Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

En cellereferanse refererer til en celle eller et celleområde i et regneark og kan brukes i en formel slik at Microsoft Office Excel kan finne verdier eller data du vil at formelen skal beregne.

I én eller flere formler kan du bruke en cellereferanse til å referere til:

 • Data fra én eller flere sammenhengende celler i regnearket

 • Data som befinner seg i ulike områder i et regneark

 • Data i celler i andre regneark i samme arbeidsbok

Eksempel:

Denne formelen:

Refererer til:

Og returnerer:

=C2

Celle C2

Verdien i celle C2.

=A1:F4

Cellene A1 til F4

Verdiene i alle celler, men du må trykke CTRL+SKIFT+ENTER etter at du har skrevet inn formelen.

Obs: Denne funksjonaliteten fungerer ikke i Excel på nettet.

=Aktiva-ansvar

Cellene Aktiva og Passiva

Verdien i cellen Passiva trukket fra verdien i cellen Aktiva.

{=Uke1+Uke2}

Celleområdene Uke1 og Uke2

Summen av verdiene i celleområdene Uke1 og Uke2 som en matriseformel.

=Ark2!B2

Celle B2 i Ark2

Verdien i celle B2 i Ark2.

 1. Klikk i cellen der du vil sette inn formelen.

 2. I formellinje Knappesymbol skriver du inn = (likhetstegn).

 3. Gjør ett av følgende:

  • Referer én eller flere celler    Hvis du vil opprette en referanse, merker du en celle eller et celleområde i samme regneark.

   Du kan dra kanten av celleutvalget for å flytte utvalget, eller dra kanthjørnet for å utvide utvalget.

  • Referer et definert navn    Gjør ett av følgende for å opprette en referanse til et definert navn:

   • Skriv inn navnet.

   • Trykk F3, merk navnet i boksen Lim inn navn, og klikk deretter OK.

    Obs!: Hvis det ikke er noen rette hjørner på en fargekodet kantlinje, er referansen til et navngitt område.

 4. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du oppretter en referanse i en enkeltcelle, trykker du ENTER.

  • Hvis du oppretter en referanse i en matriseformel, trykker du CTRL+SKIFT+ENTER.

   Referansen kan være en enkeltcelle eller et celleområde, og matriseformelen kan være en som beregner enkeltresultater eller flere resultater.

   Obs!: Hvis du har en gjeldende versjon av Microsoft 365, kan du ganske enkelt skrive inn formelen i cellen oppe til venstre i utdataområdet og trykke på ENTER for å bekrefte formelen som en dynamisk matriseformel. Ellers formelen må angis som en matriseformel eldre ved først å velge utdataområdet, skrevet inn formelen i topp-venstre-cellen i utdataområdet og deretter trykke CTRL+SKIFT+ENTER å bekrefte den. Excel setter inn klammeparenteser i begynnelsen og slutten av formelen for deg. Hvis du vil ha mer informasjon om matriseformler, kan du se retningslinjer og eksempler på matriseformler.

Du kan referere til celler i andre regneark i samme arbeidsbok ved å bruke regnearknavnet, etterfulgt av et utropstegn (!), som prefiks i cellereferansen. I eksemplet nedenfor beregner regnearkfunksjonen GJENNOMSNITT gjennomsnittsverdien for området B1:B10 i regnearket Markedsføring i samme arbeidsbok.

Eksempel på arkreferanse

1. Refererer til regnearket Markedsføring

2. Refererer til celleområdet fra og med B1 til og med B10

3. Skiller regnearkreferansen fra celleområdereferansen

 1. Klikk i cellen der du vil sette inn formelen.

 2. På formellinje Knappesymbolskriver du inn = (likhetstegn) og formelen du vil bruke.

 3. Klikk arkfanen for regnearket du vil referere til.

 4. Merk cellen eller celleområdet du vil referere til.

Obs!: Hvis navnet på det andre regnearket inneholder ikke-alfabetiske tegn, må du skrive inn navnet (eller banen) i enkle anførselstegn (').

