fil_ph_strings.js

לא ישים

2,852

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_fil_ph_stylesheet.css

לא ישים

6,295

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_fi_fi_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

07:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_fi_fi_strings.js

לא ישים

2,879

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_fi_fi_stylesheet.css

לא ישים

6,295

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_fr_fr_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

07:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_fr_fr_strings.js

לא ישים

3,041

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_fr_fr_stylesheet.css

לא ישים

6,295

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_gl_es_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

07:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_gl_es_strings.js

לא ישים

3,014

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_gl_es_stylesheet.css

לא ישים

6,295

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_he_il_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

07:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_he_il_strings.js

לא ישים

3,178

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_he_il_stylesheet.css

לא ישים

6,302

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_hi_in_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

07:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_hi_in_strings.js

לא ישים

3,717

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_hi_in_stylesheet.css

לא ישים

6,295

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_hr_hr_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

07:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_hr_hr_strings.js

לא ישים

2,944

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_hr_hr_stylesheet.css

לא ישים

6,295

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_hu_hu_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

07:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_hu_hu_strings.js

לא ישים

2,969

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_hu_hu_stylesheet.css

לא ישים

6,295

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_id_id_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

07:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_id_id_strings.js

לא ישים

2,883

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_id_id_stylesheet.css

לא ישים

6,295

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_it_it_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

07:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_it_it_strings.js

לא ישים

3,018

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_it_it_stylesheet.css

לא ישים

6,295

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_ja_jp_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

07:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_ja_jp_strings.js

לא ישים

3,111

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_ja_jp_stylesheet.css

לא ישים

6,295

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_kk_kz_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

07:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_kk_kz_strings.js

לא ישים

3,345

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_kk_kz_stylesheet.css

לא ישים

6,295

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_ko_kr_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

07:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_ko_kr_strings.js

לא ישים

3,006

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_ko_kr_stylesheet.css

לא ישים

6,295

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_lt_lt_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

07:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_lt_lt_strings.js

לא ישים

2,923

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_lt_lt_stylesheet.css

לא ישים

6,295

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_lv_lv_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

07:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_lv_lv_strings.js

לא ישים

2,993

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_lv_lv_stylesheet.css

לא ישים

6,295

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_mk_mk_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

07:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_mk_mk_strings.js

לא ישים

3,392

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_mk_mk_stylesheet.css

לא ישים

6,295

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_ms_my_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

07:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_ms_my_strings.js

לא ישים

2,904

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_ms_my_stylesheet.css

לא ישים

6,295

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_nb_no_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

07:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_nb_no_strings.js

לא ישים

2,898

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_nb_no_stylesheet.css

לא ישים

6,295

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_nl_nl_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

07:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_nl_nl_strings.js

לא ישים

2,906

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_nl_nl_stylesheet.css

לא ישים

6,295

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_pl_pl_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

07:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_pl_pl_strings.js

לא ישים

3,031

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_pl_pl_stylesheet.css

לא ישים

6,295

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_pt_br_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

07:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_pt_br_strings.js

לא ישים

3,019

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_pt_br_stylesheet.css

לא ישים

6,295

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_pt_pt_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

07:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_pt_pt_strings.js

לא ישים

3,012

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_pt_pt_stylesheet.css

לא ישים

6,295

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_qna.min.js

לא ישים

52,246

31-May-2013

09:12

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_replying.png

לא ישים

47,582

31-May-2013

07:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_ro_ro_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

07:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_ro_ro_strings.js

לא ישים

3,041

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_ro_ro_stylesheet.css

לא ישים

6,295

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_ru_ru_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

07:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_ru_ru_strings.js

לא ישים

3,485

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_ru_ru_stylesheet.css

לא ישים

6,295

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_sk_sk_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

07:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_sk_sk_strings.js

לא ישים

2,981

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_sk_sk_stylesheet.css

לא ישים

6,295

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_sl_si_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

07:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_sl_si_strings.js

לא ישים

3,005

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_sl_si_stylesheet.css

לא ישים

6,295

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_sq_al_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

07:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_sq_al_strings.js

לא ישים

2,979

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_sq_al_stylesheet.css

לא ישים

6,295

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_sr_cyrl_cs_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

07:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_sr_cyrl_cs_strings.js

לא ישים

3,490

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_sr_cyrl_cs_stylesheet.css

לא ישים

6,295

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_sr_latn_cs_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

07:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_sr_latn_cs_strings.js

לא ישים

2,971

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_sr_latn_cs_stylesheet.css

לא ישים

6,295

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_sv_se_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

07:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_sv_se_strings.js

לא ישים

2,902

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_sv_se_stylesheet.css

לא ישים

6,295

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_th_th_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

07:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_th_th_strings.js

לא ישים

3,798

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_th_th_stylesheet.css

לא ישים

6,295

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_tr_tr_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

07:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_tr_tr_strings.js

לא ישים

2,913

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_tr_tr_stylesheet.css

לא ישים

6,295

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_uk_ua_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

07:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_uk_ua_strings.js

לא ישים

3,503

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_uk_ua_stylesheet.css

לא ישים

6,295

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_uz_latn_uz_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

07:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_uz_latn_uz_strings.js

לא ישים

2,958

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_uz_latn_uz_stylesheet.css

לא ישים

6,295

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_vi_vn_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

07:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_vi_vn_strings.js

לא ישים

3,138

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_vi_vn_stylesheet.css

לא ישים

6,295

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_zh_cn_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

07:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_zh_cn_strings.js

לא ישים

2,795

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_zh_cn_stylesheet.css

לא ישים

6,295

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_zh_tw_qnaview.html

לא ישים

4,681

31-May-2013

07:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_zh_tw_strings.js

לא ישים

2,815

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_resources_zh_tw_stylesheet.css

