אלא אם כן צוין אחרת, מונחים המודגשים בצורה כלשהי מוגדרים בהסכם השירותים של Microsoft ‏(להלן, "MSA") או בתנאי המכירה של Microsoft (יחד עם MSA, "התנאים"). כללים אלה כוללים את אלה המופיעים בסעיף הראשון להלן, החלים על מוצרים דיגיטליים מרובים (להלן, "הכללים הכלליים"), ואת אלה המופעים בטבלה שלהלן, שהם ספציפיים למוצר הדיגיטלי הרלוונטי (או לשירות הרלוונטי המספק את המוצר הדיגיטלי) (להלן, "כללים נוספים הספציפיים לשירות"). אם לא צוין אחרת במפורש בכללים הנוספים הספציפיים לשירות, הכללים הכלליים חלים על כל המוצרים הדיגיטליים. אנחנו עשויים לשנות כללים אלה בכל עת.

כללים כלליים

כל המוצרים הדיגיטליים ניתנים ברישיון ואינם נמכרים. זכותך לגשת לכל מוצר דיגיטלי או להשתמש בו, כפופה לתאימות שלך עם :

 • (א) כל תנאי הרישיון, מגבלות הרישיון, קודי ההתנהגות ותנאי התשלום בתנאים,

 • (ב) התשלום שלך במלואו עבור המוצר הדיגיטלי הרלוונטי,

 • (ג) כללים אלה, וכן

 • (ד) כל התנאים הנוספים שסופקו בעת רכישת הרישיון שלך.

מותר להשתמש במוצרים דיגיטליים רק כפי שמצוין במפורש בתנאים או בכללים אלה; כל סוגי השימוש האחרים אסורים (אלא אם כן פנית לבעלים של זכויות היוצרים וקיבלת את הסכמתו בכתב ומראש לשימוש אחר). התנאים וכללים אלה חלים אפילו כאשר המחיר או התשלום תמורת המוצר הדיגיטלי הוא אפס. אם כללים אלה סותרים את התנאים (או תנאים אחרים), כללים אלה קובעים מה ניתן לעשות עם מוצרים דיגיטליים למעט יוצא מהכלל אחד – אם דף האינטרנט או דף אחר בחנות או בשירות רלוונטי עבור מוצר דיגיטלי ספציפי מציין מספר אחר של מכשירים או מציין זכויות או מגבלות מסוימות שהן שונות מכללים אלה, דף האינטרנט או הדף האחר ייקבע לגבי ההצהרות הסותרות, אך רק בנוגע לאותו מוצר דיגיטלי.

מוצרים דיגיטליים מורשים אך ורק לשימוש אישי, שאינו מסחרי (אשר אינו כולל שימוש למטרות של קידום מכירות), ברמה הרגילה לשימוש שכזה. Microsoft עשויה בכל עת להפסיק את ההפצה של כל מוצר דיגיטלי, או להוסיף או להפחית את היכולות של כל מוצר דיגיטלי. אתה עלול לאבד את הגישה או למוצרים דיגיטליים או את היכולות שלהם, או שאופי הגישה שלך תשתנה (לדוגמה, תאבד את הגישה למשפחה, אם יש) אם:

 • (א) תפר את התנאים או הכללים האלה,

 • (ב) אתה משתמש או מנסה להשתמש במוצרים דיגיטליים באופן שאינו תואם לתנאים, לכללים אלה או לרישיון המוגבל שהוענק לך,

 • (ג) אתה מערים או מנסה להערים על כל האמצעים הטכניים שנועדו להגביל את הגישה או לאכוף מגבלות רישיון,

 • (ד) אתה לא משלם דמי מנוי חוזרים,

 • (ה) אינך מצליח לשמור על שיטת תשלום הנוכחית עבור החשבון שלך,

 • (ו) אתה משנה את המדינה או האזור שלך,

 • (ז) אינך מצליח לשמור על כתובת הדואר האלקטרוני הנוכחית שמשויכת לחשבון שלך,

 • (ח) אינך מצליח להיכנס לשירות נתון בתדירות מספקת כדי לרענן את הרישיונות האלקטרוניים של מוצרים דיגיטליים כמתואר בכללים הנוספים הספציפיים לשירות להלן,

 • (ט) אנחנו מבטלים או מפסיקים את השירות הרלוונטי או מפסיקים לתמוך במכשיר הרלוונטי, או

 • (י) שאנחנו מאבדים את הזכויות שלנו להמשיך להפיץ לך את המוצר הדיגיטלי, או להפיץ אותו אליך באותו אופן. למעט ההיתרים להלן, אינך רשאי להעביר או למכור מחדש שום רישיון למוצר דיגיטלי כלשהו. אם תמכור מכשיר כלשהו המכיל מוצרים דיגיטליים, הרוכש לא יקנה שום זכות שימוש במוצרים הדיגיטליים. ייתכן שנשתמש בטכנולוגיות כדי לאמת את הציות שלך לכללים אלה.