Du kan også kopiere og lime inn en cellereferanse og deretter bruke kommandoen Koble celler til å opprette en cellereferanse. Du kan bruke denne kommandoen i følgende situasjoner:

 • Når du vil ha en enkel måte å vise viktig informasjon på i en mer fremtredende posisjon. Tenk deg at du har en arbeidsbok som inneholder mange regneark, og at det i hvert regneark er en celle som viser sammendragsinformasjon om de andre cellene i dette regnearket. Hvis du vil gjøre disse sammendragscellene mer fremtredende, kan du opprette en cellereferanse til dem i det første regnearket i arbeidsboken, slik at du kan se sammendragsinformasjon om hele arbeidsboken i det første regnearket.

 • Når du vil gjøre det enklere å opprette cellereferanser mellom regneark og arbeidsbøker. Kommandoen Koble celler limer automatisk inn den riktige syntaksen for deg.

 1. Klikk i cellen som inneholder dataene du vil koble til.

 2. Trykk CTRL+C, eller klikk Kopier i Utklippstavle-gruppen i kategorien Hjem.Knapp

  Utklippstavle-gruppe på Hjem-fanen

 3. Trykk CTRL+V, eller klikk Lim inn i Utklippstavle-gruppen i kategorien Hjem.Knapp

  Alternativer for innliming Knapp-knappen vises som standard når du limer inn kopierte data.

 4. Klikk Alternativer for innliming-knappen, og klikk deretter Lim inn kobling Knapp.

 1. Dobbeltklikk cellen som inneholder formelen du vil endre. Excel merker hver celle eller hvert celleområde som refereres av formelen, med forskjellig farge.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil flytte en celle- eller områdereferanse til en annen celle eller et annet celleområde, drar du den fargekodede kantlinjen til cellen eller celleområdet til den nye cellen eller det nye celleområdet.

  • Du kan inkludere flere eller færre celler i en referanse ved å dra i et hjørne av kantlinjen.

  • Merk referansen i formelen i formellinje Knappesymbol, og skriv en ny referanse.

  • Trykk F3, merk navnet i boksen Lim inn navn, og klikk deretter OK.

 3. Trykk ENTER eller CTRL+SKIFT+ENTER hvis formelen er en matriseformel.

  Obs!: Hvis du har en gjeldende versjon av Microsoft 365, kan du ganske enkelt skrive inn formelen i cellen oppe til venstre i utdataområdet og trykke på ENTER for å bekrefte formelen som en dynamisk matriseformel. Ellers formelen må angis som en matriseformel eldre ved først å velge utdataområdet, skrevet inn formelen i topp-venstre-cellen i utdataområdet og deretter trykke CTRL+SKIFT+ENTER å bekrefte den. Excel setter inn klammeparenteser i begynnelsen og slutten av formelen for deg. Hvis du vil ha mer informasjon om matriseformler, kan du se retningslinjer og eksempler på matriseformler.

Hvis du definerte et navn for en cellereferanse etter at du skreve den inn i en formel, vil du kanskje oppdatere de eksisterende cellereferansene til de definerte navnene.

 1. Gjør ett av følgende:

  • Merk celleområdet som inneholder formlene der du vil erstatte cellereferansene med definerte navn.

  • Merk en tom enkeltcelle hvis du vil endre referansene til navn i alle formler i regnearket.

 2. Klikk pilen ved siden av Definer navn i Definerte navn-gruppen i kategorien Formler, og klikk deretter Bruk navn

  Definerte navn-gruppen i kategorien Formler

 3. Klikk ett eller flere navn i Bruk navn-boksen, og klikk deretter OK.

 1. Merk cellen som inneholder formelen.

 2. På formellinjen Knappesymbolmerker du referansen du vil endre.

 3. Trykk F4 for å bytte mellom referansetypene.

Hvis du vil ha mer informasjon om de ulike typene cellereferanser, se Oversikt over formler.

