ICMS SPED כספים/IPI - גירסה חדשה של פריסת 010 1.09 זמינה עבור גירסת Microsoft Dynamics AX 2012 R3 ברזילאית

תבנית: תבנית תיקון חם AX

הפניות

באג #: 3725943 (DAXSE)

מאמר זה חל על Microsoft Dynamics AX עבור אזור ברזיל (br).

תכונה זו תקניות מעדכן את הגירסה פריסה של SPED כספים ICMS/IPI 010-1.09 לגירסת Microsoft Dynamics AX 2012 R3 ברזילאית.

השינויים מתוארות להלן:

  • עדכון הרשומה 0000 עם הגירסה החדשה 010.

  • רשומות חדשות ש-c101 נכלל בבלוק C100 כשיש מודל מסמכים כספים 55 ICMS DIFAL מס תנועות.

  • רשומות חדשות K001 ו- K990 כלולים כחלק הפריסה החדשה. עם זאת, אחרים הרשומות הקשורות (childs) אינם נכללים, מאז היה לדחות את הדרישה כדי 2017.

פריסה זו אינה כוללת את הדור של רשומות E300 ו- childs קרובים שלהם. יש ליצור רשומות אלה מ- PVA להפיק יישום ממשלתיים על-ידי שימוש באפשרות הערכת מס.

פעם אחת KB מוחל, התצורה של הצהרת מס SPED כספים יש לעדכן לגירסה 1.09.

ספרי חשבונאות, נווט > ההתקנה > מס פרמטרים משפטי > SPED כספים > כיוונון הפרמטרים > פתח > לשנות את הגירסה פריסה 1.09.

פתרון

השינויים התיקון החם להפוך תכונה זו לזמינה.


מידע על תיקונים חמים

תיקון חם נתמך זמין מ-Microsoft. ישנו סעיף "הורדת תיקון חם זמינה" בראש מאמר Knowledge Base. אם אתה נתקל של הורדת בעיה, התקנת תיקון חם זה, או שאלות אחרות תמיכה טכנית, פנה אל השותף שלך או, אם שנרשמו בתוכנית תמיכה ישירות ב- Microsoft, באפשרותך לפנות לתמיכה הטכנית עבור Microsoft Dynamics וליצור בקשת תמיכה חדשה. לשם כך, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspxתוכל גם לפנות לתמיכה הטכנית עבור Microsoft Dynamics באמצעות הטלפון באמצעות קישורים אלה עבור מספרי טלפון ספציפיים של המדינה. לשם כך, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

שותפים

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contactsלקוחות

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htmבמקרים מיוחדים, שהצגת עבור שיחות עשויים לבטל אם מומחה תמיכה טכנית עבור Microsoft Dynamics ומוצרים קשורים יקבע שעדכון ספציפי יפתור את הבעיה. דמי התמיכה המקובלים יחולו על כל נוספים שאלות וסוגיות תמיכה אשר אינן מצריכות העדכון הספציפי האמור.


בסעיף 'פתרון הבעיה' מציין אם תיקון חם זה זמין כתיקון חם או ב- service pack העדכני ביותר. למטרות השוואה ובדיקה, התיקון החם המקורי זמין באתר האינטרנט של http://hotfix .

מידע על ההתקנה

אם יש לך התאמות אישיות עבור אחת או יותר מהשיטות או הטבלאות המושפעות על-ידי תיקון חם זה, עליך להחיל שינויים אלה בסביבת מחשב לפני החלת את התיקון החם בסביבת ייצור.
לקבלת מידע נוסף אודות אופן התקנת תיקון חם זה, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:

893082 כיצד להתקין תיקון חם של Microsoft Dynamics AX

דרישות מוקדמות

עליך להגדיר אחד מהמוצרים הבאים מותקנים כדי להחיל תיקון חם זה:

  • Microsoft Dynamics AX 2012 R3

דרישת הפעלה מחדש

עליך להפעיל מחדש את שירות שרת אובייקטי היישומים (AOS) לאחר החלת התיקון החם.

פרטי קובץ

הגירסה העולמית של תיקון חם זה כוללת את תכונות הקובץ (או תכונות קובץ מתקדמות יותר) המפורטות בטבלה הבאה. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). כשמציגים את פרטי הקובץ, היא מומרת לזמן המקומי. כדי לברר את הפרש השעות בין זמן UTC לזמן המקומי, השתמש בכרטיסייה אזור זמן בפריט ' תאריך ושעה ' בלוח הבקרה.