שירותים מסוימים מחייבים אותך לרשום את המכשירים שבהם אתה ניגש למוצרים דיגיטליים, ולגשת לשירות ממכשיר זה כדי לשמר את הגישה. מכשירים רשומים עשויים לכלול מחשבים אישיים ("PC"), מחשבים נישאים, טאבלטים, קונסולות Xbox ומכשירים ניידים מסוימים, כל עוד המכשיר תואם למוצר הדיגיטלי הנתון. המונחים "קונסולות Xbox" או "קונסולה" מציינים את Xbox 360,‏ Xbox One,‏ Xbox One S, ‏Xbox One X ו/או Xbox Series (מערכת הדור הבא של Microsoft למשחקים ולבידור), וכל המערכות היורשות אותן או מהוות וריאנטים שלהן (לרבות, במקרים הרלוונטיים, וריאנטים מבוססי ענן המשמשים להזרמת משחקים). המונחים "Xbox Live" או "Xbox Online Service" מציינים את השירות הקנייני המקוון המשויך לקונסולות ולשירותי Xbox‏ ("Xbox Live"). הרישיונות עבור מוצרים דיגיטליים מסוימים עשויים להתחדש אם אתה מתחבר שוב לשירות, ואם באותו הזמן לא חרגת ממגבלות המכשירים. ייתכן שתצטרך להיות מחובר למחשב PC או לקונסולת Xbox כדי לרענן את הרישיונות עבור מוצרים דיגיטליים אחרים. אובדן שכזה עשוי להיות זמני או לצמיתות, כפי שנקבע על-ידי Microsoft. אם תרשום מכשירים רבים מדי, Microsoft עשויה לבטל את הרישום של מכשיר כלשהו באופן אוטומטי כדי לפנות מקום למכשיר חדש. Microsoft עשויה להגביל את התדירות שבה ניתן לרשום ולבטל רישום של מכשיר מסוים באופן ידני כדי למנוע ניסיונות לחרוג ממגבלות המכשירים. בכפוף לאמור לעיל, תוכל לנהל את המכשירים הרשומים שלך בדף ההגדרות של חשבון Microsoft שלך או של שירות מסוים. לא כל המכשירים מציעים אותן יכולות, ולא כל מוצר דיגיטלי או שירות (או פונקציות ספציפיות בו) יהיה זמין בכל מכשיר נתון. השירות הספציפי עשוי לכלול רשימה של סוגי מכשירים תואמים, אבל היות שהמכשירים האלקטרוניים לצרכן מתפתחים כל הזמן, אתה בלבד אחראי לבדוק אם מכשיר נתון תואם למוצר הדיגיטלי שברצונך לרכוש לפני הרכישה. אם השירות כולל את היכולת להזרים מוצר דיגיטלי, עליך להיות מחובר לשירות ממכשיר רשום שבו ברצונך להזרים תוכן, ובנוסף למגבלות שבתנאים, היכולת שלך להוריד ולהזרים את המוצר דורשת גישה לאינטרנט עם רוחב פס מספיק, שעליך להשיג בעצמך ועל חשבונך. מוצרים דיגיטליים מסוימים עשויים להינתן ברישיון רק באזור המשויך לחשבון Microsoft שלך; ייתכן שלא תוכל להוריד או להזרים (בהתאם לנסיבות) מוצרים דיגיטליים שכאלה כאשר אתה נמצא מחוץ לאזור זה.

ניתן להוריד או להזרים מוצרים דיגיטליים מסוימים, בהתאם לנסיבות, רק למכשירים המשויכים לחשבון Microsoft שלך, בכפוף למגבלות המצוינות בטבלה הבאה. כל הכללים בטבלה זו חלים בנוסף לכללים הכלליים שלעיל.

