We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

En datatabell er et celleområde der du kan endre verdier i noen av cellene og få forskjellige svar på et problem. Et godt eksempel på en datatabell bruker AVDRAG-funksjonen med ulike lånebeløp og rentesatser for å beregne det rimelige beløpet på et boliglån. Å eksperimentere med forskjellige verdier for å observere den tilsvarende variasjonen i resultatene er en vanlig oppgave i dataanalyse.

I Microsoft Excel er datatabeller en del av en rekke kommandoer som kalles What-If analyseverktøy. Når du konstruerer og analyserer datatabeller, gjør du hva-skjer-hvis-analyse.

Hva-skjer-hvis-analyse er prosessen med å endre verdiene i celler for å se hvordan disse endringene påvirker resultatet av formler i regnearket. Du kan for eksempel bruke en datatabell til å variere rentesatsen og periodelengden for et lån til å evaluere potensielle månedlige innbetalingsbeløp.

Obs!: Du kan utføre raskere beregninger med datatabeller og Visual Basic for Applications (VBA). Hvis du vil ha mer informasjon, Excel What-If datatabeller: Raskere beregning med VBA.

Typer hva-skjer-hvis-analyse    

Det finnes tre typer hva-skjer-hvis-analyseverktøy i Excel: scenarier, datatabellerog målsøking. Scenarier og datatabeller bruker sett med inndataverdier til å beregne mulige resultater. Målsøking er forskjellig, den bruker ett enkelt resultat og beregner mulige inndataverdier som vil gi dette resultatet.

I likhet med scenarioer hjelper datatabeller deg med å utforske et sett med mulige resultater. I motsetning til scenarioer viser datatabeller deg alle resultatene i én tabell i ett regneark. Bruk av datatabeller gjør det enkelt å undersøke en rekke muligheter med et øyekast. Fordi du fokuserer på bare én eller to variabler, er resultatene enkle å lese og dele i tabellform.

En datatabell kan ikke inneholde mer enn to variabler. Hvis du vil analysere mer enn to variabler, bør du i stedet bruke scenarioer. Selv om den er begrenset til bare én eller to variabler (én for inndatacellen for raden og én for inndatacellen for kolonnen), kan en datatabell inneholde så mange forskjellige variabelverdier du vil. Et scenario kan ha maksimalt 32 forskjellige verdier, men du kan opprette så mange scenarioer du vil.

Finn ut mer i artikkelen Innføring i What-If analyse.

Opprett enten datatabeller med én variabel eller to variabler, avhengig av antall variabler og formler du må teste.

Datatabeller med én variabel    

Bruk en datatabell med én variabel hvis du vil se hvordan ulike verdier for én variabel i én eller flere formler vil endre resultatene av disse formlene. Du kan for eksempel bruke en datatabell med én variabel til å se hvordan ulike rentesatser påvirker en månedlig avdragsrente ved hjelp av AVDRAG-funksjonen. Du skriver inn variabelverdiene i én kolonne eller rad, og resultatene vises i en tilstøtende kolonne eller rad.

I illustrasjonen nedenfor inneholder celle D2 innbetalingsformelen =ANDRAG(B3/12;B4,-B5), som refererer til inndatacellen B3.

Datatabell med én variabel

Datatabeller med to variabler    

Bruk en datatabell med to variabler til å se hvordan forskjellige verdier av to variabler i én formel vil endre resultatene av formelen. Du kan for eksempel bruke en datatabell med to variabler til å se hvordan ulike kombinasjoner av rentesatser og lånevilkår påvirker en månedlig avdragsrente.

I illustrasjonen nedenfor inneholder celle C2 betalingsformelen = AVDRAG(B3/12,B4,-B5),som bruker to inndataceller, B3 og B4.

Datatabell med to variabler
 

Datatabellberegninger    

Når et regneark beregnes på nytt, beregnes også alle datatabeller på nytt, selv om det ikke har vært noen endring i dataene. Hvis du vil øke hastigheten på beregningen av et regneark som inneholder en datatabell, kan du endre beregningsalternativene slik at regnearket automatisk beregnes på nytt, men ikke datatabellene. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se delen Raskere beregning i et regneark som inneholder datatabeller.

En datatabell med én variabel inneholder inndataverdiene i én kolonne (kolonneorientert) eller på tvers av en rad (radorientert). Alle formler i en datatabell med én variabel må referere til bare én inndatacelle.

