Ekrāna lasītāja izmantošana teksta pievienošanai un formatēšanai programmā PowerPoint

Ekrāna lasītāja izmantošana teksta pievienošanai un formatēšanai programmā PowerPoint

Nolasīšanas simbols ar etiķeti Ekrāna lasītāja saturs. Šī tēma ir par ekrāna lasītāja lietošanu kopā ar Office

Šis raksts ir paredzēts lietotājiem ar redzes traucējumiem, kuri izmanto Office produktus kopā ar ekrāna lasītāja programmu, un ir iekļauts Office pieejamības satura kopā. Lai saņemtu papildu vispārīgu palīdzību, skatiet Office atbalsta sākumlapu.

Izmantojiet PowerPoint ar tastatūru un ekrāna lasītāju, lai pievienotu tekstu un lietotu formatējumu prezentācijai. Teksta formatēšana PowerPoint prezentācijā atvieglo lasīšanu. Esam to pārbaudījuši ar diktoru un JAWS, taču tas var darboties ar citiem ekrāna lasītājiem, ja vien tie ievēro vispārējas pieejamības standartus un paņēmienus. Uzzināsit, kā izveidot sarakstu ar aizzīmēm vai numurētus sarakstus, lai labāk strukturētu savas prezentācijas vai pievienotu hipersaites citiem informācijas avotiem.

Piezīmes.: 

Šajā tēmā

Teksta pievienošana slaidam

Varat pievienot slaidam saturu, atrodoties normālskatā.

 1. Lai dotos uz normālskatu, nospiediet taustiņu kombināciju ALT + W un pēc tam L. Tiek atskaņots "slide pane" (slaida rūts), kam seko slaida numurs. JAWS atskaņo “Slide area” (Slaida apgabals).

 2. Lai atlasītu slaidu, kurā vēlaties pievienot tekstu, nospiediet taustiņu F6, līdz esat nonācis slaidu sīktēlu rūtī. Tiek atskaņots "Thumbnails" (sīktēli), kam seko slaida numurs.

 3. Lai pārlūkotu slaidus, spiediet augšup vai lejup vērsto bultiņu, līdz tiek nosaukts slaida numurs un virsraksts. Ja slaidi atrodas sadaļās, izmantojiet augšup vai lejup vērsto bultiņu, lai pārvietotos pa sadaļām, un nospiediet labo bultiņu, lai izvērstu sadaļu.

 4. Lai pārvietotu fokusu uz slaida rediģēšanas apgabalu, nospiediet taustiņu F6. Diktors atskaņo "slaida rūts", kam seko slaida numurs. JAWS atskaņo “Slide area” (Slaida apgabals).

 5. Nospiediet tabulēšanas taustiņu, lai pārvietotos uz teksta vietturi. Diktors vietturus sauc par tekstlodziņiem, tāpēc tiek atskaņots, piemēram “Title text box” (Tekstlodziņš Virsraksts). JAWS atskaņo “Title placeholder” (Vietturis Virsraksts).

 6. Lai vietturi aizstātu ar tekstu, nospiediet taustiņu ENTER, lai pārietu uz rediģēšanas režīmu, un atlasiet visu tekstu un sāciet rakstīt.

 7. Lai pārvietotu ievietošanas punktu uz nākamo virsraksta vai pamatteksta vietturi, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+Enter.

  Piezīme.: Varat arī nospiest taustiņu SR taustiņš + labais vai KREISAIS BULTTAUSTIŅŠ, lai pārietu uz vietturiem, un nospiediet SR taustiņu + ENTER, lai novietotu teksta ievietošanas punktu atlasītā tekstlodziņa beigās.

  Piezīme.: Ja vairāk teksta vietturu nav, tad parasti, nospiežot taustiņu kombināciju Ctrl+Enter, tiek ievietots jauns slaids ar sākotnējā slaida izkārtojumu, un fokuss ir uz jaunā slaida pirmo vietturi. Tomēr, ja sākotnējā slaida izkārtojums ir “Virsraksta slaids”, jaunā slaida izkārtojums būs “Virsraksts un saturs”.