לא ישים

6,295

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_view_mainpage.html

לא ישים

949

31-May-2013

07:05

לא ישים

File_int_datacollabweb_qna_web.config

לא ישים

947

21-Nov-2014

14:11

לא ישים

File_int_datacollabweb_web_config

לא ישים

2,545

25-Nov-2014

19:15

לא ישים

File_int_datacollab_aspx

לא ישים

4,623

13-Mar-2013

08:10

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomframe

5.0.8308.803

225,040

14-Aug-2014

04:58

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres

5.0.8308.577

255,712

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_ar_sa

5.0.8308.577

33,544

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_az_latn_az

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_be_by

5.0.8308.577

34,568

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_bg_bg

5.0.8308.577

34,568

03-Dec-2013

17:03

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_ca_es

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_cs_cz

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_da_dk

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_de_de

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_el_gr

5.0.8308.577

35,080

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_en_us

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_es_es

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:00

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_et_ee

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_eu_es

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_fa_ir

5.0.8308.577

34,056

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_fil_ph

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:03

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_fi_fi

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_fr_fr

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:00

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_gl_es

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_he_il

5.0.8308.577

33,032

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_hi_in

5.0.8308.577

36,104

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_hr_hr

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_hu_hu

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_id_id

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_it_it

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_ja_jp

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_kk_kz

5.0.8308.577

34,056

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_ko_kr

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_lt_lt

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_lv_lv

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_mk_mk

5.0.8308.577

34,568

03-Dec-2013

17:03

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_ms_my

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_nb_no

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_nl_nl

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_pl_pl

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_pt_br

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_pt_pt

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_ro_ro

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_ru_ru

5.0.8308.577

34,568

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_sk_sk

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_sl_si

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:03

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_sq_al

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_sr_cyrl_cs

5.0.8308.577

34,056

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_sr_latn_cs

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_sv_se

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:03

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_th_th

5.0.8308.577

36,104

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_tr_tr

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

17:00

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_uk_ua

5.0.8308.577

34,568

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_uz_latn_uz

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_vi_vn

5.0.8308.577

33,032

03-Dec-2013

17:02

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_zh_cn

5.0.8308.577

31,496

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_int_datacollab_bin_psomres_zh_tw

5.0.8308.577

31,496

03-Dec-2013

17:01

לא ישים

File_int_datacollab_images_nonhc_sprite1

לא ישים

232,897

06-Jun-2014

04:12

לא ישים

File_int_datacollab_images_sprite1

לא ישים

232,897

06-Jun-2014

04:12

לא ישים

File_int_datacollab_scripts_common_consolidated

לא ישים

597,133

23-Sep-2015

18:19

לא ישים

File_int_datacollab_scripts_datacollabmodel

לא ישים

1,179,382

06-Jun-2014

04:08

לא ישים

File_int_datacollab_scripts_lynccore_applibconsolidated

לא ישים

1,435,588

23-Sep-2015

18:21

לא ישים

File_int_datacollab_scripts_lynccore_datacollabcontrols

לא ישים

2,304,930

23-Sep-2015

18:23

לא ישים

File_int_datacollab_styles_consolidated_ltr

לא ישים

56,157

06-Jun-2014

04:11

לא ישים

File_int_datacollab_styles_consolidated_rtl

לא ישים

55,556

06-Jun-2014

04:11

לא ישים

File_int_datacollab_styles_nonhc_sprite1

לא ישים

120,623

06-Jun-2014

04:12

לא ישים

File_int_datacollab_styles_sprite1

לא ישים

166,234

06-Jun-2014

04:12

לא ישים

File_int_default.aspx

לא ישים

49,409

17-Dec-2015

10:54

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.ar_sa.resources

לא ישים

5,690

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.az_latn_az.resources

לא ישים

4,783

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.be_by.resources

לא ישים

5,962

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.bg_bg.resources

לא ישים

6,369

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.ca_es.resources

לא ישים

4,628

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.cs_cz.resources

לא ישים

4,560

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.da_dk.resources

לא ישים

4,462

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.de_de.resources

לא ישים

4,938

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.el_gr.resources

לא ישים

6,982

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.en_us.resources

לא ישים

4,255

15-Sep-2013

17:19

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.es_es.resources

לא ישים

4,670

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.et_ee.resources

לא ישים

4,398

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.eu_es.resources

לא ישים

4,334

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.fa_ir.resources

לא ישים

6,008

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.fil_ph.resources

לא ישים

4,585

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.fi_fi.resources

לא ישים

4,318

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.fr_fr.resources

לא ישים

4,901

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.gl_es.resources

לא ישים

4,469

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.he_il.resources

לא ישים

5,013

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.hi_in.resources

לא ישים

7,775

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.hr_hr.resources

לא ישים

4,513

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.hu_hu.resources

לא ישים

4,775

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.id_id.resources

לא ישים

4,371

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.it_it.resources

לא ישים

4,698

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.ja_jp.resources

לא ישים

5,169

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.kk_kz.resources

לא ישים

6,176

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.ko_kr.resources

לא ישים

4,822

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.lt_lt.resources

לא ישים

4,662

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.lv_lv.resources

לא ישים

4,769

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.mk_mk.resources

לא ישים

6,265

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.ms_my.resources

לא ישים

4,551

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.nb_no.resources

לא ישים

4,328

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.nl_nl.resources

לא ישים

4,582

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.pl_pl.resources

לא ישים

4,690

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.pt_br.resources

לא ישים

4,621

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.pt_pt.resources

לא ישים

4,615

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.ro_ro.resources

לא ישים

4,713

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.ru_ru.resources

לא ישים

6,354

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.sk_sk.resources

לא ישים

4,688

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.sl_si.resources

לא ישים

4,561

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.sq_al.resources

לא ישים

4,646

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.sr_cyrl_cs.resources

לא ישים

6,032

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.sr_latn_cs.resources

לא ישים

4,463

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.sv_se.resources

לא ישים

4,435

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.th_th.resources

לא ישים

7,295

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.tr_tr.resources

לא ישים

4,593

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.uk_ua.resources

לא ישים

6,346

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.uz_latn_uz.resources

לא ישים

4,672

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.vi_vn.resources

לא ישים

5,327

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.zh_cn.resources

לא ישים

4,047

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_int_defaultresource.aspx.zh_tw.resources

לא ישים

4,200

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_int_dialinform.js

לא ישים

91,677

31-May-2013

07:05

לא ישים

File_int_dialinghandler_web.config

לא ישים

1,734

25-Nov-2014

19:11

לא ישים

File_int_dialin_resource.az_latn_az.resources

לא ישים

12,781

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_int_dialin_resource.be_by.resources

לא ישים

16,649

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_int_dialin_resource.bg_bg.resources

לא ישים

17,754

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_int_dialin_resource.da_dk.resources

