WORD: Het gebruik van tijdelijke bestanden in Word

Samenvatting

In dit artikel wordt beschreven wanneer, waar en hoe Microsoft Word voor Windows tijdelijke bestanden maakt.

Meer informatie

Definitie van een tijdelijk bestand

Een tijdelijk bestand is een bestand dat wordt gemaakt voor de tijdelijke opslag van gegevens om geheugen vrij te maken voor andere taken of om veiligheidsredenen ter voorkoming van gegevensverlies wanneer een programma bepaalde functies uitvoert. Word bepaalt bijvoorbeeld automatisch waar en wanneer tijdelijke bestanden moeten worden gemaakt. De tijdelijke bestanden bestaan alleen tijdens de huidige sessie van Word. Als Word op een normale manier wordt afgesloten, worden alle tijdelijke bestanden eerst gesloten en vervolgens verwijderd.

Waarom maakt Word tijdelijke bestanden?

Snelheid:

Als er niet voldoende geheugen beschikbaar is om naast eventuele andere toepassingen die worden uitgevoerd, een document met alle wijzigingen in het geheugen op te slaan en ook nog bewerkingen uit te voeren, zoals sorteren, slepen en neerzetten, schuiven enzovoort, verplaatst Word een deel van de code dat niet wordt gebruikt of een deel van het document dat niet wordt bewerkt, van het geheugen naar de vaste schijf. Door deze verplaatsing van gegevens naar tijdelijke bestanden op de schijf wordt meer geheugen vrijgemaakt voor het bewerken van tekst of het opslaan van de delen van het document die op dat moment worden bewerkt.


Gegevensintegriteit:


Word gebruikt tijdelijke bestanden als een 'vangnet' om gegevens tegen systeemfouten te beschermen voordat de bestanden worden opgeslagen. Door gegevens naar een tijdelijk bestand te schrijven en vervolgens het bestand de juiste naam te geven, beschermt Word de gegevensintegriteit van uw oorspronkelijke bestand bij problemen (zoals een stroomstoring of een verbroken netwerkverbinding) die zich tijdens het schrijven van het bestand kunnen voordoen.

Typen tijdelijke bestanden

MS-DOS-bestand:


Dit zijn standaard MS-DOS-bestanden.


Documentbestand:


Het verschil tussen dit bestand en een traditioneel MS-DOS-bestand is dat meerdere programma's deze bestanden kunnen lezen en bewerken zonder dat de oorspronkelijke eigenaar het weet. Bovendien hebben documentbestanden hun eigen eigenschappen die Word in staat stellen om bestanden en mappen te maken binnen bestanden. Word maakt bij het starten één tijdelijk (direct) documentbestand met de naam ~wrfxxxx.tmp. U kunt zien dat het om een documentbestand gaat omdat de grootte van het bestand in eerste instantie 1536 bytes is. Dit tijdelijke documentbestand wordt gebruikt voor het opslaan van alle OLE-objecten die horen bij naamloze documenten, de opdracht Ongedaan maken en het Klembord en bij documenten die zelf een andere indeling (bijvoorbeeld txt-, rtf- en Word 2.0-documenten) dan een documentindeling hebben. Word kan documentbestanden op twee verschillende manieren openen: transacted (transactiegericht) en direct. Deze modi worden hieronder beschreven.


Transacted-documentbestanden:


Met Transacted-bestanden kan Word een bestand openen, gegevens naar het bestand schrijven en via andere programma's, zoals Excel, gegevens naar het bestand schrijven. Daarbij kan Word altijd de status van het bestand herstellen die gold toen Word het bestand de eerste keer opende.