  Piezīme.: Ja vēlaties rediģēt tekstu, kas jau ir pievienots teksta laukā, nospiediet tabulēšanas taustiņu, lai pārietu uz teksta lauku, un pēc tam nospiediet taustiņu F2, lai atlasītu visu tekstu un sāktu rediģēšanu. Lai pārtrauktu rediģēšanu un pārvietotu fokusu atpakaļ uz teksta lauku, vēlreiz nospiediet taustiņu F2.

  Piezīme.: Lai uzzinātu, kā lietot rakstzīmju formatējumu, izmantojot tastatūru, piemēram, treknrakstu, pasvītrojumus, slīprakstu, apakšrakstu vai augšrakstu Format text , izmantojiet īsinājumtaustiņus, lai veidotu PowerPoint prezentācijas.

Aizzīmju vai numuru pievienošana tekstam

Varat veidot sarakstus ar aizzīmēm vai numurētus sarakstus, izmantojot īsinājumtaustiņus. Varat pārvērst esošā teksta rindiņas par sarakstu, mainīt aizzīmju stilu vai veidot ligzdotus sarakstus.

Aizzīmju vai numuru pievienošana tekstam

 1. Teksta vietturī atlasiet tekstu, kam vēlaties pievienot aizzīmes vai numerāciju.

  Padoms.: Lai uzzinātu vairāk par to, kā atlasīt tekstu programmā PowerPoint, izmantojot tastatūru, skatiet rakstu teksta un objektu atlasīšana un rediģēšana programmā PowerPoint prezentāciju izveidei.

 2. Izvēlieties veicamo darbību.

  • Lai pievienotu aizzīmes, nospiediet taustiņu kombināciju ALT + H un pēc tam taustiņu U. Nospiediet tabulēšanas taustiņu, lai pārlūkotu aizzīmju stilus. Pārlūkošanas laikā tiek atskaņots aizzīmju stilu apraksts. Lai ievietotu stilu, nospiediet taustiņu Enter.

  • Lai pievienotu numerāciju, nospiediet taustiņu kombināciju ALT + H un pēc tam N. Nospiediet tabulēšanas taustiņu, lai pārlūkotu numerācijas stilus. Pārlūkošanas laikā tiek atskaņots numerācijas stilu apraksts. Lai ievietotu stilu, nospiediet taustiņu Enter.

 3. Lai izveidotu papildu saraksta vienumus, novietojiet ievietošanas punktu saraksta vienuma beigās un nospiediet taustiņu Enter.

 4. Lai pārtrauktu saraksta izveidi, novietojiet ievietošanas punktu pēdējā saraksta vienuma beigās un pēc tam nospiediet atpakaļatkāpes taustiņu.

Ar aizzīmēm sakārtota saraksta izveide rakstot

 1. Jaunas rindiņas sākumā ierakstiet * (zvaigznīte) un pēc tam nospiediet atstarpes taustiņu vai TAB.

 2. Ierakstiet tekstu. Pēc taustiņa ENTER nospiešanas automātiski tiek izveidots aizpildīts saraksts ar aizzīmēm.

 3. Lai izveidotu jaunu saraksta vienumu, nospiediet taustiņu Enter.

 4. Lai pārtrauktu saraksta izveidi, nospiediet taustiņu Enter un pēc tam nospiediet atpakaļatkāpes taustiņu.

Numurēta saraksta izveide rakstot

 1. Jaunas rindiņas sākumā ierakstiet 1. (cipars 1, kam seko punkts), un pēc tam nospiediet atstarpes taustiņu vai tabulēšanas taustiņu.

 2. Ierakstiet vajadzīgo tekstu. Numurēta saraksta vienums tiek automātiski izveidots pēc taustiņa ENTER nospiešanas.

 3. Lai izveidotu jaunu saraksta vienumu, nospiediet taustiņu Enter.

 4. Lai pārtrauktu saraksta izveidi, nospiediet taustiņu Enter un pēc tam nospiediet atpakaļatkāpes taustiņu.

Atkāpes vienumu veidošana sarakstā

 1. Atlasiet saraksta vienumus, kuriem vēlaties izveidot atkāpes.

 2. Izvēlieties veicamo darbību.

  • Lai palielinātu atkāpi, nospiediet taustiņu kombināciju ALT + H, pēc tam A un I.