לא ישים

12,047

09-Mar-2017

03:07

לא ישים

File_int_dialin_resource.fa_ir.resources

לא ישים

16,517

09-Mar-2017

03:07

לא ישים

File_int_dialin_resource.fil_ph.resources

לא ישים

13,290

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_int_dialin_resource.fr_fr.resources

לא ישים

14,055

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_int_dialin_resource.mk_mk.resources

לא ישים

17,031

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_int_dialin_resource.nl_nl.resources

לא ישים

12,476

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_int_dialin_resource.pl_pl.resources

לא ישים

13,046

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_int_dialin_resource.pt_br.resources

לא ישים

12,501

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_int_dialin_resource.ru_ru.resources

לא ישים

17,100

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_int_dialin_resource.sq_al.resources

לא ישים

12,918

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_int_dialin_resource.sr_latn_cs.resources

לא ישים

12,460

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_int_dialin_resource.sv_se.resources

לא ישים

12,339

09-Mar-2017

03:07

לא ישים

File_int_dialin_resource.uk_ua.resources

לא ישים

16,780

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_int_dialin_resource.uz_latn_uz.resources

לא ישים

13,050

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_int_dialin_resource.vi_vn.resources

לא ישים

14,809

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_int_launch.js

לא ישים

63,001

01-Nov-2016

02:26

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres

5.0.8308.933

673,584

23-Sep-2015

19:26

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_ar_sa

5.0.8308.933

216,368

23-Sep-2015

19:27

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_az_latn_az

5.0.8308.933

192,304

23-Sep-2015

19:28

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_be_by

5.0.8308.933

233,776

23-Sep-2015

19:28

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_bg_bg

5.0.8308.933

235,824

23-Sep-2015

19:27

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_ca_es

5.0.8308.933

190,256

23-Sep-2015

19:27

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_cs_cz

5.0.8308.933

189,744

23-Sep-2015

19:27

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_da_dk

5.0.8308.933

185,136

23-Sep-2015

19:27

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_de_de

5.0.8308.933

195,368

23-Sep-2015

19:27

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_el_gr

5.0.8308.933

247,600

23-Sep-2015

19:27

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_en_us

5.0.8308.933

181,552

23-Sep-2015

19:27

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_es_es

5.0.8308.933

190,768

23-Sep-2015

19:27

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_et_ee

5.0.8308.933

183,600

23-Sep-2015

19:30

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_eu_es

5.0.8308.933

185,648

23-Sep-2015

19:27

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_fa_ir

5.0.8308.933

223,536

23-Sep-2015

19:27

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_fil_ph

5.0.8308.933

190,256

23-Sep-2015

19:28

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_fi_fi

5.0.8308.933

184,112

23-Sep-2015

19:30

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_fr_fr

5.0.8308.933

196,912

23-Sep-2015

19:27

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_gl_es

5.0.8308.933

188,720

23-Sep-2015

19:30

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_he_il

5.0.8308.933

201,008

23-Sep-2015

19:30

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_hi_in

5.0.8308.933

270,128

23-Sep-2015

19:30

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_hr_hr

5.0.8308.933

187,184

23-Sep-2015

19:30

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_hu_hu

5.0.8308.933

193,328

23-Sep-2015

19:30

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_id_id

5.0.8308.933

184,112

23-Sep-2015

19:30

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_it_it

5.0.8308.933

191,792

23-Sep-2015

19:30

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_ja_jp

5.0.8308.933

207,664

23-Sep-2015

19:27

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_kk_kz

5.0.8308.933

228,144

23-Sep-2015

19:30

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_ko_kr

5.0.8308.933

195,888

23-Sep-2015

19:27

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_lt_lt

5.0.8308.933

189,232

23-Sep-2015

19:27

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_lv_lv

5.0.8308.933

189,744

23-Sep-2015

19:27

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_mk_mk

5.0.8308.933

234,288

23-Sep-2015

19:28

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_ms_my

5.0.8308.933

186,672

23-Sep-2015

19:30

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_nb_no

5.0.8308.933

183,600

23-Sep-2015

19:27

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_nl_nl

5.0.8308.933

189,744

23-Sep-2015

19:27

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_pl_pl

5.0.8308.933

192,304

23-Sep-2015

19:27

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_pt_br

5.0.8308.933

189,744

23-Sep-2015

19:27

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_pt_pt

5.0.8308.933

190,256

23-Sep-2015

19:27

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_ro_ro

5.0.8308.933

191,792

23-Sep-2015

19:27

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_ru_ru

5.0.8308.933

235,312

23-Sep-2015

19:27

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_sk_sk

5.0.8308.933

190,768

23-Sep-2015

19:27

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_sl_si

5.0.8308.933

187,696

23-Sep-2015

19:27

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_sq_al

5.0.8308.933

190,768

23-Sep-2015

19:28

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_sr_cyrl_cs

5.0.8308.933

228,144

23-Sep-2015

19:30

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_sr_latn_cs

5.0.8308.933

186,672

23-Sep-2015

19:27

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_sv_se

5.0.8308.933

186,672

23-Sep-2015

19:27

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_th_th

5.0.8308.933

264,496

23-Sep-2015

19:27

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_tr_tr

5.0.8308.933

188,208

23-Sep-2015

19:27

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_uk_ua

5.0.8308.933

236,336

23-Sep-2015

19:27

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_uz_latn_uz

5.0.8308.933

191,280

23-Sep-2015

19:28

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_vi_vn

5.0.8308.933

207,664

23-Sep-2015

19:27

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_zh_cn

5.0.8308.933

177,968

23-Sep-2015

19:27

לא ישים

File_int_lwa_bin_controlres_zh_tw

5.0.8308.933

177,968

23-Sep-2015

19:27

לא ישים

File_int_lwa_bin_preauth

5.0.8308.933

240,432

23-Sep-2015

19:26

לא ישים

File_int_lwa_images_arrow_normal

לא ישים

702

13-Mar-2013

06:00

לא ישים

File_int_lwa_images_arrow_normal_rtl

לא ישים

716

13-Mar-2013

06:00

לא ישים

File_int_lwa_images_checked_normal

לא ישים

50,374

13-Mar-2013

06:00

לא ישים

File_int_lwa_images_doughboy_36x36

לא ישים

429

03-Dec-2013

18:35

לא ישים

File_int_lwa_images_icon_phoneonly_36

לא ישים

1,351

03-Dec-2013

18:35

לא ישים

File_int_lwa_images_lyncwebapp_logo

לא ישים

6,576

13-Mar-2013

06:00

לא ישים

File_int_lwa_images_lync_logo

לא ישים

2,412

13-Mar-2013

06:00

לא ישים

File_int_lwa_images_nonhc_sprite1

לא ישים

232,897

06-Jun-2014

04:12

לא ישים

File_int_lwa_images_sprite1

לא ישים

232,897

06-Jun-2014

04:12

לא ישים

File_int_lwa_images_unchecked_normal

לא ישים

49,068

13-Mar-2013

06:00

לא ישים

File_int_lwa_plugins

לא ישים

7,823,360

18-Aug-2016

14:35

לא ישים

File_int_lwa_pluginseula_az_latn_az

לא ישים

141,686

13-Mar-2013

05:59

לא ישים

File_int_lwa_pluginseula_be_by

לא ישים

147,779

13-Mar-2013

05:59

לא ישים

File_int_lwa_pluginseula_fa_ir

לא ישים

156,071

13-Mar-2013

05:59

לא ישים

File_int_lwa_pluginseula_fil_ph

לא ישים

138,546

13-Mar-2013

