We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

מבוא

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS09-035. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עבור משתמשים ביתיים, תמיכה ללא תשלום זמינה על-ידי חיוג 1-866-PCSAFETY בארה"ב ובקנדה או על-ידי פנייה לנציגות Microsoft המקומית. לקבלת מידע אודות אופן הפנייה לנציגות Microsoft המקומית לתמיכה בבעיות עם עדכוני אבטחה, בקר באתר האינטרנט של התמיכה הבינלאומית של Microsoft:

http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4 לקוחות מצפון אמריקה יכולים גם לקבל גישה מיידית לתמיכה בלתי מוגבלת ללא תשלום בדואר אלקטרוני או לתמיכה בלתי מוגבלת באמצעות שיחת צ'אט אישית על-ידי ביקור באתר האינטרנט הבא של Microsoft:

http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552 עבור לקוחות ארגוניים, תמיכה בעדכוני אבטחה זמינה באמצעות אנשי הקשר הרגילים של התמיכה.

בעיות מוכרות

  • לאחר שתתקין עדכון אבטחה זה, כאשר תנסה לפתח שדרוג קטן עבור יישום Visual C++ 2008 SP1, יתכן שתקבל הודעת שגיאה בנוסח הדומה להודעה הבאה:


    SELMGR: ComponentId <GUID> is registered to feature <feature name>, but is not present in the Component table. Removal of components from a feature is not supported!‎

    כדי לפתור בעיה זו, התקן את התיקון החם 982062. למידע נוסף, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:

    982062 הודעת שגיאה כאשר אתה מנסה לפרוס שדרוג קטן עבור יישום Visual C++ 2008 SP1 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

מידע נוסף

דרישות קדם לצורך התקנת עדכון אבטחה זה

להתקנת עדכון אבטחה זה, עליך להתקין את Windows Installer 3.1 או גרסה מתקדמת יותר במחשב שלך. כדי להשיג את הגירסה האחרונה של Windows Installer עבור המחשב, בקר באתר הבא של Microsoft:‏

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?displaylang=he&FamilyID=5a58b56f-60b6-4412-95b9-54d056d6f9f4

מידע על החלפת עדכון אבטחה

עדכון אבטחה זה לא מחליף עדכון אבטחה אחר כלשהו.

מידע על הסרת עדכון

לאחר התקנת עדכון זה, באפשרותך להסיר אותו באמצעות הפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה.

בוררי שורת פקודה עבור עדכון זה

באפשרותך לקבל מידע על בוררי שורות הפקודה השונים שנתמכים על-ידי עדכון זה באתר האינטרנט של MSDN בכתובת:

http://msdn.microsoft.com/he-il/library/aa367988(VS.85).aspxלקבלת מידע נוסף אודות Windows Installer, בקר באתר האינטרנט הבא של MSDN:

http://msdn.microsoft.com/he-il/library/aa367449(VS.85).aspx

בעיות מוכרות

לקבלת מידע נוסף על בעיות התקנה מוכרות בעדכונים עבור Microsoft Visual Studio 2008 Service Pack 1, לחץ על מספרי המאמרים שלהלן כדי להציגם מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:

  • 974479 אתה מקבל שגיאת קומפילציה בפרויקט ATL לאחר התקנת Windows SDK 6.1 עם Visual Studio 2008 Service Pack 1

  • 925336 תיקון: הודעת שגיאה בעת ניסיון להתקין את חבילת Windows Installer הגדולה או חבילת תיקון גדולה של Windows Installer ב- Windows Server 2003 או ב- Windows XP: "שגיאה 1718. הקובץ נדחה על-ידי מדיניות חתימה דיגיטלית" (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

  • 973825 הודעת שגיאה בעת ניסיון להתקין את חבילת Windows Installer הגדולה או חבילת תיקון גדולה של Windows Installer ב- Windows Server 2003 Service Pack 2: "שגיאה 1718. הקובץ נדחה על-ידי מדיניות חתימה דיגיטלית" (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

