POS מודרניים (MPOS) יכולה לשמש עם יסודות המסחרית ב- Microsoft Dynamics AX 2012 R3

תבנית: תבנית תיקון חם AX

הפניות

באג #: 3621723 (DAXSE)

מאמר זה חל על Microsoft Dynamics AX עבור כל האזורים.

ניתן להשתמש POS מודרניים (MPOS) עם יסודות המסחרית ב- Microsoft Dynamics AX 2012 R3.

פתרון

השינויים התיקון החם להפוך תכונה זו לזמינה.

מידע על תיקונים חמים

תיקון חם נתמך זמין מ-Microsoft. ישנו סעיף "הורדת תיקון חם זמינה" בראש מאמר Knowledge Base. אם אתה נתקל של הורדת בעיה, התקנת תיקון חם זה, או שאלות אחרות תמיכה טכנית, פנה אל השותף שלך או, אם שנרשמו בתוכנית תמיכה ישירות ב- Microsoft, באפשרותך לפנות לתמיכה הטכנית עבור Microsoft Dynamics וליצור בקשת תמיכה חדשה. לשם כך, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspxתוכל גם לפנות לתמיכה הטכנית עבור Microsoft Dynamics באמצעות הטלפון באמצעות קישורים אלה עבור מספרי טלפון ספציפיים של המדינה. לשם כך, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

שותפים

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contactsלקוחות

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htmבמקרים מיוחדים, שהצגת עבור שיחות עשויים לבטל אם מומחה תמיכה טכנית עבור Microsoft Dynamics ומוצרים קשורים יקבע שעדכון ספציפי יפתור את הבעיה. דמי התמיכה המקובלים יחולו על כל נוספים שאלות וסוגיות תמיכה אשר אינן מצריכות העדכון הספציפי האמור.


בסעיף 'פתרון הבעיה' מציין אם תיקון חם זה זמין כתיקון חם או ב- service pack העדכני ביותר. למטרות השוואה ובדיקה, התיקון החם המקורי זמין באתר האינטרנט של http://hotfix .

מידע על ההתקנה

אם יש לך התאמות אישיות עבור אחת או יותר מהשיטות או הטבלאות המושפעות על-ידי תיקון חם זה, עליך להחיל שינויים אלה בסביבת מחשב לפני החלת את התיקון החם בסביבת ייצור.
לקבלת מידע נוסף אודות אופן התקנת תיקון חם זה, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:

893082 כיצד להתקין תיקון חם של Microsoft Dynamics AX

דרישות מוקדמות

עליך להגדיר אחד מהמוצרים הבאים מותקנים כדי להחיל תיקון חם זה:

  • Microsoft Dynamics AX 2012 R3

דרישת הפעלה מחדש

עליך להפעיל מחדש את שירות שרת אובייקטי היישומים (AOS) לאחר החלת התיקון החם.

פרטי קובץ

הגירסה העולמית של תיקון חם זה כוללת את תכונות הקובץ (או תכונות קובץ מתקדמות יותר) המפורטות בטבלה הבאה. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). כשמציגים את פרטי הקובץ, היא מומרת לזמן המקומי. כדי לברר את הפרש השעות בין זמן UTC לזמן המקומי, השתמש בכרטיסייה אזור זמן בפריט ' תאריך ושעה ' בלוח הבקרה.

