You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

מאמר זה מתאר עדכון 4504736 עבור Microsoft SharePoint Foundation 2013 שפורסם ב- 13 באפריל 2021.

שיפורים ותיקונים

עדכון זה מבצע שיפורים בהתאמה לשפות אחרות באפשרויות הודעת היישום כדי לאשר או לבטל את רכישת האפליקציה עבור משתמשים בינלאומיים.

הערה: כדי להפוך את השיפורים לזמינים, עליך להתקין את KB 4504734 יחד עם עדכון זה.

כיצד להוריד ולהתקין את העדכון

מרכז ההורדות

עדכון זה זמין רק להורדה ולהתקנה ידנית ממרכז ההורדות של Microsoft.

דרישה לסריקת וירוסים

Microsoft סרקה קובץ זה לאיתור וירוסים באמצעות תוכנת זיהוי הווירוסים העדכנית ביותר, הזמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים בעלי אבטחה מוגברת, המסייעים למנוע שינויים בלתי-מורשים בו.

עדכון מידע

דרישות מוקדמות

כדי להחיל עדכון זה, עליך להתקין את Microsoft SharePoint Foundation 2013 Service Pack 1.

מידע על הפעלה מחדש

אינך צריך להפעיל מחדש את המחשב לאחר התקנת עדכון זה.

פרטי הקובץ

הגירסה האנגלית (ארצות הברית) של עדכון תוכנה זה מתקינה קבצים עם התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים וההזמנים עבור קבצים אלה מפורטים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים וההזמנים עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי שלך יחד עם ההסטת שעון הקיץ (DST) הנוכחית שלך. בנוסף, התאריכים וההזמנים עשויים להשתנות בעת ביצוע פעולות מסוימות בקבצים.