05:59

לא ישים

File_int_lwa_pluginseula_hi_in

לא ישים

141,048

13-Mar-2013

05:59

לא ישים

File_int_lwa_pluginseula_mk_mk

לא ישים

146,553

13-Mar-2013

05:59

לא ישים

File_int_lwa_pluginseula_sq_al

לא ישים

141,005

13-Mar-2013

05:59

לא ישים

File_int_lwa_pluginseula_uz_latn_uz

לא ישים

143,880

13-Mar-2013

05:59

לא ישים

File_int_lwa_plugins_32

לא ישים

7,876,608

18-Aug-2016

16:40

לא ישים

File_int_lwa_plugins_64

לא ישים

8,802,304

18-Aug-2016

16:40

לא ישים

File_int_lwa_plugins_mac

לא ישים

9,957,995

06-Jun-2015

00:17

לא ישים

File_int_lwa_plugins_xp

לא ישים

4,853,760

18-Aug-2016

14:59

לא ישים

File_int_lwa_scripts_common_consolidated

לא ישים

597,133

23-Sep-2015

18:19

לא ישים

File_int_lwa_scripts_lyncplatform_consolidated

לא ישים

2,194,360

23-Sep-2015

18:22

לא ישים

File_int_lwa_scripts_lyncplugin_consolidated

לא ישים

80,326

18-Aug-2016

15:36

לא ישים

File_int_lwa_scripts_preauth_consolidated

לא ישים

338,458

23-Sep-2015

18:21

לא ישים

File_int_lwa_scripts_ui_applibconsolidated

לא ישים

1,435,588

23-Sep-2015

18:21

לא ישים

File_int_lwa_scripts_ui_avconsolidated

לא ישים

1,113,880

23-Sep-2015

18:23

לא ישים

File_int_lwa_scripts_ui_commoncontrolconsolidated

לא ישים

1,243,852

23-Sep-2015

18:22

לא ישים

File_int_lwa_scripts_ui_controlconsolidated

לא ישים

2,287,631

23-Sep-2015

18:24

לא ישים

File_int_lwa_scripts_ui_miscclientconsolidated

לא ישים

618,558

23-Sep-2015

18:24

לא ישים

File_int_lwa_styles_consolidated_ltr

לא ישים

153,473

23-Sep-2015

18:24

לא ישים

File_int_lwa_styles_consolidated_rtl

לא ישים

153,537

23-Sep-2015

18:24

לא ישים

File_int_lwa_styles_nonhc_sprite1

לא ישים

120,623

06-Jun-2014

04:12

לא ישים

File_int_lwa_styles_sprite1

לא ישים

166,234

06-Jun-2014

04:12

לא ישים

File_int_lwa_webpages_lwaclient

לא ישים

16,208

23-Sep-2015

17:47

לא ישים

File_int_lwa_webpages_qnacontainerframe

לא ישים

8,521

04-Jun-2014

01:31

לא ישים

File_int_lwa_webpages_toast

לא ישים

4,504

13-Mar-2013

05:59

לא ישים

File_int_lwa_web_config

לא ישים

2,453

25-Nov-2014

19:15

לא ישים

File_int_microsoft.rtc.internal.joinlauncher.dll

5.0.8308.974

906,016

01-Nov-2016

05:08

x86

File_int_microsoft_rtc_internal_rmwebhandler.dll

5.0.8308.301

299,680

13-Mar-2013

10:31

x86

File_int_myutilities.js

לא ישים

12,858

06-Jun-2015

00:17

לא ישים

File_int_passiveauth.aspx

לא ישים

3,641

31-May-2013

07:05

לא ישים

File_int_passiveauth_web.config

לא ישים

3,743

25-Nov-2014

19:15

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.ar_sa.newloc.css

לא ישים

2,333

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.az_latn_az.css

לא ישים

2,199

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.az_latn_az.newloc.css

לא ישים

2,199

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.be_by.css

לא ישים

2,199

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.be_by.newloc.css

לא ישים

2,199

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.bg_bg.newloc.css

לא ישים

2,199

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.ca_es.newloc.css

לא ישים

2,199

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.cs_cz.newloc.css

לא ישים

2,199

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.da_dk.newloc.css

לא ישים

2,199

09-Mar-2017

03:07

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.de_de.newloc.css

לא ישים

2,199

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.el_gr.newloc.css

לא ישים

2,199

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.en_us.newloc.css

לא ישים

2,199

13-Mar-2013

05:58

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.es_es.newloc.css

לא ישים

2,199

09-Mar-2017

03:07

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.et_ee.newloc.css

לא ישים

2,199

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.eu_es.newloc.css

לא ישים

2,199

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.fa_ir.css

לא ישים

2,199

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.fa_ir.newloc.css

לא ישים

2,199

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.fil_ph.css

לא ישים

2,199

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.fil_ph.newloc.css

לא ישים

2,199

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.fi_fi.newloc.css

לא ישים

2,199

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.fr_fr.newloc.css

לא ישים

2,199

09-Mar-2017

03:07

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.gl_es.newloc.css

לא ישים

2,199

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.he_il.newloc.css

לא ישים

2,265

09-Mar-2017

03:07

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.hi_in.newloc.css

לא ישים

2,249

09-Mar-2017

03:07

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.hr_hr.newloc.css

לא ישים

2,199

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.hu_hu.newloc.css

לא ישים

2,199

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.id_id.newloc.css

לא ישים

2,199

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.it_it.newloc.css

לא ישים

2,199

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.ja_jp.newloc.css

לא ישים

2,537

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.kk_kz.newloc.css

לא ישים

2,199

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.ko_kr.newloc.css

לא ישים

2,333

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.lt_lt.newloc.css

לא ישים

2,199

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.lv_lv.newloc.css

לא ישים

2,199

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.mk_mk.css

לא ישים

2,199

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.mk_mk.newloc.css

לא ישים

2,199

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.ms_my.newloc.css

לא ישים

2,199

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.nb_no.newloc.css

לא ישים

2,199

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.nl_nl.newloc.css

לא ישים

2,199

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.pl_pl.newloc.css

לא ישים

2,199

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.pt_br.newloc.css

לא ישים

2,199

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.pt_pt.newloc.css

לא ישים

2,199

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.ro_ro.newloc.css

לא ישים

2,199

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.ru_ru.newloc.css

לא ישים

2,199

09-Mar-2017

03:07

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.sk_sk.newloc.css

לא ישים

2,199

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.sl_si.newloc.css

לא ישים

2,199

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.sq_al.css

לא ישים

2,199

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.sq_al.newloc.css

לא ישים

2,199

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.sr_cyrl_cs.newloc.css

לא ישים

2,199

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.sr_latn_cs.newloc.css

לא ישים

2,199

09-Mar-2017

03:07

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.sv_se.newloc.css

לא ישים

2,199

09-Mar-2017

03:07

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.th_th.newloc.css

לא ישים

2,289

09-Mar-2017

03:07

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.tr_tr.newloc.css

לא ישים

2,199

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.uk_ua.newloc.css

לא ישים

2,199

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.uz_latn_uz.css

לא ישים

2,199

09-Mar-2017

03:07

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.uz_latn_uz.newloc.css

לא ישים

2,199

09-Mar-2017

03:07

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.vi_vn.newloc.css

לא ישים

2,199

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.zh_cn.newloc.css

לא ישים

2,429

09-Mar-2017

03:08

לא ישים

File_int_pstn_info_styles.zh_tw.newloc.css

לא ישים

2,469

09-Mar-2017

03:07

לא ישים

File_int_reachclient.css

לא ישים

13,531

29-Apr-2015

07:17

לא ישים

File_int_reachweb_client_bin_microsoft_rtc_internal_reachjoin_dll

5.0.8308.301

284,832

13-Mar-2013

10:17

x86

File_int_reachweb_client_bin_resources_da_dk

5.0.8308.301

25,808

13-Mar-2013

10:17

לא ישים

File_int_reachweb_client_bin_resources_de_de

5.0.8308.301

26,320

13-Mar-2013

10:18

לא ישים

