Attēlu un tabulu ievietošana un rediģēšana programmā PowerPoint, izmantojot ekrāna lasītāju

Dekoratīva ikona. Ekrāna lasītāja saturs

Šis raksts ir paredzēts lietotājiem ar redzes traucējumiem, kuri izmanto Office produktus kopā ar ekrāna lasītāja programmu, un ir iekļauts Office pieejamības satura kopā. Lai saņemtu papildu vispārīgu palīdzību, skatiet Microsoft atbalsta sākumlapu.

Izmantojiet PowerPoint ar tastatūru un ekrāna lasītāju, lai padarītu saistošāku savu prezentāciju, slaidrādēm pievienojot attēlus, tabulas vai grafikas. Mēs to testējam ar Diktoru, JAWS un NVDA, bet tas var darboties ar citiem ekrāna lasītājiem, ja vien tie atbilst bieži lietotajiem pieejamības standartiem un metodēm. Uzzināsit arī, kā rediģēt pievienoto saturu, piemēram, apgriezt attēlus, pārvietot tabulas un pievienot vai noņemt tabulas rindas un kolonnas.

Piezīmes.: 

Šajā tēmā

Attēlu pievienošana no ierīces, tīkla vai interneta

Izmantojot attēlus, klipkopas un citus failus no interneta, ir svarīgi ievērot autortiesības. Raksts Attēlu filtrēšana pēc licences veida var palīdzēt izvēlēties, kurus failus izmantot.

Attēla pievienošana no ierīces vai tīkla

 1. Dodieties uz slaidu satura apgabalu, kur vēlaties ievietot attēlu.

 2. Nospiediet taustiņu kombināciju Alt+N, P un pēc tam D. Tiek atskaņots "Insert Picture dialog, file name" (Attēla ievietošanas dialoglodziņš, faila nosaukums).

  Padoms.: Dialoglodziņš Attēla ievietošana ir īpašs standarta failu pārlūka loga gadījums, kas tiek atvērts mapē Attēli. Ieteicams, lai ievietojamā attēla fails atrastos pa rokai un to būtu viegli atrast.

 3. Ierakstiet faila nosaukumu un ceļu laukā Faila nosaukums vai arī atlasiet failu, kuru vēlaties ievietot. Pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

 4. Attēls tiek ievietots un atlasīts.

  Piezīme.: Kad ir atlasīts attēls, ir pieejama kontekstjutīgā cilne Formatēšana. Šajā cilnē varat izmantot opcijas, lai mainītu attēla izmērus vai pievienotu krāsas vai stilu, kā arī veiktu citas darbības. Lai pārietu uz cilni Formatēšana, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+J. Tiek atskaņots: “Format tab” (Cilne Formatēšana). Lai pārvietotos pa formatēšanas opcijām, nospiediet tabulēšanas taustiņu.

Attēla pievienošana no interneta

 1. Prezentācijā atveriet slaidu tajā satura apgabalā, kur vēlaties ievietot attēlu.

 2. Nospiediet taustiņu kombināciju Alt+N, P un pēc tam O. Tiek atskaņots: "Insert picture window" (Logs Attēla ievietošana).

 3. Tiek atvērts Bing attēlu meklēšanas lodziņš, kurā fokuss atrodas meklēšanas laukā. Ierakstiet meklējamo terminu un nospiediet taustiņu Enter.

 4. Lai pārlūkotu meklēšanas rezultātus, nospiediet SR taustiņu un labo vai kreiso bulttaustiņu.

 5. Lai atlasītu attēlu, novietojiet tajā fokusu un nospiediet taustiņu kombināciju Shift+Enter. Tiek atskaņots “Checked” (Atzīmēts).

  Padoms.: Varat atlasīt vairākus attēlus.

 6. Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "Insert button" (Poga Ievietot), un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

  Attēls tiek ievietots un atlasīts.

Attēla apgriešana

Pārveidojiet prezentācijas attēlus konkrētās formās vai proporcijās.

Apgriešana pēc noteiktas formas

 1. Slaida apgabalā atlasiet attēlu, kuru vēlaties apgriezt. Lai atlasītu attēlu, nospiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "Image" (Attēls). Ja izmantojat JAWS, tiek atskaņots "Picture" (Attēls). Lietojot NVDA, dzirdams: "Graphic" (Grafika).

 2. Lai pārietu uz izvēlni Apgriezt pēc formas, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+J, P, pēc tam V un S. Tiek atskaņots "Rectangles" (Taisnstūri).

