Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

מאמר זה מתאר עדכון KB3115454 עבור Microsoft SharePoint Foundation 2013, אשר פורסם ב- 9 באוגוסט, 2016. לעדכון זה יש תנאי מקדים.

שיפורים ותיקונים

 • עדכון 2013 שרת SharePoint כדי לשקף אזור הזמן של קהיר את השינויים האחרונים.

 • פותר את הבעיות הבאות:

  • היא נמשכת זמן רב כדי להעלות קבצים טקסטואלי SharePoint. עדכון זה מציג SPWebService.MaxRdcFileSize כדי לאפשר חווה ' מנהלים ' לכוונן את פרוטוקול MS-FSSHTTPB ואת האלגוריתם החנות shredded על תמיכה טובה יותר של קבצים גדולים.

  • לאחר הוספת עמודה המכילה רק תווים מיוחדים (כגון % או &) לרשימת ב- SharePoint Server 2013, ששירות האינטרנט רשימת הנתונים אין אפשרות להציג את נתוני הרשימה בתבנית XML. עדכון זה משנה את הלוגיקה של הדור בשם של שדה ייחודי. שירות האינטרנט של רשימת נתונים יציג מטה-נתונים ברשימה אם שם עמודה כולל תווים מיוחדים.

  • בעת שימוש בלוח המקשים כדי לפתוח תיבת פעילות הסבר, המוקד אינו מעבר לתיבת הסבר.

  • בעת שימוש ב- API של SPFile.SendToOfficialFile כדי לשלוח קבצים גדולים, ייתכן שתקבל את החריגה הבאה:

   שגיאות: "OfficialFile::SubmitFile: המערכת נתקלה WebException בעת שליחת הקובץ.

   עדכון זה מוסיף את המאפיין פסק זמן של ה-API של SPFile.SendToOfficialFile ויש לו פסק זמן של 100 שניות בעת ניסיון לשלוח קבצים גדולים יותר.

  • מאגרי יישומים של אתרי SharePoint Server 2013 לקרוס בגלל חריג של נזק ערימה בתנאים מסוימים. לפיכך, אין אפשרות לגשת לאתרי SharePoint Server 2013 אלה.

  • קוראי מסך אינו יכול לזהות את מצב מיון או סינון של תצוגות רשימה ב- SharePoint Server 2013.

  • יש לך ניהול גירסאות זמין בספריית מסמכים. היו תוכל לקבוע כיצד לעתים קרובות גירסה חדשה של מקטע מחברת OneNote ייווצר קובץ. עדכון זה מציג את המאפיין SPWebService.OneNoteVersionIntervalMinutes (ערך ברירת המחדל 60 * 24 = יום אחד) כדי לאפשר למנהלי מערכת לשלוט באיזו תדירות נוצרות גירסאות של מקטעים במחברת OneNote.

  • לא ניתן להשתמש בקורא מסך כדי לנווט לשאלות של סקר ולהגיב על הסקר.

  • לאחר מחיקת תחום app יישום האינטרנט SharePoint, לא כל הנתונים ניקוי כראוי. לאחר שתתקין עדכון זה, ניתן יהיה להסיר תחום app של ולהוסיף אחד חדש על אזור שונה.

  • בעת ניסיון לערוך או לפתוח מסמך בספריית מסמכים ב- Chrome, באפשרותך לפתוח את המסמך רק ב- Office Web Apps אך לא ביישומי Office 2013.

כיצד להוריד ולהתקין את העדכון

מרכז ההורדות

עדכון זה זמין רק עבור הורדה ידנית וההתקנה ממרכז ההורדות של Microsoft.

Download הורד את עדכון KB3115454 עבור SharePoint Foundation 2013

מיקרוסופט סרקה קובץ זה לאיתור וירוסים על-ידי שימוש בתוכנת איתור הווירוסים העדכנית ביותר שהיתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים בעלי אבטחה מוגברת המסייעים למנוע שינויים בלתי מורשים.

עדכון מידע

תנאי מוקדםכדי להחיל עדכון זה, חייב להיות מותקן Microsoft SharePoint Foundation 2013 Service Pack 1 .

מידע על הפעלה מחדשאין צורך להפעיל מחדש את המחשב לאחר התקנת עדכון זה.

הפניות

למד אודות המינוח שבו Microsoft משתמשת לתיאור עדכוני תוכנה. מרכז התמיכה הטכנית של מערכת Office מכיל את העדכונים הניהוליים העדכניים ביותר ומשאבי פריסה אסטרטגיים לכל הגירסאות של Office.

פרטי קובץ

הגירסה העולמית של עדכון זה כוללת את תכונות הקובץ (או תכונות קובץ מתקדמות יותר) המפורטות בטבלה הבאה. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). כשמציגים את פרטי הקובץ, היא מומרת לזמן המקומי. כדי לברר את הפרש השעות בין זמן UTC לזמן המקומי, השתמש בכרטיסייה אזור זמן בפריט ' תאריך ושעה ' בלוח הבקרה.