Microsoft Dynamics AX 2012 R3

יישום התיקון החם

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

Aximpactanalysis.exe

לא ישים

62,136

02-Nov-2014

10:39

Axupdate.exe

לא ישים

62,120

02-Nov-2014

10:39

Dynamicsax2012r3-kb3072391-syplabels.axmodel

6.3.2000.3783

12,262,128

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4308011.axmodel

6.3.164.784

24,792

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4309332.axmodel

6.3.164.696

39,128

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4311164.axmodel

6.3.164.739

80,088

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4311167.axmodel

6.3.164.865

13,016

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4312758.axmodel

6.3.164.829

13,016

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4313209.axmodel

6.3.164.870

35,032

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4316197.axmodel

6.3.164.844

21,208

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4317434.axmodel

6.3.164.856

113,880

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4321243.axmodel

6.3.164.869

152,792

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4321598.axmodel

6.3.164.776

29,912

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4327038.axmodel

6.3.164.880

17,112

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4327065.axmodel

6.3.164.929

1,272,536

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4327104.axmodel

6.3.164.843

29,400

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4328634.axmodel

6.3.164.883

16,088

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4332639.axmodel

6.3.164.960

18,136

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4332801.axmodel

6.3.164.760

16,600

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4333709.axmodel

6.3.164.750

123,608

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4333719.axmodel

6.3.164.918

16,088

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4335796.axmodel

6.3.164.824

62,168

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4335981.axmodel

6.3.164.917

16,088

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4336487.axmodel

6.3.164.838

85,208

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4336741.axmodel

6.3.164.979

98,008

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4337045.axmodel

6.3.164.826

15,064

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4338823.axmodel

6.3.164.840

16,088

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4340078.axmodel

6.3.164.799

83,160

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4340538.axmodel

6.3.164.912

19,672

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4341202.axmodel

6.3.164.910

153,304

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4350544.axmodel

6.3.164.906

15,064

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4350684.axmodel

6.3.164.904

153,304

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4350787.axmodel

6.3.164.902

12,504

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4350830.axmodel

6.3.164.899

13,528

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4353217.axmodel

6.3.164.966

31,448

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4353295.axmodel

6.3.164.934

13,016

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4353589.axmodel

6.3.164.939

172,760

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4354809.axmodel

6.3.164.967

18,648

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4360270.axmodel

6.3.164.1031

14,552

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4361149.axmodel

6.3.164.1328

185,048

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4361870.axmodel

6.3.164.1351

13,528

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4362549.axmodel

6.3.164.1034

12,504

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4362624.axmodel

6.3.164.1022

29,400

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4362734.axmodel

6.3.164.1019

12,504

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4362833.axmodel

6.3.164.1016

12,504

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4362853.axmodel

6.3.164.1018

19,160

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4362986.axmodel

6.3.164.1015

16,600

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4363082.axmodel

6.3.164.1027

21,720

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4368516.axmodel

6.3.164.1075

39,640

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4368612.axmodel

6.3.164.1111

84,184

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4368725.axmodel

6.3.164.1056

153,304

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4368745.axmodel

6.3.164.1087

20,184

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4368857.axmodel

6.3.164.1088

109,784

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4369335.axmodel

6.3.164.1089

15,064

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4369618.axmodel

6.3.164.1273

14,040

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4369635.axmodel

6.3.164.1091

13,528

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4369729.axmodel

6.3.164.1077

14,040

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4370348.axmodel

6.3.164.1131

1,808,600

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4370508.axmodel

6.3.164.1097

39,640

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4371065.axmodel

6.3.164.1113

24,280

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4371254.axmodel

6.3.164.1115

14,552

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4371381.axmodel

6.3.164.1136

25,304

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4371427.axmodel

6.3.164.1137

19,672

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4371447.axmodel

6.3.164.1138

107,224

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4374889.axmodel

6.3.164.1140

28,888

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4375485.axmodel

6.3.164.1141

85,720

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4375691.axmodel

6.3.164.1142

90,840

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4376636.axmodel

6.3.164.1164

52,440

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4377442.axmodel

6.3.164.1166

19,160

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4380245.axmodel

6.3.164.1196

27,864

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4382445.axmodel

6.3.164.1201

14,040

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4382581.axmodel

6.3.164.1199

12,504

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4385317.axmodel

6.3.164.1219

29,400

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4385326.axmodel

6.3.164.1220

13,016

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4386445.axmodel

6.3.164.1227

32,472

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4387743.axmodel

6.3.164.1233

80,088

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4395594.axmodel

6.3.164.1261

12,504

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4396219.axmodel

6.3.164.1265

16,088

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4398457.axmodel

6.3.164.1283

153,304

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4399239.axmodel

6.3.164.1284

13,528

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4401632.axmodel

