Ekrāna lasītāja izmantošana teksta pievienošanai un formatēšanai programmā PowerPoint

Dekoratīva ikona. Ekrāna lasītāja saturs

Šis raksts ir paredzēts lietotājiem ar redzes traucējumiem, kuri izmanto ekrāna lasītāja programmu kopā ar Office produktiem, un ir daļa Office pieejamības satura kopu. Lai saņemtu papildu vispārīgu palīdzību, skatiet Microsoft atbalsta sākumlapu.

Izmantojiet PowerPoint ar tastatūru un ekrāna lasītāju, lai pievienotu tekstu un prezentācijā lietotu formatējumu. Formatētu prezentācijas PowerPoint ir vieglāk lasīt. Mēs to testējam ar Diktoru, JAWS un NVDA, bet tas var darboties ar citiem ekrāna lasītājiem, ja vien tie atbilst bieži lietotajiem pieejamības standartiem un metodēm. Uzzināsit, kā veidot sarakstus ar aizzīmēm vai numurētus sarakstus, lai veidotu labāku prezentācijas struktūru vai pievienotu hipersaites uz citiem informācijas avotiem.

Piezīmes.: 

Šajā tēmā

Teksta pievienošana slaidam

Varat pievienot slaidam saturu, atrodoties normālskatā.

 1. Lai pārietu uz normālskatu, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+W un pēc tam taustiņu L. Tiek atskaņots "Slide pane" (Rūts Slaids) un slaida numurs. Ja izmantojat JAWS, ir dzirdams: "Slide area" (Slaida apgabals). Lietojot NVDA, dzirdams: "Slide view" (Slaidu skats).

 2. Lai atlasītu slaidu, kurā vēlaties pievienot tekstu, nospiediet taustiņu F6, līdz esat nonācis slaidu sīktēlu rūtī. Tiek atskaņots "Thumbnails" (Sīktēli) un slaida numurs.

 3. Lai pārlūkotu slaidus, spiediet augšup vai lejup vērsto bultiņu, līdz tiek atskaņots slaida numurs un virsraksts. Ja slaidi atrodas sadaļās, izmantojiet augšupvērsto vai lejupvērsto bultiņu, lai naviģētu pa sadaļām, un pēc tam nospiediet labo bultiņu, lai izvērstu sadaļu.

 4. Lai pārvietotu fokusu uz slaida rediģēšanas apgabalu, nospiediet taustiņu F6. Diktors atskaņots "Slide pane" (Rūts Slaids) un slaida numurs. Ja izmantojat JAWS, ir dzirdams: "Slide area" (Slaida apgabals). Lietojot NVDA, dzirdams: "Slide view" (Slaidu skats).

 5. Nospiediet tabulēšanas taustiņu, lai pārvietotos uz teksta vietturi. Izmantojot Diktoru, vietturus sauc par tekstlodziņiem, tāpēc tiek atskaņots, piemēram: "Title text box" (Tekstlodziņš Virsraksts). Lietojot JAWS, tiek atskaņots "Title placeholder" (Vietturis Virsraksts). Lietojot NVDA, dzirdams teksts: "Center Title placeholder, shape" (Centra virsraksta vietturis, forma).

 6. Lai aizstātu vietturi ar tekstu, nospiediet taustiņu Enter, pārejiet uz rediģēšanas režīmu un atlasiet visu tekstu, pēc tam sāciet rakstīt.

 7. Lai pārvietotu ievietošanas punktu uz nākamo virsraksta vai pamatteksta vietturi, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+Enter.

  Piezīme.: Varat arī nospiest SR taustiņu+labo vai kreiso bulttaustiņu, lai pārvietotos pa vietturiem, un nospiest SR taustiņu+Enter, lai atlasītā tekstlodziņa beigās ievietotu teksta ievietošanas punktu.

  Piezīme.: Ja vairāk teksta vietturu nav, tad parasti, nospiežot taustiņu kombināciju Ctrl+Enter, tiek ievietots jauns slaids ar sākotnējā slaida izkārtojumu, un fokuss ir uz jaunā slaida pirmo vietturi. Tomēr, ja sākotnējā slaida izkārtojums ir “Virsraksta slaids”, jaunā slaida izkārtojums būs “Virsraksts un saturs”.

  Piezīme.: Ja vēlaties rediģēt tekstu, ko jau esat pievienojis teksta laukā, nospiediet tabulēšanas taustiņu, lai pārietu uz teksta lauku, un pēc tam nospiediet taustiņu F2, lai atlasītu visu tekstu un sāktu rediģēšanu. Lai pārtrauktu rediģēšanu un pārvietotu fokusu atpakaļ uz teksta lauku, vēlreiz nospiediet taustiņu F2.

