Bruke en nettlistevisning i en Access-app

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Viktig    Access Services 2010 og Access Services 2013 fjernes fra neste versjon av SharePoint. Vi anbefaler at du ikke oppretter nye webapper, og migrerer eksisterende apper til en alternativ plattform, for eksempel Microsoft Power apper.

Hvis du vil se mange poster med data i Access-appen samtidig, kan du bruke en data ark visning. Når du legger til en ny tabell i Access-appen eller importerer data til appen, oppretter Access automatisk en data ark visning for hver tabell, men du kan opprette flere data ark visninger for tabellene. Data ark visningen har innebygde filtrerings-og sorterings alternativer som er tilgjengelige når du vil søke etter eller filtrere etter bestemte data. Data ark visningen er også nyttig for å raskt vise detaljene i mange poster, legge til nye poster og slette poster fra en tabell. Du kan også laste ned poster fra en data ark visning i en Access-app til Excel. Hvis du vil vite mer om å legge til tabeller i Access-apper, kan du se opprette en Access-app

Obs!: Denne artikkelen gjelder ikke for Access-skrivebordsdatabase. Hvis du vil ha mer informasjon om å opprette skjemaer i skrivebordsdatabaser, kan du se opprette et Access-skjema.

Dataarkvisning som viser kundeoppføringer

Når Access oppretter en ny dataarkvisning, oppretter det automatisk en kontroll på visningen for hvert felt i tabellen. Når du legger til et nytt felt i tabellen, legger Access en ny kontroll for det feltet inn i dataarkvisningen i tillegg. Hvis du imidlertid gjør endringer i utformingen av en dataarkvisning, for eksempel ved å flytte eller endre størrelse på kontroller, og deretter lagrer endringer i utformingen, legger ikke Access lenger til nye kontroller i dataarkvisningen når du legger til nye felt i tabellen. I dette tilfellet må du legge til nye kontroller til dataarkvisningen når du legger til nye felt i tabellen.

Hva er en nettdataarkvisning?

En dataarkvisning for Internett i en Access-app viser data på Internett ordnet i rader og kolonner i en nettleser. Den kan ha mulighet til redigering av data hvis du ønsker det.

Når du åpner en dataarkvisning for Internett i Access, åpnes den i utformingsvisning, og der kan du gjøre følgende:

 • Angi datakilden

 • Gi visningen en tittel

 • Legge til automatiske handlinger som skjer når visningen åpnes og når noen flytter seg mellom postene med visningen

 • Legge til egendefinerte handlinger som skjer når noen klikker en knapp (du velger knappen)

 • Endre størrelsen på og flytte kontroller og angi kontrollegenskapene

Legge til en dataarkvisning:

Gjør følgende for å legge til en ny dataarkvisning i en tabell i en Access-app:

 1. Åpne appen i Access.

 2. Klikk tabelltittelen i Tabellvelger i ruten til venstre, og klikk deretter knappen Legg til ny visning (plusstegnet ved siden av tabellnavnene).

  Dialogboksen Legg til ny visning

 3. Skriv inn et navn for visningen i Visningsnavn-boksen i dialogboksen Legg til ny visning. Angi Visningstype til Dataark, og velg tabellnavnet i Postkilde-boksen.

Angi eller endre postkilden for visningen

Klikk Data øverst i utformingsområdet for å åpne Data-boksen:

Dialogboksen Data i webdataarkvisning

Velg tabellnavnet som skal levere data til visningen, og merk eventuelt av for Skrivebeskyttet hvis du vil hindre at noen endrer dataene i denne visningen. Når du er ferdig med å gjøre endringer, lukker du dialogboksen.

Tips!: Hvis du har problemer med å finne dataalternativene for dataarkvisningen, klikker du et tomt sted på utformingsområdet borte fra en kontroll.

Du kan også velge navnet på en lagret spørring i Postkilde-boksen hvis du vil vise resultatene av en spørring i dataarkvisningen.

Legge til en tittel

Klikk Formatering øverst i utformingsområdet for å åpne Formatering-boksen:

Dialogboksen Formatering i webdataarkvisning

Velg om du vil at handlingsfeltet skal være synlig eller skjult i Handlingsfelt synlig-boksen. Hvis handlingsfeltet er skjult, kan du fortsatt legge til, redigere og slette poster i dataarkvisninger så lenge dataene i dataarkvisningen kan oppdateres.

Skriv inn teksten som skal vises i dataarket når det er åpent i et nettleservindu, i Tittel-boksen. Når du er ferdig, lukker du bare dialogboksen.

Når du angir Tittel-egenskapen i dialogboksen Formatering, viser Access bare den tittelen hvis dataarkvisningen er åpnet som er hurtigvindu. Du endrer ikke hva Access viser på visningsvelgeren for visningen selv om du angir Bildetekst-egenskapen i dialogboksen Formatering. Se delen Gi nytt navn til bildeteksten for dataarkvisning for informasjon om å endre teksten som vises på visningsvelgeren.

