You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.
Opprette, redigere eller slette en relasjon

En relasjon i Access gjør det enklere å kombinere data fra to ulike tabeller. Hver relasjon består av felter i to tabeller med tilsvarende data. Du kan for eksempel ha et Produkt-ID-felt i en Produkt-tabell og i en Ordredetaljer-tabell. Hver post i Ordredetaljer-tabellen har en Produkt-ID som tilsvarer en post i Produkt-tabellen med samme Produkt-ID.

Når du bruker relaterte tabeller i en spørring, sørger relasjonen for at Access bestemmer hvilke poster fra hver tabell som skal kombineres i resultatsettet. En relasjon kan også bidra til å hindre at data mangler, ved å sørge for at slettede data synkroniseres, og dette kalles referanseintegritet.

Før du arbeider med relasjoner, må du sørge for at du forstår bakgrunnsbegrepene. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Veiledning for tabellrelasjoner og Komme i gang med tabellrelasjoner.

I denne artikkelen

Oversikt

Du oppretter en tabellrelasjon i en Access-database ved hjelp av en av disse metodene:

 • Legg til tabellene du vil relatere, i Relasjoner-vinduet, og dra deretter feltet for å relatere dem fra én tabell til den andre tabellen.

 • Dra et felt til et tabelldataark fra Feltliste-ruten.

Når du oppretter en relasjon mellom tabeller, behøver ikke fellesfelt å ha samme navn, selv om de ofte har samme navn. Fellesfeltene må ha samme datatype. Hvis primærnøkkelfeltet er et Autonummer-felt, kan imidlertid sekundærnøkkelfeltet også være et Tall-felt hvis egenskapen Feltstørrelse for begge felter er den samme. Du kan for eksempel koble et Autonummer-felt til et Tall-felt hvis egenskapen Feltstørrelse for begge feltene er satt til Langt heltall. Når begge fellesfeltene er Tall-felt, må de ha samme innstilling for egenskapen Feltstørrelse.

Til toppen av siden

Opprette en tabellrelasjon ved å bruke Relasjoner-vinduet

 1. Klikk på Relasjoner i Relasjoner-gruppen på Databaseverktøy-fanen.

 2. Gå til Utforming-fanen i relasjoner-gruppen. Klikk så på Legg til tabeller (eller Vis tabell i Access 2013).

 3. Velg én eller flere tabeller eller spørringer, og klikk deretter på Legg til. Når du er ferdig med å legge til tabeller og spørringer på Relasjonsdokument-fanen, klikker du på Lukk.

 4. Dra et felt (vanligvis primærnøkkelen) fra en tabell til fellesfeltet (sekundærnøkkelen) i den andre tabellen. Hvis du vil dra flere felt, holder du nede CTRL og klikker hvert felt, og deretter drar du dem.

  DialogboksenRelasjoner vises her.
  Dialogboksen Rediger relasjoner

 5. Kontroller at feltnavnene som vises, er fellesfeltene for relasjonen. Hvis et feltnavn er feil, klikker du feltnavnet og velger det aktuelle feltet fra listen.

  Når du skal gjennomføre referanseintegritet for denne relasjonen, merker du av for Gjennomføre referanseintegritet. Hvis du vil ha mer informasjon om referanseintegritet, kan du se inndelingen Gjennomføre referanseintegritet.

 6. Klikk på Opprett.

  Access trekker en relasjonslinje mellom de to tabellene. Hvis du har merket av for Gjennomfør referanseintegritet, vises linjen som tykkere i hver ende. Hvis du har merket av for Gjennomføre referanseintegritet, vises også tallet 1 over den tykke delen av linjen på én side av relasjonslinjen, og uendeligsymbolet () vises over den tykke delen av linjen på den andre siden, som vist på denne figuren.

  Dra et felt fra én tabell til det tilsvarende feltet i den andre tabellen.