כללים ותיאורים נוספים ספציפיים לשירות

שירותים

מספר מקסימלי של מכשירים/משתמשים

(אלא אם כן הדף בחנות או דף אינטרנט אחר הקשור לרכישה, להשכרה או למינוי של המוצר הדיגיטלי מציין מספר אחר)

העברה/העתקה/ 

תנאים והגבלות נוספים

מדיה (ספרים, מוסיקה, סרטוני וידאו)

 ספרים

הורדה ללא יותר מ- 6 מכשירים רשומים של Windows 10

הזמינות של יכולות מסוימות של השירות (כגון העתקה והדבקה או הדפסה של קטעים, וכן אורך הקטעים) עשויה להשתנות לפי הספר, בהתבסס על הגדרות המוציא לאור. היכולות הזמינות מצוינות ב- Store. במקרים מסוימים, ייתכן שלא תוכל להוריד מחדש ספרים שרכשת קודם לכן. לפי שיקול דעתנו, ייתכן שנציע תחליף או עדכון בנסיבות שכאלה. אינך רשאי לצרוב ספר או חלק ממנו על דיסק.

לא ניתן לבטל את הרישום של מכשירים ואז לרשום אותם מחדש בתדירות גבוהה יותר מפעמיים (פעמיים לכל מכשיר או פעם אחת לשני מכשירים) בכל 30 יום.

מוסיקה בתבנית MP3

מספר סביר של מכשירים

לא ישים

סרטים וטלוויזיה של Microsoft ("שירות וידאו")

גם אם אתה רוכש וידאו ב- HD או ב- UHD, רזולוציית הווידאו המוצגת עשויה להשתנות בהתאם לתוכן, לחומרה ולרוחב הפס של החיבור לאינטרנט.

וידאו עם זכויות שמורות
("כללי קנייה")

הורד תוכן לעד 10 מכשירים רשומים תואמים (עבור תוכן מ- AMC Networks ומ- Studio Canal, תוכל להוריד רק ל- 5 מחשבים אישיים ול- 2 קונסולות Xbox בעלות תאימות להורדות). עליך להיכנס לשירות הווידאו כדי להזרים וידאו עם זכויות שמורות, ואתה רשאי להזרים במכשירים רשומים תואמים בלבד. אתה רשאי להזרים פריט וידאו עם זכויות שמורות רק למכשיר אחד שכזה בכל פעם, אם כי אתה רשאי להזרים בו-זמנית עד שלושה פריטי וידאו שונים עם זכויות שמורות. וידאו עם זכויות שמורות שהורד ניתן להצגה במכשירים רשומים תואמים מבלי צורך להיכנס לשירות, למעט אם מתבצעת הורדה של וידאו עם זכויות שמורות כאמור לקונסולת Xbox המאפשרת הורדה.  ניתן למצוא וידאו עם זכויות שמורות שהורד בכרטיסיה 'וידאו אישי' של השירות אם לא נכנסת לשירות. אתה רשאי להציג אותו בקונסולה הראשונה מבלי להתחבר לשירות הווידאו, אך עליך להיות מחובר לשירות הווידאו בקונסולה השניה כדי להציג את הווידאו בקונסולה זו.

אינך רשאי להעתיק או להעביר וידאו עם זכויות שמורות ממיקום האחסון המקורי שלו.

לא ניתן לבטל את הרישום של מכשירים ואז לרשום אותם מחדש בתדירות גבוהה יותר מפעם אחת בכל 30 יום לכל מכשיר. עליך לגשת לשירות בכל אחד מהמכשירים פעם אחת בכל 90 ימים כדי לשמור או לרענן את קבצי הרישיון במכשיר זה.

וידאו לפי דרישה
("כללי השכרה")

הורדה למכשיר תואם אחד בלבד. עליך להתחיל לצפות בפריט הווידאו ב- VOD בתוך 14 יום מההזמנה שלך ולהשלים את הצפייה בתוך 24 השעות (אלא אם כן צוינה תקופה אחרת במועד הרכישה); לאחר תקופה זו, לא תוכל לצפות בווידאו ב- VOD מבלי לרכוש רישיון נוסף. ניתן להזרים או להוריד וידאו VOD למכשיר תואם, אך ניתן להוריד אותו רק למכשיר שבו הוא הושכר, ולאחר ההורדה, ניתן להציג אותו רק במכשיר זה, ולא ניתן להורידו או להזרימו במכשיר אחר. אם לא מורידים את הווידאו VOD, ניתן להזרים אותו לכל מכשיר תואם, אך לא ליותר ממכשיר אחד שכזה בכל פעם.

אינך רשאי להעתיק או להעביר וידאו VOD ממיקום האחסון המקורי שלו.