  • Lai samazinātu atkāpi, nospiediet taustiņu kombināciju ALT + H, pēc tam A un O.

Hipersaites pievienošana

Jūs varat pievienot hipersaites, kas atver tīmekļa lapu, citu prezentācijas daļu vai citu failu. Varat arī pievienot atbildes e-pasta (mailto) saiti, kas automātiski atver jaunu e-pasta ziņojumu uz konkrētu e-pasta adresi.

Saite uz tīmekļa lapu

 1. Novietojiet ievietošanas punktu vietā, kur vēlaties pievienot saiti prezentācijā.

 2. Lai pievienotu saiti uz tīmekļa lapu, nospiediet taustiņu kombināciju CTRL + K.

 3. Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan: "Address" (adrese). Ierakstiet tīmekļa lapas adresi.

 4. Lai pievienotu tekstu, kas tiek rādīts kā saites teksts, nevis adrese, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan: "Parādāmais teksts". Ierakstiet tekstu.

 5. Lai pievienotu saiti, nospiediet taustiņu Enter.

Saistīšana ar esošu sarakstu

 1. Novietojiet ievietošanas punktu vietā, kur vēlaties pievienot saiti prezentācijā.

 2. Lai pievienotu saiti uz failu, nospiediet taustiņu kombināciju CTRL + K.

 3. Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan: "Browse for file, Button" (poga Pārlūkot failu). Lai atlasītu, nospiediet taustiņu Enter.

 4. Lai pārlūkotu failu, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots mapes nosaukums, piemēram, "Šis dators". Nospiediet augšupvērsto vai lejupvērsto bulttaustiņu, lai pārlūkotu mapes, un labo bulttaustiņu, lai parādītu apakšmapes. Pārlūkošanas laikā tiek atskaņoti mapju nosaukumi.

 5. Kad esat atradis īsto mapi, nospiediet taustiņu ENTER. Tiek atskaņots mapē esošā faila nosaukums.

 6. Spiediet tabulēšanas taustiņu un augšupvērsto vai lejupvērsto bulttaustiņu, lai pārlūkotu failus, līdz tiek atskaņots nepieciešamā faila nosaukums, un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER, lai atlasītu.

 7. Lai pievienotu saiti, nospiediet taustiņu Enter.

Saite uz slaidu tajā pašā prezentācijā

 1. Novietojiet ievietošanas punktu vietā, kur vēlaties pievienot saiti.

 2. Lai prezentācijā pievienotu saiti uz slaidu, nospiediet taustiņu kombināciju CTRL + K.

 3. Spiediet taustiņu kombināciju CTRL + TAB, līdz tiek atskaņots "Select a Place in this Document" (atlasiet vietu šajā dokumentā).

 4. Lai atlasītu slaidu, uz ko ir jāizveido saite, spiediet lejupvērsto bultiņu, līdz tiek atskaņots slaida nosaukums.

 5. Lai pievienotu saiti, nospiediet taustiņu Enter.

Saite uz e-pasta adresi

 1. Novietojiet ievietošanas punktu vietā, kur vēlaties pievienot saiti prezentācijā.

 2. Lai pievienotu e-pasta adresi, nospiediet taustiņu kombināciju CTRL + K.

 3. Spiediet taustiņu kombināciju CTRL + tabulēšanas taustiņš, līdz tiek atskaņots "e-pasta adrese". Teksta rediģēšana.

 4. Ierakstiet e-pasta adresi.

 5. Lai pievienotu tekstu, kas tiek rādīts saites tekstā, nevis rakstītajā adresē, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan: "Parādāmais teksts". Pēc tam ierakstiet tekstu.

 6. Lai pievienotu saiti, nospiediet taustiņu Enter.

Teksta krāsas mainīšana

Varat mainīt konkrētu prezentācijas teksta daļu krāsu.

 1. Atlasiet tekstu, kam vēlaties mainīt krāsu.

 2. Lai mainītu krāsu, nospiediet taustiņu kombināciju ALT + H un pēc tam F un C. Jūs dzirdat: "dizaina krāsas".

 3. Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots vēlamais krāsa un tonis.

 4. Lai atlasītu krāsu, nospiediet taustiņu Enter.

Hipersaites teksta krāsas maiņa

Hipersaites teksta krāsu var mainīt visā prezentācijā, lietojot izmaiņas slaidu šablonā.