מידע sts-x-none. msp

מזהה קובץ

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

Centraladmin_office365.32x32x24.png

Centraladmin_office365.32x32x24.png

לא ישים

395

13-Jul-2016

08:55

Centraladmin_office365.48x48x24.png

Centraladmin_office365.48x48x24.png

לא ישים

546

13-Jul-2016

08:55

Elements.xml_suitenav

Elements.xml_suitenav

לא ישים

478

12-Jul-2016

10:41

Feature.xml_sts

Feature.xml_sts

לא ישים

1,712

12-Jul-2016

10:41

Feature.xml_suitenav

Feature.xml_suitenav

לא ישים

366

12-Jul-2016

10:41

Lg_icvsdm.gif_14

Lg_icvsdm.gif_14

לא ישים

577

12-Jul-2016

10:41

Lg_icvsdx.gif_14

Lg_icvsdx.gif_14

לא ישים

540

12-Jul-2016

10:41

Microsoft.online.sharepoint.dedicated.tenantadmin.dll

Microsoft.online.sharepoint.dedicated.tenantadmin.dll

15.0.4605.1000

48,832

12-Jul-2016

10:41

Microsoft.online.sharepoint.dedicated.tenantadmin.serverstub.dll

Microsoft.online.sharepoint.dedicated.tenantadmin.serverstub.dll

15.0.4535.1000

79,608

12-Jul-2016

10:41

O365configuration.xml

O365configuration.xml

לא ישים

405

12-Jul-2016

10:41

Shellicons.eot

Shellicons.eot

לא ישים

47,960

12-Jul-2016

10:41

Shellicons.svg

Shellicons.svg

לא ישים

57,730

12-Jul-2016

10:41

Shellicons.ttf

Shellicons.ttf

לא ישים

47,768

12-Jul-2016

10:41

Shellicons.woff

Shellicons.woff

לא ישים

26,452

12-Jul-2016

10:41

Suitenav.js

Suitenav.js

לא ישים

34,319

12-Jul-2016

10:41

Web.config_sts

Web.config_sts

לא ישים

4,845

12-Jul-2016

10:41

Wefma1_1.xsd

Wefma1_1.xsd

לא ישים

57,413

12-Jul-2016

10:41

Accdny.asx

Accessdenied.aspx

לא ישים

2,154

12-Jul-2016

10:41

Accreq.asx

Accessrequests.aspx

לא ישים

1,078

12-Jul-2016

10:41

Accreqctl.debug.js

Accessrequestscontrol.debug.js

לא ישים

18,815

12-Jul-2016

10:41

Accreqctl.js

Accessrequestscontrol.js

לא ישים

10,651

12-Jul-2016

10:41

Acrqdlg.asc

Accessrequestsdialog.ascx

לא ישים

3,059

12-Jul-2016

10:41

Arplfc.asc

Accessrequestspermissionlevelfieldcontrol.ascx

לא ישים

1,145

12-Jul-2016

10:41

Accreqviewtmpl.debug.js

Accessrequestsviewtemplate.debug.js

לא ישים

28,650

12-Jul-2016

10:41

Accreqviewtmpl.js

Accessrequestsviewtemplate.js

לא ישים

11,376

12-Jul-2016

10:41

Acctpick.asc

Accountpickerandlink.ascx

לא ישים

2,347

12-Jul-2016

10:41

Acledito.asc

Acleditor.ascx

לא ישים

9,596

12-Jul-2016

10:41

Aclinv.asx

Aclinv.aspx

לא ישים

26,945

12-Jul-2016

10:41

Actredir.asx

Actionredirect.aspx

לא ישים

896

12-Jul-2016

10:41

Actredir.asx_14

Actionredirect.aspx

לא ישים

896

12-Jul-2016

10:41

Activate.asx_solutionslib

Activate.aspx

לא ישים

3,861

12-Jul-2016

10:41

Addanapp.asx

Addanapp.aspx

לא ישים

3,652

12-Jul-2016

10:41

Addbact.asx

Addbdcaction.aspx

לא ישים

13,019

12-Jul-2016

10:41

Addbapp.asx

Addbdcapplication.aspx

לא ישים

9,266

12-Jul-2016

10:41

Addcttl.asx

Addcontenttypetolist.aspx

לא ישים

7,512

12-Jul-2016

10:41

Addfft.asx

Addfieldfromtemplate.aspx

לא ישים

9,800

12-Jul-2016

10:41

Addgallery.aspx_silverlight

Addgallery.aspx

לא ישים

11,755

12-Jul-2016

10:41

Sts_addgallery_ooprovider

Addgallery.officeonlineprovider.dll

15.0.4420.1017

43,144

12-Jul-2016

10:41

Addgallery.xap_silverlight

Addgallery.xap

לא ישים

367,086

12-Jul-2016

10:41

Addiurl.asx

Addincomingurl.aspx

לא ישים

4,473

12-Jul-2016

10:41

Addrbook.gif

Addressbook.gif

לא ישים

908

12-Jul-2016

01:20

Addrole.asx

Addrole.aspx

לא ישים

68,566

12-Jul-2016

10:41

Addwrkfl.aspx

Addwrkfl.aspx

לא ישים

61,362

12-Jul-2016

10:41

Admin.amx

Admin.asmx

לא ישים

86

12-Jul-2016

10:41

Admin.mas

Admin.master

לא ישים

29,828

12-Jul-2016

10:41

Admin.smp

Admin.sitemap

לא ישים

15,577

12-Jul-2016

10:41

Admcfgc.asx

Adminconfigceip.aspx

לא ישים

7,764

12-Jul-2016

10:41

Admcfgi.asx

Adminconfigintro.aspx

לא ישים

8,689

12-Jul-2016

10:41

Admcfgr.asx

Adminconfigresults.aspx

לא ישים

5,038

12-Jul-2016

10:41

Admcfgs.asx

Adminconfigservices.aspx

לא ישים

9,937

12-Jul-2016

10:41

Admcfgsr.asx

Adminconfigservicesresults.aspx

לא ישים

4,998

12-Jul-2016

10:41

Admdisco.asx

Admindisco.aspx

לא ישים

1,283

12-Jul-2016

10:41

Arecycle.asx

Adminrecyclebin.aspx

לא ישים

21,099

12-Jul-2016

10:41

Adminweb.cfg

Adminweb.config

לא ישים

899

12-Jul-2016

10:41

Admwsdl.asx

Adminwsdl.aspx

לא ישים

9,474

12-Jul-2016

10:41

Admsoap.dll

Admsoap.dll

15.0.4420.1017

15,496

12-Jul-2016

10:41

Aggcustze.asx

Aggregationcustomize.aspx

לא ישים

13,046

12-Jul-2016

10:41

Aggsetngs.asx

Aggregationsettings.aspx

לא ישים

8,162

12-Jul-2016

10:41

Aggsetngs.asx_14

Aggregationsettings.aspx

לא ישים

8,163

12-Jul-2016

10:41

Sub.amx

Alerts.asmx

לא ישים

88

12-Jul-2016

10:41

Subdisco.asx

Alertsdisco.aspx

לא ישים

1,313

12-Jul-2016

10:41

Subwsdl.asx

Alertswsdl.aspx

לא ישים

8,824

12-Jul-2016

10:41

Appliaap.asx

Allapplicensesmanagement.aspx

לא ישים

8,143

12-Jul-2016

10:41

Allappprincipals.asx

Allappprincipals.aspx

לא ישים

6,808

12-Jul-2016

10:41

Allcategories.asp_blog_categories

Allcategories.aspx

לא ישים

2,718

12-Jul-2016

10:41

Allcomments.asp_blog_comments

Allcomments.aspx

לא ישים

2,718

12-Jul-2016

10:41

Allitems.aspx_piclib

Allitems.aspx

לא ישים

3,916

12-Jul-2016

10:41

Dmslstallitems_aspx

Allitems.aspx

לא ישים

2,731

12-Jul-2016

10:41

Allposts.asp_blog_posts

Allposts.aspx

לא ישים

2,718

12-Jul-2016

10:41

Alphaimage.htc

Alphaimage.htc

לא ישים

253

12-Jul-2016

10:41

Alturls.asx

Alternateurlcollections.aspx

לא ישים

7,122

12-Jul-2016

10:41

App.mas_mplib

App.master

לא ישים

19,062

12-Jul-2016

10:41

Appcatalogfieldtemplate.debug.js

Appcatalogfieldtemplate.debug.js

לא ישים

9,040

12-Jul-2016

10:41

Appcatalogfieldtemplate.js

Appcatalogfieldtemplate.js

לא ישים

3,342

12-Jul-2016

10:41

Appcatalogimage.asx

Appcatalogimage.ashx

לא ישים

213

12-Jul-2016

10:41

Appdeveloperdash.debug.js

Appdeveloperdash.debug.js

לא ישים

22,542

12-Jul-2016

10:41

Appdeveloperdash.js

Appdeveloperdash.js

לא ישים

11,197

12-Jul-2016

10:41

Appicon.asx

Appicons.ashx

לא ישים

205

12-Jul-2016

10:41

Appinv.asx

Appinv.aspx

לא ישים

11,660

12-Jul-2016

10:41

App.mas

Application.master

לא ישים

13,756

12-Jul-2016

10:41

Appassoc.asx

Applicationassociations.aspx

לא ישים

5,259

12-Jul-2016

10:41

Appasdlg.asx

Applicationassociationsdialog.aspx

לא ישים

3,519

12-Jul-2016

10:41

Appascvw.asc

Applicationassociationsview.ascx

לא ישים

4,379

12-Jul-2016

10:41

Appcreat.asx

Applicationcreated.aspx

לא ישים

4,106

12-Jul-2016

10:41

Apppool.asc

Applicationpoolsection.ascx

לא ישים

8,668

12-Jul-2016

10:41

Appv4.mas

Applicationv4.master

לא ישים

20,553

12-Jul-2016

10:41

Appmng.sql

Appmng.sql

לא ישים

289,219

12-Jul-2016

10:41

Appmng.svc

Appmng.svc

לא ישים

375

12-Jul-2016

10:41

Appmngup.sql

Appmngup.sql

לא ישים

282,966

12-Jul-2016

10:41

Appprincipals.asx

Appprincipals.aspx

לא ישים

5,678

12-Jul-2016

10:41

Appredirect.asx

Appredirect.aspx

לא ישים

5,250

12-Jul-2016

10:41

Appregnew.asx

Appregnew.aspx

לא ישים

11,198

12-Jul-2016

10:41

Apprequest.aspx

Apprequest.aspx

לא ישים

6,876

12-Jul-2016

10:41

Approve.asx

Approve.aspx

לא ישים

8,991

12-Jul-2016

10:41

Appsrcrd.asx

Appsourceredirect.aspx

לא ישים

3,061

12-Jul-2016

10:41

Securitytokenappsvc

Appsts.svc

לא ישים

452

12-Jul-2016

10:41

Appwebproxy.asx

Appwebproxy.aspx

לא ישים

2,059

12-Jul-2016

10:41

Appwrweb.cfg

Appwpresweb.config

לא ישים

1,210

12-Jul-2016

10:41

Archive.asp_blog_posts

Archive.aspx

לא ישים

2,718

12-Jul-2016

10:41

Aspxform.asx

Aspxform.aspx

לא ישים

5,396

12-Jul-2016

10:41

Assogrps.asx

Associatedgroups.aspx

לא ישים

4,795

12-Jul-2016

10:41

Assocwrkfl.aspx

Assocwrkfl.aspx

לא ישים

4,655

12-Jul-2016

10:41

Atchfile.asx

Attachfile.aspx

לא ישים

6,541

12-Jul-2016

10:41

Authentc.asx

Authenticate.aspx

לא ישים

1,068

12-Jul-2016

10:41

Auth.amx

Authentication.asmx

לא ישים

96

12-Jul-2016

10:41

Authen.asx

Authentication.aspx

לא ישים

13,828

12-Jul-2016

10:41

Autdisco.asx

Authenticationdisco.aspx

לא ישים

1,301

12-Jul-2016

10:41

Authprov.asx

Authenticationproviders.aspx

לא ישים

4,939

12-Jul-2016

10:41

Autwsdl.asx

Authenticationwsdl.aspx

לא ישים

5,968

12-Jul-2016

10:41

Autofill.debug.js

Autofill.debug.js

לא ישים

18,404

12-Jul-2016

10:41

Autofill.js

Autofill.js

לא ישים

10,322

12-Jul-2016

10:41

Autohostedlicensingtemplates.debug.js

Autohostedlicensingtemplates.debug.js

לא ישים

20,576

12-Jul-2016

10:41

Autohostedlicensingtemplates.js

Autohostedlicensingtemplates.js

לא ישים

8,623

12-Jul-2016

10:41

Avadmin.asx

Avadmin.aspx

לא ישים

9,653

12-Jul-2016

10:41

Availableworkflow.aspx

Availableworkflow.aspx

לא ישים

7,966

12-Jul-2016

10:41

Avreport.asx

Avreport.aspx

לא ישים

11,898

12-Jul-2016

10:41

Backlink.aspx_webpagelib

Backlinks.aspx

לא ישים

4,069

12-Jul-2016

10:41

Backup.asx

Backup.aspx

לא ישים

15,389

12-Jul-2016

10:41

Backhis.asx

Backuphistory.aspx

לא ישים

20,577

12-Jul-2016

10:41

Backset.asx

Backupsettings.aspx

לא ישים

8,689

12-Jul-2016

10:41

Backupst.asx

Backupstatus.aspx

לא ישים

10,643

12-Jul-2016

10:41

Bdc.sql

Bdc.sql

לא ישים

558,446

12-Jul-2016

10:41

Bdcadminservice.svc

Bdcadminservice.svc

לא ישים

332

12-Jul-2016

10:41

Bdcapps.asx

Bdcapplications.aspx

לא ישים

14,415

12-Jul-2016

10:41

Bdcfindc.asc

Bdcfinderconfigurator.ascx

לא ישים

3,309

12-Jul-2016

10:41

Bdclobs.asx

Bdclobsettings.aspx

לא ישים

7,037

12-Jul-2016

10:41

Bdcexecutionservice.svc

Bdcremoteexecutionservice.svc

לא ישים

197

12-Jul-2016

10:41

Bdcresolverpickerservice.svc

Bdcresolverpickerservice.svc

לא ישים

402

12-Jul-2016

10:41

Bdcservice.svc

Bdcservice.svc

לא ישים

383

12-Jul-2016

10:41

Bform.debug.js

Bform.debug.js

לא ישים

459,590

12-Jul-2016

10:41

Bform.js

Bform.js

לא ישים

258,508

12-Jul-2016

10:41

Blank.debug.js

Blank.debug.js

לא ישים

164

12-Jul-2016

10:41

Blank.js

Blank.js

לא ישים

119

12-Jul-2016

10:41

Blkftyp.asx

Blockedfiletype.aspx

לא ישים

4,045

12-Jul-2016

10:41

Blog.dwp_admintools

Blogadmin.dwp

לא ישים

468

12-Jul-2016

10:41

Blog.dwp_archives

Blogarchives.dwp

לא ישים

462

12-Jul-2016

10:41

Bloghome.asx_mobile

Bloghome.aspx

לא ישים

3,210

12-Jul-2016

10:41

Blog.webpart_notifications

Blognotifications.webpart

לא ישים

883

12-Jul-2016

10:41

Blueprintmtpro.eot

Blueprintmtpro.eot

לא ישים

24,734

12-Jul-2016

01:20

Blueprintmtpro.svg

Blueprintmtpro.svg

לא ישים

105,256

12-Jul-2016

01:20

Blueprintmtpro.ttf

Blueprintmtpro.ttf

לא ישים

49,468

12-Jul-2016

01:20

Blueprintmtpro.woff

Blueprintmtpro.woff

לא ישים

31,724

12-Jul-2016

01:20

Bpcf.asx

Bpcf.aspx

לא ישים

14,883

12-Jul-2016

10:41

Bpstd.debug.js

Bpstd.debug.js

לא ישים

7,637

12-Jul-2016

10:41

Bpstd.js

Bpstd.js

לא ישים

4,356

12-Jul-2016

10:41

Bsqmopt.asc

Browserceipsection.ascx

לא ישים

2,776

12-Jul-2016

10:41

Bdflded.asc

Businessdatafieldeditor.ascx

לא ישים

4,216

12-Jul-2016

10:41

Bdsync.asx

Businessdatasynchronizer.aspx

לא ישים

3,836

12-Jul-2016

10:41

Byauthor.asp_blog_comments

Byauthor.aspx

לא ישים

2,718

12-Jul-2016

10:41

Byauthor.asp_blog_posts

Byauthor.aspx

לא ישים

2,718

12-Jul-2016

10:41

Bycategory.asp_blog_posts

Bycategory.aspx

לא ישים

2,718

12-Jul-2016

10:41

Caaapplm.asx

Ca_allapplicensesmanagement.aspx

לא ישים

8,267

12-Jul-2016

10:41

Casapplm.asx

Ca_specificapplicensemanagement.aspx

לא ישים

29,344

12-Jul-2016

10:41

Calendar.asp_blog_posts

Calendar.aspx

לא ישים

2,718

12-Jul-2016

10:41

Calsvc.asx

Calendarservice.ashx

לא ישים

205

12-Jul-2016

10:41

Calibri.eot

Calibri.eot

לא ישים

167,788

12-Jul-2016

01:20

Calibri.svg

Calibri.svg

לא ישים

365,292

12-Jul-2016

01:20

Calibri.ttf

Calibri.ttf

לא ישים

350,124

12-Jul-2016

01:20

Calibri.woff

Calibri.woff

לא ישים

184,156

12-Jul-2016

01:20

Callout.debug.js

Callout.debug.js

לא ישים

84,762

12-Jul-2016

10:41

Callout.js

Callout.js

לא ישים

26,526

12-Jul-2016

10:41

Ctmark.asx

Calltrackmark.aspx

לא ישים

211

12-Jul-2016

10:41

Ctmark.asx_14

Calltrackmark.aspx

לא ישים

211

12-Jul-2016

10:41

Calview.gif

Calview.gif

לא ישים

1,615

12-Jul-2016

01:20

Category.asp_blogcon

Category.aspx

לא ישים

2,649

12-Jul-2016

10:41

Cellstorage.https.svc

Cellstorage.https.svc

לא ישים

205

12-Jul-2016

10:41

Cellstorage.svc

Cellstorage.svc

לא ישים

200

12-Jul-2016

10:41

Centurygothic.eot

Centurygothic.eot

לא ישים

60,600

12-Jul-2016

01:20

Centurygothic.svg

Centurygothic.svg

לא ישים

165,961

12-Jul-2016

01:20

Centurygothic.ttf

Centurygothic.ttf

לא ישים

124,584

12-Jul-2016

01:20

Centurygothic.woff

Centurygothic.woff

לא ישים

79,732

12-Jul-2016

01:20

Cerstsec.asc

Certificatesettingsection.ascx

לא ישים

10,758

12-Jul-2016

10:41

Chgctos.asx

Changecontenttypeoptionalsettings.aspx

לא ישים

8,550

12-Jul-2016

10:41

Chgcto.asx

Changecontenttypeorder.aspx

לא ישים

7,816

12-Jul-2016

10:41

Chgford.asx

Changefieldorder.aspx

לא ישים

7,536

12-Jul-2016

10:41

Checkin.asx

Checkin.aspx

לא ישים

16,116

12-Jul-2016

10:41

Checknames.gif

Checknames.gif

לא ישים

908

12-Jul-2016

01:20

Chkperm.asx

Chkperm.aspx

לא ישים

10,498

12-Jul-2016

10:41

Choicebuttonfieldtemplate.debug.js

Choicebuttonfieldtemplate.debug.js

לא ישים

5,782

12-Jul-2016

10:41

Choicebuttonfieldtemplate.js

Choicebuttonfieldtemplate.js

לא ישים

2,388

12-Jul-2016

10:41

Clcnfm.asx

Circulationconfirm.aspx

לא ישים

216

12-Jul-2016

10:41

Clcnfm.asx_14

Circulationconfirm.aspx

לא ישים

216

12-Jul-2016

10:41

Appmngclient.config

Client.config

לא ישים

2,159

12-Jul-2016

10:41

Bdcwebclient.config

Client.config

לא ישים

2,125

12-Jul-2016

10:41

Becwebserviceclientconfig

Client.config

לא ישים

1,437

12-Jul-2016

10:41

Securitytokenclientconfig

Client.config

לא ישים

3,448

12-Jul-2016

10:41

Subscriptionsettingsclientconfig

Client.config