  Obs!: 

  • Opprette en én-til-én-relasjon    Begge fellesfeltene (vanligvis primærnøkkel- og sekundærnøkkelfeltene) må ha en unik indeks. Dette betyr at egenskapen Indeksert for disse feltene skal settes til Ja (ingen dubletter). Hvis begge feltene har en unik indeks, oppretter Access en én-til-én-relasjon.

  • Opprette en én-til-mange-relasjon    Feltet på den ene siden (vanligvis primærnøkkelen) i relasjonen må ha en unik indeks. Dette betyr at egenskapen Indeksert for dette feltet skal settes til Ja (ingen duplikater). Feltet på mange-siden skal ikke ha en unik indeks. Det kan ha en indeks, men den må tillate dubletter. Dette betyr at egenskapen Indeksert for dette feltet skal settes til enten Nei eller Ja (duplikater er OK). Når ett felt har en unik indeks og det andre ikke har en unik indeks, opprettes en én-til-mange-relasjon.

Til toppen av siden

Opprette en tabellrelasjon ved å bruke Feltliste-ruten til å legge til et felt

Du kan legge til et felt i en eksisterende tabell som er åpen i dataarkvisning, ved å dra feltet fra Feltliste-ruten. Feltliste-ruten viser felter som er tilgjengelige i relaterte tabeller, og den viser felter som er tilgjengelige i andre tabeller i databasen.

Når du drar et felt fra en annen (ikke-relatert) tabell og deretter fullfører oppslagsveiviseren, opprettes en ny én-til-mange-relasjon automatisk mellom tabellen i Feltliste-ruten og tabellen som du har dratt feltet til. Denne relasjonen, som er opprettet i Access, gjennomfører ikke referanseintegritet som standard. Hvis du vil gjennomføre referanseintegritet, må du redigere relasjonen. Se inndelingen Redigere en relasjon for mer informasjon.

Åpne en tabell i dataarkvisning

 • Dobbeltklikk på tabellen i navigasjonsruten.

Åpne Feltliste-ruten

 • Trykk ALT+F8. Feltliste-ruten vises.

  Feltlisterute

Feltliste-ruten viser alle de andre tabellene i databasen, gruppert i kategorier. Når du arbeider med en tabell i dataarkvisning, viser Access felter i én av to kategorier i Feltliste-ruten: felter som er tilgjengelige i relaterte tabeller og felter som er tilgjengelige i andre tabeller. Den første kategorien viser alle tabellene som har en relasjon med tabellen du arbeider med for øyeblikket. Den andre kategorien viser alle tabellene som tabellen ikke har relasjoner med.

Når du klikker plusstegnet (+) ved siden av et tabellnavn i Feltliste-ruten, ser du en liste over alle feltene som er tilgjengelige i denne tabellen. Hvis du vil legge til et felt i tabellen, drar du det ønskede feltet fra Feltliste-ruten til tabellen i dataarkvisning.

Legge til et felt og opprette en relasjon fra Feltliste-ruten

 1. Trykk på ALT+F8 mens tabellen er åpen i dataarkvisning. Feltliste-ruten vises.

 2. Klikk på plusstegnet (+) ved siden av et tabellnavn for å vise feltlisten i denne tabellen, under Tilgjengelige felter i andre tabeller.

 3. Dra det ønskede feltet fra Feltliste-ruten til tabellen som er åpen i dataarkvisning.

 4. Når innsettingslinjen vises, slipper du feltet der det skal være.

  Oppslagsveiviseren starter.

 5. Følg instruksjonene for å fullføre oppslagsveiviseren.

  Feltet vises i tabellen i dataarkvisning.

Når du drar et felt fra en annen (ikke-relatert) tabell og deretter fullfører oppslagsveiviseren, opprettes en ny én-til-mange-relasjon automatisk mellom tabellen i Feltliste og tabellen som du har dratt feltet til. Denne relasjonen, som er opprettet i Access, gjennomfører ikke referanseintegritet som standard. Hvis du vil gjennomføre referanseintegritet, må du redigere relasjonen. Se inndelingen Redigere en relasjon for mer informasjon.