Daarvoor maakt het documentbestand een schaduwkopie (standaard ~dftxxxx.tmp) van alle wijzigingen die in het bestand zijn aangebracht nadat het is geopend. Als Word alle wijzigingen bijhoudt, wordt de inhoud van ~dftxxxx.tmp samengevoegd met het oorspronkelijke bestand, waarna een volledig nieuwe versie van het bestand wordt opgeslagen. Omgekeerd geldt dat als Word alle wijzigingen negeert, het bestand ~dftxxxx.tmp wordt verwijderd en het oorspronkelijke bestand niet wordt gewijzigd. Word opent alle Word-bestanden met behulp van Transacted-bestanden, waardoor schaduwkopieën in de map Temp worden gemaakt. Als u Word start, wordt standaard het bestand Normal.dot geopend in de modus transacted en wordt er een schaduwkopie voor het bestand gemaakt met de naam dftxxxx.tmp. Met Snel opslaan worden deze twee bestanden bijvoorbeeld samengevoegd wanneer het document tussentijds wordt opgeslagen.


Direct:


Word gebruikt directe opslag als het tijdelijke bestand wordt geopend en de opdracht Opslaan als of Opslaan (niet de optie Snel opslaan) wordt gebruikt. Dit type bestand vergt slechts heel weinig geheugen en er wordt geen schaduwkopie gemaakt wanneer het bestand wordt gemaakt of geopend.

Specifieke bestanden die Word maakt

In de volgende tabellen worden een paar specifieke tijdelijke bestanden weergegeven die Word maakt.

Bestanden die standaard worden gemaakt als Word wordt gestart Bestandsnaam
------------------------------------------------------------------------------
MS-DOS-bestand (om 4 bestandsingangen te reserveren) 0 bytes ~wrf0000.tmp
MS-DOS-scratchbestand 0 bytes ~mfxxxx.tmp
Samengesteld bestand - transacted 0 bytes ~dftxxxx.tmp
Samengesteld bestand - direct 1536 bytes ~~wrf0001.tmp
(naamloos niet-Word/OLE-bestanden)


Word-herstelbestanden Bestandsnaam
------------------------------------------------------------------------------
Tijdelijk bestand voor AutoHerstel ~wraxxxx.tmp
AutoHerstel AutoHerstel van <documentnaam>.asd

Andere tijdelijke Word-bestanden Bestandsnaam
------------------------------------------------------------------------------
Exemplaar van een ander document ~wrcxxxx.tmp
Word-document ~wrdxxxx.tmp
Tijdelijk documentbestand ~wrfxxxx.tmp
Woordenboek ~wrixxxx.tmp
Klembord ~wrlxxxx.tmp
Macro ~wrmxxxx.tmp
Word-OLE-document ~wrdxxxx.tmp
Scratch-bestand ~wrsxxxx.tmp
Geconverteerd (vreemd) document ~wrvxxxx.tmp

Een vereenvoudigde weergave van het schema dat wordt gebruikt om een bewerkt bestand op te slaan


Maak tijdelijk bestand Maak ~wrdxxxx.tmp
Schrijf tijdelijk bestand Sla voorbeeldgegevens op in ~wrdxxxx.tmp
Verwijder oorspronkelijk bestand Verwijder VOORBEELD.DOC
Verplaats tijdelijk bestand naar bestemmingsnaam Verplaats ~wrdxxxx.tmp naar Voorbeeld.doc
Word wordt aanzienlijk sneller als het tijdelijke bestand in dezelfde map wordt geplaatst als het opgeslagen bestand. Als Word het tijdelijke bestand ergens anders plaatst, moet Word de MS-DOS-opdracht COPY gebruiken om het tijdelijke bestand van die andere map naar de locatie met het opgeslagen bestand te verplaatsen. Door het tijdelijke bestand in dezelfde map te laten als het opgeslagen documentbestand, kan Word de MS-DOS-opdracht MOVE gebruiken om snel het tijdelijke bestand aan te wijzen als het opgeslagen document.

Wanneer en waar maakt Word tijdelijke bestanden?

De locatie waar Word de tijdelijke bestanden maakt, bestaat uit hardcoded gegevens die niet kunnen worden bewerkt. In het algemeen maakt Word tijdelijke bestanden voor de volgende typen gegevens.