לא ישים

2,369

12-Jul-2016

10:41

Topologyclientconfig

Client.config

לא ישים

982

12-Jul-2016

10:41

Client.svc

Client.svc

לא ישים

402

12-Jul-2016

10:41

Clientforms.debug.js

Clientforms.debug.js

לא ישים

151,731

12-Jul-2016

10:41

Clientforms.js

Clientforms.js

לא ישים

76,643

12-Jul-2016

10:41

Clientpeoplepicker.debug.js

Clientpeoplepicker.debug.js

לא ישים

77,410

12-Jul-2016

10:41

Clientpeoplepicker.js

Clientpeoplepicker.js

לא ישים

41,113

12-Jul-2016

10:41

Clientrenderer.debug.js

Clientrenderer.debug.js

לא ישים

23,510

12-Jul-2016

10:41

Clientrenderer.js

Clientrenderer.js

לא ישים

9,805

12-Jul-2016

10:41

Clienttemplates.debug.js

Clienttemplates.debug.js

לא ישים

292,423

12-Jul-2016

10:41

Clienttemplates.js

Clienttemplates.js

לא ישים

149,387

12-Jul-2016

10:41

Close.asx

Closeconnection.aspx

לא ישים

1,866

12-Jul-2016

10:41

Cloudweb.cfg

Cloudweb.config

לא ישים

63,069

12-Jul-2016

10:41

Cntdbadm.asx

Cntdbadm.aspx

לא ישים

6,042

12-Jul-2016

10:41

Cmdui.asx

Commandui.ashx

לא ישים

203

12-Jul-2016

10:41

Commonvalidation.debug.js

Commonvalidation.debug.js

לא ישים

5,376

12-Jul-2016

10:41

Comval.js

Commonvalidation.js

לא ישים

3,369

12-Jul-2016

10:41

Compat.bro

Compat.browser

לא ישים

14,781

12-Jul-2016

10:41

Configdb.sql

Configdb.sql

לא ישים

187,580

12-Jul-2016

10:41

Confgssc.asx

Configssc.aspx

לא ישים

21,653

12-Jul-2016

10:41

Configup.sql

Configup.sql

לא ישים

48,486

12-Jul-2016

10:41

Cfgupddl.sql

Configupddl.sql

לא ישים

131

12-Jul-2016

10:41

Confgapp.asx

Configureappsettings.aspx

לא ישים

7,246

12-Jul-2016

10:41

Confirm.asx

Confirmation.aspx

לא ישים

1,211

12-Jul-2016

10:41

Cfmupg.asx

Confirmsiteupgrade.aspx

לא ישים

3,715

12-Jul-2016

10:41

Cfmupg.asx_14

Confirmsiteupgrade.aspx

לא ישים

3,712

12-Jul-2016

10:41

Conngps.asx

Conngps.aspx

לא ישים

8,490

12-Jul-2016

10:41

Contpick.asx

Containerpicker.aspx

לא ישים

443

12-Jul-2016

10:41

Cntdbsec.asc

Contentdatabasesection.ascx

לא ישים

7,964

12-Jul-2016

10:41

Control_defaultresult.js

Control_searchresults.js

לא ישים

32,178

12-Jul-2016

10:41

Copy.amx

Copy.asmx

לא ישים

86

12-Jul-2016

10:41

Copy.asx

Copy.aspx

לא ישים

15,509

12-Jul-2016

10:41

Copdisco.asx

Copydisco.aspx

לא ישים

1,281

12-Jul-2016

10:41

Copyres.asx

Copyresults.aspx

לא ישים

10,337

12-Jul-2016

10:41

Copyrole.asx

Copyrole.aspx

לא ישים

68,509

12-Jul-2016

10:41

Copyutil.asx

Copyutil.aspx

לא ישים

2,333

12-Jul-2016

10:41

Copwsdl.asx

Copywsdl.aspx

לא ישים

11,267

12-Jul-2016

10:41

Corbel.eot

Corbel.eot

לא ישים

96,453

12-Jul-2016

01:20

Corbel.svg

Corbel.svg

לא ישים

185,947

12-Jul-2016

01:20

Corbel.ttf

Corbel.ttf

לא ישים

200,316

12-Jul-2016

01:20

Corbel.woff

Corbel.woff

לא ישים

106,184

12-Jul-2016

01:20

Core.debug.js

Core.debug.js

לא ישים

635,942

12-Jul-2016

10:41

Core_0.rsx

Core.resx

לא ישים

490,005

12-Jul-2016

10:41

Corefxup.css

Corefixup.css

לא ישים

469

12-Jul-2016

10:41

Create.asx

Create.aspx

לא ישים

33,731

12-Jul-2016

10:41

Create.asx_14

Create.aspx

לא ישים

33,257

12-Jul-2016

10:41

Crtadact.asx

Createadaccount.aspx

לא ישים

7,233

12-Jul-2016

10:41

Createcorpcatalog.asx

Createcorporatecatalog.aspx

לא ישים

17,997

12-Jul-2016

10:41

Dmslstcreatedls_aspx

Createdls.aspx

לא ישים

2,731

12-Jul-2016

10:41

Createxu.asx

Createexternalurl.aspx

לא ישים

4,182

12-Jul-2016

10:41

Crlstpkr.asx

Createlistpickerpage.aspx

לא ישים

4,809

12-Jul-2016

10:41

Createnewdoc.asx

Createnewdocument.aspx

לא ישים

5,021

12-Jul-2016

10:41

Createnewdoc.asx_14

Createnewdocument.aspx

לא ישים

5,021

12-Jul-2016

10:41

Creatsit.asx

Createsite.aspx

לא ישים

16,887

12-Jul-2016

10:41

Crtv4pgs.asx

Createv4pageslib.aspx

לא ישים

3,584

12-Jul-2016

10:41

Creatweb.asx

Createwebpage.aspx

לא ישים

10,792

12-Jul-2016

10:41

Createws.asx

Createws.aspx

לא ישים

5,078

12-Jul-2016

10:41

Csisrv.dll

Csisrv.dll

15.0.4843.1000

1,413,888

12-Jul-2016

10:41

Csisrvexe.exe

Csisrvexe.exe

15.0.4779.1000

196,816

12-Jul-2016

10:41

Ctp.debug.js

Ctp.debug.js

לא ישים

7,406

12-Jul-2016

10:41

Ctp.js

Ctp.js

לא ישים

3,934

12-Jul-2016

10:41

Ctypedit.asx

Ctypedit.aspx

לא ישים

10,808

12-Jul-2016

10:41

Ctypenew.asx

Ctypenew.aspx

לא ישים

11,913

12-Jul-2016

10:41

Cui.debug.js

Cui.debug.js

לא ישים

646,577

12-Jul-2016

10:41

Cui.js

Cui.js

לא ישים

362,448

12-Jul-2016

10:41

Cvtp.debug.js

Cvtp.debug.js

לא ישים

4,529

12-Jul-2016

10:41

Cvtp.js

Cvtp.js

לא ישים

2,412

12-Jul-2016

10:41

Dbstats.asx

Databasestatus.aspx

לא ישים

5,023

12-Jul-2016

10:41

Date.asp_blog_blogcon

Date.aspx

לא ישים

2,643

12-Jul-2016

10:41

Datepicker.debug.js

Datepicker.debug.js

לא ישים

48,715

12-Jul-2016

10:41

Datepicker.debug.js_14

Datepicker.debug.js

לא ישים

30,848

12-Jul-2016

10:41

Datepick.js

Datepicker.js

לא ישים

27,099

12-Jul-2016

10:41

Datepick.js_14

Datepicker.js

לא ישים

20,413

12-Jul-2016

10:41

Deacfadm.asx

Deactivatefeature.aspx

לא ישים

3,184

12-Jul-2016

10:41

Deacfeat.asx

Deactivatefeature.aspx

לא ישים

4,424

12-Jul-2016

10:41

Deacfeat.asx_14

Deactivatefeature.aspx

לא ישים

4,240

12-Jul-2016

10:41

Default.aspx_app

Default.aspx

לא ישים

1,168

12-Jul-2016

10:41

Default.aspx_appcatalog

Default.aspx

לא ישים

4,026

12-Jul-2016

10:41

Default.aspx_gbw

Default.aspx

לא ישים

3,458

12-Jul-2016

10:41

Default.aspx_mps

Default.aspx

לא ישים

4,102

12-Jul-2016

10:41

Default.aspx_sts

Default.aspx

לא ישים

4,026

12-Jul-2016

10:40

Default.aspx_tenantadmin

Default.aspx

לא ישים

3,882

12-Jul-2016

10:41

Default.asp_blog_bloghp

Default.aspx

לא ישים

2,682

12-Jul-2016

10:41

Default.asx_forms

Default.aspx

לא ישים

2,788

12-Jul-2016

10:41

Default.asx_mobile

Default.aspx

לא ישים

1,513

12-Jul-2016

10:41

Default.asx_mobile_14

Default.aspx

לא ישים

1,513

12-Jul-2016

10:41

Default.asx_multilogin

Default.aspx

לא ישים

1,865

12-Jul-2016

10:41

Default.asx_trust

Default.aspx

לא ישים

530

12-Jul-2016

10:41

Default.asx_windows

Default.aspx

לא ישים

522

12-Jul-2016

10:41

Mriddflt.xml

Default.aspx

לא ישים

1,270

12-Jul-2016

10:41

Default.mas

Default.master

לא ישים

26,292

12-Jul-2016

10:41

Default.mas_mplib

Default.master

לא ישים

26,292

12-Jul-2016

10:41

Default.spc

Default.spcolor

לא ישים

5,243

12-Jul-2016

10:41

Default.spf

Default.spfont

לא ישים

13,976

12-Jul-2016

10:41

Dftcntdb.asx

Defaultcontentdb.aspx

לא ישים

6,455

12-Jul-2016

10:41

Defcss.asx

Defaultcss.ashx

לא ישים

193

12-Jul-2016

10:41

Default.aspx_dws

Defaultdws.aspx

לא ישים

4,376

12-Jul-2016

10:41

Defformt.asc

Defaulttemplates.ascx

לא ישים

176,832

12-Jul-2016

10:41

Defformt.asc_14

Defaulttemplates.ascx

לא ישים

170,271

12-Jul-2016

10:41

Defloc.asx

Definelocation.aspx

לא ישים

4,002

12-Jul-2016

10:41

Delete.asx_mobile

Delete.aspx

לא ישים

2,298

12-Jul-2016

10:41

Dmslstdeletedls_aspx

Deletedls.aspx

לא ישים

2,731

12-Jul-2016

10:41

Deletemu.asx

Deletemu.aspx

לא ישים

188

12-Jul-2016

10:41

Deletemu.asx_14

Deletemu.aspx

לא ישים

188

12-Jul-2016

10:41

Delstcfg.asx

Deletesiteconfig.aspx

לא ישים

12,279

12-Jul-2016

10:41

Delweb.asx

Deleteweb.aspx

לא ישים

8,062

12-Jul-2016

10:41

Delapp.asx

Deletewebapplication.aspx

לא ישים

6,619

12-Jul-2016

10:41

Delsite.asx

Delsite.aspx

לא ישים

7,267

12-Jul-2016

10:41

Dplysoln.asx

Deploysolution.aspx

לא ישים

10,122

12-Jul-2016

10:41

Deptsapp.asx

Deploytsapp.aspx

לא ישים

15,800

12-Jul-2016

10:41

Desnbld.asx

Designbuilder.aspx

לא ישים

6,683

12-Jul-2016

10:41

Desndat.asx

Designdata.ashx

לא ישים

208

12-Jul-2016

10:41

Desngal.asx

Designgallery.aspx

לא ישים

3,475

12-Jul-2016

10:41

Designgallery.debug.js

Designgallery.debug.js

לא ישים

46,223

12-Jul-2016

10:41

Designgallery.js

Designgallery.js

לא ישים

28,550

12-Jul-2016

10:41

Democon.asc

Designmodeconsole.ascx

לא ישים

2,329

12-Jul-2016

10:41

Desnprv.asx

Designpreview.aspx

לא ישים

5,615

12-Jul-2016

10:41

Devdash.asx

Devdash.aspx

לא ישים

2,357

12-Jul-2016

10:41

Devdash.debug.js

Devdash.debug.js

לא ישים

86,004

12-Jul-2016

10:41

Devdash.js

Devdash.js

לא ישים

36,366

12-Jul-2016

10:41

Diagnostics.amx

Diagnostics.asmx

לא ישים

103

12-Jul-2016

10:41

Usgdiag.sql

Diagnostics.sql

לא ישים

19,977

12-Jul-2016

10:41

Diagdata.svc

Diagnosticsdata.svc

לא ישים

391

12-Jul-2016

10:41

Diagnosticsdisco.asx

Diagnosticsdisco.aspx

לא ישים

1,329

12-Jul-2016

10:41

Diagnosticswsdl.asx

Diagnosticswsdl.aspx

לא ישים

4,677

12-Jul-2016

10:41

Dialog.mas

Dialog.master

לא ישים

12,646

12-Jul-2016

10:41

Discbar.asx

Discbar.aspx

לא ישים

2,448

12-Jul-2016

10:41

Dispform.aspx_piclib

Dispform.aspx

לא ישים

4,735

12-Jul-2016

10:41

Dispform.aspx_piclib_14

Dispform.aspx

לא ישים

14,311

12-Jul-2016

10:41

Dispform.asx_0038_14

Dispform.aspx

לא ישים

13,786

12-Jul-2016

10:41

Dispform.asx_0071_14

Dispform.aspx

לא ישים

13,786

12-Jul-2016

10:41

Dispform.asx_0072_14

Dispform.aspx

לא ישים

13,786

12-Jul-2016

10:41

Dispform.asx_0082_14

Dispform.aspx

לא ישים

13,786

12-Jul-2016

10:41

Dispform.asx_0083_14

Dispform.aspx

לא ישים

13,786

12-Jul-2016

10:41

Dispform.asx_0084_14

Dispform.aspx

לא ישים

13,786

12-Jul-2016

10:41

Dispform.asx_mobile

Dispform.aspx

לא ישים

2,428

12-Jul-2016

10:41

Dmslstdispform_aspx

Dispform.aspx

לא ישים

4,190

12-Jul-2016

10:41

Dmslstdispform_aspx_14

Dispform.aspx

לא ישים

13,786

12-Jul-2016

10:41

Dispprev.asc

Displaypreview.ascx

לא ישים

5,491

12-Jul-2016

10:41

Disppost.asx_mobile

Disppost.aspx

לא ישים

3,234

12-Jul-2016

10:41

Dispsr.asx_mobile

Dispsr.aspx

לא ישים

2,702

12-Jul-2016

10:41

Dladvopt.asx

Dladvopt.aspx

לא ישים

19,446

12-Jul-2016

10:41

Dlgframe.css

Dlgframe.css

לא ישים

2,528

12-Jul-2016

10:41

Dmscmd.aspx

Dmscmd.aspx

לא ישים

5,593

12-Jul-2016

10:41

Dtcusta.asx

Doctrancustomizeadmin.aspx

לא ישים

7,789

12-Jul-2016

10:41

Doctran.asx

Doctrans.aspx

לא ישים

11,465

12-Jul-2016

10:41

Doctrana.asx

Doctransadmin.aspx

לא ישים

7,797

12-Jul-2016

10:41

Documentsharing.svc

Documentsharing.svc

לא ישים

331

12-Jul-2016

10:41

Download.asx

Download.aspx

לא ישים

155

12-Jul-2016

10:41

Dextdata.asx

Downloadexternaldata.aspx

לא ישים

870

12-Jul-2016

10:41

Dragdrop.debug.js

Dragdrop.debug.js

לא ישים

160,299

12-Jul-2016

10:41

Dragdrop.js

Dragdrop.js

לא ישים

85,346

12-Jul-2016

10:41

Dspset.asx

Dspsettings.aspx

לא ישים

14,863

12-Jul-2016

10:41

Dspsts.amx

Dspsts.asmx

לא ישים

179

12-Jul-2016

10:41

Dws.amx

Dws.asmx

לא ישים

85

12-Jul-2016

10:41

Dws.asx

Dws.aspx

לא ישים

4,368

12-Jul-2016

10:41

Dwsdisco.asx

Dwsdisco.aspx

לא ישים

1,287

12-Jul-2016

10:41

Dwswsdl.asx

Dwswsdl.aspx

לא ישים

20,223

12-Jul-2016

10:41

Editacct.asx

Editaccount.aspx

לא ישים

18,305

12-Jul-2016

10:41

Editbact.asx

Editbdcaction.aspx

לא ישים

12,661

12-Jul-2016

10:41

Editcategory.asp_blog_categories

Editcategory.aspx

לא ישים

4,167

12-Jul-2016

10:41

Editcomment.asp_blog_comments

Editcomment.aspx

לא ישים

4,167

12-Jul-2016

10:41

Editcopy.asx

Editcopyinformation.aspx

לא ישים

12,731

12-Jul-2016

10:41

Dmslsteditform_aspx

Editform.aspx

לא ישים

4,167

12-Jul-2016

10:41

Editform.aspx_piclib

Editform.aspx

לא ישים

4,393

12-Jul-2016

10:41

Editform.asx_mobile

Editform.aspx

לא ישים

4,798

12-Jul-2016

10:41

Editgrp.asx

Editgrp.aspx

לא ישים

19,005

12-Jul-2016

10:41

Editiurl.asx

Editincomingurl.aspx

לא ישים

4,683

12-Jul-2016

10:41

Editidx.asx

Editindex.aspx

לא ישים

7,133

12-Jul-2016

10:41

Editnav.asx

Editnav.aspx

לא ישים

6,298

12-Jul-2016

10:41

Editourl.asx

Editoutboundurls.aspx

לא ישים

7,201

12-Jul-2016

10:41

Editpost.asp_blog_posts

Editpost.aspx

לא ישים

4,167

12-Jul-2016

10:41

Editprev.asc

Editpreview.ascx

לא ישים

6,219

12-Jul-2016

10:41

Editprms.asx

Editprms.aspx

לא ישים

5,371

12-Jul-2016

10:41

Editrole.asx

Editrole.aspx

לא ישים

69,296

12-Jul-2016

10:41

Editsr.asx_mobile

Editsr.aspx

לא ישים

2,574

12-Jul-2016

10:41

Emaildet.asx

Emaildetails.aspx

לא ישים

5,368

12-Jul-2016

10:41

Emailset.asx

Emailsettings.aspx

לא ישים

25,980

12-Jul-2016

10:41

Entityeditor.debug.js

Entityeditor.debug.js

לא ישים

73,212

12-Jul-2016

10:41

Entityeditor.debug.js_14

Entityeditor.debug.js

לא ישים

59,260

12-Jul-2016

10:41

Entityeditor.js

Entityeditor.js

לא ישים

38,537

12-Jul-2016

10:41

Entityeditor.js_14

Entityeditor.js

לא ישים

38,002

12-Jul-2016

10:41

Error.asx

Error.aspx

לא ישים

5,011

12-Jul-2016

10:41

Errv15.mas

Errorv15.master

לא ישים

3,482

12-Jul-2016

10:41

Evalupg.asx

Evaluatesiteupgrade.aspx

לא ישים

5,395

12-Jul-2016

10:41

Evalupg.asx_14

Evaluatesiteupgrade.aspx

לא ישים

5,386

12-Jul-2016

10:41

Excelrest.asx

Excelrest.aspx

לא ישים

202

12-Jul-2016

10:41

Expbapp.asx

Exportbdcapplication.aspx

לא ישים

8,043

12-Jul-2016

10:41

Exporttr.asx

Exporttranslations.aspx

לא ישים

7,907

12-Jul-2016

10:41

Exportwp.asx

Exportwp.aspx

לא ישים

498

12-Jul-2016

10:41

Expurlwp.asx

Expurlwp.aspx

לא ישים

243

12-Jul-2016

10:41

Extendvs.asx

Extendvs.aspx

לא ישים

7,113

12-Jul-2016

10:41

Extvsopt.asx

Extendvsoption.aspx

לא ישים

5,077

12-Jul-2016

10:41

Extwebfm.asx

Extendwebfarm.aspx

לא ישים

5,276

12-Jul-2016

10:41

Farmjoin.asx

Farmconfigjoinintro.aspx

לא ישים

8,354

12-Jul-2016

10:41

Farmcred.asx

Farmcredentialmanagement.aspx

לא ישים

7,541

12-Jul-2016

10:41

Farmsvrs.asx

Farmservers.aspx

לא ישים

4,910

12-Jul-2016

10:41

Favicon.ico

Favicon.ico

לא ישים

7,886

13-Jul-2016

08:55

Featact.asc

Featureactivator.ascx

לא ישים

2,403

12-Jul-2016

10:41

Featacti.asc

Featureactivatoritem.ascx

לא ישים

2,209

12-Jul-2016

10:41

Featdep.asc

Featuredependees.ascx

לא ישים

2,172

12-Jul-2016

