Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

אם אתה מנסה לפתוח קובץ PDF, ‏XPS או TIFF, הוא נפתח בדרך כלל ב'קורא' באופן אוטומטי. אם זה לא קורה, תוכל להגדיר את האפליקציה 'קורא' כאפליקציית ברירת המחדל עבור סוגי קבצים אלה. (נראה לך כיצד לעשות זאת בסעיף הבא).

אם האפליקציה 'קורא' כבר פתוחה וברצונך לפתוח קובץ, כך ניתן לעשות זאת:

 • הקש או לחץ על 'עיון'.

 • אם אינך רואה את האפשרות 'עיון', החלק במהירות כלפי מעלה מהקצה התחתון או לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני בתוך האפליקציה, ולאחר מכן הקש או לחץ על לחצן 'פתח קובץ אחר'.

 • אם ברצונך לסגור את הקובץ הנוכחי ולפתוח קובץ חדש במקומו, הקש או לחץ על 'פתח קובץ' ולאחר מכן הקש או לחץ על 'עיון'. אם ברצונך להשאיר את הקובץ הנוכחי פתוח ולפתוח קובץ נוסף במקביל, הקש או לחץ על 'פתח קובץ בכרטיסיה חדשה' ולאחר מכן הקש או לחץ על 'עיון'. (האפשרות לפתוח קובץ בכרטיסיה חדשה לא תהיה זמינה אם כבר יש לך חמישה קבצים פתוחים, משום שהאפליקציה 'קורא' יכולה להכיל חמישה קבצים פתוחים בבת אחת לכל היותר).

 • גלוש לתיקיה או למיקום שבהם הקובץ מאוחסן.

 • הקש או לחץ על הקובץ כדי לבחור אותו ולאחר מכן הקש או לחץ על 'פתח'.

הערה: ניתן לפתוח עד חמישה קבצים בבת אחת ב'קורא'. אם כבר יש לך חמישה קבצים פתוחים, ולאחר מכן אתה פותח קובץ נוסף, האפליקציה 'קורא' תסגור אחד מהקבצים האחרים. אם ביצעת שינויים בקובץ שהאפליקציה 'קורא' רוצה לסגור, תתבקש לשמור את השינויים.

אם קבצי PDF, ‏XPS או TIFF נפתחים באפליקציה אחרת, תוכל להורות ל- Windows להשתמש במקום זאת ב'קורא'. כך תעשה זאת:

 1. החלק במהירות פנימה מהקצה השמאלי של המסך ולאחר מכן הקש על הגדרות.
  (אם אתה משתמש בעכבר, הצבע על הפינה השמאלית התחתונה של המסך, הזז את מצביע העכבר כלפי מעלה ולאחר מכן לחץ על הגדרות).

 2. הקש או לחץ על שנה הגדרות מחשב.

 3. הקש או לחץ על חיפוש ויישומיםולאחר מכן הקש או לחץ על ברירות מחדל.

 4. הקש או לחץ על בחר אפליקציות ברירת מחדל לפי סוג קובץ (ייתכן שתצטרך לגלול כלפי מטה לתחתית המסך כדי לראות אפשרות זו).

 5. תחת שם, גלול כלפי מטה עד שתראה . pdf.

 6. הקש או לחץ על שם היישום שמופיע משמאל ל -. pdfולאחר מכן, תחת בחר יישום, הקש או לחץ על קורא.

 7. חזור על כך עבור כל סוג קובץ שברצונך לפתוח ב'קורא' (לדוגמה, ‎.oxps, ‏‎.xps או ‎.tiff).

 1. החלק מהקצה התחתון כדי לראות את פקודות האפליקציה.
  (אם אתה משתמש בעכבר, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני בתוך האפליקציה).

 2. הקש או לחץ על הקובץ שאליו ברצונך לעבור.

 1. פתח את הקובץ הראשון.

 2. החלק במהירות כלפי מעלה מהקצה התחתון או לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני בתוך הקובץ, הקש או לחץ על לחצן פתח קובץ אחר , פתח קובץ אחר ולאחר מכן הקש או לחץ על פתח קובץ בכרטיסיה חדשה.

