We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

מבוא

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה MS14-071. כדי ללמוד עוד אודות עלון אבטחה זה:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עזרה בהתקנת עדכונים:
תמיכה עבור Microsoft Update

פתרונות אבטחה עבור מומחי IT:
פתרון בעיות האבטחה TechNet ותמיכה

להגן על המחשב מבוסס Windows מפני וירוסים ותוכנות זדוניות:
פתרון וירוס ומרכז האבטחה

תמיכה מקומית בהתאם למדינה שלך:
תמיכה בינלאומית

מידע נוסף

Windows Vista (כל המהדורות)טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור תוכנה זו.

שמות הקבצים של עדכון אבטחה

כל 32 סיביות המהדורות הנתמכות של Windows Vista:
Windows6.0-KB3005607-x86.msu


כל מבוססות-x64 המהדורות הנתמכות של Windows Vista:
Windows6.0-KB3005607-x64.msu

בוררי ההתקנה

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 934307

דרישת הפעלה מחדש

כן, עליך להפעיל מחדש את המערכת לאחר החלת עדכון אבטחה זה.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

WUSA.exe אינו תומך בהסרת ההתקנה של עדכונים. כדי להסיר עדכון שהותקן על ידי WUSA, לחץ על לוח הבקרהולאחר מכן לחץ על אבטחה. תחת Windows Update, לחץ על הצג עדכונים מותקנים ובחר מתוך רשימת העדכונים.

פרטי קובץ

עיין בסעיף מידע קובץ.

אימות מפתח רישום

הערה לא קיים מפתח רישום שמאמת את הנוכחות של עדכון זה.

Windows Server 2008 (כל המהדורות)טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור תוכנה זו.

שמות הקבצים של עדכון אבטחה

כל 32 סיביות המהדורות הנתמכות של Windows Server 2008:
Windows6.0-KB3005607-x86.msu


עבור כל המהדורות מבוססות-x64 של Windows Server 2008 הנתמכות:
Windows6.0-KB3005607-x64.msu


כל מבוססי Itanium המהדורות הנתמכות של Windows Server 2008:
Windows6.0-KB3005607-ia64.msu

בוררי ההתקנה

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 934307

דרישת הפעלה מחדש

כן, עליך להפעיל מחדש את המערכת לאחר החלת עדכון אבטחה זה.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

WUSA.exe אינו תומך בהסרת ההתקנה של עדכונים. כדי להסיר עדכון שהותקן על ידי WUSA, לחץ על לוח הבקרהולאחר מכן לחץ על אבטחה. תחת Windows Update, לחץ על הצג עדכונים מותקנים ובחר מתוך רשימת העדכונים.

פרטי קובץ

עיין בסעיף מידע קובץ.

אימות מפתח רישום

הערה לא קיים מפתח רישום שמאמת את הנוכחות של עדכון זה.

Windows 7 (כל המהדורות)טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור תוכנה זו.

שם הקובץ של עדכון אבטחה

כל 32 סיביות המהדורות הנתמכות של Windows 7:
Windows6.1-KB3005607-x86.msu


כל מבוססות-x64 המהדורות הנתמכות של Windows 7:
Windows6.1-KB3005607-x64.msu

בוררי ההתקנה

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 934307

דרישת הפעלה מחדש

כן, עליך להפעיל מחדש את המערכת לאחר החלת עדכון אבטחה זה.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

כדי להסיר עדכון שהותקן על ידי WUSA, השתמש בבורר התקנה /Uninstall או לחץ על לוח הבקרה, לחץ על מערכת ואבטחה, ולאחר מכן תחת Windows Update, לחץ על שהצג עדכונים מותקנים ובחר מתוך רשימת העדכונים.

פרטי קובץ

עיין בסעיף מידע קובץ.

אימות מפתח רישום

הערה לא קיים מפתח רישום שמאמת את הנוכחות של עדכון זה.