 3. Lai pārlūkotu formas opcijas, izmantojiet bulttaustiņus. Formas apraksti tiek nosaukti, pārvietojot kursoru.

 4. Lai atlasītu formas apgriešanu, nospiediet taustiņu Enter. Attēls tiek apgriezts atbilstoši atlasītajai formai.

Apgriešana līdz proporcijām

 1. Slaida apgabalā atlasiet attēlu, kuru vēlaties apgriezt.

 2. Lai atvērtu izvēlni Proporcijas, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+J, P un pēc tam V un A. Tiek atskaņots "One colon one" (Viens kols viens).

 3. Lai pārlūkotu proporcijas opcijas, izmantojiet augšupvērsto vai lejupvērsto bulttaustiņu. Proporcijas tiek nosauktas, pārvietojot kursoru.

 4. Lai atlasītu proporcijas, nospiediet taustiņu Enter. Attēls tiek apgriezts atbilstoši atlasītajām proporcijām.

Tabulas pievienošana un formatēšana slaidā

 1. Dodieties uz slaidu, kur vēlaties ievietot tabulu.

 2. Lai pārietu uz izvēlni Tabula, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+N, T. Tiek atskaņots "One x one table" (Viena x viena tabula).

 3. Lai ievietotu tabulu savā prezentācijā, nospiediet taustiņu I.

 4. Tiek atvērts dialoglodziņš Tabulas ievietošana un fokuss tiek vērsts uz lauku Kolonnu skaits. Kolonnu noklusējuma skaits ir piecas. Ja vēlaties izdzēst noklusējuma skaitu, nospiediet taustiņu Delete un ierakstiet jauno kolonnu skaitu. Pēc tam nospiediet tabulēšanas taustiņu. Fokuss tiek pārvietots uz lauku Rindu skaits. Noklusējuma skaitlis ir divi. Lai mainītu, ierakstiet rindu skaitu un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

 5. Tabula tiek ievietota atlasītajā slaidā, ar kursoru šūnā augšējā kreisajā stūrī. 

 6. Lai tabulas šūnās pievienotu tekstu, novietojiet kursoru šūnā un pēc tam ierakstiet tekstu. Lai pārlūkotu šūnas, izmantojiet bulttaustiņus. 

 7. Lai pārtrauktu tabulas rediģēšanu, nospiediet taustiņu Esc.

Tabulas rindu un kolonnu pievienošana vai izdzēšana

Pievienot rindu

 1. Slaida apgabalā atlasiet tabulu. Lai atlasītu tabulu, slaida zonā spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "Narrator and NVDA" (Tabula). Lietojot JAWS, tiek atskaņots "Object placeholder" (Objekta vietturis) un šūnās ievadāmais teksts. Lai sāktu rediģēt tabulu, nospiediet taustiņu Enter.

 2. Izmantojiet bulttaustiņus, lai novietotu kursoru šūnā virs vai zem vietas, kur vēlaties ievietot jauno rindu.

 3. Lai pārietu uz cilni Izkārtojums, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+J un pēc tam taustiņu L. Tiek atskaņots: "Layout tab" (Cilne Izkārtojums).

 4. Izpildiet vienu no šīm darbībām:

  • Lai pievienotu rindu virs atlasītās šūnas, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan: "Insert above button" (Poga Ievietot virs).

  • Lai pievienotu rindu zem atlasītās šūnas, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan: "Insert below button" (Poga Ievietot zem).

  Lai atlasītu opciju, nospiediet taustiņu Enter.

 5. Rinda tiek ievietota ar fokusu uz jaunās rindas pirmo šūnu kreisajā pusē.

Kolonnas pievienošana

 1. Slaida apgabalā atlasiet tabulu.

 2. Novietojiet kursoru šūnā pa labi vai pa kreisi no tās vietas, kur vēlaties redzēt jauno kolonnu.

 3. Lai pārietu uz cilni Izkārtojums, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+J un pēc tam taustiņu L. Tiek atskaņots: "Layout tab" (Cilne Izkārtojums).

 4. Izpildiet vienu no šīm darbībām:

  • Lai pievienotu kolonnu pa kreisi no atlasītās šūnas, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan: "Insert left button" (Poga Ievietot pa kreisi).

  • Lai pievienotu kolonnu pa labi no atlasītās šūnas, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan: "Insert right button" (Poga Ievietot pa labi).

  Lai atlasītu opciju, nospiediet taustiņu Enter.

 5. Kolonna tiek ievietota ar fokusu jaunās kolonnas augšējo šūnu.

Rindas vai kolonnas dzēšana

 1. Tabulā, novietojiet kursoru kolonnas vai rindas šūnā, kuru vēlaties izdzēst.

 2. Lai pārietu uz izvēlni Dzēst, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+J, pēc tam nospiediet taustiņus L un D. Tiek atskaņots "Rows and columns, Delete columns" (Rindas un kolonnas, Dzēst kolonnas).