Microsoft Dynamics AX 2012 R3

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Aximpactanalysis.exe

לא ישים

62,136

05-Feb-2016

09:30

x86

Axupdate.exe

לא ישים

62,120

05-Feb-2016

09:30

x86

Dynamicsax2012r3-kb3140756-syplabels.axmodel

6.3.3000.1432

14,228,952

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4308011.axmodel

6.3.164.784

25,536

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4309332.axmodel

6.3.164.696

39,872

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4311164.axmodel

6.3.164.739

80,832

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4311167.axmodel

6.3.164.865

13,760

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4311373.axmodel

6.3.164.926

81,856

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4312758.axmodel

6.3.164.829

13,760

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4313209.axmodel

6.3.164.870

35,776

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4316197.axmodel

6.3.164.844

21,952

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4317434.axmodel

6.3.164.856

114,624

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4318420.axmodel

6.3.164.744

23,488

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4321180.axmodel

6.3.164.743

98,240

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4321243.axmodel

6.3.164.869

153,536

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4321598.axmodel

6.3.164.776

30,656

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4326891.axmodel

6.3.164.877

17,856

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4327038.axmodel

6.3.164.880

17,856

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4327065.axmodel

6.3.164.929

1,273,280

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4327104.axmodel

6.3.164.843

30,144

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4328634.axmodel

6.3.164.883

16,832

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4332639.axmodel

6.3.164.960

18,880

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4332773.axmodel

6.3.164.920

14,272

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4332801.axmodel

6.3.164.760

17,344

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4333709.axmodel

6.3.164.750

124,352

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4333719.axmodel

6.3.164.918

16,832

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4335796.axmodel

6.3.164.824

62,912

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4335981.axmodel

6.3.164.917

16,832

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4336487.axmodel

6.3.164.838

85,952

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4336741.axmodel

6.3.164.979

98,752

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4337045.axmodel

6.3.164.826

15,808

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4337459.axmodel

6.3.164.764

17,856

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4338823.axmodel

6.3.164.840

16,832

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4340078.axmodel

6.3.164.799

83,904

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4340538.axmodel

6.3.164.912

20,416

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4341202.axmodel

6.3.164.910

154,048

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4350544.axmodel

6.3.164.906

15,808

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4350684.axmodel

6.3.164.904

154,048

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4350787.axmodel

6.3.164.902

13,248

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4350830.axmodel

6.3.164.899

14,272

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4353217.axmodel

6.3.164.966

32,192

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4353295.axmodel

6.3.164.934

13,760

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4353589.axmodel

6.3.164.939

173,504

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4354809.axmodel

6.3.164.967

19,392

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4356568.axmodel

6.3.164.1043

15,296

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4360270.axmodel

6.3.164.1031

15,296

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4360819.axmodel

6.3.164.998

15,808

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4361149.axmodel

6.3.164.1328

185,792

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4361870.axmodel

6.3.164.1351

14,272

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4362549.axmodel

6.3.164.1034

13,248

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4362624.axmodel

6.3.164.1022

30,144

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4362734.axmodel

6.3.164.1019

13,248

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4362833.axmodel

6.3.164.1016

13,248

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4362853.axmodel

6.3.164.1018

19,904

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4362986.axmodel

6.3.164.1015

17,344

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4363082.axmodel

6.3.164.1027

22,464

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4363111.axmodel

6.3.164.1021

32,192

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4368516.axmodel

6.3.164.1075

40,384

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4368612.axmodel

6.3.164.1111

84,928

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4368725.axmodel

6.3.164.1056

154,048

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4368745.axmodel

6.3.164.1087

20,928

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4368857.axmodel

6.3.164.1088

110,528

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4369335.axmodel

6.3.164.1089

15,808

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4369618.axmodel

6.3.164.1273

14,784

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4369635.axmodel

6.3.164.1091

14,272

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4369729.axmodel

6.3.164.1077

14,784

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4370348.axmodel

6.3.164.1131

1,809,344

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4370508.axmodel

6.3.164.1097

40,384

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4371065.axmodel

6.3.164.1113

25,024

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4371254.axmodel

6.3.164.1115

15,296

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4371381.axmodel

6.3.164.1136

26,048

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4371427.axmodel

6.3.164.1137

20,416

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4371446.axmodel

6.3.164.1110

21,952

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4371447.axmodel

6.3.164.1138

107,968

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4374889.axmodel

6.3.164.1140

29,632

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4375485.axmodel

6.3.164.1141

86,464

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4375691.axmodel

6.3.164.1142

91,584

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4376636.axmodel

6.3.164.1164

53,184

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4377442.axmodel

6.3.164.1166

19,904

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4378387.axmodel

6.3.164.1194

205,760

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4380245.axmodel

6.3.164.1196

28,608

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4381916.axmodel

6.3.164.1198

219,072

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4382445.axmodel

6.3.164.1201

14,784

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4382581.axmodel

6.3.164.1199

13,248

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4383461.axmodel

6.3.164.1202

29,120

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4385317.axmodel

6.3.164.1219

30,144

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4385326.axmodel

6.3.164.1220

13,760

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4386445.axmodel

6.3.164.1227

33,216

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4387743.axmodel

6.3.164.1233

80,832

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4395594.axmodel

6.3.164.1261

13,248

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4396219.axmodel

6.3.164.1265

16,832

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4398457.axmodel

6.3.164.1283

154,048

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4399239.axmodel

6.3.164.1284

14,272

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4400976.axmodel

6.3.164.1301

16,320

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4401632.axmodel

6.3.164.1310

20,416

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4401898.axmodel

6.3.164.1303

18,368

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4402188.axmodel

6.3.164.1309

132,544

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4407206.axmodel

6.3.164.1335

17,856

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4408716.axmodel

6.3.164.1342

17,856

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4409292.axmodel

6.3.164.1341

154,048

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4409722.axmodel

6.3.164.1343

18,368

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4409889.axmodel

6.3.164.1375

13,248

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4410004.axmodel

6.3.164.1347

14,784

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4410277.axmodel

6.3.164.1348

154,048

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4410284.axmodel

6.3.164.1349

13,248

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4410327.axmodel

6.3.164.1350

13,248

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4410831.axmodel

6.3.164.1366

27,072

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4410945.axmodel

6.3.164.1360

23,488

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4410998.axmodel

6.3.164.1374

34,752

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4411159.axmodel

6.3.164.1376

30,656

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4412185.axmodel

6.3.164.1377

21,952

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4412413.axmodel

6.3.164.1373

13,248

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4412627.axmodel

6.3.164.1378

13,248

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4412723.axmodel

6.3.164.1379

104,384

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4414434.axmodel

6.3.164.1398

17,344

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4414632.axmodel

6.3.164.1397

13,760

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4414760.axmodel

6.3.164.1399

22,976

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4415036.axmodel

6.3.164.1406

42,944

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4415225.axmodel

6.3.164.1405

25,024

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4415604.axmodel

6.3.164.1407

19,904

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4417503.axmodel

6.3.164.1418

40,384

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4418164.axmodel

6.3.164.1450

99,264

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4420407.axmodel

6.3.164.1454

73,664

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4420571.axmodel

6.3.164.1431

391,616

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4421551.axmodel

6.3.164.1441

99,264

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4423434.axmodel

6.3.164.1457

25,024

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4423649.axmodel

6.3.164.1462

13,760

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4423918.axmodel

6.3.164.1455

14,272

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4426063.axmodel

6.3.164.1460

50,624

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4426092.axmodel

6.3.164.1464

13,760

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4427604.axmodel

6.3.164.1481

14,272

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4428124.axmodel

6.3.164.1475

13,248

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4428322.axmodel

6.3.164.1479

83,904

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4428505.axmodel

6.3.164.1480

80,320

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4430824.axmodel

6.3.164.1493

16,832

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4430975.axmodel

6.3.164.1494

154,560

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4431802.axmodel

6.3.164.1500

13,248

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4432140.axmodel

6.3.164.1503

17,856

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4432148.axmodel

6.3.164.1502

13,760

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4432168.axmodel

6.3.164.1510

110,016

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4434120.axmodel

6.3.164.1523

22,976

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4435908.axmodel

6.3.164.1572

33,728

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4438053.axmodel

6.3.164.1538

20,928

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4439081.axmodel

6.3.164.1544

87,488

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4441572.axmodel

6.3.164.1553

18,368

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4441685.axmodel

6.3.164.1555

154,560

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4441761.axmodel

6.3.164.1560

13,248

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4441918.axmodel

6.3.164.1563

15,808

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4441990.axmodel

6.3.164.1564

16,320

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4442938.axmodel

6.3.164.1566

154,560

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4443210.axmodel

6.3.164.1568

134,080

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4444940.axmodel

6.3.164.1822

14,272

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4445524.axmodel

6.3.164.1587

154,560

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4447085.axmodel

6.3.164.1681

14,784

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4447268.axmodel

6.3.164.1612

14,784

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4447747.axmodel

6.3.164.1623

14,784

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4447829.axmodel

6.3.164.1625

23,488

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4448105.axmodel

6.3.164.1632

17,856

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4448149.axmodel

6.3.164.1636

17,856

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4448713.axmodel

6.3.164.1640

14,272

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4448893.axmodel

6.3.164.1645

14,272

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4448906.axmodel

6.3.164.1643

154,560

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4449060.axmodel

6.3.164.1647

15,296

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4451512.axmodel

6.3.164.1659

18,880

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4451879.axmodel

6.3.164.1663

18,880

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4452391.axmodel

6.3.164.1666

36,288

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4452690.axmodel