Windows Server 2008 R2 (כל המהדורות)טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור תוכנה זו.

שם הקובץ של עדכון אבטחה

עבור כל המהדורות מבוססות-x64 של Windows Server 2008 R2 הנתמכות:
Windows6.1-KB3005607-x64.msu


כל מבוססי Itanium המהדורות הנתמכות של Windows Server 2008 R2:
Windows6.1-KB3005607-ia64.msu

בוררי ההתקנה

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 934307

דרישת הפעלה מחדש

כן, עליך להפעיל מחדש את המערכת לאחר החלת עדכון אבטחה זה.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

כדי להסיר עדכון שהותקן על ידי WUSA, השתמש בבורר התקנה /Uninstall או לחץ על לוח הבקרה, לחץ על מערכת ואבטחה, ולאחר מכן תחת Windows Update, לחץ על שהצג עדכונים מותקנים ובחר מתוך רשימת העדכונים.

פרטי קובץ

עיין בסעיף מידע קובץ.

אימות מפתח רישום

הערה לא קיים מפתח רישום שמאמת את הנוכחות של עדכון זה.

Windows 8 ו- 8.1 Windows (כל המהדורות)טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור תוכנה זו.

שם הקובץ של עדכון אבטחה

כל 32 סיביות המהדורות הנתמכות של Windows 8:
Windows8-RT-KB3005607-x86.msu


עבור כל המהדורות מבוססות x64 של Windows 8 הנתמכות:
Windows8-RT-KB3005607-x64.msu


כל 32 סיביות המהדורות הנתמכות של Windows 8.1:
Windows8.1-KB3005607-x86.msu


כל מבוססות-x64 המהדורות הנתמכות של Windows 8.1:
Windows8.1-KB3005607-x64.msu

בוררי ההתקנה

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 934307

דרישת הפעלה מחדש

כן, עליך להפעיל מחדש את המערכת לאחר החלת עדכון אבטחה זה.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

כדי להסיר עדכון שהותקן על ידי WUSA, השתמש בהגדרה /Uninstall לעבור או לחץ על לוח הבקרה, לחץ על מערכת ואבטחה, לחץ על Windows Update, ולאחר מכן תחת ראה גם, לחץ על עדכונים מותקנים ובחר מתוך רשימת העדכונים.

פרטי קובץ

עיין בסעיף מידע קובץ.

אימות מפתח רישום

הערה לא קיים מפתח רישום שמאמת את הנוכחות של עדכון זה.

2012 שרת Windows ו- Windows Server 2012 R2 (כל המהדורות)טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור תוכנה זו.

שם הקובץ של עדכון אבטחה

עבור כל המהדורות הנתמכות של Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB3005607-x64.msu


עבור כל המהדורות הנתמכות של Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB3005607-x64.msu

בוררי ההתקנה

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 934307

דרישת הפעלה מחדש

כן, עליך להפעיל מחדש את המערכת לאחר החלת עדכון אבטחה זה.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

כדי להסיר עדכון שהותקן על ידי WUSA, השתמש בהגדרה /Uninstall לעבור או לחץ על לוח הבקרה, לחץ על מערכת ואבטחה, לחץ על Windows Update, ולאחר מכן תחת ראה גם, לחץ על עדכונים מותקנים ובחר מתוך רשימת העדכונים.

פרטי קובץ

עיין בסעיף מידע קובץ.

אימות מפתח רישום

הערה לא קיים מפתח רישום שמאמת את הנוכחות של עדכון זה.

Windows RT ו- Windows RT 8.1 (כל המהדורות)טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור תוכנה זו.

פריסה

עדכונים אלה זמינים דרך Windows Update בלבד.

דרישת הפעלה מחדש

כן, עליך להפעיל מחדש את המערכת לאחר החלת עדכון אבטחה זה.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

לחץ על לוח הבקרה, לחץ על מערכת ואבטחה, לחץ על Windows Update, ולאחר מכן תחת למידע נוסף, לחץ על עדכונים מותקנים ובחר מתוך רשימת העדכונים.