x64

wss-x-none.msp פרטי קובץ

מזהה קובץ

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

Svrsetup.exe

Setup.exe

15.0.5337.1000

1,080,216

17-Mar-2021

03:38

Wsssetup.dll

Wsssetup.dll

15.0.5337.1000

10,405,272

17-Mar-2021

03:39

wssmui-en-us.msp פרטי קובץ

מזהה קובץ

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

Suitenav.css_1033

Suitenav.css_1033

Not applicable

9,468

17-Mar-2021

03:41

Suitenav.csst_1033

Suitenav.csst_1033

Not applicable

9,468

17-Mar-2021

03:41

Accreqctl.csst_1033

Accessrequestscontrol.css

Not applicable

2,747

17-Mar-2021

03:41

Accreqctl.css_1033

Accessrequestscontrol.css

Not applicable

2,747

17-Mar-2021

03:41

Aclinv.csst_1033

Aclinv.css

Not applicable

449

17-Mar-2021

03:41

Aclinv.css_1033

Aclinv.css

Not applicable

449

17-Mar-2021

03:41

Addgallery.globalization.resources.dll_1033

Addgallery.globalization.resources.dll

15.0.4420.1017

23,712

17-Mar-2021

03:41

Applcns.csst_1033

Applicensing.css

Not applicable

2,710

17-Mar-2021

03:41

Applcns.css_1033

Applicensing.css

Not applicable

2,710

17-Mar-2021

03:41

Ahapp.csst_1033

Autohostedapplicenses.css

Not applicable

1,023

17-Mar-2021

03:41

Ahapp.css_1033

Autohostedapplicenses.css

Not applicable

1,023

17-Mar-2021

03:41

Bform.debug.js_14_1033

Bform.debug.js

Not applicable

381,732

17-Mar-2021

03:41

Bform.js_14_1033

Bform.js

Not applicable

248,919

17-Mar-2021

03:41

Blog.css_14_1033

Blog.css

Not applicable

9,350

17-Mar-2021

03:41

Blog_v4t.css_14_1033

Blog.css

Not applicable

9,350

17-Mar-2021

03:41

Bpstd.asx_1033

Bpstd.aspx

Not applicable

3,287

17-Mar-2021

03:41

Bpstd.asx_14_1033

Bpstd.aspx

Not applicable

3,648

17-Mar-2021

03:41

Calendar.css_14_1033

Calendar.css

Not applicable

29,814

17-Mar-2021

03:41

Calendar_v4t.css_14_1033

Calendar.css

Not applicable

29,814

17-Mar-2021

03:41

Calendarv4.css_14_1033

Calendarv4.css

Not applicable

17,037

17-Mar-2021

03:41

Calendarv4_v4t.css_14_1033

Calendarv4.css

Not applicable

17,037

17-Mar-2021

03:41

Core.css_14_1033

Core.css

Not applicable

136,027

17-Mar-2021

03:41

Core.debug.js_14_1033

Core.debug.js

Not applicable

367,486

17-Mar-2021

03:41

Core.rsx_1033

Core.en-us.resx

Not applicable

490,005

17-Mar-2021

03:41

Core.js_0001_14_1033

Core.js

Not applicable

239,173

17-Mar-2021

03:41

Corev15.csst_1033

Corev15.css

Not applicable

323,273

17-Mar-2021

03:41

Corev15.css_1033

Corev15.css

Not applicable

323,273

17-Mar-2021

03:41

Corev15a.csst_1033

Corev15app.css

Not applicable

323,367

17-Mar-2021

03:41

Corev15a.css_1033

Corev15app.css

Not applicable

323,367

17-Mar-2021

03:41

Corev4.css_1033

Corev4.css

Not applicable

208,148

17-Mar-2021

03:41

Corev4.css_14_1033

Corev4.css

Not applicable

191,931

17-Mar-2021

03:41

Corev4_v4t.css_14_1033

Corev4.css

Not applicable

191,931

17-Mar-2021

03:41

Cnewdoc.css_1033

Createnewdocument.css

Not applicable

264

17-Mar-2021

03:41

Cnewdoc.css_14_1033

Createnewdocument.css

Not applicable

264

17-Mar-2021

03:41

Cui.css_1033

Cui.css

Not applicable

37,867

17-Mar-2021

16:02

Cui.css_14_1033

Cui.css

Not applicable

37,474

17-Mar-2021

03:41

Cui_v4t.css_14_1033

Cui.css

Not applicable

37,474

17-Mar-2021

03:41

Cuidark.css_1033

Cuidark.css

Not applicable

33,435

17-Mar-2021

03:41

Cuidark.css_14_1033

Cuidark.css

Not applicable

40,263

17-Mar-2021

03:41

Cuidark_v4t.css_14_1033

Cuidark.css

Not applicable

