De aanroep voor openen voor de Windows-galerie voor inzendingen is gesloten

We weten dat dit niet het fijnste nieuws is, maar helaas is de oproep om de Windows Personalisatiegalerie te openen nu gesloten. Dit betekent dat we nieuwe inzendingen van uw prachtige kunstwerken of foto's niet meer accepteren. (En we missen ze nu al.) Al iets ingezonden? Raadpleeg de veelgestelde vragen en de gebruiksvoorwaarden.

Gebruiksvoorwaarden

 1. LICENTIE. Door het inzenden van uw foto's, afbeeldingen of kunstwerk ('Afbeelding') naar Microsoft, verleent u Microsoft (inclusief de door haar gecontroleerde dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen) toestemming tot een wereldwijde, royaltievrije, volgestorte, eeuwigdurende licentie voor en in relatie tot personaliseringsdiensten en functies in de Windows-besturingsdienstenproducten (zoals Windows-thema's en -achtergronden) en alle verwante Microsoft-websites, Windows Personaliseer uw pc! en al het marketing- en advertentiemateriaal voor dergelijke personaliseringsdiensten en -functies: (a) tot het kopiëren, gebruiken en maken van werken afgeleid van de Afbeelding; (b) tot het in het openbaar tentoonstellen of afbeelden van werken afgeleid van de Afbeelding; en (c) tot het aan klanten van Microsoft distribueren en in licentie geven van exemplaren van de Afbeelding en hiervan afgeleide werken voor hun persoonlijk gebruik ('Licentie'). U ziet onvoorwaardelijk af van: elke tenuitvoerlegging van morele en soortgelijke rechten die u kunt bezitten in de Afbeelding, wereldwijd; en van elk recht tot inspectie of goedkeuring van de vorm waarin de Afbeelding wordt gebruikt, en u stemt hierbij in met elke wijziging aan de Afbeelding, met inbegrip van toevoegingen of verwijderingen, die anders in overtreding zouden zijn met elk moreel of soortgelijk recht indien uitgevoerd zonder uw toestemming.
 2. GEEN VERPLICHTING. Microsoft is niet verplicht de Afbeelding te gebruiken, op welke manier dan ook, en kan op elk moment besluiten het gebruik van de Afbeelding te stoppen, zonder hiervoor een reden te hoeven geven. Microsoft is niet aansprakelijk voor enige schade voortkomend uit de beslissing de Afbeelding niet langer te gebruiken (of helemaal niet te gebruiken) en kan zelf bepalen in welke omgeving de Afbeelding kan worden gebruikt.
 3. ATTRIBUTIE. U verleent Microsoft (met inbegrip van haar dochterondernemingen en met haar gelieerde ondernemingen) het recht uw naam, afbeelding, gelijkenis of elke combinatie hiervan, te gebruiken om u te identificeren als de maker van de Afbeelding (samenvattend, 'Attributie'). Als Microsoft, de aan haar gelieerde vestigingen of dochterondernemingen de Afbeelding gebruiken, doen zij dit naar eigen inzicht en kunnen zonder inspraak de plaatsing, prominentie, periode en het formaat van de afbeelding en publicatie bepalen.
 4. GEEN FINANCIËLE COMPENSATIE. U verklaart dat u geen compensatie (financieel of anderszins) verwacht voor de rechten die u verleent aan Microsoft, haar dochterondernemingen en de aan haar gelieerde vestigingen, onder deze Gebruiksvoorwaarden of voor het gebruik van de Afbeelding (en voor enige foto of inhoud in enige Attributie).
 5. ONBEDOELDE AFBEELDING. Als Microsoft de Afbeelding per ongeluk afbeeldt, publiceert of tentoonstelt als onderdeel van een Microsoft-product of -website niet beschreven in de Licentie in sectie 1 hierboven, dient u Microsoft hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen en zal Microsoft alle commercieel denkbare middelen aanwenden om de Afbeelding te verwijderen uit dat Microsoft-product of -website. U gaat ermee akkoord dat dit het enige middel is dat u ten dienste staat tegen dergelijk onbedoeld gebruik van de Afbeelding.
 6. ASSISTENTIE. U zult op kosten van Microsoft middelen aanwenden en leveren en andere acties ondernemen die Microsoft u in alle redelijkheid kan vragen voor een zo volledig mogelijke gebruikmaking van de rechten die gelden onder deze Gebruiksvoorwaarden.