 3. אם הקובץ שברצונך לפתוח מופיע ברשימת הקבצים שנפתחו לאחרונה, הקש או לחץ עליו. אחרת, הקש או לחץ על עיון, עבור אל התיקיה או המיקום שבהם מאוחסן הקובץ, הקש או לחץ על הקובץ שברצונך לפתוח ולאחר מכן הקש או לחץ על פתח.

 4. החלק במהירות למעלה מהקצה התחתון או לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני כדי להציג תמונות ממוזערות של הקבצים שפתחת.

 5. לחץ והחזק או לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על התמונה הממוזערת של הקובץ האחר, ולאחר מכן הקש או לחץ על פתח בחלון חדש. הקבצים מוצגים זה לצד זה.

 • פתח את הקובץ שברצונך להדפיס.

 • החלק במהירות למעלה מהקצה התחתון או לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני בתוך הקובץ, ולאחר מכן הקש או לחץ על 'הדפס'.

 • הקש או לחץ על שם המדפסת שלך. אם המדפסת אינה כלולה ברשימה, אבל אתה רואה אפשרות 'עוד', הקש או לחץ עליה ובדוק אם המדפסת מופיעה. אם עדיין אינך רואה את המדפסת שלך, קרוב לוודאי שעליך להוסיף אותה.

 • הגדר את אפשרויות ההדפסה הרצויות ולאחר מכן הקש או לחץ על 'הדפס'.

בצע אחת מהפעולות הבאות:

 • באמצעות האצבעות, כווץ את המסך כדי להציג תמונות ממוזערות של כל עמוד. (אם אתה משתמש בלוח מקשים, הקש על Ctrl ועל סימן החיסור (-) עד שתראה תמונות ממוזערות של כל עמוד). לאחר מכן, הקש או לחץ על העמוד שאליו ברצונך לעבור.

 • הקש או לחץ על מספר העמוד אם הוא מוצג בפינה הימנית העליונה (או הקש Ctrl+G), ולאחר מכן הזן את מספר העמוד שאליו ברצונך לעבור.

באמצעות האצבעות, מתח או כווץ את המסך עד שתקבל את גודל הקובץ הרצוי. (אם אתה משתמש בלוח מקשים, הקש על Ctrl ועל סימן החיבור (+) כדי להגדיל את התצוגה, או על Ctrl ועל סימן החיסור (-) כדי להקטין את התצוגה).

יש לך אפשרות לשנות את האופן שבו האפליקציה 'קורא' מציגה את המסמך שאתה קורא. זו אפשרות שימושית אם ברצונך לשנות את מספר העמודים המוצגים על המסך בו-זמנית, או לעבור בין גלילה אופקית לגלילה אנכית. יש לך אפשרות לשנות את פריסת הקריאה של המסמך הנוכחי או להגדיר את פריסת הקריאה המהווה ברירת מחדל כדי שהמסמכים שתפתח בעתיד יוצגו בהתאם להעדפה שלך.

כדי לשנות את פריסת הקריאה של המסמך הנוכחי

 1. החלק מהקצה התחתון כדי לראות את פקודות האפליקציה.
  (אם אתה משתמש בעכבר, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני בתוך האפליקציה).

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להציג שני עמודים בכל פעם (ולגלול בצורה אופקית), הקש או לחץ על שני עמודים.

  • כדי להציג עמוד אחד בכל פעם (ולגלול בצורה אופקית), הקש או לחץ על עמוד אחד.

  • כדי להציג עמוד אחד בכל פעם (ולגלול באופן אנכי), הקש או לחץ על רציף.

כדי לשנות את פריסת הקריאה המהווה ברירת מחדל

 1. החלק במהירות פנימה מהקצה השמאלי של המסך ולאחר מכן הקש על הגדרות.
  (אם אתה משתמש בעכבר, הצבע על הפינה השמאלית התחתונה של המסך, הזז את מצביע העכבר כלפי מעלה ולאחר מכן לחץ על הגדרות.