משחקים ושירותים של Xbox

משחקים דיגיטליים של Xbox One ושל Xbox Series

המשתמשים יכולים לגשת למשחקים דיגיטליים של Xbox One ושל Xbox Series או להתקינם במספר סביר של קונסולות Xbox One או Xbox Series, כולל קונסולת "הבית" או קונסולות נודדות שהמשתמש מחובר אליהן.
ניתן להפעיל משחקים בקונסולה אחת בלבד בכל פעם.  עם זאת, בעת משחק בקונסולה נודדת, המשחק בקונסולת "הבית" זמין אם משתמש אחר מחובר לקונסולת "הבית".

לכל משחק שאתה מוריד מה- Store יש רישיון המבוסס על מכשיר ורישיון המבוסס על משתמש. ניתן להקצות קונסולה אחת (לא כולל וריאנט מבוסס ענן המשמש להזרמת משחקים) כקונסולת "הבית", ורישיון המכשיר יקושר אליה באופן אוטומטי, אפילו אם אתה רוכש מקונסולה אחרת. רישיון המשתמש משויך לחשבון Microsoft שלך. קונסולה יכולה לשמש כקונסולת "הבית" עבור כמה אנשים. ניתן לשנות את קונסולת "הבית" עד 5 פעמים בתקופה של שנה; כאשר אתה עושה זאת, כל רשיונות המכשירים שלך עוברים באופן אוטומטי לקונסולת "הבית" החדשה ופועלים בה. כל אחד יכול להשתמש במשחק שלך (או בתוכן אחר המורשה למכשיר זה) בקונסולת "הבית" שלך במסגרת רישיון המכשיר שלך. אתה רשאי להשתמש בכל המשחקים שעבורם יש לך רישיון משתמש על-ידי כניסה באמצעות חשבון Microsoft שלך, כל עוד אינך משחק בו-זמנית בקונסולה אחרת. כללים אלה נקראים "כללי השימוש בקונסולת הבית". "הרחבות" מסוימות של משחקים ותכנים אחרים הזמינים להורדה עשויים להיות מוגבלים לשימושך האישי.

לצורך בהירות, פרק הזמן בן השנה מחושב באופן דינמי, החל מהרגע שבו אתה מקצה או משנה את קונסולת הבית שלך בפעם הראשונה. אם אתה מגיע למגבלת השינויים של קונסולת הבית עבור שנה זו, תקבל הודעה המיידעת אותך מהו התאריך הזמין הבא שבו תוכל לשנות שוב את קונסולת הבית.

משחקים של Xbox 360

קונסולת Xbox 360 אחת

אתה (וכל אדם אחר בעל גישה) יכול להשתמש במשחק או בתוכן אחר בקונסולת Xbox 360 הראשונה שאליה הורדת את המשחק. אתה רשאי להעביר משחק זה או תוכן אחר לקונסולת Xbox 360 אחרת באמצעות יחידת זיכרון או אמצעי אחסון אחר, אך אתה רשאי להפעיל אותו בקונסולה זו רק כאשר קונסולה זו מחוברת לחשבון Microsoft שלך.

משחקי Xbox Play Anywhere

המשתמשים יכולים לגשת למשחקי Xbox Play Anywhere או להתקינם במספר סביר של מכשירי Windows 10 ושל קונסולות Xbox One או Xbox Series. בנוסף, ניתן להפעיל כל משחק רק במכשיר אחד או בקונסולה אחת בכל פעם.

ללא קשר למספר המכשירים שבהם התקנת את המשחק, תוכל להתחבר למשחק ממכשיר אחד בלבד בכל פעם. בעת שימוש במשחק של Xbox Play Anywhere, ההתקדמות שלך במשחק נשמרת ב- Xbox Live, כך שתוכל להמשיך מהמקום שבו עזבת כאשר תיכנס למכשיר אחר.  כללי המשחקים הדיגיטליים של Xbox One או Xbox Series שצוינו לעיל חלים גם על משחקי Xbox Play Anywhere.

תוכנית Xbox Play Anywhere חלה רק על משחקים דיגיטליים משתתפים מסוימים, כולל משחקים עם סמל Xbox Play Anywhere ב- www.xbox.com או בחנות (ראה www.xboxplayanywhere.com לקבלת רשימה מלאה). ניתן לרכוש את משחקי Xbox Play Anywhere ב- Store או באמצעות קוד דיגיטלי אצל משווקים משתתפים. לפני הורדת משחק של Xbox Play Anywhere במחשב, עיין בדרישות המערכת המינימליות של המוציא לאור של המשחק כדי לוודא שהמחשב שלך תואם.