40,263

17-Mar-2021

03:41

Datepick.css_14_1033

Datepicker.css

Not applicable

7,484

17-Mar-2021

03:41

Datepick_v4t.css_14_1033

Datepickerv4.css

Not applicable

7,457

17-Mar-2021

03:41

Datepkv4.css_14_1033

Datepickerv4.css

Not applicable

7,457

17-Mar-2021

03:41

Desnprv.css_1033

Designpreview.css

Not applicable

1,620

17-Mar-2021

03:41

Ddashv15.csst_1033

Devdash.css

Not applicable

3,912

17-Mar-2021

03:41

Ddashv15.css_1033

Devdash.css

Not applicable

3,912

17-Mar-2021

03:41

Devdashstrings.debug.js_1033

Devdash_strings.debug.js

Not applicable

4,415

17-Mar-2021

03:41

Devdashstrings.js_1033

Devdash_strings.js

Not applicable

4,218

17-Mar-2021

03:41

Discthrd.css_14_1033

Discthread.css

Not applicable

1,929

17-Mar-2021

03:41

Discthrd_v4t.css_14_1033

Discthread.css

Not applicable

1,929

17-Mar-2021

03:41

Error.css_1033

Error.css

Not applicable

496

17-Mar-2021

03:41

Form.js_14_1033

Form.js

Not applicable

126,715

17-Mar-2021

03:41

Forms.css_1033

Forms.css

Not applicable

6,694

17-Mar-2021

03:41

Forms.css_14_1033

Forms.css

Not applicable

7,550

17-Mar-2021

03:41

Formst.css_1033

Forms.css

Not applicable

6,694

17-Mar-2021

03:41

Forms_v4t.css_14_1033

Forms.css

Not applicable

7,550

17-Mar-2021

03:41

Fpext.msg_1033

Fpext.msg

Not applicable

170,922

17-Mar-2021

16:02

Groupboard.css_14_1033

Groupboard.css

Not applicable

1,329

17-Mar-2021

03:41

Groupboard_v4t.css_14_1033

Groupboard.css

Not applicable

1,329

17-Mar-2021

03:41

Help.css_1033

Help.css

Not applicable

12,122

17-Mar-2021

03:41

Help.css_14_1033

Help.css

Not applicable

8,203

17-Mar-2021

03:41

Help_v4t.css_14_1033

Help.css

Not applicable

8,203

17-Mar-2021

03:41

Init.debug.js_14_1033

Init.debug.js

Not applicable

172,081

17-Mar-2021

03:41

Init.js_0001_14_1033

Init.js

Not applicable

117,563

17-Mar-2021

03:41

Languagepickercontrol.css_1033

Languagepickercontrol.css

Not applicable

1,456

17-Mar-2021

03:41

Layouts.css_1033

Layouts.css

Not applicable

21,623

17-Mar-2021

03:41

Layouts.css_14_1033

Layouts.css

Not applicable

25,350

17-Mar-2021

03:41

Layouts15t.css_1033

Layouts.css

Not applicable

21,623

17-Mar-2021

03:41

Layouts_v4t.css_14_1033

Layouts.css

Not applicable

25,350

17-Mar-2021

03:41

Mblrte.css_14_1033

Mblrte.css

Not applicable

40,117

17-Mar-2021

03:41

Mblrte_v4t.css_14_1033

Mblrte.css

Not applicable

40,117

17-Mar-2021

03:41

Menu.css_14_1033

Menu.css

Not applicable

3,040

17-Mar-2021

03:41

Menu_v4t.css_14_1033

Menu.css

Not applicable

3,040

17-Mar-2021

03:41

Menu21.css_14_1033

Menu-21.css

Not applicable

2,350

17-Mar-2021

03:41

Microsoft.sharepoint.client.phone.runtime.resources.dll_1033

Microsoft.sharepoint.client.phone.runtime.resources.dll

15.0.4420.1017

22,152

17-Mar-2021

03:41

Microsoft.sharepoint.client.runtime.resources.dll_1033

Microsoft.sharepoint.client.runtime.resources.dll

15.0.4420.1017

39,048

17-Mar-2021

03:41

Microsoft.sharepoint.client.serverruntime.resources.dll_1033

Microsoft.sharepoint.client.serverruntime.resources.dll

15.0.4561.1000

21,696

17-Mar-2021

03:41

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.resources.dll_1033

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.resources.dll

15.0.4420.1017

19,592

17-Mar-2021

03:41

Spmsg.dll_1033

Microsoft.sharepoint.msg.dll

15.0.5223.1000

228,240

17-Mar-2021

03:41

Spmsgp.dll_1033

Microsoft.sharepoint.perfmonmsg.dll