פרטי הקובץ

הגרסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון האבטחה היא בעלת תכונות הקובץ הרשומות בטבלה הבאה (או תכונות קובץ מתקדמות יותר). התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). כאשר תציג את הנתונים בקובץ, השעה תוצג בהמרה לזמן המקומי. כדי לברר את הפרש השעות בין זמן UTC לזמן המקומי, השתמש בכרטיסיה אזור זמן הכלולה בפריט תאריך ושעה שבלוח הבקרה.

File name

File version

File size

Date

Time

chkstk.obj

1,373

12-Jul-2009

22:09

array

16,417

12-Jul-2009

22:09

array

16,417

12-Jul-2009

22:09

atl90.amd64.pdb

3,870,720

12-Jul-2009

22:09

atl90.i386.pdb

4,009,984

12-Jul-2009

22:07

atl90.ia64.pdb

4,231,168

12-Jul-2009

22:09

mfc90.amd64.pdb

20,828,160

12-Jul-2009

22:09

mfc90.i386.pdb

19,820,544

12-Jul-2009

22:07

mfc90d.amd64.pdb

27,045,888

12-Jul-2009

22:09

mfc90d.i386.pdb

25,825,280

12-Jul-2009

22:07

mfc90u.amd64.pdb

20,893,696

12-Jul-2009

22:09

mfc90u.i386.pdb

19,894,272

12-Jul-2009

22:07

mfc90ud.amd64.pdb

27,209,728

12-Jul-2009

22:09

mfc90ud.i386.pdb

25,964,544

12-Jul-2009

22:07

mfcm90.amd64.pdb

3,010,560

12-Jul-2009

22:09

mfcm90.i386.pdb

3,092,480

12-Jul-2009

22:07

mfcm90d.amd64.pdb

3,100,672

12-Jul-2009

22:09

mfcm90d.i386.pdb

3,117,056

12-Jul-2009

22:07

mfcm90u.amd64.pdb

3,010,560

12-Jul-2009

22:09

mfcm90u.i386.pdb

3,108,864

12-Jul-2009

22:07

mfcm90ud.amd64.pdb

3,108,864

12-Jul-2009

22:09

mfcm90ud.i386.pdb

3,125,248

12-Jul-2009

22:07

msvcm90.amd64.pdb

1,838,080

12-Jul-2009

22:09

msvcm90.i386.pdb

1,805,312

12-Jul-2009

22:07

msvcm90.ia64.pdb

1,944,576

12-Jul-2009

22:09

msvcm90d.amd64.pdb

2,255,872

12-Jul-2009

22:09

msvcm90d.i386.pdb

2,223,104

12-Jul-2009

22:07

msvcm90d.ia64.pdb

2,354,176

12-Jul-2009

22:09

msvcp90.amd64.pdb

3,943,424

12-Jul-2009

22:09

msvcp90.i386.pdb

3,582,976

12-Jul-2009

22:07

msvcp90.ia64.pdb

4,754,432

12-Jul-2009

22:09

msvcp90d.amd64.pdb

4,918,272

12-Jul-2009

22:09

msvcp90d.i386.pdb

4,336,640

12-Jul-2009

22:07

msvcp90d.ia64.pdb

5,671,936

12-Jul-2009

22:09

msvcr90.amd64.pdb

4,770,816

12-Jul-2009

22:09

msvcr90.i386.pdb

4,762,624

12-Jul-2009

22:07

msvcr90.ia64.pdb

5,344,256

12-Jul-2009

22:09

msvcr90d.amd64.pdb

5,860,352

12-Jul-2009

22:09

msvcr90d.i386.pdb

5,639,168

12-Jul-2009

22:07

msvcr90d.ia64.pdb

5,835,776

12-Jul-2009

22:09

random

83,273

12-Jul-2009

22:09

random