 1. Klikk i cellen der du vil sette inn formelen.

 2. I formellinje Knappesymbol skriver du inn = (likhetstegn).

 3. Merk en celle eller et celleområde i samme regneark. Du kan dra kanten av celleutvalget for å flytte utvalget, eller dra kanthjørnet for å utvide utvalget.

 4. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du oppretter en referanse i en enkeltcelle, trykker du ENTER.

  • Hvis du oppretter en referanse i en matriseformel, trykker du CTRL+SKIFT+ENTER.

   Referansen kan være en enkeltcelle eller et celleområde, og matriseformelen kan være en som beregner enkeltresultater eller flere resultater.

   Obs!: Hvis du har en gjeldende versjon av Microsoft 365, kan du ganske enkelt skrive inn formelen i cellen oppe til venstre i utdataområdet og trykke på ENTER for å bekrefte formelen som en dynamisk matriseformel. Ellers formelen må angis som en matriseformel eldre ved først å velge utdataområdet, skrevet inn formelen i topp-venstre-cellen i utdataområdet og deretter trykke CTRL+SKIFT+ENTER å bekrefte den. Excel setter inn klammeparenteser i begynnelsen og slutten av formelen for deg. Hvis du vil ha mer informasjon om matriseformler, kan du se retningslinjer og eksempler på matriseformler.

Du kan referere til celler i andre regneark i samme arbeidsbok ved å bruke regnearknavnet, etterfulgt av et utropstegn (!), som prefiks i cellereferansen. I eksemplet nedenfor beregner regnearkfunksjonen GJENNOMSNITT gjennomsnittsverdien for området B1:B10 i regnearket Markedsføring i samme arbeidsbok.

Eksempel på arkreferanse

1. Refererer til regnearket Markedsføring

2. Refererer til celleområdet fra og med B1 til og med B10

3. Skiller regnearkreferansen fra celleområdereferansen

 1. Klikk i cellen der du vil sette inn formelen.

 2. På formellinje Knappesymbolskriver du inn = (likhetstegn) og formelen du vil bruke.

 3. Klikk arkfanen for regnearket du vil referere til.

 4. Merk cellen eller celleområdet du vil referere til.

Obs!: Hvis navnet på det andre regnearket inneholder ikke-alfabetiske tegn, må du skrive inn navnet (eller banen) i enkle anførselstegn (').

 1. Dobbeltklikk cellen som inneholder formelen du vil endre. Excel merker hver celle eller hvert celleområde som refereres av formelen, med forskjellig farge.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil flytte en celle- eller områdereferanse til en annen celle eller et annet celleområde, drar du den fargekodede kantlinjen til cellen eller celleområdet til den nye cellen eller det nye celleområdet.

  • Du kan inkludere flere eller færre celler i en referanse ved å dra i et hjørne av kantlinjen.

  • Merk referansen i formelen i formellinje Knappesymbol, og skriv en ny referanse.

 3. Trykk ENTER, eller trykk CTRL+SKIFT+ENTER for en matriseformel.

  Obs!: Hvis du har en gjeldende versjon av Microsoft 365, kan du ganske enkelt skrive inn formelen i cellen oppe til venstre i utdataområdet og trykke på ENTER for å bekrefte formelen som en dynamisk matriseformel. Ellers formelen må angis som en matriseformel eldre ved først å velge utdataområdet, skrevet inn formelen i topp-venstre-cellen i utdataområdet og deretter trykke CTRL+SKIFT+ENTER å bekrefte den. Excel setter inn klammeparenteser i begynnelsen og slutten av formelen for deg. Hvis du vil ha mer informasjon om matriseformler, kan du se retningslinjer og eksempler på matriseformler.

 1. Merk cellen som inneholder formelen.

 2. På formellinjen Knappesymbolmerker du referansen du vil endre.

 3. Trykk F4 for å bytte mellom referansetypene.

Hvis du vil ha mer informasjon om de ulike typene cellereferanser, se Oversikt over formler.

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid spørre en ekspert i det tekniske fellesskapet for Excel eller få støtte i Fellesskap.

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×