Gjør følgende:

 1. Skriv inn listen over verdier du vil erstatte i inndatacellen, enten nedover én kolonne eller på tvers av én rad. La noen tomme rader og kolonner stå på hver side av verdiene.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Hvis datatabellen er kolonneorientert (variabelverdiene er i en kolonne), skriver du inn formelen i cellen én rad over og én celle til høyre for kolonnen med verdier. Denne datatabellen med én variabel er kolonneorientert, og formelen finnes i celle D2.


   Datatabell med én variabel
   Hvis du vil undersøke effektene av ulike verdier i andre formler, skriver du inn de ekstra formlene i cellene til høyre for den første formelen.

  • Hvis datatabellen er radorientert (variabelverdiene er i en rad), skriver du inn formelen i cellen én kolonne til venstre for den første verdien og én celle under raden med verdier.

   Hvis du vil undersøke effektene av ulike verdier på andre formler, skriver du inn de ekstra formlene i cellene under den første formelen.

 3. Merk celleområdet som inneholder formlene og verdiene du vil erstatte. I figuren ovenfor er dette området C2:D5.

 4. Klikk Hva-skjer-hvis-analyse >datatabell (i Dataverktøy-gruppen eller Prognose-gruppen i Excel 2016 ).  

 5. Gjør ett av følgende:

  • Hvis datatabellen er kolonneorientert, skriver du inn cellereferanse for inndatacellen i feltet Kolonneinndatacelle. I figuren ovenfor er inndatacellen B3.

  • Hvis datatabellen er radorientert, skriver du inn cellereferansen for inndatacellen i feltet Radinndatacelle.

   Obs!: Når du har opprettet datatabellen, vil du kanskje endre formatet på resultatcellene. Resultatcellene er formatert som valuta i figuren.

Formler som brukes i en datatabell med én variabel, må referere til samme inndatacelle.

Følg disse trinnene

 1. Gjør ett av følgende:

  • Hvis datatabellen er kolonneorientert, skriver du inn den nye formelen i en tom celle til høyre for en eksisterende formel i den øverste raden i datatabellen.

  • Hvis datatabellen er radorientert, skriver du inn den nye formelen i en tom celle under en eksisterende formel i den første kolonnen i datatabellen.

 2. Merk celleområdet som inneholder datatabellen og den nye formelen.

 3. Klikk Hva-skjer-hvis-analyse> datatabell (i Dataverktøy-gruppen eller Prognose-gruppen i Excel 2016 ).

 4. Gjør ett av følgende:

  • Hvis datatabellen er kolonneorientert, skriver du inn cellereferansen for inndatacellen i boksen Kolonneinndatacelle.

  • Hvis datatabellen er radorientert, skriver du inn cellereferansen for inndatacellen i boksen Inndatacelle for rad.

En datatabell med to variabler bruker en formel som inneholder to lister med inndataverdier. Formelen må referere til to forskjellige inndataceller.

Gjør følgende:

 1. Skriv inn formelen som refererer til de to inndatacellene, i en celle i regnearket.

  I eksemplet nedenfor, der formelens startverdier legges inn i celle B3, B4 og B5, skriver du inn formelen =ANDRAG(B3/12;B4,-B5) i celle C2.

 2. Skriv inn én liste over inndataverdier i samme kolonne, under formelen.

  I dette tilfellet skriver du inn de forskjellige rentesatsene i celle C3, C4 og C5.

 3. Skriv inn den andre listen i samme rad som formelen – til høyre.

  Skriv inn lånebetingelsene (i måneder) i celle D2 og E2.

 4. Merk celleområdet som inneholder formelen (C2), både raden og kolonnen med verdier (C3:C5 og D2:E2) og cellene der du vil ha de beregnede verdiene (D3:E5).

  I dette tilfellet merker du området C2:E5.

 5. Klikk Hva-skjer-hvis-analyse >-datatabell (i Dataverktøy-gruppen eller Prognose-gruppen i Excel 2016 ) på Dataverktøy-fanen (i Dataverktøy-gruppen eller Prognose-gruppen i Excel 2016 ).  

 6. I feltet Inndatacelle for rad skriver du inn referansen til inndatacellen for inndataverdiene i raden.
  Skriv inn celle B4 i boksen Inndatacelle for rad.

 7. Skriv inn referansen til inndatacellen for inndataverdiene i kolonnen i feltet Kolonneinndatacelle.
  Skriv inn B3 i boksen Kolonneinndatacelle.