83,273

12-Jul-2009

22:09

tuple

12,371

12-Jul-2009

22:09

tuple

12,371

12-Jul-2009

22:09

vcomp90.amd64.pdb

1,519,616

12-Jul-2009

22:09

vcomp90.i386.pdb

1,585,152

12-Jul-2009

22:07

vcomp90.ia64.pdb

1,568,768

12-Jul-2009

22:09

vcomp90d.amd64.pdb

1,699,840

12-Jul-2009

22:09

vcomp90d.i386.pdb

1,724,416

12-Jul-2009

22:07

vcomp90d.ia64.pdb

1,708,032

12-Jul-2009

22:09

xxfunction

9,845

12-Jul-2009

22:09

xxfunction

9,845

12-Jul-2009

22:09

afxframeimpl.cpp

56,204

12-Jul-2009

22:07

afxglobals.cpp

34,156

12-Jul-2009

22:07

afxglobals.h

10,144

12-Jul-2009

22:07

almapdll.lib

18,736

12-Jul-2009

22:09

almap.lib

17,808

12-Jul-2009

22:09

Atl.lib

20,012

12-Jul-2009

22:07

atl.lib

21,882

12-Jul-2009

22:09

atl.lib

19,256

12-Jul-2009

22:09

atl90.dll

9.0.30729.4148

176,456

12-Jul-2009

14:30

atl90.dll

9.0.30729.4148

416,056

12-Jul-2009

14:47

atl90.dll

9.0.30729.4148

159,032

12-Jul-2009

19:08

atlassem.h

2,037

12-Jul-2009

22:07

atlbuild.h

572

12-Jul-2009

22:07

atlcom.h

173,186

12-Jul-2009

22:07

atlcomcli.h

68,589

12-Jul-2009

22:07

atldload.lib

396,148

12-Jul-2009

22:07

atldload.lib

493,480

12-Jul-2009

22:09

atldload.lib

429,022

12-Jul-2009

22:09

atlhost.h

77,913

12-Jul-2009

22:07

atls.lib

1,413,006

12-Jul-2009

22:07

atls.lib

1,354,526

12-Jul-2009

22:09

atls.lib

1,114,536

12-Jul-2009

22:09

atls.pdb

1,880,064

12-Jul-2009

22:07

atls.pdb

1,888,256

12-Jul-2009

22:09

atls.pdb

1,888,256

12-Jul-2009

22:09

atlsd.lib

1,784,144

12-Jul-2009

22:07

atlsd.lib

2,031,798

12-Jul-2009

22:09

atlsd.lib

1,606,288

12-Jul-2009

22:09

atlsd.pdb

1,888,256

12-Jul-2009

22:07

atlsd.pdb

1,888,256

12-Jul-2009

22:09

binmode.obj

3,777

12-Jul-2009

22:09

commode.obj

10,615

12-Jul-2009

22:09

crtassem.h

951

12-Jul-2009

22:09

crtassem.h

1,298

12-Jul-2009

22:09

fp10.obj

12,065

12-Jul-2009

22:09

invalidcontinue.obj

12,051

12-Jul-2009

22:09

libcmt.lib

9,217,232

12-Jul-2009

22:09

libcmt.lib

12,760,762

12-Jul-2009

22:09

libcmt.lib

10,006,920

12-Jul-2009

22:09

libcmt.pdb

167,936

12-Jul-2009

22:07

libcmt.pdb

167,936

12-Jul-2009

22:09

libcmt.pdb

167,936

12-Jul-2009

22:09

libcmtd.lib

11,365,492

12-Jul-2009

22:09

libcmtd.lib

16,473,870

12-Jul-2009

22:09

libcmtd.lib

12,787,826

12-Jul-2009

22:09

libcmtd.pdb

176,128

12-Jul-2009

