Microsoft로 로그인
로그인하거나 계정을 만드세요.
안녕하세요.
다른 계정을 선택하세요.
계정이 여러 개 있습니다.
로그인할 계정을 선택하세요.


이 문서가 적용되는 제품을 확인하십시오.

소개

Microsoft는 보안 공지 MS13-015를 발표했습니다. 전체 보안 공지를 보려면 다음 Microsoft 웹 사이트 중 하나를 방문하십시오.

이 보안 업데이트에 대한 도움과 지원을 받는 방법

업데이트 설치 도움말: Microsoft Update 지원

IT 전문가용 보안 솔루션: TechNet 보안 문제 해결 및 지원

Windows 컴퓨터를 바이러스 및 맬웨어로부터 보호: 바이러스 솔루션 및 보안 센터

각 지역의 국가별 지원: 국가별 지원

다운로드 정보

이 업데이트는 Microsoft 다운로드 센터에서 다운로드할 수 있습니다.

http://www.microsoft.com/ko-kr/download/details.aspx?id=36684

이 업데이트의 명령줄 스위치

이 업데이트가 지원하는 다양한 명령줄 스위치에 대한 자세한 내용은 다음 문서 번호를 클릭하여 Microsoft 기술 자료 문서를 참조하십시오.

934307Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows 8 및 Windows Server 2012의 Windows Update 독립 실행형 설치 관리자(Wusa.exe)와 .msu 파일에 대한 설명

다시 시작 정보

업데이트 중인 파일이 잠겨 있거나 사용 중인 경우가 아니면 이 업데이트를 적용한 후에 시스템을 다시 시작할 필요가 없습니다.

업데이트 대체 정보

이 업데이트는 다음 업데이트를 대체합니다.

2686830 MS12-038: 2012년 6월 12일 자 Windows 7 및 Windows Server 2008 R2의 .NET Framework 3.5.1용 보안 업데이트에 대한 설명

업데이트 제거 정보

참고 보안 업데이트를 제거할 필요가 없습니다.

이 업데이트를 제거하려면 제어판의 프로그램 및 기능 항목을 사용하십시오.

파일 정보

이 소프트웨어 업데이트의 영어(미국) 버전은 다음 표에 나열된 특성을 갖는 파일을 설치합니다. 이 파일의 날짜와 시간은 UTC(협정 세계시)로 나열됩니다. 이러한 파일의 날짜와 시간은 로컬 컴퓨터에서 현재의 DST(일광 절약 시간) 설정이 적용된 상태로 현지 시간으로 표시됩니다. 또한 이러한 날짜와 시간은 파일에서 특정 작업을 수행할 경우 변경될 수 있습니다.