6.3.164.1310

19,672

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4401898.axmodel

6.3.164.1303

17,624

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4402188.axmodel

6.3.164.1309

131,800

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4407206.axmodel

6.3.164.1335

17,112

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4409292.axmodel

6.3.164.1341

153,304

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4409722.axmodel

6.3.164.1343

17,624

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4409889.axmodel

6.3.164.1375

12,504

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4410004.axmodel

6.3.164.1347

14,040

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4410277.axmodel

6.3.164.1348

153,304

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4410284.axmodel

6.3.164.1349

12,504

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4410327.axmodel

6.3.164.1350

12,504

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4410831.axmodel

6.3.164.1366

26,328

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4410945.axmodel

6.3.164.1360

22,744

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4410998.axmodel

6.3.164.1374

34,008

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4411159.axmodel

6.3.164.1376

29,912

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4412413.axmodel

6.3.164.1373

12,504

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4412627.axmodel

6.3.164.1378

12,504

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4412723.axmodel

6.3.164.1379

103,640

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4414632.axmodel

6.3.164.1397

13,016

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4415036.axmodel

6.3.164.1406

42,200

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4415225.axmodel

6.3.164.1405

24,280

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4415604.axmodel

6.3.164.1407

19,160

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4417503.axmodel

6.3.164.1418

39,640

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4418164.axmodel

6.3.164.1450

98,520

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4420407.axmodel

6.3.164.1454

72,920

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4420571.axmodel

6.3.164.1431

390,872

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4421551.axmodel

6.3.164.1441

98,520

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4423434.axmodel

6.3.164.1457

24,280

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4423649.axmodel

6.3.164.1462

13,016

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4423918.axmodel

6.3.164.1455

13,528

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4426063.axmodel

6.3.164.1460

49,880

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4426092.axmodel

6.3.164.1464

13,016

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4427604.axmodel

6.3.164.1481

13,528

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4428124.axmodel

6.3.164.1475

12,504

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4428322.axmodel

6.3.164.1479

83,160

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4430824.axmodel

6.3.164.1493

16,088

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4430975.axmodel

6.3.164.1494

153,816

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4431802.axmodel

6.3.164.1500

12,504

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4432140.axmodel

6.3.164.1503

17,112

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4432148.axmodel

6.3.164.1502

13,016

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4432168.axmodel

6.3.164.1510

109,272

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4435908.axmodel

6.3.164.1572

32,984

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4438053.axmodel

6.3.164.1538

20,184

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4439081.axmodel

6.3.164.1544

86,744

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4441572.axmodel

6.3.164.1553

17,624

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4441685.axmodel

6.3.164.1555

153,816

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4441761.axmodel

6.3.164.1560

12,504

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4441990.axmodel

6.3.164.1564

15,576

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4442938.axmodel

6.3.164.1566

153,816

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4443210.axmodel

6.3.164.1568

133,336

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4444940.axmodel

6.3.164.1822

13,528

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4445524.axmodel

6.3.164.1587

153,816

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4447085.axmodel

6.3.164.1681

14,040

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4447747.axmodel

6.3.164.1623

14,040

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4447829.axmodel

6.3.164.1625

22,744

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4448105.axmodel

6.3.164.1632

17,112

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4448713.axmodel

6.3.164.1640

13,528

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4448893.axmodel

6.3.164.1645

13,528

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4448906.axmodel

6.3.164.1643

153,816

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4449060.axmodel

6.3.164.1647

14,552

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4451512.axmodel

6.3.164.1659

18,136

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4451879.axmodel

6.3.164.1663

18,136

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4452391.axmodel

6.3.164.1666

35,544

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4452690.axmodel

6.3.164.1672

17,112

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4453475.axmodel

6.3.164.1707

12,504

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4453731.axmodel

6.3.164.1731

290,008

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4453848.axmodel

6.3.164.1755

16,088

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4455222.axmodel

6.3.164.1743

13,016

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4455868.axmodel

6.3.164.1747

40,152

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4455926.axmodel

6.3.164.1748

13,528

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4456761.axmodel

6.3.164.1757

56,024

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4456995.axmodel

6.3.164.1842

122,584

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4457399.axmodel

6.3.164.1764

18,648

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4459129.axmodel

6.3.164.1787

21,208

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4459180.axmodel

6.3.164.1792

14,040

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4459310.axmodel

6.3.164.1798

15,064

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4459601.axmodel

6.3.164.1815

22,232

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4459622.axmodel

6.3.164.1816

18,136

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4460732.axmodel

6.3.164.1828

25,304

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4461330.axmodel

6.3.164.1837

16,088

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4461898.axmodel

6.3.164.1851