 1. Lai atvērtu slaidu šablonu, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+W un pēc tam nospiediet taustiņu M.

 2. Lai mainītu slaidu šablona krāsu shēmu, nospiediet taustiņu kombināciju ALT + M, pēc tam T, C un C.

 3. Spiediet augšupvērsto bulttaustiņu, līdz tiek atskaņots "HYPERLINK" (hipersaite). Lai atlasītu, nospiediet taustiņu Enter.

 4. Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots vēlamais krāsa un tonis. Pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

 5. Lai saglabātu izmaiņas, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+S.

 6. Lai izietu no slaidu šablona skata un atgrieztos normālskatā, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+W un pēc tam nospiediet taustiņu L.

Teksta iezīmēšana

Varat izcelt svarīgas prezentācijas daļas. Iezīmētās daļas pievērsīs jūsu auditorijas uzmanību.

Teksta iezīmēšana

 1. Atlasiet tekstu, kuru vēlaties iezīmēt.

 2. Lai atvērtu izvēlni iezīmēšanas krāsa, nospiediet taustiņu kombināciju ALT + H, T un pēc tam C.

 3. Izmantojiet bulttaustiņus, lai pārietu uz krāsu opcijām, un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER, lai atlasītu krāsu.

Teksta iezīmēšana, izmantojot teksta efektus

 1. Atlasiet tekstu, kuru vēlaties iezīmēt.

 2. Lai atvērtu teksta efekta izvēlni, nospiediet taustiņu kombināciju ALT + J, pēc tam D, T un X.

 3. Spiediet lejupvērsto bulttaustiņu, līdz tiek atskaņots "spīdums", un nospiediet taustiņu ENTER.

 4. Lai atlasītu krāsu un iezīmēšanas variantu, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan nepieciešamā opcija, un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana darbā ar PowerPoint slaidiem

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā PowerPoint koplietotu un līdzautoru prezentācijas

Īsinājumtaustiņu izmantošana, lai veidotu PowerPoint prezentācijas

Pamatuzdevumi prezentācijas izveidei programmā PowerPoint, izmantojot ekrāna lasītāju

Ierīces iestatīšana darbam ar pieejamības līdzekļiem pakalpojumā Microsoft 365

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā PowerPoint izpētītu un pārietu

Izmantojiet iebūvēto Android ekrāna lasītāju TalkBack, lai PowerPoint darbam ar Android prezentācijā pievienotu tekstu un hipersaites. Varat arī veidot sarakstus ar aizzīmēm vai numurētus sarakstus, lai veidotu pārskatāmāku prezentāciju.

Piezīmes.: 

Šajā tēmā

Teksta pievienošana slaidam

 1. Kamēr prezentācija ir atvērta programmā PowerPoint un fokuss ir slaidā, veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots “Edit button” (Poga Rediģēt). Veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 2. Pavelciet pa labi, līdz nonākat pie tekstlodziņa, kam vēlaties pievienot tekstu. Veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai atvērtu tekstlodziņu rediģēšanai.

 3. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Edit text button” (Poga Rediģēt tekstu), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 4. Rakstīšanai izmantojiet ekrāntastatūru.

 5. Lai aizvērtu tastatūru, pavelciet lejup un pēc tam pa kreisi.

  Kursors paliek tekstlodziņā. Vēlreiz pavelciet lejup un pēc tam pa kreisi, lai atgrieztos slaidu atlases skatā.

Aizzīmju vai numuru pievienošana tekstam

Jebkurā prezentācijas tekstlodziņā varat pievienot sarakstu ar aizzīmēm vai numurētu sarakstu.