 2. הקש או לחץ על אפשרויות.

 3. תחת 'פריסת ברירת מחדל', הקש או לחץ על אפשרות התצוגה המועדפת.

המסמכים שתפתח לאחר הגדרת אפשרות זו ייפתחו בפריסה שבחרת.
 

 1. הקש על המילה הראשונה שברצונך לסמן, ולאחר מכן גרור את נקודת האחיזה לבחירה עד קצה הטקסט שברצונך לסמן. אם אתה מוסיף הערה, בחר את הטקסט שההערה מתייחסת אליו. (אם אתה משתמש בעכבר, גרור מעל הטקסט כדי לבחור אותו).

 2. הקש או לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני בתוך הטקסט שנבחר ולאחר מכן הקש או לחץ על סימון או הוסף הערה.

הערה: באפשרותך לסמן טקסט ולהוסיף הערות רק אם המחבר העניק לך הרשאה לכך. כדי לבדוק זאת, החלק במהירות כלפי מעלה מהקצה התחתון או לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני בתוך האפליקציה, הקש או לחץ על עוד ולאחר מכן הקש או לחץ על מידע. תחת הרשאות, בדוק אם האפשרות הוסף הערות וסימון נבחרה. אם היא לא נבחרה, לא תוכל לסמן טקסט או להוסיף הערות.

 1. הקש על המילה הראשונה שברצונך להעתיק, ולאחר מכן גרור את נקודת האחיזה לבחירה עד קצה הטקסט שברצונך להעתיק. (אם אתה משתמש בעכבר, גרור מעל הטקסט כדי לבחור אותו).

 2. הקש או לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני בתוך הטקסט שנבחר, ולאחר מכן הקש או לחץ על העתק.

 1. החלק במהירות מהקצה התחתון כדי לראות את פקודות האפליקציה.(אם אתה משתמש בעכבר, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני בתוך האפליקציה.)

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • הקש או לחץ על שמור.

  • הקש או לחץ על שמור בשם, הזן את שם הקובץ שברצונך לשמור את הקובץ בשם ולאחר מכן הקש או לחץ על שמור.

קבצים נשמרים תחת 'מסמכים' כברירת מחדל.
 

 1. החלק מהקצה התחתון כדי לראות את פקודות האפליקציה. (אם אתה משתמש בעכבר, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני בתוך האפליקציה.) תמונה ממוזערת של כל קובץ פתוח מופיעה לאורך החלק העליון של המסך.

 2. הקש או לחץ על × של כל קובץ שברצונך לסגור.

החלק במהירות למטה מהקצה העליון של המסך וגרור את החלון של 'קורא' לקצה התחתון של המסך. 

אם אתה משתמש בלוח מקשים, ניתן לסגור את 'קורא' על-ידי הקשה על Alt+F4.
 

הקש על מקש זה

לביצוע פעולה זו

Ctrl + O

פתיחת קובץ חדש (הפעולה מחליפה את הקובץ שכבר פתוח, אם יש קובץ כזה)

Ctrl + T

פתיחת קובץ בכרטיסיה חדשה

Ctrl + P

הדפסת קובץ

Ctrl + סימן חיבור (+)

הגדלת התצוגה

Ctrl+סימן חיסור (-)

הקטנת התצוגה

Ctrl + R

סיבוב המסמך נגד כיוון השעון

F8

מעבר בין פריסות קריאה

Ctrl + F

חיפוש של מילה או צירוף מילים

Ctrl + G

מעבר לעמוד

Ctrl + S

שמירת הקובץ

Ctrl + Shift + S

שמירת הקובץ תחת שם אחר

Ctrl + W

סגירת הקובץ

Ctrl + Tab או Ctrl + Shift + Tab

מעבר בין קבצים פתוחים

מקש סמל Windows  + Z

הצגת פקודות אפליקציה

Shift + F10

הצגת תפריט של אפשרויות עבור טקסט שנבחר

זקוק לעזרה נוספת?

הצטרף לדיון
שאל את הקהילה
קבלת תמיכה
צור קשר

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלכם?

תודה על המשוב!

×