14,552

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4461988.axmodel

6.3.164.1856

447,192

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4464944.axmodel

6.3.164.1878

26,840

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4466613.axmodel

6.3.164.1892

13,528

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4466894.axmodel

6.3.164.1899

15,064

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4467043.axmodel

6.3.164.1902

14,040

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4467215.axmodel

6.3.164.1906

13,016

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4467344.axmodel

6.3.164.1912

15,064

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4470438.axmodel

6.3.164.1928

52,440

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4470992.axmodel

6.3.164.1939

16,600

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4471176.axmodel

6.3.164.1944

14,040

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4471445.axmodel

6.3.164.1952

20,184

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4471910.axmodel

6.3.164.1956

17,624

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4472213.axmodel

6.3.164.1958

21,208

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4472354.axmodel

6.3.164.2003

43,224

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4472978.axmodel

6.3.164.1990

17,112

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4473495.axmodel

6.3.164.2011

17,112

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4475836.axmodel

6.3.164.2010

13,016

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4478663.axmodel

6.3.164.2095

13,528

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4481768.axmodel

6.3.164.2032

14,040

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4481800.axmodel

6.3.164.2034

12,504

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4482896.axmodel

6.3.164.2056

28,888

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4483244.axmodel

6.3.164.2064

14,552

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4483313.axmodel

6.3.164.2067

13,528

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4483525.axmodel

6.3.164.2071

14,040

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4483549.axmodel

6.3.164.2075

17,624

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4483950.axmodel

6.3.164.2088

14,040

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4483964.axmodel

6.3.164.2093

17,112

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4483993.axmodel

6.3.164.2097

14,552

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4484128.axmodel

6.3.164.2100

18,648

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4484283.axmodel

6.3.164.2102

21,720

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4486801.axmodel

6.3.164.2109

13,528

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4486823.axmodel

6.3.164.2111

13,528

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4487037.axmodel

6.3.164.2113

28,376

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4487051.axmodel

6.3.164.2114

19,160

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4487108.axmodel

6.3.164.2116

16,088

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4487118.axmodel

6.3.164.2117

14,040

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4487260.axmodel

6.3.164.2120

22,232

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4489496.axmodel

6.3.164.2132

38,616

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4489630.axmodel

6.3.164.2135

19,672

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4489716.axmodel

6.3.164.2140

69,848

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4489737.axmodel

6.3.164.2141

22,232

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4489957.axmodel

6.3.164.2144

1,195,736

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4490586.axmodel

6.3.164.2153

32,984

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4490840.axmodel

6.3.164.2159

14,552

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4491338.axmodel

6.3.164.2165

14,552

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4492048.axmodel

6.3.164.2171

13,016

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4492066.axmodel

6.3.164.2173

83,672

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4493795.axmodel

6.3.164.2192

16,088

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4494171.axmodel

6.3.164.2197

15,576

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4494433.axmodel

6.3.164.2200

13,528

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4494885.axmodel

6.3.164.2203

154,328

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4494937.axmodel

6.3.164.2204

15,576

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4495009.axmodel

6.3.164.2208

30,424

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4495434.axmodel

6.3.164.2256

31,448

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4495622.axmodel

6.3.164.2258

22,744

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4495719.axmodel

6.3.164.2259

40,152

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4495973.axmodel

6.3.164.2224

13,016

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4496232.axmodel

6.3.164.2228

93,400

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4496354.axmodel

6.3.164.2230

135,384

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4499182.axmodel

6.3.164.2261

68,312

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4499483.axmodel

6.3.164.2267

17,624

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4499605.axmodel

6.3.164.2268

22,232

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4499953.axmodel

6.3.164.2270

19,672

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4500703.axmodel

6.3.164.2285

35,032

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4501477.axmodel

6.3.164.2294

16,600

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4502256.axmodel

6.3.164.2335

56,536

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4503434.axmodel

6.3.164.2314

27,864

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4507018.axmodel

6.3.164.2320

16,600

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4507110.axmodel

6.3.164.2321

15,064

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4507365.axmodel

6.3.164.2332

56,024

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4507371.axmodel

6.3.164.2364

83,672

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4507387.axmodel

6.3.164.2329

71,384

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4507945.axmodel

6.3.164.2338

13,528

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4508072.axmodel

6.3.164.2341

13,016

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4508232.axmodel

6.3.164.2386

16,600

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4508511.axmodel

6.3.164.2352

85,208

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4508695.axmodel

6.3.164.2366

29,400

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4510069.axmodel

6.3.164.2368

19,160

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4510289.axmodel

6.3.164.2370

17,112

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4510639.axmodel

6.3.164.2374

15,576

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4510845.axmodel