Til toppen av siden

Redigere en relasjon

Du endrer en relasjon ved å velge den i Relasjoner-vinduet og deretter redigere den.

 1. Plasser markøren nøyaktig slik at den peker på relasjonslinjen, og klikk deretter på linjen for å merke den.

  Relasjonslinjen vises som tykkere når den er merket.

 2. Dobbeltklikk relasjonslinjen mens den er merket.

  – eller –

  Klikk på Redigere relasjoner i Verktøy-gruppen på Utforming-fanen.

Dialogboksen Redigere relasjoner vises.

Åpne dialogboksen Redigere relasjoner

 1. Klikk på Relasjoner i Relasjoner-gruppen på Databaseverktøy-fanen.

 2. Klikk på Alle relasjoner i Relasjoner-gruppen på Utforming-fanen.

  Alle tabeller og relasjoner vises med relasjonslinjer. Obs! Skjulte tabeller (tabeller der det er merket av for Skjult i dialogboksen Egenskaper for tabellen) med tilhørende relasjoner vises ikke, med mindre det er merket av for Vis skjulte objekter i dialogboksen Alternativer for navigering.

 3. Klikk relasjonslinjen for relasjonen som du vil endre. Relasjonslinjen vises som tykkere når den er merket.

 4. Dobbeltklikk relasjonslinjen.

  -eller-

  Klikk på Redigere relasjoner i Verktøy-gruppen på Utforming-fanen.

  Dialogboksen Redigere relasjoner vises.

  Dialogboksen Rediger relasjoner

 5. Utfør endringene, og klikk deretter OK.

  I dialogboksen Redigere relasjoner kan du endre en tabellrelasjon. Du kan endre tabellene eller spørringene på begge sider av relasjonen eller feltene på begge sider. Du kan også angi sammenføyningstypen, eller du kan gjennomføre referanseintegritet og velge et gjennomgripende alternativ. Hvis du vil ha mer informasjon om sammenføyningstypen og hvordan du angir den, kan du se delen Angi sammenføyningstypen. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du gjennomfører referanseintegritet og velger et gjennomgripende alternativ, se delen Gjennomføre referanseintegritet.

Angi sammenføyningstypen

Når du definerer en tabellrelasjon, overføres informasjon om relasjonen til spørringsutformingene. Hvis du for eksempel definerer en relasjon mellom to tabeller, og du deretter oppretter en spørring som bruker disse tabellene, velger Access automatisk samsvarende felter som standard, basert på feltene angitt i relasjonen. Du kan overstyre disse innledende standardverdiene i spørringen, men verdiene som angis av relasjonen, er ofte riktige. Det kan være nyttig og tidsbesparende å angi standarder ved å opprette relasjoner, fordi du ofte finner samsvar mellom og setter sammen data fra flere tabeller i alle databaser, unntatt de minst kompliserte.

En spørring for flere tabeller kombinerer informasjon fra flere tabeller ved å finne samsvar mellom verdiene i fellesfelt. Operasjonen som finner samsvar mellom og kombinerer verdier, kalles en sammenføyning. Anta for eksempel at du vil vise kundeordrer. Du oppretter en spørring som føyer sammen Kunder-tabellen og Ordrer-tabellen, i feltet Kunde-ID. Spørringsresultatet inneholder kundeinformasjon og ordreinformasjon for bare de radene der et samsvar ble funnet.

Én av verdiene som du kan angi for hver relasjon, er sammenføyningstypen. Koblingstypen informerer Access om hvilke poster som skal inkluderes i et spørringsresultat. Anta for eksempel igjen at du har en spørring som kobler sammen Kunder-tabellen og Ordrer-tabellen i fellesfeltene som representerer Kunde-ID-en. Spørringen bruker standardsammenføyningstypen (kalt en indre kobling), og den returnerer bare Kunde-radene og Ordre-radene der fellesfeltene (også kalt sammenføyde felt) er like.

