TCP/IP מגדיר כיצד המחשב שלך מתקשר עם מחשבים אחרים.

כדי להקל על ניהול הגדרות TCP/IP, מומלץ להשתמש בפרוטוקול תצורת מארח דינאמית (DHCP). DHCP מקצה באופן אוטומטי כתובות פרוטוקול אינטרנט (IP) למחשבים ברשת, אם הרשת שלך תומכת בכך. אם אתה משתמש ב- DHCP, לא תידרש לשנות את הגדרות ה- TCP/IP אם תעביר את המחשב שלך למיקום אחר, ו- DHCP לא מחייב אותך לקבוע את תצורת ה- TCP/IP באופן ידני, כגון מערכת שמות תחומים (DNS) ו- Windows Internet Name Service (‏WINS).

כדי להפוך את DHCP לזמין או כדי לשנות הגדרות TCP/IP

 1. בחר התחלולאחר מכן הקלד הגדרות. בחר הגדרות > רשת & האינטרנט.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • עבור רשת Wi-Fi, בחר Wi-Fi > ניהול רשתות ידועות. בחר את הרשת שעבורה ברצונך לשנות את ההגדרות.

  • עבור רשת Ethernet, בחר Ethernet‎ ולאחר מכן בחר את רשת ה- Ethernet‎ שאליה אתה מחובר.

 3. לצד הקצאת IP, בחר ערוך.

 4. תחת ערוך הגדרות IP של רשת או ערוך הגדרות IP, בחר אוטומטי (DHCP) או ידני.

  • כדי לציין הגדרות IPv4 באופן ידני

   1. תחת ערוך הגדרות IP של רשת או ערוך הגדרות IP, בחר ידניולאחר מכן הפעל את IPv4.

   2. כדי לציין כתובת IP, בתיבות כתובת IP, מסיכת רשתמשנה ושער, הקלד את הגדרות כתובת ה- IP.

   3. כדי לציין כתובת של שרת DNS, הקלד את הכתובות של שרתי ה- DNS הראשי והמשני בתיבות DNS מועדף ו- DNS חלופי.

   4. כדי לציין אם ברצונך להשתמש בחיבור מוצפן (DNS באמצעות HTTPS) או בחיבור לא מוצפן לשרת ה- DNS שציינת, עבור הצפנת DNS מועדפת והצפנת DNS חלופית,בחר את ההגדרה הרצויה.

  • כדי לציין הגדרות IPv6 באופן ידני

   1. תחת ערוך הגדרות IP של רשת או ערוך הגדרות IP, בחר ידניולאחר מכן הפעל את IPv6.

   2. כדי לציין כתובת IP, בתיבות כתובת IP, אורך קידומתרשת משנה ושער, הקלד את הגדרות כתובת ה- IP.

   3. כדי לציין כתובת של שרת DNS, הקלד את הכתובות של שרתי ה- DNS הראשי והמשני בתיבות DNS מועדף ו- DNS חלופי.

   4. כדי לציין אם ברצונך להשתמש בחיבור מוצפן (DNS באמצעות HTTPS) או בחיבור לא מוצפן לשרת ה- DNS שציינת, עבור הצפנת DNS מועדפת והצפנת DNS חלופית,בחר את ההגדרה הרצויה.

  • כשאתה בוחר אוטומטית (DHCP), הגדרות כתובת ה- IP והגדרת הכתובת של שרת DNS נקבעות אוטומטית על-ידי הנתב או נקודת גישה אחרת (מומלץ).

  • כשאתה בוחר ידנית, באפשרותך לקבוע ידנית את הגדרות כתובת ה- IP ואת כתובת שרת ה- DNS.

 5. בסיום בחר שמור.

הערה: כדי להתקין IPv4, הפעל את שורת הפקודה כמנהל מערכת, הקלד netsh interface ipv4 install, ולאחר מכן הקש Enter.

כדי להפוך את DHCP לזמין או כדי לשנות הגדרות TCP/IP

 1. לחץ על הלחצן התחל  ולאחר מכן בחר הגדרות  > רשת ואינטרנט .

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • עבור רשת Wi-Fi, בחר Wi-Fi  > נהל רשתות ידועות. בחר את הרשת שעבורה ברצונך לשנות את ההגדרות ולאחר מכן בחר מאפיינים.

  • עבור רשת Ethernet, בחר Ethernet‎ ולאחר מכן בחר את רשת ה- Ethernet‎ שאליה אתה מחובר.

 3. תחת הקצאת IP, בחר ערוך.

 4. תחת עריכת הגדרות IP, בחר אוטומטית (DHCP) או ידנית.

