MICROSOFT SECURITY ESSENTIALS

תנאי רישיון אלה מהווים הסכם בין Microsoft (או אחת מהנציגויות שלה, בהתאם למקום מגוריך) לבינך. קרא אותם. הם חלים על התוכנה ששמה מופיע לעיל, שכוללת את המדיה שבה קיבלת אותה, אם בכלל. התנאים חלים גם על כל גירסה

 • עוקבת של Microsoft של התוכנה (לרבות כל עדכון או תוספת),

 • עדכונים,

 • תוספות,

 • שירותים מבוססי-אינטרנט, וכן

 • שירותי תמיכה

עבור תוכנה זו, אלא אם כן מתלווים תנאים אחרים לפריטים אלה. אם זה המצב, תנאים אלה חלים.

על-ידי שימוש בתוכנה, אתה מקבל תנאים אלה. אם אינך מקבל אותם, אל תשתמש בתוכנה.

כפי שמתואר להלן, ההתקנה או השימוש בתוכנה מהווים גם את הסכמתך לשידור של פרטי מחשב רגילים מסוימים במהלך האימות, ההורדה האוטומטית וההתקנה של עדכונים מסוימים, ולשירותים מבוססי-אינטרנט.

אם תציית לתנאי רישיון אלה, אתה זכאי לזכויות שלהלן.

1. התקנה וזכויות שימוש.

 • שימוש ביתי. אם אתה משתמש ביתי, אתה רשאי להתקין ולהשתמש בכל מספר שהוא של עותקי התוכנה בהתקנים האישיים שלך, עבור שימוש של האנשים שמתגוררים בביתך.

 • עסק קטן. אם אתה מפעיל עסק קטן, אתה רשאי להתקין את התוכנה בעד עשרה (10) התקנים בעסק, ולהשתמש בה.

 • הגבלות. התוכנה אסורה לשימוש בהתקנים בבעלות ממשלתית או בבעלות מוסדות אקדמיים.

 • הפרדת רכיבים. רכיבי התוכנה מורשים כיחידה אחת. אינך רשאי להפריד בין הרכיבים ולהתקין אותם בהתקנים שונים.

 • תוכנות Microsoft כלולות. יתכן שהתוכנה מכילה תוכנות אחרות של Microsoft. תנאי הרישיון המצורפים לתוכניות אלה חלים על השימוש שלך בהן.

2. שירותים מקוונים. Microsoft מספקת שירותים מבוססי אינטרנט עם התוכנה. היא עשויה לשנות או לבטל אותם בכל עת.

 • הסכמה עבור שירותים מבוססי-אינטרנט. תכונות התוכנה המתוארות להלן ובהצהרת הפרטיות של Microsoft Security Essentials מתחברות ל-Microsoft או למערכות מחשב שמספקות שירותים דרך האינטרנט. במקרים מסוימים, לא תקבל הודעה נפרדת כאשר הן מתחברות. במקרים מסוימים, באפשרותך לבטל תכונות אלה או לא להשתמש בהן. לקבלת מידע נוסף אודות תכונות אלה, ראה http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744. על-ידי שימוש בתוכנה, אתה מסכים לשידור מידע זה. Microsoft אינה משתמשת במידע כדי לזהות אותך או ליצור אתך קשר.

  1. פרטי מחשב. התכונה הבאה משתמשת בפרוטוקולי אינטרנט, השולחים למערכות המתאימות את פרטי המחשב שלך, כגון כתובת פרוטוקול האינטרנט, סוג מערכת ההפעלה, הדפדפן, השם והגירסה של התוכנה שבה אתה משתמש וקוד השפה של המכשיר שבו התקנת את התוכנה. Microsoft משתמשת במידע זה כדי לתת לך אפשרות גישה לשירות מבוסס האינטרנט.

  • עדכונים. כברירת מחדל, התוכנה תוריד באופן אוטומטי עדכוני הגדרה. לקבלת מידע נוסף, עיין בהצהרת הפרטיות בכתובת http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744.

  • הסרת תוכנות זדוניות. התוכנה תבדוק אם מאוחסנות בהתקן תוכנות זדוניות (להלן, "תוכנה זדונית") מסוימות ברמת חומרה גבוהה, ותסיר אותן במהלך סריקות מתוזמנות וכאשר תבחר באפשרות זו. כאשר התוכנה בודקת אם קיימת תוכנה זדונית בהתקן שלך, יישלח דוח ל-Microsoft לגבי כל תוכנה זדונית שזוהתה או שגיאות שמתרחשות כאשר התוכנה בודקת אם קיימות תוכנות זדוניות, מידע ספציפי הקשור לזיהוי, שגיאות שהתרחשו כאשר התוכנה בדקה אם קיימות תוכנות זדוניות ומידע נוסף אודות ההתקן שלך שיסייע לנו לשפר אותו ואת כל המוצרים והשירותים האחרים של Microsoft. לא נכלל בדוח מידע שיכול לשמש כדי לזהות אותך.