10:41

Filepreview.debug.js

Filepreview.debug.js

לא ישים

18,851

12-Jul-2016

10:41

Filepreview.js

Filepreview.js

לא ישים

10,166

12-Jul-2016

10:41

Filter.asx

Filter.aspx

לא ישים

1,679

12-Jul-2016

10:41

Filter.asx_14

Filter.aspx

לא ישים

1,793

12-Jul-2016

10:41

Filter_refinement.js

Filter_default.js

לא ישים

21,014

12-Jul-2016

10:41

Filter_multirefinement.js

Filter_multivalue.js

לא ישים

6,263

12-Jul-2016

10:41

Fldedit.asx

Fldedit.aspx

לא ישים

208,271

12-Jul-2016

10:41

Fldedtex.asx

Fldeditex.aspx

לא ישים

24,858

12-Jul-2016

10:41

Fldnew.asx

Fldnew.aspx

לא ישים

203,182

12-Jul-2016

10:41

Fldnewex.asx

Fldnewex.aspx

לא ישים

25,047

12-Jul-2016

10:41

Fldpick.asx

Fldpick.aspx

לא ישים

9,869

12-Jul-2016

10:41

Flhylk.asc

Foldhyperlink.ascx

לא ישים

1,034

12-Jul-2016

10:41

Foldhyperlink.debug.js

Foldhyperlink.debug.js

לא ישים

3,360

12-Jul-2016

10:41

Foldhyperlink.js

Foldhyperlink.js

לא ישים

1,544

12-Jul-2016

10:41

Fnt001.spfont

Fontscheme001.spfont

לא ישים

15,354

12-Jul-2016

10:41

Fnt002.spfont

Fontscheme002.spfont

לא ישים

13,545

12-Jul-2016

10:41

Fnt003.spfont

Fontscheme003.spfont

לא ישים

15,461

12-Jul-2016

10:41

Fnt004.spfont

Fontscheme004.spfont

לא ישים

15,884

12-Jul-2016

10:41

Fnt005.spfont

Fontscheme005.spfont

לא ישים

16,065

12-Jul-2016

10:41

Fnt006.spfont

Fontscheme006.spfont

לא ישים

14,209

12-Jul-2016

10:41

Fnt007.spfont

Fontscheme007.spfont

לא ישים

15,880

12-Jul-2016

10:41

Form.asp_pages_form

Form.aspx

לא ישים

4,065

12-Jul-2016

10:41

Form.debug.js

Form.debug.js

לא ישים

240,799

12-Jul-2016

10:41

Form.js

Form.js

לא ישים

128,844

12-Jul-2016

10:41

Formedt.asx

Formedt.aspx

לא ישים

21,543

12-Jul-2016

10:41

Forms.amx

Forms.asmx

לא ישים

87

12-Jul-2016

10:41

Fordisco.asx

Formsdisco.aspx

לא ישים

1,283

12-Jul-2016

10:41

Forwsdl.asx

Formswsdl.aspx

לא ישים

5,644

12-Jul-2016

10:41

Ganttsharepointapishim.generated.debug.js

Ganttapishim.generated.debug.js

לא ישים

6,812

12-Jul-2016

10:41

Ganttscript.debug.js

Ganttscript.debug.js

לא ישים

8,826

12-Jul-2016

10:41

Ganttscr.js

Ganttscript.js

לא ישים

4,787

12-Jul-2016

10:41

Ganttsharedapi.generated.debug.js

Ganttsharedapi.generated.debug.js

לא ישים

4,617

12-Jul-2016

10:41

Ganttvw.gif

Ganttview.gif

לא ישים

1,625

12-Jul-2016

01:20

Gbwdef.asc

Gbwdefaulttemplates.ascx

לא ישים

57,071

12-Jul-2016

10:41

Gbwmdef.asc

Gbwmobiledefaulttemplates.ascx

לא ישים

13,722

12-Jul-2016

10:41

Gear.asx

Gear.aspx

לא ישים

3,255

12-Jul-2016

10:41

Geolocationfieldtemplate.debug.js

Geolocationfieldtemplate.debug.js

לא ישים

40,199

12-Jul-2016

10:41

Geolocationfieldtemplate.js

Geolocationfieldtemplate.js

לא ישים

14,900

12-Jul-2016

10:41

Gettingstarted.asx

Gettingstarted.aspx

לא ישים

2,904

12-Jul-2016

10:41

Gettingstarted.webpart_basicwebparts

Gettingstarted.webpart

לא ישים

834

12-Jul-2016

10:41

Gettingstartedwithappcatalogsite.webpart_gsappcatsite

Gettingstartedwithappcatalogsite.webpart

לא ישים

915

12-Jul-2016

10:41

Gemlcnfg.asx

Globalemailconfig.aspx

לא ישים

8,560

12-Jul-2016

10:41

Gmobcnfg.asx

Globalxmsconfig.aspx

לא ישים

8,407

12-Jul-2016

10:41

Grid.gif

Grid.gif

לא ישים

1,610

12-Jul-2016

01:20

Group_content.js

Group_content.js

לא ישים

2,159

12-Jul-2016

10:41

Group_defaultgroup.js

Group_default.js

לא ישים

6,616

12-Jul-2016

10:41

Groupboard.debug.js

Groupboard.debug.js

לא ישים

15,630

12-Jul-2016

10:41

Groupboard.js

Groupboard.js

לא ישים

9,088

12-Jul-2016

10:41

Gbredir.asx

Groupboardredirect.aspx

לא ישים

216

12-Jul-2016

10:41

Gbredir.asx_14

Groupboardredirect.aspx

לא ישים

216

12-Jul-2016

10:41

Groupeditempicker.debug.js

Groupeditempicker.debug.js

לא ישים

20,302

12-Jul-2016

10:41

Gip.js

Groupeditempicker.js

לא ישים

11,630

12-Jul-2016

10:41

Groups.asx

Groups.aspx

לא ישים

9,600

12-Jul-2016

10:41

Guestaccess.asx

Guestaccess.aspx

לא ישים

158

12-Jul-2016

10:41

Healrepo.asx

Healthreport.aspx

לא ישים

6,265

12-Jul-2016

10:41

Help.asx

Help.aspx

לא ישים

6,803

12-Jul-2016

10:41

Helpcont.asx

Helpcontent.aspx

לא ישים

690

12-Jul-2016

10:41

Hptnb.asc

Helppagetopnavbar.ascx

לא ישים

12,286

12-Jul-2016

10:41

Helpsrch.asx

Helpsearch.aspx

לא ישים

1,473

12-Jul-2016

10:41

Helpstg.asx

Helpsettings.aspx

לא ישים

6,298

12-Jul-2016

10:41

Hierarchytaskslist.debug.js

Hierarchytaskslist.debug.js

לא ישים

58,414

12-Jul-2016

10:41

Hierarchytaskslist.js

Hierarchytaskslist.js

לא ישים

19,160

12-Jul-2016

10:41

Tsksvc.asx

Hierarchytasksservice.ashx

לא ישים

211

12-Jul-2016

10:41

Loadin24.gif

Hig_progcircle_loading24.gif

לא ישים

878

13-Jul-2016

08:55

Htmledit.asx

Htmledit.aspx

לא ישים

13,128

12-Jul-2016

10:41

Htmlfieldsecurity.asx

Htmlfieldsecurity.aspx

לא ישים

12,545

12-Jul-2016

10:41

Htadmin.asx

Htmltransadmin.aspx

לא ישים

10,141

12-Jul-2016

10:41

Htmltran.asx

Htmltranslate.aspx

לא ישים

862

12-Jul-2016

10:41

Htredir.asx

Htmltrredir.aspx

לא ישים

6,388

12-Jul-2016

10:41

Htverify.asx

Htmltrverify.aspx

לא ישים

6,674

12-Jul-2016

10:41

Icaccdb.gif

Icaccdb.gif

לא ישים

231

12-Jul-2016

01:18

Icaccde.gif

Icaccde.gif

לא ישים

222

12-Jul-2016

01:20

Icbmp.gif

Icbmp.gif

לא ישים

355

12-Jul-2016

01:18

Icdoc.gif

Icdoc.gif

לא ישים

231

12-Jul-2016

01:18

Icdocm.gif

Icdocm.gif

לא ישים

236

12-Jul-2016

01:20

Icdocset.gif

Icdocset.gif

לא ישים

221

12-Jul-2016

01:18

Icdocx.gif

Icdocx.gif

לא ישים

224

12-Jul-2016

01:20

Icdot.gif

Icdot.gif

לא ישים

223

12-Jul-2016

01:18

Icdotm.gif

Icdotm.gif

לא ישים

235

12-Jul-2016

01:20

Icdotx.gif

Icdotx.gif

לא ישים

221

12-Jul-2016

01:20

Icgen.gif

Icgen.gif

לא ישים

90

13-Jul-2016

08:55

Icgif.gif

Icgif.gif

לא ישים

220

12-Jul-2016

01:18

Ichtmdoc.gif

Ichtmdoc.gif

לא ישים

229

12-Jul-2016

01:18

Ichtmppt.gif

Ichtmppt.gif

לא ישים

227

12-Jul-2016

01:18

Ichtmpub.gif

Ichtmpub.gif

לא ישים

227

12-Jul-2016

01:18

Ichtmxls.gif

Ichtmxls.gif

לא ישים

239

12-Jul-2016

01:18

Icinfopathgeneric.gif

Icinfopathgeneric.gif

לא ישים

216

12-Jul-2016

01:20

Icjfif.gif

Icjfif.gif

לא ישים

214

12-Jul-2016

01:18

Icjpe.gif

Icjpe.gif

לא ישים

214

12-Jul-2016

01:18

Icjpeg.gif

Icjpeg.gif

לא ישים

214

12-Jul-2016

01:18

Icjpg.gif

Icjpg.gif

לא ישים

214

12-Jul-2016

01:18

Icmhtpub.gif

Icmhtpub.gif

לא ישים

225

12-Jul-2016

01:20

Icmpd.gif

Icmpd.gif

לא ישים

218

12-Jul-2016

01:18

Icmpp.gif

Icmpp.gif

לא ישים

222

12-Jul-2016

01:18

Icmpt.gif

Icmpt.gif

לא ישים

221

12-Jul-2016

01:18

Icodp.gif

Icodp.gif

לא ישים

354

12-Jul-2016

01:20

Icods.gif

Icods.gif

לא ישים

369

12-Jul-2016

01:20

Icodt.gif

Icodt.gif

לא ישים

358

12-Jul-2016

01:20

Icone.gif

Icone.gif

לא ישים

215

12-Jul-2016

01:18

Iconp.gif

Iconp.gif

לא ישים

223

12-Jul-2016

01:20

Icont.gif

Icont.gif

לא ישים

216

12-Jul-2016

01:20

Icpng.gif

Icpng.gif

לא ישים

349

12-Jul-2016

01:18

Icpot.gif

Icpot.gif

לא ישים

164

12-Jul-2016

01:18

Icpotm.gif

Icpotm.gif

לא ישים

233

12-Jul-2016

01:20

Icpotx.gif

Icpotx.gif

לא ישים

220

12-Jul-2016

01:20

Icppt.gif

Icppt.gif

לא ישים

168

12-Jul-2016

01:18

Icpptm.gif

Icpptm.gif

לא ישים

236

12-Jul-2016

01:20

Icpptx.gif

Icpptx.gif

לא ישים

222

12-Jul-2016

01:20

Icpub.gif

Icpub.gif

לא ישים

221

12-Jul-2016

01:18

Ictif.gif

Ictif.gif

לא ישים

355

12-Jul-2016

01:18

Ictiff.gif

Ictiff.gif

לא ישים

355

12-Jul-2016

01:18

Icvdw.gif

Icvdw.gif

לא ישים

219

12-Jul-2016

01:18

Icvdx.gif

Icvdx.gif

לא ישים

231

12-Jul-2016

01:18

Icvidset.gif

Icvidset.gif

לא ישים

92

12-Jul-2016

01:18

Icvisiogeneric.gif

Icvisiogeneric.gif

לא ישים

231

12-Jul-2016

01:20

Icvsd.gif

Icvsd.gif

לא ישים

231

12-Jul-2016

01:18

Icvsdm.gif

Icvsdm.gif

לא ישים

231

12-Jul-2016

01:18

Icvsdm.gif_14

Icvsdm.gif

לא ישים

1,290

12-Jul-2016

10:41

Icvsdx.gif

Icvsdx.gif

לא ישים

231

12-Jul-2016

01:18

Icvsdx.gif_14

Icvsdx.gif

לא ישים

1,288

12-Jul-2016

10:41

Icvsl.gif

Icvsl.gif

לא ישים

211

12-Jul-2016

01:18

Icvss.gif

Icvss.gif

לא ישים

163

12-Jul-2016

01:18

Icvssm.gif

Icvssm.gif

לא ישים

163

12-Jul-2016

01:18

Icvssx.gif

Icvssx.gif

לא ישים

163

12-Jul-2016

01:18

Icvst.gif

Icvst.gif

לא ישים

228

12-Jul-2016

01:18

Icvstm.gif

Icvstm.gif

לא ישים

228

12-Jul-2016

01:18

Icvstx.gif

Icvstx.gif

לא ישים

228

12-Jul-2016

01:18

Icvsx.gif

Icvsx.gif

לא ישים

163

12-Jul-2016

01:18

Icvtx.gif

Icvtx.gif

לא ישים

228

12-Jul-2016

01:18

Icxddoc.gif

Icxddoc.gif

לא ישים

220

12-Jul-2016

01:18

Icxls.gif

Icxls.gif

לא ישים

236

12-Jul-2016

01:18

Icxlsb.gif

Icxlsb.gif

לא ישים

237

12-Jul-2016

01:20

Icxlsm.gif

Icxlsm.gif

לא ישים

352

12-Jul-2016

01:20

Icxlsx.gif

Icxlsx.gif

לא ישים

236

12-Jul-2016

01:20

Icxlt.gif

Icxlt.gif

לא ישים

229

12-Jul-2016

01:18

Icxltm.gif

Icxltm.gif

לא ישים

352

12-Jul-2016

01:20

Icxltx.gif

Icxltx.gif

לא ישים

231

12-Jul-2016

01:20

Icxsn.gif

Icxsn.gif

לא ישים

214

12-Jul-2016

01:20

Idprosec.asc

Identityprovidersettingsection.ascx

לא ישים

16,007

12-Jul-2016

10:41

Ie50up.debug.js

Ie50up.debug.js

לא ישים

152,255

12-Jul-2016

10:41

Ie50up.js

Ie50up.js

לא ישים

80,551

12-Jul-2016

10:41

Ie55up.debug.js

Ie55up.debug.js

לא ישים

151,449

12-Jul-2016

10:41

Ie55up.js

Ie55up.js

לא ישים

80,012

12-Jul-2016

10:41

Iframe.asx

Iframe.aspx

לא ישים

2,029

12-Jul-2016

10:41

Iframe.asx_14

Iframe.aspx

לא ישים

1,494

12-Jul-2016

10:41

Iiswsapp.asc

Iiswebserviceapplicationpoolsection.ascx

לא ישים

8,772

12-Jul-2016

10:41

Iiswbste.asc

Iiswebsitesection.ascx

לא ישים

14,964

12-Jul-2016

10:41

Imaging.amx

Imaging.asmx

לא ישים

89

12-Jul-2016

10:41

Imadisco.asx

Imagingdisco.aspx

לא ישים

1,295

12-Jul-2016

10:41

Imawsdl.asx

Imagingwsdl.aspx

לא ישים

24,227

12-Jul-2016

10:41

Imglib.debug.js

Imglib.debug.js

לא ישים

85,024

12-Jul-2016

10:41

Imglib.js

Imglib.js

לא ישים

50,445

12-Jul-2016

10:41

Impact.eot

Impact.eot

לא ישים

56,550

12-Jul-2016

01:20

Impact.svg

Impact.svg

לא ישים

162,607

12-Jul-2016

01:20

Impact.ttf

Impact.ttf

לא ישים

129,012

12-Jul-2016

01:20

Impact.woff

Impact.woff

לא ישים

76,992

12-Jul-2016

01:20

Importtr.asx

Importtranslations.aspx

לא ישים

5,800

12-Jul-2016

10:41

Incemail.asx

Incomingemail.aspx

לא ישים

22,300

12-Jul-2016

10:41

Indxcol2.asx

Indexedcolumns.aspx

לא ישים

5,424

12-Jul-2016

10:41

Indxcol.asx

Indxcol.aspx

לא ישים

10,385

12-Jul-2016

10:41

Infopage.asx

Infopage.aspx

לא ישים

3,782

12-Jul-2016

10:41

Init.debug.js

Init.debug.js

לא ישים

301,389

12-Jul-2016

10:41

Inplview.asx

Inplview.aspx

לא ישים

2,378

12-Jul-2016

10:41

Inplview.debug.js

Inplview.debug.js

לא ישים

136,750

12-Jul-2016

10:41

Inplview.debug.js_14

Inplview.debug.js

לא ישים

57,512

12-Jul-2016

10:41

Inplview.js

Inplview.js

לא ישים

69,154

12-Jul-2016

10:41

Inplview.js_14

Inplview.js

לא ישים

39,415

12-Jul-2016

10:41

Instpapp.asx

Installprojapp.aspx

לא ישים

5,946

12-Jul-2016

10:41

Irm.asx

Irm.aspx

לא ישים

23,151

12-Jul-2016

10:41

Irmadmin.asx

Irmadmin.aspx

לא ישים

8,837

12-Jul-2016

10:41

Irmrept.asx

Irmrept.aspx

לא ישים

8,437

12-Jul-2016

10:41

Itcat.gif

Itcat.gif

לא ישים

115

13-Jul-2016

08:55

Itcommnt.gif

Itcommnt.gif

לא ישים

189

13-Jul-2016

08:55

Itcontct.gif

Itcontct.gif

לא ישים

208

13-Jul-2016

08:55

Hoverpanel_commonbody.js

Item_commonhoverpanel_body.js

לא ישים

7,771

12-Jul-2016

10:41

Item_commonbody.js

Item_commonitem_body.js

לא ישים

8,742

12-Jul-2016

10:41

Hoverpanel_community.js

Item_community_hoverpanel.js

לא ישים

11,080

12-Jul-2016

10:41

Item_communityportal.js

Item_communityportal.js

לא ישים

9,225

12-Jul-2016

10:41

Hoverpanel_default.js

Item_default_hoverpanel.js

לא ישים

4,222

12-Jul-2016

10:41

Item_microblog.js

Item_microblog.js

לא ישים

17,108

12-Jul-2016

10:41

Hoverpanel_microblog.js

Item_microblog_hoverpanel.js

לא ישים

17,457

12-Jul-2016

10:41

Item_pdf.js

Item_pdf.js

לא ישים

4,102

12-Jul-2016

10:41

Item_people.js

Item_person.js

לא ישים

24,413

12-Jul-2016

10:41

Item_peopleintent.js

Item_person_compacthorizontal.js

לא ישים

27,705

12-Jul-2016

10:41

Item_site.js

Item_site.js

לא ישים

4,544

12-Jul-2016

10:41

Hoverpanel_site.js

Item_site_hoverpanel.js

לא ישים

7,582

12-Jul-2016

10:41

Item_webpage.js

Item_webpage.js

לא ישים

3,827

12-Jul-2016

10:41

Hoverpanel_webpage.js

Item_webpage_hoverpanel.js

לא ישים

6,608

12-Jul-2016

10:41

Item_word.js

Item_word.js

לא ישים

4,157

12-Jul-2016

10:41

Itemrwfassoc.aspx

Itemrwfassoc.aspx

לא ישים

52,428

12-Jul-2016

10:41

Itgbcall.gif

Itgbcall.gif

לא ישים

308

13-Jul-2016

08:55

Itgbfaci.gif

Itgbfaci.gif

לא ישים

127

13-Jul-2016

08:55

Itgbwher.gif

Itgbwher.gif

לא ישים

222

13-Jul-2016

08:55

Itp.debug.js

Itp.debug.js

לא ישים

12,586

12-Jul-2016

10:41

Itp.js

Itp.js

לא ישים

9,525

12-Jul-2016

10:41

Itposts.gif

Itposts.gif

לא ישים

81

13-Jul-2016

08:55

Ituser.gif

Ituser.gif

לא ישים

1,595

12-Jul-2016

10:41

Jobedit.asx

Jobedit.aspx

לא ישים

8,303

12-Jul-2016

10:41

Jsapiextensibilitymanager.debug.js

Jsapiextensibilitymanager.debug.js

לא ישים

20,163

12-Jul-2016

10:41

Jsgrid.css

Jsgrid.css

לא ישים

27,207

12-Jul-2016

10:41

Jsgrid.csst

Jsgrid.css

לא ישים

27,207

12-Jul-2016

10:41

Jsgrid.debug.js

Jsgrid.debug.js

לא ישים

1,163,969

12-Jul-2016

10:41

Jsgrid.debug.js_14

Jsgrid.debug.js

לא ישים

785,068

12-Jul-2016

10:41

Jsgrid.gantt.debug.js

Jsgrid.gantt.debug.js

לא ישים

109,470

12-Jul-2016

10:41

Jsgrid.gantt.js

Jsgrid.gantt.js

לא ישים

41,962

12-Jul-2016

10:41

Jsgrid.js

Jsgrid.js

לא ישים

436,630

12-Jul-2016

10:41

Jsgrid.js_14

Jsgrid.js

לא ישים

400,019

12-Jul-2016

10:41

Jsonmetadata.asx

Jsonmetadata.ashx

לא ישים

203

12-Jul-2016

10:41

Languagepicker.ascx