 3. Veiciet vienu no turpmākajām darbībām.

  • Lai izdzēstu kolonnu, nospiediet taustiņu C.

  • Lai izdzēstu rindu, nospiediet taustiņu R.

 4. Kolonna vai rinda tiek izdzēsta un fokuss tiek pārvietots uz citu šūnu tabulā.

Padoms.: Lai ātri izdzēstu visu tabulu, atlasiet tabulu un pēc tam nospiediet taustiņu Delete.

Apmales pievienošana tabulai

 1. Atlasiet tabulu, kurai vēlaties pievienot apmali. Lai atlasītu tabulu, slaida zonā spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "Narrator and NVDA" (Tabula). Lietojot JAWS, tiek atskaņots "Object placeholder" (Objekta vietturis) un šūnās ievadāmais teksts.

 2. Lai atlasītu apmales stilu, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+J, pēc tam T un L. Tiek atskaņots "No border" (Bez apmales) vai apmales stils. Lai pārlūkotu stilus, izmantojiet augšupvērsto vai lejupvērsto bulttaustiņu. Stili tiek atskaņoti pārvietojoties. Lai atlasītu, nospiediet taustiņu Enter.

 3. Lai atlasītu vietu, kur vēlaties pievienot apmali, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+J, pēc tam nospiediet taustiņus T un B. Tiek atskaņots "No border" (Bez apmales) vai apmales opcija. Lai pārlūkotu opcijas, izmantojiet augšupvērsto vai lejupvērsto bulttaustiņu. Opcijas tiek nosauktas, pārvietojot kursoru. Lai atlasītu opciju, nospiediet taustiņu Enter.

 4. Apmale tiek pievienota tabulai un fokuss tiek pārvietots uz šūnu tabulas augšējā kreisajā stūrī.

Tabulas izskata mainīšana

Varat izmantot opcijas cilnē Noformējums, lai mainītu tabulas izskatu. Varat, piemēram, lietot tabulas stilu, vai mainīt fona krāsu.

Tabulas stila izmantošana

 1. Atlasiet tabulu, kurā vēlaties lietot kādu no pieejamajiem formatēšanas stiliem. Lai atlasītu tabulu, slaida zonā spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "Narrator and NVDA" (Tabula). Lietojot JAWS, tiek atskaņots "Object placeholder" (Objekta vietturis) un šūnās ievadāmais teksts.

 2. Lai pārietu uz izvēlni Tabulu stili, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+J, pēc tam nospiediet taustiņus T un A. Tiek atskaņots pašreizējais tabulas stils.

 3. Lai pārlūkotu tabulu stilus, izmantojiet bulttaustiņus. Stili tiek atskaņoti pārvietojoties. Lai atlasītu, nospiediet taustiņu Enter.

  Padoms.: Lai noņemtu kādu stilu no tabulas, izvēlnē Tabulu stili nospiediet taustiņu C.

 4. Tabulas stils tiek mainīts un fokuss tiek pārvietots uz šūnu tabulas augšējā kreisajā stūrī.

Fona pievienošana vai mainīšana

 1. Atlasiet tabulu, kurā vēlaties mainīt fona krāsu.

 2. Lai dotos uz izvēlni Ēnošana, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+J, pēc tam T un H. Tiek atskaņota pašreizējā fona krāsa.

 3. Lai pārlūkotu fona krāsas, izmantojiet bulttaustiņus. Krāsas tiek nosauktas, pārvietojot kursoru. Lai atlasītu, nospiediet taustiņu Enter.

  Padoms.: Lai noņemtu fona krāsu, nospiediet taustiņu N, lai atlasītu Bez aizpildījuma.

 4. Tabulas fona krāsa tiek mainīta un fokuss tiek pārvietots uz šūnu tabulas augšējā kreisajā stūrī.

Tabulas pārvietošana vai tās izmēru mainīšana

Tabulas pārvietošana

 1. Atlasiet tabulu, kuru vēlaties pārvietot. Lai atlasītu tabulu, slaida zonā spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "Narrator and NVDA" (Tabula). Lietojot JAWS, tiek atskaņots "Object placeholder" (Objekta vietturis) un šūnās ievadāmais teksts.

 2. Lai pārvietotu tabulu slaidā, izmantojiet bulttaustiņus.

 3. Lai pārtrauktu tabulas pārvietošanu, nospiediet taustiņu Esc.

Tabulas izmēru mainīšana

Konkrētu tabulas izmēru ievadīšana

 1. Atlasiet tabulu, kuras izmērus vēlaties mainīt.

 2. Lai pārietu uz cilni Izkārtojums, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+J un pēc tam taustiņu L. Tiek atskaņots: "Layout tab" (Cilne Izkārtojums).