Legg til automatiske datahandlinger

Klikk Handlinger øverst i utformingsområdet for å åpne boksen Handlinger:

Dialogboksen Handlinger i webdataarkvisning

Hver knapp åpner en makro i utformingsvisning. Klikk Ved lasting for å utforme en makro som kjører når dataarket åpnes, og klikk Ved gjeldende for en makro som skal kjøre hver gang noen velger en annen rad i dataarket. Når du er ferdig, lukker du dialogboksen. Les mer om tilpassing av en visning ved å opprette en brukergrensesnittmakro.

Legge til egendefinerte handlinger i handlingsfeltet

Som standard inkluderer dataarkvisninger en Legg til Legg til post-knappen på handlingsfeltet -handling og en Slett Slett post-knappen i handlingsfeltet -handling. Lær mer om arbeide med handlingsknapper i en Access-app. Du kan også legge til dine egne egendefinerte handlingsknapper i handlingsfeltet.

Klikk Legg til egendefinert handling (plusstegnknappen ved siden av handlingsfeltet) øverst i midten av utformingsområdet. Den nye handlingen vises som en knapp med et stjerneikon:

Knapp for en egendefinert handling i et webdataark

Klikk knappen for den egendefinerte handlingen, og klikk Data-knappen som vises. Access åpner dialogboksen Data for den egendefinerte handlingen:

Dialogboksen Data for en egendefinert handling i et webdataark

Gi egen definert handling-knappen et navn, velge et ikon som skal brukes, skrive inn et verktøy tips (tekst som vises når pekeren holdes over handlings ikonet), og klikk deretter på klikk for å åpne makro utformings visning og skrive en makro som kjører når knappen egen definert handling klikkes. Lær mer om hvordan du legger til egen definerte handlinger i Handlings feltet.

Legge til, redigere og slette data

Du kan gjøre endringer i dataene ved hjelp av dataarkvisninger ved å åpne visningen i nettleseren. Endringer i poster lagres automatisk når du flytter til en annen post i visningen.

 • Slik legger du til en ny post: Klikk Legg til Legg til post-knappen på handlingsfeltet -post-knappen på handlings feltet, Skriv inn dataene du vil bruke i Kol onnene, og klikk deretter på en annen post for å lagre den nye posten. Nye poster i data ark visninger vises alltid nederst.

 • Slik redigerer du en post: Klikk i raden du vil redigere, og trykk tabulator til den bestemte kolonnen du vil endre. Skriv inn nye data, og trykk deretter tabulator eller klikk til en annen post for å lagre den nye posten.

 • Slik sletter du en post: Klikk i raden du vil slette, og klikk deretter handlingsknappenSlett Slett post-knappen i handlingsfeltet . Access viser en dialogboks for bekreftelse for å være sikker på at du vil slette denne posten. Klikk Ja for å slette, eller klikk Nei for å avbryte slettingen av posten.

  Du kan også slette en post ved å høyreklikke radvelgeren på venstre side og deretter klikke Slett. Hvis du vil slette mer enn én post om gangen, holder du nede CTRL-tasten mens du klikker andre radvelgere, høyreklikker en av radvelgerne og deretter klikker Slett.

Filtrere og sortere data

Dataarkvisninger i Access-apper har innebygde alternativer for filtrering og sortering av dataene. Du kan raskt filtrere og sortere ulike kolonner med data for å bare vise de postene du vil se.

Slik filtrerer du data:

 1. Naviger til dataarkvisningen i Access-appen ved å bruke nettleseren.

 2. Hold pekeren over en kolonneoverskrift, klikk rullegardinpilen, og klikk deretter et alternativ for å filtrere listen for de bestemte dataene i kolonnen. Access viser et traktsymbol over hver kolonne som har et filter som brukes.

  Filteralternativer for Stilling-kolonnen i dataark

  Tips!: Velg flere alternativer fra listen for å filtrere for mer enn ett dataalternativ.

 3. Klikk Fjern filter fra listen over alternativer for å fjerne et filter på en kolonne.

  Tips!: Bruk nettleserens funksjon for å søke på siden for hurtig å finne data i en dataarkvisning. I Internet Explorer trykker du for eksempel CTRL+F, skriver inn teksten eller tallet du søker etter, og deretter klikker du Forrige eller Neste for å gå gjennom verdiene som ble funnet.

Slik sorterer du data:

 1. Naviger til dataarkvisningen i Access-appen ved å bruke nettleseren.

 2. Hold pekeren over en kolonneoverskrift, klikk rullegardinpilen, og klikk deretter Sorter stigende eller Sorter synkende for å sortere postene i visningen etter den kolonnen.

Slik skjuler du en kolonne:

 1. Naviger til dataarkvisningen i Access-appen ved å bruke nettleseren.

 2. Hold pekeren over en kolonneoverskrift, klikk rullegardinpilen, og klikk deretter Skjul kolonne. Access skjuler kolonnen fra visningen i nettleseren.

  Obs!: Hvis du skjuler en kolonne i en dataarkvisning i nettleseren, skjules den bare midlertidig. Hvis du navigerer til en annen visning og kommer tilbake eller oppdaterer visningen, vises kolonnen igjen.

