MS12-074: תיאור של עדכון האבטחה עבור .NET Framework 4 ב-Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 ו-Windows Server 2008 R2: 13.11.12

עבוד בכל מקום מכל מכשיר באמצעות Microsoft 365

שדרג ל-Microsoft 365 כדי לעבוד בכל מקום באמצעות התכונות והעדכונים האחרונים.

שדרג עכשיו


הצג מוצרים שמאמר זה חל לגביהם.

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS12-074. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

מבוא

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עזרה בהתקנת עדכונים: תמיכה עבור Microsoft Update

פתרונות אבטחה עבור מומחי IT: פתרון בעיות אבטחה ותמיכה של TechNet

עזור להגן על המחשב המבוסס על Windows מפני וירוסים ותוכנות זדוניות: Virus Solution and Security Center

תמיכה מקומית בהתאם למדינתך: תמיכה בינלאומית

מידע על הורדה

עדכון זה זמין להורדה ממרכז ההורדות של Microsoft:

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=4c57041f-0ffc-47c9-82d9-8b1d24d27489&displaylang=he

תנאים מוקדמים

לצורך התקנת עדכון זה, עליך להתקין את Windows Installer 3.1 או גירסה מתקדמת יותר במחשב שלך. כדי לקבל את הגירסה העדכנית ביותר של Windows Installer, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=he&FamilyID=5a58b56f-60b6-4412-95b9-54d056d6f9f4

בוררי שורת פקודה עבור עדכון זה

לקבלת מידע נוסף אודות בוררי שורות הפקודה השונים הנתמכים על-ידי עדכון זה, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft Developer Network (MSDN):

http://msdn.microsoft.com/he-il/library/aa367988(VS.85).aspx

מידע על הפעלה מחדש

עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש של המערכת לאחר החלתו אלא אם הקבצים המעודכנים נעולים או בשימוש.

מידע על החלפה של עדכון

עדכון זה מחליף את העדכון שלהלן:

2656405 MS12-034: תיאור של עדכון האבטחה עבור .NET Framework 4 ב-Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 ו-Windows Server 2008 R2: 08.05.12

מידע על הסרת עדכון

הערה לא מומלץ להסיר עדכון אבטחה כלשהו.

כדי להסיר עדכון זה, השתמש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות או השתמש בפריט תוכניות ותכונות בלוח הבקרה.

פרטי קובץ

הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון זה מתקינה קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי, עם הפרש שעון הקיץ (DST) הנוכחי שלך. בנוסף, התאריכים והשעות עשויים אף להשתנות בעת ביצוע פעולות מסוימות על קבצים.