  Piezīme.: Lai uzzinātu, kā, izmantojot tastatūru, lietot rakstzīmju formatējumu, piemēram, treknrakstu, pasvītrojumu, slīprakstu, apakšrakstu vai augšrakstu, skatiet sadaļas Teksta formatēšana sadaļu Īsinājumtaustiņu izmantošana, lai PowerPointprezentācijas.

Aizzīmju vai numuru pievienošana tekstam

Varat veidot sarakstus ar aizzīmēm vai numurētus sarakstus, izmantojot īsinājumtaustiņus. Varat pārvērst esošā teksta rindiņas par sarakstu, mainīt aizzīmju stilu vai veidot ligzdotus sarakstus.

Aizzīmju vai numuru pievienošana tekstam

 1. Teksta vietturī atlasiet tekstu, kam vēlaties pievienot aizzīmes vai numerāciju.

  Padoms.: Lai uzzinātu vairāk par teksta atlasi programmā PowerPoint, izmantojot tastatūru, pārejiet uz sadaļu "Teksta un objektu atlase un rediģēšana" sadaļā Īsinājumtaustiņu izmantošana, lai PowerPoint prezentācijās.

 2. Izvēlieties veicamo darbību.

  • Lai pievienotu aizzīmes, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+H un pēc tam taustiņu U. Izmantojiet bulttaustiņus, lai pārlūkotu aizzīmju stilus. Pārlūkošanas laikā tiek atskaņots aizzīmju stilu apraksts. Lai ievietotu stilu, nospiediet taustiņu Enter.

  • Lai pievienotu numerāciju, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+H un pēc tam taustiņu N. Izmantojiet bulttaustiņus, lai pārlūkotu numerācijas stilus. Pārlūkošanas laikā tiek atskaņots numerācijas stilu apraksts. Lai ievietotu stilu, nospiediet taustiņu Enter.

 3. Lai izveidotu papildu saraksta vienumus, novietojiet ievietošanas punktu saraksta vienuma beigās un nospiediet taustiņu Enter.

 4. Lai pārtrauktu saraksta izveidi, novietojiet ievietošanas punktu pēdējā saraksta vienuma beigās un pēc tam nospiediet atpakaļatkāpes taustiņu.

Saraksta ar aizzīmēm izveide rakstot

 1. Jaunas rindiņas sākumā ierakstiet * (zvaigznīte) un pēc tam nospiediet atstarpes taustiņu vai tabulēšanas taustiņu.

 2. Ierakstiet tekstu. Aizpildīts apaļais aizzīmju saraksta elements tiek izveidots automātiski, kad nospiežat taustiņu Enter.

 3. Lai izveidotu jaunu saraksta vienumu, nospiediet taustiņu Enter.

 4. Lai pārtrauktu saraksta izveidi, nospiediet taustiņu Enter un pēc tam nospiediet atpakaļatkāpes taustiņu.

Numurēta saraksta izveide rakstot

 1. Jaunas rindiņas sākumā ierakstiet 1. (ciparu 1 un punktu) un pēc tam nospiediet atstarpes taustiņu vai tabulēšanas taustiņu.

 2. Ierakstiet vajadzīgo tekstu. Numurēta saraksta elements tiek izveidots automātiski, kad nospiežat taustiņu Enter.

 3. Lai izveidotu jaunu saraksta vienumu, nospiediet taustiņu Enter.

 4. Lai pārtrauktu saraksta izveidi, nospiediet taustiņu Enter un pēc tam nospiediet atpakaļatkāpes taustiņu.

Atkāpes vienumu veidošana sarakstā

 1. Atlasiet saraksta vienumus, kuriem vēlaties izveidot atkāpes.

 2. Izvēlieties veicamo darbību.

  • Lai palielinātu atkāpi, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+H un pēc tam nospiediet taustiņus A un I.

  • Lai samazinātu atkāpi, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+H un pēc tam nospiediet taustiņus A un O.

Teksta krāsas mainīšana

Varat mainīt konkrētu prezentācijas teksta daļu krāsu.

 1. Atlasiet tekstu, kam vēlaties mainīt krāsu.

 2. Lai mainītu krāsu, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+H un pēc tam F un C. Tiek atskaņots "Theme colors" (Dizaina krāsas).

 3. Izmantojiet bulttaustiņus, lai pārvietotos pa krāsu un ēnotajām opcijām, un pēc tam nospiediet taustiņu Enter, lai atlasītu krāsu.

Hipersaites teksta krāsas maiņa

Hipersaites teksta krāsu var mainīt visā prezentācijā, lietojot izmaiņas slaidu šablonā.