22:07

libcmtd.pdb

176,128

12-Jul-2009

22:09

libcmtd.pdb

176,128

12-Jul-2009

22:09

libcpmt.lib

5,349,934

12-Jul-2009

22:09

libcpmt.lib

8,755,304

12-Jul-2009

22:09

libcpmt.lib

6,963,462

12-Jul-2009

22:09

libcpmt.pdb

331,776

12-Jul-2009

22:07

libcpmt.pdb

339,968

12-Jul-2009

22:09

libcpmt.pdb

339,968

12-Jul-2009

22:09

libcpmtd.lib

6,781,270

12-Jul-2009

22:09

libcpmtd.lib

11,713,794

12-Jul-2009

22:09

libcpmtd.lib

9,301,874

12-Jul-2009

22:09

libcpmtd.pdb

356,352

12-Jul-2009

22:07

libcpmtd.pdb

356,352

12-Jul-2009

22:09

libcpmtd.pdb

356,352

12-Jul-2009

22:09

loosefpmath.obj

12,352

12-Jul-2009

22:09

mfc.bsc

18,705,408

12-Jul-2009

22:07

microsoft.VC90.MFCLOC.man

5,882

12-Jul-2009

19:08

mfc90.dll

9.0.30729.4148

5,083,448

12-Jul-2009

14:30

mfc90.dll

9.0.30729.4148

3,765,048

12-Jul-2009

19:08

mfc90.lib

5,196,148

12-Jul-2009

22:09

mfc90.lib

5,197,224

12-Jul-2009

22:08

mFC90CHS.dll

9.0.30729.4148

35,664

12-Jul-2009

14:30

mFC90CHS.dll

9.0.30729.4148

35,648

12-Jul-2009

19:08

mFC90CHT.dll

9.0.30729.4148

36,672

12-Jul-2009

14:30

mFC90CHT.dll

9.0.30729.4148

36,688

12-Jul-2009

19:08

mfc90d.dll

9.0.30729.4148

7,418,184

12-Jul-2009

20:10

mfc90d.dll

9.0.30729.4148

5,933,896

12-Jul-2009

20:11

mfc90d.lib

6,026,792

12-Jul-2009

22:09

mfc90d.lib

6,017,756

12-Jul-2009

22:08

mFC90DEU.dll

9.0.30729.4148

63,312

12-Jul-2009

14:30

mFC90DEU.dll

9.0.30729.4148

63,296

12-Jul-2009

19:08

mFC90ENU.dll

9.0.30729.4148

53,584

12-Jul-2009

14:30

mFC90ENU.dll

9.0.30729.4148

53,568

12-Jul-2009

19:08

mFC90ESN.dll

9.0.30729.4148

61,776

12-Jul-2009

14:30

mFC90ESN.dll

9.0.30729.4148

61,776

12-Jul-2009

19:08

mFC90ESP.dll

9.0.30729.4148

61,776

12-Jul-2009

14:30

mFC90ESP.dll

9.0.30729.4148

61,760

12-Jul-2009

19:08

mFC90FRA.dll

9.0.30729.4148

62,800

12-Jul-2009

14:30

mFC90FRA.dll

9.0.30729.4148

62,800

12-Jul-2009

19:08

mFC90ITA.dll

9.0.30729.4148

61,264

12-Jul-2009

14:30

mFC90ITA.dll

9.0.30729.4148

61,264

12-Jul-2009

19:08

mFC90JPN.dll

9.0.30729.4148

43,328

12-Jul-2009

14:30

mFC90JPN.dll

9.0.30729.4148

43,344

12-Jul-2009

19:08

mFC90KOR.dll

9.0.30729.4148

42,832

12-Jul-2009

14:30

mFC90KOR.dll

9.0.30729.4148

42,832

12-Jul-2009

19:08

mfc90u.dll

9.0.30729.4148

5,102,400

12-Jul-2009

14:30

mfc90u.dll

9.0.30729.4148

3,780,424