Anta imidlertid at du vil inkludere alle kunder, også kunder som ikke ennå har lagt inn ordrer. Når du skal gjøre dette, må du endre koblingstypen fra en indre kobling til det som kalles en venstre ytre kobling. En venstre ytre kobling returnerer alle radene i tabellen på venstre side i relasjonen og bare dem som samsvarer, i tabellen til høyre. En høyre ytre sammenføyning returnerer alle radene til høyre, og bare dem som samsvarer mot venstre.

Obs!: I dette tilfellet refererer "venstre" og "høyre" til plasseringen av tabellene i dialogboksen Redigere relasjoner, ikke i Relasjoner-vinduet.

Du bør vurdere hvilket resultat du hyppigst ønsker fra en spørring som føyer sammen tabellene i denne relasjonen, og angi sammenføyningstypen deretter.

Angi sammenføyningstypen

 1. Klikk Sammenføyningstype i dialogboksen Redigere relasjoner.

  Dialogboksen Sammenføyningsegenskaper vises.

 2. Klikk ditt valg, og klikk deretter OK.

Tabellen nedenfor (Kunder- og Ordrer-tabellene brukes) viser de tre valgene som vises i dialogboksen Koblingsegenskaper, typen kobling som brukes, og om alle rader eller samsvarende rader returneres for hver tabell.

Valg

Relasjonssammenføyning

Venstre tabell

Høyre tabell

1. Ta med bare de radene der de sammenføyde feltene er like i begge tabeller.

Indre sammenføyning

Samsvarende rader

Samsvarende rader

2. Ta med ALLE poster fra Kunder og de postene i Ordrer som har like verdier i de sammenføyde feltene.

Venstre ytre sammenføyning

Alle rader

Samsvarende rader

3. Ta med ALLE poster fra Ordrer og de postene i Kunder som har like verdier i de sammenføyde feltene.

Høyre ytre sammenføyning

Samsvarende rader

Alle rader

Når du velger alternativ 2 eller alternativ 3, vises en pil på relasjonslinjen. Denne pilen peker på siden av relasjonen som bare viser samsvarende rader.

Utføre endringene i dialogboksen Sammenføyningsegenskaper

 1. Klikk Relasjoner i Relasjoner-gruppen i kategorien Databaseverktøy.

 2. Klikk Alle relasjoner i Relasjoner-gruppen i kategorien Utforming.

  Alle tabeller som har relasjoner, vises med relasjonslinjer. Obs! Skjulte tabeller (tabeller der det er merket av for Skjult i dialogboksen Egenskaper for tabellen) med tilhørende relasjoner vises ikke, med mindre det er merket av for Vis skjulte objekter i dialogboksen Alternativer for navigering.

 3. Klikk relasjonslinjen for relasjonen som du vil endre. Relasjonslinjen vises som tykkere når den er merket.

 4. Dobbeltklikk relasjonslinjen. Dialogboksen Redigere relasjoner vises.

 5. Klikk på Koblingstype.

 6. Klikk på et alternativ i dialogboksen Koblingsegenskaper, og klikk deretter på OK.
  Dialogboksen Sammenføyningsegenskaper

 7. Utfør eventuelt flere endringer med relasjonen, og klikk deretter OK.

Til toppen av siden

Gjennomføre referanseintegritet

Formålet med referanseintegritet er å forhindre isolerte poster – poster som refererer til andre poster, som ikke lenger eksisterer. Du gjennomfører referanseintegritet ved å aktivere den for en tabellrelasjon. Når denne er gjennomført, avviser Access operasjoner som bryter med referanseintegritet for en tabellrelasjon. Dette betyr at Access avviser oppdateringer som endrer målet for en referanse, og slettinger som fjerner målet for en referanse. Hvis du vil la Access overføre referansemessige oppdateringer og slettinger, slik at alle relaterte rader endres tilsvarende, kan du se inndelingen Angi gjennomgripende alternativer.