Xbox Live Gold

המשתמשים יכולים להיכנס ל- Xbox Live Gold בכל מספר סביר של קונסולות Xbox One או Xbox Series. עם זאת, הגישה למשחק או לשירות מוגבלת כמצוין בכללי המשחקים הדיגיטליים של Xbox One או Xbox Series, כללי Xbox Play Anywhere, כללי Xbox Game Pass עבור קונסולה וכללי Xbox Game Pass Ultimate, לפי המקרה.

מנוי Xbox Live Gold שלך משויך לחשבון Xbox שלך. 
Games with Gold משויך לחשבון Xbox שלך. אתה זקוק למינוי Xbox Live Gold או Xbox Game Pass Ultimate כדי להיות זכאי ל- Games with Gold.

מינויים ודרישות נוספים חלים על תכונות מסוימות של Xbox Live Gold (נמכרות בנפרד). ראה Xbox.com/live. אינטרנט בפס רחב, משחקים ותוכן מדיה נמכרים בנפרד. היצע משחקי הבונוס מיועד לחברי מיועדת אך ורק למנויי Gold בתשלום. בקונסולות Xbox One ו- Xbox Series נדרש מינוי Gold פעיל כדי לשחק במשחקי בונוס שאתה מממש. הדרישות והתכונות הזמינות משתנות בקונסולות שונות. כפוף להסכם השירותים של Microsoft ב- www.microsoft.com/msa.

לאחר תקופת המבצע, החיוב עבור המינוי יימשך במחיר הרגיל באותה עת (בכפוף לשינויים) בהתבסס על אורך המנוי הרלוונטי (לדוגמה, חודשי, רבעוני או שנתי), אלא אם כן הוא יבוטל ב- www.microsoft.com/accounts. בתוספת מסים רלוונטיים.

ייתכן שהצעות Games with Gold לא יהיו תקפות עבור כל המנויים והן זמינות לפרק זמן מוגבל בלבד. עשויות לחול הגבלות גאוגרפיות.

מידע נוסף לגבי השימוש ב- Games with Gold זמין בכתובת https://beta.support.xbox.com/help/subscriptions-billing/manage-subscriptions/xbox-games-with-gold-faq

Xbox Game Pass עבור קונסולה

המשתמשים יכולים לגשת ל- Xbox Game Pass עבור קונסולה בכל מספר סביר של קונסולות Xbox One או Xbox Series.
ניתן להפעיל משחקים בקונסולה אחת בלבד בכל פעם.  עם זאת, בעת משחק בקונסולה נודדת, המשחק בקונסולת "הבית" זמין אם משתמש אחר מחובר לקונסולת "הבית".

המינוי שלך ל- Xbox Game Pass עבור קונסולה משויך לחשבון Xbox שלך.

השתמש במינוי הפעיל שלך ל- Xbox Game Pass עבור קונסולה כדי לשחק משחקים בקונסולות Xbox One ו- Xbox Series. הכותרים, הזמינות, המספר והתכונות של המשחקים משתנים לאורך זמן, לפי אזור ופלטפורמה. עבור מינויים מתחדשים, החיוב עבור המינוי יימשך במחיר באותה עת (בכפוף לשינויים; בתוספת המסים הרלוונטיים), אלא אם כן המינוי יבוטל. ביטול ב- account.microsoft.com/services. הודעה לפני רכישת הרחבות, DLC, מוצרים, מטבע וירטואלי, מינויים או פריטים אחרים (נמכרים בנפרד): אם המינוי שלך מסתיים או אם משחק מוסר מהקטלוג, עליך להפעיל מחדש את המינוי או לקנות את המשחק בנפרד כדי להמשיך להשתמש בפריטים אלה. מינוי Xbox Live Gold (נמכר בנפרד) נדרש עבור חלק מהמשחקים והמשחקים רבי המשתתפים המקוונים בקונסולות Xbox One ו- Xbox Series. מחייב הורדה/ות (כרוך בתשלום על שטח אחסון גדול, רוחב פס וגישה לאינטרנט) וחשבון Microsoft. עשוי לחייב חומרה ומינויים נוספים. הגבלות גיל חלות. הנחות Xbox Game Pass מבוססות על מחיר Microsoft Store והן אינן ניתנות לשילוב עם הצעות אחרות ולא ניתן לפדות אותן בצורת כסף מזומן. ההצעות המוזלות אינן כוללות כותרים בתקופת 30 הימים שלאחר השקתם ואינן זמינות עבור כותרים נבחרים. ניתן לממש לכל היותר 36 חודשים של Xbox Game Pass לכל חשבון בכל פעם. השירות, התכונות והדרישות עשויים להשתנות או להיות מוצאים משימוש. כפוף להסכם השירותים של Microsoft‏ (microsoft.com/msa).