  • תוכנה שעשויה להיות בלתי רצויה. התוכנה תחפש אם קיימות במחשב שלך תוכנות זדוניות ברמת חומרה נמוכה עד בינונית, כולל אך לא מוגבל לתוכנות ריגול ותוכנות אחרות שעשויות להיות לא רצויות (להלן, "תוכנה שעשויה להיות בלתי רצויה"). התוכנה רק תסיר תוכנה שעשויה להיות בלתי רצויה ברמת חומרה נמוכה עד בינונית, או תהפוך אותה ללא זמינה, אם אתה מסכים. הסרה של התוכנה שעשויה להיות בלתי רצויה, או הפיכתה ללא זמינה עשויות לגרום להפסקת הפעולה של תוכנה אחרת במחשב שלך, ועשויה לגרום לך להפר רשיון שימוש בתוכנה אחרת במחשב, אם התוכנה השניה התקינה תוכנה זו שעשויה להיות בלתי רצויה במחשב שלך כתנאי לשימושך בתוכנה השניה. עליך לקרוא את הסכמי הרישיון עבור תוכנות אחרות לפני שתאשר את ההסרה של תוכנה זו שעשויה להיות בלתי רצויה. על-ידי שימוש בתוכנה זו, ייתכן שאתה או המערכת גם תסירו תוכנה שאינה תוכנה שעשויה להיות בלתי רצויה, או תהפכו אותה ללא זמינה.

  • השתתפות ב-Microsoft Active Protection Service‏ (MAPS). קהילת Microsoft Active Protection Service‏ (MAPS) נגד תוכנות זדוניות היא קהילה כלל-עולמית של מתנדבים הכוללת משתמשים של Microsoft Security Essentials. לאחר ההתקנה הראשונית, משתמשים יסכימו כברירת מחדל להשתתף ב-MAPS במסגרת חברות בסיסית. במסגרת החברות הבסיסית, אם התוכנה מופעלת, MAPS יכול לדווח על מידע אודות תוכנות זדוניות וסוגים אחרים של תוכנות שעשויות להיות בלתי רצויות ל-Microsoft. אם דוח של MAPS כולל פרטים אודות תוכנה זדונית או תוכנה שעשויה להיות בלתי רצויה, שייתכן שהתוכנה תוכל להסיר, MAPS יוריד את החתימה העדכנית ביותר כדי לטפל בה. MAPS יכול גם למצוא "תוצאות חיוביות שגויות" (כאשר משהו מזוהה במקור כתוכנה זדונית ומתברר שאינו) ולתקן אותן. במקרים מסוימים, מידע אישי עשוי להישלח שלא במתכוון אל Microsoft. עם זאת, Microsoft לא תשתמש במידע זה כדי לזהות אותך או ליצור איתך קשר. לקבלת מידע נוסף אודות MAPS והמידע שתכונה זו שולחת אל Microsoft, עיין בהצהרת הפרטיות בכתובת http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744.

  • דוחות שגיאות. תוכנה זו שולחת באופן אוטומטי דוחות שגיאות אל Microsoft שמתארים את רכיבי התוכנה שהכילו שגיאות. לא יישלחו קבצים או רכיבי Dump של זיכרון, אלא אם כן תבחר לשלוח אותם. לקבלת מידע נוסף אודות דוחות שגיאות, ראה http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744.

  • Windows Update; Microsoft Update. התוכנה מפעילה עדכונים אוטומטיים של Windows Update ו-Microsoft Update. כדי ששירות Windows Update ו-Microsoft Update יהיו זמינים בתוכנה ויפעלו כשורה, עדכונים או הורדות לשירות Windows Update ו/או Microsoft Update יידרשו מעת לעת והם יורדו ויותקנו ללא הודעה נוספת.

   2. שימוש במידע. אנו עשויים להשתמש בפרטי המחשב, דוחות שגיאות, מידע CEIP ודוחות על תוכנות זדוניות כדי לשפר את התוכנה והשירותים שלנו. אנו גם עשויים לשתף אותם עם אחרים, כגון ספקי חומרה וספקי תוכנה. גורמים אלה עשויים להשתמש במידע כדי לשפר את האופן שבו המוצרים שלהם פועלים עם תוכנות של Microsoft.


3. היקף הרישיון. התוכנה מותקנת ברישיון ואינה נמכרת. הסכם זה מעניק לך רק זכויות מסוימות לשימוש בתוכנה. Microsoft שומרת לעצמה את כל הזכויות האחרות. אלא אם כן החוק החל מעניק לך זכויות נוספות למרות הגבלה זו, אתה רשאי להשתמש בתוכנה רק כפי שהותר במפורש במסגרת הסכם זה. כדי לעשות זאת, עליך לציית לכל ההגבלות הטכניות בתוכנה שמאפשרות לך להשתמש בה רק בדרכים מסוימות. אינך רשאי

 • לעקוף הגבלות טכניות בתוכנה;

 • לבצע הנדסה לאחור, לבצע הידור לאחור או לפרק את התכונה, למעט במידה שמתיר החוק החל במפורש, למרות הגבלה זו;

 • ליצור מספר רב יותר של עותקים מכפי שצוין בהסכם או מותר על-פי החוק החל, למרות הגבלה זו;

 • לפרסם את התוכנה כדי לאפשר העתקתה על-ידי אחרים;

 • להשכיר, להחכיר או להשאיל את התוכנה;

 • להעביר את התוכנה או הסכם זה לצד שלישי כלשהו; או

 • להשתמש בתוכנה עבור שירותי אירוח תוכנות מסחריות.