Aktivere eller deaktivere referanseintegritet

 1. Klikk på Relasjoner i Relasjoner-gruppen på Databaseverktøy-fanen.

 2. Klikk på Alle relasjoner i Relasjoner-gruppen på Utforming-fanen.

  Alle tabeller og relasjoner vises med relasjonslinjer. Obs! Skjulte tabeller (tabeller der det er merket av for Skjult i dialogboksen Egenskaper for tabellen) med tilhørende relasjoner vises ikke, med mindre det er merket av for Vis skjulte objekter i dialogboksen Alternativer for navigering.

 3. Klikk relasjonslinjen for relasjonen som du vil endre. Relasjonslinjen vises som tykkere når den er merket.

 4. Dobbeltklikk relasjonslinjen. Dialogboksen Redigere relasjoner vises.

 5. Merk eller fjern merket for Gjennomføre referanseintegritet.

 6. Utfør eventuelle andre endringer i relasjonen, og klikk deretter på OK.

Hvis du gjennomfører referanseintegritet, gjelder disse reglene:

 • Du kan ikke angi en verdi i sekundærnøkkelfeltet til en relatert tabell hvis denne verdien ikke finnes i primærnøkkelfeltet for primærtabellen. Hvis du gjør dette, opprettes isolerte poster.

 • Du kan ikke slette en post i en primærtabell hvis samsvarende poster eksisterer i en relatert tabell. Du kan for eksempel ikke slette en ansattpost fra Ansatte-tabellen hvis det finnes ordrer som er tilordnet den ansatte i Ordrer-tabellen. Du kan imidlertid velge å slette en primærpost og alle relaterte poster i én operasjon ved å merke av for Slett relaterte poster gjennomgripende.

 • Du kan ikke endre en primærnøkkelverdi i primærtabellen hvis dette forårsaker isolerte poster. Du kan for eksempel ikke endre et ordrenummer i Ordrer-tabellen hvis det finnes linjeelementer tilordnet denne ordren, i Ordredetaljer-tabellen. Du kan velge å oppdatere en primærpost og alle relaterte poster i én operasjon ved å merke av for Oppdater relaterte felter gjennomgripende.

  Obs!: Hvis du har problemer med å aktivere referanseintegritet, bør du legge merke til at de følgende betingelsene må være oppfylt for å gjennomføre referanseintegritet:

  • Fellesfeltet fra den primære tabellen må være en primærnøkkel eller ha en unik indeks.

  • Fellesfeltene må ha samme datatype. Det eneste unntaket er at et Autonummer-felt kan være relatert til et Tall-felt som har innstillingen Langt heltall for egenskapen Feltstørrelse.

  • Begge tabeller finnes i samme Access-database. Referanseintegritet kan ikke gjennomføres for koblede tabeller. Hvis kildetabellene er i Access-format, kan du imidlertid åpne databasen der de er lagret, og aktivere referanseintegritet i denne databasen.

Angi gjennomgripende alternativer

Det kan oppstå en situasjon der du har behov for å endre verdien på én-siden i en relasjon. I slike tilfeller må Access automatisk oppdatere alle rader som påvirkes, som en del av én enkelt operasjon. På denne måten fullføres oppdateringen helt, slik at databasen ikke er inkonsekvent – med noen rader som er oppdatert, og andre som ikke er det. Du kan unngå dette problemet i Access ved hjelp av alternativet Oppdater relaterte felter gjennomgripende. Når du gjennomfører referanseintegritet og velger alternativet Oppdater relaterte felter gjennomgripende, og deretter oppdaterer en primærnøkkel, oppdaterer Access automatisk alle felter som refererer til primærnøkkelen.

Det kan også hende at du må slette en rad og alle relaterte poster, for eksempel en speditørpost og alle relaterte ordrer for denne speditøren. På grunn av dette støtter Access alternativet Slett relaterte poster gjennomgripende. Når du gjennomfører referanseintegritet og merker av for Slett relaterte poster gjennomgripende, sletter Access automatisk alle poster som refererer til primærnøkkelen når du sletter posten som inneholder primærnøkkelen.