File_int_reachweb_client_bin_resources_en_us

5.0.8308.301

26,320

13-Mar-2013

10:18

לא ישים

File_int_reachweb_client_bin_resources_es_es

5.0.8308.301

25,808

13-Mar-2013

10:17

לא ישים

File_int_reachweb_client_bin_resources_fi_fi

5.0.8308.301

25,808

13-Mar-2013

10:17

לא ישים

File_int_reachweb_client_bin_resources_fr_fr

5.0.8308.301

26,320

13-Mar-2013

10:17

לא ישים

File_int_reachweb_client_bin_resources_it_it

5.0.8308.301

26,320

13-Mar-2013

10:17

לא ישים

File_int_reachweb_client_bin_resources_ja_jp

5.0.8308.301

26,832

13-Mar-2013

10:17

לא ישים

File_int_reachweb_client_bin_resources_ko_kr

5.0.8308.301

26,320

13-Mar-2013

10:18

לא ישים

File_int_reachweb_client_bin_resources_nb_no

5.0.8308.301

25,808

13-Mar-2013

10:18

לא ישים

File_int_reachweb_client_bin_resources_nl_nl

5.0.8308.301

25,808

13-Mar-2013

10:18

לא ישים

File_int_reachweb_client_bin_resources_pt_br

5.0.8308.301

25,808

13-Mar-2013

10:18

לא ישים

File_int_reachweb_client_bin_resources_ru_ru

5.0.8308.301

27,856

13-Mar-2013

10:18

לא ישים

File_int_reachweb_client_bin_resources_sv_se

5.0.8308.301

25,808

13-Mar-2013

10:18

לא ישים

File_int_reachweb_client_bin_resources_zh_cn

5.0.8308.301

25,296

13-Mar-2013

10:19

לא ישים

File_int_reachweb_client_bin_resources_zh_tw

5.0.8308.301

25,280

13-Mar-2013

10:20

לא ישים

File_int_reachweb_client_clientbin_microsoft_ocg_rc_extres_xap

לא ישים

816,186

13-Mar-2013

10:34

לא ישים

File_int_reachweb_client_clientbin_microsoft_ocg_reachclient_xap

לא ישים

1,675,602

31-May-2013

11:14

לא ישים

File_int_reachweb_client_plugins_32

4.0.7577.4378

4,996,168

31-May-2013

06:50

לא ישים

File_int_reachweb_client_plugins_64

4.0.7577.4378

5,012,568

31-May-2013

06:50

לא ישים

File_int_reachweb_client_resources_reachclient_css

לא ישים

13,531

29-Apr-2015

07:17

לא ישים

File_int_reachweb_client_scripts_utilities_js

לא ישים

12,858

06-Jun-2015

00:17

לא ישים

File_int_reachweb_web.config

לא ישים

5,691

25-Nov-2014

19:11

לא ישים

File_int_savecontentpage_html

לא ישים

7,975

13-Mar-2013

05:59

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_ar_sa

5.0.8308.556

31,952

15-Sep-2013

19:30

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_az_latn_az

5.0.8308.556

30,424

15-Sep-2013

19:29

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_be_by

5.0.8308.556

33,496

15-Sep-2013

19:30

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_bg_bg

5.0.8308.556

34,008

15-Sep-2013

19:29

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_ca_es

5.0.8308.556

30,424

15-Sep-2013

19:30

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_cs_cz

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:29

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_da_dk

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:32

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_de_de

5.0.8308.556

30,936

15-Sep-2013

19:30

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_el_gr

5.0.8308.556

35,544

15-Sep-2013

19:29

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_en_us

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:29

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_es_es

5.0.8308.556

30,424

15-Sep-2013

19:29

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_et_ee

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

19:30

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_eu_es

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

19:33

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_fa_ir

5.0.8308.556

33,496

15-Sep-2013

19:29

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_fil_ph

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:30

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_fi_fi

5.0.8308.556

28,888

15-Sep-2013

19:32

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_fr_fr

5.0.8308.556

30,936

15-Sep-2013

19:29

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_gl_es

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:29

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_he_il

5.0.8308.556

31,448

15-Sep-2013

19:29

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_hi_in

5.0.8308.556

38,104

15-Sep-2013

19:29

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_hr_hr

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

19:29

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_hu_hu

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:30

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_id_id

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

19:29

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_it_it

5.0.8308.556

30,424

15-Sep-2013

19:33

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_ja_jp

5.0.8308.556

31,448

15-Sep-2013

19:29

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_kk_kz

5.0.8308.556

33,496

15-Sep-2013

19:30

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_ko_kr

5.0.8308.556

30,424

15-Sep-2013

19:33

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_lt_lt

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

19:30

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_lv_lv

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:30

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_mk_mk

5.0.8308.556

33,496

15-Sep-2013

19:30

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_ms_my

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:30

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_nb_no

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

19:29

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_nl_nl

5.0.8308.556

30,424

15-Sep-2013

19:29

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_pl_pl

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:30

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_pt_br

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:30

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_pt_pt

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:32

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_ro_ro

5.0.8308.556

30,424

15-Sep-2013

19:32

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_ru_ru

5.0.8308.556

34,008

15-Sep-2013

19:29

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_sk_sk

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:32

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_sl_si

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

19:32

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_sq_al

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

19:30

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_sr_cyrl_cs

5.0.8308.556

32,984

15-Sep-2013

19:33

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_sr_latn_cs

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

19:32

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_sv_se

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

19:29

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_th_th

5.0.8308.556

38,104

15-Sep-2013

19:29

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_tr_tr

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

19:29

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_uk_ua

5.0.8308.556

33,496

15-Sep-2013

19:29

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_uz_latn_uz

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

19:30

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_vi_vn

5.0.8308.556

31,960

15-Sep-2013

19:33

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_zh_cn

5.0.8308.556

28,888

15-Sep-2013

19:32

לא ישים

File_int_ucwa_bin_resources_zh_tw

5.0.8308.556

28,888

15-Sep-2013

19:32

לא ישים

File_int_uploadform_html

לא ישים

3,510

04-Jun-2014

01:31

לא ישים

File_int_utilities.js

לא ישים

12,858

06-Jun-2015

00:17

לא ישים

File_int_web.config

לא ישים

3,238

25-Nov-2014

19:10

לא ישים

File_int_webcontainerframe_html

לא ישים

8,789

04-Jun-2014

01:31

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_dll

5.0.8308.933

302,896

23-Sep-2015

19:27

x86

File_int_webscheduler_bin_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll

5.0.8308.726

386,632

06-Jun-2014

05:16

x86

File_int_webscheduler_bin_resources_ar_sa

5.0.8308.933

42,800

23-Sep-2015

19:30

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_az_latn_az

5.0.8308.933

39,728

23-Sep-2015

19:27

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_be_by

5.0.8308.933

43,816

23-Sep-2015

19:27

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_bg_bg

5.0.8308.933

44,336

23-Sep-2015

19:30

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_ca_es

5.0.8308.933

39,728

23-Sep-2015

19:30

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_cs_cz

5.0.8308.933

39,728

23-Sep-2015

19:30

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_da_dk

5.0.8308.933

38,704

23-Sep-2015

19:27

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_de_de

5.0.8308.933

39,728

23-Sep-2015

19:30

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_el_gr

5.0.8308.933

45,872

23-Sep-2015

19:30

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_en_us

5.0.8308.933

39,208

23-Sep-2015

19:23

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_es_es

5.0.8308.933

39,728

23-Sep-2015

19:30

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_et_ee

5.0.8308.933

39,216

23-Sep-2015

19:30

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_eu_es

5.0.8308.933

39,216

23-Sep-2015

19:27

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_fa_ir

5.0.8308.933

43,824

23-Sep-2015

19:27

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_fil_ph

5.0.8308.933

39,728

23-Sep-2015

19:27

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_fi_fi

5.0.8308.933

38,704

23-Sep-2015

19:27

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_fr_fr

5.0.8308.933

40,240

23-Sep-2015

19:30

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_gl_es

5.0.8308.933

39,728

23-Sep-2015

19:27

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_he_il

5.0.8308.933

41,776

23-Sep-2015

19:30

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_hi_in

5.0.8308.933

48,944

23-Sep-2015

19:27

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_hr_hr

5.0.8308.933

39,216

23-Sep-2015

19:27

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_hu_hu

5.0.8308.933

39,728

23-Sep-2015

19:27

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_id_id

5.0.8308.933

38,704

23-Sep-2015

19:30

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_it_it

5.0.8308.933

39,728

23-Sep-2015

19:27

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_ja_jp

5.0.8308.933

41,264

23-Sep-2015

19:30

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_kk_kz

5.0.8308.933

44,336

23-Sep-2015

19:27

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_ko_kr

5.0.8308.933

40,240

23-Sep-2015

19:27

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_lt_lt

5.0.8308.933

39,728

23-Sep-2015

19:27

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_lv_lv

5.0.8308.933

39,728

23-Sep-2015

19:27

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_mk_mk

5.0.8308.933

44,336

23-Sep-2015

19:30

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_ms_my

5.0.8308.933

39,216

23-Sep-2015

19:27

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_nb_no

5.0.8308.933

38,704

23-Sep-2015

19:27

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_nl_nl

5.0.8308.933

39,728

23-Sep-2015

19:27

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_pl_pl

5.0.8308.933

39,728

23-Sep-2015

19:27

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_pt_br

5.0.8308.933

39,728

23-Sep-2015

19:27

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_pt_pt

5.0.8308.933

40,240

23-Sep-2015

19:27

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_ro_ro

5.0.8308.933

39,728

23-Sep-2015

19:30

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_ru_ru

5.0.8308.933

44,336

23-Sep-2015

19:30

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_sk_sk

5.0.8308.933

39,728

23-Sep-2015

19:30

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_sl_si

5.0.8308.933

39,216

23-Sep-2015

19:30

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_sq_al

5.0.8308.933

39,728

23-Sep-2015

19:27

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_sr_cyrl_cs

5.0.8308.933

43,824

23-Sep-2015

19:27

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_sr_latn_cs

5.0.8308.933

39,216

23-Sep-2015

19:30

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_sv_se

5.0.8308.933

39,216

23-Sep-2015

19:30

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_th_th

5.0.8308.933

48,944

23-Sep-2015

19:30

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_tr_tr

5.0.8308.933

39,216

23-Sep-2015

19:30

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_uk_ua

5.0.8308.933

44,336

23-Sep-2015

19:30

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_uz_latn_uz

5.0.8308.933

39,728

23-Sep-2015

19:30

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_vi_vn

5.0.8308.933

41,264

23-Sep-2015

19:27

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_zh_cn

5.0.8308.933

38,704

23-Sep-2015

19:30

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_resources_zh_tw

5.0.8308.933

38,704

23-Sep-2015

19:27

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ar_sa

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-2013

10:31

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_az_latn_az

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:24

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_be_by

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-2013

10:33

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_bg_bg

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ca_es

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_cs_cz

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-2013

10:31

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_da_dk

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_de_de

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_el_gr

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-2013

10:31

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_en_us

5.0.8308.301

21,736

13-Mar-2013

10:29

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_es_es

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_et_ee

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-2013

10:32

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_eu_es

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:35

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_fa_ir

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:31

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_fil_ph

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:25

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_fi_fi

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_fr_fr

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_gl_es

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:33

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_he_il

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-2013

10:31

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_hi_in