12-Jul-2009

19:08

mfc90u.lib

6,501,186

12-Jul-2009

22:09

mfc90u.lib

6,595,792

12-Jul-2009

22:08

mfc90ud.dll

9.0.30729.4148

7,463,248

12-Jul-2009

20:10

mfc90ud.dll

9.0.30729.4148

5,979,456

12-Jul-2009

20:11

mfc90ud.lib

7,541,862

12-Jul-2009

22:09

mfc90ud.lib

7,622,206

12-Jul-2009

22:08

MFCassem.h

3,143

12-Jul-2009

22:07

mfcdload.lib

780,354

12-Jul-2009

22:09

mfcdload.lib

768,272

12-Jul-2009

22:08

mfcm90.dll

9.0.30729.4148

67,072

12-Jul-2009

14:30

mfcm90.dll

9.0.30729.4148

59,904

12-Jul-2009

19:08

MFCM90.lib

43,104

12-Jul-2009

22:09

mfcm90.lib

41,052

12-Jul-2009

22:08

mfcm90d.dll

9.0.30729.4148

93,184

12-Jul-2009

20:10

mfcm90d.dll

9.0.30729.4148

80,896

12-Jul-2009

20:11

MFCM90D.lib

46,182

12-Jul-2009

22:09

mfcm90d.lib

44,596

12-Jul-2009

22:08

mfcm90u.dll

9.0.30729.4148

67,072

12-Jul-2009

14:30

mfcm90u.dll

9.0.30729.4148

59,904

12-Jul-2009

19:08

MFCM90U.lib

44,548

12-Jul-2009

22:09

mfcm90u.lib

42,460

12-Jul-2009

22:08

mfcm90ud.dll

9.0.30729.4148

93,696

12-Jul-2009

20:10

mfcm90ud.dll

9.0.30729.4148

80,896

12-Jul-2009

20:11

MFCM90UD.lib

47,640

12-Jul-2009

22:09

mfcm90ud.lib

46,014

12-Jul-2009

22:08

mfcmifc80.dll

9.0.30729.4148

7,168

14-Jul-2009

12:21

mfcs90.lib

1,054,706

12-Jul-2009

22:09

mfcs90.lib

1,048,944

12-Jul-2009

22:08

mfcs90.pdb

1,347,584

12-Jul-2009

22:07

mfcs90.pdb

1,290,240

12-Jul-2009

22:09

mfcs90d.lib

1,049,992

12-Jul-2009

22:09

mfcs90d.lib

1,020,312

12-Jul-2009

22:08

mfcs90d.pdb

1,069,056

12-Jul-2009

22:09

mfcs90d.pdb

1,101,824

12-Jul-2009

22:07

mfcs90u.lib

1,068,310

12-Jul-2009

22:09

mfcs90u.lib

1,063,030

12-Jul-2009

22:08

mfcs90u.pdb

1,355,776

12-Jul-2009

22:07

mfcs90u.pdb

1,298,432

12-Jul-2009

22:09

mfcs90ud.lib

1,066,380

12-Jul-2009

22:09

mfcs90ud.lib

1,035,730

12-Jul-2009

22:08

mfcs90ud.pdb

1,118,208

12-Jul-2009

22:07

mfcs90ud.pdb

1,085,440

12-Jul-2009

22:09

Microsoft.VC90.ATL.man

858

12-Jul-2009

14:30

Microsoft.VC90.ATL.man

857

12-Jul-2009

14:47

Microsoft.VC90.ATL.man

856

12-Jul-2009

19:08

microsoft.vcxx.atl.i64_msm.msm

214,016

12-Jul-2009

20:23

microsoft.vcxx.atl.x86_msm.msm

134,656

12-Jul-2009

20:14

microsoft.vcxx.atl.x64_msm.msm

135,680

12-Jul-2009

20:20

Microsoft.VC90.CRT.man

1,862

12-Jul-2009

14:30

Microsoft.VC90.CRT.man

1,861

12-Jul-2009