Aktivere eller deaktivere gjennomgripende oppdatering eller gjennomgripende sletting

 1. Klikk på Relasjoner i Relasjoner-gruppen på Databaseverktøy-fanen.

 2. Klikk på Alle relasjoner i Relasjoner-gruppen på Utforming-fanen.

  Alle tabeller og relasjoner vises med relasjonslinjer. Obs! Skjulte tabeller (tabeller der det er merket av for Skjult i dialogboksen Egenskaper for tabellen) med tilhørende relasjoner vises ikke, med mindre det er merket av for Vis skjulte objekter i dialogboksen Alternativer for navigering.

 3. Klikk relasjonslinjen for relasjonen som du vil endre. Relasjonslinjen vises som tykkere når den er merket.

 4. Dobbeltklikk relasjonslinjen.

  DialogboksenRelasjoner vises her.

 5. Merk av for Gjennomføre referanseintegritet.

 6. Merk av for Oppdater relaterte felter gjennomgripende eller Slett relaterte poster gjennomgripende, eller merk av for begge.

 7. Utfør eventuelt flere endringer med relasjonen, og klikk deretter OK.

Obs!: Hvis primærnøkkelen er et Autonummer-felt, har det ingen virkning hvis du merker av for Oppdater relaterte felt gjennomgripende, ettersom du ikke kan endre verdien i et Autonummer-felt.

Til toppen av siden

Slette en tabellrelasjon

Viktig!: Når du fjerner en relasjon, fjerner du også støtte for referanseintegritet for denne relasjonen hvis dette er aktivert. Access vil derfor ikke lenger automatisk forhindre opprettingen av isolerte poster på mange-siden i en relasjon.

Hvis du vil fjerne en tabellrelasjon, må du slette relasjonslinjen i Relasjoner-vinduet. Plasser markøren slik at den peker på relasjonslinjen, og klikk deretter linjen. Relasjonslinjen ser tykkere ut når den er merket. Trykk DEL mens relasjonslinjen er merket.

 1. Klikk på Relasjoner i Relasjoner-gruppen på Databaseverktøy-fanen.

 2. Klikk på Alle relasjoner i Relasjoner-gruppen på Utforming-fanen.

  Alle tabeller og relasjoner vises med relasjonslinjer. Obs! Skjulte tabeller (tabeller der det er merket av for Skjult i dialogboksen Egenskaper for tabellen) med tilhørende relasjoner vises ikke, med mindre det er merket av for Vis skjulte objekter i dialogboksen Alternativer for navigering.

 3. Klikk relasjonslinjen for relasjonen som du vil slette. Relasjonslinjen ser tykkere ut når den er merket.

 4. Trykk DEL.

 5. Meldingen Er du sikker på at du vil slette de valgte relasjonene permanent fra databasen? kan vises i Access. Hvis denne bekreftelsesmeldingen vises, klikker du på Ja.

Obs!: Hvis en av tabellene som brukes i tabellrelasjonen er i bruk, kanskje av en annen person eller prosess eller i et åpent databaseobjekt, for eksempel et skjema, kan du ikke slette relasjonen. Du må lukke alle åpne objekter som bruker disse tabellene før du kan prøve å fjerne relasjonen.

Til toppen av siden

Det finnes noen viktige forskjeller når du arbeider med relasjoner i en Access-nettapp.

Relasjoner-vinduet er ikke tilgjengelig i en Access-nettapp. I stedet for å opprette en relasjon i en Access-nettapp, oppretter du et oppslagsfelt som henter verdier fra et relatert felt i en annen tabell. La oss for eksempel si at du har en Ansatte-tabell, og du vil legge til et oppslag i en Område-tabell, slik at du kan vise hvilket område hver enkelt ansatt jobber i.

Obs!: Feltet som oppslaget skal bruke som kilde for verdier, må allerede finnes før du oppretter oppslagsfeltet.

Slik oppretter du et oppslagsfelt i en Access-nettapp:

 1. Åpne tabellen der du vil opprette et nytt oppslagsfelt, ved å dobbeltklikke den i navigasjonsruten. (Tips: det kan hende du må klikke Hjem > Navigasjonsrute for å se de tilgjengelige tabellene.)