Languagepicker.ascx

לא ישים

5,536

12-Jul-2016

10:41

Languagepickercontrol.js

Languagepickercontrol.js

לא ישים

11,175

12-Jul-2016

10:41

Layouts.mas

Layouts.master

לא ישים

13,244

12-Jul-2016

10:41

Layouts.smp

Layouts.sitemap

לא ישים

24,335

12-Jul-2016

10:41

Lropst.asx

Layoutslroperationstatus.aspx

לא ישים

5,004

12-Jul-2016

10:41

Lv3.mas

Layoutsv3.master

לא ישים

13,587

12-Jul-2016

10:41

Layotweb.cfg

Layoutsweb.config

לא ישים

2,064

12-Jul-2016

10:41

Leftnav.asc

Leftnavigation.ascx

לא ישים

895

12-Jul-2016

10:41

Lg_accdb.gif

Lg_icaccdb.gif

לא ישים

471

12-Jul-2016

01:20

Lg_accde.gif

Lg_icaccde.gif

לא ישים

479

12-Jul-2016

01:20

Lg_bmp.gif

Lg_icbmp.gif

לא ישים

604

12-Jul-2016

01:20

Lg_gen.gif

Lg_icgen.gif

לא ישים

171

13-Jul-2016

08:55

Lg_gif.gif

Lg_icgif.gif

לא ישים

501

12-Jul-2016

01:20

Lg_htdoc.gif

Lg_ichtmdoc.gif

לא ישים

510

12-Jul-2016

01:20

Lg_htppt.gif

Lg_ichtmppt.gif

לא ישים

484

12-Jul-2016

01:20

Lg_htpub.gif

Lg_ichtmpub.gif

לא ישים

482

12-Jul-2016

01:20

Lg_htxls.gif

Lg_ichtmxls.gif

לא ישים

504

12-Jul-2016

01:20

Lg_jfif.gif

Lg_icjfif.gif

לא ישים

433

12-Jul-2016

01:20

Lg_jpe.gif

Lg_icjpe.gif

לא ישים

433

12-Jul-2016

01:20

Lg_jpeg.gif

Lg_icjpeg.gif

לא ישים

433

12-Jul-2016

01:20

Lg_jpg.gif

Lg_icjpg.gif

לא ישים

433

12-Jul-2016

01:20

Lg_mpd.gif

Lg_icmpd.gif

לא ישים

355

12-Jul-2016

01:20

Lg_mpp.gif

Lg_icmpp.gif

לא ישים

363

12-Jul-2016

01:20

Lg_mpt.gif

Lg_icmpt.gif

לא ישים

356

12-Jul-2016

01:20

Lg_png.gif

Lg_icpng.gif

לא ישים

600

12-Jul-2016

01:20

Lg_pub.gif

Lg_icpub.gif

לא ישים

462

12-Jul-2016

01:20

Lg_rtf.gif

Lg_icrtf.gif

לא ישים

481

12-Jul-2016

01:20

Lg_tif.gif

Lg_ictif.gif

לא ישים

604

12-Jul-2016

01:20

Lg_tiff.gif

Lg_ictiff.gif

לא ישים

604

12-Jul-2016

01:20

Lgvdw.gif

Lg_icvdw.gif

לא ישים

464

13-Jul-2016

08:55

Lg_vdx.gif

Lg_icvdx.gif

לא ישים

540

12-Jul-2016

01:20

Lg_vsd.gif

Lg_icvsd.gif

לא ישים

540

12-Jul-2016

01:20

Lg_vsdm.gif

Lg_icvsdm.gif

לא ישים

577

13-Jul-2016

08:55

Lg_vsdx.gif

Lg_icvsdx.gif

לא ישים

540

13-Jul-2016

08:55

Lg_vsl.gif

Lg_icvsl.gif

לא ישים

482

12-Jul-2016

01:20

Lg_vss.gif

Lg_icvss.gif

לא ישים

468

12-Jul-2016

01:20

Lg_vssm.gif

Lg_icvssm.gif

לא ישים

468

13-Jul-2016

08:55

Lg_vssx.gif

Lg_icvssx.gif

לא ישים

468

13-Jul-2016

08:55

Lg_vst.gif

Lg_icvst.gif

לא ישים

502

12-Jul-2016

01:20

Lg_vstm.gif

Lg_icvstm.gif

לא ישים

502

13-Jul-2016

08:55

Lg_vstx.gif

Lg_icvstx.gif

לא ישים

502

12-Jul-2016

01:20

Lg_vsx.gif

Lg_icvsx.gif

לא ישים

468

12-Jul-2016

01:20

Lg_vtx.gif

Lg_icvtx.gif

לא ישים

502

12-Jul-2016

01:20

Lg_xddo.gif

Lg_icxddoc.gif

לא ישים

337

12-Jul-2016

01:20

Lg_xltx.gif

Lg_icxltx.gif

לא ישים

377

13-Jul-2016

08:55

Lg_xsn.gif

Lg_icxsn.gif

לא ישים

323

12-Jul-2016

01:20

Link.gif

Link.gif

לא ישים

359

13-Jul-2016

08:55

Listdata.svc

Listdata.svc

לא ישים

392

12-Jul-2016

10:41

Listedit.asx

Listedit.aspx

לא ישים

47,609

12-Jul-2016

10:41

Listedit.asx_14

Listedit.aspx

לא ישים

46,078

12-Jul-2016

10:41

Listfeed.asx

Listfeed.aspx

לא ישים

155

12-Jul-2016

10:41

Listform.asx

Listform.aspx

לא ישים

871

12-Jul-2016

10:41

Lstgenst.asx

Listgeneralsettings.aspx

לא ישים

11,979

12-Jul-2016

10:41

Lists.amx

Lists.asmx

לא ישים

87

12-Jul-2016

10:41

Lisdisco.asx

Listsdisco.aspx

לא ישים

1,283

12-Jul-2016

10:41

Liswsdl.asx

Listswsdl.aspx

לא ישים

73,094

12-Jul-2016

10:41

Listsynd.asx

Listsyndication.aspx

לא ישים

25,282

12-Jul-2016

10:41

Loadingcirclests16.gif

Loadingcirclests16.gif

לא ישים

420

13-Jul-2016

08:55

Login.asx

Login.aspx

לא ישים

2,598

12-Jul-2016

10:41

Logusage.asx

Logusage.aspx

לא ישים

14,424

12-Jul-2016

10:41

Lropsta.asx

Lroperationstatus.aspx

לא ישים

4,915

12-Jul-2016

10:41

Lstsetng.asx

Lstsetng.aspx

לא ישים

62,369

12-Jul-2016

10:41

Ltcat.gif

Ltcat.gif

לא ישים

402

13-Jul-2016

08:55

Ltcommnt.gif

Ltcommnt.gif

לא ישים

375

13-Jul-2016

08:55

Ltcontct.gif

Ltcontct.gif

לא ישים

409

13-Jul-2016

08:55

Ltgbcall.gif

Ltgbcall.gif

לא ישים

396

13-Jul-2016

08:55

Ltgbfaci.gif

Ltgbfaci.gif

לא ישים

390

13-Jul-2016

08:55

Ltgbwher.gif

Ltgbwher.gif

לא ישים

422

13-Jul-2016

08:55

Ltposts.gif

Ltposts.gif

לא ישים

385

13-Jul-2016

08:55

Managea.asx

Managea.aspx

לא ישים

2,718

12-Jul-2016

10:41

Mgbdcper.asx

Managebdcpermissions.aspx

לא ישים

5,485

12-Jul-2016

10:41

Mgbdcapp.asx

Managebdcserviceapp.aspx

לא ישים

6,684

12-Jul-2016

10:41

Mgappinf.asx

Managebdcserviceappstateinfo.aspx

לא ישים

4,613

12-Jul-2016

10:41

Mngcof.asx

Managecheckedoutfiles.aspx

לא ישים

11,768

12-Jul-2016

10:41

Mngct.asx

Managecontenttype.aspx

לא ישים

9,523

12-Jul-2016

10:41

Mngct.asx_14

Managecontenttype.aspx

לא ישים

10,409

12-Jul-2016

10:41

Mngf.asx

Managecontenttypefield.aspx

לא ישים

9,277

12-Jul-2016

10:41

Mngcops.asx

Managecopies.aspx

לא ישים

13,582

12-Jul-2016

10:41

Mngcorpcatalog.asx

Managecorporatecatalog.aspx

לא ישים

9,289

12-Jul-2016

10:41

Mngaccts.asx

Managedaccounts.aspx

לא ישים

5,952

12-Jul-2016

10:41

Mngffeat.asx

Managefarmfeatures.aspx

לא ישים

3,273

12-Jul-2016

10:41

Mngfeat.asx

Managefeatures.aspx

לא ישים

4,571

12-Jul-2016

10:41

Mngfeat.asx_14

Managefeatures.aspx

לא ישים

4,911

12-Jul-2016

10:41

Mktplset.asx

Managemarketplacesettings.aspx

לא ישים

7,972

12-Jul-2016

10:41

Mngqtmpl.asx

Managequotatemplate.aspx

לא ישים

18,002

12-Jul-2016

10:41

Mngsftru.asx

Manageservicefarmtrust.aspx

לא ישים

4,743

12-Jul-2016

10:41

Mngtrust.asx

Managetrust.aspx

לא ישים

6,911

12-Jul-2016

10:41

Mngwfeat.asx

Managewebappfeatures.aspx

לא ישים

4,334

12-Jul-2016

10:41

Mapviewtemplate.debug.js

Mapviewtemplate.debug.js

לא ישים

37,816

12-Jul-2016

10:41

Mapviewtemplate.js

Mapviewtemplate.js

לא ישים

15,210

12-Jul-2016

10:41

Denied.asx_mobile

Mbldenied.aspx

לא ישים

1,619

12-Jul-2016

10:41

Error.asx_mobile

Mblerror.aspx

לא ישים

2,172

12-Jul-2016

10:41

Mbllists.asx_mobile

Mbllists.aspx

לא ישים

2,645

12-Jul-2016

10:41

Mbllogin.asx_mobile

Mbllogin.aspx

לא ישים

5,361

12-Jul-2016

10:41

Mbllogin.asx_mobile_14

Mbllogin.aspx

לא ישים

5,337

12-Jul-2016

10:41

Mblogout.asx_mobile

Mbllogout.aspx

לא ישים

5,003

12-Jul-2016

10:41

Mltlogin.asx_mobile

Mblmultilogin.aspx

לא ישים

4,957

12-Jul-2016

10:41

Mblwiki.asx_mobile

Mblwiki.aspx

לא ישים

3,598

12-Jul-2016

10:41

Mblwiki.asx_mobile_14

Mblwiki.aspx

לא ישים

3,598

12-Jul-2016

10:41

Mblwp.asx_mobile

Mblwp.aspx

לא ישים

3,603

12-Jul-2016

10:41

Mblwp.asx_mobile_14

Mblwp.aspx

לא ישים

3,603

12-Jul-2016

10:41

Mblwpdtl.asx_mobile

Mblwpdetail.aspx

לא ישים

2,567

12-Jul-2016

10:41

Mcontent.asx

Mcontent.aspx

לא ישים

4,742

12-Jul-2016

10:41

Meetings.amx

Meetings.asmx

לא ישים

90

12-Jul-2016

10:41

Meedisco.asx

Meetingsdisco.aspx

לא ישים

1,307

12-Jul-2016

10:41

Meewsdl.asx

Meetingswsdl.aspx

לא ישים

26,921

12-Jul-2016

10:41

Menu.debug.js

Menu.debug.js

לא ישים

101,574

12-Jul-2016

10:41

Menu.htc

Menu.htc

לא ישים

21,872

12-Jul-2016

10:41

Menubar.htc

Menubar.htc

לא ישים

13,961

12-Jul-2016

10:41

Metablog.asx

Metaweblog.aspx

לא ישים

172

12-Jul-2016

10:41

Metrics.asx

Metrics.aspx

לא ישים

15,273

12-Jul-2016

10:41

Busdata.dll

Microsoft.businessdata.dll

15.0.4420.1017

116,920

12-Jul-2016

10:40

Microsoft.cobaltcore.dll

Microsoft.cobaltcore.dll

15.0.4845.1000

1,193,216

12-Jul-2016

10:40

Microsoft.naturallanguage.keywordextraction.resources.en.dll

Microsoft.naturallanguage.keywordextraction.resources.dll

15.0.4843.1000

2,752,848

12-Jul-2016

10:40

Sts_addgallery_server

Microsoft.sharepoint.addgallery.server.dll

15.0.4508.1000

115,904

12-Jul-2016

10:41

Appdev.dll

Microsoft.sharepoint.appdevelopment.dll

15.0.4502.1000

62,120

12-Jul-2016

10:41

Stsapa.dll

Microsoft.sharepoint.applicationpages.administration.dll

15.0.4567.1000

643,776

12-Jul-2016

10:41

Stsap.dll

Microsoft.sharepoint.applicationpages.dll

15.0.4839.1000

1,485,136

12-Jul-2016

10:41

Microsoft.sharepoint.client.dll

Microsoft.sharepoint.client.dll

15.0.4849.1000

505,064

12-Jul-2016

09:27

Microsoft.sharepoint.client.phone.dll

Microsoft.sharepoint.client.phone.dll

15.0.4849.1000

440,568

12-Jul-2016

10:40

Microsoft.sharepoint.client.phone.runtime.dll

Microsoft.sharepoint.client.phone.runtime.dll

15.0.4561.1000

197,328

12-Jul-2016

10:40

Microsoft.sharepoint.client.runtime.dll

Microsoft.sharepoint.client.runtime.dll

15.0.4561.1000

288,968

12-Jul-2016

09:27

Microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll

Microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll

15.0.4763.1000

620,776

12-Jul-2016

10:41

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.dll

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.dll

15.0.4849.1000

439,568

12-Jul-2016

09:27

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.dll_14

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.dll

14.0.7006.1000

273,016

12-Jul-2016

10:41

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.dll

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.dll

15.0.4561.1000

188,128

12-Jul-2016

09:27

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.dll_14

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.dll

14.0.7007.1000

146,040

12-Jul-2016

10:41

Osfserver_client_dll

Microsoft.sharepoint.client.workflowservices.dll

15.0.4599.1000

39,128

12-Jul-2016

10:41

Osfserver_silverlight_dll

Microsoft.sharepoint.client.workflowservices.silverlight.dll

15.0.4599.1000

39,152

12-Jul-2016

10:41

Microsoft.sharepoint.client.xap

Microsoft.sharepoint.client.xap

לא ישים

222,159

12-Jul-2016

10:41

Stsomdia.dll

Microsoft.sharepoint.diagnostics.dll

15.0.4420.1017

18,080

12-Jul-2016

10:41

Stsom.dll

Microsoft.sharepoint.dll

15.0.4849.1000

26,797,776

13-Jul-2016

08:55

Microsoft_sharepoint_dsp.dll

Microsoft.sharepoint.dsp.dll

15.0.4420.1017

48,248

12-Jul-2016

10:41

Microsoft_sharepoint_dsp_oledb.dll

Microsoft.sharepoint.dsp.oledb.dll

15.0.4420.1017

112,768

12-Jul-2016

10:41

Microsoft_sharepoint_dsp_soappt.dll

Microsoft.sharepoint.dsp.soappt.dll

15.0.4420.1017

75,912

12-Jul-2016

10:41

Microsoft_sharepoint_dsp_sts.dll

Microsoft.sharepoint.dsp.sts.dll

15.0.4420.1017

93,312

12-Jul-2016

10:41

Microsoft_sharepoint_dsp_xmlurl.dll

Microsoft.sharepoint.dsp.xmlurl.dll

15.0.4420.1017

75,912

12-Jul-2016

10:41

Microsoft.sharepoint.health.dll

Microsoft.sharepoint.health.dll

15.0.4525.1000

103,672

12-Jul-2016

10:41

Microsoft.sharepoint.identitymodel.dll

Microsoft.sharepoint.identitymodel.dll

15.0.4831.1000

258,816

12-Jul-2016

10:41

Stsomdr.dll

Microsoft.sharepoint.intl.dll

15.0.4709.1000

1,254,072

12-Jul-2016

10:41

Spmintl.dll

Microsoft.sharepoint.linq.codegeneration.intl.dll

15.0.4420.1017

17,032

12-Jul-2016

10:41

Spldtsvc.dll

Microsoft.sharepoint.linq.dataservice.dll

15.0.4633.1000

42,720

12-Jul-2016

10:41

Splinq.dll

Microsoft.sharepoint.linq.dll

15.0.4843.1000

376,032

12-Jul-2016

10:41

Splinqvs.dll

Microsoft.sharepoint.linq.dll

15.0.4843.1000

376,032

12-Jul-2016

10:41

Splintl.dll

Microsoft.sharepoint.linq.intl.dll

15.0.4420.1017

26,784

12-Jul-2016

10:41

Osfextap.dll

Microsoft.sharepoint.officeextension.applicationpages.dll

15.0.4420.1017

12,960

12-Jul-2016

10:41

Microsoft.sharepoint.powershell.intl.dll

Microsoft.sharepoint.powershell.intl.dll

15.0.4599.1000

85,696

12-Jul-2016

10:41

Sts_sandbox.dll

Microsoft.sharepoint.sandbox.dll

15.0.4843.1000

187,160

12-Jul-2016

10:41

Wsstlb.net

Microsoft.sharepoint.search.administration.mssitlb.dll

לא ישים

90,792

12-Jul-2016

10:41

Wss.intl.dll

Microsoft.sharepoint.search.intl.dll

15.0.4755.1000

560,872

12-Jul-2016

10:41

Srchomnt.dll_1

Microsoft.sharepoint.search.native.dll

15.0.4831.1000

479,520

12-Jul-2016

10:41

Wsrchps.dll

Microsoft.sharepoint.search.powershell.dll

15.0.4745.1000

22,224

12-Jul-2016

10:41

Stsomsec.dll

Microsoft.sharepoint.security.dll

15.0.4420.1017

16,512

12-Jul-2016

09:27

Microsoft.sharepoint.serverstub.dll

Microsoft.sharepoint.serverstub.dll

15.0.4849.1000

1,424,720

12-Jul-2016

10:41

Pscintl.dll

Microsoft.sharepoint.setupconfiguration.intl.dll

15.0.4675.1000

2,076,344

12-Jul-2016

10:41

Stswfacb.dll

Microsoft.sharepoint.workflowactions.dll

15.0.4801.1000

318,736

12-Jul-2016

10:41

Stswfact.dll

Microsoft.sharepoint.workflowactions.dll

15.0.4801.1000

318,736

12-Jul-2016

10:41

Stswfaci.dll

Microsoft.sharepoint.workflowactions.intl.dll

15.0.4420.1017

23,200

12-Jul-2016

10:41

Sts.workflows.dll

Microsoft.sharepoint.workflows.dll

15.0.4507.1000

63,168

12-Jul-2016

10:41

Workflows_intl.dll

Microsoft.sharepoint.workflows.intl.dll

15.0.4420.1017

13,448

12-Jul-2016

10:41

Osfap.dll

Microsoft.sharepoint.workflowservices.applicationpages.dll

15.0.4755.1000

96,880

12-Jul-2016

10:41

Osfserver_serverproxy_dll

Microsoft.sharepoint.workflowservices.serverproxy.dll

15.0.4599.1000

110,280

12-Jul-2016

10:41

Osfserver_shared_dll

Microsoft.sharepoint.workflowservicesbase.dll

15.0.4839.1000

88,360

12-Jul-2016

10:41

Osfserver_shared_dll_intl

Microsoft.sharepoint.workflowservicesbase.intl.dll

15.0.4420.1017

12,464

12-Jul-2016

10:41

Microsoft.web.commandui.dll

Microsoft.web.commandui.dll

15.0.4693.1000

125,616

13-Jul-2016

08:55

Microsoft_web_design_server.dll

Microsoft.web.design.server.dll

15.0.4420.1017

392,864

12-Jul-2016

10:41

Microsoft_web_design_server_intl.dll

Microsoft.web.design.server.intl.dll

15.0.4420.1017

21,640

12-Jul-2016

10:41

Minimal.mas

Minimal.master

לא ישים

8,825

12-Jul-2016

10:41

Minimal.mas_mplib

Minimal.master

לא ישים

8,825

12-Jul-2016

10:41

Mngctype.asx

Mngctype.aspx

לא ישים

5,738

12-Jul-2016

10:41

Mngfield.asx

Mngfield.aspx

לא ישים

5,836