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות x86 של מערכות

ענף שירות GDR

File name

File version

File size

Date

Time

PenIMC.dll

4.0.30319.298

68,696

10-Sep-2012

15:37

PresentationCore.dll

4.0.30319.298

3,789,936

10-Sep-2012

15:37

PresentationFramework.dll

4.0.30319.298

6,429,816

10-Sep-2012

15:37

PresentationHost_v0400.dll

4.0.30319.298

181,880

10-Sep-2012

15:38

System.Xaml.dll

4.0.30319.298

712,288

10-Sep-2012

15:37

WindowsBase.dll

4.0.30319.298

1,369,696

10-Sep-2012

15:38

wpfgfx_v0400.dll

4.0.30319.298

1,664,104

10-Sep-2012

15:37

wpftxt_v0400.dll

4.0.30319.298

917,096

10-Sep-2012

15:38

ענף שירות LDR

File name

File version

File size

Date

Time

PenIMC.dll

4.0.30319.588

68,696

10-Sep-2012

13:41

PresentationCore.dll

4.0.30319.588

3,791,984

10-Sep-2012

13:41

PresentationFramework.dll

4.0.30319.588

6,432,376

10-Sep-2012

13:42

PresentationHost_v0400.dll

4.0.30319.588

181,880

10-Sep-2012

13:42

Setup.exe

10.0.30319.588

78,936

10-Sep-2012

13:38

SetupEngine.dll

10.0.30319.588

810,592

10-Sep-2012

13:38

SetupUi.dll

10.0.30319.588

296,536

10-Sep-2012

13:38

System.Xaml.dll

4.0.30319.588

713,824

10-Sep-2012

13:41

WindowsBase.dll

4.0.30319.588

1,372,256

10-Sep-2012

13:42

wpfgfx_v0400.dll

4.0.30319.588

1,664,104

10-Sep-2012

13:41

wpftxt_v0400.dll

4.0.30319.588

918,632

10-Sep-2012

13:42

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות x64 של מערכות

ענף שירות GDR

File name

File version

File size

Date

Time

PenIMC.dll

4.0.30319.298

84,056

10-Sep-2012

16:11

PenIMC.dll

4.0.30319.298

68,696

10-Sep-2012

15:37

PresentationCore.dll

4.0.30319.298

3,825,776

10-Sep-2012

16:11

PresentationCore.dll

4.0.30319.298

3,789,936

10-Sep-2012

15:37

PresentationFramework.dll

4.0.30319.298

6,429,816

10-Sep-2012

15:37

PresentationHost_v0400.dll

4.0.30319.298

226,424

10-Sep-2012

16:11

PresentationHost_v0400.dll

4.0.30319.298

181,880

10-Sep-2012

15:38

System.Xaml.dll

4.0.30319.298

712,288

10-Sep-2012

15:37

WindowsBase.dll

4.0.30319.298

1,369,696

10-Sep-2012

15:38

wpfgfx_v0400.dll

4.0.30319.298

2,154,600

10-Sep-2012

16:11

wpfgfx_v0400.dll

4.0.30319.298

1,664,104

10-Sep-2012

15:37

wpftxt_v0400.dll

4.0.30319.298

1,222,760

10-Sep-2012

16:11

wpftxt_v0400.dll

4.0.30319.298

917,096

10-Sep-2012

15:38

ענף שירות LDR

File name

File version

File size

Date

Time

PenIMC.dll

4.0.30319.588

84,056

10-Sep-2012

14:08

PenIMC.dll

4.0.30319.588

68,696

10-Sep-2012

13:41

PresentationCore.dll

4.0.30319.588

3,827,312

10-Sep-2012

14:08

PresentationCore.dll

4.0.30319.588

3,791,984

10-Sep-2012

13:41

PresentationFramework.dll

4.0.30319.588

6,432,376

10-Sep-2012

13:42

PresentationHost_v0400.dll

4.0.30319.588

226,424

10-Sep-2012

14:08

PresentationHost_v0400.dll

4.0.30319.588

181,880

10-Sep-2012

13:42

Setup.exe

10.0.30319.588

78,936

10-Sep-2012

13:38

SetupEngine.dll

10.0.30319.588

810,592

10-Sep-2012

13:38

SetupUi.dll

10.0.30319.588

296,536

10-Sep-2012

13:38

System.Xaml.dll

4.0.30319.588

713,824

10-Sep-2012

13:41

WindowsBase.dll

4.0.30319.588

1,372,256

10-Sep-2012

13:42

wpfgfx_v0400.dll

4.0.30319.588

2,154,600

10-Sep-2012

14:08

wpfgfx_v0400.dll

4.0.30319.588

1,664,104

10-Sep-2012

13:41

wpftxt_v0400.dll

4.0.30319.588

1,225,320

10-Sep-2012

14:08

wpftxt_v0400.dll

4.0.30319.588

918,632

10-Sep-2012

13:42

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות Itanium של מערכות

ענף שירות GDR

File name

File version

File size

Date

Time

PenIMC.dll

4.0.30319.298

68,696

10-Sep-2012

15:37

PresentationCore.dll

4.0.30319.298

3,789,936

10-Sep-2012

15:37

PresentationFramework.dll

4.0.30319.298

6,429,816

10-Sep-2012

15:37

PresentationHost_v0400.dll

4.0.30319.298

181,880

10-Sep-2012

15:38

System.Xaml.dll

4.0.30319.298

712,288

10-Sep-2012

15:37

WindowsBase.dll

4.0.30319.298

1,369,696

10-Sep-2012

15:38

wpfgfx_v0400.dll

4.0.30319.298

1,664,104

10-Sep-2012

15:37

wpftxt_v0400.dll

4.0.30319.298

917,096

10-Sep-2012

15:38

ענף שירות LDR

File name

File version

File size

Date

Time

PenIMC.dll

4.0.30319.588

68,696

10-Sep-2012

13:41

PresentationCore.dll

4.0.30319.588

3,791,984

10-Sep-2012

13:41

PresentationFramework.dll

4.0.30319.588

6,432,376

10-Sep-2012

13:42

PresentationHost_v0400.dll

4.0.30319.588

181,880

10-Sep-2012

13:42

Setup.exe

10.0.30319.588

78,936

10-Sep-2012

13:38

SetupEngine.dll

10.0.30319.588

810,592

10-Sep-2012

13:38

SetupUi.dll

10.0.30319.588

296,536

10-Sep-2012

13:38

System.Xaml.dll

4.0.30319.588

713,824

10-Sep-2012

13:41

WindowsBase.dll

4.0.30319.588

1,372,256

10-Sep-2012

13:42

wpfgfx_v0400.dll

4.0.30319.588

1,664,104

10-Sep-2012

13:41

wpftxt_v0400.dll

4.0.30319.588

918,632

10-Sep-2012

13:42


חל על

מאמר זה חל על:

 • Microsoft .NET Framework 4 בעת שימוש עם:

  • Windows 7

  • Windows 7 Service Pack 1

  • Windows Server 2008 R2

  • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1

  • Windows Vista Service Pack 2

  • Windows Server 2008 Service Pack 2

  • Windows XP Service Pack 3

  • Windows Server 2003 Service Pack 2

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×