6.3.164.1672

17,856

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4453407.axmodel

6.3.164.1728

15,296

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4453475.axmodel

6.3.164.1707

13,248

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4453731.axmodel

6.3.164.1731

290,752

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4453848.axmodel

6.3.164.1755

16,832

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4455222.axmodel

6.3.164.1743

13,760

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4455868.axmodel

6.3.164.1747

40,896

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4455926.axmodel

6.3.164.1748

14,272

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4456209.axmodel

6.3.164.1753

24,512

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4456761.axmodel

6.3.164.1757

56,768

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4456995.axmodel

6.3.164.1842

123,328

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4457399.axmodel

6.3.164.1764

19,392

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4457533.axmodel

6.3.164.1768

14,272

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4458782.axmodel

6.3.164.1776

14,784

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4459129.axmodel

6.3.164.1787

21,952

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4459180.axmodel

6.3.164.1792

14,784

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4459310.axmodel

6.3.164.1798

15,808

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4459467.axmodel

6.3.164.1808

14,272

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4459601.axmodel

6.3.164.1815

22,976

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4459622.axmodel

6.3.164.1816

18,880

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4460732.axmodel

6.3.164.1828

26,048

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4461330.axmodel

6.3.164.1837

16,832

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4461898.axmodel

6.3.164.1851

15,296

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4461988.axmodel

6.3.164.1856

447,936

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4464944.axmodel

6.3.164.1878

27,584

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4466613.axmodel

6.3.164.1892

14,272

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4466894.axmodel

6.3.164.1899

15,808

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4467043.axmodel

6.3.164.1902

14,784

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4467052.axmodel

6.3.164.1903

51,648

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4467215.axmodel

6.3.164.1906

13,760

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4467344.axmodel

6.3.164.1912

15,808

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4470438.axmodel

6.3.164.1928

53,184

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4470991.axmodel

6.3.164.1938

51,648

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4470992.axmodel

6.3.164.1939

17,344

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4471102.axmodel

6.3.164.1941

15,296

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4471176.axmodel

6.3.164.1944

14,784

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4471445.axmodel

6.3.164.1952

20,928

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4471910.axmodel

6.3.164.1956

18,368

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4472213.axmodel

6.3.164.1958

21,952

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4472354.axmodel

6.3.164.2003

43,968

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4472978.axmodel

6.3.164.1990

17,856

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4473495.axmodel

6.3.164.2011

17,856

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4475836.axmodel

6.3.164.2010

13,760

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4478503.axmodel

6.3.164.2092

17,344

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4478663.axmodel

6.3.164.2095

14,272

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4481768.axmodel

6.3.164.2032

14,784

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4481800.axmodel

6.3.164.2034

13,248

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4482896.axmodel

6.3.164.2056

29,632

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4483228.axmodel

6.3.164.2063

15,296

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4483244.axmodel

6.3.164.2064

15,296

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4483313.axmodel

6.3.164.2067

14,272

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4483525.axmodel

6.3.164.2071

14,784

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4483543.axmodel

6.3.164.2073

13,760

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4483549.axmodel

6.3.164.2075

18,368

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4483950.axmodel

6.3.164.2088

14,784

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4483964.axmodel

6.3.164.2093

17,856

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4483993.axmodel

6.3.164.2097

15,296

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4484128.axmodel

6.3.164.2100

19,392

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4484283.axmodel

6.3.164.2102

22,464

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4486801.axmodel

6.3.164.2109

14,272

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4486823.axmodel

6.3.164.2111

14,272

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4487037.axmodel

6.3.164.2113

29,120

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4487051.axmodel

6.3.164.2114

19,904

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4487108.axmodel

6.3.164.2116

16,832

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4487118.axmodel

6.3.164.2117

14,784

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4487260.axmodel

6.3.164.2120

22,976

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4489307.axmodel

6.3.164.2128

16,832

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4489386.axmodel

6.3.164.2130

18,880

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4489496.axmodel

6.3.164.2132

39,360

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4489630.axmodel

6.3.164.2135

20,416

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4489716.axmodel

6.3.164.2140

70,592

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4489737.axmodel

6.3.164.2141

22,976

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4489957.axmodel

6.3.164.2144

1,196,480

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4490586.axmodel

6.3.164.2153

33,728

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4490840.axmodel

6.3.164.2159

15,296

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4491338.axmodel

6.3.164.2165

15,296

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4492048.axmodel

6.3.164.2171

13,760

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4492066.axmodel

6.3.164.2173

84,416

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4493208.axmodel

6.3.164.2182

17,856

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4493795.axmodel

6.3.164.2192

16,832

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4494171.axmodel

6.3.164.2197

16,320

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4494433.axmodel

6.3.164.2200

14,272

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4494885.axmodel

6.3.164.2203

155,072

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4494937.axmodel

6.3.164.2204

16,320

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4495009.axmodel

6.3.164.2208

31,168

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4495371.axmodel

6.3.164.2252

34,240

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4495434.axmodel

6.3.164.2256

32,192

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4495622.axmodel

6.3.164.2258

23,488

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4495719.axmodel

6.3.164.2259

40,896

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4495973.axmodel

6.3.164.2224

13,760

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4496232.axmodel

6.3.164.2228

94,144

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4496354.axmodel

6.3.164.2230

136,128

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4498954.axmodel

6.3.164.2248

14,784

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4499182.axmodel

6.3.164.2261

69,056

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4499483.axmodel

6.3.164.2267

18,368

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4499605.axmodel

6.3.164.2268

22,976

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4499819.axmodel

6.3.164.2269

16,320

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4499953.axmodel

6.3.164.2270

20,416

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4500703.axmodel

6.3.164.2285

35,776

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4501477.axmodel

6.3.164.2294

17,344

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4502256.axmodel

6.3.164.2335

57,280

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4503434.axmodel

6.3.164.2314

28,608

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4507018.axmodel

6.3.164.2320

17,344

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4507110.axmodel

6.3.164.2321

15,808

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4507365.axmodel

6.3.164.2332

56,768

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4507371.axmodel

6.3.164.2364

84,416

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4507387.axmodel

6.3.164.2329

72,128

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4507945.axmodel

6.3.164.2338

14,272

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4508072.axmodel

6.3.164.2341

13,760

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4508232.axmodel

6.3.164.2386

17,344

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4508511.axmodel

6.3.164.2352

85,952

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4508695.axmodel

6.3.164.2366

30,144

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4510069.axmodel

6.3.164.2368

19,904

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4510289.axmodel

6.3.164.2370

17,856

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4510639.axmodel

6.3.164.2374

16,320

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4510845.axmodel

6.3.164.2376

21,952

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4510984.axmodel

6.3.164.2381

16,832

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4511871.axmodel

6.3.164.2389

41,408

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4512286.axmodel

6.3.164.2392

15,808

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4514136.axmodel

6.3.164.2405

162,240

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4514188.axmodel

6.3.164.2406

78,784

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4514539.axmodel

6.3.164.2408

155,072

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4514687.axmodel

6.3.164.2409

16,832

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4515606.axmodel

6.3.164.2410

16,832

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4517604.axmodel

6.3.164.2416

53,696

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4518815.axmodel

6.3.164.2429

13,760

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4519282.axmodel

6.3.164.2432

14,784

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4519494.axmodel

6.3.164.2434

27,584

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4519974.axmodel

6.3.164.2435

22,976

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4520154.axmodel

6.3.164.2436

55,232

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4522852.axmodel

6.3.164.2445

16,320

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4522941.axmodel

6.3.164.2447

17,856

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4523046.axmodel

6.3.164.2450

15,808

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4523230.axmodel

6.3.164.2452

18,368

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4524288.axmodel

6.3.164.2466

155,072

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4524330.axmodel

6.3.164.2467

16,320

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4524720.axmodel

6.3.164.2470

17,856

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4525836.axmodel

6.3.164.2482

28,608

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4525839.axmodel

6.3.164.2483

15,296

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4526290.axmodel

6.3.164.2487

17,344

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4527428.axmodel

6.3.164.2493

14,784

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4528438.axmodel

6.3.164.2497

14,272

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4528712.axmodel

6.3.164.2499

14,784

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4528790.axmodel

6.3.164.2501

15,296

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4528840.axmodel

6.3.164.2502

31,680

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4529286.axmodel

6.3.164.2507

15,296

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4529540.axmodel

6.3.164.2509

14,272

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4531095.axmodel

6.3.164.2516

47,040

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4531134.axmodel

6.3.164.2517

14,272

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4532347.axmodel

6.3.164.2529

16,320

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4533485.axmodel

6.3.164.2537

14,784

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4533618.axmodel

6.3.164.2539

33,216

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4537744.axmodel

6.3.164.2552

127,424

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4537928.axmodel

6.3.164.2553

25,024

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4537980.axmodel

6.3.164.2554

26,048

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4538421.axmodel

6.3.164.2557

22,976

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4539435.axmodel

6.3.164.2570

119,232

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4539539.axmodel

6.3.164.2571

17,344

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4539556.axmodel

6.3.164.2613

61,888

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4539557.axmodel

6.3.164.2620

14,272

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4539562.axmodel

6.3.164.2619

1,149,888

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4539566.axmodel

6.3.164.2626

14,272

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4539568.axmodel

6.3.164.2628

17,344

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4539569.axmodel

6.3.164.2629

30,144

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4540571.axmodel

6.3.164.2631

52,160

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4540572.axmodel

6.3.164.2632

14,272

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4540574.axmodel

6.3.164.2638

59,328