12-Jul-2016

10:41

Mngstadm.asx

Mngsiteadmin.aspx

לא ישים

5,456

12-Jul-2016

10:41

Mngsubwb.asx

Mngsubwebs.aspx

לא ישים

11,725

12-Jul-2016

10:41

Mngsubwb.asx_14

Mngsubwebs.aspx

לא ישים

12,291

12-Jul-2016

10:41

Modeftst.asc

Mobiledefaultstylesheets.ascx

לא ישים

1,315

12-Jul-2016

10:41

Modeftmp.asc

Mobiledefaulttemplates.ascx

לא ישים

67,472

12-Jul-2016

10:41

Dmslstmodifydls_aspx

Modifydls.aspx

לא ישים

2,731

12-Jul-2016

10:41

Monthlyarchive.asp_blogcon

Monthlyarchive.aspx

לא ישים

2,737

12-Jul-2016

10:41

Morecols.asx

Morecolors.aspx

לא ישים

4,163

12-Jul-2016

10:41

Morecolorspicker.ascx

Morecolorspicker.ascx

לא ישים

2,163

12-Jul-2016

10:41

Movetodt.asx

Movetodt.aspx

לא ישים

3,075

12-Jul-2016

10:41

Mquery.debug.js

Mquery.debug.js

לא ישים

59,856

12-Jul-2016

10:41

Mquery.js

Mquery.js

לא ישים

22,239

12-Jul-2016

10:41

Mscontenteditor.dwp_basicwebparts

Mscontenteditor.dwp

לא ישים

506

12-Jul-2016

10:41

Msimage.dwp_basicwebparts

Msimage.dwp

לא ישים

483

12-Jul-2016

10:41

Msmembers.dwp_basicwebparts

Msmembers.dwp

לא ישים

487

12-Jul-2016

10:41

Msoidclil.dll.x64

Msoidclil.dll

7.250.4556.0

1,446,248

12-Jul-2016

10:40

Msoidclil.dll.x86

Msoidclil.dll

7.250.4556.0

1,220,456

12-Jul-2016

10:41

Msoidres.dll.x64

Msoidres.dll

7.250.4556.0

830,864

12-Jul-2016

10:40

Msoidres.dll.x86

Msoidres.dll

7.250.4556.0

830,864

12-Jul-2016

10:41

Mspageviewer.dwp_basicwebparts

Mspageviewer.dwp

לא ישים

498

12-Jul-2016

10:41

Mspiclibslideshow.webpart_basicwebparts

Mspicturelibraryslideshow.webpart

לא ישים

733

12-Jul-2016

10:41

Msscripteditor.webpart_basicwebparts

Msscripteditor.webpart

לא ישים

739

12-Jul-2016

10:41

Mssimpleform.dwp_basicwebparts

Mssimpleform.dwp

לא ישים

799

12-Jul-2016

10:41

Msuserdocs.dwp_basicwebparts

Msuserdocs.dwp

לא ישים

492

12-Jul-2016

10:41

Msusertasks.dwp_basicwebparts

Msusertasks.dwp

לא ישים

495

12-Jul-2016

10:41

Msxml.dwp_basicwebparts

Msxml.dwp

לא ישים

475

12-Jul-2016

10:41

Mtcat.gif

Mtcat.gif

לא ישים

197

13-Jul-2016

08:55

Mtcommnt.gif

Mtcommnt.gif

לא ישים

193

13-Jul-2016

08:55

Mtcontct.gif

Mtcontct.gif

לא ישים

137

13-Jul-2016

08:55

Mtgbcall.gif

Mtgbcall.gif

לא ישים

396

13-Jul-2016

08:55

Mtgbfaci.gif

Mtgbfaci.gif

לא ישים

377

13-Jul-2016

08:55

Mtgbwher.gif

Mtgbwher.gif

לא ישים

390

13-Jul-2016

08:55

Mtposts.gif

Mtposts.gif

לא ישים

197

13-Jul-2016

08:55

Muiselec.asc

Muiselector.ascx

לא ישים

1,050

12-Jul-2016

10:41

Muisetng.asx

Muisetng.aspx

לא ישים

3,521

12-Jul-2016

10:41

Muisetng.asc

Muisettings.ascx

לא ישים

4,724

12-Jul-2016

10:41

Mwpstg.asx

Mwpsettings.aspx

לא ישים

14,042

12-Jul-2016

10:41

Mwsdef.mas_mplib

Mwsdefault.master

לא ישים

26,950

12-Jul-2016

10:41

Mwsv15.mas_mplib

Mwsdefaultv15.master

לא ישים

30,580

12-Jul-2016

10:41

Mwsv4.mas_mplib

Mwsdefaultv4.master

לא ישים

27,509

12-Jul-2016

10:41

Mycategories.asp_blog_categories

Mycategories.aspx

לא ישים

2,718

12-Jul-2016

10:41

Mycomments.asp_blog_comments

Mycomments.aspx

לא ישים

2,718

12-Jul-2016

10:41

Myprmns.asx

Mypermissions.aspx

לא ישים

5,239

12-Jul-2016

10:41

Myposts.asp_blog_posts

Myposts.aspx

לא ישים

2,718

12-Jul-2016

10:41

Mysubs.asx

Mysubs.aspx

לא ישים

13,142

12-Jul-2016

10:41

Mytasks.aspx

Mytasks.aspx

לא ישים

6,818

12-Jul-2016

10:41

Navitem.asc

Navitem.ascx

לא ישים

99

12-Jul-2016

10:41

Navopt.asx

Navoptions.aspx

לא ישים

7,337

12-Jul-2016

10:41

New.asx

New.aspx

לא ישים

61,372

12-Jul-2016

10:41

Newappmngsvcapp.asx

Newappmngserviceapp.aspx

לא ישים

6,664

12-Jul-2016

10:41

Newcategory.asp_blog_categories

Newcategory.aspx

לא ישים

4,197

12-Jul-2016

10:41

Newcntdb.asx

Newcntdb.aspx

לא ישים

7,208

12-Jul-2016

10:41

Newcmt.asx_mobile

Newcomment.aspx

לא ישים

2,762

12-Jul-2016

10:41

Newcomment.asp_blog_comments

Newcomment.aspx

לא ישים

4,197

12-Jul-2016

10:41

Newdwp.asx

Newdwp.aspx

לא ישים

6,557

12-Jul-2016

10:41

Dmslstnewform_aspx

Newform.aspx

לא ישים

4,197

12-Jul-2016

10:41

Newform.asx_mobile

Newform.aspx

לא ישים

4,796

12-Jul-2016

10:41

Newgrp.asx

Newgrp.aspx

לא ישים

19,741

12-Jul-2016

10:41

Newlink.asx

Newlink.aspx

לא ישים

9,284

12-Jul-2016

10:41

Newmws.asx

Newmws.aspx

לא ישים

18,858

12-Jul-2016

10:41

Newnav.asx

Newnav.aspx

לא ישים

6,130

12-Jul-2016

10:41

Newpost.asp_blog_posts

Newpost.aspx

לא ישים

4,197

12-Jul-2016

10:41

Newpost.asx_mobile

Newpost.aspx

לא ישים

2,777

12-Jul-2016

10:41

Newprev.asc

Newpreview.ascx

לא ישים

5,243

12-Jul-2016

10:41

Newsbweb.asx

Newsbweb.aspx

לא ישים

18,686

12-Jul-2016

10:41

Newslwp.asx

Newslwp.aspx

לא ישים

10,513

12-Jul-2016

10:41

Newsr.asx_mobile

Newsr.aspx

לא ישים

2,570

12-Jul-2016

10:41

Non_ie.debug.js

Non_ie.debug.js

לא ישים

101,533

12-Jul-2016

10:41

Non_ie.js

Non_ie.js

לא ישים

59,623

12-Jul-2016

10:41

Oauthauthorize.asx

Oauthauthorize.aspx

לא ישים

11,676

12-Jul-2016

10:41

Oextnmgr.aspx

Officeextensionmanager.aspx

לא ישים

2,196

12-Jul-2016

10:41

Ofadmin.asx

Officialfileadmin.aspx

לא ישים

13,569

12-Jul-2016

10:41

Offline.debug.js

Offline.debug.js

לא ישים

7,585

12-Jul-2016

10:41

Offline.js

Offline.js

לא ישים

3,595

12-Jul-2016

10:41

Offprsx.dll

Offparser.dll

15.0.4847.1000

1,492,296

12-Jul-2016

10:41

Oisimg.dll

Oisimg.dll

15.0.4847.1000

97,024

12-Jul-2016

10:41

Oldcntdb.asx

Oldcntdb.aspx

לא ישים

13,658

12-Jul-2016

10:41

Oleprsx.dll

Oleparser.dll

15.0.4454.1000

31,880

12-Jul-2016

10:41

Onenote.ashx

Onenote.ashx

לא ישים

89

12-Jul-2016

10:41

Onetnative.dll

Onetnative.dll

15.0.4763.1000

514,656

12-Jul-2016

10:40

Onetutil.dll

Onetutil.dll

15.0.4849.1000

2,624,760

12-Jul-2016

10:41

Onfda.dll

Onfda.dll

15.0.4843.1000

2,154,256

12-Jul-2016

10:40

Openfold.gif

Openfold.gif

לא ישים

142

12-Jul-2016

01:20

Osfserver.resx

Osfserver.resx

לא ישים

45,025

12-Jul-2016

10:41

Oslo.mas_mplib

Oslo.master

לא ישים

29,416

12-Jul-2016

10:41

Oslo.prev

Oslo.preview

לא ישים

10,159

12-Jul-2016

10:41

Owners.asx

Owners.aspx

לא ישים

5,602

12-Jul-2016

10:41

Ows.debug.js

Ows.debug.js

לא ישים

510,338

12-Jul-2016

10:41

Ows.js

Ows.js

לא ישים

264,943

12-Jul-2016

10:41

Owsbrows.debug.js

Owsbrows.debug.js

לא ישים

9,579

12-Jul-2016

10:41

Owsbrows.js

Owsbrows.js

לא ישים

6,113

12-Jul-2016

10:41

Owstimer.exe.config

Owstimer.exe.config

לא ישים

481

12-Jul-2016

10:41

Palette001.spcolor

Palette001.spcolor

לא ישים

5,243

12-Jul-2016

10:41

Palette002.spcolor

Palette002.spcolor

לא ישים

5,251

12-Jul-2016

10:41

Palette003.spcolor

Palette003.spcolor

לא ישים

5,247

12-Jul-2016

10:41

Palette004.spcolor

Palette004.spcolor

לא ישים

5,246

12-Jul-2016

10:41

Palette005.spcolor

Palette005.spcolor

לא ישים

5,247

12-Jul-2016

10:41

Palette006.spcolor

Palette006.spcolor

לא ישים

5,249

12-Jul-2016

10:41

Palette007.spcolor

Palette007.spcolor

לא ישים

5,251

12-Jul-2016

10:41

Palette008.spcolor

Palette008.spcolor

לא ישים

5,251

12-Jul-2016

10:41

Palette009.spcolor

Palette009.spcolor

לא ישים

5,248

12-Jul-2016

10:41

Palette010.spcolor

Palette010.spcolor

לא ישים

5,250

12-Jul-2016

10:41

Palette011.spcolor

Palette011.spcolor

לא ישים

5,248

12-Jul-2016

10:41

Palette012.spcolor

Palette012.spcolor

לא ישים

5,243

12-Jul-2016

10:41

Palette013.spcolor

Palette013.spcolor

לא ישים

5,243

12-Jul-2016

10:41

Palette014.spcolor

Palette014.spcolor

לא ישים

5,243

12-Jul-2016

10:41

Palette015.spcolor

Palette015.spcolor

לא ישים

5,243

12-Jul-2016

10:41

Palette016.spcolor

Palette016.spcolor

לא ישים

5,243

12-Jul-2016

10:41

Palette017.spcolor

Palette017.spcolor

לא ישים

5,243

12-Jul-2016

10:41

Palette018.spcolor

Palette018.spcolor

לא ישים

5,243

12-Jul-2016

10:41

Palette019.spcolor

Palette019.spcolor

לא ישים

5,243

12-Jul-2016

10:41

Palette020.spcolor

Palette020.spcolor

לא ישים

5,243

12-Jul-2016

10:41

Palette021.spcolor

Palette021.spcolor

לא ישים

5,243

12-Jul-2016

10:41

Palette022.spcolor

Palette022.spcolor

לא ישים

5,246

12-Jul-2016

10:41

Palette023.spcolor

Palette023.spcolor

לא ישים

5,246

12-Jul-2016

10:41

Palette024.spcolor

Palette024.spcolor

לא ישים

5,246

12-Jul-2016

10:41

Palette025.spcolor

Palette025.spcolor

לא ישים

5,246

12-Jul-2016

10:41

Palette026.spcolor

Palette026.spcolor

לא ישים

5,246

12-Jul-2016

10:41

Palette027.spcolor

Palette027.spcolor

לא ישים

5,246

12-Jul-2016

10:41

Palette028.spcolor

Palette028.spcolor

לא ישים

5,246

12-Jul-2016

10:41

Palette029.spcolor

Palette029.spcolor

לא ישים

5,246

12-Jul-2016

10:41

Palette030.spcolor

Palette030.spcolor

לא ישים

5,246

12-Jul-2016

10:41

Palette031.spcolor

Palette031.spcolor

לא ישים

5,246

12-Jul-2016

10:41

Palette032.spcolor

Palette032.spcolor

לא ישים

5,245

12-Jul-2016

10:41

Palette1.spcolor

Palette1.spcolor

לא ישים

3,110

12-Jul-2016

10:41

Palette2.spcolor

Palette2.spcolor

לא ישים

3,121

12-Jul-2016

10:41

Palette3.spcolor

Palette3.spcolor

לא ישים

3,122

12-Jul-2016

10:41

Palette4.spcolor

Palette4.spcolor

לא ישים

3,121

12-Jul-2016

10:41

Palette5.spcolor

Palette5.spcolor

לא ישים

3,116

12-Jul-2016

10:41

Palette6.spcolor

Palette6.spcolor

לא ישים

3,118

12-Jul-2016

10:41

Password.asx

Password.aspx

לא ישים

8,483

12-Jul-2016

10:41

Pwdset.asx

Passwordsettings.aspx

לא ישים

8,443

12-Jul-2016

10:41

Patchstt.asx

Patchstatus.aspx

לא ישים

7,284

12-Jul-2016

10:41

People.amx

People.asmx

לא ישים

88

12-Jul-2016

10:41

People.asx

People.aspx

לא ישים

22,688

12-Jul-2016

10:41

Ppldisco.asx

Peopledisco.aspx

לא ישים

1,285

12-Jul-2016

10:41

Pplwsdl.asx

Peoplewsdl.aspx

לא ישים

9,093

12-Jul-2016

10:41

Perms.amx

Permissions.asmx

לא ישים

94

12-Jul-2016

10:41

Perdisco.asx

Permissionsdisco.aspx

לא ישים

1,315

12-Jul-2016

10:41

Perwsdl.asx

Permissionswsdl.aspx

לא ישים

13,698

12-Jul-2016

10:41

Permstup.asx

Permsetup.aspx

לא ישים

18,411

12-Jul-2016

10:41

Picker.asx

Picker.aspx

לא ישים

7,885

12-Jul-2016

10:41

Picker.asx_14

Picker.aspx

לא ישים

8,613

12-Jul-2016

10:41

Pickerdialog.mas

Pickerdialog.master

לא ישים

8,912

12-Jul-2016

10:41

Pickerdialog.mas_14

Pickerdialog.master

לא ישים

8,739

12-Jul-2016

10:41

Pickerhierarchycontrol.js

Pickerhierarchycontrol.js

לא ישים

85,910

12-Jul-2016

10:41

Pickerhierarchycontrol.js_14

Pickerhierarchycontrol.js

לא ישים

126,114

12-Jul-2016

10:41

Pckrrst.asx_14

Pickerresult.aspx

לא ישים

3

12-Jul-2016

10:41

Pivotcontrol.debug.js

Pivotcontrol.debug.js

לא ישים

16,089

12-Jul-2016

10:41

Pivotcontrol.js

Pivotcontrol.js

לא ישים

8,700

12-Jul-2016

10:41

Sts11plc.config

Policy.11.0.microsoft.sharepoint.config

לא ישים

590

12-Jul-2016

10:41

Sts11plc.dll

Policy.11.0.microsoft.sharepoint.dll

15.0.4420.1017

12,456

12-Jul-2016

10:41

Spsec11.config

Policy.11.0.microsoft.sharepoint.security.config

לא ישים

599

12-Jul-2016

10:41

Spsec11.dll

Policy.11.0.microsoft.sharepoint.security.dll

15.0.4420.1017

12,496

12-Jul-2016

10:41

Sts12plc.config

Policy.12.0.microsoft.sharepoint.config

לא ישים

590

12-Jul-2016

10:41

Sts12plc.dll

Policy.12.0.microsoft.sharepoint.dll

15.0.4420.1017

12,456

12-Jul-2016

10:41

Spsec12.config

Policy.12.0.microsoft.sharepoint.security.config

לא ישים

599

12-Jul-2016

10:41

Spsec12.dll

Policy.12.0.microsoft.sharepoint.security.dll

15.0.4420.1017

12,456

12-Jul-2016

10:41

Wfa12plc.config

Policy.12.0.microsoft.sharepoint.workflowactions.config

לא ישים

606

12-Jul-2016

10:41

Wfa12plc.dll

Policy.12.0.microsoft.sharepoint.workflowactions.dll

15.0.4420.1017

12,488

12-Jul-2016

10:41

Wfs12plc.config

Policy.12.0.microsoft.sharepoint.workflows.config

לא ישים

600

12-Jul-2016

10:41

Wfs12plc.dll

Policy.12.0.microsoft.sharepoint.workflows.dll

15.0.4420.1017

12,496

12-Jul-2016

10:41

Businessdata14.config

Policy.14.0.microsoft.businessdata.config

לא ישים

592

12-Jul-2016

10:41

Businessdata14.dll

Policy.14.0.microsoft.businessdata.dll

15.0.4420.1017

12,464

12-Jul-2016

10:41

Clt14plc.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.client.config

לא ישים

597

12-Jul-2016

10:41

Clt14plc.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.client.dll

15.0.4420.1017

12,472

12-Jul-2016

10:41

Cltrtm14.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.client.runtime.config

לא ישים

605

12-Jul-2016

10:41

Cltrtm14.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.client.runtime.dll

15.0.4420.1017

12,488

12-Jul-2016

10:41

Cltsvr14.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.client.serverruntime.config

לא ישים

611

12-Jul-2016

10:41

Cltsvr14.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll

15.0.4420.1017

12,496

12-Jul-2016

10:41

Sts14plc.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.config

לא ישים

590

12-Jul-2016

10:41

Sts14plc.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.dll

15.0.4420.1017

12,472

12-Jul-2016

10:41

Linq14.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.linq.config

לא ישים

595

12-Jul-2016

10:41

Linq14.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.linq.dll

15.0.4420.1017

12,464

12-Jul-2016

10:41

Powshl14.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.powershell.config

לא ישים

601

12-Jul-2016

10:41

Powshl14.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.powershell.dll

15.0.4420.1017

12,480

12-Jul-2016

10:41

Spsec14.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.security.config

לא ישים

599

12-Jul-2016

10:41

Spsec14.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.security.dll

15.0.4420.1017

12,456

12-Jul-2016

10:41

Wfa14plc.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.workflowactions.config

לא ישים

606

12-Jul-2016

10:41

Wfa14plc.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.workflowactions.dll