14:47

Microsoft.VC90.CRT.man

1,860

12-Jul-2009

19:08

microsoft.vcxx.crt.i64_msm.msm

1,026,048

12-Jul-2009

20:23

microsoft.vcxx.crt.x86_msm.msm

599,552

12-Jul-2009

20:12

microsoft.vcxx.crt.x64_msm.msm

632,832

12-Jul-2009

20:19

Microsoft.VC90.DebugCRT.man

1,870

12-Jul-2009

20:10

Microsoft.VC90.DebugCRT.man

1,869

12-Jul-2009

20:10

Microsoft.VC90.DebugCRT.man

1,868

12-Jul-2009

20:11

microsoft.vcxx.debugcrt.i64_msm.msm

1,796,608

12-Jul-2009

20:23

microsoft.vcxx.debugcrt.x86_msm.msm

824,320

12-Jul-2009

20:12

microsoft.vcxx.debugcrt.x64_msm.msm

828,928

12-Jul-2009

20:18

Microsoft.VC90.DebugMFC.man

2,368

12-Jul-2009

20:10

Microsoft.VC90.DebugMFC.man

2,366

12-Jul-2009

20:11

microsoft.vcxx.debugmfc.i64_msm.msm

4,759,040

12-Jul-2009

22:09

microsoft.vcxx.debugmfc.x86_msm.msm

5,553,664

12-Jul-2009

20:13

microsoft.vcxx.debugmfc.x64_msm.msm

5,970,944

12-Jul-2009

20:18

Microsoft.VC90.DebugOpenMP.man

867

12-Jul-2009

20:11

Microsoft.VC90.DebugOpenMP.man

868

12-Jul-2009

20:10

Microsoft.VC90.DebugOpenMP.man

869

12-Jul-2009

20:10

microsoft.vcxx.debugopenmp.i64_msm.msm

141,824

12-Jul-2009

20:21

microsoft.vcxx.debugopenmp.x86_msm.msm

92,672

12-Jul-2009

20:12

microsoft.vcxx.debugopenmp.x64_msm.msm

91,648

12-Jul-2009

20:17

Microsoft.VC90.MFC.man

2,359

12-Jul-2009

14:30

Microsoft.VC90.MFC.man

2,357

12-Jul-2009

19:08

microsoft.vcxx.mfc.i64_msm.msm

2,600,960

12-Jul-2009

22:09

microsoft.vcxx.mfc.x86_msm.msm

4,173,312

12-Jul-2009

20:13

microsoft.vcxx.mfc.x64_msm.msm

4,867,584

12-Jul-2009

20:18

microsoft.VC90.MFCLOC.man

5,884

12-Jul-2009

14:30

microsoft.vcxx.mfcloc.i64_msm.msm

242,176

12-Jul-2009

22:09

microsoft.vcxx.mfcloc.x86_msm.msm

243,712

12-Jul-2009

20:13

microsoft.vcxx.mfcloc.x64_msm.msm

241,664

12-Jul-2009

20:18

Microsoft.VC90.OpenMP.man

861

12-Jul-2009

19:08

Microsoft.VC90.OpenMP.man

862

12-Jul-2009

14:47

Microsoft.VC90.OpenMP.man

863

12-Jul-2009

14:30

microsoft.vcxx.openmp.i64_msm.msm

108,544

12-Jul-2009

20:21

microsoft.vcxx.openmp.x86_msm.msm

82,432

12-Jul-2009

20:12

microsoft.vcxx.openmp.x64_msm.msm

82,944

12-Jul-2009

20:17

Microsoft.VisualC.STLCLR.dll

9.0.30729.4148

41,984

14-Jul-2009

12:21

msvcm90d.dll

9.0.30729.4148

429,568

12-Jul-2009

20:10

msvcm90d.dll

9.0.30729.4148

312,832

12-Jul-2009

20:11

msvcm90.dll

9.0.30729.4148