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4541575.axmodel

6.3.164.2642

19,904

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4541577.axmodel

6.3.164.2645

422,336

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4542577.axmodel

6.3.164.2651

21,440

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4542580.axmodel

6.3.164.2655

17,344

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4542582.axmodel

6.3.164.2662

14,272

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4542586.axmodel

6.3.164.2669

14,784

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4542587.axmodel

6.3.164.2670

53,184

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4542589.axmodel

6.3.164.2674

134,080

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4542590.axmodel

6.3.164.2674

17,344

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4542595.axmodel

6.3.164.2687

82,880

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4542596.axmodel

6.3.164.2687

13,248

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4542604.axmodel

6.3.164.2700

15,808

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4542608.axmodel

6.3.164.2705

14,272

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4542611.axmodel

6.3.164.2709

14,272

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4542615.axmodel

6.3.164.2714

22,976

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4542616.axmodel

6.3.164.2715

15,296

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543614.axmodel

6.3.164.2723

22,464

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543619.axmodel

6.3.164.2740

92,608

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543620.axmodel

6.3.164.2735

25,536

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543621.axmodel

6.3.164.2736

16,320

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543624.axmodel

6.3.164.2741

15,296

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543631.axmodel

6.3.164.2748

15,296

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543632.axmodel

6.3.164.2749

13,248

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543634.axmodel

6.3.164.2751

13,248

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543635.axmodel

6.3.164.2752

15,296

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543637.axmodel

6.3.164.2756

15,296

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543645.axmodel

6.3.164.2768

17,856

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543650.axmodel

6.3.164.2771

15,808

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543652.axmodel

6.3.164.2773

22,976

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543654.axmodel

6.3.164.2775

14,784

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543658.axmodel

6.3.164.2778

18,368

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543662.axmodel

6.3.164.2781

20,416

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543668.axmodel

6.3.164.2788

17,856

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543670.axmodel

6.3.164.2790

17,344

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543671.axmodel

6.3.164.2791

27,072

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543672.axmodel

6.3.164.2792

17,344

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543674.axmodel

6.3.164.2794

13,760

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543676.axmodel

6.3.164.2796

16,832

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543677.axmodel

6.3.164.2797

16,832

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543681.axmodel

6.3.164.2808

17,856

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543683.axmodel

6.3.164.2810

14,784

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543689.axmodel

6.3.164.2860

13,760

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543690.axmodel

6.3.164.2818

14,272

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543691.axmodel

6.3.164.2820

15,296

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543694.axmodel

6.3.164.2823

20,416

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543695.axmodel

6.3.164.2824

17,344

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543704.axmodel

6.3.164.2838

19,904

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543705.axmodel

6.3.164.2839

20,928

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543706.axmodel

6.3.164.2841

29,120

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543717.axmodel

6.3.164.2854

24,000

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543718.axmodel

6.3.164.2855

14,784

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543719.axmodel

6.3.164.2872

54,720

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543720.axmodel

6.3.164.2872

13,248

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543722.axmodel

6.3.164.2858

84,416

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543729.axmodel

6.3.164.2868

19,904

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543730.axmodel

6.3.164.2869

33,728

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543731.axmodel

6.3.164.2869

13,248

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543732.axmodel

6.3.164.2870

15,808

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543737.axmodel

6.3.164.2877

63,936

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543739.axmodel

6.3.164.2879

14,784

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543740.axmodel

6.3.164.2881

14,784

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543743.axmodel

6.3.164.2883

13,760

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543746.axmodel

6.3.164.2886

18,880

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543751.axmodel

6.3.164.2896

66,496

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543752.axmodel

6.3.164.2897

52,160

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543753.axmodel

6.3.164.2898

15,296

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543755.axmodel

6.3.164.2900

16,320

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543757.axmodel

6.3.164.2902

16,832

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543760.axmodel

6.3.164.2905

14,784

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543767.axmodel

6.3.164.2912

13,248

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543769.axmodel

6.3.164.2914

18,368

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543775.axmodel

6.3.164.2923

16,320

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543776.axmodel

6.3.164.2924

16,832

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543777.axmodel

6.3.164.2925

47,552

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543778.axmodel

6.3.164.2926

17,856

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543781.axmodel

6.3.164.2929

26,048

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543783.axmodel

6.3.164.2930

14,272

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543785.axmodel

6.3.164.2933

14,272

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543789.axmodel

6.3.164.2937

19,904

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543790.axmodel

6.3.164.2938

13,760

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543799.axmodel

6.3.164.2949

17,856

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543808.axmodel

6.3.164.2958

439,232

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543810.axmodel

6.3.164.2960

28,096

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543817.axmodel

6.3.164.2969

16,320

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543823.axmodel

6.3.164.2976

42,944

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543831.axmodel

6.3.164.2988

17,344

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543836.axmodel

6.3.164.2996

15,296

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543841.axmodel

6.3.164.3002

19,392

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543843.axmodel

6.3.164.3005

1,157,568

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543844.axmodel

6.3.164.3006

16,320

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543846.axmodel

6.3.164.3008

15,808

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543849.axmodel

6.3.164.3012

26,048

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543855.axmodel

6.3.164.3020

15,808

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543857.axmodel

6.3.164.3339

16,320

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543859.axmodel

6.3.164.3024

17,856

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543873.axmodel

6.3.164.3040

22,976

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543877.axmodel

6.3.164.3045

14,784

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543884.axmodel

6.3.164.3051

30,144

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543885.axmodel

6.3.164.3051

13,248

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543887.axmodel

6.3.164.3053

15,296

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543888.axmodel

6.3.164.3054

19,392

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543893.axmodel

6.3.164.3058

22,464

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543896.axmodel

6.3.164.3062

15,296

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543899.axmodel

6.3.164.3065

20,928

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543901.axmodel

6.3.164.3067

16,832

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543905.axmodel

6.3.164.3071

21,952

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543909.axmodel

6.3.164.3076

155,072

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543911.axmodel

6.3.164.3078

19,392

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543912.axmodel

6.3.164.3079

18,880

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543914.axmodel

6.3.164.3082

15,808

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543917.axmodel

6.3.164.3092

14,272

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543925.axmodel

6.3.164.3103

79,808

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543926.axmodel

6.3.164.3105

27,072

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543927.axmodel

6.3.164.3106

13,760

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543928.axmodel

6.3.164.3107

14,784

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4543929.axmodel

6.3.164.3109

27,584

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4544932.axmodel

6.3.164.3113

31,168

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4544933.axmodel

6.3.164.3114

14,272

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4544938.axmodel

6.3.164.3118

3,475,904

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4544940.axmodel

6.3.164.3124

21,440

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4544941.axmodel

6.3.164.3125

13,760

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4544942.axmodel

6.3.164.3126

22,464

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4544943.axmodel

6.3.164.3127

15,808

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4544946.axmodel

6.3.164.3130

18,880

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4544947.axmodel

6.3.164.3131

13,760

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4544948.axmodel

6.3.164.3132

15,808

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4544949.axmodel

6.3.164.3133

14,784

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4544950.axmodel

6.3.164.3135

30,144

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4544955.axmodel

6.3.164.3142

18,368

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4544958.axmodel

6.3.164.3145

16,320

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4544961.axmodel

6.3.164.3148

13,760

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4544963.axmodel

6.3.164.3150

14,272

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4544964.axmodel

6.3.164.3152

18,368

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4544971.axmodel

6.3.164.3161

1,054,144

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4544972.axmodel

6.3.164.3162

87,488

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4544973.axmodel

6.3.164.3166

32,192

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4544975.axmodel

6.3.164.3164

26,048

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4544977.axmodel

6.3.164.3167

21,952

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4544978.axmodel

6.3.164.3169

22,464

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4544980.axmodel

6.3.164.3171

17,344

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4544992.axmodel

6.3.164.3185

15,808

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4544999.axmodel

6.3.164.3195

25,536

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4545000.axmodel

6.3.164.3196

26,048

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4545002.axmodel

6.3.164.3199

55,744

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4545003.axmodel

6.3.164.3199

18,880

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4545004.axmodel

6.3.164.3203

21,952

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4545005.axmodel

6.3.164.3203

13,248

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4545007.axmodel

6.3.164.3206

13,760

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4545011.axmodel

6.3.164.3216

14,272

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4545012.axmodel

6.3.164.3218

17,344

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4545020.axmodel

6.3.164.3226

18,880

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4545021.axmodel

6.3.164.3227

18,368

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4545022.axmodel

6.3.164.3228

13,248

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4545023.axmodel

6.3.164.3228

81,856

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4545026.axmodel

6.3.164.3233

29,120

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4545029.axmodel

6.3.164.3236

15,296

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4545034.axmodel

6.3.164.3244

36,800

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4545036.axmodel

6.3.164.3248

22,464

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4545040.axmodel

6.3.164.3254

17,344

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4545041.axmodel

6.3.164.3256

18,368

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4545043.axmodel

6.3.164.3258

15,296

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4545045.axmodel

6.3.164.3260

14,784

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4545050.axmodel

6.3.164.3266

26,048

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4545055.axmodel

6.3.164.3276

14,272

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4545056.axmodel

6.3.164.3277

21,440

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4545057.axmodel

6.3.164.3279

32,704

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546053.axmodel

6.3.164.3281

26,048

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546055.axmodel

6.3.164.3285