5.0.8308.301

21,736

13-Mar-2013

10:31

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_hr_hr

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_hu_hu

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-2013

10:31

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_id_id

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:35

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_it_it

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:31

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ja_jp

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_kk_kz

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-2013

10:32

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ko_kr

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:31

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_lt_lt

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:32

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_lv_lv

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_mk_mk

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:27

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ms_my

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:35

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_nb_no

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_nl_nl

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_pl_pl

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:32

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_pt_br

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:31

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_pt_pt

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:32

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ro_ro

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ru_ru

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sk_sk

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:32

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sl_si

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:32

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sq_al

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:33

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sr_cyrl_cs

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:32

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sr_latn_cs

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:32

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sv_se

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_th_th

5.0.8308.301

21,736

13-Mar-2013

10:32

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_tr_tr

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:32

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_uk_ua

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:35

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_uz_latn_uz

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-2013

10:34

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_vi_vn

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:32

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_zh_cn

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:30

לא ישים

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_zh_tw

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

10:34

לא ישים

File_int_webscheduler_default.aspx

לא ישים

9,639

29-Apr-2015

04:50

לא ישים

File_int_webscheduler_handler_bin_webschedulerhandler.dll

5.0.8308.933

356,144

23-Sep-2015

19:30

x86

File_int_webscheduler_handler_web.config

לא ישים

1,721

25-Nov-2014

19:10

לא ישים

File_int_webscheduler_scripts_common.js

לא ישים

114,704

06-Jun-2015

01:30

לא ישים

File_int_webscheduler_scripts_jquery.js

לא ישים

249,899

20-Jul-2015

16:16

לא ישים

File_int_webscheduler_scripts_jqueryui_az_latn_az.js

לא ישים

875

24-Feb-2017

05:50

לא ישים

File_int_webscheduler_scripts_jqueryui_be_by.js

לא ישים

1,064

24-Feb-2017

05:50

לא ישים

File_int_webscheduler_scripts_jqueryui_fa_ir.js

לא ישים

913

24-Feb-2017

05:50

לא ישים

File_int_webscheduler_scripts_jqueryui_fil_ph.js

לא ישים

834

24-Feb-2017

05:50

לא ישים

File_int_webscheduler_scripts_jqueryui_mk_mk.js

לא ישים

1,045

24-Feb-2017

05:50

לא ישים

File_int_webscheduler_scripts_jqueryui_sq_al.js

לא ישים

820

24-Feb-2017

05:50

לא ישים

File_int_webscheduler_scripts_jqueryui_uz_latn_uz.js

לא ישים

834

24-Feb-2017

05:50

לא ישים

File_int_webscheduler_scripts_utilities.js

לא ישים

12,858

06-Jun-2015

00:17

לא ישים

File_int_webscheduler_scripts_webticketmanager.js

לא ישים

75,990

21-Nov-2014

14:11

לא ישים

File_int_webscheduler_web.config

לא ישים

1,539

25-Nov-2014

19:04

לא ישים

File_int_webticketmanager.js

לא ישים

75,990

21-Nov-2014

14:11

לא ישים

File_locationinformation_int_microsoft.rtc.lis.liservice.dll

5.0.8308.987

357,152

09-Mar-2017

03:09

x86

File_mcx_microsoft.rtc.mcx.mcxservice.dll

5.0.8308.420

924,336

31-May-2013

11:13

x86

File_microsoft.rtc.internal.autodiscover.dll

5.0.8308.726

312,456

06-Jun-2014

05:17

x86

File_microsoft.rtc.mcx.mcxservice.dll

5.0.8308.420

924,336

31-May-2013

11:13

x86

File_noauth_web.config

לא ישים

163

03-Apr-2015

09:48

לא ישים

File_persistentchatextrm_handler_web_config

לא ישים

1,657

25-Nov-2014

19:18

לא ישים

File_persistentchatintrm_handler_web_config

לא ישים

1,656

25-Nov-2014

19:19

לא ישים

File_rgs_clients_ext_bin_microsoft.rtc.rgs.clients.dll

5.0.8308.933

130,864

23-Sep-2015

19:25

x86

File_rgs_clients_ext_web.config

לא ישים

5,123

25-Nov-2014

19:14

לא ישים

File_rgs_clients_int_bin_microsoft.rtc.rgs.clients.dll

5.0.8308.933

130,864

23-Sep-2015

19:25

x86

File_rgs_clients_int_web.config

לא ישים

5,353

25-Nov-2014

19:14

לא ישים

File_rgs_config_web.config

לא ישים

2,284

25-Nov-2014

19:12

לא ישים

File_servercommon.ws.dll

5.0.8308.420

802,928

31-May-2013

11:07

x86

File_ucwa_ext_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll

5.0.8308.726

386,632

06-Jun-2014

05:16

x86

File_ucwa_ext_system.net.http.formatting.dll

4.0.21112.0

168,520

24-Feb-2017

05:58

x86

File_ucwa_int_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll

5.0.8308.726

386,632

06-Jun-2014

05:16

x86

File_ucwa_int_microsoft.rtc.internal.ucwa.dll

5.0.8308.987

2,703,136

09-Mar-2017

03:10

x86

File_ucwa_int_system.net.http.formatting.dll

4.0.21112.0

168,520

24-Feb-2017

05:58

x86

File_ucwa_microsoft.rtc.internal.ucwa.dll

5.0.8308.987

2,703,136

09-Mar-2017

03:10

x86

File_ucwa_virtualdir_web_ext.config

לא ישים

5,392

01-Nov-2016

03:42

לא ישים

File_ucwa_virtualdir_web_int.config

לא ישים

5,397

01-Nov-2016

03:42

לא ישים

File_webticket_web_ext.config

לא ישים

10,409

25-Nov-2014

19:05

לא ישים

File_webticket_web_int.config

לא ישים

10,639

25-Nov-2014

19:05

לא ישים

Int_error.aspx.az_latn_az.resx

לא ישים

6,579

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

Int_error.aspx.be_by.resx

לא ישים

6,696

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

Int_error.aspx.bg_bg.resx

לא ישים

6,759

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

Int_error.aspx.de_de.resx

לא ישים

6,627

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

Int_error.aspx.eu_es.resx