  I eksemplet ovenfor klikker du Ansatte-tabellen.

 2. Klikk i Feltnavn-kolonnen like under det siste feltet i tabellen, og skriv inn et navn på det nye oppslagsfeltet.

  I eksemplet skriver du inn Område som feltnavn.

 3. Klikk pilen i Datatype-kolonnen, og velg Oppslag.

  Angi datatypen Oppslag for et oppslagsfelt

  Oppslagsveiviseren starter.

 4. Velg Jeg vil at oppslagsfeltet skal hente verdiene fra en annen tabell eller spørring på den første siden i oppslagsveiviseren. Flere alternativer vises i dialogboksen.

 5. Velg navnet på tabellen eller spørringen som skal gi verdiene for oppslaget.

  I eksemplet velger du Tabell: Områder.

  Alternativer som kan velges i oppslagsveiviseren

  (Navnene på tabellene på bildet tilsvarer eksemplet vi bruker.)

 6. Når du har valgt tabellen, kan du bruke listen Hvilken verdi vil du vise i oppslaget? til å velge feltet du vil bruke som en visningsverdi for oppslagsfeltet. Som standard velger Access det første tekstfeltet det finner i den valgte tabellen.

  I eksemplet lar du det valgte feltet, Tittel, være visningsverdien.

 7. Bruk listen Du vil sortere elementene i oppslaget? til å angi sorteringen hvis du vil.

 8. Under Hva skal skje når en post fra Områder-tabellen slettes? angir du hvilken type relasjon det skal være mellom de to tabellene, og om du vil gjennomføre referanseintegritet eller ikke. (Navnet på den aktuelle tabellen varierer avhengig av hvilken tabell du valgte i trinn 5.)

  Standardalternativet i oppslagsveiviseren er Hindre sletting hvis det finnes tilsvarende poster i «Ansatte-tabellen», fordi dette er det tryggeste alternativet i de fleste tilfeller. I eksemplet betyr dette alternativet at du ikke kan slette en verdi fra Områder-tabellen hvis dette området brukes i noen poster i Ansatte-tabellen. Så hvis et område, for eksempel «Vest», brukes i noen ansattposter, og du prøver å slette «Vest» fra Områder-tabellen, vil Access hindre deg i å slette det. I slike tilfeller må du tilbakestille alle ansattpostene med denne verdien til noe annet, før du kan slette «Vest» fra Områder-tabellen. Det siste alternativet kan fungere i dette eksemplet, for da vil du ha mulighet til å slette «Vest» fra Områder-tabellen. Områder-verdien vil automatisk bli fjernet fra ansattpostene som er satt til «Vest», og verdien vil være tom. Hvis du velger det andre alternativet, slettes alle ansattpostene i Ansatte-tabellen som har området satt til «Vest». Det kalles en gjennomgripende sletting, og den vil slette mye mer data enn du vil i eksemplet. Vær forsiktig når du velger dette alternativet.

Relasjoner-vinduet er ikke tilgjengelig i en Access-nettapp. Du bruker et felt i én tabell som kilden (oppslagsfeltet) for verdier i det relaterte feltet i en annen tabell.

 1. Åpne tabellen som inneholder oppslaget du vil endre, ved å klikke på Rediger tabell.

  Rediger tabell

 2. Velg feltet som får verdier fra en annen tabell.

 3. Klikk Endre oppslagunder Tabellverktøy i kategorien Utforming .

 4. Følg fremgangsmåten i veiviseren for å gjøre ønskede endringer. Du kan endre følgende:

  • Feltet som er kilden til verdiene

  • Rekkefølgen til verdiene

  • Bredden på feltet og om nøkkelkolonnen skal skjules

  • Etiketten for oppslagsfeltet

  • Om dataintegritet er aktivert

  • Hvis dataintegritet er aktivert, om slettinger skal utvides kaskademessig eller begrenses

Relasjoner-vinduet er ikke tilgjengelig i en Access-nettapp. Du bruker et felt i én tabell som kilde (oppslagsfelt) for verdier i det relaterte feltet i en annen tabell. Når du vil slette en relasjon mellom to tabeller i en Access-nettapp, må du slette oppslagsfeltet og de tilhørende dataene.