50,112

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546061.axmodel

6.3.164.3297

14,784

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546063.axmodel

6.3.164.3301

13,248

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546064.axmodel

6.3.164.3301

1,065,408

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546065.axmodel

6.3.164.3304

20,928

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546066.axmodel

6.3.164.3307

15,808

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546078.axmodel

6.3.164.3327

38,336

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546082.axmodel

6.3.164.3331

27,072

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546083.axmodel

6.3.164.3332

14,784

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546090.axmodel

6.3.164.3343

21,440

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546094.axmodel

6.3.164.3351

155,072

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546095.axmodel

6.3.164.3352

18,880

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546098.axmodel

6.3.164.3356

17,856

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546102.axmodel

6.3.164.3361

18,880

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546104.axmodel

6.3.164.3363

13,248

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546108.axmodel

6.3.164.3367

155,072

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546111.axmodel

6.3.164.3370

25,536

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546112.axmodel

6.3.164.3372

13,248

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546113.axmodel

6.3.164.3371

17,856

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546114.axmodel

6.3.164.3373

13,248

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546116.axmodel

6.3.164.3376

13,760

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546117.axmodel

6.3.164.3377

36,288

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546118.axmodel

6.3.164.3377

13,248

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546120.axmodel

6.3.164.3379

36,288

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546122.axmodel

6.3.164.3381

14,784

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546124.axmodel

6.3.164.3383

155,584

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546127.axmodel

6.3.164.3384

32,704

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546132.axmodel

6.3.164.3390

13,248

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546138.axmodel

6.3.164.3400

18,368

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546140.axmodel

6.3.164.3405

13,248

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546141.axmodel

6.3.164.3406

23,488

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546142.axmodel

6.3.164.3408

84,928

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546144.axmodel

6.3.164.3412

14,784

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546145.axmodel

6.3.164.3413

16,320

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546151.axmodel

6.3.164.3422

14,272

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546154.axmodel

6.3.164.3428

27,072

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546156.axmodel

6.3.164.3430

31,168

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546161.axmodel

6.3.164.3435

20,928

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546162.axmodel

6.3.164.3436

17,344

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546167.axmodel

6.3.164.3442

15,296

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546168.axmodel

6.3.164.3443

14,272

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546169.axmodel

6.3.164.3444

14,272

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546173.axmodel

6.3.164.3449

18,368

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546176.axmodel

6.3.164.3453

14,272

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546180.axmodel

6.3.164.3457

14,272

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546181.axmodel

6.3.164.3458

13,248

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546184.axmodel

6.3.164.3462

155,584

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546187.axmodel

6.3.164.3464

23,488

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546188.axmodel

6.3.164.3464

25,024

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546190.axmodel

6.3.164.3469

18,880

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546193.axmodel

6.3.164.3471

155,584

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546196.axmodel

6.3.164.3473

155,584

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546198.axmodel

6.3.164.3479

44,480

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546201.axmodel

6.3.164.3483

24,000

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546203.axmodel

6.3.164.3486

53,696

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546205.axmodel

6.3.164.3490

155,584

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546206.axmodel

6.3.164.3490

16,320

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546209.axmodel

6.3.164.3495

14,784

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546210.axmodel

6.3.164.3498

13,760

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546215.axmodel

6.3.164.3508

13,760

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546216.axmodel

6.3.164.3512

50,112

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546217.axmodel

6.3.164.3514

14,272

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546218.axmodel

6.3.164.3515

16,320

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546220.axmodel

6.3.164.3517

18,368

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546222.axmodel

6.3.164.3522

14,784

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546223.axmodel

6.3.164.3524

16,832

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546233.axmodel

6.3.164.3535

14,784

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546234.axmodel

6.3.164.3536

15,808

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546235.axmodel

6.3.164.3537

14,784

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546237.axmodel

6.3.164.3539

21,952

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546238.axmodel

6.3.164.3540

88,000

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546239.axmodel

6.3.164.3562

15,296

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546242.axmodel

6.3.164.3547

18,368

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546244.axmodel

6.3.164.3552

18,880

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546247.axmodel

6.3.164.3555

13,760

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546250.axmodel

6.3.164.3558

18,880

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546253.axmodel

6.3.164.3563

13,760

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546254.axmodel

6.3.164.3564

13,760

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546255.axmodel

6.3.164.3565

84,928

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4546256.axmodel

6.3.164.3566

17,344

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547260.axmodel

6.3.164.3573

16,832

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547268.axmodel

6.3.164.3583

16,832

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547271.axmodel

6.3.164.3596

42,432

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547272.axmodel

6.3.164.3597

16,320

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547273.axmodel

6.3.164.3599

68,544

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547275.axmodel

6.3.164.3602

14,784

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547281.axmodel

6.3.164.3608

23,488

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547282.axmodel

6.3.164.3608

155,584

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547283.axmodel

6.3.164.3608

14,784

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547287.axmodel

6.3.164.3613

18,880

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547289.axmodel

6.3.164.3619

18,368

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547291.axmodel

6.3.164.3622

16,320

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547292.axmodel

6.3.164.3623

21,952

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547293.axmodel

6.3.164.3623

13,248

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547294.axmodel

6.3.164.3624

13,248

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547295.axmodel

6.3.164.3624

25,536

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547296.axmodel

6.3.164.3625

18,368

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547301.axmodel

6.3.164.3632

14,272

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547305.axmodel

6.3.164.3639

65,984

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547307.axmodel

6.3.164.3642

14,784

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547310.axmodel

6.3.164.3650

20,416

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547313.axmodel

6.3.164.3660

13,760

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547315.axmodel

6.3.164.3663

23,488

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547317.axmodel

6.3.164.3667

15,296

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547322.axmodel

6.3.164.3675

17,344

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547323.axmodel

6.3.164.3677

71,104

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547324.axmodel

6.3.164.3680

15,296

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547325.axmodel

6.3.164.3681

26,048

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547330.axmodel

6.3.1000.530

13,056,960

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547331.axmodel

6.3.1000.530

233,920

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547332.axmodel

6.3.1000.530

156,608

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547335.axmodel

6.3.1000.418

27,072

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547336.axmodel

6.3.1000.419

15,296

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547338.axmodel

6.3.1000.422

26,560

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547340.axmodel

6.3.1000.424

24,000

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547343.axmodel

6.3.1000.427

21,440

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547352.axmodel

6.3.1000.438

18,368

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547358.axmodel

6.3.1000.445

16,832

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547367.axmodel

6.3.1000.455

15,808

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547368.axmodel

6.3.1000.456

19,904

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547371.axmodel

6.3.1000.459

13,248

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547375.axmodel

6.3.1000.463

24,512

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547377.axmodel

6.3.1000.466

65,984

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547379.axmodel

6.3.1000.468

39,872

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547383.axmodel

6.3.1000.471

39,360

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547384.axmodel

6.3.1000.471

156,608

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547386.axmodel

6.3.1000.499

16,320

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547391.axmodel

6.3.1000.480

46,016

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547392.axmodel

6.3.1000.481

89,536

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547395.axmodel

6.3.1000.485

27,584

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547397.axmodel

6.3.1000.487

26,048

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547398.axmodel

6.3.1000.490

157,120

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547399.axmodel

6.3.1000.490

13,760

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547401.axmodel

6.3.1000.500

24,512

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547405.axmodel

6.3.1000.505

32,192

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547406.axmodel

6.3.1000.506

22,976

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547408.axmodel

6.3.1000.510

54,720

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547411.axmodel

6.3.1000.516

31,680

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547412.axmodel

6.3.1000.519

25,024

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547413.axmodel

6.3.1000.518

26,560

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547418.axmodel

6.3.1000.524

15,808

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547419.axmodel

6.3.1000.525

18,368

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547420.axmodel

6.3.1000.526

73,664

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547421.axmodel

6.3.1000.526

27,584

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547423.axmodel

6.3.1000.528

16,832

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547424.axmodel

6.3.1000.529

27,072

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547426.axmodel

6.3.1000.535

49,600

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547427.axmodel

6.3.1000.535

13,248

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547430.axmodel

6.3.1000.547

14,784

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547432.axmodel

6.3.1000.564

36,288

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4547433.axmodel

6.3.1000.564

14,272

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4548435.axmodel

6.3.1000.571

129,472

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4548436.axmodel

6.3.1000.571

22,976

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4548437.axmodel

6.3.1000.651

21,952

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4548438.axmodel

6.3.1000.651

13,248

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4548442.axmodel

6.3.1000.581

15,296

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4548446.axmodel

6.3.1000.589

30,144

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4548453.axmodel

6.3.1000.598

13,760

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4548458.axmodel

6.3.1000.607

13,760

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4548461.axmodel

6.3.1000.615

24,000

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4548467.axmodel

6.3.1000.629

13,248

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4548475.axmodel

6.3.1000.650

13,248

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4548478.axmodel

6.3.1000.652

14,272

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4548483.axmodel

6.3.1000.666

17,856

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4548486.axmodel

6.3.1000.669

19,904

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4548489.axmodel

6.3.1000.673

15,808

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4548492.axmodel

6.3.1000.676

44,992

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4548493.axmodel

6.3.1000.683

19,392

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4548509.axmodel

6.3.1000.698