פרטי קובץ

עיין בסעיף מידע קובץ.


פרטי קובץ

הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון תוכנה זה מתקינה קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי, עם הפרש שעון הקיץ (DST) הנוכחי שלך. בנוסף, התאריכים והשעות עשויים להשתנות בעת ביצוע פעולות מסוימות על הקבצים. • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (SPn) וענף שירות (LDR, GDR) על-ידי בדיקת מספרי גירסת הקובץ כמוצב בטבלה הבאה:

  גירסה

  מוצר

  אבן דרך

  ענף שירות

  6.0.6002. 18 xxx

  Windows Vista SP2 ו- Windows Server 2008 SP2

  SP2

  GDR

  6.0.6002. 23 xxx

  Windows Vista SP2 ו- Windows Server 2008 SP2

  SP2

  LDR

 • ענפי שירות של GDR מכילים רק תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.

הערה המניפסט (. manifest) וקבצים שאינם מפורטים קבצי MUM (. mum) המותקנים.

עבור כל גירסאות מבוססות x86 הנתמכות של Windows Vista ו- Windows Server 2008

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Audiocore.mof

לא ישים

4,352

05-Jan-2008

11:21

לא ישים

Audiodg.exe

6.0.6002.18005

88,576

11-Apr-2009

06:27

x86

Audioeng.dll

6.0.6002.19201

396,800

03-Oct-2014

01:17

x86

Audiokse.dll

6.0.6002.19201

274,432

03-Oct-2014

01:18

x86

Audioses.dll

6.0.6002.18005

115,712

11-Apr-2009

06:28

x86

Audiosrv.dll

6.0.6002.19201

316,928

03-Oct-2014

01:17

x86

Encdump.dll

5.0.1.1

170,496

03-Oct-2014

01:17

x86

Audiocore.mof

לא ישים

4,352

07-May-2014

23:41

לא ישים

Audiodg.exe

6.0.6002.23506

88,576

02-Oct-2014

23:43

x86

Audioeng.dll

6.0.6002.23506

396,800

03-Oct-2014

00:50

x86

Audiokse.dll

6.0.6002.23506

274,432

03-Oct-2014

00:50

x86

Audioses.dll

6.0.6002.23506

115,712

03-Oct-2014

00:50

x86

Audiosrv.dll

6.0.6002.23506

316,416

03-Oct-2014

00:50

x86

Encdump.dll

5.0.1.1

170,496

03-Oct-2014

00:50

x86

עבור כל גירסאות מבוססות x64 הנתמכות של Windows Vista ו- Windows Server 2008

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Audiocore.mof

לא ישים

4,352

05-Jan-2008

11:22

לא ישים

Audiodg.exe

6.0.6001.18000

111,104

19-Jan-2008

08:00

x64

Audioeng.dll

6.0.6002.19201

474,624

03-Oct-2014

01:01

x64

Audiokse.dll

6.0.6002.19201

313,344

03-Oct-2014

01:03

x64

Audioses.dll

6.0.6002.18005

190,976

11-Apr-2009

07:11

x64

Audiosrv.dll

6.0.6002.19201

446,976

03-Oct-2014

01:01

x64

Encdump.dll

5.0.1.1

201,728

03-Oct-2014

01:02

x64

Audiocore.mof

לא ישים

4,352

07-May-2014

23:41

לא ישים

Audiodg.exe

6.0.6002.23506

111,104

03-Oct-2014

00:10

x64

Audioeng.dll

6.0.6002.23506

474,624

03-Oct-2014

00:45

x64

Audiokse.dll

6.0.6002.23506

313,344

03-Oct-2014

00:46

x64

Audioses.dll

6.0.6002.23506

190,464

03-Oct-2014

00:45

x64

Audiosrv.dll