Xbox Game Pass עבור PC

המשתמשים יכולים לגשת ל- Xbox Game Pass עבור PC במספר סביר של מכשירי Windows 10. עם זאת, בכל משחק הזמין באמצעות Xbox Live ניתן לשחק במכשיר אחד בלבד בכל פעם.

המינוי שלך ל- Xbox Game Pass עבור PC משויך לחשבון Microsoft שלך.

השתמש במינוי הפעיל שלך ל- Xbox Game Pass עבור PC כדי לשחק משחקי PC במחשב Windows 10 (לא כולל Windows 10 במצב S ומכשירי ARM). יש צורך בהורדת האפליקציה, בעדכון Windows ובשטח אחסון. דרישות המערכת משתנות בהתאם למשחק; הביצועים משתפרים במערכות איכותיות יותר. הכותרים, הזמינות, המספר והתכונות של המשחקים משתנים לאורך זמן, לפי אזור ופלטפורמה. עבור מינויים מתחדשים, החיוב עבור המינוי יימשך במחיר באותה עת (בכפוף לשינויים; בתוספת המסים הרלוונטיים), אלא אם כן המינוי יבוטל. ביטול ב- account.microsoft.com/services. הודעה לפני רכישת הרחבות, DLC, מוצרים, מטבע וירטואלי או מינויים (נמכרים בנפרד): אם המינוי שלך מסתיים או אם משחק מוסר מהקטלוג, עליך להפעיל מחדש את המינוי או לקנות את המשחק בנפרד כדי להמשיך להשתמש בפריטים אלה. מחייב הורדה/ות (כרוך בתשלום על שטח אחסון גדול, רוחב פס וגישה לאינטרנט) וחשבון Microsoft. עשוי לחייב חומרה ומינויים נוספים. הגבלות גיל חלות. הנחות Xbox Game Pass מבוססות על מחיר Microsoft Store והן אינן ניתנות לשילוב עם הצעות אחרות ולא ניתן לפדות אותן בצורת כסף מזומן. ההצעות המוזלות אינן כוללות כותרים בתקופת 30 הימים שלאחר השקתם ואינן זמינות עבור כותרים נבחרים. שימוש ב-EA PLAY כפוף לתנאים: https://www.ea.com/ea-access/terms. ניתן לממש לכל היותר 36 חודשים של Xbox Game Pass לכל חשבון בכל פעם. השירות, התכונות והדרישות עשויים להשתנות או להיות מוצאים משימוש. כפוף להסכם השירותים של Microsoft‏ (microsoft.com/msa).

Xbox Game Pass Ultimate

המשתמשים יכולים לגשת ל- Xbox Game Pass Ultimate במספר סביר של מכשירי Windows 10 ושל קונסולות Xbox One או Xbox Series. ניתן להפעיל משחקים בקונסולה אחת בלבד בכל פעם. ניתן להשתמש במשחקים אחרים במקביל במחשב PC. עם זאת, לכל משחק הזמין באמצעות Xbox Live ניתן לגשת במכשיר אחד או בקונסולה אחת בלבד בכל פעם. עיין גם בכללי המשחקים הדיגיטליים של Xbox One או Xbox Series, כללי Xbox Play Anywhere, כללי Xbox Game Pass עבור קונסולה וכללי Xbox Game Pass עבור PC, לפי המקרה.

המינוי שלך ל- Xbox Game Pass Ultimate משויך לחשבון Xbox שלך.