13,760

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4548513.axmodel

6.3.1000.702

52,672

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4548515.axmodel

6.3.1000.704

63,936

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4548517.axmodel

6.3.1000.706

19,392

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4548519.axmodel

6.3.1000.708

38,848

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4548520.axmodel

6.3.1000.709

14,272

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4548526.axmodel

6.3.1000.715

18,880

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4548535.axmodel

6.3.1000.730

170,432

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4548536.axmodel

6.3.1000.730

16,832

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4548538.axmodel

6.3.1000.735

17,856

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4548539.axmodel

6.3.1000.736

13,248

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4548540.axmodel

6.3.1000.736

17,344

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4548545.axmodel

6.3.1000.741

13,248

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4548546.axmodel

6.3.1000.742

13,248

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4548547.axmodel

6.3.1000.748

14,272

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4548549.axmodel

6.3.1000.751

22,976

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4548551.axmodel

6.3.1000.752

157,120

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4548555.axmodel

6.3.1000.755

18,880

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4548556.axmodel

6.3.1000.756

15,808

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4548559.axmodel

6.3.1000.761

19,392

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4548564.axmodel

6.3.1000.773

19,904

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4548567.axmodel

6.3.1000.776

24,000

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4548568.axmodel

6.3.1000.776

13,248

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4548578.axmodel

6.3.1000.788

3,983,296

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4548579.axmodel

6.3.1000.788

157,120

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4548580.axmodel

6.3.1000.788

47,552

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4548584.axmodel

6.3.1000.792

20,928

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4548587.axmodel

6.3.1000.795

20,928

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4548592.axmodel

6.3.1000.804

14,784

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4548595.axmodel

6.3.1000.809

67,520

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4548597.axmodel

6.3.1000.811

17,344

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4548600.axmodel

6.3.1000.814

67,520

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4548601.axmodel

6.3.1000.815

41,920

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4548606.axmodel

6.3.1000.828

14,784

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4549606.axmodel

6.3.1000.832

157,120

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4549609.axmodel

6.3.1000.834

14,784

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4549610.axmodel

6.3.1000.835

55,232

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4549611.axmodel

6.3.1000.835

13,248

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4549612.axmodel

6.3.1000.837

14,784

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4550626.axmodel

6.3.1000.855

16,832

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4550631.axmodel

6.3.1000.863

157,120

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4550646.axmodel

6.3.1000.879

15,808

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4550647.axmodel

6.3.1000.880

15,296

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4550648.axmodel

6.3.1000.881

13,760

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4550649.axmodel

6.3.1000.882

13,760

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4550652.axmodel

6.3.1000.886

157,120

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4550653.axmodel

6.3.1000.887

14,272

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4550667.axmodel

6.3.1000.905

18,880

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4550671.axmodel

6.3.1000.910

32,704

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4550678.axmodel

6.3.1000.919

16,832

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4550680.axmodel

6.3.1000.972

47,040

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4550683.axmodel

6.3.1000.931

51,136

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4550685.axmodel

6.3.1000.933

18,368

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4550692.axmodel

6.3.1000.946

13,760

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4550693.axmodel

6.3.1000.947

13,760

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4550695.axmodel

6.3.1000.952

16,832

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4550696.axmodel

6.3.1000.954

60,352

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4550702.axmodel

6.3.1000.966

32,192

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4550703.axmodel

6.3.1000.969

28,096

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4550704.axmodel

6.3.1000.970

460,224

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4550705.axmodel

6.3.1000.970

25,536

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4551711.axmodel

6.3.1000.988

20,416

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4551720.axmodel

6.3.1000.999

46,528

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4551722.axmodel

6.3.1000.1002

19,904

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4551723.axmodel

6.3.1000.1003

18,880

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4551727.axmodel

6.3.1000.1014

28,096

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4551731.axmodel

6.3.1000.1021

508,864

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4551732.axmodel

6.3.1000.1021

21,440

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4551733.axmodel

6.3.1000.1021

158,144

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4551736.axmodel

6.3.1000.1027

15,808

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4551744.axmodel

6.3.1000.1040

35,264

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4551753.axmodel

6.3.1000.1053

18,368

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4551765.axmodel

6.3.1000.1071

14,784

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4551771.axmodel

6.3.1000.1076

22,464

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4551775.axmodel

6.3.1000.1085

15,808

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4551789.axmodel

6.3.1000.1108

18,368

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4551790.axmodel

6.3.1000.1109

17,344

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4551792.axmodel

6.3.1000.1111

18,880

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4551819.axmodel

6.3.1000.1146

14,272

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4551823.axmodel

6.3.1000.1157

1,398,720

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4551824.axmodel

6.3.1000.1157

13,248

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4551825.axmodel

6.3.1000.1158

15,808

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4551827.axmodel

6.3.1000.1161

15,296

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4551830.axmodel

6.3.1000.1165

70,080

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4551840.axmodel

6.3.1000.1181

18,368

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4551851.axmodel

6.3.1000.1201

46,016

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4551862.axmodel

6.3.1000.1216

91,584

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4551876.axmodel

6.3.1000.1233

23,488

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4551878.axmodel

6.3.1000.1238

19,904

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4551882.axmodel

6.3.1000.1244

37,312

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4551883.axmodel

6.3.1000.1244

13,248

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4551884.axmodel

6.3.1000.1246

89,024

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4551896.axmodel

6.3.1000.1269

25,536

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4551901.axmodel

6.3.1000.1274

22,464

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4551908.axmodel

6.3.1000.1281

38,848

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4551926.axmodel

6.3.1000.1297

15,808

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4552930.axmodel

6.3.1000.1305

88,512

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4552936.axmodel

6.3.1000.1316

144,320

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4552937.axmodel

6.3.1000.1316

13,248

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4552941.axmodel

6.3.1000.1326

15,808

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4552952.axmodel

6.3.1000.1345

90,560

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4552958.axmodel

6.3.1000.1352

74,688

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4552962.axmodel

6.3.1000.1358

51,136

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4552971.axmodel

6.3.1000.1373

70,592

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4552972.axmodel

6.3.1000.1373

15,296

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4552989.axmodel

6.3.1000.1395

18,880

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4553003.axmodel

6.3.1000.1410

14,784

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4553010.axmodel

6.3.1000.1422

67,008

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4553015.axmodel

6.3.1000.1431

21,952

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4553022.axmodel

6.3.1000.1439

24,512

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4553026.axmodel

6.3.1000.1444

19,392

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4553029.axmodel

6.3.1000.1448

13,760

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4553032.axmodel

6.3.1000.1451

24,000

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4553037.axmodel

6.3.1000.1457

98,240

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4553038.axmodel

6.3.1000.1457

27,072

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4553039.axmodel

6.3.1000.1459

13,760

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4553041.axmodel

6.3.1000.1462

69,568

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4553042.axmodel

6.3.1000.1462

13,760

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4553043.axmodel

6.3.1000.1464

21,440

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4553045.axmodel

6.3.1000.1467

13,248

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4553046.axmodel

6.3.1000.1468

13,248

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4553056.axmodel

6.3.1000.1483

19,904

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4553060.axmodel

6.3.1000.1487

31,680

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4553066.axmodel

6.3.1000.1495

30,144

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4553075.axmodel

6.3.1000.1506

158,144

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4553082.axmodel

6.3.1000.1520

16,320

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4553093.axmodel

6.3.1000.1535

20,928

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4553110.axmodel

6.3.1000.1557

22,976

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4553111.axmodel

6.3.1000.1558

18,880

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4553113.axmodel

6.3.1000.1561

15,808

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4553117.axmodel

6.3.1000.1568

16,320

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4553138.axmodel

6.3.1000.1592

19,904

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4553141.axmodel

6.3.1000.1599

50,112

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4553147.axmodel

6.3.1000.1611

40,896

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4553148.axmodel

6.3.1000.1612

13,760

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4553153.axmodel

6.3.1000.1617

15,808

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4553154.axmodel

6.3.1000.1622

20,416

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4553159.axmodel

6.3.1000.1627

19,904

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4553160.axmodel

6.3.1000.1631

28,096

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4553165.axmodel

6.3.1000.1644

18,368

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4553172.axmodel

6.3.1000.1657

14,784

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4553176.axmodel

6.3.1000.1708

14,784

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4553186.axmodel

6.3.1000.1727

158,144

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4553187.axmodel

6.3.1000.1727

37,824

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4553189.axmodel

6.3.1000.1730

26,048

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4553198.axmodel

6.3.1000.1739

2,886,592

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4553199.axmodel

6.3.1000.1739

13,760

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4553200.axmodel

6.3.1000.1740

14,784

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4553201.axmodel

6.3.1000.1740

158,144

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4553210.axmodel

6.3.1000.1753

15,808

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4553213.axmodel

6.3.1000.1756

15,296

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4554225.axmodel

6.3.1000.1782

24,512

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4554227.axmodel

6.3.1000.1786

25,536

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4554230.axmodel

6.3.1000.1789

15,296

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4554236.axmodel

6.3.1000.1801

74,176

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4554251.axmodel

6.3.1000.1818

17,856

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4555263.axmodel

6.3.1000.1895

713,664

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4555264.axmodel

6.3.1000.1895

63,424

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4555276.axmodel

6.3.1000.1894

14,784

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4555277.axmodel

6.3.1000.1893

14,784

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4555278.axmodel

6.3.1000.1861

15,296

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4555279.axmodel

6.3.1000.1862

35,264

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4555280.axmodel

6.3.1000.1863

14,784

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4555283.axmodel

6.3.1000.1875

17,344

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4555293.axmodel

6.3.1000.1896

26,560

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4555296.axmodel

6.3.1000.1904

33,728