 3. Izpildiet vienu no šīm darbībām:

  • Lai mainītu tabulas augstumu, nospiediet taustiņus T, H. Pēc tam ierakstiet augstumu collās un nospiediet taustiņu Enter.

  • Lai mainītu tabulas platumu, nospiediet taustiņus T, W. Pēc tam ierakstiet platumu collās un nospiediet taustiņu Enter.

Tabulas lielums tiek mainīts un fokuss tiek pārvietots uz šūnu tabulas augšējā kreisajā stūrī.

Mainītu kolonnas vai rindas izmēru

 1. Atlasiet tabulu, kurā vēlaties mainīt kolonnas vai rindas lielumu. Lai sāktu rediģēt tabulu, nospiediet taustiņu Enter.

 2. Izmantojiet bulttaustiņus, lai novietotu kursoru šūnā, kurā ir kolonna vai rinda, kuras izmērus vēlaties mainīt.

 3. Lai pārietu uz cilni Izkārtojums, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+J un pēc tam taustiņu L. Tiek atskaņots: "Layout tab" (Cilne Izkārtojums).

 4. Izpildiet vienu no šīm darbībām:

  • Lai mainītu rindas augstumu, nospiediet taustiņu H. Pēc tam ierakstiet nepieciešamo augstumu cm un nospiediet taustiņu Enter.

  • Lai mainītu kolonnas platumu, nospiediet taustiņu W. Pēc tam ierakstiet vēlamo platumu cm un nospiediet taustiņu Enter.

 5. Tiek mainīts kolonnas vai rindas lielums un fokuss tiek pārvietots uz iepriekš atlasīto šūnu.

 Formu vai SmartArt ievietošana

 1. Dodieties uz slaidu satura apgabalu, kur vēlaties ievietot SmartArt grafiku.

 2. Lai atvērtu dialoglodziņu SmartArt, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+N, M. Tiek atskaņots "Choose a SmartArt graphic" (SmartArt grafikas izvēle).

 3. Lai pārlūkotu SmartArt kategorijas, izmantojiet augšupvērsto vai lejupvērsto bultiņu. Kategorijas tiek nosauktas, pārvietojot kursoru. Kad ir kategorija, kuru vēlaties ievietot, nospiediet tabulēšanas taustiņu.

 4. Lai meklētu SmartArt atlasītajā kategorijā, izmantojiet bulttaustiņus. SmartArt aprakstošie nosaukumi tiek nosaukti, pārvietojot kursoru.

 5. Lai atlasītu SmartArt, nospiediet taustiņu Enter. SmartArt grafika tiek izveidota un ievietota atlasītajā slaidā, ar fokusu uz pirmo rediģējamo tekstlodziņu.

  Padoms.: Varat izmantot opcijas cilnē Formāts un Noformējums, lai mainītu SmartArt izskatu. Lai pārietu uz cilni Formatēšana, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+J un pēc tam taustiņu O. Lai pārietu uz cilni Noformējums, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+J un pēc tam taustiņu S.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja lietošana darbā ar PowerPoint slaidiem

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā PowerPoint saglabātu prezentāciju

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā PowerPoint rādītu prezentācijas

Īsinājumtaustiņu izmantošana, lai veidotu PowerPoint prezentācijas

Īsinājumtaustiņu izmantošana, lai sniegtu PowerPoint prezentācijas

Pamatuzdevumi prezentācijas izveidei programmā PowerPoint, izmantojot ekrāna lasītāju

Ierīces iestatīšana darbam ar pieejamības līdzekļiem programmā Microsoft 365

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai izpētītu un pārvietotos pa PowerPoint

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā PowerPoint veidotu prezentāciju no veidnes

Varat izmantot iebūvēto Android ekrāna lasītāju TalkBack, lai padarītu saistošākas savas PowerPoint darbam ar Android prezentācijas, pievienojot attēlus, formas un tabulas. Varat arī rediģēt pievienoto saturu, piemēram, pievienot ietvarus attēliem un pievienot vai noņemt tabulas rindas un kolonnas.

Piezīmes.: 

 • Jauni Microsoft 365 līdzekļi Microsoft 365 abonentiem tiek izlaisti pakāpeniski, tādēļ, iespējams, jūsu programmā šo līdzekļu vēl nav. Lai uzzinātu, kā ātrāk iegūt jaunus līdzekļus, pievienojieties Office Insider programmai.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat iebūvēto Android ekrāna lasītāju TalkBack. Lai iegūtu papildinformāciju par TalkBack lietošanu, dodieties uz sadaļu Android pieejamība.

Šajā tēmā

Attēlu pievienošana

Varat izmantot savā ierīcē saglabātu attēlu vai uzņemt attēlu ar ierīces kameru un ievietot to tieši slaidā.