6.3.164.2376

21,208

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4510984.axmodel

6.3.164.2381

16,088

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4511871.axmodel

6.3.164.2389

40,664

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4512286.axmodel

6.3.164.2392

15,064

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4514136.axmodel

6.3.164.2405

161,496

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4514188.axmodel

6.3.164.2406

78,040

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4514539.axmodel

6.3.164.2408

154,328

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4514687.axmodel

6.3.164.2409

16,088

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4515606.axmodel

6.3.164.2410

16,088

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4517604.axmodel

6.3.164.2416

52,952

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4519282.axmodel

6.3.164.2432

14,040

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4519494.axmodel

6.3.164.2434

26,840

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4519974.axmodel

6.3.164.2435

22,232

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4520154.axmodel

6.3.164.2436

54,488

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4522852.axmodel

6.3.164.2445

15,576

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4523046.axmodel

6.3.164.2450

15,064

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4523230.axmodel

6.3.164.2452

17,624

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4524288.axmodel

6.3.164.2466

154,328

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4524330.axmodel

6.3.164.2467

15,576

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4524720.axmodel

6.3.164.2470

17,112

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4525836.axmodel

6.3.164.2482

27,864

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4525839.axmodel

6.3.164.2483

14,552

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4526290.axmodel

6.3.164.2487

16,600

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4527428.axmodel

6.3.164.2493

14,040

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4528712.axmodel

6.3.164.2499

14,040

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4528790.axmodel

6.3.164.2501

14,552

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4528840.axmodel

6.3.164.2502

30,936

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4529286.axmodel

6.3.164.2507

14,552

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4529540.axmodel

6.3.164.2509

13,528

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4531095.axmodel

6.3.164.2516

46,296

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4531134.axmodel

6.3.164.2517

13,528

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4532347.axmodel

6.3.164.2529

15,576

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4533485.axmodel

6.3.164.2537

14,040

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4533618.axmodel

6.3.164.2539

32,472

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4537744.axmodel

6.3.164.2552

126,680

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4537980.axmodel

6.3.164.2554

25,304

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4538421.axmodel

6.3.164.2557

22,232

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4539435.axmodel

6.3.164.2570

118,488

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4539539.axmodel

6.3.164.2571

16,600

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4539556.axmodel

6.3.164.2613

61,144

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4539557.axmodel

6.3.164.2620

13,528

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4539562.axmodel

6.3.164.2619

1,149,144

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4539566.axmodel

6.3.164.2626

13,528

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4539568.axmodel

6.3.164.2628

16,600

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4539569.axmodel

6.3.164.2629

29,400

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4540571.axmodel

6.3.164.2631

51,416

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4540574.axmodel

6.3.164.2638

58,584

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4541575.axmodel

6.3.164.2642

19,160

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4541577.axmodel

6.3.164.2645

421,592

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4542577.axmodel

6.3.164.2651

20,696

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4542580.axmodel

6.3.164.2655

16,600

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4542582.axmodel

6.3.164.2662

13,528

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4542587.axmodel

6.3.164.2670

52,440

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4542589.axmodel

6.3.164.2674

133,336

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4542590.axmodel

6.3.164.2674

16,600

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4542595.axmodel

6.3.164.2687

82,136

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4542596.axmodel

6.3.164.2687

12,504

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4542608.axmodel

6.3.164.2705

13,528

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4542611.axmodel

6.3.164.2709

13,528

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4542615.axmodel

6.3.164.2714

22,232

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4542616.axmodel

6.3.164.2715

14,552

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4543614.axmodel

6.3.164.2723

21,720

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4543619.axmodel

6.3.164.2740

91,864

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4543620.axmodel

6.3.164.2735

24,792

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4543621.axmodel

6.3.164.2736

15,576

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4543624.axmodel

6.3.164.2741

14,552

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4543634.axmodel

6.3.164.2751

12,504

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4543637.axmodel

6.3.164.2756

14,552

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4543654.axmodel

6.3.164.2775

14,040

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4543658.axmodel

6.3.164.2778

17,624

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4543662.axmodel

6.3.164.2781

19,672

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4543668.axmodel

6.3.164.2788

17,112

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4543670.axmodel

6.3.164.2790

16,600

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4543671.axmodel

6.3.164.2791

26,328

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4543672.axmodel

6.3.164.2792

16,600

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4543674.axmodel

6.3.164.2794

13,016

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4543676.axmodel

6.3.164.2796

16,088

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4543677.axmodel

6.3.164.2797

16,088

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4543683.axmodel

6.3.164.2810

14,040

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4543689.axmodel

6.3.164.2860

13,016

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4543690.axmodel