4. עותק גיבוי. אתה רשאי ליצור עותק גיבוי אחד של התוכנה. באפשרותך להשתמש בו כדי להתקין מחדש את התוכנה.

5. תיעוד. כל אדם בעל גישה חוקית למחשב או לרשת פנימית עשוי להעתיק את התיעוד ולהשתמש בו למטרות עיון פנימי.

6. העברה למכשיר אחר. באפשרותך להסיר את התקנת התוכנה ולהתקין אותה במכשיר אחר לשימוש אישי. אינך רשאי לעשות זאת כדי לשתף רישיון זה בין מכשירים.

7. הגבלות ייצוא. התוכנה כפופה לחוקים ולתקנות הייצוא של ארה"ב. עליך לציית לכל החוקים ותקנות הייצוא הפנימיים והבינלאומיים שחלים על התוכנה. חוקים אלה כוללים הגבלות בנוגע ליעדים, למשתמשי קצה ולשימוש קצה. 

8. שירותי תמיכה משום שתוכנה זו מסופקת "כפי שהיא", ייתכן שלא נספק שירותי תמיכה עבורה.

9. ההסכם בשלמותו. הסכם זה, ותנאי התוספות, העדכונים, השירותים מבוססי האינטרנט ושירותי התמיכה שאתה משתמש בהם, הם ההסכם בשלמותו עבור התוכנה ושירותי התמיכה.

10. החוק החל.

 • ארצות הברית. אם רכשת את התוכנה בארצות הברית, חוקי מדינת וושינגטון יחולו על דרך פרשנות ההסכם ועל טענות בנוגע להפרתו, ללא תלות בהתנגשויות בין חוקים. כל הטענות האחרות, כולל טענות הקשורות לחוקי הגנת הצרכן, לחוקי תחרות לא הוגנת ולעוולות, כפופות לחוקי המדינה שבה אתה גר.

 • מחוץ לארצות הברית אם רכשת את התוכנה במדינה אחרת, החוקים של מדינה זו חלים.

11. תוקף משפטי. הסכם זה מתאר זכויות משפטיות מסוימות. ייתכן שיש לך זכויות נוספות במסגרת חוקי המדינה או הארץ שבה אתה גר. ייתכן גם שיש לך זכויות הקשורות לגורם שממנו רכשת את התוכנה. הסכם זה אינו משנה את הזכויות המוקנות לך במסגרת חוקי המדינה או הארץ שבה אתה גר, אם חוקים אלה אינם מתירים לך זאת.

 12. הגבלת אחריות וחיובים.התוכנה מסופקת "כפי שהיא". הסיכון בשימוש בה מוטל עליך. Microsoft לא תספק כל אחריות, חיובים או תנאים מפורשים. ייתכן שהחוקים המקומיים מעניקים לך זכויות צרכן נוספות, שאינן ניתנות לשינוי על-ידי הסכם זה. עד למידה המותרת על-פי החוק החל, Microsoft מסירה מעצמה כל אחריות להתאמה מסחרית או למטרה מסוימת ולאי-הפרה. עבור אוסטרליה בלבד: יש לך ערבויות מעוגנות בחוק במסגרת חוק הצרכן האוסטרלי, ואין בתנאים אלה כדי לפגוע בזכויות אלה.

הגבלה והחרגה של סעדים ופיצויי נזיקין. תוכל לקבל פיצוי מ- Microsoft ומספקיה בגין נזקים ישירים בלבד עד לסכום של $5.00 של ארה“ב. לא תוכל לקבל החזר בגין נזקים אחרים, בכלל זה נזקים תוצאתיים, אובדן הכנסות, נזקים מיוחדים, נזקים עקיפים או מקריים.
מגבלה זו חלה על 

 • כל נושא בהקשר לתוכנות, לשירותים, לתוכן (כולל קוד) באתרי אינטרנט של צד שלישי או לתוכניות של צד שלישי; וכן

 • טענות להפרת החוזה, להפרת האחריות, ערבות או התניה, אחריות קפידה, רשלנות, או כל עוולה אחרת, עד למידה המותרת על פי החוק החל.

הגבלה זו חלה גם אם Microsoft ידעה, או היתה אמורה לדעת, על האפשרות להתרחשות נזקים כאלה. ייתכן שההגבלה או ההחרגה לעיל אינה חלה עליך מאחר שהמדינה שבה אתה גר אינה מתירה החרגה או הגבלה של נזקים מקריים, תוצאתיים או אחרים.

זקוק לעזרה נוספת?

הצטרף לדיון
שאל את הקהילה
קבלת תמיכה
צור קשר

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלכם?

תודה על המשוב!

×