6.0.6002.23506

446,464

03-Oct-2014

00:45

x64

Encdump.dll

5.0.1.1

201,728

03-Oct-2014

00:45

x64

Audiocore.mof

לא ישים

4,352

07-May-2014

23:41

לא ישים

Audiodg.exe

6.0.6002.19201

88,576

02-Oct-2014

23:49

x86

Audioeng.dll

6.0.6002.19201

396,800

03-Oct-2014

01:17

x86

Audiokse.dll

6.0.6002.19201

274,432

03-Oct-2014

01:18

x86

Audioses.dll

6.0.6002.19201

115,712

03-Oct-2014

01:17

x86

Audiocore.mof

לא ישים

4,352

07-May-2014

23:41

לא ישים

Audiodg.exe

6.0.6002.23506

88,576

02-Oct-2014

23:43

x86

Audioeng.dll

6.0.6002.23506

396,800

03-Oct-2014

00:50

x86

Audiokse.dll

6.0.6002.23506

274,432

03-Oct-2014

00:50

x86

Audioses.dll

6.0.6002.23506

115,712

03-Oct-2014

00:50

x86

עבור כל הגירסאות המבוססות על IA-64 הנתמכות של Windows Server 2008

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Audiocore.mof

לא ישים

4,352

03-Jan-2008

18:36

לא ישים

Audiodg.exe

6.0.6001.18000

282,112

19-Jan-2008

08:21

IA-64

Audioeng.dll

6.0.6001.18000

586,752

19-Jan-2008

08:24

IA-64

Audiokse.dll

6.0.6001.18000

339,968

19-Jan-2008

08:24

IA-64

Audioses.dll

6.0.6002.19201

360,448

03-Oct-2014

00:38

IA-64

Audiosrv.dll

6.0.6002.19201

859,136

03-Oct-2014

00:38

IA-64

Audiocore.mof

לא ישים

4,352

07-May-2014

23:42

לא ישים

Audiodg.exe

6.0.6002.23506

282,112

02-Oct-2014

23:54

IA-64

Audioeng.dll

6.0.6002.23506

586,240

03-Oct-2014

00:25

IA-64

Audiokse.dll

6.0.6002.23506

339,456

03-Oct-2014

00:25

IA-64

Audioses.dll

6.0.6002.23506

360,448

03-Oct-2014

00:25

IA-64

Audiosrv.dll

6.0.6002.23506

858,112

03-Oct-2014

00:25

IA-64

Audiocore.mof

לא ישים

4,352

07-May-2014

23:41

לא ישים

Audiodg.exe

6.0.6002.19201

88,576

02-Oct-2014

23:49

x86

Audioeng.dll

6.0.6002.19201

396,800

03-Oct-2014

01:17

x86

Audiokse.dll

6.0.6002.19201

274,432

03-Oct-2014

01:18

x86

Audioses.dll

6.0.6002.19201

115,712

03-Oct-2014

01:17

x86

Audiocore.mof

לא ישים

4,352

07-May-2014

23:41

לא ישים

Audiodg.exe

6.0.6002.23506

88,576

02-Oct-2014

23:43

x86

Audioeng.dll

6.0.6002.23506

396,800

03-Oct-2014

00:50

x86

Audiokse.dll

6.0.6002.23506

274,432

03-Oct-2014

00:50

x86

Audioses.dll

6.0.6002.23506

115,712

03-Oct-2014

00:50

x86


 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, milestone‏ (RTM, SPn), וענף שירות (LDR, GDR) על-ידי בדיקת מספרי גירסת הקובץ כמוצב בטבלה הבאה:

  גירסה

  מוצר

  אבן דרך

  ענף שירות

  6.1.7601.18xxx

  Windows 7 ו-Windows Server 2008 R2

  SP1

  GDR

  6.1.7601.22xxx

  Windows 7 ו-Windows Server 2008 R2

  SP1

  LDR

 • ענפי שירות של GDR מכילים רק תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.