Attēla pievienošana no ierīces

Prezentācijā varat izmantot attēlus no ierīces. Varat arī meklēt attēlus tiešsaistē un saglabāt tos savā ierīcē. Pēc noklusējuma attēli no tīmekļa tiek saglabāti mapē Lejupielādes.

 1. Dodieties uz slaidu satura apgabalu, kur vēlaties ievietot attēlu.

 2. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Photos, button" (Poga Fotoattēli), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atvērta noklusējuma attēlu krātuves programma.

  Padoms.:  Atkarībā no Jūsu Android versijas vai, ja izmantojat uzņēmuma kontu, darbības var nedaudz atšķirties. Iespējams, jums būs jāizvēlas, vai izmantot darba vai personisko profilu, atlasīt krātuves programmu un izvēlēties, vai programmu izmantot tikai vienreiz vai vienmēr.

 3. Veiciet vienu no šīm darbībām:

  • Lai pārvietotos pa attēliem pašlaik atlasītajā attēlu glabāšanas vietā, pavelciet pa labi, līdz atskan nepieciešamā attēla nosaukums. TalkBack nolasa katra attēla nosaukumu un izveides datumu.

  • Lai pārietu uz citu krātuves vietu, piemēram, Lejupielādes, pavelciet pa kreisi, līdz tiek atskaņots "Show routes button" (Poga Rādīt maršrutus),un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Pavelciet pa labi, līdz tiek nosaukta vēlamā atrašanās vieta, un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz tiek atskaņots vēlamā attēla nosaukums.

 4. Veiciet dubultpieskārienu uz ekrāna. Tiek parādīts attēla priekšskatījums. Tiek atskaņots "Image, PowerPoint, Back button" (Attēls, poga Atpakaļ).

 5. Lai ievietotu attēlu, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Done button" (Poga Gatavs), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Fokuss atgriežas slaidā ar atlasītu attēlu.

Attēla pievienošana no ierīces kameras

 1. Dodieties uz slaidu satura apgabalu, kur vēlaties ievietot attēlu.

 2. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Camera, button" (Kamera, poga), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atvērta ierīces kamera.

  Ja tiek atskaņots "Allow PowerPoint to take pictures and record video" (Vai atļaut uzņemt attēlus un ierakstīt video?), pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz tiek atskaņots "Allow button" (Poga Atļaut), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 3. Lai uzņemtu attēlu, norādiet ierīci uz vajadzīgo virzienu, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Capture button" (Tvert, poga), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 4. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Confirm, button" (Poga Apstiprināt), un veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 5. Tiek parādīts attēla priekšskatījums. Lai attēlu ievietotu slaidā, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Done button" (Poga Gatavs), un veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Fokuss atgriežas slaidā ar atlasītu attēlu.

Attēlu stilu maiņa

Attēliem var pievienot dažādus rāmju un apmaļu stilus.

 1. Slaidā naviģējiet uz attēlu, kura stilu vēlaties mainīt, un veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai atlasītu šo attēlu.

 2. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Styles menu” (Cilne Stili), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atvērta izvēlne Stili.

 3. Lai pārvietotos pa stila opcijām, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots vēlamais stils, piemēram, "Simple black, list item" (vienkāršs rāmis, melns, saraksta elements).

 4. Lai attiecīgo stilu lietotu attēlam, veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 5. Lai aizvērtu izvēlni Stili, pavelciet uz leju un pēc tam pa kreisi.

Tabulas pievienošana

Varat pievienot tabulas, lai informāciju parādītu kompaktā un sakārtotā veidā.

 1. Slaidā, kurā vēlaties ievietot tabulu, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Table, button" (Tabula, poga), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

  Tiek izveidota noklusējuma tabula ar vienu galvenes rindu, divām datu rindām un trim kolonnām.

Tabulas dzēšana

 1. Slaidā pavelciet pa labi vai pa kreisi līdz brīdim, kad tiek atskaņots "Entering table" (Tiek pāriets uz tabulu), kā arī tabulas un šūnas informācija; pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 2. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Delete menu" (Dzēst izvēlni), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 3. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Delete menu" (Dzēšanas izvēlne), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

Rindu vai kolonnu pievienošana

 1. Slaidā pavelciet pa labi vai pa kreisi līdz brīdim, kad tiek atskaņots "Entering table" (Tiek pāriets uz tabulu), kā arī tabulas un šūnas informācija; pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 2. Lai novietotu kursoru šūnā virs vai zem vietas, kur vēlaties ievietot jauno rindu, vai šūnā pa kreisi vai pa labi no ievietosamās kolonnas, pavelciet pa kreisi vai pa labi.

