Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Operatorer angir hvilken type beregning du vil utføre på elementer i en formel, for eksempel addisjon, subtraksjon, multiplikasjon eller divisjon. I denne artikkelen lærer du standardrekkefølgen der operatorer fungerer på elementene i en beregning. Du vil også lære hvordan du endrer denne rekkefølgen ved hjelp av parenteser.

Operatortyper

Det finnes fire typer beregningsoperatorer: aritmetiske operatorer, sammenligningsoperatorer, tekstoperatorer og referanseoperatorer.

Hvis du vil utføre grunnleggende matematiske operasjoner som addisjon, subtraksjon eller multiplikasjon , eller for å kombinere tall , og produsere numeriske resultater, bruker du de aritmetiske operatorene i denne tabellen.

Aritmetisk operator

Betydning

Eksempel

+ (plusstegn)

Addisjon

=3+3

– (minustegn)

Subtraksjon
Negasjonen

=3–1
=–1

* (stjernetegn)

Multiplikasjon

=3*3

/ (skråstrek)

Divisjon

=3/3

% (prosenttegn)

Prosent

=20 %

^ (cirkumflekstegn)

Eksponentiering

=2^3

Med operatorene i tabellen nedenfor kan du sammenligne to verdier. Når to verdier sammenlignes ved hjelp av disse operatorene, er resultatet en logisk verdi enten SANN eller USANN.

Sammenligningsoperator

Betydning

Eksempel

= (likhetstegn)

Lik

=A1=B1

> (større enn-tegn)

Større enn

=A1>B1

< (mindre enn-tegn)

Mindre enn

=A1<B1

>= (større enn- eller lik-tegn)

Større enn eller lik

=A1>=B1

<= (mindre enn- eller lik-tegn)

Mindre enn eller lik

=A1<=B1

<> (ikke lik-tegn)

Ikke lik

=A1<>B1

Bruk ampersand (&) til å slå sammen, eller kjede sammen, én eller flere tekststrenger for å produsere én enkelt tekstdel.

Tekstoperator

Betydning

Eksempel

& (og-tegn)

Kobler sammen to verdier for å produsere én sammenhengende tekstverdi.

="Nord"&"vind"

Kombinere celleområder for beregninger med disse operatorene.

Referanseoperator

Betydning

Eksempel

: (kolon)

Områdeoperator som gir en referanse til alle cellene mellom (og innbefattet) de to referansene.

=SUMMER(B5:B15)

; (semikolon)

Unionoperator, som kombinerer flere referanser til én referanse.

=SUMMER(B5:B15,D5:D15)

(mellomrom)

Skjæringspunktoperator, som produserer en referanse til celler som er felles for de to referansene.

=SUMMER(B7:D7 C6:C8)

# (pund)

#-symbolet brukes i flere kontekster:

  • Brukes som en del av et feilnavn.

  • Brukes til å angi utilstrekkelig plass til å gjengi. I de fleste tilfeller kan du utvide kolonnen til innholdet vises riktig.

  • Operator for overflytområde, som brukes til å referere til et helt område i en dynamisk matriseformel.

  • #VERDI!

  • #####

  • =SUMMER(A2#)

@ (at)

Referanseoperator, som brukes til å angi implisitt skjæringspunkt i en formel. 

=@A1:A10

=SUMMER(Tabell1[@[Januar]:[Desember]])

Rekkefølgen som brukes til å utføre operasjoner i formler

I noen tilfeller kan rekkefølgen som beregningen utføres i, påvirke returverdien for formelen, så det er viktig å forstå rekkefølgen, og hvordan du kan endre rekkefølgen for å få resultatene du forventer å se.

I formler beregnes verdier i en bestemt rekkefølge. En formel i Excel starter alltid med et likhetstegn (=). Likhetstegnet forteller Excel at tegnene som følger utgjør en formel. Etter dette likhetstegnet kan det være en rekke elementer som skal beregnes (operandene), som er atskilt med beregningsoperatorer. I Excel beregnes formelen fra venstre til høyre, i henhold til en bestemt rekkefølge for hver operator i formelen.

Hvis du kombinerer flere operatorer i én enkelt formel, utføres operasjonene i den rekkefølgen som vises i tabellen nedenfor. Hvis en formel inneholder operatorer med samme prioritet – for eksempel en formel som inneholder både en operator for multiplikasjon og en for divisjon – blir operatorene evaluert fra venstre mot høyre.

Operator

Beskrivelse

: (kolon)

(enkelt mellomrom)

; (semikolon)

Referanseoperatorer

Negasjon (som i –1)

%

Prosent

^

Eksponentiering

* og /

Multiplikasjon og divisjon

+ og –

Addisjon og subtraksjon

&

Føyer sammen to strenger med tekst (sammenkobling)

=
< >
<=
>=
<>

Sammenligning

Hvis du vil endre rekkefølgen på evalueringen, må du omslutte den delen av formelen som skal beregnes først, med parenteser. Formelen nedenfor resulterer for eksempel i verdien 11, fordi Excel beregner multiplikasjon før addisjon. Formelen multipliserer først 2 med 3, og legger deretter til 5 i resultatet.

=5+2*3

Hvis du derimot bruker parenteser til å endre syntaksen, legger Excel sammen 5 og 2 og multipliserer deretter resultatet med 3 for å produsere 21.

=(5+2)*3

I eksemplet nedenfor vil parentesene som omslutter den første delen av formelen, tvinge Excel til å beregne B4+25 først, og deretter dele resultatet med summen av verdiene i celle D5, E5 og F5.

=(B4+25)/SUMMER(D5:F5)

Se denne videoen i Rekkefølge av operatorer i Excel for å finne ut mer.

Slik konverterer Excel verdier i formler

Når du skriver inn en formel, forventer Excel bestemte verdityper for hver operator. Hvis du angir en annen type verdi enn forventet, kan Excel konvertere verdien.

Formelen

Produserer

Forklaring

= "1"+"2"

3

Når du bruker et plusstegn (+), forventer Excel tall i formelen. Selv om anførselstegnene betyr at «1» og «2» er tekstverdier, konverterer Excel automatisk tekstverdiene til tall.

= 1+"$4,00"

5

Når en formel forventer et tall, konverterer Excel tekst hvis den er i et format som vanligvis godtas for et tall.

= "01.06.2001"-"01.05.2001"

31

Excel tolker teksten som en dato i formatet mm/dd/åå, konverterer datoene til serienumre og beregner deretter forskjellen mellom dem.

=ROT ("8+1")

#VERDI!

Kan ikke konvertere teksten til et tall fordi teksten «8+1» ikke kan konverteres til et tall. Du kan bruke «9» eller «8»+»1 i stedet for «8+1» til å konvertere teksten til et tall og returnere resultatet av 3.

= "A"&TRUE

ATRUE

Når tekst er forventet, konverterer Excel tall og logiske verdier som SANN og USANN til tekst.

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid spørre en ekspert i det tekniske fellesskapet for Excel eller få støtte i Fellesskap.

Se også

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×