 1. Lai atvērtu slaidu šablonu,nospiediet taustiņu kombināciju Alt+W un pēc tam nospiediet taustiņu M.

 2. Lai mainītu slaidu šablona krāsu shēmu, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+M, pēc tam T, C un C.

 3. Spiediet augšupvērsto bultiņu, līdz tiek atskaņots "Hyperlink" (Hipersaite). Lai atlasītu, nospiediet taustiņu Enter.

 4. Izmantojiet bulttaustiņus, lai pārvietotos pa krāsu un ēnotajām opcijām, un pēc tam nospiediet taustiņu Enter, lai atlasītu krāsu.

 5. Lai saglabātu izmaiņas, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+S.

 6. Lai izietu no slaidu šablona skata un atgrieztos normālskatā, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+W un pēc tam taustiņu L.

Teksta iezīmēšana

Varat iezīmēt svarīgas prezentācijas daļas. Iezīmētās daļas pievērsīs jūsu auditorijas uzmanību.

Teksta iezīmēšana

 1. Atlasiet tekstu, kuru vēlaties iezīmēt.

 2. Lai atvērtu marķēšanas krāsas izvēlni, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+H, T un pēc tam C.

 3. Izmantojiet bulttaustiņus, lai pārvietotos pa krāsu opcijām, un pēc tam nospiediet taustiņu Enter, lai atlasītu krāsu.

Teksta iezīmēšana, izmantojot teksta efektus

 1. Atlasiet tekstu, kuru vēlaties iezīmēt.

 2. Lai atvērtu teksta efektu izvēlni, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+J, pēc tam D, T un X.

 3. Nospiediet lejupvērsto bulttaustiņu, līdz tiek atskaņots "Glow" (Spīdums), un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

 4. Lai atlasītu krāsu un iezīmēšanas variantu, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots vajadzīgās opcijas paziņojums, un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana darbā ar PowerPoint slaidiem

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai koplietotu un koprediģētu prezentācijas programmā PowerPoint

Īsinājumtaustiņu izmantošana, lai veidotu PowerPoint prezentācijas

Īsinājumtaustiņu izmantošana, lai sniegtu PowerPoint prezentācijas

Pamatuzdevumi prezentācijas izveidei programmā PowerPoint, izmantojot ekrāna lasītāju

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā PowerPoint veidotu prezentāciju no veidnes

Ierīces iestatīšana darbam ar pieejamības līdzekļiem programmā Microsoft 365

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai izpētītu un pārvietotos pa PowerPoint

Izmantojiet PowerPoint darbam ar Android kopā ar iebūvēto Android ekrāna lasītāju TalkBack, lai prezentācijā pievienotu tekstu un hipersaites. Varat arī veidot sarakstus ar aizzīmēm vai numurētus sarakstus, lai veidotu pārskatāmāku prezentāciju.

Piezīmes.: 

 • Jauni Microsoft 365 līdzekļi Microsoft 365 abonentiem tiek izlaisti pakāpeniski, tādēļ, iespējams, jūsu programmā šo līdzekļu vēl nav. Lai uzzinātu, kā ātrāk iegūt jaunus līdzekļus, pievienojieties Office Insider programmai.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat iebūvēto Android ekrāna lasītāju TalkBack. Lai iegūtu papildinformāciju par TalkBack lietošanu, dodieties uz sadaļu Android pieejamība.

Šajā tēmā

Teksta pievienošana slaidam

 1. Rediģējot prezentāciju, pavelciet pa labi, līdz atrodat tekstlodziņu vietā, kur vēlaties pievienot tekstu. TalkBack paziņo tekstlodziņus kā "Title text box" (Virsraksta tekstlodziņš) vai "Content placeholder" (Satura vietturis). Šis ir teksts slaidā." Veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai atlasītu tekstlodziņu rediģēšanai. Tiek atvērta kontekstizvēlne.

 2. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Edit text button” (Poga Rediģēt tekstu), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 3. Rakstīšanai izmantojiet ekrāntastatūru.

 4. Kad tas ir paveikts, pavelciet lejup un pēc tam pa kreisi, lai aizvērtu ekrāntastatūru. Fokuss paliek uz tekstlodziņu.

Aizzīmēta vai numurēta saraksta pievienošana

Jebkurā prezentācijas tekstlodziņā varat pievienot sarakstu ar aizzīmēm vai numurētu sarakstu.