15.0.4745.1000

97,512

17-Mar-2021

03:41

Workflowactions_intl_resources.dll_1033

Microsoft.sharepoint.workflowactions.intl.resources.dll

15.0.4420.1017

47,752

17-Mar-2021

16:02

Workflows_intl_resources.dll_1033

Microsoft.sharepoint.workflows.intl.resources.dll

15.0.4420.1017

19,080

17-Mar-2021

16:02

Workflowservicesbase_intl_resources.dll_1033

Microsoft.sharepoint.workflowservicesbase.intl.resources.dll

15.0.4420.1017

19,632

17-Mar-2021

16:02

Minimalv4.css_1033

Minimalv4.css

Not applicable

29,133

17-Mar-2021

03:41

Minimalv4.css_14_1033

Minimalv4.css

Not applicable

28,798

17-Mar-2021

03:41

Minimalv4_v4t.css_14_1033

Minimalv4.css

Not applicable

28,798

17-Mar-2021

03:41

Moeerrorux.css_1033

Moeerrorux.css

Not applicable

3,527

17-Mar-2021

16:02

Mssmsg.dll_0001.1033

Mssmsg.dll

15.0.5289.1000

195,480

17-Mar-2021

03:41

Mws.css_14_1033

Mws.css

Not applicable

3,261

17-Mar-2021

03:41

Mws_v4t.css_14_1033

Mws.css

Not applicable

3,261

17-Mar-2021

03:41

Osfserver_llcc.resx_1033

Osfserver.en-us.resx

Not applicable

45,025

17-Mar-2021

16:02

Oslo.csst_1033

Oslo.css

Not applicable

326,829

17-Mar-2021

03:41

Oslo.css_1033

Oslo.css

Not applicable

326,829

17-Mar-2021

03:41

Osloapp.csst_1033

Osloapp.css

Not applicable

323,367

17-Mar-2021

03:41

Osloapp.css_1033

Osloapp.css

Not applicable

323,367

17-Mar-2021

03:41

Ows.debug.js_14_1033

Ows.debug.js

Not applicable

336,201

17-Mar-2021

03:41

Ows.js_14_1033

Ows.js

Not applicable

219,083

17-Mar-2021

03:41

Owsnocr.css_14_1033

Owsnocr.css

Not applicable

9,919

17-Mar-2021

03:41

Owsnocr_v4t.css_14_1033

Owsnocr.css

Not applicable

9,919

17-Mar-2021

03:41

Pickerscriptresources.resx_1033

Pickerscriptresources.en-us.resx

Not applicable

9,081

17-Mar-2021

03:41

Pickertree.css_14_1033

Pickertree.css

Not applicable

30,033

17-Mar-2021

03:41

Picktree.css_1033

Pickertree.css

Not applicable

26,520

17-Mar-2021

03:41

Pptmpl.pptx_1033

Pptmpl.pptx

Not applicable

27,588

17-Mar-2021

03:41

Isswfresources_llcc.resx_1033

Resources.en-us.resx

Not applicable

2,072

17-Mar-2021

03:41

Search.css.1033

Search.css

Not applicable

45,443

17-Mar-2021

03:41

Searchthemable.css.1033

Search.css

Not applicable

45,443

17-Mar-2021

03:41

Searchv15.css.1033

Searchv15.css

Not applicable

57,657

17-Mar-2021

03:41

Searchv15themable.css.1033

Searchv15.css

Not applicable

57,657

17-Mar-2021

03:41

Sharepoint.cachemanifest_1033

Sharepoint.cachemanifest

Not applicable

867

17-Mar-2021

03:41

Sp.datetimeutil.res.resx_1033

Sp.datetimeutil.res.en-us.resx

Not applicable

5,825

17-Mar-2021

03:41

Sp.jsgrid.res.resx_1033

Sp.jsgrid.res.en-us.resx

Not applicable

16,415

17-Mar-2021

03:41

Sp.res.resx_1033

Sp.res.en-us.resx

Not applicable

74,046

17-Mar-2021

03:41

Sp.runtimeres.debug.js_1033

Sp.runtimeres.debug.js

Not applicable

6,397

17-Mar-2021

03:41

Sp.runtimeres.js_1033

Sp.runtimeres.js

Not applicable

6,097

17-Mar-2021

03:41

Spadminlcid.rsx_1033

Spadmin.en-us.resx

Not applicable

359,899

17-Mar-2021

03:41

Spstd1.asx_0001_1033

Spstd1.aspx

Not applicable

2,889

17-Mar-2021

03:41

Spstd1.asx_0001_14_1033

Spstd1.aspx

Not applicable

3,870

17-Mar-2021

03:41

Spstd2.asx_0001_1033

Spstd2.aspx

Not applicable

3,744

17-Mar-2021

03:41

Spstd2.asx_0001_14_1033

Spstd2.aspx

Not applicable

4,725

17-Mar-2021

03:41

Spstd3.asx_1033

Spstd3.aspx

Not applicable

3,317

17-Mar-2021

03:41