6.3.164.2818

13,528

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4543691.axmodel

6.3.164.2820

14,552

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4543695.axmodel

6.3.164.2824

16,600

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4543704.axmodel

6.3.164.2838

19,160

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4543705.axmodel

6.3.164.2839

20,184

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4543717.axmodel

6.3.164.2854

23,256

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4543718.axmodel

6.3.164.2855

14,040

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4543719.axmodel

6.3.164.2872

53,976

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4543720.axmodel

6.3.164.2872

12,504

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4543722.axmodel

6.3.164.2858

83,672

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4543729.axmodel

6.3.164.2868

19,160

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4543730.axmodel

6.3.164.2869

32,984

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4543731.axmodel

6.3.164.2869

12,504

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4543732.axmodel

6.3.164.2870

15,064

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4543740.axmodel

6.3.164.2881

14,040

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4543743.axmodel

6.3.164.2883

13,016

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4543751.axmodel

6.3.164.2896

65,752

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4543752.axmodel

6.3.164.2897

51,416

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4543753.axmodel

6.3.164.2898

14,552

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4543755.axmodel

6.3.164.2900

15,576

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4543757.axmodel

6.3.164.2902

16,088

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4543760.axmodel

6.3.164.2905

14,040

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4543767.axmodel

6.3.164.2912

12,504

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4543769.axmodel

6.3.164.2914

17,624

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4543775.axmodel

6.3.164.2923

15,576

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4543776.axmodel

6.3.164.2924

16,088

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4543777.axmodel

6.3.164.2925

46,808

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4543778.axmodel

6.3.164.2926

17,112

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4543781.axmodel

6.3.164.2929

25,304

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4543783.axmodel

6.3.164.2930

13,528

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4543789.axmodel

6.3.164.2937

19,160

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4543790.axmodel

6.3.164.2938

13,016

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4543808.axmodel

6.3.164.2958

438,488

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4543810.axmodel

6.3.164.2960

27,352

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4543823.axmodel

6.3.164.2976

42,200

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4543831.axmodel

6.3.164.2988

16,600

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4543843.axmodel

6.3.164.3005

1,156,824

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4543844.axmodel

6.3.164.3006

15,576

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4543846.axmodel

6.3.164.3008

15,064

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4543849.axmodel

6.3.164.3012

25,304

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4543857.axmodel

6.3.164.3339

15,576

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4543859.axmodel

6.3.164.3024

17,112

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4543887.axmodel

6.3.164.3053

14,552

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4543888.axmodel

6.3.164.3054

18,648

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4543893.axmodel

6.3.164.3058

21,720

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4543899.axmodel

6.3.164.3065

20,184

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4543905.axmodel

6.3.164.3071

21,208

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4543909.axmodel

6.3.164.3076

154,328

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4543911.axmodel

6.3.164.3078

18,648

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4543914.axmodel

6.3.164.3082

15,064

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4543917.axmodel

6.3.164.3092

13,528

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4543925.axmodel

6.3.164.3103

79,064

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4543926.axmodel

6.3.164.3105

26,328

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4543927.axmodel

6.3.164.3106

13,016

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4543928.axmodel

6.3.164.3107

14,040

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4544932.axmodel

6.3.164.3113

30,424

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4544933.axmodel

6.3.164.3114

13,528

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4544938.axmodel

6.3.164.3118

3,475,160

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4544940.axmodel

6.3.164.3124

20,696

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4544941.axmodel

6.3.164.3125

13,016

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4544946.axmodel

6.3.164.3130

18,136

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4544947.axmodel

6.3.164.3131

13,016

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4544948.axmodel

6.3.164.3132

15,064

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4544949.axmodel

6.3.164.3133

14,040

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4544950.axmodel

6.3.164.3135

29,400

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4544955.axmodel

6.3.164.3142

17,624

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4544961.axmodel

6.3.164.3148

13,016

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4544963.axmodel

6.3.164.3150

13,528

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4544971.axmodel

6.3.164.3161

1,053,400

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4544972.axmodel

6.3.164.3162

86,744

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4544975.axmodel

6.3.164.3164

25,304

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4544977.axmodel

6.3.164.3167

21,208

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4544980.axmodel

6.3.164.3171

16,600

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4544992.axmodel

6.3.164.3185

15,064

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4545000.axmodel

6.3.164.3196

25,304

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4545003.axmodel

6.3.164.3199

18,136

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4545007.axmodel

6.3.164.3206

13,016

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4545011.axmodel

6.3.164.3216

13,528

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4545012.axmodel

6.3.164.3218

16,600

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4545020.axmodel

6.3.164.3226

18,136

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4545021.axmodel

6.3.164.3227

17,624