245,760

12-Jul-2009

14:30

msvcm90.dll

9.0.30729.4148

324,096

12-Jul-2009

14:47

msvcm90.dll

9.0.30729.4148

225,280

12-Jul-2009

19:08

msvcm90d.dll

9.0.30729.4148

333,312

12-Jul-2009

20:10

msvcmrt.lib

1,529,808

12-Jul-2009

22:09

msvcmrt.lib

1,697,612

12-Jul-2009

22:09

msvcmrt.lib

1,846,526

12-Jul-2009

22:09

msvcmrtd.lib

1,625,960

12-Jul-2009

22:09

msvcmrtd.lib

1,804,926

12-Jul-2009

22:09

msvcmrtd.lib

1,956,848

12-Jul-2009

22:09

msvcp90d.dll

9.0.30729.4148

2,513,744

12-Jul-2009

20:10

msvcp90d.dll

9.0.30729.4148

872,256

12-Jul-2009

20:11

msvcp90.dll

9.0.30729.4148

853,312

12-Jul-2009

14:30

msvcp90.dll

9.0.30729.4148

1,466,192

12-Jul-2009

14:47

msvcp90.dll

9.0.30729.4148

569,664

12-Jul-2009

19:08

msvcp90d.dll

9.0.30729.4148

1,120,576

12-Jul-2009

20:10

msvcprt.lib

1,654,516

12-Jul-2009

22:09

msvcprt.lib

2,140,986

12-Jul-2009

22:09

msvcprt.lib

1,686,818

12-Jul-2009

22:09

msvcprtd.lib

1,827,186

12-Jul-2009

22:09

msvcprtd.lib

2,369,332

12-Jul-2009

22:09

msvcprtd.lib

1,860,040

12-Jul-2009

22:09

msvcr90d.dll

9.0.30729.4148

3,603,776

12-Jul-2009

20:10

msvcr90d.dll

9.0.30729.4148

1,178,960

12-Jul-2009

20:11

msvcr90.dll

9.0.30729.4148

624,448

12-Jul-2009

14:30

msvcr90.dll

9.0.30729.4148

1,505,600

12-Jul-2009

14:47

msvcr90.dll

9.0.30729.4148

653,120

12-Jul-2009

19:08

msvcr90d.dll

9.0.30729.4148

1,350,976

12-Jul-2009

20:10

msvcrt.lib

1,360,068

12-Jul-2009

22:09

msvcrt.lib

1,585,296

12-Jul-2009

22:09

msvcrt.lib

1,357,322

12-Jul-2009

22:09

msvcrtd.lib

1,392,990

12-Jul-2009

22:09

msvcrtd.lib

1,642,420

12-Jul-2009

22:09

msvcrtd.lib

1,401,634

12-Jul-2009

22:09

msvcurt.lib

15,375,474

12-Jul-2009

22:09

msvcurt.lib

15,737,156

12-Jul-2009

22:09

msvcurt.lib

15,882,490

12-Jul-2009

22:09

msvcurtd.lib

16,952,234

12-Jul-2009

22:09

msvcurtd.lib

17,303,546

12-Jul-2009

22:09

msvcurtd.lib

17,454,710

12-Jul-2009

22:09

nafxcw.lib

49,963,640

12-Jul-2009

22:07

nafxcw.lib

59,306,294

12-Jul-2009

22:09

nafxcw.pdb

4,247,552

12-Jul-2009

22:07

nafxcw.pdb

4,173,824

12-Jul-2009

22:09

nafxcwd.lib

52,949,306

12-Jul-2009

22:07

nafxcwd.lib

66,883,998

12-Jul-2009

22:09

nafxcwd.pdb

4,280,320

12-Jul-2009

22:07

nafxcwd.pdb

4,206,592

12-Jul-2009

22:09

newmode.obj

10,543

12-Jul-2009

22:09

noarg.obj

6,955

12-Jul-2009