 3. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņota ievietojamā opcija, piemēram, "Insert right, button" (Poga Ievietot pa labi) vai "Insert below, button" (Poga Ievietot zem), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

Rindu vai kolonnu dzēšana

 1. Slaidā pavelciet pa labi vai pa kreisi līdz brīdim, kad tiek atskaņots "Entering table" (Tiek pāriets uz tabulu), kā arī tabulas un šūnas informācija; pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 2. Novietojiet kursoru jebkurā dzēšamās kolonnas vai rindas šūnā.

 3. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Delete menu" (Dzēst izvēlni), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 4. Veiciet vienu no šīm darbībām:

  • Lai izdzēstu rindu, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Delete rows, button" (Poga Dzēst rindas), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

  • Lai izdzēstu kolonnu, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Delete columns, button" (Poga Dzēst kolonnas), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

Tabulas izmēru mainīšana

Pēc teksta un kolonnu pievienošanas tabulā varat automātiski mainīt tās izmērus uz piemērotāko pašreizējam kolonnu skaitam.

 1. Slaidā pavelciet pa labi vai pa kreisi līdz brīdim, kad tiek atskaņots "Entering table" (Tiek pāriets uz tabulu), kā arī tabulas un šūnas informācija; pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 2. Pavelciet pa kreisi, līdz tiek atskaņots "More options, button" (Papildu opcijas, poga), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots "Table, tab menu, Table selected" (Tabula, cilnes izvēlne, atlasīts tabula).

 3. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “AutoFit, button” (Poga Automātiskā ietilpināšana), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

Formas ievietošana

PowerPoint darbam ar Android piedāvā sagatavotu formu bibliotēku, kuras varat izmantot datu attēlošanai, piemēram, blokshēmā.

 1. Slaidā, kurā vēlaties ievietot formu, pavelciet pa kreisi, līdz tiek atskaņots "More options, button" (Papildu opcijas, poga), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots pašlaik atlasītās cilnes nosaukums.

 2. Veiciet dubultskārienu pie ekrāna, pavelciet pa labi vai pa kreisi, līdz tiek atskaņots "Insert tab" (Cilne Ievietošana), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 3. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Shapes, menu" (Izvēlne Formas) un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atvērta izvēlne Formas. Formas ir sakārtotas tālāk norādītajās grupās.

  • Nesenās formas

  • Līnijas

  • Taisnstūri

  • Pamatformas

  • Blokbultas

  • Vienādojuma formas

  • Blokshēma

  • Zvaigznes un plakāti

  • Remarkas

 4. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots vēlamās formas nosaukums, piemēram, "Rectangle, list item" (Taisnstūris, saraksta elements), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai to ievietotu. Fokuss tiek pārvietots uz cilni Forma ar slaidā atlasītu formu.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana darbā ar PowerPoint slaidiem

Ekrāna lasītāja izmantošana teksta pievienošanai un formatēšanai programmā PowerPoint

Īsinājumtaustiņu izmantošana, lai veidotu PowerPoint prezentācijas

Pamatuzdevumi prezentācijas izveidei programmā PowerPoint, izmantojot ekrāna lasītāju

Ierīces iestatīšana darbam ar pieejamības līdzekļiem programmā Microsoft 365

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai izpētītu un pārvietotos pa PowerPoint

Izmantojiet PowerPoint darbam tīmeklī tastatūru un ekrāna lasītāju, lai prezentācijā ievietotu attēlus un tabulas. Mēs to testējam ar rīku Diktors pārlūkprogrammā Microsoft Edge un JAWS un NVDA pārlūkprogrammā Chrome, tomēr tas var darboties ar citiem ekrāna lasītājiem un tīmekļa pārlūkprogrammām, ja vien tie atbilst bieži lietotajiem pieejamības standartiem un metodēm.

Piezīmes.: 

 • Ja izmantojat rīku Diktors kopā ar Windows 10 Fall Creators Update, ir jāizslēdz skenēšanas režīms, lai varētu rediģēt dokumentus, izklājlapas un prezentācijas, izmantojot Office tīmeklim. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet rakstu Virtuālā vai pārlūkošanas režīma izslēgšana ekrāna lasītājos sistēmā Windows 10 Fall Creators Update.

 • Jauni Microsoft 365 līdzekļi Microsoft 365 abonentiem tiek izlaisti pakāpeniski, tādēļ, iespējams, jūsu programmā šo līdzekļu vēl nav. Lai uzzinātu, kā ātrāk iegūt jaunus līdzekļus, pievienojieties Office Insider programmai.

 • Lai iegūtu papildinformāciju par ekrāna lasītājiem, skatiet rakstu Kā ekrāna lasītāji darbojas ar Microsoft Office.