GDR 서비스 분기

File name

File version

File size

Date

Time

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

565,248

22-Jul-2009

23:58

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

540,672

23-Jul-2009

01:21

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

536,576

22-Jul-2009

23:28

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

544,768

22-Jul-2009

22:59

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

606,208

22-Jul-2009

23:16

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

544,768

22-Jul-2009

23:40

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

536,576

23-Jul-2009

02:03

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

548,864

22-Jul-2009

22:59

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

557,056

23-Jul-2009

00:39

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

548,864

23-Jul-2009

01:59

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

544,768

22-Jul-2009

23:23

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

561,152

22-Jul-2009

22:59

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

544,768

22-Jul-2009

22:56

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

532,480

23-Jul-2009

00:31

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

544,768

22-Jul-2009

23:20

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

540,672

23-Jul-2009

01:20

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

540,672

22-Jul-2009

23:40

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

540,672

23-Jul-2009

00:13

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

589,824

22-Jul-2009

23:24

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

536,576

22-Jul-2009

23:44

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

540,672

23-Jul-2009

01:25

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

524,288

22-Jul-2009

22:56

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

528,384

22-Jul-2009

23:09

system.design.dll

2.0.50727.4986

4,927,488

12-Dec-2012

05:32

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

479,232

22-Jul-2009

23:58

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

425,984

23-Jul-2009

01:21

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

409,600

22-Jul-2009

23:28

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

434,176

22-Jul-2009

22:59

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

577,536

22-Jul-2009

23:16

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

425,984

22-Jul-2009

23:40

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

413,696

23-Jul-2009

02:03

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

430,080

22-Jul-2009

22:59

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

446,464

23-Jul-2009

00:39

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

434,176

23-Jul-2009

01:59

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

425,984

22-Jul-2009

23:23

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

466,944

22-Jul-2009

22:59

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

430,080

22-Jul-2009

22:56

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

401,408

23-Jul-2009

00:31

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

446,464

22-Jul-2009

23:20

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

425,984

23-Jul-2009

01:20

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

417,792

22-Jul-2009

23:40

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

421,888

23-Jul-2009

00:13

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

540,672

22-Jul-2009

23:24

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

409,600

22-Jul-2009

23:44

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

417,792

23-Jul-2009

01:25

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

376,832

22-Jul-2009

22:56

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

385,024

22-Jul-2009

23:09

system.windows.forms.dll

2.0.50727.4986

5,025,792

12-Dec-2012

05:32LDR 서비스 분기

File name

File version

File size

Date

Time

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

565,248

23-Jul-2009

00:18

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

540,672

23-Jul-2009

01:41

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

536,576

23-Jul-2009

00:36

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

544,768

22-Jul-2009

23:27

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

606,208

22-Jul-2009

23:44

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

544,768

22-Jul-2009

23:51

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

536,576

23-Jul-2009

00:34

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

548,864

22-Jul-2009

23:26

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

557,056

23-Jul-2009

01:07

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

548,864

23-Jul-2009

00:50

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

544,768

22-Jul-2009

23:51

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

561,152

22-Jul-2009

23:24

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

544,768

22-Jul-2009

23:27

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

532,480

23-Jul-2009

01:02

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

544,768

22-Jul-2009

23:42

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

540,672

23-Jul-2009

01:41

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

540,672

22-Jul-2009

23:50

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

540,672

23-Jul-2009

00:30

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

589,824

22-Jul-2009

23:52

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

536,576

23-Jul-2009

00:51

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

540,672

23-Jul-2009

01:43

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

524,288

22-Jul-2009

23:27

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

528,384

23-Jul-2009

00:40

system.design.dll

2.0.50727.7015

5,062,656

12-Dec-2012

05:28

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

479,232

23-Jul-2009

00:18

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

425,984

23-Jul-2009

01:41

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

409,600

23-Jul-2009

00:36

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

434,176

22-Jul-2009

23:27

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