 1. Kamēr prezentācija ir atvērta programmā PowerPoint un fokuss ir slaidā, veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots “Edit button” (Poga Rediģēt). Veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 2. Pavelciet pa labi, līdz nonākat pie tekstlodziņa, kam vēlaties pievienot sarakstu ar aizzīmēm vai numurētu sarakstu. Lai rediģētu tekstlodziņu, veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 3. Lai pievienotu aizzīmes vai numurus:

  • Lai pievienotu vienumu sarakstam ar aizzīmēm, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Not checked, bullets, switch, double-tap to toggle” (Nav atzīmēts, aizzīmes, slēdzis, veiciet dubultskārienu, lai ieslēgtu), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

  • Lai pievienotu vienumu numurētam sarakstam, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Not checked, numbering, switch, double-tap to toggle on” (Nav atzīmēts, numerācija, slēdzis, veiciet dubultskārienu, lai ieslēgtu), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

  Piezīme.: Iespējams, tekstlodziņš jau ir iestatīts iekļaut sarakstu PowerPoint veidnē, ko izmantojat. Šādā gadījumā tiek atskaņots “Checked” (Atzīmēts), nevis “Not checked” (Nav atzīmēts).

 4. Izmantojiet ekrāntastatūru, lai ierakstītu saraksta vienumu.

 5. Lai pievienotu citu saraksta vienumu, velciet pirkstu pa ekrāna apakšējo labo stūri, līdz tiek atskaņots “Enter” (Ievadīt). Paceliet pirkstu, lai ievietotu jaunu saraksta vienumu, un izmantojiet tastatūru, lai to ierakstītu.

 6. Lai pēc saraksta izveides aizvērtu tastatūru, pavelciet lejup un pēc tam pa kreisi.

  Kursors paliek tekstlodziņā. Vēlreiz pavelciet lejup un pēc tam pa kreisi, lai atgrieztos slaidu atlases skatā.

Hipersaites pievienošana

 1. Kamēr prezentācija ir atvērta programmā PowerPoint un fokuss ir slaidā, veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots “Edit button” (Poga Rediģēt). Veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 2. Pavelciet pa labi, līdz nonākat pie tekstlodziņa, kam vēlaties pievienot hipersaiti. Lai rediģētu tekstlodziņu, veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 3. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Not checked, expand, switch” (Nav atzīmēts, izvērst, slēdzis), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots “Tab menu, on” (Cilnes izvēlne, ieslēgts).

 4. Veiciet dubultskārienu pie ekrāna un pēc tam pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Insert tab, double-tap to activate” (Cilne Ievietošana, veiciet dubultskārienu, lai aktivizētu), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 5. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Link menu, double-tap to activate” (Saites izvēlne, veiciet dubultskārienu, lai aktivizētu), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots “Link window, address, editing” (Logs Saite, adrese, rediģēšana).

 6. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Insert link” (Ievietot saiti), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 7. Pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz tiek atskaņots “Edit box for address” (Rediģēt adreses lodziņu), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 8. Izmantojiet ekrāntastatūru, lai ierakstītu hipersaites adresi.

 9. Velciet pirkstu pa ekrāna labo apakšējo stūri, līdz tiek atskaņots “Done” (Gatavs). Atlaidiet pirkstu, lai ievietotu saiti.

  Tiek aizvērta izvēlne Papildu opcijas. Pavelciet lejup un pēc tam pa kreisi, lai atgrieztos slaidu atlases skatā.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana darbā ar PowerPoint slaidiem

Īsinājumtaustiņu izmantošana, lai veidotu PowerPoint prezentācijas

Pamatuzdevumi prezentācijas izveidei programmā PowerPoint, izmantojot ekrāna lasītāju

Ierīces iestatīšana darbam ar pieejamības līdzekļiem pakalpojumā Microsoft 365

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā PowerPoint izpētītu un pārietu

Izmantojiet iebūvēto Windows ekrāna lasītāju Diktors, lai PowerPoint Mobile prezentācijā pievienotu tekstu un hipersaites. Varat arī veidot sarakstus ar aizzīmēm vai numurētus sarakstus, lai veidotu pārskatāmāku prezentāciju.

Piezīmes.: 

Šajā tēmā

Teksta pievienošana slaidam

 1. Rediģējot slaidu, pavelciet pa labi, līdz atrodat tekstlodziņu, kur vēlaties pievienot tekstu. Veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai atvērtu tekstlodziņu rediģēšanai.

 2. Rakstīšanai izmantojiet ekrāntastatūru.

 3. Velciet pirkstu pa ekrāna apakšmalu, līdz tiek atskaņots “Back, button collapsed” (Atpakaļ, poga sakļauta). Veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai aizvērtu tastatūru.