 • Ja izmantojat PowerPoint darbam tīmeklī, iesakām kā tīmekļa pārlūkprogrammu izmantot Microsoft Edge. PowerPoint darbam tīmeklī darbojas tīmekļa pārlūkprogrammā, tāpēc īsinājumtaustiņi atšķiras no datora programmas īsinājumtaustiņiem. Piemēram, pāriešanai pie komandām un no tām ir jāizmanto taustiņu kombinācija Ctrl+F6, nevis taustiņš F6. Turklāt bieži lietotie īsinājumtaustiņi, piemēram, F1 (Palīdzība) un taustiņu kombinācija Ctrl+O (Atvērt), attiecas uz tīmekļa pārlūkprogrammu, nevis PowerPoint darbam tīmeklī.

Šajā tēmā

Attēla pievienošana no ierīces

 1. Dodieties uz slaidu satura apgabalu, kur vēlaties ievietot attēlu.

 2. Nospiediet taustiņu kombināciju Alt+Windows logotipa taustiņu, N, F un pēc tam P. Tiek atskaņots "Open, File name" (Atvērt, faila nosaukums). Fokuss ir vērsts uz teksta lauku Faila nosaukums dialoglodziņā Atvērt.

 3. Naviģējiet uz vēlamo attēlu un pēc tam nospiediet atstarpes taustiņu, lai to atlasītu.

 4. Lai atlasīto attēlu ievietotu prezentācijā, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+O.

Attēlu pievienošana no interneta

 1. Slaidā, kuram vēlaties pievienot attēlu, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+Windows logotipa taustiņš+N, F un pēc tam F. Tiek atvērts Bing attēlu meklēšanas lodziņš, kurā fokuss atrodas meklēšanas laukā.

 2. Ievadiet savus meklēšanas vārdus un nospiediet taustiņu Enter.

 3. Nospiediet SR taustiņu+kreiso vai labo bulttaustiņu, līdz tiek atskaņots attēls, kuru vēlaties ievietot, un pēc tam nospiediet taustiņu Enter, lai atlasītu attēlu. Tiek atskaņots “Checked” (Atzīmēts).

 4. Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "Insert button" (Poga Ievietot), un pēc tam nospiediet SR taustiņu+Enter.

Tabulas pievienošana slaidā

 1. Prezentācijā atveriet slaidu tajā satura apgabalā, kur vēlaties ievietot tabulu.

 2. Nospiediet taustiņu kombināciju Alt + Windows logotipa taustiņš, N, T. Tiek atskaņots: "One x one, table" (Viens reizināts ar viens, tabula).

 3. Lai atlasītu tabulas rindu un kolonnu skaitu, spiediet bulttaustiņus, līdz tiek atskaņota jums vēlā kombinācija, un pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Tabula tiek ievietota slaidā.

Rindu vai kolonnu ievietošana tabulā

 1. Pārejiet uz tabulas šūnu virs, zem vai blakus vietā, kur vēlaties redzēt jauno rindu vai kolonnu.

 2. Lai nokļūtu cilnē Tabulu rīki, Izkārtojums, nospiediet taustiņu kombināciju Alt + Windows logotipa taustiņš, J, L. Tiek atskaņots: "Table tools, selected layout tab item" (Tabulas rīki, atlasīta cilne Izkārtojums).

 3. Veiciet vienu no šīm darbībām:

  • Lai pievienotu rindu virs šūnas, nospiediet taustiņu V.

  • Lai pievienotu rindu zem šūnas, nospiediet taustiņu E.

  • Lai pievienotu kolonnu pa kreisi no šūnas, nospiediet taustiņu L.

  • Lai pievienotu kolonnu pa labi no šūnas, nospiediet taustiņu I.

Apmales pievienošana tabulai

 1. Atlasiet tabulu, kurai vēlaties pievienot apmali. Lai atlasītu tabulu, slaida zonā spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "Narrator and NVDA" (Tabula). Lietojot JAWS, tiek atskaņots "Object placeholder" (Objekta vietturis) un šūnās ievadāmais teksts.

 2. Lai atlasītu apmales stilu, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+Windows logotipa taustiņš, J, L un pēc tam B. Tiek atskaņots "Borders, menu" (Apmales, izvēlne). Lai pārlūkotu stilus, izmantojiet augšupvērsto vai lejupvērsto bulttaustiņu. Stili tiek atskaņoti pārvietojoties. Lai atlasītu, nospiediet taustiņu Enter.

 3. Apmale tiek pievienota tabulai un fokuss tiek pārvietots uz šūnu tabulas augšējā kreisajā stūrī.

Tabulas izskata mainīšana

Varat izmantot opcijas cilnē Tabulu rīki, Izkārtojums, lai mainītu tabulas izskatu. Varat, piemēram, lietot tabulas stilu, vai mainīt fona krāsu.