לא ישים

6,614

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

Int_error.aspx.fa_ir.resx

לא ישים

6,702

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

Int_error.aspx.fil_ph.resx

לא ישים

6,612

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

Int_error.aspx.id_id.resx

לא ישים

6,524

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

Int_error.aspx.ko_kr.resx

לא ישים

6,557

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

Int_error.aspx.lt_lt.resx

לא ישים

6,584

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

Int_error.aspx.mk_mk.resx

לא ישים

6,784

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

Int_error.aspx.ms_my.resx

לא ישים

6,538

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

Int_error.aspx.sq_al.resx

לא ישים

6,562

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

Int_error.aspx.sr_cyrl_cs.resx

לא ישים

6,723

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

Int_error.aspx.uz_latn_uz.resx

לא ישים

6,605

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

Int_rgsclients.az_latn_az.resx

לא ישים

6,328

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

Int_rgsclients.be_by.resx

לא ישים

6,328

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

Int_rgsclients.fa_ir.resx

לא ישים

6,328

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

Int_rgsclients.fil_ph.resx

לא ישים

6,328

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

Int_rgsclients.mk_mk.resx

לא ישים

6,328

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

Int_rgsclients.sq_al.resx

לא ישים

6,328

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

Int_rgsclients.uz_latn_uz.resx

לא ישים

6,328

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

Int_tab.aspx.az_latn_az.resx

לא ישים

8,057

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

Int_tab.aspx.be_by.resx

לא ישים

8,540

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

Int_tab.aspx.fa_ir.resx

לא ישים

8,599

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

Int_tab.aspx.fil_ph.resx

לא ישים

8,112

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

Int_tab.aspx.ko_kr.resx

לא ישים

8,105

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

Int_tab.aspx.mk_mk.resx

לא ישים

8,550

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

Int_tab.aspx.sq_al.resx

לא ישים

8,012

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

Int_tab.aspx.uz_latn_uz.resx

לא ישים

8,039

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.ar_sa.resources

לא ישים

13,359

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.az_latn_az.resources

לא ישים

11,503

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.be_by.resources

לא ישים

14,327

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.de_de.resources

לא ישים

12,107

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.es_es.resources

לא ישים

11,560

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.fa_ir.resources

לא ישים

14,669

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.fil_ph.resources

לא ישים

11,775

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.fi_fi.resources

לא ישים

11,249

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.fr_fr.resources

לא ישים

12,462

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.hi_in.resources

לא ישים

18,106

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.hr_hr.resources

לא ישים

10,927

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.id_id.resources

לא ישים

11,079

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.it_it.resources

לא ישים

11,542

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.ja_jp.resources

לא ישים

12,923

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.kk_kz.resources

לא ישים

14,406

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.ko_kr.resources

לא ישים

11,920

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.mk_mk.resources

לא ישים

14,573

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.nl_nl.resources

לא ישים

11,457

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.sk_sk.resources

לא ישים

11,616

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.sq_al.resources

לא ישים

11,327

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.sr_cyrl_cs.resources

לא ישים

14,675

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.sr_latn_cs.resources

לא ישים

11,224

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.tr_tr.resources

לא ישים

11,256

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.uk_ua.resources

לא ישים

14,926

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.uz_latn_uz.resources

לא ישים

11,184

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.zh_tw.resources

לא ישים

10,563

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

Persistentchatextrm_scripts_webticketmanager.js

לא ישים

75,990

21-Nov-2014

14:11

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.ar_sa.resources

לא ישים

13,359

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.az_latn_az.resources

לא ישים

11,503

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.be_by.resources

לא ישים

14,327

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.de_de.resources

לא ישים

12,107

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.es_es.resources

לא ישים

11,560

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.fa_ir.resources

לא ישים

14,669

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.fil_ph.resources

לא ישים

11,775

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.fi_fi.resources

לא ישים

11,249

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.fr_fr.resources

לא ישים

12,462

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.hi_in.resources

לא ישים

18,106

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.hr_hr.resources

לא ישים

10,927

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.id_id.resources

לא ישים

11,079

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.it_it.resources

לא ישים

11,542

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.ja_jp.resources

לא ישים

12,923

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.kk_kz.resources

לא ישים

14,406

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.ko_kr.resources

לא ישים

11,920

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.mk_mk.resources

לא ישים

14,573

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.nl_nl.resources

לא ישים

11,457

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.sk_sk.resources

לא ישים

11,616

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.sq_al.resources

לא ישים

11,327

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.sr_cyrl_cs.resources

לא ישים

14,675

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.sr_latn_cs.resources

לא ישים

11,224

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.tr_tr.resources

לא ישים

11,256

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.uk_ua.resources

לא ישים

14,926

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.uz_latn_uz.resources

לא ישים

11,184

09-Mar-2017

03:09

לא ישים

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.zh_tw.resources

לא ישים