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4545022.axmodel

6.3.164.3228

12,504

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4545023.axmodel

6.3.164.3228

81,112

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4545026.axmodel

6.3.164.3233

28,376

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4545029.axmodel

6.3.164.3236

14,552

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4545034.axmodel

6.3.164.3244

36,056

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4545036.axmodel

6.3.164.3248

21,720

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4545040.axmodel

6.3.164.3254

16,600

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4545041.axmodel

6.3.164.3256

17,624

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4545043.axmodel

6.3.164.3258

14,552

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4545045.axmodel

6.3.164.3260

14,040

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4545050.axmodel

6.3.164.3266

25,304

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4545055.axmodel

6.3.164.3276

13,528

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4545057.axmodel

6.3.164.3279

31,960

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4546053.axmodel

6.3.164.3281

25,304

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4546055.axmodel

6.3.164.3285

49,368

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4546061.axmodel

6.3.164.3297

14,040

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4546063.axmodel

6.3.164.3301

12,504

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4546064.axmodel

6.3.164.3301

1,064,664

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4546065.axmodel

6.3.164.3304

20,184

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4546066.axmodel

6.3.164.3307

15,064

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4546078.axmodel

6.3.164.3327

37,592

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4546082.axmodel

6.3.164.3331

26,328

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4546083.axmodel

6.3.164.3332

14,040

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4546094.axmodel

6.3.164.3351

154,328

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4546095.axmodel

6.3.164.3352

18,136

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4546098.axmodel

6.3.164.3356

17,112

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4546104.axmodel

6.3.164.3363

12,504

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4546108.axmodel

6.3.164.3367

154,328

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4546112.axmodel

6.3.164.3372

12,504

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4546113.axmodel

6.3.164.3371

17,112

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4546117.axmodel

6.3.164.3377

35,544

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4546118.axmodel

6.3.164.3377

12,504

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4546120.axmodel

6.3.164.3379

35,544

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4546122.axmodel

6.3.164.3381

14,040

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4546124.axmodel

6.3.164.3383

154,840

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4546127.axmodel

6.3.164.3384

31,960

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4546132.axmodel

6.3.164.3390

12,504

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4546140.axmodel

6.3.164.3405

12,504

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4546141.axmodel

6.3.164.3406

22,744

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4546142.axmodel

6.3.164.3408

84,184

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4546144.axmodel

6.3.164.3412

14,040

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4546145.axmodel

6.3.164.3413

15,576

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4546154.axmodel

6.3.164.3428

26,328

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4546161.axmodel

6.3.164.3435

20,184

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4546162.axmodel

6.3.164.3436

16,600

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4546169.axmodel

6.3.164.3444

13,528

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4546176.axmodel

6.3.164.3453

13,528

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4546180.axmodel

6.3.164.3457

13,528

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4546181.axmodel

6.3.164.3458

12,504

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4546184.axmodel

6.3.164.3462

154,840

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4546187.axmodel

6.3.164.3464

22,744

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4546188.axmodel

6.3.164.3464

24,280

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4546193.axmodel

6.3.164.3471

154,840

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4546196.axmodel

6.3.164.3473

154,840

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4546198.axmodel

6.3.164.3479

43,736

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4546201.axmodel

6.3.164.3483

23,256

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4546205.axmodel

6.3.164.3490

154,840

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4546206.axmodel

6.3.164.3490

15,576

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4546210.axmodel

6.3.164.3498

13,016

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4546215.axmodel

6.3.164.3508

13,016

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4546216.axmodel

6.3.164.3512

49,368

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4546218.axmodel

6.3.164.3515

15,576

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4546220.axmodel

6.3.164.3517

17,624

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4546222.axmodel

6.3.164.3522

14,040

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4546237.axmodel

6.3.164.3539

21,208

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4546238.axmodel

6.3.164.3540

87,256

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4546239.axmodel

6.3.164.3562

14,552

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4546247.axmodel

6.3.164.3555

13,016

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4546250.axmodel

6.3.164.3558

18,136

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4546253.axmodel

6.3.164.3563

13,016

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4546254.axmodel

6.3.164.3564

13,016

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4546255.axmodel

6.3.164.3565

84,184

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4546256.axmodel

6.3.164.3566

16,600

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4547268.axmodel

6.3.164.3583

16,088

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4547271.axmodel

6.3.164.3596

41,688

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4547272.axmodel

6.3.164.3597

15,576

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4547273.axmodel

6.3.164.3599

67,800

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4547275.axmodel

6.3.164.3602

14,040

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4547281.axmodel

6.3.164.3608

22,744

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4547282.axmodel

6.3.164.3608

154,840

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4547283.axmodel