Tabulas stila izmantošana

 1. Atlasiet tabulu, kurā vēlaties lietot kādu no pieejamajiem formatēšanas stiliem. Lai atlasītu tabulu, slaida zonā spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "Narrator and NVDA" (Tabula). Lietojot JAWS, tiek atskaņots "Object placeholder" (Objekta vietturis) un šūnās ievadāmais teksts.

 2. Lai pārietu uz izvēlni Tabulu stili, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+Windows taustiņu, J, L un pēc tam taustiņu A. Tiek atskaņots pašreizējais tabulas stils.

 3. Lai pārlūkotu tabulu stilus, izmantojiet bulttaustiņus. Stili tiek atskaņoti pārvietojoties. Lai atlasītu, nospiediet taustiņu Enter.

 4. Tabulas stils tiek mainīts un fokuss tiek pārvietots uz šūnu tabulas augšējā kreisajā stūrī.

Fona pievienošana vai mainīšana

 1. Atlasiet tabulu, kurā vēlaties mainīt fona krāsu.

 2. Lai pārietu uz ēnojuma izvēlni, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+Windows logotipa taustiņu, J, L un pēc tam taustiņu H. Tiek atskaņota pašreizējā fona krāsa.

 3. Lai pārlūkotu fona krāsas, izmantojiet bulttaustiņus. Krāsas tiek nosauktas, pārvietojot kursoru. Lai atlasītu, nospiediet taustiņu Enter.

 4. Tabulas fona krāsa tiek mainīta un fokuss tiek pārvietots uz šūnu tabulas augšējā kreisajā stūrī.

Formu vai SmartArt ievietošana

 1. Dodieties uz slaidu satura apgabalu, kur vēlaties ievietot SmartArt grafiku.

 2. Lai pārietu uz SmartArt izvēlni, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+Windows taustiņu, N, M. Tiek atskaņots "SmartArt, menu" (SmartArt, izvēlne).

 3. Lai pārlūkotu SmartArt kategorijas, izmantojiet augšupvērsto vai lejupvērsto bultiņu. Kategorijas tiek nosauktas, pārvietojot kursoru.

 4. Lai meklētu SmartArt atlasītajā kategorijā, izmantojiet bulttaustiņus. SmartArt aprakstošie nosaukumi tiek nosaukti, pārvietojot kursoru.

 5. Lai atlasītu SmartArt, nospiediet taustiņu Enter. SmartArt grafika tiek izveidota un ievietota atlasītajā slaidā, ar fokusu uz pirmo rediģējamo tekstlodziņu.

  Padoms.: Varat izmantot opcijas cilnē Formāts un Noformējums, lai mainītu SmartArt izskatu. Lai pārietu uz cilni Formatēšana, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+Windows logotipa taustiņš+J un pēc tam O. Lai pārietu uz cilni Noformējums, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+Windows taustiņu+J un pēc tam taustiņu S.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja lietošana darbā ar PowerPoint slaidiem

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā PowerPoint saglabātu prezentāciju

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā PowerPoint rādītu prezentācijas

Īsinājumtaustiņu izmantošana, lai veidotu PowerPoint prezentācijas

Īsinājumtaustiņu izmantošana, lai sniegtu PowerPoint prezentācijas

Pamatuzdevumi prezentācijas izveidei programmā PowerPoint, izmantojot ekrāna lasītāju

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai izpētītu un pārvietotos pa PowerPoint

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā PowerPoint veidotu prezentāciju no veidnes

Tehniskais atbalsts lietotājiem ar funkcionāliem traucējumiem

Microsoft vēlas nodrošināt vislabāko iespējamo pieredzi visiem mūsu klientiem. Ja jums ir kādi funkcionālie traucējumi vai ir jautājumi par pieejamību, sazinieties ar Microsoft palīdzības dienestu saistībā ar funkcionāliem traucējumiem, lai saņemtu tehnisko palīdzību. Palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta komanda ir apmācīti daudzu populāru palīdzības tehnoloģiju lietošanā un var piedāvāt palīdzību angļu, spāņu, vācu un amerikāņu zīmju valodā. Lūdzu, apmeklējiet Microsoft palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem vietni, lai uzzinātu kontaktinformāciju savā reģionā.

Ja esat lietotājs valsts iestādē, komercsektorā vai uzņēmumā, lūdzu, sazinieties ar palīdzības dienestu uzņēmumiem saistībā ar funkcionāliem traucējumiem.

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pievienošanās diskusijai
Uzdot jautājumu kopienai
Atbalsta iespējas
Kontaktinformācija

Vai šī informācija bija noderīga?

Cik lielā mērā esat apmierināts ar tulkojuma kvalitāti?
Kas ietekmēja jūsu pieredzi?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

×