הערה המניפסט (. manifest) וקבצים שאינם מפורטים קבצי MUM (. mum) המותקנים.

עבור כל הגירסאות מבוססות x86 הנתמכות של Windows 7

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Audiodg.exe

6.1.7601.17514

100,864

20-Nov-2010

12:16

x86

Audioeng.dll

6.1.7601.18619

374,784

03-Oct-2014

01:44

x86

Audiokse.dll

6.1.7601.18619

442,880

03-Oct-2014

01:44

x86

Audioses.dll

6.1.7601.18619

195,584

03-Oct-2014

01:44

x86

Audiosrv.dll

6.1.7601.18619

475,136

03-Oct-2014

01:44

x86

Encdump.dll

5.0.1.1

275,968

03-Oct-2014

01:44

x86

Prod_audio-audiocore.ptxml

לא ישים

667

20-Nov-2010

04:26

לא ישים

Audiodg.exe

6.1.7601.17514

100,864

20-Nov-2010

12:16

x86

Audioeng.dll

6.1.7601.22826

374,784

03-Oct-2014

01:46

x86

Audiokse.dll

6.1.7601.22826

442,880

03-Oct-2014

01:46

x86

Audioses.dll

6.1.7601.22826

195,584

03-Oct-2014

01:46

x86

Audiosrv.dll

6.1.7601.22826

475,136

03-Oct-2014

01:46

x86

Encdump.dll

5.0.1.1

275,968

03-Oct-2014

01:46

x86

Prod_audio-audiocore.ptxml

לא ישים

667

20-Nov-2010

04:26

לא ישים

עבור כל גירסאות מבוססות x64 הנתמכות של Windows 7 ו-Windows Server 2008 R2

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Audiodg.exe

6.1.7601.17514

126,464

20-Nov-2010

13:24

x64

Audioeng.dll

6.1.7601.18619

440,832

03-Oct-2014

02:11

x64

Audiokse.dll

6.1.7601.18619

500,224

03-Oct-2014

02:12

x64

Audioses.dll

6.1.7601.18619

296,448

03-Oct-2014

02:11

x64

Audiosrv.dll

6.1.7601.18619

680,960

03-Oct-2014

02:11

x64

Encdump.dll

5.0.1.1

284,672

03-Oct-2014

02:11

x64

Prod_audio-audiocore.ptxml

לא ישים

667

20-Nov-2010

04:25

לא ישים

Audiodg.exe

6.1.7601.17514

126,464

20-Nov-2010

13:24

x64

Audioeng.dll

6.1.7601.22826

440,832

03-Oct-2014

02:06

x64

Audiokse.dll

6.1.7601.22826

500,224

03-Oct-2014

02:07

x64

Audioses.dll

6.1.7601.22826

296,448

03-Oct-2014

02:06

x64

Audiosrv.dll

6.1.7601.22826

680,960

03-Oct-2014

02:06

x64

Encdump.dll

5.0.1.1

284,672

03-Oct-2014

02:06

x64

Prod_audio-audiocore.ptxml

לא ישים

667

20-Nov-2010

04:25

לא ישים

Audioeng.dll

6.1.7601.18619

374,784

03-Oct-2014

01:44

x86

Audiokse.dll

6.1.7601.18619

442,880

03-Oct-2014

01:44

x86

Audioses.dll

6.1.7601.18619

195,584

03-Oct-2014

01:44

x86