577,536

22-Jul-2009

23:44

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

425,984

22-Jul-2009

23:51

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

413,696

23-Jul-2009

00:34

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

430,080

22-Jul-2009

23:26

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

446,464

23-Jul-2009

01:07

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

434,176

23-Jul-2009

00:50

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

425,984

22-Jul-2009

23:51

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

466,944

22-Jul-2009

23:24

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

430,080

22-Jul-2009

23:27

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

401,408

23-Jul-2009

01:02

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

446,464

22-Jul-2009

23:42

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

425,984

23-Jul-2009

01:41

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

417,792

22-Jul-2009

23:50

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

421,888

23-Jul-2009

00:30

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

540,672

22-Jul-2009

23:52

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

409,600

23-Jul-2009

00:51

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

417,792

23-Jul-2009

01:43

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

376,832

22-Jul-2009

23:27

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

385,024

23-Jul-2009

00:40

system.windows.forms.dll

2.0.50727.7015

5,025,792

12-Dec-2012

05:28GDR 서비스 분기

File name

File version

File size

Date

Time

system.design.dll

2.0.50727.4986

4,927,488

12-Dec-2012

05:32

system.windows.forms.dll

2.0.50727.4986

5,025,792

12-Dec-2012

05:32

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

565,248

23-Jul-2009

00:05

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

540,672

23-Jul-2009

01:30

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

536,576

23-Jul-2009

00:13

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

544,768

22-Jul-2009

23:24

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

606,208

22-Jul-2009

23:21

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

544,768

22-Jul-2009

23:30

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

536,576

23-Jul-2009

00:09

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

548,864

22-Jul-2009

23:37

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

557,056

23-Jul-2009

00:46

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

548,864

23-Jul-2009

01:59

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

544,768

22-Jul-2009

23:38

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

561,152

22-Jul-2009

23:28

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

544,768

22-Jul-2009

23:29

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

532,480

23-Jul-2009

00:41

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

544,768

22-Jul-2009

23:26

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

540,672

23-Jul-2009

01:29

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

540,672

22-Jul-2009

23:29

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

540,672

23-Jul-2009

00:20

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

589,824

22-Jul-2009

23:30

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

536,576

23-Jul-2009

01:55

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

540,672

23-Jul-2009

01:35

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

524,288

22-Jul-2009

23:30

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

528,384

23-Jul-2009

02:14

system.design.dll

2.0.50727.4986

4,927,488

12-Dec-2012

05:32

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

479,232

23-Jul-2009

00:05

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

425,984

23-Jul-2009

01:30

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

409,600

23-Jul-2009

00:13

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

434,176

22-Jul-2009

23:24

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

577,536

22-Jul-2009

23:21

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

425,984

22-Jul-2009

23:30

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

413,696

23-Jul-2009

00:09

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

430,080

22-Jul-2009

23:37

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

446,464

23-Jul-2009

00:46

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

434,176

23-Jul-2009

01:59

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

425,984

22-Jul-2009

23:38

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

466,944

22-Jul-2009

23:28

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

430,080

22-Jul-2009

23:29

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

401,408

23-Jul-2009

00:41

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

446,464

22-Jul-2009

23:26

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

425,984

23-Jul-2009

01:29

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

417,792

22-Jul-2009

23:29

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

421,888

23-Jul-2009

00:20

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

540,672

22-Jul-2009

23:30

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

409,600

23-Jul-2009

01:55

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

417,792

23-Jul-2009

01:35

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

376,832

22-Jul-2009

23:30

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

385,024

23-Jul-2009

02:14

system.windows.forms.dll

2.0.50727.4986

5,025,792

12-Dec-2012

05:32LDR 서비스 분기

File name

File version

File size

Date

Time

system.design.dll

2.0.50727.7015

5,062,656

12-Dec-2012

05:27

system.windows.forms.dll

2.0.50727.7015

5,025,792

12-Dec-2012

05:27

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

565,248

23-Jul-2009

00:21

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

540,672

23-Jul-2009

01:45

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

536,576

22-Jul-2009

23:58

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

544,768

22-Jul-2009

23:51

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

606,208

22-Jul-2009

23:50

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