  1. כדי לציין הגדרות IPv4 באופן ידני

   1. תחת עריכת הגדרות , בחר ידנית, ולאחר מכן הפעל את האפשרות IPv4.

   2. כדי לציין כתובת IP, הקלד את הגדרות כתובות ה- IP בתיבות כתובת IP, אורך קידומת של רשת משנה, ושער.

   3. כדי לציין כתובת של שרת DNS, הקלד את הכתובות של שרתי ה- DNS הראשי והמשני בתיבות DNS מועדף ו- DNS חלופי.

  2. כדי לציין הגדרות IPv6 באופן ידני

   1. תחת עריכת הגדרות , בחר ידנית, ולאחר מכן הפעל את האפשרות IPv6.

   2. כדי לציין כתובת IP, הקלד את הגדרות כתובות ה- IP בתיבות כתובת IP, אורך קידומת של רשת משנה, ושער.

   3. כדי לציין כתובת של שרת DNS, הקלד את הכתובות של שרתי ה- DNS הראשי והמשני בתיבות DNS מועדף ו- DNS חלופי.

  • כשאתה בוחר אוטומטית (DHCP), הגדרות כתובת ה- IP והגדרת הכתובת של שרת DNS נקבעות אוטומטית על-ידי הנתב או נקודת גישה אחרת (מומלץ).

  • כשאתה בוחר ידנית, באפשרותך לקבוע ידנית את הגדרות כתובת ה- IP ואת כתובת שרת ה- DNS.

 5. בסיום בחר שמור.

כדי להפוך את DHCP לזמין או כדי לשנות הגדרות TCP/IP

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • ב- Windows 8.1, בחר בלחצן התחל, התחל להקליד הצג חיבורי רשת ולאחר מכן בחר הצג חיבורי רשת ברשימה.

  • ב- Windows 7, פתח את חיבורי רשת על-ידי בחירה בלחצן the התחל, ולאחר מכן בחר לוח הבקרה. בתיבת החיפוש, הקלד מתאם ולאחר מכן, תחת מרכז הרשת והשיתוף, בחר באפשרות הצג חיבורי רשת.

 2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על החיבור שברצונך לשנות ולאחר מכן בחר מאפיינים. אם תתבקש להזין סיסמה או אישור של מנהל מערכת, הקלד את הסיסמה או ספק אישור.

 3. בחר בכרטיסיה עבודה ברשת. תחת חיבור זה משתמש בפריטים הבאים, בחר באפשרות פרוטוקול אינטרנט גירסה 4 (TCP/IPv4) או פרוטוקול אינטרנט גירסה 6 (TCP/IPv6). לבסוף, בחר מאפיינים.

 4. כדי לציין הגדרות כתובת IPv4 IP, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • לקבלת הגדרות IP באופן אוטומטי באמצעות DHCP, בחר קבל כתובת IP באופן אוטומטי, ולאחר מכן בחר אישור.

  • כדי לציין כתובת IP, בחר השתמש בכתובת ה- IP הבאה ולאחר מכן, בתיבות כתובת IP, מסיכת רשת משנה ושער ברירת מחדל, הקלד את הגדרות כתובות ה-IP.

 5. כדי לציין הגדרות כתובת IPv6 IP, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • לקבלת הגדרות IP באופן אוטומטי באמצעות DHCP, בחר קבל כתובת IPv6 באופן אוטומטי, ולאחר מכן בחר אישור.

  • כדי לציין כתובת IP, בחר השתמש בכתובת ה- IPv6 הבאה ולאחר מכן, בתיבות כתובת IPv6, אורך קידומת של רשת משנה ושער ברירת מחדל, הקלד את הגדרות כתובות ה- IP.

 6. כדי לציין הגדרות כתובת DNS, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • לקבלת כתובת שרת DNS באופן אוטומטי באמצעות DHCP, בחר קבל כתובת DNS באופן אוטומטי, ולאחר מכן בחר אישור.

  • כדי לציין כתובת שרת DNS, בחר השתמש בכתובות שרתי DNS הבאות ולאחר מכן, בתיבות שרת DNS מועדף ושרת DNS חלופי, הקלד את כתובות שרת ה- DNS הראשי והמשני.

 7. כדי לשנות הגדרות מתקדמות של DNS, ‏WINS ו- IP, בחר מתקדם.

הערה: כדי להתקין IPv4, הפעל את שורת הפקודה כמנהל מערכת, הקלד netsh interface ipv4 install, ולאחר מכן הקש Enter.

זקוק לעזרה נוספת?

הצטרף לדיון
שאל את הקהילה
קבלת תמיכה
צור קשר

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלכם?

תודה על המשוב!

×