Spstd3.asx_14_1033

Spstd3.aspx

Not applicable

4,298

17-Mar-2021

03:41

Spstd4.asx_1033

Spstd4.aspx

Not applicable

3,319

17-Mar-2021

03:41

Spstd4.asx_14_1033

Spstd4.aspx

Not applicable

4,300

17-Mar-2021

03:41

Spstd5.asx_1033

Spstd5.aspx

Not applicable

4,476

17-Mar-2021

03:41

Spstd5.asx_14_1033

Spstd5.aspx

Not applicable

5,457

17-Mar-2021

03:41

Spstd6.asx_1033

Spstd6.aspx

Not applicable

4,385

17-Mar-2021

03:41

Spstd6.asx_14_1033

Spstd6.aspx

Not applicable

5,366

17-Mar-2021

03:41

Spstd7.asx_1033

Spstd7.aspx

Not applicable

4,394

17-Mar-2021

03:41

Spstd7.asx_14_1033

Spstd7.aspx

Not applicable

5,375

17-Mar-2021

03:41

Spstd8.asx_1033

Spstd8.aspx

Not applicable

4,346

17-Mar-2021

03:41

Spstd8.asx_14_1033

Spstd8.aspx

Not applicable

5,327

17-Mar-2021

03:41

Storfrnt.css_1033

Storefront.css

Not applicable

13,204

17-Mar-2021

03:41

Storfrntt.css_1033

Storefront.css

Not applicable

13,204

17-Mar-2021

03:41

Stsinitstrings.debug.js_1033

Sts_initstrings.debug.js

Not applicable

17,093

17-Mar-2021

03:41

Stsinitstrings.js_1033

Sts_initstrings.js

Not applicable

16,478

17-Mar-2021

03:41

Stsstrings.debug.js_1033

Sts_strings.debug.js

Not applicable

116,712

17-Mar-2021

03:41

Stsstrings.js_1033

Sts_strings.js

Not applicable

113,228

17-Mar-2021

03:41

Survey.csst_1033

Survey.css

Not applicable

1,827

17-Mar-2021

03:41

Survey.css_1033

Survey.css

Not applicable

1,827

17-Mar-2021

03:41

Survey.css_14_1033

Survey.css

Not applicable

2,477

17-Mar-2021

03:41

Survey_v4t.css_14_1033

Survey.css

Not applicable

2,477

17-Mar-2021

03:41

Tapplcns.css_1033

Ta_applicensing.css

Not applicable

3,024

17-Mar-2021

03:41

Themedlocalizedforgroundimages.csst_1033

Themedlocalizedforegroundimages.css

Not applicable

742

17-Mar-2021

03:41

Themev4.css_1033

Themev4.css

Not applicable

2,407

17-Mar-2021

03:41

Themev4_v4t.css_14_1033

Themev4.css

Not applicable

2,407

17-Mar-2021

03:41

Timeline.csst_1033

Timeline.css

Not applicable

30,413

17-Mar-2021

03:41

Timeline.css_1033

Timeline.css

Not applicable

30,413

17-Mar-2021

03:41

Wdtmpl.dotx_1033

Wdtmpl.dotx

Not applicable

11,107

17-Mar-2021

03:41

Wiki.css_14_1033

Wiki.css

Not applicable

1,159

17-Mar-2021

03:41

Wiki_v4t.css_14_1033

Wiki.css

Not applicable

1,159

17-Mar-2021

03:41

Wpedtmde.css_14_1033

Wpeditmode.css

Not applicable

18,949

17-Mar-2021

03:41

Wpeditv4.csst_1033

Wpeditmodev4.css

Not applicable

11,171

17-Mar-2021

03:41

Wpeditv4.css_1033

Wpeditmodev4.css

Not applicable

11,171

17-Mar-2021

03:41

Wpedmdv4.css_14_1033

Wpeditmodev4.css

Not applicable

17,596

17-Mar-2021

03:41

Wpedmdv4_v4t.css_14_1033

Wpeditmodev4.css

Not applicable

17,596

17-Mar-2021

03:41

Wsetupui.dll_1033

Wsetupui.dll

15.0.4561.1000

68,800

17-Mar-2021

03:41

Wshellui.mst_1033

Wshellui.mst

Not applicable

16,384

17-Mar-2021

03:41

Wss.actions_1033

Wss.actions

Not applicable

94,857

17-Mar-2021

03:41

Wsslcid.rsx_1033

Wss.en-us.resx

Not applicable

723,698

17-Mar-2021

03:41

Wssmanifest.man_1033

Wssmanifest.man

Not applicable

676,456

17-Mar-2021

03:41

הפניות

למד אודות המינוח הרגיל המשמש לתיאור עדכוני התוכנה של Microsoft. מרכז התמיכה הטכנית של Office Systemמכיל את העדכונים הניהוליים האחרונים ומשאבי הפריסה האסטרטגיים עבור כל הגירסאות של Office.

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft insider

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלכם?

תודה על המשוב!

×