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4555297.axmodel

6.3.1000.1904

13,248

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4555300.axmodel

6.3.1000.1909

16,320

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4555304.axmodel

6.3.1000.1922

13,248

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4555305.axmodel

6.3.1000.1921

13,248

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4555306.axmodel

6.3.1000.1923

13,248

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4555307.axmodel

6.3.1000.1924

13,248

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4555312.axmodel

6.3.1000.1932

16,832

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4555318.axmodel

6.3.1000.1939

15,808

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4555322.axmodel

6.3.1000.1946

25,536

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4555325.axmodel

6.3.1000.1950

71,104

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4555327.axmodel

6.3.1000.1952

16,320

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4555334.axmodel

6.3.1000.1964

26,048

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4555337.axmodel

6.3.1000.1969

14,272

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4555362.axmodel

6.3.1000.1974

30,656

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4555363.axmodel

6.3.1000.1973

30,656

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4555370.axmodel

6.3.1000.1983

21,440

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4555373.axmodel

6.3.1000.1986

14,784

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4555374.axmodel

6.3.1000.1987

19,392

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4555379.axmodel

6.3.1000.1992

29,120

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4555388.axmodel

6.3.1000.2010

22,464

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4555389.axmodel

6.3.1000.2102

64,960

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4555393.axmodel

6.3.1000.2106

158,144

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4555394.axmodel

6.3.1000.2107

14,784

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4556401.axmodel

6.3.1000.2122

24,512

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4556411.axmodel

6.3.1000.2135

16,320

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4556421.axmodel

6.3.1000.2151

14,784

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4556425.axmodel

6.3.1000.2157

17,344

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4556430.axmodel

6.3.1000.2163

16,320

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4556434.axmodel

6.3.1000.2167

23,488

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4556437.axmodel

6.3.1000.2172

14,784

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4556444.axmodel

6.3.1000.2180

16,832

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4556455.axmodel

6.3.1000.2201

28,096

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4556456.axmodel

6.3.1000.2202

41,408

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4557463.axmodel

6.3.1000.2211

17,856

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4557468.axmodel

6.3.1000.2218

158,144

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4557480.axmodel

6.3.1000.2234

22,464

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4557491.axmodel

6.3.1000.2244

19,392

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4557507.axmodel

6.3.1000.2260

87,488

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4557508.axmodel

6.3.1000.2261

21,440

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4557517.axmodel

6.3.1000.2271

23,488

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4557522.axmodel

6.3.1000.2276

15,296

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4557525.axmodel

6.3.1000.2279

20,416

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4557544.axmodel

6.3.1000.2297

91,584

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4557545.axmodel

6.3.1000.2298

29,632

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4557554.axmodel

6.3.1000.2306

31,168

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4557556.axmodel

6.3.1000.2307

31,680

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4557564.axmodel

6.3.1000.2318

42,944

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4557565.axmodel

6.3.1000.2318

13,248

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4557566.axmodel

6.3.1000.2319

13,760

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4557580.axmodel

6.3.1000.2332

16,320

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4557587.axmodel

6.3.1000.2343

16,320

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4557591.axmodel

6.3.1000.2349

77,760

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4557599.axmodel

6.3.1000.2417

90,560

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4557605.axmodel

6.3.1000.2433

52,672

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4557613.axmodel

6.3.1000.2446

129,472

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4557614.axmodel

6.3.1000.2446

17,344

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4557624.axmodel

6.3.1000.2458

88,000

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4557626.axmodel

6.3.1000.2463

46,016

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4557629.axmodel

6.3.1000.2469

25,024

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4557630.axmodel

6.3.1000.2470

31,168

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4557631.axmodel

6.3.1000.2470

13,248

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4557632.axmodel

6.3.1000.2471

20,928

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4557641.axmodel

6.3.1000.2482

18,368

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4557643.axmodel

6.3.1000.2485

15,808

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4557645.axmodel

6.3.1000.2487

33,216

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4557646.axmodel

6.3.1000.2489

24,000

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4557648.axmodel

6.3.1000.2491

40,384

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4557657.axmodel

6.3.1000.2513

19,904

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4557661.axmodel

6.3.1000.2544

17,344

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4557663.axmodel

6.3.1000.2550

19,904

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4557670.axmodel

6.3.1000.2564

15,296

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4557678.axmodel

6.3.1000.2573

13,760

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4557685.axmodel

6.3.1000.2585

88,000

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4557688.axmodel

6.3.1000.2588

17,856

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4557697.axmodel

6.3.1000.2610

16,832

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4557705.axmodel

6.3.1000.2625

158,144

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4557706.axmodel

6.3.1000.2625

18,368

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4557707.axmodel

6.3.1000.2628

14,784

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4557708.axmodel

6.3.1000.2629

49,600

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4557718.axmodel

6.3.1000.2652

39,360

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4558740.axmodel

6.3.1000.2681

14,784

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4558755.axmodel

6.3.1000.2697

30,656

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4558762.axmodel

6.3.1000.2704

57,280

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4558763.axmodel

6.3.1000.2704

16,832

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4558793.axmodel

6.3.1000.2736

24,000

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4558807.axmodel

6.3.1000.2757

158,144

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4558815.axmodel

6.3.1000.2765

16,832

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4558816.axmodel

6.3.1000.2801

176,576

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4558817.axmodel

6.3.1000.2801

158,656

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4558818.axmodel

6.3.1000.2801

14,784

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4558822.axmodel

6.3.1000.2791

19,392

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4560830.axmodel

6.3.1000.2814

43,456

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4560832.axmodel

6.3.1000.2816

18,880

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4560839.axmodel

6.3.1000.2828

13,760

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4560842.axmodel

6.3.1000.2831

44,992

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4560847.axmodel

6.3.1000.2837

27,584

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4560856.axmodel

6.3.1000.2850

1,240,000

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4560857.axmodel

6.3.1000.2850

56,256

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4560858.axmodel

6.3.1000.2850

158,656

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4560860.axmodel

6.3.1000.2863

23,488

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4560862.axmodel

6.3.1000.2868

401,344

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4560863.axmodel

6.3.1000.2868

21,440

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4560865.axmodel

6.3.1000.2870

20,416

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4560867.axmodel

6.3.1000.2877

43,968

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4560871.axmodel

6.3.2000.2892

17,856

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4560882.axmodel

6.3.2000.2930

29,120

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4560884.axmodel

6.3.2000.2952

15,296

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4560886.axmodel

6.3.2000.2956

158,656

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4560887.axmodel

6.3.2000.2956

15,808

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4560888.axmodel

6.3.2000.2957

158,656

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4560889.axmodel

6.3.2000.2957

16,832

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4560894.axmodel

6.3.2000.2964

158,656

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4560895.axmodel

6.3.2000.2965

199,616

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4560896.axmodel

6.3.2000.2965

13,760

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4560902.axmodel

6.3.2000.2972

20,416

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4560905.axmodel

6.3.2000.2976

158,656

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4560907.axmodel

6.3.2000.2980

17,344

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4560922.axmodel

6.3.2000.3002

14,272

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4560934.axmodel

6.3.2000.3030

16,832

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4560935.axmodel

6.3.2000.3030

13,248

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4560950.axmodel

6.3.2000.3051

14,784

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4560954.axmodel

6.3.2000.3059

16,320

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4560958.axmodel

6.3.2000.3063

17,344

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4560960.axmodel

6.3.2000.3068

67,008

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4560964.axmodel

6.3.2000.3073

24,512

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4560967.axmodel

6.3.2000.3077

21,440

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4560969.axmodel

6.3.2000.3082

13,760

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4560980.axmodel

6.3.2000.3095

18,880

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4560987.axmodel

6.3.2000.3103

16,320

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4560990.axmodel

6.3.2000.3107

14,272

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4560995.axmodel

6.3.2000.3113

19,392

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4560996.axmodel

6.3.2000.3114

14,784

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4560999.axmodel

6.3.2000.3117

19,392

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4561001.axmodel

6.3.2000.3123

16,320

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4561006.axmodel

6.3.2000.3132

14,272

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4561010.axmodel

6.3.2000.3136

102,848

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4561035.axmodel

6.3.2000.3177

94,144

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4561043.axmodel

6.3.2000.3212

43,968

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4561047.axmodel

6.3.2000.3220

55,232

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4561055.axmodel

6.3.2000.3234

22,464

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4561057.axmodel

6.3.2000.3236

18,368

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4561060.axmodel

6.3.2000.3240

31,680

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4561062.axmodel

6.3.2000.3242

18,368

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4561063.axmodel

6.3.2000.3244

158,656

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4561070.axmodel

6.3.2000.3253

25,024

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4561075.axmodel

6.3.2000.3269

15,296

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4561082.axmodel

6.3.2000.3280

42,944

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4561097.axmodel

6.3.2000.3312

17,856

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4561098.axmodel

6.3.2000.3313

108,480

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4561106.axmodel

6.3.2000.3323

159,168

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4561113.axmodel

6.3.2000.3334

159,168

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4561120.axmodel

6.3.2000.3340

89,024

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4561121.axmodel

6.3.2000.3341

16,832

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4561124.axmodel

6.3.2000.3344

16,320

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4561135.axmodel

6.3.2000.3355

28,608

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4561166.axmodel

6.3.2000.3396

30,144

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4561170.axmodel

6.3.2000.3401

152,000

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4561182.axmodel

6.3.2000.3412

14,784

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4561185.axmodel

6.3.2000.3442

140,736

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4561192.axmodel

6.3.2000.3423

89,024

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4561202.axmodel

6.3.2000.3437

77,248

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4561203.axmodel

6.3.2000.3437

13,248

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4561216.axmodel

6.3.2000.3451

44,480

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4561243.axmodel

6.3.2000.3480

24,000

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4561260.axmodel