Prod_wow64_audio-audiocore.ptxml

לא ישים

667

02-Oct-2014

23:07

לא ישים

Audioeng.dll

6.1.7601.22826

374,784

03-Oct-2014

01:46

x86

Audiokse.dll

6.1.7601.22826

442,880

03-Oct-2014

01:46

x86

Audioses.dll

6.1.7601.22826

195,584

03-Oct-2014

01:46

x86

Prod_wow64_audio-audiocore.ptxml

לא ישים

667

02-Oct-2014

23:06

לא ישים

עבור כל הגרסאות הנתמכות המבוססות IA-64 של Windows Server 2008 R2

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Audiodg.exe

6.1.7601.18619

323,072

03-Oct-2014

01:16

IA-64

Audioeng.dll

6.1.7601.18619

519,168

03-Oct-2014

01:17

IA-64

Audiokse.dll

6.1.7601.18619

340,480

03-Oct-2014

01:17

IA-64

Audioses.dll

6.1.7601.18619

607,744

03-Oct-2014

01:17

IA-64

Audiosrv.dll

6.1.7601.18619

1,385,472

03-Oct-2014

01:17

IA-64

Prod_audio-audiocore.ptxml

לא ישים

667

02-Oct-2014

22:49

לא ישים

Audiodg.exe

6.1.7601.22826

323,072

03-Oct-2014

01:15

IA-64

Audioeng.dll

6.1.7601.22826

519,168

03-Oct-2014

01:15

IA-64

Audiokse.dll

6.1.7601.22826

340,480

03-Oct-2014

01:15

IA-64

Audioses.dll

6.1.7601.22826

607,744

03-Oct-2014

01:15

IA-64

Audiosrv.dll

6.1.7601.22826

1,385,472

03-Oct-2014

01:15

IA-64

Prod_audio-audiocore.ptxml

לא ישים

667

02-Oct-2014

22:52

לא ישים

Audioeng.dll

6.1.7601.18619

374,784

03-Oct-2014

01:44

x86

Audiokse.dll

6.1.7601.18619

442,880

03-Oct-2014

01:44

x86

Audioses.dll

6.1.7601.18619

195,584

03-Oct-2014

01:44

x86

Prod_wow64_audio-audiocore.ptxml

לא ישים

667

02-Oct-2014

23:07

לא ישים

Audioeng.dll

6.1.7601.22826

374,784

03-Oct-2014

01:46

x86

Audiokse.dll

6.1.7601.22826

442,880

03-Oct-2014

01:46

x86

Audioses.dll

6.1.7601.22826

195,584

03-Oct-2014

01:46

x86

Prod_wow64_audio-audiocore.ptxml

לא ישים

667

02-Oct-2014

23:06

לא ישים


 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (RTM, SPn), וענף שירות (LDR, GDR) על-ידי בדיקת מספרי גירסת הקובץ כמוצב בטבלה הבאה:

  גירסה

  מוצר

  אבן דרך

  ענף שירות

  6.2.920 0.16 xxx

  Windows 8 ו-Windows Server 2012

  RTM

  GDR

  6.2.920 0.20 xxx

  Windows 8 ו-Windows Server 2012

  RTM

  LDR

 • ענפי שירות של GDR מכילים רק תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.

הערה המניפסט (. manifest) וקבצים שאינם מפורטים קבצי MUM (. mum) המותקנים.