6.3.164.3608

14,040

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4547287.axmodel

6.3.164.3613

18,136

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4547291.axmodel

6.3.164.3622

15,576

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4547294.axmodel

6.3.164.3624

12,504

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4547295.axmodel

6.3.164.3624

24,792

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4547296.axmodel

6.3.164.3625

17,624

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4547305.axmodel

6.3.164.3639

65,240

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4547313.axmodel

6.3.164.3660

13,016

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4547315.axmodel

6.3.164.3663

22,744

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4547317.axmodel

6.3.164.3667

14,552

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4547322.axmodel

6.3.164.3675

16,600

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4547323.axmodel

6.3.164.3677

70,360

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4547324.axmodel

6.3.164.3680

14,552

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4547325.axmodel

6.3.164.3681

25,304

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4547330.axmodel

6.3.1000.530

13,056,216

10-Aug-2015

13:23

Dynamicsax2012r3_cl4547331.axmodel

6.3.1000.530

233,176

10-Aug-2015

13:22

Dynamicsax2012r3_cl4547332.axmodel

6.3.1000.530

155,864

10-Aug-2015

13:22

Dynamicsax2012r3_cl4547340.axmodel

6.3.1000.424

23,256

10-Aug-2015

13:22

Dynamicsax2012r3_cl4547375.axmodel

6.3.1000.463

23,768

10-Aug-2015

13:22

Dynamicsax2012r3_cl4547386.axmodel

6.3.1000.499

15,576

10-Aug-2015

13:22

Dynamicsax2012r3_cl4547405.axmodel

6.3.1000.505

31,448

10-Aug-2015

13:22

Dynamicsax2012r3_cl4547412.axmodel

6.3.1000.519

24,280

10-Aug-2015

13:22

Dynamicsax2012r3_cl4547413.axmodel

6.3.1000.518

25,816

10-Aug-2015

13:22

Dynamicsax2012r3_cl4548461.axmodel

6.3.1000.615

23,256

10-Aug-2015

13:22

Dynamicsax2012r3_cl4548526.axmodel

6.3.1000.715

18,136

10-Aug-2015

13:22

Dynamicsax2012r3_cl4548545.axmodel

6.3.1000.741

12,504

10-Aug-2015

13:22

Dynamicsax2012r3_cl4548546.axmodel

6.3.1000.742

12,504

10-Aug-2015

13:22

Dynamicsax2012r3_cl4548559.axmodel

6.3.1000.761

18,648

10-Aug-2015

13:22

Dynamicsax2012r3_cl4553039.axmodel

6.3.1000.1459

13,016

10-Aug-2015

13:22

Dynamicsax2012r3_cl4561301.axmodel

6.3.2000.3529

15,064

10-Aug-2015

13:22

Dynamicsax2012r3_cl4561302.axmodel

6.3.2000.3529

16,600

10-Aug-2015

13:22

Hotfixdependencygraph.dgml

לא ישים

165,305

10-Aug-2015

13:21

Hotfixinformation.xml

לא ישים

4,019,881

10-Aug-2015

13:21

Axsetupsp.exe

6.3.2000.3055

2,005,680

08-Jun-2015

17:11

Axsetupsplib.dll

6.3.1000.2189

93,880

14-Apr-2015

06:10

Axsetupui.exe

6.3.1000.2189

363,696

14-Apr-2015

06:10

Axutillib.dll

6.3.164.564

978,608

26-Jun-2014

12:49

Microsoft.dynamics.servicing.dependencypackage.dll

6.3.164.3546

40,184

14-Oct-2014

13:33

Microsoft.dynamics.servicing.graphlibrary.dll

6.3.164.2384

45,800

13-Aug-2014

06:57

Microsoft.dynamics.servicing.operations.dll

6.3.164.2384

44,264

13-Aug-2014

06:57

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

518,840

02-Nov-2014

10:39

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

502,456

02-Nov-2014

10:39

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

498,360

02-Nov-2014

10:39

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

502,456

02-Nov-2014

10:39

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

506,552

02-Nov-2014

10:39

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

494,264

02-Nov-2014

10:39

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

494,264

02-Nov-2014

10:39

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

510,648

02-Nov-2014

10:39

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

506,552

02-Nov-2014

10:39

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

498,360

02-Nov-2014

10:39

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

502,456

02-Nov-2014

10:39

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

518,840

02-Nov-2014

10:39

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

498,360

02-Nov-2014

10:39

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

502,456

02-Nov-2014

10:39

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

494,264

02-Nov-2014

10:39

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

498,360

02-Nov-2014

10:39

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

502,456

02-Nov-2014

10:39

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

502,456

02-Nov-2014

10:39

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

539,320

02-Nov-2014

10:39

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

494,264

02-Nov-2014

10:39

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

567,992

02-Nov-2014

10:39

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

486,072

02-Nov-2014

10:39

התיקון החם של ליבה

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

Clientoba32.msp

לא ישים

25,096,192

17-Aug-2015

14:30

Clientoba64.msp

לא ישים

25,292,800

17-Aug-2015

14:30

Commercedataexchangeasyncclient.msp

לא ישים

2,752,512

17-Aug-2015

14:29

Commercedataexchangeasyncserver.msp

לא ישים

737,280

17-Aug-2015

14:30

Commercedataexchangereal-timeservice.msp

לא ישים

1,044,480

17-Aug-2015

14:30

Components32.msp

לא ישים

20,611,072

17-Aug-2015

14:29

Components64.msp

לא ישים

38,690,816

17-Aug-2015

14:30

Dixf_aos32.msp

לא ישים

114,688

17-Aug-2015

14:30

Dixf_aos64.msp

לא ישים

114,688

17-Aug-2015

14:30

Dixf_client32.msp

לא ישים

225,280

17-Aug-2015

14:29

Dixf_client64.msp

לא ישים

225,280

17-Aug-2015

14:29

Dixf_service32.msp

לא ישים

552,960

17-Aug-2015

14:29

Dixf_service64.msp

לא ישים

552,960

17-Aug-2015

14:29

Helpserver64.msp

לא ישים

880,640

17-Aug-2015

14:29

Objectserver32.msp

לא ישים

9,891,840

17-Aug-2015

14:29

Objectserver64.msp

לא ישים

11,943,936

17-Aug-2015

14:29

Retailchanneldatabase.msp

לא ישים

1,134,592

17-Aug-2015

14:29

Retaildatabaseutility.msp

לא ישים

2,330,624

17-Aug-2015

14:29

Retailhardwarestation.msp

לא ישים

1,933,312

17-Aug-2015

14:30

Retailheadquarters32.msp

לא ישים

27,791,360

17-Aug-2015

14:30

Retailheadquarters64.msp

לא ישים

27,607,040

17-Aug-2015

14:30

Retailmodernpos.msp

לא ישים

23,179,264

17-Aug-2015

14:30

Retailonlinechannel.msp

לא ישים

140,955,648

17-Aug-2015

14:35

Retailpos.msp

לא ישים

42,508,288

17-Aug-2015

14:34

Retailsaltutility32.msp

לא ישים

176,128

17-Aug-2015

14:29

Retailsaltutility64.msp

לא ישים

311,296

17-Aug-2015

14:29

Retailscaleoutdeployment.msp

לא ישים

20,054,016

17-Aug-2015

14:30

Retailsdk.msp

לא ישים

317,947,904

27-Aug-2015

05:53

מצב

Microsoft אישרה כי מדובר בבעיה במוצרי Microsoft הרשומים במקטע 'חל על'.

הערה זהו מאמר "פרסום מהיר" שנוצר ישירות בתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע הכלול כאן מתפרסם כהוא בתגובה בעיות מתעוררים. כתוצאה מהמהירות בביצוע כדי להפוך אותו לזמין, החומרים עשויים לכלול שגיאות טיפוגרפיות וייתכן שיבוצעו בהם שינויים בכל עת ללא הודעה מוקדמת. ראה תנאי השימוש שיקולים נוספים.

מחבר: כהן Johnson; Ronnie Maier
כותב: v-6

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×