15.0.4420.1017

12,488

12-Jul-2016

10:41

Wfs14plc.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.workflows.config

לא ישים

600

12-Jul-2016

10:41

Wfs14plc.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.workflows.dll

15.0.4420.1017

12,496

12-Jul-2016

10:41

Cmdui14.config

Policy.14.0.microsoft.web.commandui.config

לא ישים

593

12-Jul-2016

10:41

Cmdui14.dll

Policy.14.0.microsoft.web.commandui.dll

15.0.4420.1017

12,464

12-Jul-2016

10:41

Polc.asx

Policy.aspx

לא ישים

14,387

12-Jul-2016

10:41

Polcanon.asx

Policyanon.aspx

לא ישים

7,109

12-Jul-2016

10:41

Polcrl.asx

Policyrole.aspx

לא ישים

116,092

12-Jul-2016

10:41

Polcrle.asx

Policyroleedit.aspx

לא ישים

116,100

12-Jul-2016

10:41

Polcrls.asx

Policyroles.aspx

לא ישים

10,688

12-Jul-2016

10:41

Polcusr.asx

Policyuser.aspx

לא ישים

10,142

12-Jul-2016

10:41

Polcusre.asx

Policyuseredit.aspx

לא ישים

12,411

12-Jul-2016

10:41

Popup.mas

Popup.master

לא ישים

3,088

12-Jul-2016

10:41

Portal.asx

Portal.aspx

לא ישים

9,896

12-Jul-2016

10:41

Post.asp_blogcon

Post.aspx

לא ישים

3,153

12-Jul-2016

10:41

Privacy.asx

Privacy.aspx

לא ישים

8,269

12-Jul-2016

10:41

Prjsetng.asx

Prjsetng.aspx

לא ישים

16,270

12-Jul-2016

10:41

Prjsetng.asx_14

Prjsetng.aspx

לא ישים

16,037

12-Jul-2016

10:41

Prfredir.asx

Profileredirect.aspx

לא ישים

1,605

12-Jul-2016

10:41

Progress_circle_24.gif

Progress-circle-24.gif

לא ישים

878

13-Jul-2016

08:55

Proxysel.asx

Proxyselectionsection.ascx

לא ישים

5,393

12-Jul-2016

10:41

Psconfig.exe

Psconfig.exe

15.0.4569.1503

549,608

12-Jul-2016

10:41

Psconfig.exe.config

Psconfig.exe.config

לא ישים

273

12-Jul-2016

10:41

Psconfigui.exe

Psconfigui.exe

15.0.4569.1503

799,976

12-Jul-2016

10:41

Psconfigui.exe.config

Psconfigui.exe.config

לא ישים

273

12-Jul-2016

10:41

Psconsole.psc1

Psconsole.psc1

לא ישים

181

12-Jul-2016

10:41

Pubback.asx

Publishback.aspx

לא ישים

4,934

12-Jul-2016

10:41

Qlreord.asx

Qlreord.aspx

לא ישים

10,886

12-Jul-2016

10:41

Qstedit.asx

Qstedit.aspx

לא ישים

217,711

12-Jul-2016

10:41

Qstnew.asx

Qstnew.aspx

לא ישים

199,982

12-Jul-2016

10:41

Quicklaunch.debug.js

Quicklaunch.debug.js

לא ישים

130,124

12-Jul-2016

10:41

Quicklaunch.js

Quicklaunch.js

לא ישים

69,543

12-Jul-2016

10:41

Quiklnch.asx

Quiklnch.aspx

לא ישים

8,030

12-Jul-2016

10:41

Radiobuttonwithchildren.js

Radiobuttonwithchildren.js

לא ישים

3,208

12-Jul-2016

10:41

Rcxform.asx

Rcxform.aspx

לא ישים

6,023

12-Jul-2016

10:41

Recentwp.asx

Recentwikipages.aspx

לא ישים

3,790

12-Jul-2016

10:41

Recycle.asx

Recyclebin.aspx

לא ישים

16,593

12-Jul-2016

10:41

Reghost.asx

Reghost.aspx

לא ישים

7,879

12-Jul-2016

10:41

Rgnlstng.asx

Regionalsetng.aspx

לא ישים

21,661

12-Jul-2016

10:41

Regacct.asx

Registeraccount.aspx

לא ישים

4,058

12-Jul-2016

10:41

Regacctl.asc

Registeraccountcontrol.ascx

לא ישים

10,073

12-Jul-2016

10:41

Rndlstd.asx

Reindexlistdialog.aspx

לא ישים

1,762

12-Jul-2016

10:41

Rixsite.asx

Reindexsitedialog.aspx

לא ישים

1,771

12-Jul-2016

10:41

Remacct.asx

Removeaccount.aspx

לא ישים

8,676

12-Jul-2016

10:41

Remwrkfl.aspx

Remwrkfl.aspx

לא ישים

16,619

12-Jul-2016

10:41

Renamepg.asx

Renamepagedialog.aspx

לא ישים

3,946

12-Jul-2016

10:41

Reorder.asx

Reorder.aspx

לא ישים

11,743

12-Jul-2016

10:41

Repair.aspx_doclib

Repair.aspx

לא ישים

3,259

12-Jul-2016

10:41

Repair.aspx_xmlform

Repair.aspx

לא ישים

3,272

12-Jul-2016

10:41

Reqacc.asx

Reqacc.aspx

לא ישים

4,357

12-Jul-2016

10:41

Reqfeat.asx

Reqfeatures.aspx

לא ישים

3,860

12-Jul-2016

10:41

Reqfeat.asx_14

Reqfeatures.aspx

לא ישים

3,750

12-Jul-2016

10:41

Reqfeata.asx

Reqfeatures.aspx

לא ישים

2,625

12-Jul-2016

10:41

Reqgroup.asx

Reqgroup.aspx

לא ישים

6,562

12-Jul-2016

10:41

Reqgrpcf.asx

Reqgroupconfirm.aspx

לא ישים

6,425

12-Jul-2016

10:41

Rqstapp.asx

Requestanapp.aspx

לא ישים

7,673

12-Jul-2016

10:41

Isswfresources.resx

Resources.resx

לא ישים

2,072

12-Jul-2016

10:41

Restore.asx

Restore.aspx

לא ישים

16,105

12-Jul-2016

10:41

Restore3.asx

Restorestep3.aspx

לא ישים

22,878

12-Jul-2016

10:41

Rtctsoln.asx

Retractsolution.aspx

לא ישים

7,381

12-Jul-2016

10:41

Rfcxform.asx

Rfcxform.aspx

לא ישים

6,160

12-Jul-2016

10:41

Rfpxform.asx

Rfpxform.aspx

לא ישים

6,497

12-Jul-2016

10:41

Roamapp.asx

Roamingapps.aspx

לא ישים

4,614

12-Jul-2016

10:41

Roamingapps.debug.js

Roamingapps.debug.js

לא ישים

46,291

12-Jul-2016

10:41

Roamingapps.js

Roamingapps.js

לא ישים

19,190

12-Jul-2016

10:41

Role.asx

Role.aspx

לא ישים

11,001

12-Jul-2016

10:41

Rssxslt.asx

Rssxslt.aspx

לא ישים

3,480

12-Jul-2016

10:41

Rtedlg.asx

Rtedialog.aspx

לא ישים

10,212

12-Jul-2016

10:41

Rtedlg.mas

Rtedialog.master

לא ישים

3,199

12-Jul-2016

10:41

Rtedlg.mas_14

Rtedialog.master

לא ישים

3,153

12-Jul-2016

10:41

Rteuplod.asx

Rteuploaddialog.aspx

לא ישים

8,044

12-Jul-2016

10:41

Runjobs.asc

Runningtimerjobs.ascx

לא ישים

4,696

12-Jul-2016

10:41

Runningworkflows.aspx

Runningworkflows.aspx

לא ישים

8,570

12-Jul-2016

10:41

Saveconflict.asx

Saveconflict.aspx

לא ישים

5,198

12-Jul-2016

10:41

Savetmpl.asx

Savetmpl.aspx

לא ישים

17,496

12-Jul-2016

10:41

Schedjob.asc

Scheduledtimerjobs.ascx

לא ישים

3,583

12-Jul-2016

10:41

Schedjob.asx

Scheduledtimerjobs.aspx

לא ישים

7,063

12-Jul-2016

10:41

Schdpckr.asc

Schedulepicker.ascx

לא ישים

28,102

12-Jul-2016

10:41

Scriptresx.asx

Scriptresx.ashx

לא ישים

200

12-Jul-2016

10:41

Scsignup.asx

Scsignup.aspx

לא ישים

11,428

12-Jul-2016

10:41

Srchrslt.asx

Searchresults.aspx

לא ישים

5,674

12-Jul-2016

10:41

Srchrslt.asx_14

Searchresults.aspx

לא ישים

6,013

12-Jul-2016

10:41

Seattle.mas

Seattle.master

לא ישים

29,925

12-Jul-2016

10:41

Seattle.mas_mplib

Seattle.master

לא ישים

29,925

12-Jul-2016

10:41

Seattle.prev

Seattle.preview

לא ישים

10,725

12-Jul-2016

10:41

Securitytokensvc

Securitytoken.svc

לא ישים

443

12-Jul-2016

10:41

Slctauc.asx

Selectalternateurlcollection.aspx

לא ישים

5,141

12-Jul-2016

10:41

Slctapp.asx

Selectapplication.aspx

לא ישים

6,801

12-Jul-2016

10:41

Slctcfaz.asx

Selectcrossfirewallaccesszone.aspx

לא ישים

5,398

12-Jul-2016

10:41

Selected.aspx_piclib

Selected.aspx

לא ישים

3,916

12-Jul-2016

10:41

Slctjob.asx

Selectjobdefinition.aspx

לא ישים

5,358

12-Jul-2016

10:41

Slctlist.asx

Selectlist.aspx

לא ישים

8,606

12-Jul-2016

10:41

Slctserv.asx

Selectserver.aspx

לא ישים

4,908

12-Jul-2016

10:41

Slctsvc.asx

Selectservice.aspx

לא ישים

4,982

12-Jul-2016

10:41

Slctsite.asx

Selectsite.aspx

לא ישים

9,385

12-Jul-2016

10:41

Slctweb.asx

Selectweb.aspx

לא ישים

8,459

12-Jul-2016

10:41

Slctwapp.asx

Selectwebapplication.aspx

לא ישים

5,356

12-Jul-2016

10:41

Selfservicecreate.asx

Selfservicecreate.aspx

לא ישים

12,745

12-Jul-2016

10:41

Server.asx

Server.aspx

לא ישים

9,131

12-Jul-2016

10:41

Svcappcn.asx

Serviceapplicationconnect.aspx

לא ישים

4,890

12-Jul-2016

10:41

Svcappcd.asx

Serviceapplicationconnectiondetails.aspx

לא ישים

4,334

12-Jul-2016

10:41

Svcappcp.asx

Serviceapplicationconnectpopup.aspx

לא ישים

2,991

12-Jul-2016

10:41

Svcappdl.asx

Serviceapplicationdelete.aspx

לא ישים

4,443

12-Jul-2016

10:41

Svcapppe.asx

Serviceapplicationpermissions.aspx

לא ישים

4,034

12-Jul-2016

10:41

Svcapppb.asx

Serviceapplicationpublish.aspx

לא ישים

10,169

12-Jul-2016

10:41

Svcapp.asx

Serviceapplications.aspx

לא ישים

4,101

12-Jul-2016

10:41

Svcjdefs.asx

Servicejobdefinitions.aspx

לא ישים

8,692

12-Jul-2016

10:41

Svcrjobs.asx

Servicerunningjobs.aspx

לא ישים

7,059

12-Jul-2016

10:41

Setanon.asx

Setanon.aspx

לא ישים

12,399

12-Jul-2016

10:41

Setrqacc.asx

Setrqacc.aspx

לא ישים

7,631

12-Jul-2016

10:41

Settings.asx

Settings.aspx

לא ישים

3,673

12-Jul-2016

10:41

Settings.asx_14

Settings.aspx

לא ישים

9,565

12-Jul-2016

10:41

Svrsetup.exe

Setup.exe

15.0.4847.1000

1,081,080

12-Jul-2016

10:40

Setwa.asx

Setwhereabouts.aspx

לא ישים

212

12-Jul-2016

10:41

Setwa.asx_14

Setwhereabouts.aspx

לא ישים

212

12-Jul-2016

10:41

Sharedaccess.amx

Sharedaccess.asmx

לא ישים

94

12-Jul-2016

10:41

Sharedaccessdisco.asx

Sharedaccessdisco.aspx

לא ישים

1,297

12-Jul-2016

10:41

Sharedaccesswsdl.asx

Sharedaccesswsdl.aspx

לא ישים

4,036

12-Jul-2016

10:41

Sharedwf.asx

Sharedwfform.aspx

לא ישים

5,297

12-Jul-2016

10:41

Sharepoint.ps1

Sharepoint.ps1

לא ישים

9,838

12-Jul-2016

10:41

Spdadmin.asx

Sharepointdesigneradmin.aspx

לא ישים

6,974

12-Jul-2016

10:41

Spdstngs.asx

Sharepointdesignersettings.aspx

לא ישים

6,769

12-Jul-2016

10:41

Sharepointemailws.amx

Sharepointemailws.asmx

לא ישים

98

12-Jul-2016

10:41

Sharepointemailwsdisco.asx

Sharepointemailwsdisco.aspx

לא ישים

1,349

12-Jul-2016

10:41

Sharepointemailwswsdl.asx

Sharepointemailwswsdl.aspx

לא ישים

25,799

12-Jul-2016

10:41

Sharepoint.spfont

Sharepointpersonality.spfont

לא ישים

13,976

12-Jul-2016

10:41

Format.ps1xml

Sharepointpowershell.format.ps1xml

לא ישים

61,362

12-Jul-2016

10:41

Types.ps1xml

Sharepointpowershell.types.ps1xml

לא ישים

18,000

12-Jul-2016

10:41

Sharing.debug.js

Sharing.debug.js

לא ישים

71,639

12-Jul-2016

10:41

Sharing.js

Sharing.js

לא ישים

27,124

12-Jul-2016

10:41

Sigcfg.cer

Sigconfigdb.cer

לא ישים

689

12-Jul-2016

10:41

Sigcfg.dll

Sigconfigdb.dll

לא ישים

8,832

12-Jul-2016

10:41

Signout.asx

Signout.aspx

לא ישים

1,509

12-Jul-2016

10:41

Sigstore.cer

Sigstore.cer

לא ישים

689

12-Jul-2016

10:41

Sigstore.dll

Sigstore.dll

לא ישים

8,816

12-Jul-2016

10:41

Silverlight.js_script

Silverlight.js

לא ישים

7,950

12-Jul-2016

10:41

Silverlight.webpart_basicwebparts

Silverlight.webpart

לא ישים

669

12-Jul-2016

10:41

Simple.mas

Simple.master

לא ישים

10,243

12-Jul-2016

10:41

Simpv4.mas

Simplev4.master

לא ישים

6,530

12-Jul-2016

10:41

Siteex.asx

Siteandlistexport.aspx

לא ישים

12,299

12-Jul-2016

10:41

Sitebaks.asx

Sitebackuporexportstatus.aspx

לא ישים

10,242

12-Jul-2016

10:41

Sitecbac.asx

Sitecollectionbackup.aspx

לא ישים

10,522

12-Jul-2016

10:41

Sitecoll.asx

Sitecollections.aspx

לא ישים

9,189

12-Jul-2016

10:41

Sitcrted.asx

Sitecreated.aspx

לא ישים

3,632

12-Jul-2016

10:41

Sitedata.amx

Sitedata.asmx

לא ישים

90

12-Jul-2016

10:41

Sdadisco.asx

Sitedatadisco.aspx

לא ישים

1,289

12-Jul-2016

10:41

Sdawsdl.asx

Sitedatawsdl.aspx

לא ישים

36,711

12-Jul-2016

10:41

Sitehc.asx

Sitehealthcheck.aspx

לא ישים

3,918

12-Jul-2016

10:41

Sitehc.asx_14

Sitehealthcheck.aspx

לא ישים

3,915

12-Jul-2016

10:41

Sitehcr.asx

Sitehealthcheckresults.aspx

לא ישים

4,054

12-Jul-2016

10:41

Sitehcr.asx_14

Sitehealthcheckresults.aspx

לא ישים

4,054

12-Jul-2016

10:41

Sitequot.asx

Sitequota.aspx

לא ישים

24,323

12-Jul-2016

10:41

Siterss.asx

Siterss.aspx

לא ישים

10,595

12-Jul-2016

10:41

Sites.amx

Sites.asmx

לא ישים

87

12-Jul-2016

10:41

Sitdisco.asx

Sitesdisco.aspx

לא ישים

1,283

12-Jul-2016

10:41

Sitesubs.asx

Sitesubs.aspx

לא ישים

13,639

12-Jul-2016

10:41

Sitwsdl.asx

Siteswsdl.aspx

לא ישים

22,976

12-Jul-2016

10:41

Stupgrad.asx

Siteupgrade.aspx

לא ישים

5,373

12-Jul-2016

10:41

Stupgrad.asx_14

Siteupgrade.aspx

לא ישים

5,416

12-Jul-2016

10:41

Siteupgrade.debug.js

Siteupgrade.debug.js

לא ישים

1,135

12-Jul-2016

10:41

Siteupgrade.debug.js_14

Siteupgrade.debug.js

לא ישים

1,135

12-Jul-2016

10:41

Siteupgrade.js

Siteupgrade.js

לא ישים

808

12-Jul-2016

10:41

Siteupgrade.js_14

Siteupgrade.js

לא ישים

808

12-Jul-2016

10:41

Stupgsts.asx

Siteupgradestatus.aspx

לא ישים

8,418

12-Jul-2016

10:41

Stupgsts.asx_14

Siteupgradestatus.aspx

לא ישים

8,418

12-Jul-2016

10:41

Slidshow.aspx_piclib

Slidshow.aspx

לא ישים

4,133

12-Jul-2016

10:41

Solns.asx

Solutions.aspx

לא ישים

4,786

12-Jul-2016

10:41

Solnsts.asx

Solutionstatus.aspx

לא ישים

10,835

12-Jul-2016

10:41

Solvmgr.asx

Solutionvalidatormanager.aspx

לא ישים

10,912

12-Jul-2016

10:41

Sp.core.debug.js

Sp.core.debug.js

לא ישים

73,924

12-Jul-2016

10:41

Sp.core.js

Sp.core.js

לא ישים

40,446

12-Jul-2016

10:41

Sp.datetimeutil.debug.js

Sp.datetimeutil.debug.js

לא ישים

114,154

12-Jul-2016

10:41

Sp.datetimeutil.js

Sp.datetimeutil.js

לא ישים

67,895

12-Jul-2016

10:41

Sp.datetimeutil.res_0.resx

Sp.datetimeutil.res.resx

לא ישים

5,825

12-Jul-2016

10:41

Sp.datetimeutil.res_0.resx_0.scriptx

Sp.datetimeutil.res.resx.scriptx

לא ישים

255

12-Jul-2016

10:41

Sp.debug.js

Sp.debug.js

לא ישים

1,001,759

12-Jul-2016

10:41

Sp.debug.js_14

Sp.debug.js

לא ישים

575,930

12-Jul-2016

10:41

Sp.exp.debug.js

Sp.exp.debug.js

לא ישים

40,770

12-Jul-2016

10:41

Sp.exp.js

Sp.exp.js

לא ישים

24,528

12-Jul-2016

10:41

Sp.init.debug.js

Sp.init.debug.js

לא ישים

55,563

12-Jul-2016

10:41

Sp.init.js

Sp.init.js

לא ישים

32,205

12-Jul-2016

10:41

Sp.js

Sp.js

לא ישים

624,659

12-Jul-2016

10:41

Sp.js_14

Sp.js

לא ישים

390,757

12-Jul-2016

10:41

Sp.jsgrid.res_0.resx

Sp.jsgrid.res.resx

לא ישים

16,415

12-Jul-2016

10:41

Sp.jsgrid.res_0.resx_0.scriptx

Sp.jsgrid.res.resx.scriptx

לא ישים

249

12-Jul-2016

10:41

Spmap.debug.js

Sp.map.debug.js

לא ישים

15,227

12-Jul-2016

10:41

Spmap.js

Sp.map.js

לא ישים

8,235

12-Jul-2016

10:41

Office_extension_manager_js

Sp.officeextensionmanager.js

לא ישים

33,520

12-Jul-2016

10:41

Sp.requestexecutor.debug.js

Sp.requestexecutor.debug.js

לא ישים

81,201

12-Jul-2016

10:41

Sp.requestexecutor.js

Sp.requestexecutor.js

לא ישים

51,540

12-Jul-2016

10:41

Sp.res_0.resx

Sp.res.resx

לא ישים

73,515

12-Jul-2016

10:41

Sp.ribbon.debug.js

Sp.ribbon.debug.js

לא ישים

363,159

12-Jul-2016

10:41

Sp.ribbon.debug.js_14

Sp.ribbon.debug.js

לא ישים

325,227

12-Jul-2016

10:41

Sp.ribbon.js

Sp.ribbon.js

לא ישים

224,039

12-Jul-2016

10:41

Sp.runtime.debug.js

Sp.runtime.debug.js

לא ישים

185,617

12-Jul-2016

10:41

Sp.runtime.debug.js_14

Sp.runtime.debug.js

לא ישים

110,347

12-Jul-2016

10:41

Sp.runtime.js

Sp.runtime.js

לא ישים

111,493

12-Jul-2016

10:41

Sp.runtime.js_14

Sp.runtime.js

לא ישים

68,791

12-Jul-2016

10:41

Sp.storefront.debug.js

Sp.storefront.debug.js

לא ישים

422,042

12-Jul-2016

10:41

Sp.storefront.js

Sp.storefront.js

לא ישים

293,791

12-Jul-2016

10:41

Sp.ui.admin.debug.js

Sp.ui.admin.debug.js

לא ישים

18,342

12-Jul-2016

10:41

Sp.ui.admin.js

Sp.ui.admin.js

לא ישים

11,378

12-Jul-2016

10:41

Sp.ui.allapps.debug.js

Sp.ui.allapps.debug.js

לא ישים

42,395

12-Jul-2016

10:41

Sp.ui.allapps.js

Sp.ui.allapps.js

לא ישים

26,257

12-Jul-2016

10:41

Sp.ui.applicationpages.calendar.debug.js

Sp.ui.applicationpages.calendar.debug.js

לא ישים

277,389

12-Jul-2016

10:41

Sp.ui.applicationpages.calendar.js

Sp.ui.applicationpages.calendar.js

לא ישים

144,873

12-Jul-2016

10:41

Sp.ui.applicationpages.debug.js

Sp.ui.applicationpages.debug.js

לא ישים

10,163

12-Jul-2016

10:41

Sp.ui.applicationpages.js

Sp.ui.applicationpages.js

לא ישים

6,953

12-Jul-2016

10:41

Sp.ui.bdcadminpages.debug.js

Sp.ui.bdcadminpages.debug.js

לא ישים

16,063

12-Jul-2016

10:41

Sp.ui.bdcadminpages.js

Sp.ui.bdcadminpages.js

לא ישים

11,315

12-Jul-2016

10:41

Spblogd.js

Sp.ui.blogs.debug.js

לא ישים

50,540

12-Jul-2016

10:41

Spblog.js

Sp.ui.blogs.js

לא ישים

30,939

12-Jul-2016

10:41

Sp.ui.combobox.debug.js

Sp.ui.combobox.debug.js

לא ישים

99,428

12-Jul-2016

10:41

Sp.ui.combobox.js

Sp.ui.combobox.js

לא ישים

52,107

12-Jul-2016

10:41

Sp.ui.controls.debug.js

Sp.ui.controls.debug.js

לא ישים

55,987

12-Jul-2016

10:41

Sp.ui.controls.js

Sp.ui.controls.js

לא ישים

38,359

12-Jul-2016

10:41

Sp.ui.dialog.debug.js

Sp.ui.dialog.debug.js

לא ישים

69,292

12-Jul-2016

10:41

Sp.ui.dialog.js

Sp.ui.dialog.js

לא ישים

40,375

12-Jul-2016

10:41

Spdiscd.js

Sp.ui.discussions.debug.js

לא ישים

135,849

12-Jul-2016

10:41

Spdisc.js

Sp.ui.discussions.js

לא ישים

81,797

12-Jul-2016

10:41

Spimgcd.js

Sp.ui.imagecrop.debug.js

לא ישים

27,973

12-Jul-2016

10:41

Spimgc.js

Sp.ui.imagecrop.js

לא ישים

27,973

12-Jul-2016

10:41

Spui_rid.js

Sp.ui.relateditems.debug.js

לא ישים

27,858

12-Jul-2016

10:41

Spui_ri.js

Sp.ui.relateditems.js

לא ישים

17,478

12-Jul-2016

10:41

Sp.ui.rte.debug.js

Sp.ui.rte.debug.js

לא ישים

1,011,742

12-Jul-2016

10:41

Sp.ui.rte.debug.js_14

Sp.ui.rte.debug.js

לא ישים

594,574

12-Jul-2016

10:41

Sp.ui.rte.js

Sp.ui.rte.js

לא ישים

584,136

12-Jul-2016

10:41

Sp.ui.rte.js_14

Sp.ui.rte.js

לא ישים

365,926

12-Jul-2016

10:41

Sp.ui.tileview.debug.js

Sp.ui.tileview.debug.js

לא ישים

65,203

12-Jul-2016

10:41

Sp.ui.tileview.js

Sp.ui.tileview.js

לא ישים

40,240

12-Jul-2016

10:41

Spui_tld.js

Sp.ui.timeline.debug.js

לא ישים

433,941

12-Jul-2016

10:41

Spui_tl.js

Sp.ui.timeline.js

לא ישים

239,788

12-Jul-2016

10:41

Osfserver_clientdbg_js

Sp.workflowservices.debug.js

לא ישים

58,451

12-Jul-2016

10:41

Osfserver_client_js

Sp.workflowservices.js

לא ישים

34,083

12-Jul-2016

10:41

Spadmin.rsx

Spadmin.resx

לא ישים

359,493

12-Jul-2016

10:41

Spcf.asx

Spcf.aspx

לא ישים

19,428

12-Jul-2016

10:41

Spclaimproviderwebservice.https.svc

Spclaimproviderwebservice.https.svc

לא ישים

115

12-Jul-2016

10:41

Spclaimproviderwebservice.svc

Spclaimproviderwebservice.svc

לא ישים

110

12-Jul-2016

10:41

Spcontnt.asx

Spcontnt.aspx

לא ישים

12,854

12-Jul-2016

10:41

Spdisco.asx

Spdisco.aspx

לא ישים

11,428

12-Jul-2016

10:41

Applisap.asx

Specificapplicensemanagement.aspx

לא ישים

29,238