  Fokuss tiek pārvietots uz pogu atpakaļ.

Aizzīmju vai numuru pievienošana tekstam

Jebkurā prezentācijas tekstlodziņā varat pievienot sarakstu ar aizzīmēm vai numurētu sarakstu.

 1. Rediģējot slaidu, pavelciet pa labi, līdz atrodat tekstlodziņu, kur vēlaties pievienot aizzīmes vai numurus. Lai rediģētu tekstlodziņu, veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 2. Veiciet vienu no šīm darbībām:

  • Lai pievienotu vienumu sarakstā ar aizzīmēm, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Off, bullets, button” (Izslēgts, aizzīmes, poga), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

  • Lai pievienotu vienumu numurētā sarakstā, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Off, numbering, button” (Izslēgts, numerācija, poga), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 3. Izmantojiet ekrāntastatūru, lai ierakstītu saraksta vienumu.

 4. Lai pievienotu citu saraksta vienumu, velciet pirkstu pa ekrāna apakšējo labo stūri, līdz tiek atskaņots “Enter” (Ievadīt). Veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai ievietotu jaunu saraksta vienumu, un rakstīšanai izmantojiet tastatūru.

 5. Lai pabeigtu sarakstu, velciet pirkstu pa ekrāna apakšmalu, līdz tiek atskaņots “Back, button collapsed” (Atpakaļ, poga sakļauta). Veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai aizvērtu tastatūru.

  Fokuss tiek pārvietots uz pogu atpakaļ .

Hipersaites pievienošana

 1. Rediģējot slaidu, pavelciet pa labi, līdz atrodat tekstlodziņu, kurā vēlaties pievienot hipersaiti. Lai rediģētu tekstlodziņu, veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 2. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “More options, button collapsed” (Papildu opcijas, poga sakļauta), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 3. Pavelciet pa kreisi, līdz tiek atskaņots "tab atlasītāja saraksts", un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 4. Pavelciet pa kreisi, līdz tiek atskaņots "insert" (ievietošana), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 5. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Link button” (Poga Saite), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots “Link window, address, editing” (Logs Saite, adrese, rediģēšana).

 6. Izmantojiet ekrāntastatūru, lai ierakstītu hipersaites adresi.

 7. Velciet pirkstu pa ekrāna labo apakšējo stūri, līdz tiek atskaņots “Enter” (Ievadīt). Veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai ievietotu saiti.

  Fokuss atgriežas slaidā.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana darbā ar PowerPoint slaidiem

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā PowerPoint drukātu prezentācijas

Īsinājumtaustiņu izmantošana, lai veidotu PowerPoint prezentācijas

Pamatuzdevumi prezentācijas izveidei programmā PowerPoint, izmantojot ekrāna lasītāju

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā PowerPoint izpētītu un pārietu

Izmantojiet PowerPoint darbam tīmeklī ar tastatūru un ekrāna lasītāju, lai prezentācijai pievienotu tekstu un hipersaites. Esam to pārbaudījuši ar diktoru, bet tas var darboties ar citiem ekrāna lasītājiem, ja vien tie ievēro vispārējas pieejamības standartus un paņēmienus.

Piezīmes.: 

 • Ja izmantojat rīku Diktors kopā ar Windows 10 Fall Creators Update, ir jāizslēdz skenēšanas režīms, lai varētu rediģēt dokumentus, izklājlapas un prezentācijas, izmantojot Office tīmeklim. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet rakstu Virtuālā vai pārlūkošanas režīma izslēgšana ekrāna lasītājos sistēmā Windows 10 Fall Creators Update.

 • Jauni Microsoft 365 līdzekļi Microsoft 365 abonentiem tiek izlaisti pakāpeniski, tādēļ, iespējams, jūsu programmā šo līdzekļu vēl nav. Lai uzzinātu, kā ātrāk iegūt jaunus līdzekļus, pievienojieties Office Insider programmai.

 • Lai iegūtu papildinformāciju par ekrāna lasītājiem, skatiet rakstu Kā ekrāna lasītāji darbojas ar Microsoft Office.