 8. Klikk OK.

Eksempel på en datatabell med to variabler

En datatabell med to variabler kan vise hvordan ulike kombinasjoner av rentesatser og lånevilkår påvirker en månedlig avdragsrente. I figuren her inneholder celle C2 betalingsformelen = AVDRAG(B3/12;B4,-B5), som bruker to inndataceller, B3 og B4.

Datatabell med to variabler

Når du angir dette beregningsalternativet, forekommer ingen datatabellberegninger når en ny beregning utføres på hele arbeidsboken. Hvis du vil beregne datatabellen på nytt manuelt, merker du formlene og trykker F9.

Følg disse trinnene for å forbedre beregningsytelsen:

 1. Klikk fil > alternativer >formler.

 2. Klikk Automatisk, bortsett fra datatabeller under Beregnunder Beregn under Beregning.

  Tips!: Du kan også klikke pilen på Beregningsalternativer på Formler-fanen, og deretter klikke Automatisk unntatt datatabeller (i Beregning-gruppen).

Du kan bruke noen andre Excel til å utføre hva-skjer-hvis-analyser hvis du har bestemte mål eller større sett med variable data.

Målsøking

Hvis du vet resultatet du kan forvente fra en formel, men ikke vet nøyaktig hvilken inndataverdi formelen trenger for å få dette resultatet, kan du bruke Goal-Seek funksjonen. Se artikkelen Bruke målsøking til å finne ønsketresultat ved å justere en inndataverdi .

Excel Problemløser

Du kan bruke Excel Problemløser-tillegget til å finne den optimale verdien for et sett med inndatavariabler. Problemløser fungerer med en gruppe celler (kalt beslutningsvariabler, eller bare variable celler) som brukes til å beregne formlene i mål- og begrensningscellene. Problemløser justerer verdiene i beslutningsvariabelcellene for å oppfylle grensene for begrensningsceller og gi ønsket resultat for målcellen. Les mer i denne artikkelen: Definere og løse et problem ved hjelp av Problemløser.

Ved å koble forskjellige tall til en celle, kan du raskt komme opp med forskjellige svar på et problem. Et godt eksempel er å bruke AVDRAG-funksjonen med ulike rentesatser og låneperioder (i måneder) til å finne ut hvor mye av et lån du har råd til for et hjem eller en bil. Du skriver inn tallene i et celleområde som kalles en datatabell.

Her er datatabellen celleområdet B2:D8. Du kan endre verdien i B4, lånebeløpet og de månedlige innbetalingene i kolonne D oppdateres automatisk. Med en rentesats på 3,75 % returnerer D2 en månedlig innbetaling på kr 1 042,01 ved hjelp av denne formelen: =AVDRAG(C2/12;$B kr 3 $B kr 4).

Dette utvalget av celler, B2-D8, er en datatabell

Du kan bruke én eller to variabler, avhengig av antall variabler og formler du vil teste.

Bruk en test med én variabel for å se hvordan ulike verdier for én variabel i en formel vil endre resultatene. Du kan for eksempel endre rentesatsen for en månedlig avdragsrente ved hjelp av AVDRAG-funksjonen. Du angir variable verdier (rentesatsene) i én kolonne eller rad, og resultatene vises i en kolonne eller rad i nærheten.

I denne direkte arbeidsboken inneholder celle D2 betalingsformelen = AVDRAG(C2/12;$B$3,$B$4). Celle B3 er variabelcellen, der du kan koble til en annen periodelengde (antall månedlige innbetalingsperioder). I celle D2 kobler AVDRAG-funksjonen inn rentesatsen 3,75 %/12, 360 måneder og et lån på kr 225 000, og beregner et månedlig avdrag på kr 1 042,01.

Bruk en test med to variabler for å se hvordan forskjellige verdier av to variabler i en formel vil endre resultatene. Du kan for eksempel teste ulike kombinasjoner av rentesatser og antall månedlige innbetalingsperioder for å beregne en avdragsrente.

I denne direkte arbeidsboken inneholder celle C3 betalingsformelen =AVDRAG($B$3/12;$B$2,B4), som bruker to variable celler, B2 og B3. I celle C2 kobler ANDRAG-funksjonen rentesatsen 3,875 %/12, 360 måneder og et lån på kr 225 000, og beregner et månedlig avdrag på kr 1 058,03.

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid spørre en ekspert i Excels tekniske fellesskap eller få hjelp i Svar-fellesskapet.

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Office Insider-deltakere

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×