השתמש במינוי הפעיל שלך ל- Xbox Game Pass Ultimate כדי לשחק משחקים בקונסולות Xbox One ו- Xbox Series ובמחשב Windows 10 (לא כולל Windows 10 במצב S ומכשירי ARM) כדי להזרים משחקים נבחרים (כאשר הדבר זמין) למכשירים הנתמכים שלך. Xbox Game Pass Ultimate כולל את Xbox Game Pass עבור קונסולה, את Xbox Game Pass עבור‏ PC,‏ את Xbox Live Gold ויתרונות נוספים. הערה: רכישה של Xbox Game Pass Ultimate משדרגת באופן אוטומטי את המינויים הקיימים שלך ב- Xbox Live Gold ו/או Xbox Game Pass (למחשב PC או קונסולה) ו/או EA Play למינוי Xbox Game Pass Ultimate ביחס המרה המבוסס על הימים שנותרו. למד כיצד זה פועל ב- www.xbox.com/gamepass. מימושי קודים בעתיד כפופים גם ליחס המרה. יחס ההמרה כפוף לשינויים. כל ההמרות ל- Xbox Game Pass Ultimate הן סופיות: לאחר ההמרה, לא תוכל להמיר שוב את מינוי Xbox Game Pass Ultimate שלך בחזרה למינוי קודם. שימוש ב-EA PLAY כפוף לתנאים: https://www.ea.com/ea-access/terms. מינויים קיימים נוספים עשויים גם הם להיות נתונים להמרה. ניתן לממש לכל היותר 36 חודשים של Xbox Game Pass Ultimate לכל חשבון בכל פעם, כולל כל זמן שהומר מ- Xbox Live Gold ו/או Xbox Game Pass (עבור מחשב PC או קונסולה) ו/או EA Play. 
הכותרים, הזמינות, המספר והתכונות של המשחקים משתנים לאורך זמן, לפי אזור ופלטפורמה. עבור מינויים מתחדשים, החיוב עבור המינוי יימשך במחיר באותה עת (בכפוף לשינויים; בתוספת המסים הרלוונטיים), אלא אם כן המינוי יבוטל. ביטול ב- account.microsoft.com/services. הודעה לפני רכישת הרחבות, DLC, מוצרים, מטבע וירטואלי או מינויים (נמכרים בנפרד): אם המינוי שלך מסתיים או אם משחק מוסר מהקטלוג, עליך להפעיל מחדש את המינוי או לקנות את המשחק בנפרד כדי להמשיך להשתמש בפריטים אלה. מחייב הורדה/ות (כרוך בתשלום על שטח אחסון גדול, רוחב פס וגישה לאינטרנט) וחשבון Microsoft.  עשוי לחייב חומרה ומינויים נוספים. הגבלות גיל חלות. משחק רב משתתפים מקוון בין קונסולות Xbox מדורות שונים אינו נתמך בחלק מהמשחקים. הנחות Xbox Game Pass מבוססות על מחיר Microsoft Store והן אינן ניתנות לשילוב עם הצעות אחרות ולא ניתן לפדות אותן בצורת כסף מזומן. ההצעות המוזלות אינן כוללות כותרים בתקופת 30 הימים שלאחר השקתם ואינן זמינות עבור כותרים נבחרים. המספר והתוכן של ההטבות משתנים לפי אזור, פלטפורמה ולאורך זמן, ויש לממשם בתוך מסגרת הזמן שצוינה. השירות, התכונות והדרישות עשויים להשתנות או להיות מוצאים משימוש. כפוף להסכם השירותים של Microsoft‏ (microsoft.com/msa). עבור מחשב PC: יש צורך בהורדת האפליקציה, בעדכון Windows ובשטח אחסון (xbox.com/pcgamesplan). דרישות המערכת משתנות בהתאם למשחק; הביצועים משתפרים במערכות איכותיות יותר. 

משחקי ענן (גירסת ביתא):  מגבלות על הזרימה חלות (לדוגמה, מגבלות משך הזרימה והזמן במצב סרק). ביצועי הזרימה מושפעים מהחיבור לאינטרנט, מיקום המשתמש, המכשיר וגורמים נוספים. שלבי המשחק במכשירים אחרים עשויים להיות מוגבלים. למשחקים מוזרמים עשויה להיות פונקציונליות מוגבלת, לדוגמה:

 • רזולוציית וידאו מוגבלת;

 • פלטי שמע מוגבלים;

 • אחסון מוגבל לשמירת המשחק (שמירה בענן בלבד);

 • רכישות מוגבלות בתוך המשחק;

 • פונקציונליות מוגבלת של תוכן המיוצר על-ידי המשתמש;

 • תמיכה מוגבלת באפליקציית המסייע; ו/או

 • תמיכה מוגבלת באביזרים ובציוד היקפי.

הזרמה עשויה לחייב בקר תואם (נמכר בנפרד).