עבור כל הגירסאות מבוססות x86 הנתמכות של Windows 8

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Audiodg.exe

6.2.9200.16578

207,576

08-Apr-2013

23:37

x86

Audioendpointbuilder.dll

6.2.9200.17131

136,704

02-Oct-2014

22:30

x86

Audioeng.dll

6.2.9200.16578

426,024

08-Apr-2013

23:37

x86

Audiokse.dll

6.2.9200.16451

463,768

06-Nov-2012

05:00

x86

Audioses.dll

6.2.9200.16578

324,368

08-Apr-2013

23:37

x86

Audiosrv.dll

6.2.9200.17134

596,480

02-Oct-2014

22:30

x86

Encdump.dll

5.0.1.1

100,352

02-Oct-2014

22:30

x86

Prod_audio-audiocore.ptxml

לא ישים

667

05-Nov-2012

23:35

לא ישים

Audiodg.exe

6.2.9200.20555

207,552

06-Nov-2012

06:36

x86

Audioendpointbuilder.dll

6.2.9200.21247

136,704

02-Oct-2014

22:32

x86

Audioeng.dll

6.2.9200.20555

427,568

06-Nov-2012

06:36

x86

Audiokse.dll

6.2.9200.20555

463,768

06-Nov-2012

06:36

x86

Audioses.dll

6.2.9200.20555

324,344

06-Nov-2012

06:36

x86

Audiosrv.dll

6.2.9200.21251

593,920

02-Oct-2014

22:32

x86

Encdump.dll

5.0.1.1

100,352

02-Oct-2014

22:32

x86

Prod_audio-audiocore.ptxml

לא ישים

667

05-Nov-2012

23:38

לא ישים

עבור כל תמיכה גירסאות מבוססות x64 של Windows 8 ו- Windows Server 2012

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Audiodg.exe

6.2.9200.16579

253,544

09-Apr-2013

05:33

x64

Audioendpointbuilder.dll

6.2.9200.17131

169,472

02-Oct-2014

22:29

x64

Audioeng.dll

6.2.9200.16579

489,576

09-Apr-2013

05:33

x64

Audiokse.dll

6.2.9200.17131

522,728

03-Oct-2014

01:21

x64

Audioses.dll

6.2.9200.16579

446,792

09-Apr-2013

05:33

x64

Audiosrv.dll

6.2.9200.17134

783,872

02-Oct-2014

22:29

x64

Encdump.dll

5.0.1.1

267,264

02-Oct-2014

22:29

x64

Prod_audio-audiocore.ptxml

לא ישים

667

05-Nov-2012

23:32

לא ישים

Audiodg.exe

6.2.9200.20555

253,512

06-Nov-2012

07:18

x64

Audioendpointbuilder.dll

6.2.9200.21247

169,472

02-Oct-2014

22:29

x64

Audioeng.dll

6.2.9200.20555

490,064

06-Nov-2012

07:18

x64

Audiokse.dll

6.2.9200.21247

522,728

03-Oct-2014

01:06

x64

Audioses.dll

6.2.9200.20555

447,792

06-Nov-2012

07:18

x64

Audiosrv.dll

6.2.9200.21251

783,872

02-Oct-2014

22:29

x64

Encdump.dll

5.0.1.1

267,264

02-Oct-2014

22:29

x64

Prod_audio-audiocore.ptxml

לא ישים

667

05-Nov-2012

23:36

לא ישים

Audioeng.dll

6.2.9200.16578

426,024

08-Apr-2013

23:37

x86

Audiokse.dll

6.2.9200.16451

463,768

06-Nov-2012

05:00

x86

Audioses.dll

6.2.9200.16578

324,368

08-Apr-2013

23:37

x86

Prod_wow64_audio-audiocore.ptxml

לא ישים

667

05-Nov-2012

23:35

לא ישים

Audioeng.dll

6.2.9200.20555

427,568

06-Nov-2012

06:36

x86

Audiokse.dll

6.2.9200.20555

463,768

06-Nov-2012

06:36

x86

Audioses.dll

6.2.9200.20555

324,344

06-Nov-2012

06:36

x86

Prod_wow64_audio-audiocore.ptxml

לא ישים

667

05-Nov-2012

23:38

לא ישים


עבור כל הגירסאות מבוססות x86 הנתמכות של Windows 8.1

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Audiodg.exe

6.3.9600.17393