12-Jul-2016

10:41

Spgantt.debug.js

Spgantt.debug.js

לא ישים

182,686

12-Jul-2016

10:41

Spgantt.debug.js_14

Spgantt.debug.js

לא ישים

39,173

12-Jul-2016

10:41

Spgantt.js

Spgantt.js

לא ישים

65,737

12-Jul-2016

10:41

Spgantt.js_14

Spgantt.js

לא ישים

19,338

12-Jul-2016

10:41

Spgridview.debug.js

Spgridview.debug.js

לא ישים

7,321

12-Jul-2016

10:41

Spgridvw.js

Spgridview.js

לא ישים

4,593

12-Jul-2016

10:41

Spmetal.exe

Spmetal.exe

15.0.4420.1017

140,488

12-Jul-2016

10:41

Spnativerequestmoduledll_0001

Spnativerequestmodule.dll

לא ישים

42,064

12-Jul-2016

10:41

Spsearchdisco.asx

Spsearchdisco.aspx

לא ישים

1,319

12-Jul-2016

10:41

Spsearchwsdl.asx

Spsearchwsdl.aspx

לא ישים

8,629

12-Jul-2016

10:41

Spsecuritytokenservice.svc

Spsecuritytokenservice.svc

לא ישים

476

12-Jul-2016

10:41

Sts.spuchostservice.exe

Spuchostservice.exe

15.0.4525.1000

118,040

12-Jul-2016

10:41

Sts.spuchostservice.exe.config

Spuchostservice.exe.config

לא ישים

644

12-Jul-2016

10:41

Sts.spucworkerprocess.exe

Spucworkerprocess.exe

15.0.4510.1000

46,856

12-Jul-2016

10:41

Sts.spucworkerprocess.exe.config

Spucworkerprocess.exe.config

לא ישים

654

12-Jul-2016

10:41

Sts.spucworkerprocessproxy.exe

Spucworkerprocessproxy.exe

15.0.4420.1017

115,440

12-Jul-2016

10:41

Sts.spucworkerprocessproxy.exe.config

Spucworkerprocessproxy.exe.config

לא ישים

644

12-Jul-2016

10:41

Srchvis.asx

Srchvis.aspx

לא ישים

10,067

12-Jul-2016

10:41

Start.asx

Start.aspx

לא ישים

1,048

12-Jul-2016

10:41

Start.debug.js

Start.debug.js

לא ישים

174,744

12-Jul-2016

10:41

Start.js

Start.js

לא ישים

95,780

12-Jul-2016

10:41

Stbackup.asx

Startbackup.aspx

לא ישים

14,510

12-Jul-2016

10:41

Store.sql

Store.sql

לא ישים

6,501,639

12-Jul-2016

10:41

Storefront.asx

Storefront.aspx

לא ישים

4,349

12-Jul-2016

10:41

Storeup.sql

Storeup.sql

לא ישים

512,275

12-Jul-2016

10:41

Stoupddl.sql

Storeupddl.sql

לא ישים

131

12-Jul-2016

10:41

Storman.asx

Storman.aspx

לא ישים

10,595

12-Jul-2016

10:41

Stsadm.exe

Stsadm.exe

15.0.4420.1017

350,392

12-Jul-2016

10:41

Stsadm.exe.config

Stsadm.exe.config

לא ישים

272

12-Jul-2016

10:41

Stscfg.exe

Stscfg.exe

15.0.4420.1017

14,944

12-Jul-2016

10:41

Stssoap.dll

Stssoap.dll

15.0.4847.1000

553,728

12-Jul-2016

10:41

Stswel.dll

Stswel.dll

15.0.4849.1000

3,910,912

12-Jul-2016

10:41

Subchoos.asx

Subchoos.aspx

לא ישים

10,435

12-Jul-2016

10:41

Subedit.asx

Subedit.aspx

לא ישים

14,784

12-Jul-2016

10:41

Srepair.asx

Submitrepair.aspx

לא ישים

156

12-Jul-2016

10:41

Subnew.asx

Subnew.aspx

לא ישים

15,223

12-Jul-2016

10:41

Subscr.sql

Subscriptionsettings.sql

לא ישים

33,788

12-Jul-2016

10:41

Subscriptionsettingsservicesvc

Subscriptionsettings.svc

לא ישים

367

12-Jul-2016

10:41

Success.asx

Success.aspx

לא ישים

3,172

12-Jul-2016

10:41

Successp.asx

Successpopup.aspx

לא ישים

3,735

12-Jul-2016

10:41

Suitelinks.debug.js

Suitelinks.debug.js

לא ישים

32,558

12-Jul-2016

10:41

Suitelnk.js

Suitelinks.js

לא ישים

13,795

12-Jul-2016

10:41

Summary.asp_blog_blogcon

Summary.aspx

לא ישים

3,200

12-Jul-2016

10:41

Survedit.asx

Survedit.aspx

לא ישים

37,673

12-Jul-2016

10:41

Survedit.asx_14

Survedit.aspx

לא ישים

36,103

12-Jul-2016

10:41

Taddconn.aspx_tenantadmin

Ta_addappconnection.aspx

לא ישים

11,735

12-Jul-2016

10:41

Tbdcadac.aspx_tenantadmin

Ta_addbdcaction.aspx

לא ישים

12,621

12-Jul-2016

10:41

Tbdcadap.aspx_tenantadmin

Ta_addbdcapplication.aspx

לא ישים

8,942

12-Jul-2016

10:41

Appliaap.aspx_tenantadmin

Ta_allapplicensesmanagement.aspx

לא ישים

8,178

12-Jul-2016

10:41

Appprincipals.aspx_tenantadmin

Ta_allappprincipals.aspx

לא ישים

6,769

12-Jul-2016

10:41

Tbcshome.aspx_tenantadmin

Ta_bcshome.aspx

לא ישים

4,633

12-Jul-2016

10:41

Tbdcapps.aspx_tenantadmin

Ta_bdcapplications.aspx

לא ישים

13,499

12-Jul-2016

10:41

Tbdclobsettings.aspx_tenantadmin

Ta_bdclobsettings.aspx

לא ישים

6,798

12-Jul-2016

10:41

Createcc.aspx_tenantadmin

Ta_createcorporatecatalog.aspx

לא ישים

12,183

12-Jul-2016

10:41

Newsitec.aspx_tenantadmin

Ta_createsitecollection.aspx

לא ישים

11,081

12-Jul-2016

10:41

Newconfi.aspx_tenantadmin

Ta_createsitecollectionconfirmation.aspx

לא ישים

3,028

12-Jul-2016

10:41

Delsitec.aspx_tenantadmin

Ta_deletesitecollectiondialog.aspx

לא ישים

3,562

12-Jul-2016

10:41

Tbdcedac.aspx_tenantadmin

Ta_editbdcaction.aspx

לא ישים

12,268

12-Jul-2016

10:41

Tbdcexap.aspx_tenantadmin

Ta_exportbdcapplication.aspx

לא ישים

7,749

12-Jul-2016

10:41

Tlropsta.aspx_tenantadmin

Ta_lroperationstatus.aspx

לא ישים

3,645

12-Jul-2016

10:41

Tconmeta.aspx_tenantadmin

Ta_manageappconnectionmetadata.aspx

לא ישים

8,491

12-Jul-2016

10:41

Tconnsec.aspx_tenantadmin

Ta_manageappconnectionsecurity.aspx

לא ישים

4,495

12-Jul-2016

10:41

Tbdcperm.aspx_tenantadmin

Ta_managebdcpermissions.aspx

לא ישים

4,069

12-Jul-2016

10:41

Corpcat.aspx_tenantadmin

Ta_managecorporatecatalog.aspx

לא ישים

6,403

12-Jul-2016

10:41

Mktplset.aspx_tenantadmin

Ta_managemarketplacesettings.aspx

לא ישים

6,296

12-Jul-2016

10:41

Ofadmin.aspx_tenantadmin

Ta_officialfileadmin.aspx

לא ישים

11,323

12-Jul-2016

10:41

Sitecdq.aspx_tenantadmin

Ta_sitecollectiondiskquotadialog.aspx

לא ישים

10,735

12-Jul-2016

10:41

Sitecown.aspx_tenantadmin

Ta_sitecollectionownersdialog.aspx

לא ישים

5,705

12-Jul-2016

10:41

Sitecper.aspx_tenantadmin

Ta_sitecollectionpermissionsdialog.aspx

לא ישים

2,637

12-Jul-2016

10:41

Sitecrep.aspx_tenantadmin

Ta_sitecollectionreportsdialog.aspx

לא ישים

2,637

12-Jul-2016

10:41

Sitecoll.aspx_tenantadmin

Ta_sitecollections.aspx

לא ישים

9,395

12-Jul-2016

10:41

Applisap.aspx_tenantadmin

Ta_specificapplicensemanagement.aspx

לא ישים

27,508

12-Jul-2016

10:41

Tviewcon.aspx_tenantadmin

Ta_viewappconnections.aspx

לא ישים

8,814

12-Jul-2016

10:41

Tbdcvwap.aspx_tenantadmin

Ta_viewbdcapplication.aspx

לא ישים

16,234

12-Jul-2016

10:41

Tbdcvwen.aspx_tenantadmin

Ta_viewbdcentity.aspx

לא ישים

16,454

12-Jul-2016

10:41

Tbdcvwli.aspx_tenantadmin

Ta_viewbdclobsysteminstances.aspx

לא ישים

10,289

12-Jul-2016

10:41

Tbdcvwlb.aspx_tenantadmin

Ta_viewbdclobsystems.aspx

לא ישים

13,386

12-Jul-2016

10:41

Vsitecp.aspx_tenantadmin

Ta_viewsitecollectionpropertiesdialog.aspx

לא ישים

6,189

12-Jul-2016

10:41

Tmptpick.asx

Templatepick.aspx

לא ישים

5,272

12-Jul-2016

10:41

Tenappin.asx

Tenantappinfo.ashx

לא ישים

207

12-Jul-2016

10:41

Themedforegroundimages.css

Themedforegroundimages.css

לא ישים

28,675

12-Jul-2016

10:41

Themeweb.asx

Themeweb.aspx

לא ישים

1,339

12-Jul-2016

10:41

Timecard.debug.js

Timecard.debug.js

לא ישים

36,906

12-Jul-2016

10:41

Timecard.dwp_gbwwebparts

Timecard.dwp

לא ישים

442

12-Jul-2016

10:41

Timecard.js

Timecard.js

לא ישים

20,888

12-Jul-2016

10:41

Tcsetng.asx

Timecardsettings.aspx

לא ישים

15,814

12-Jul-2016

10:41

Timeline.webpart_basicwebparts

Timeline.webpart

לא ישים

831

12-Jul-2016

10:41

Timelinesharepointapishim.generated.debug.js

Timelineapishim.generated.debug.js

לא ישים

1,842

12-Jul-2016

10:41

Timelinesharedapi.generated.debug.js

Timelinesharedapi.generated.debug.js

לא ישים

3,420

12-Jul-2016

10:41

Timer.asx

Timer.aspx

לא ישים

8,984

12-Jul-2016

10:41

Tjobhist.asc

Timerjobhistory.ascx

לא ישים

5,114

12-Jul-2016

10:41

Tjobhist.asx

Timerjobhistory.aspx

לא ישים

8,860

12-Jul-2016

10:41

Tnreord.asx

Tnreord.aspx

לא ישים

8,361

12-Jul-2016

10:41

Toolpane.asx

Toolpane.aspx

לא ישים

2,370

12-Jul-2016

10:41

Topnav.asx

Topnav.aspx

לא ישים

7,717

12-Jul-2016

10:41

Topologyservicesvc

Topology.svc

לא ישים

347

12-Jul-2016

10:41

Topology.asc

Topologyview.ascx

לא ישים

4,091

12-Jul-2016

10:41

Topology.dwp

Topologyview.dwp

לא ישים

495

12-Jul-2016

10:41

Tstgesec.asc

Trustgeneralsettingsection.ascx

לא ישים

3,656

12-Jul-2016

10:41

Typewriterelite.eot

Typewriterelite.eot

לא ישים

27,328

12-Jul-2016

01:20

Typewriterelite.svg

Typewriterelite.svg

לא ישים

77,944

12-Jul-2016

01:20

Typewriterelite.ttf

Typewriterelite.ttf

לא ישים

51,708

12-Jul-2016

01:20

Typewriterelite.woff

Typewriterelite.woff

לא ישים

30,976

12-Jul-2016

01:20

Unatcdbb.asx

Unattacheddbbrowse.aspx

לא ישים

6,276

12-Jul-2016

10:41

Unatcdb.asx

Unattacheddbselect.aspx

לא ישים

6,082

12-Jul-2016

10:41

Unxtndvs.asx

Unextendvs.aspx

לא ישים

5,541

12-Jul-2016

10:41

Uniqperm.asx

Uniqperm.aspx

לא ישים

9,818

12-Jul-2016

10:41

Updcops.asx

Updatecopies.aspx

לא ישים

12,032

12-Jul-2016

10:41

Upgrstat.asx

Upgradestatus.aspx

לא ישים

11,239

12-Jul-2016

10:41

Upload.aspx_doclib

Upload.aspx

לא ישים

5,911

12-Jul-2016

10:41

Upload.aspx_piclib

Upload.aspx

לא ישים

6,294

12-Jul-2016

10:41

Upload.aspx_webpagelib

Upload.aspx

לא ישים

5,911

12-Jul-2016

10:41

Upload.aspx_xmlform

Upload.aspx

לא ישים

5,911

12-Jul-2016

10:41

Upload.asp_mplib

Upload.aspx

לא ישים

5,911

12-Jul-2016

10:41

Upload.asx

Upload.aspx

לא ישים

13,234

12-Jul-2016

10:41

Upload.asx_listtemp

Upload.aspx

לא ישים

6,141

12-Jul-2016

10:41

Upload.asx_mobile

Upload.aspx

לא ישים

3,491

12-Jul-2016

10:41

Upload.asx_solutionslib

Upload.aspx

לא ישים

5,914

12-Jul-2016

10:41

Upload.asx_webtemp

Upload.aspx

לא ישים

6,141

12-Jul-2016

10:41

Upload.asx_wplib

Upload.aspx

לא ישים

5,914

12-Jul-2016

10:41

Usage.asx

Usage.aspx

לא ישים

7,871

12-Jul-2016

10:41

Usagedb.sql

Usagedb.sql

לא ישים

81,583

12-Jul-2016

10:41

Usagedtl.asx

Usagedetails.aspx

לא ישים

6,089

12-Jul-2016

10:41

Useconf.asx

Useconfirmation.aspx

לא ישים

3,520

12-Jul-2016

10:41

User.asx

User.aspx

לא ישים

27,691

12-Jul-2016

10:41

Userdisp.asx

Userdisp.aspx

לא ישים

4,299

12-Jul-2016

10:41

Useredit.asx

Useredit.aspx

לא ישים

4,175

12-Jul-2016

10:41

Usergrp.amx

Usergroup.asmx

לא ישים

92

12-Jul-2016

10:41

Usedisco.asx

Usergroupdisco.aspx

לא ישים

1,311

12-Jul-2016

10:41

Usewsdl.asx

Usergroupwsdl.aspx

לא ישים

82,880

12-Jul-2016

10:41

Userserr.asx

Usersettingserror.aspx

לא ישים

1,848

12-Jul-2016

10:41

User_solution.asx

Usersolutions.aspx

לא ישים

9,435

12-Jul-2016

10:41

Usgdbup.sql

Usgdbup.sql

לא ישים

81,392

12-Jul-2016

10:41

V4.mas

V4.master

לא ישים

26,916

12-Jul-2016

10:41

V4.mas_mplib

V4.master

לא ישים

26,916

12-Jul-2016

10:41

Versdiff.aspx_webpagelib

Versiondiff.aspx

לא ישים

5,692

12-Jul-2016

10:41

Versions.amx

Versions.asmx

לא ישים

90

12-Jul-2016

10:41

Versions.asx

Versions.aspx

לא ישים

35,361

12-Jul-2016

10:41

Verdisco.asx

Versionsdisco.aspx

לא ישים

1,289

12-Jul-2016

10:41

Verwsdl.asx

Versionswsdl.aspx

לא ישים

9,474

12-Jul-2016

10:41

View.asx_mobile

View.aspx

לא ישים

2,424

12-Jul-2016

10:41

Viewbapp.asx

Viewbdcapplication.aspx

לא ישים

17,212

12-Jul-2016

10:41

Viewbent.asx

Viewbdcentity.aspx

לא ישים

17,275

12-Jul-2016

10:41

Vwblobi.asx

Viewbdclobsysteminstances.aspx

לא ישים

10,960

12-Jul-2016

10:41

Vwblobs.asx

Viewbdclobsystems.aspx

לא ישים

14,303

12-Jul-2016

10:41

Viewcategory.asp_blog_categories

Viewcategory.aspx

לא ישים

4,190

12-Jul-2016

10:41

Viewcategory.asp_blog_categories_14

Viewcategory.aspx

לא ישים

13,786

12-Jul-2016

10:41

Viewcmt.asx_mobile

Viewcomment.aspx

לא ישים

3,223

12-Jul-2016

10:41

Viewcomment.asp_blog_comments

Viewcomment.aspx

לא ישים

4,190

12-Jul-2016

10:41

Viewcomment.asp_blog_comments_14

Viewcomment.aspx

לא ישים

13,786

12-Jul-2016

10:41

Viewdaily.asx_mobile

Viewdaily.aspx

לא ישים

4,994

12-Jul-2016

10:41

Viewedit.asx

Viewedit.aspx

לא ישים

220,325

12-Jul-2016

10:41

Viewfilter.asx_mobile

Viewfilter.aspx

לא ישים

3,747

12-Jul-2016

10:41

Vwgrpprm.asx

Viewgrouppermissions.aspx

לא ישים

5,199

12-Jul-2016

10:41

Vwgrpprm.asx_14

Viewgrouppermissions.aspx

לא ישים

5,046

12-Jul-2016

10:41

Viewlsts.asx

Viewlsts.aspx

לא ישים

33,824

12-Jul-2016

10:41

Viewlsts.asx_14

Viewlsts.aspx

לא ישים

16,520

12-Jul-2016

10:41

Viewnew.asx

Viewnew.aspx

לא ישים

218,013

12-Jul-2016

10:41

View.asp_pages_viewpage

Viewpage.aspx

לא ישים

2,718

12-Jul-2016

10:41

Viewpage.asx_solutionslib

Viewpage.aspx

לא ישים

2,718

12-Jul-2016

10:41

Viewpost.asp_blog_posts

Viewpost.aspx

לא ישים

4,190

12-Jul-2016

10:41

Viewpost.asp_blog_posts_14

Viewpost.aspx

לא ישים

13,786

12-Jul-2016

10:41

Views.amx

Views.asmx

לא ישים

87

12-Jul-2016

10:41

Viedisco.asx

Viewsdisco.aspx

לא ישים

1,283

12-Jul-2016

10:41

Viewsdl.asx

Viewswsdl.aspx

לא ישים

25,520

12-Jul-2016

10:41

Viewtype.asx

Viewtype.aspx

לא ישים

26,314

12-Jul-2016

10:41

Vldsetng.asx

Vldsetng.aspx

לא ישים

8,912

12-Jul-2016

10:41

Vsemail.asx

Vsemail.aspx

לא ישים

8,991

12-Jul-2016

10:41

Vsgenset.asx

Vsgeneralsettings.aspx

לא ישים

52,139

12-Jul-2016

10:41

Vsmask.asx

Vsmask.aspx

לא ישים

65,273

12-Jul-2016

10:41

Vsmenu.asx

Vsmenu.aspx

לא ישים

2,059

12-Jul-2016

10:41

Vsubwebs.asx

Vsubwebs.aspx

לא ישים

6,028

12-Jul-2016

10:41

Vsxms.asx

Vsxms.aspx

לא ישים

8,803

12-Jul-2016

10:41

Waview.asx_mobile

Waview.aspx

לא ישים

2,986

12-Jul-2016

10:41

Appmngweb.config

Web.config

לא ישים

2,641

12-Jul-2016

10:41

Bdcserviceweb.config

Web.config

לא ישים

3,156

12-Jul-2016

10:41

Securitytokenconfig

Web.config

לא ישים

6,235

12-Jul-2016

10:41

Subscriptionsettingsserviceconfig

Web.config

לא ישים

2,647

12-Jul-2016

10:41

Topologyserviceconfig

Web.config

לא ישים

1,604

12-Jul-2016

10:41

Usercodeweb.cfg

Web.config

לא ישים

1,002

12-Jul-2016

10:41

Web.cfg

Web.config

לא ישים

63,069

12-Jul-2016

10:41

Web.cfg_forms

Web.config

לא ישים

216

12-Jul-2016

10:41

Web.cfg_mobile

Web.config

לא ישים

10,909

12-Jul-2016

10:41

Web.cfg_multilogin

Web.config

לא ישים

216

12-Jul-2016

10:41

Web.cfg_trust

Web.config

לא ישים

2,190

12-Jul-2016

10:41

Web.cfg_windows

Web.config

לא ישים

214

12-Jul-2016

10:41

Weblist.asx

Webapplicationlist.aspx

לא ישים

5,468

12-Jul-2016

10:41

Webapps.asx

Webapplications.aspx

לא ישים

5,350

12-Jul-2016

10:41

Webdeltd.asx

Webdeleted.aspx

לא ישים

1,500

12-Jul-2016

10:41

View.asp_pages_webfldr

Webfldr.aspx

לא ישים

2,521

12-Jul-2016

10:41

Webfldr.aspx_piclib

Webfldr.aspx

לא ישים

2,521

12-Jul-2016

10:41

Wppicker.asx

Webpartgallerypickerpage.aspx

לא ישים

7,202

12-Jul-2016

10:41

Wppages.amx

Webpartpages.asmx

לא ישים

186

12-Jul-2016

10:41

Wppdisco.asx

Webpartpagesdisco.aspx

לא ישים

1,315

12-Jul-2016

10:41

Wppwsdl.asx

Webpartpageswsdl.aspx

לא ישים

56,408

12-Jul-2016

10:41

Webs.amx

Webs.asmx

לא ישים

86

12-Jul-2016

10:41

Webdisco.asx

Websdisco.aspx

לא ישים

1,281

12-Jul-2016

10:41

Webwsdl.asx

Webswsdl.aspx

לא ישים

41,302

12-Jul-2016

10:41

Wfform.js

Wfformtemplates.js

לא ישים

5,024

12-Jul-2016

10:41

Wfstart.asx

Wfstart.aspx

לא ישים

202

12-Jul-2016

10:41

Whatsnew.dwp_gbwwebparts

Whatsnew.dwp

לא ישים

448

12-Jul-2016

10:41

Whereabouts.dwp_gbwwebparts

Whereabouts.dwp

לא ישים

445

12-Jul-2016

10:41

Wikiredr.aspx

Wikiredirect.aspx

לא ישים

1,123

12-Jul-2016

10:41

Wintokcachesvc

Windowstokencache.svc

לא ישים

395

12-Jul-2016

10:41

Wkpstd.asx_wiki

Wkpstd.aspx

לא ישים

3,356

12-Jul-2016

10:41

Wopi.ashx

Wopi.ashx

לא ישים

86

12-Jul-2016

10:41

Wopiframe.asx

Wopiframe.aspx

לא ישים

1,968

12-Jul-2016

10:41

Wopiframe.asx_14

Wopiframe.aspx

לא ישים

1,968

12-Jul-2016

10:41

Wopiframe2.asx

Wopiframe2.aspx

לא ישים

1,957

12-Jul-2016

10:41

Wopiframe2.asx_14

Wopiframe2.aspx

לא ישים

1,957

12-Jul-2016

10:41

Workflow.asx

Workflow.aspx

לא ישים

25,914

12-Jul-2016

10:41

Wfadmin.asx

Workflowadmin.aspx

לא ישים

6,741

12-Jul-2016

10:41

Workflowtaskpane.aspx

Workflowtaskpane.aspx

לא ישים

1,180

12-Jul-2016

10:41

Wftimer.asx

Workflowtimer.aspx

לא ישים

5,101

12-Jul-2016

10:41

Workspce.asx

Workspce.aspx

לא ישים

8,290

12-Jul-2016

10:41

Wpadder.debug.js

Wpadder.debug.js

לא ישים

47,522

12-Jul-2016

10:41

Wpadder.js

Wpadder.js

לא ישים

29,670

12-Jul-2016

10:41

Wpcm.debug.js

Wpcm.debug.js

לא ישים

6,894

12-Jul-2016

10:41

Wpcm.js

Wpcm.js

לא ישים

3,509

12-Jul-2016

10:41

Wpeula.asx

Wpeula.aspx

לא ישים

5,740

12-Jul-2016

10:41

Wpprevw.asx

Wpprevw.aspx

לא ישים

4,943

12-Jul-2016

10:41

Wpribbon.asx

Wpribbon.aspx

לא ישים

761

12-Jul-2016

10:41

Wrksetng.aspx

Wrksetng.aspx

לא ישים

15,843

12-Jul-2016

10:41

Wrkstat.aspx

Wrkstat.aspx

לא ישים

27,940

12-Jul-2016

10:41

Wsauplod.asx

Wsaupload.ashx

לא ישים

198

12-Jul-2016

10:41

Wsdisco.asx

Wsdisco.aspx

לא ישים

1,806

12-Jul-2016

10:41

Wss.rsx

Wss.resx

לא ישים

723,625

12-Jul-2016

10:41

Wssmedtr.cfg

Wss_mediumtrust.config

לא ישים

13,782

12-Jul-2016

10:41

Wssmintr.cfg

Wss_minimaltrust.config

לא ישים

9,149

12-Jul-2016

10:41

Usercode.cfg

Wss_usercode.config

לא ישים

5,855

12-Jul-2016

10:41

Proxy.asx

Wssproxy.aspx

לא ישים

1,448

12-Jul-2016

10:41

Wss.searchpowershell.types.ps1xml

Wsssearchpowershell.types.ps1xml

לא ישים

10,901

12-Jul-2016

10:41

Wsssetup.dll

Wsssetup.dll

15.0.4847.1000

10,387,664

12-Jul-2016

10:41

Traceman.exe

Wsstracing.exe

15.0.4569.1501

115,904

12-Jul-2016

10:40

Wswsdl.asx

Wswsdl.aspx

לא ישים

1,904

12-Jul-2016

10:41

Xtp.debug.js

Xtp.debug.js

לא ישים

2,979

12-Jul-2016

10:41

Xtp.js

Xtp.js

לא ישים

1,491

12-Jul-2016

10:41

Zoombldr.asx

Zoombldr.aspx

לא ישים

12,801

12-Jul-2016

10:41


זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft insider

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלכם?

תודה על המשוב!

×