Laste ned poster fra dataarkvisninger til Excel

Du kan laste ned poster fra Access-appen til Excel fra dataarkvisningene.

Slik laster du ned poster til Excel:

 1. Klikk Dataark-visning når du viser appen i nettleseren.

 2. Klikk handlingsknappenLast ned i Excel Last ned Excel-knappen på handlingsfeltet i handlingsfeltet.

  Handlingsknappen Last ned i Excel i Dataarkvisning
 3. Klikk Åpne for å åpne Excel-regnearket. Klikk Lagre for å lagre regnearket til en mappe. Eller klikk Avbryt for å avbryte nedlastingen av poster til Excel.

 4. Excel viser postene fra dataarkvisningen.

  Excel-regneark som viser tre poster med data i tre kolonner

Tips!: Om du bruker filteralternativene i dataarkvisningen til å redusere antallet poster som vises før du klikker handlingsknappen Last ned i Excel, vil Access fortsette å laste ned alle postene fra visningens postkilde til Excel. Hvis du vil laste ned et mindre antall poster, kan du åpne en dataarkvisning fra en annen visning ved hjelp av makrohandlingen OpenPopup og bruke Where-setningen til å filtrere postene til et mindre delsett. Hvis du i så tilfelle klikker handlingsknappen Last ned i Excel i dataarkvisningen, laster Access ned det mindre delsettet til Excel.

Obs!: Handlingsknappen Last ned i Excel kan ikke fjernes fra dataarkvisninger. Hvis du ikke vil vise denne handlingsknappen, må du skjule handlingsfeltet for dataarkvisning.

Slette en dataarkvisning

Gjør følgende for å slette en eksisterende dataarkvisning:

 1. Åpne appen i Access.

 2. Klikk tabelltittelen i Tabellvelger i ruten til venstre, og klikk deretter dataarkvisningen.

 3. Klikk egenskapsknappen, og klikk deretter Slett.

Gi nytt navn til bildeteksten for dataarkvisning vist i visningsvelgeren

Access viser en liste over visningsnavn øverst i appen i visningsvelgeren. Slik gir du nytt navn til en dataarkvisning i visningsvelgeren:

 1. Åpne appen i Access.

 2. Klikk tabelltittelen i Tabellvelger i ruten til venstre, og klikk deretter dataarkvisningen.

 3. Klikk egenskapsknappen, og klikk deretter Gi nytt navn.

  Innstillinger-menyen hvor du finner alternativene Åpne i nettleser, Rediger, Endre navn, Dupliser og Slett

 4. Skriv inn den nye tittelen på dataarkvisningen, og trykk deretter Enter.

  Bildeteksten for dataarkvisning er endret til Kunder

 5. Klikk Lagre på verktøylinjen for hurtigtilgang for å lagre endringene av tittelen.

Du kan endre plasseringen av dataarkvisningen øverst på skjermen ved å klikke og holde bildeteksten og dra den mot høyre eller venstre til en ny posisjon.

Lage en kopi av en dataarkvisning

Hvis du vil lage en identisk kopi av en dataarkvisning, kan du bruke Lag kopi-funksjonen i Access-apper.

Slik lager du en kopi av en dataarkvisning:

 1. Åpne appen i Access.

 2. Klikk tabelltittelen i Tabellvelger i ruten til venstre, og klikk deretter dataarkvisningen.

 3. Klikk egenskapsknappen, og klikk deretter Lag kopi.

  Innstillinger-menyen hvor du finner alternativene Åpne i nettleser, Rediger, Endre navn, Dupliser og Slett

 4. Skriv inn navnet på den nye kopien av dataarkvisningen i boksen Navn på duplikat:. Vær oppmerksom på at hvert visningsobjektet i navigasjonsruten må være unike.

 5. Velg en tabell for å tilordne dette til i boksen Plassering for duplikat. Når du tilordner en kopi av en visning til en tabell, vises visningstittelen når du klikker tabelltittelen i den venstre ruten.

  Dialogen for duplikatvisning viser navnet på og plasseringen til den dupliserte boksen.

  Tips!: Hvis du ikke vil tilordne en kopi av visningen til en bestemt tabell, kan du velge [Frittstående/hurtigmeny] i boksen Plassering for duplikat. Når du lager en kopi av visningen som en frittstående visning, viser Access objektet i navigasjonsruten, men ikke i listen over visninger tilordnet tabeller. Du åpner frittstående visninger i nettleseren ved å bruke makrohandlingen OpenPopup.

 6. Klikk OK for å opprette den nye kopien av dataarkvisningen, eller klikk Avbryt for å avbryte opprettingen av kopien av dataarkvisningen.

 7. Klikk Lagre på verktøylinjen for hurtigtilgang for å lagre endringene i listen over visninger.

Mer informasjon om Access-apper

Nettdataarkvisninger er en funksjon for Access-apper – databaser som kjører i en nettleser, som personer kan bruke på nettet – men de er bare én funksjon. Hvis du vil lære mer om Access-apper, kan du se i artikkelen Opprette en Access-app.

Toppen av siden

Et abonnement for å få mest mulig ut av tiden din

Trenger du mer hjelp?

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×