213,344

07-Oct-2014

03:33

x86

Audioendpointbuilder.dll

6.3.9600.17393

189,952

07-Oct-2014

01:36

x86

Audioeng.dll

6.3.9600.17393

424,544

07-Oct-2014

03:33

x86

Audiokse.dll

6.3.9600.17393

344,536

07-Oct-2014

03:34

x86

Audioses.dll

6.3.9600.17393

370,424

07-Oct-2014

03:34

x86

Audiosrv.dll

6.3.9600.17393

694,272

07-Oct-2014

01:31

x86

Encdump.dll

5.0.1.1

107,376

07-Oct-2014

03:33

x86

Prod_audio-audiocore.ptxml

לא ישים

667

21-Aug-2013

23:39

לא ישים

עבור כל הגירסאות מבוססות-x64 הנתמכות של Windows 8.1 ושל Windows Server 2012 R2

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Audiodg.exe

6.3.9600.17393

272,248

07-Oct-2014

06:27

x64

Audioendpointbuilder.dll

6.3.9600.17393

226,304

07-Oct-2014

01:54

x64

Audioeng.dll

6.3.9600.17393

482,872

07-Oct-2014

06:27

x64

Audiokse.dll

6.3.9600.17393

394,120

07-Oct-2014

06:27

x64

Audioses.dll

6.3.9600.17393

500,016

07-Oct-2014

06:28

x64

Audiosrv.dll

6.3.9600.17393

911,360

07-Oct-2014

01:46

x64

Encdump.dll

5.0.1.1

108,432

07-Oct-2014

06:27

x64

Prod_audio-audiocore.ptxml

לא ישים

667

22-Aug-2013

06:45

לא ישים

Audioeng.dll

6.3.9600.17393

424,544

07-Oct-2014

03:33

x86

Audiokse.dll

6.3.9600.17393

344,536

07-Oct-2014

03:34

x86

Audioses.dll

6.3.9600.17393

370,424

07-Oct-2014

03:34

x86

Prod_wow64_audio-audiocore.ptxml

לא ישים

667

21-Aug-2013

23:39

לא ישים


שם החבילה

SHA1 Hash חבילה

SHA2 Hash חבילה

Windows6.1-KB3005607-x86.msu

06662462FF85470099EEC386D1B1DECDAD1AEDA6

65BF0569934D6A6D973990D4494E6551CB47CF0EB5F12934883C47F77FA82A65

Windows6.1-KB3005607-x86.msu

06662462FF85470099EEC386D1B1DECDAD1AEDA6

65BF0569934D6A6D973990D4494E6551CB47CF0EB5F12934883C47F77FA82A65

Windows6.1-KB3005607-ia64.msu

5E8E7B3BDA3A750B0683DBBFD4E3E7AC35FEEA8E

A728B5028F1CBAAEBA3B7ABAA54A9C7B8124D615D2BFAF6A12860767CBC1DEDC

Windows8-RT-KB3005607-x86.msu

73E11F60F02A795502F6A4D468C6F9F4EF591DEF

7514DC12CD13EFDE5D33C6ED62A93AFD1025C6BE5B07E569E5C29BCCDF81F38C

Windows8-RT-KB3005607-x86.msu

73E11F60F02A795502F6A4D468C6F9F4EF591DEF

7514DC12CD13EFDE5D33C6ED62A93AFD1025C6BE5B07E569E5C29BCCDF81F38C

Windows8.1-KB3005607-x86.msu

97B720AB098ED8C6D2FD114166E23094CF758DD3

3B78592E349762C29A6D3AA3B44136B663877B3E38DD1B09540B45CB5C2CC520

Windows8.1-KB3005607-x86.msu

97B720AB098ED8C6D2FD114166E23094CF758DD3

3B78592E349762C29A6D3AA3B44136B663877B3E38DD1B09540B45CB5C2CC520

Windows6.0-KB3005607-ia64.msu

5A44C6990E179F57D9965251F40F3B2220C9ED6C

1AC041913FCBFC8F5B1547CB1DF305FB092CF0182FE6D643D02D2B7716485E29

Windows6.0-KB3005607-x86.msu

DDB99C9FF8F1F9F64263412A63AEF713875E63BE

96B4F6055AD01A46770FECCC0BDBDCB19063B521119105279A777D5DD39624DE

Windows6.0-KB3005607-x86.msu

DDB99C9FF8F1F9F64263412A63AEF713875E63BE

96B4F6055AD01A46770FECCC0BDBDCB19063B521119105279A777D5DD39624DE


זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft insider

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלכם?

תודה על המשוב!

×