22:09

nochkclr.obj

2,998

12-Jul-2009

22:09

noenv.obj

5,378

12-Jul-2009

22:09

nothrownew.obj

15,823

12-Jul-2009

22:09

ompassem.h

951

12-Jul-2009

22:07

policy.x.xx.microsoft.vcxx.debugopenmp.x86_msm.msm

55,296

12-Jul-2009

20:12

policy.x.xx.microsoft.vcxx.atl.i64_msm.msm

55,296

12-Jul-2009

20:23

policy.x.xx.microsoft.vcxx.atl.x86_msm.msm

55,296

12-Jul-2009

20:13

policy.x.xx.microsoft.vcxx.atl.x64_msm.msm

55,296

12-Jul-2009

20:19

policy.x.xx.microsoft.vcxx.crt.i64_msm.msm

55,296

12-Jul-2009

20:23

policy.x.xx.microsoft.vcxx.crt.x86_msm.msm

55,296

12-Jul-2009

20:12

policy.x.xx.microsoft.vcxx.crt.x64_msm.msm

55,296

12-Jul-2009

20:19

policy.x.xx.microsoft.vcxx.debugcrt.i64_msm.msm

55,296

12-Jul-2009

20:23

policy.x.xx.microsoft.vcxx.debugcrt.x64_msm.msm

55,296

12-Jul-2009

20:18

policy.x.xx.microsoft.vcxx.debugcrt.x86_msm.msm

55,296

12-Jul-2009

20:12

policy.x.xx.microsoft.vcxx.debugmfc.i64_msm.msm

75,264

12-Jul-2009

22:09

policy.x.xx.microsoft.vcxx.debugmfc.x86_msm.msm

55,296

12-Jul-2009

20:13

policy.x.xx.microsoft.vcxx.debugmfc.x64_msm.msm

55,296

12-Jul-2009

20:18

policy.x.xx.microsoft.vcxx.debugopenmp.i64_msm.msm

55,296

12-Jul-2009

20:21

policy.x.xx.microsoft.vcxx.debugopenmp.x64_msm.msm

55,296

12-Jul-2009

20:16

policy.x.xx.microsoft.vcxx.mfc.i64_msm.msm

74,752

12-Jul-2009

22:09

policy.x.xx.microsoft.vcxx.mfc.x86_msm.msm

55,296

12-Jul-2009

20:13

policy.x.xx.microsoft.vcxx.mfc.x64_msm.msm

55,296

12-Jul-2009

20:18

policy.x.xx.microsoft.vcxx.mfcloc.i64_msm.msm

74,752

12-Jul-2009

22:09

policy.x.xx.microsoft.vcxx.mfcloc.x86_msm.msm

55,296

12-Jul-2009

20:13

policy.x.xx.microsoft.vcxx.mfcloc.x64_msm.msm

55,296

12-Jul-2009

20:17

policy.x.xx.microsoft.vcxx.openmp.i64_msm.msm

55,296

12-Jul-2009

20:21

policy.x.xx.microsoft.vcxx.openmp.x86_msm.msm

55,296

12-Jul-2009

20:12

policy.x.xx.microsoft.vcxx.openmp.x64_msm.msm

55,296

12-Jul-2009

20:17

product.xml

1,752

12-Jul-2009

22:07

product.xml

1,620

12-Jul-2009

22:09

product.xml

1,617

12-Jul-2009

22:09

ptrustm.lib

426,518

12-Jul-2009

22:09

ptrustmd.lib

433,690

12-Jul-2009

22:09

ptrustu.lib

426,518

12-Jul-2009

22:09

ptrustud.lib

433,690

12-Jul-2009

22:09

sdknames.lib

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft insider

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלכם?

תודה על המשוב!

×