 1. Rediģējot prezentāciju, pavelciet pa labi, līdz atrodat tekstlodziņu, kurā vēlaties pievienot sarakstu. TalkBack paziņo tekstlodziņus kā "Title text box" (Virsraksta tekstlodziņš) vai "Content placeholder" (Satura vietturis). Šis ir teksts slaidā." Veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai atlasītu tekstlodziņu rediģēšanai. Tiek atvērta kontekstizvēlne.

 2. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots “Edit text button” (Poga Rediģēt tekstu), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 3. Veiciet vienu no turpmākajām darbībām.

  • Lai sāktu sarakstu ar aizzīmēm, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Off, bullets, switch" (Izslēgts, aizzīmes, slēdzis), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

  • Lai sāktu numurētu sarakstu, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Off, numbering, switch" (Izslēgts, numerācija, slēdzis), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

  Piezīme.: Tekstlodziņā, iespējams, jau ir saraksts jūsu PowerPoint veidnē. Šādā gadījumā tiek atskaņots "On" (Ieslēgts), nevis "Off" (Izslēgts).

 4. Izmantojiet ekrāntastatūru, lai ierakstītu saraksta vienuma tekstu.

 5. Lai pievienotu citu saraksta vienumu, velciet pirkstu pa ekrāna apakšējo labo stūri, līdz tiek atskaņots "Enter" (Ievadīt), un veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek pievienots jauns saraksta vienums, un tagad varat izmantot tastatūru, lai ierakstītu saraksta vienuma tekstu.

 6. Lai pēc saraksta izveides aizvērtu tastatūru, pavelciet lejup un pēc tam pa kreisi. Fokuss paliek uz tekstlodziņu.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana darbā ar PowerPoint slaidiem

Īsinājumtaustiņu izmantošana, lai veidotu PowerPoint prezentācijas

Pamatuzdevumi prezentācijas izveidei programmā PowerPoint, izmantojot ekrāna lasītāju

Ierīces iestatīšana darbam ar pieejamības līdzekļiem programmā Microsoft 365

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai izpētītu un pārvietotos pa PowerPoint

Izmantojiet PowerPoint darbam tīmeklī ar tastatūru un ekrāna lasītāju, lai prezentācijā pievienotu tekstu un hipersaites. Mēs to testējam ar rīku Diktors pārlūkprogrammā Microsoft Edge un JAWS un NVDA pārlūkprogrammā Chrome, tomēr tas var darboties ar citiem ekrāna lasītājiem un tīmekļa pārlūkprogrammām, ja vien tie atbilst bieži lietotajiem pieejamības standartiem un metodēm.

Piezīmes.: 

 • Ja izmantojat rīku Diktors kopā ar Windows 10 Fall Creators Update, ir jāizslēdz skenēšanas režīms, lai varētu rediģēt dokumentus, izklājlapas un prezentācijas, izmantojot Office tīmeklim. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet rakstu Virtuālā vai pārlūkošanas režīma izslēgšana ekrāna lasītājos sistēmā Windows 10 Fall Creators Update.

 • Jauni Microsoft 365 līdzekļi Microsoft 365 abonentiem tiek izlaisti pakāpeniski, tādēļ, iespējams, jūsu programmā šo līdzekļu vēl nav. Lai uzzinātu, kā ātrāk iegūt jaunus līdzekļus, pievienojieties Office Insider programmai.

 • Lai iegūtu papildinformāciju par ekrāna lasītājiem, skatiet rakstu Kā ekrāna lasītāji darbojas ar Microsoft Office.

 • Ja izmantojat PowerPoint darbam tīmeklī, iesakām kā tīmekļa pārlūkprogrammu izmantot Microsoft Edge. PowerPoint darbam tīmeklī darbojas tīmekļa pārlūkprogrammā, tāpēc īsinājumtaustiņi atšķiras no datora programmas īsinājumtaustiņiem. Piemēram, pāriešanai pie komandām un no tām ir jāizmanto taustiņu kombinācija Ctrl+F6, nevis taustiņš F6. Turklāt bieži lietotie īsinājumtaustiņi, piemēram, F1 (Palīdzība) un taustiņu kombinācija Ctrl+O (Atvērt), attiecas uz tīmekļa pārlūkprogrammu, nevis PowerPoint darbam tīmeklī.

Šajā tēmā

Teksta pievienošana slaidam

 1. Programmas PowerPoint darbam tīmeklī rediģēšanas skatā nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+F6, līdz tiek atskaņots pašreizējā slaida numurs. Fokuss ir vērsts uz sīktēlu rūti.