 1. Åpne tabellen som inneholder oppslagsfeltet du vil slette, ved å klikke Rediger tabell.

  Rediger tabell

 2. Merk oppslagsfeltet som får verdier fra en annen tabell i nettappen.

 3. Klikk Slett felt under TabellverktøyUtforming-fanen.

 4. Meldingen Vil du slette de valgte feltene og alle dataene i feltene permanent? vises i Access. Klikk Ja for å bekrefte slettingen av oppslagsfeltene og dataene.

  Obs!: Du kan også bli bedt om å slette én eller flere indekser når du sletter oppslagsfeltet. Hvis denne bekreftelsesmeldingen vises, klikker du Ja.

 5. Klikk Lagre for å lagre endringene i tabellutformingen.

Til toppen av siden

Hvis du vil opprette en relasjon i en nettdatabase i Access 2010, bruker du oppslagsveiviseren. Relasjoner-vinduet er ikke tilgjengelig i en nettdatabase. Du bruker et felt i én tabell som kilde for verdier i det relaterte feltet i en annen tabell.

Obs!: Feltet du bruker som kilde for verdier, må allerede finnes før du kan bruke oppslagsveiviseren.

 1. Åpne tabellen som skal få verdier fra den andre tabellen.

 2. Klikk på Klikk for å legge til, til høyre for det siste feltet, og klikk deretter på Oppslag og relasjon.

  Obs!: Det kan hende du må rulle vannrett for å se Klikk for å legge til.

 3. Velg Jeg vil at oppslagsfeltet skal hente verdiene fra en annen tabell, på den første skjermen i oppslagsveiviseren, og klikk deretter på Neste.

 4. Velg tabellen som har kildeverdiene, og klikk deretter på Neste.

 5. Dobbeltklikk på feltet som har kildeverdiene, i Tilgjengelige felter-boksen, og klikk deretter på Neste.

 6. Du kan også angi en sorteringsrekkefølge for oppslagsfeltet. Klikk på Neste.

 7. Du kan også justere bredden på oppslagsfeltet, noe som er lurt hvis verdiene er lange. Klikk på Neste.

 8. Skriv inn et navn for det nye feltet. Hvis du vil kontrollere at verdiene i de to tabellene alltid samsvarer, merker du av for Aktiver dataintegritet og klikker deretter på ett av følgende:

  • Gjennomgripende sletting – dette alternativet betyr at hvis du sletter en post fra én tabell, slettes også tilsvarende poster i den andre tabellen.

  • Begrens sletting – dette alternativet betyr at hvis du prøver å slette en post fra én tabell, men det finnes en tilsvarende post i den andre tabellen, er ikke sletteoperasjonen tillatt.

   Obs!: Ikke merk av for Tillat flere verdier i oppslagsveiviseren når du bruker veiviseren til å opprette en relasjon.

 1. Åpne tabellen som får verdier fra en annen tabell.

 2. Merk feltet som får verdier fra en annen tabell.

 3. Klikk på Endre oppslag i Egenskaper-gruppenFelter-fanen.

 4. Følg fremgangsmåten i veiviseren for å gjøre ønskede endringer. Du kan endre følgende:

  • Feltet som er kilden til verdiene

  • Rekkefølgen til verdiene

  • Bredden på feltet og om nøkkelkolonnen skal skjules

  • Etiketten for oppslagsfeltet

  • Om dataintegritet er aktivert

  • Hvis dataintegritet er aktivert, om slettinger skal utvides kaskademessig eller begrenses

Til toppen av siden

Se også

Legge til et oppslagsfelt i en tabell

Hva er Relasjoner-vinduet?

Sammenligne to tabeller og søke etter bare samsvarende data

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Office Insider-deltakere

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×