544,768

22-Jul-2009

23:51

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

536,576

22-Jul-2009

23:52

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

548,864

22-Jul-2009

23:54

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

557,056

23-Jul-2009

01:13

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

548,864

23-Jul-2009

02:09

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

544,768

22-Jul-2009

23:58

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

561,152

22-Jul-2009

23:51

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

544,768

22-Jul-2009

23:49

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

532,480

23-Jul-2009

01:08

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

544,768

22-Jul-2009

23:51

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

540,672

23-Jul-2009

01:45

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

540,672

22-Jul-2009

23:51

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

540,672

23-Jul-2009

00:33

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

589,824

22-Jul-2009

23:57

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

536,576

23-Jul-2009

02:12

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

540,672

23-Jul-2009

01:47

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

524,288

22-Jul-2009

23:48

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

528,384

23-Jul-2009

02:19

system.design.dll

2.0.50727.7015

5,062,656

12-Dec-2012

05:28

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

479,232

23-Jul-2009

00:21

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

425,984

23-Jul-2009

01:45

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

409,600

22-Jul-2009

23:58

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

434,176

22-Jul-2009

23:51

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

577,536

22-Jul-2009

23:50

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

425,984

22-Jul-2009

23:51

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

413,696

22-Jul-2009

23:52

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

430,080

22-Jul-2009

23:54

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

446,464

23-Jul-2009

01:13

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

434,176

23-Jul-2009

02:09

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

425,984

22-Jul-2009

23:58

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

466,944

22-Jul-2009

23:51

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

430,080

22-Jul-2009

23:49

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

401,408

23-Jul-2009

01:08

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

446,464

22-Jul-2009

23:51

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

425,984

23-Jul-2009

01:45

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

417,792

22-Jul-2009

23:51

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

421,888

23-Jul-2009

00:33

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

540,672

22-Jul-2009

23:57

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

409,600

23-Jul-2009

02:12

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

417,792

23-Jul-2009

01:47

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

376,832

22-Jul-2009

23:48

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

385,024

23-Jul-2009

02:19

system.windows.forms.dll

2.0.50727.7015

5,025,792

12-Dec-2012

05:28GDR 서비스 분기

File name

File version

File size

Date

Time

system.design.dll

2.0.50727.4986

4,927,488

12-Dec-2012

05:29

system.windows.forms.dll

2.0.50727.4986

5,025,792

12-Dec-2012

05:29

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

544,768

22-Jul-2009

23:26

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

548,864

22-Jul-2009

23:38

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

561,152

22-Jul-2009

23:30

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

544,768

22-Jul-2009

23:28

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

524,288

22-Jul-2009

23:28

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

528,384

23-Jul-2009

00:33

system.design.dll

2.0.50727.4986

4,927,488

12-Dec-2012

05:32

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

434,176

22-Jul-2009

23:26

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

430,080

22-Jul-2009

23:38

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

466,944

22-Jul-2009

23:30

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

430,080

22-Jul-2009

23:28

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

376,832

22-Jul-2009

23:28

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

385,024

23-Jul-2009

00:33

system.windows.forms.dll

2.0.50727.4986

5,025,792

12-Dec-2012

05:32LDR 서비스 분기

File name

File version

File size

Date

Time

system.design.dll

2.0.50727.7015

5,062,656

12-Dec-2012

05:26

system.windows.forms.dll

2.0.50727.7015

5,025,792

12-Dec-2012

05:26

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

544,768

23-Jul-2009

00:05

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

548,864

23-Jul-2009

00:07

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

561,152

23-Jul-2009

00:04

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

544,768

23-Jul-2009

00:01

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

524,288

23-Jul-2009

00:01

system.design.resources.dll

2.0.50727.4927

528,384

23-Jul-2009

00:13

system.design.dll

2.0.50727.7015

5,062,656

12-Dec-2012

05:28

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

434,176

23-Jul-2009

00:05

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

430,080

23-Jul-2009

00:07

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

466,944

23-Jul-2009

00:04

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

430,080

23-Jul-2009

00:01

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

376,832

23-Jul-2009

00:01

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4927

385,024

23-Jul-2009

00:13

system.windows.forms.dll

2.0.50727.7015

5,025,792

12-Dec-2012

05:28
적용 대상이 문서는 다음에 적용됩니다.

  • 다음 운영 체제의 Microsoft .NET Framework 3.5.1

    • Windows 7

    • Windows Server 2008 R2

추가 도움이 필요하신가요?

기술 향상
교육 살펴보기
새로운 기능 우선 가져오기
Microsoft Insider 참가

이 정보가 유용한가요?

언어 품질에 얼마나 만족하시나요?
사용 경험에 어떠한 영향을 주었나요?

의견 주셔서 감사합니다!

×