 7. PUBLICITEIT. Uitgezonderd als is aangegeven in de secties 1 en 3, zal geen van beide partijen contact opnemen met de pers over deze Licentie en deze Gebruiksvoorwaarden, of deze anderszins openbaar maken, zonder dat beide partijen hiermee akkoord gaan.
 8. GARANTIES. U garandeert en komt overeen dat (a) u de eigendomsrechten van de Afbeelding bezit, (b) u volledig gerechtigd bent tot het verlenen van de rechten en licenties onder deze Gebruiksvoorwaarden; (c) distributie en gebruik van de Afbeelding, als toegestaan onder deze Gebruiksvoorwaarden, geen inbreuk maakt op de privacy, publiciteit of het intellectueel eigendom van derden, of op elk ander eigendomsrecht en niet in strijd is met enige wetgeving van het land waar de Afbeelding werd gemaakt, of de goedkeuring, beoordeling, betaling of compensatie van enig persoon vereist, en (d) u beschikte over alle noodzakelijke en relevante rechten voor enig persoon voorkomend in de Afbeelding en benodigd om de Afbeelding te kunnen maken.
 9. DISCLAIMERS; UITSLUITINGEN; BEPERKINGEN. Onder verwijzing naar §8, geeft geen der partijen enige garantie (expliciet, impliciet of anderszins), met inbegrip van impliciete garanties voor verkoopbaarheid, niet-inbreuk maken, geschiktheid voor een bepaald doeleinde, of titel, met betrekking tot de prestaties of enig andere vermelding in deze Gebruiksvoorwaarden. Geen van beide partijen is aansprakelijk voor bijzondere, onbedoelde, bestraffende of gevolgschade van enige aard verband houdende met de Afbeelding, elke Attributie of de Licentie, zelfs als dergelijke schade in alle redelijkheid had kunnen worden voorzien. De totale aansprakelijkheid van Microsoft, haar dochterondernemingen en de aan haar gelieerde vestigingen bedraagt onder deze Gebruiksvoorwaarden maximaal US $500.
 10. BEËINDIGING; GEVOLGEN VAN BEËINDIGING. Elke partij is gerechtigd te allen tijde eenzijdig de Licentie op te zeggen, met inachtneming van een schriftelijke opzegtermijn van 60 dagen. Microsoft zal, binnen een commercieel haalbare periode, de Afbeelding na afloop van de schriftelijke opzegtermijn van 60 dagen vervolgens niet meer beschikbaar stellen. Secties 9, 10 en 11 zijn niet onderhevig aan het beëindigen van deze Licentie. Ter voorkoming van elke twijfel, blijven de rechten van Microsoft-klanten op de Afbeelding, verspreidt onder deze klanten vóór het verlopen of beëindigen van de Licentie, geldig na het verlopen of het beëindigen van deze Licentie.
 11. KENNISGEVING. Voor alle kennisgevingen onder deze Gebruiksvoorwaarden geldt: (i) op schrift; (ii) in het Engels (tenzij anders vereist); (iii) stilzwijgend akkoord bij ontvangst; (iv) verzonden per e-mail, besteldienst, boodschapper of per aangetekende of gecertificeerde post (gefrankeerd, ontvangstbewijs vereist); (v) indien per e-mail, verzonden naar winpgal@microsoft.com; en indien per post, verzonden naar “Attn: Program Manager, Windows 7 Themes, Microsoft' (met een faxkopie aan 'Corporate Affairs op (425) 936-7329).
 12. JURISDICTIE. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn onderhevig aan de wetgeving van de staat Washington, en de partijen gaan akkoord met de exclusieve jurisdictie aan de King County Federal of State courts.

Veelgestelde vragen

Hier volgen antwoorden op een aantal vragen die u mogelijk hebt over het inzenden van uw foto's en/of kunstwerken naar de Windows-galerie.

 
Wat gebeurt er als mijn werk wordt geselecteerd?
Krijg ik hiervan bericht?
Word mijn naam afgebeeld?
Behoud ik de eigendomsrechten van mijn werk?
Kan mijn afbeelding buiten mij om worden gewijzigd?
Hoe worden mijn persoonlijke gegevens behandeld?
Als ik van gedachten verander, wordt mijn foto of kunstwerk dan uit de galerie Personaliseer uw pc verwijderd?

Eigenschappen

Artikel-id: 17776 - Laatst bijgewerkt: 14 sep. 2016 - Revisie: 2

Feedback