6.3.2000.3572

17,856

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4561272.axmodel

6.3.2000.3506

17,856

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4561277.axmodel

6.3.2000.3511

17,856

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4561289.axmodel

6.3.2000.3520

159,168

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4561301.axmodel

6.3.2000.3529

15,808

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4561302.axmodel

6.3.2000.3529

17,344

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4561306.axmodel

6.3.2000.3531

19,392

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4561329.axmodel

6.3.2000.3556

159,168

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4561336.axmodel

6.3.2000.3565

159,680

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4561340.axmodel

6.3.2000.3585

1,129,920

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4561341.axmodel

6.3.2000.3585

76,736

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4561342.axmodel

6.3.2000.3585

159,168

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4561352.axmodel

6.3.2000.3617

16,832

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4561353.axmodel

6.3.2000.3618

16,320

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4561371.axmodel

6.3.2000.3678

22,976

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4561372.axmodel

6.3.2000.3679

47,040

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4561383.axmodel

6.3.2000.3696

42,944

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4561412.axmodel

6.3.2000.3744

39,872

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4561424.axmodel

6.3.2000.3766

15,296

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4561425.axmodel

6.3.2000.3768

16,320

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4561440.axmodel

6.3.2000.3799

19,392

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4561446.axmodel

6.3.2000.3814

19,392

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4562460.axmodel

6.3.2000.3854

14,272

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4562470.axmodel

6.3.2000.3877

17,344

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4562487.axmodel

6.3.2000.3905

63,936

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4562494.axmodel

6.3.2000.3914

13,760

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4562496.axmodel

6.3.2000.3916

29,120

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4562527.axmodel

6.3.2000.3946

41,920

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4562543.axmodel

6.3.2000.3969

21,440

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4562548.axmodel

6.3.2000.3974

13,760

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4562556.axmodel

6.3.2000.3985

20,416

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4562560.axmodel

6.3.2000.3990

109,504

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4562561.axmodel

6.3.2000.3990

14,272

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4562572.axmodel

6.3.2000.4005

58,304

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4562575.axmodel

6.3.2000.4011

19,392

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4562577.axmodel

6.3.2000.4016

238,528

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4562578.axmodel

6.3.2000.4016

21,440

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4562579.axmodel

6.3.2000.4016

159,680

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4562595.axmodel

6.3.2000.4073

13,248

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4562596.axmodel

6.3.2000.4074

13,248

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4562599.axmodel

6.3.2000.4077

13,248

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4562600.axmodel

6.3.2000.4077

13,760

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4562611.axmodel

6.3.2000.4097

14,784

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4563629.axmodel

6.3.2000.4147

34,752

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4563634.axmodel

6.3.2000.4152

44,992

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4563651.axmodel

6.3.2000.4189

14,272

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4563664.axmodel

6.3.2000.4208

22,976

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4563703.axmodel

6.3.2000.4291

18,880

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4563742.axmodel

6.3.2000.4358

14,784

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4563757.axmodel

6.3.2000.4388

159,680

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4563759.axmodel

6.3.2000.4389

159,680

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4563845.axmodel

6.3.2000.4483

59,328

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4563846.axmodel

6.3.2000.4483

13,248

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4563847.axmodel

6.3.2000.4484

86,464

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4563848.axmodel

6.3.2000.4484

13,248

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4563860.axmodel

6.3.2000.4504

159,680

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4563907.axmodel

6.3.2000.4653

159,680

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4563908.axmodel

6.3.2000.4653

28,096

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4563924.axmodel

6.3.2000.4609

33,728

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4563928.axmodel

6.3.2000.4612

15,808

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4563935.axmodel

6.3.2000.4628

32,704

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4563939.axmodel

6.3.2000.4634

159,680

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4563978.axmodel

6.3.2000.4700

14,272

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4563988.axmodel

6.3.2000.4709

27,072

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4564003.axmodel

6.3.2000.4734

65,984

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4564009.axmodel

6.3.2000.4743

159,680

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4564013.axmodel

6.3.2000.4753

17,856

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4564014.axmodel

6.3.2000.4757

30,144

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4564017.axmodel

6.3.2000.4762

17,856

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4564020.axmodel

6.3.2000.4772

17,856

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4564067.axmodel

6.3.2000.4846

32,704

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4564075.axmodel

6.3.2000.4857

159,680

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4564106.axmodel

6.3.2000.4893

14,784

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4564107.axmodel

6.3.2000.4893

159,680

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4564111.axmodel

6.3.2000.4894

160,192

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4564122.axmodel

6.3.2000.4905

54,208

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4564123.axmodel

6.3.2000.4906

48,576

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4564124.axmodel

6.3.2000.4906

14,272

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4564138.axmodel

6.3.2000.4923

160,192

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4564140.axmodel

6.3.2000.4924

50,624

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4564143.axmodel

6.3.2000.4926

22,976

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4564145.axmodel

6.3.2000.4928

67,520

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4564148.axmodel

6.3.3000.284

160,192

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4564158.axmodel

6.3.2000.4940

222,144

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4564159.axmodel

6.3.2000.4940

13,248

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4564180.axmodel

6.3.2000.4959

22,464

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4564181.axmodel

6.3.2000.4959

13,248

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4564198.axmodel

6.3.2000.4977

59,328

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4564200.axmodel

6.3.2000.4978

106,432

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4564201.axmodel

6.3.2000.4978

13,248

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4564208.axmodel

6.3.2000.4984

160,192

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4564210.axmodel

6.3.2000.4985

160,192

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4564218.axmodel

6.3.2000.4991

160,192

10-Feb-2016

15:45

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4564220.axmodel

6.3.2000.4992

22,976

10-Feb-2016

15:44

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4564229.axmodel

6.3.3000.290

37,312

10-Feb-2016

15:44

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4564230.axmodel

6.3.3000.290

27,584

10-Feb-2016

15:44

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4565254.axmodel

6.3.3000.350

124,864

10-Feb-2016

15:44

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4565261.axmodel

6.3.3000.360

36,800

10-Feb-2016

15:44

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4565283.axmodel

6.3.3000.396

24,000

10-Feb-2016

15:44

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4565285.axmodel

6.3.3000.402

13,248

10-Feb-2016

15:44

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4565286.axmodel

6.3.3000.403

13,248

10-Feb-2016

15:44

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4565364.axmodel

6.3.3000.531

54,208

10-Feb-2016

15:44

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4565365.axmodel

6.3.3000.531

13,248

10-Feb-2016

15:44

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4565396.axmodel

6.3.3000.578

17,344

10-Feb-2016

15:44

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4565397.axmodel

6.3.3000.578

13,248

10-Feb-2016

15:44

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4565422.axmodel

6.3.3000.609

21,952

10-Feb-2016

15:44

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4565425.axmodel

6.3.3000.614

16,320

10-Feb-2016

15:44

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4565439.axmodel

6.3.3000.632

18,368

10-Feb-2016

15:44

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4565485.axmodel

6.3.3000.731

160,704

10-Feb-2016

15:44

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4565516.axmodel

6.3.3000.775

27,584

10-Feb-2016

15:44

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4565540.axmodel

6.3.3000.824

161,216

10-Feb-2016

15:44

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4565549.axmodel

6.3.3000.838

14,784

10-Feb-2016

15:44

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4565589.axmodel

6.3.3000.889

145,856

10-Feb-2016

15:44

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4565590.axmodel

6.3.3000.889

28,096

10-Feb-2016

15:44

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4565591.axmodel

6.3.3000.889

161,216

10-Feb-2016

15:44

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4565617.axmodel

6.3.3000.909

160,704

10-Feb-2016

15:44

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4565693.axmodel

6.3.3000.1003

160,704

10-Feb-2016

15:44

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4565698.axmodel

6.3.3000.986

160,704

10-Feb-2016

15:44

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4565699.axmodel

6.3.3000.986

18,880

10-Feb-2016

15:44

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4565711.axmodel

6.3.3000.1062

13,760

10-Feb-2016

15:44

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4565712.axmodel

6.3.3000.1061

13,760

10-Feb-2016

15:44

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4566789.axmodel

6.3.3000.1208

24,000

10-Feb-2016

15:44

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4566790.axmodel

6.3.3000.1208

17,344

10-Feb-2016

15:44

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4566817.axmodel

6.3.3000.1291

18,880

10-Feb-2016

15:44

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4566864.axmodel

6.3.3000.1432

17,344

10-Feb-2016

15:44

לא ישים

Dynamicsax2012r3_cl4566865.axmodel

6.3.3000.1432

13,248

10-Feb-2016

15:44

לא ישים

Hotfixdependencygraph.dgml

לא ישים

561,546

10-Feb-2016

15:42

לא ישים

Hotfixinformation.xml

לא ישים

7,132,660

10-Feb-2016

15:42

לא ישים

Axsetupsp.exe

6.3.3000.853

2,009,776

05-Feb-2016

09:30

x86

Axsetupsplib.dll

6.3.1000.2189

93,880

05-Feb-2016

09:30

x86

Axsetupui.exe

6.3.2000.4837

363,696

05-Feb-2016

09:30

x86

Axutillib.dll

6.3.3000.1383

981,912

09-Feb-2016

22:06

x86

Microsoft.dynamics.servicing.dependencypackage.dll

6.3.164.3546

40,184

05-Feb-2016

09:30

x86

Microsoft.dynamics.servicing.graphlibrary.dll

6.3.164.2384

45,800

05-Feb-2016

09:30

x86

Microsoft.dynamics.servicing.operations.dll

6.3.164.2384

44,264

05-Feb-2016

09:30

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

518,840

05-Feb-2016

09:30

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

502,456

05-Feb-2016

09:30

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

498,360

05-Feb-2016

09:30

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

502,456

05-Feb-2016

09:30

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

506,552

05-Feb-2016

09:30

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

494,264

05-Feb-2016

09:30

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

494,264

05-Feb-2016

09:30

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

510,648

05-Feb-2016

09:30

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

506,552

05-Feb-2016

09:30

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

498,360

05-Feb-2016

09:30

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

502,456

05-Feb-2016

09:30

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

518,840

05-Feb-2016

09:30

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

498,360

05-Feb-2016

09:30

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

502,456

05-Feb-2016

09:30

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

494,264

05-Feb-2016

09:30

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

498,360

05-Feb-2016

09:30

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

502,456

05-Feb-2016

09:30

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

502,456

05-Feb-2016

09:30

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

539,320

05-Feb-2016

09:30

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

494,264

05-Feb-2016

09:30

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

567,992

05-Feb-2016

09:30

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

486,072

05-Feb-2016

09:30

x86

מצב

Microsoft אישרה כי מדובר בבעיה במוצרי Microsoft הרשומים במקטע 'חל על'.

הערה זהו מאמר "פרסום מהיר" שנוצר ישירות בתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע הכלול כאן מתפרסם כהוא בתגובה בעיות מתעוררים. כתוצאה מהמהירות בביצוע כדי להפוך אותו לזמין, החומרים עשויים לכלול שגיאות טיפוגרפיות וייתכן שיבוצעו בהם שינויים בכל עת ללא הודעה מוקדמת. ראה תנאי השימוש שיקולים נוספים.

מחבר: sndray; axse
כותב: v-luzo

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×