 2. Lai pārlūkotu slaidus, spiediet augšup vai lejup vērsto bultiņu, līdz tiek atskaņots rediģējamā slaida numurs.

 3. Nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+F6, līdz tiek atskaņots "Slide panel" (Slaidu panelis).

 4. Lai pārvietotu fokusu uz pirmo vietturi, nospiediet tabulēšanas taustiņu. Tiek atskaņots vietturis.

 5. Lai aizstātu vietturi ar tekstu, nospiediet taustiņu Enter un sāciet rakstīt. Pēc tam nospiediet taustiņu F2. Tiek atskaņots"Slide panel" (Slaidu panelis).

 6. Lai pārietu uz nākamo vietturi, nospiediet tabulēšanas taustiņu. Tiek atskaņots vietturis. Lai sāktu pievienot tekstu, nospiediet taustiņu Enter un rakstiet. Kad tas ir paveikts, nospiediet taustiņu F2.

Aizzīmju vai numuru pievienošana tekstam

 1. Teksta vietturī atlasiet tekstu, kuram vēlaties pievienot aizzīmes vai numerāciju.

 2. Nospiediet taustiņu kombināciju Alt+Windows logotipa taustiņš+H. Tiek atskaņots "Home tab, item" (Cilne Sākums, vienums).

 3. Izvēlieties veicamo darbību.

 • Lai pievienotu aizzīmes, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "Bulleted Library" (Bibliotēka ar aizzīmēm). Lai ievietotu stilu, nospiediet taustiņu Enter.

 • Lai pievienotu numerāciju, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "Numbering Library" (Numerācijas bibliotēka). Lai ievietotu stilu, nospiediet taustiņu Enter.

Teksta krāsas mainīšana

 1. Atlasiet tekstu, kam vēlaties mainīt krāsu.

 2. Nospiediet taustiņu kombināciju Alt+Windows logotipa taustiņš+H. Tiek atskaņots "Home tab, item" (Cilne Sākums, vienums).

 3. Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots : "Font colors, split button" (Fonta krāsas, dalīta poga). Pēc tam nospiediet atstarpes taustiņu, līdz tiek atskaņots "Theme colors" (Dizaina krāsas).

 4. Izmantojiet bulttaustiņus, lai pārvietotos pa krāsu un ēnotajām opcijām, un pēc tam nospiediet taustiņu Enter, lai atlasītu krāsu.

Teksta iezīmēšana

 1. Atlasiet tekstu, kuru vēlaties iezīmēt.

 2. Nospiediet taustiņu kombināciju Alt+Windows logotipa taustiņš+H. Tiek atskaņots "Home tab, item" (Cilne Sākums, vienums).

 3. Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "Highlight, split button" (Iezīmēt, sadalītā poga). Pēc tam nospiediet atstarpes taustiņu, līdz tiek atskaņots "Highlight colors" (Iezīmēt krāsas).

 4. Izmantojiet bulttaustiņus, lai pārvietotos pa krāsu un ēnotajām opcijām, un pēc tam nospiediet taustiņu Enter, lai atlasītu krāsu.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja lietošana darbā ar PowerPoint slaidiem

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā PowerPoint ievietotu un rediģētu attēlus un tabulas

Īsinājumtaustiņu izmantošana, lai veidotu PowerPoint prezentācijas

Īsinājumtaustiņu izmantošana, lai sniegtu PowerPoint prezentācijas

Pamatuzdevumi prezentācijas izveidei programmā PowerPoint, izmantojot ekrāna lasītāju

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā PowerPoint veidotu prezentāciju no veidnes

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai izpētītu un pārvietotos pa PowerPoint

Tehniskais atbalsts lietotājiem ar funkcionāliem traucējumiem

Microsoft vēlas nodrošināt vislabāko iespējamo pieredzi visiem mūsu klientiem. Ja jums ir kādi funkcionālie traucējumi vai ir jautājumi par pieejamību, sazinieties ar Microsoft palīdzības dienestu saistībā ar funkcionāliem traucējumiem, lai saņemtu tehnisko palīdzību. Palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta komanda ir apmācīti daudzu populāru palīdzības tehnoloģiju lietošanā un var piedāvāt palīdzību angļu, spāņu, vācu un amerikāņu zīmju valodā. Lūdzu, apmeklējiet Microsoft palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem vietni, lai uzzinātu kontaktinformāciju savā reģionā.

Ja esat lietotājs valsts iestādē, komercsektorā vai uzņēmumā, lūdzu, sazinieties ar palīdzības dienestu uzņēmumiem saistībā ar funkcionāliem traucējumiem.

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pievienošanās diskusijai
Uzdot jautājumu kopienai
Atbalsta iespējas
Kontaktinformācija

Vai šī informācija bija noderīga?

Cik lielā mērā esat apmierināts ar valodas kvalitāti?
Kas ietekmēja jūsu pieredzi?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

×