 • Ja izmantojat PowerPoint darbam tīmeklī, iesakām kā tīmekļa pārlūkprogrammu izmantot Microsoft Edge. PowerPoint darbam tīmeklī darbojas tīmekļa pārlūkprogrammā, tāpēc īsinājumtaustiņi atšķiras no datora programmas īsinājumtaustiņiem. Piemēram, pāriešanai pie komandām un no tām ir jāizmanto taustiņu kombinācija Ctrl+F6, nevis taustiņš F6. Turklāt bieži lietotie īsinājumtaustiņi, piemēram, F1 (Palīdzība) un taustiņu kombinācija Ctrl+O (Atvērt), attiecas uz tīmekļa pārlūkprogrammu, nevis PowerPoint darbam tīmeklī.

Šajā tēmā

Teksta pievienošana slaidam

 1. PowerPoint darbam tīmeklīrediģēšanas skatā vairākkārt nospiediet taustiņu kombināciju CTRL + F6, līdz tiek atskaņots pašreizējā slaida numurs. Fokuss ir sīktēlu rūtī.

 2. Lai pārlūkotu slaidus, spiediet augšupvērsto vai lejupvērsto bulttaustiņu, līdz tiek atskaņots tā slaida numurs, kuru vēlaties rediģēt.

 3. Spiediet taustiņu kombināciju CTRL + F6, līdz tiek atskaņots "slide Panel" (slaidu panelis).

 4. Lai pārvietotu fokusu uz pirmo vietturi, nospiediet tabulēšanas taustiņu. Diktors nosauc vietturi.

 5. Lai aizstātu vietturi ar tekstu, nospiediet taustiņu Enter un sāciet rakstīt. Pēc tam nospiediet taustiņu F2. Jūs dzirdat: "slide Panel" (slaidu panelis).

 6. Lai pārietu uz nākamo vietturi, nospiediet tabulēšanas taustiņu. Diktors nosauc vietturi. Lai sāktu pievienot tekstu, nospiediet taustiņu Enter un rakstiet. Kad tas ir paveikts, nospiediet taustiņu F2.

Hipersaites pievienošana

 1. Slaidā atlasiet teksta fragmentu, kuram vēlaties pievienot saiti, un nospiediet taustiņu kombināciju CTRL + K. Jūs dzirdat: "saite, adrese, rediģēšana".

 2. Ierakstiet vai ielīmējiet saites adresi un nospiediet taustiņu ENTER.

  Dialoglodziņš tiek aizvērts, un slaidā tiek ievietota saite.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja lietošana darbā ar PowerPoint slaidiem

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā PowerPoint ievietotu un rediģētu attēlus un tabulas

Īsinājumtaustiņu izmantošana, lai veidotu PowerPoint prezentācijas

Pamatuzdevumi prezentācijas izveidei programmā PowerPoint, izmantojot ekrāna lasītāju

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā PowerPoint izpētītu un pārietu

Tehniskais atbalsts lietotājiem ar funkcionāliem traucējumiem

Microsoft vēlas nodrošināt vislabāko iespējamo pieredzi visiem mūsu klientiem. Ja jums ir kādi funkcionālie traucējumi vai ir jautājumi par pieejamību, sazinieties ar Microsoft palīdzības dienestu saistībā ar funkcionāliem traucējumiem, lai saņemtu tehnisko palīdzību. Palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta komanda ir apmācīti daudzu populāru palīdzības tehnoloģiju lietošanā un var piedāvāt palīdzību angļu, spāņu, vācu un amerikāņu zīmju valodā. Lūdzu, apmeklējiet Microsoft palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem vietni, lai uzzinātu kontaktinformāciju savā reģionā.

Ja esat lietotājs valsts iestādē, komercsektorā vai uzņēmumā, lūdzu, sazinieties ar palīdzības dienestu uzņēmumiem saistībā ar funkcionāliem traucējumiem.

Piezīme.:  Šī lapa ir tulkota automatizēti, un tajā var būt gramatiskas kļūdas un neprecizitātes. Mūsu nolūks ir šo saturu padarīt jums noderīgu. Vai jūs varat mūs informēt, vai informācija bija noderīga? Šeit ir raksts angļu valodā jūsu atsaucei.​

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka jums varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta speciālistiem.

×