Minecraft

Minecraft Realms

עד 2 שחקנים לכל שרת

Realms הוא מינוי עבור שרת מרובה משתתפים אישי המיועד לשימוש עם גירסאות נתמכות של Minecraft (המשחק נמכר בנפרד) בפלטפורמות נתמכות שבהן המשחק נמצא בבעלותך (Minecraft Java Edition ו- Xbox360 אינם נתמכים). מנוי Xbox Live Gold נדרש כדי לשחק ב- Xbox (נמכר בנפרד). עבור מינויים מתחדשים, לאחר תקופת מבצע, החיוב עבור המינוי יימשך במחיר הרגיל באותה עת (בכפוף לשינויים) בתוספת המסים הרלוונטיים, אלא אם כן המינוי יבוטל. בטל בחשבון Microsoft. אם אתה משחק ב- Minecraft באמצעות Game Pass,‏ עבור Realms נדרש מינוי נפרד. תצטרך לרכוש ולבטל כל מינוי בנפרד. אם המינוי שלך אינו פעיל במשך יותר מ- 18 חודשים, נתוני Realms שלך יימחקו מהשרת. ייתכן שיחולו עלויות ספק שירותי אינטרנט. לא ניתן לשלב הנחות Realms עם הצעות אחרות ולא ניתן לפדות אותן ככסף מזומן; הדרישות, התכונות, השירותים המקוונים או המינוי כפופים לשינויים ו/או להוצאה משימוש. בכפוף להסכם השירותים של Microsoft ‏(microsoft.com/msa) ולהסכם הרישיון למשתמש הקצה של Realms ‏(https://www.minecraft.net/realms/terms/). 
(Realms: Java Edition היא מינוי נפרד, אשר נמכר בנפרד ומחייב Minecraft: משחק Java Edition)

Minecraft Realms Plus

עד 10 שחקנים לכל שרת

Realms Plus הוא מינוי עבור תוכן ועבור שרת Realms אישי המיועד לשימוש עם גירסאות נתמכות של Minecraft (המשחק נמכר בנפרד) בפלטפורמות נתמכות שבהן המשחק נמצא בבעלותך (Minecraft Java Edition ו- Xbox360 אינם נתמכים); נדרש מינוי פעיל כדי להשתמש בתוכן של Realms Plus. התוכן משתנה עם הזמן, וייתכן שהוא לא יהיה זמין בכל המדינות. מנוי Xbox Live Gold נדרש כדי לשחק ב- Xbox (נמכר בנפרד). עבור מינויים מתחדשים, לאחר תקופת מבצע, החיוב עבור המינוי יימשך במחיר הרגיל באותה עת (בכפוף לשינויים) בתוספת המסים הרלוונטיים, אלא אם כן המינוי יבוטל. בטל בחשבון Microsoft שלך. אם אתה משחק ב- Minecraft באמצעות Game Pass,‏ עבור Realms Plus נדרש מינוי נפרד. תצטרך לרכוש ולבטל כל מינוי בנפרד. אם המינוי שלך מסתיים או אם פריט תוכן מוסר מהקטלוג, עליך להפעיל מחדש את המינוי או לקנות את התוכן בנפרד כדי להמשיך להשתמש בהם. אם המינוי שלך אינו פעיל במשך יותר מ- 18 חודשים, נתוני Realms Plus שלך יימחקו מהשרת. ייתכן שיחולו עלויות ספק שירותי אינטרנט. לא ניתן לשלב הנחות Realms Plus עם הצעות אחרות ולא ניתן לפדות אותן ככסף מזומן; הדרישות, התכונות, השירותים המקוונים או המינוי כפופים לשינויים ו/או להוצאה משימוש. בכפוף להסכם השירותים של Microsoft ‏(microsoft.com/msa) ולהסכם הרשיון למשתמש הקצה של Realms ‏(https://www.minecraft.net/realms/terms/). 

(Realms: Java Edition היא מינוי נפרד, אשר נמכר בנפרד ומחייב Minecraft: משחק Java Edition)

אפליקציות

אפליקציות

10 מכשירי Windows 10

למרות הכללים הכלליים שלעיל, ניתן להוריד אפליקציות הניתנות בחינם למכשירים שאינם רשומים באמצעות חשבון Microsoft שלך.

זקוק לעזרה נוספת?

הצטרף לדיון
שאל את הקהילה
קבלת תמיכה
צור קשר

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתה מרוצה מאיכות התרגום?
מה השפיע על החוויה שלך?

תודה על המשוב!

×