Ingesloten Word-objecten (map Temp):

Als Word fungeert als een OLE-serverprogramma, worden de ingesloten Word-objecten als tijdelijke bestanden opgeslagen in de map Temp.OLE 2.0 vereist extra schijfruimte. Wanneer u OLE-programma's start, moet Word kopieën van de gegevens doorgeven aan de server. Het is niet ongebruikelijk dat bij een intensief gebruik van OLE 2.0 in één sessie van een programma zich een grote hoeveelheid tijdelijke bestanden op de vaste schijf ophoopt.Gekoppelde OLE-objecten (map Temp):

Wanneer u OLE-objecten in een Word-document koppelt, zoals Excel-werkbladen, maakt Word tijdelijke WMF-bestanden die de gekoppelde objecten vertegenwoordigen. Deze bestanden worden opgeslagen in de map Temp onder bestandsnamen die vergelijkbaar zijn met MSO*.WMF. Deze bestanden worden niet verwijderd als het document wordt afgesloten. In plaats daarvan worden de bestanden verwijderd wanneer Word wordt afgesloten, voor het geval het bestand opnieuw wordt geopend.

Scratch-bestand (map Temp):


Als Word geen RAM-geheugen (Random Access Memory) meer heeft, maakt Word altijd één tijdelijk scratch-bestand in de map Temp om gegevens in op te slaan. Dit scratch-bestand bevat gegevens die zijn uitgewisseld met de interne bestandscache van Word, die wordt toegewezen vanuit het algemene systeemgeheugen. De grootte van het scratch-bestand kan variëren van 64 kilobyte (kB) tot 3,5 megabyte (MB).De cachegrootte in Word is standaard 64 kB.Raadpleeg het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel voor meer informatie over het vergroten van de cache in Word:

212242 : WD2000: Where Settings Are Stored in the Registry
Opgenomen macro (map Temp):


Wanneer u een macro opneemt, maakt Word een tijdelijk bestand in de map Windows\Temp.Geconverteerde bestanden (map Temp):


De tekstconversieprogramma's die bij Word worden geleverd, maken tijdelijke bestanden in de RTF-indeling (Rich Text Format) die Word gebruikt om toegang te krijgen tot specifieke conversieprogramma's.Vergrendelde bestanden (map Temp):


Als u een bestand opent dat is vergrendeld omdat het bestand in een ander venster van Word is geopend of omdat een andere gebruiker in het netwerk het bestand heeft geopend, kunt u met een kopie van het bestand werken. Word plaatst deze kopie in de map Windows\Temp. Als er een vergrendelde sjabloon aan een document is gekoppeld, maakt Word ook een kopie van die sjabloon in de map Temp. De kopie van een vergrendeld bestand werkt niet automatisch het bestand van de oorspronkelijke eigenaar bij.Opgeslagen bestanden (dezelfde map als het opgeslagen bestand):


Wanneer u op Opslaan klikt in het menu Bestand, gebeurt het volgende:

  1. Word maakt een nieuw tijdelijk bestand met behulp van de bewerkte versie van het document.
  2. Nadat Word het tijdelijke bestand heeft gemaakt, verwijdert Word de vorige versie van het document.
  3. Word wijzigt de naam van het tijdelijke bestand en geeft het bestand dezelfde naam als de vorige versie van het document.
Tekst die van het ene bestand naar het andere wordt geplakt (dezelfde map als het bronbestand):


Wanneer Word tekst van het ene document naar het andere plakt, maakt Word een tijdelijk bestand in dezelfde map als het bronbestand, met name als het bronbestand wordt opgeslagen of gesloten. Het tijdelijke bestand vertegenwoordigt de gegevens waarvan het Klembord gebruik heeft gemaakt voordat het bestand werd opgeslagen. Word maakt dit tijdelijke bestand door de naam van de oude kopie van het bestand te wijzigen in een bestandsnaam voor een tijdelijk bestand.Eigenaarsbestand (dezelfde map als het bronbestand):


Wanneer u een eerder opgeslagen bestand opent om het bestand te bewerken, af te drukken of te bekijken, maakt Word de tijdelijke bestandsnaamextensie .doc die begint met een tilde (~), gevolgd door een dollarteken ($) dat weer wordt gevolgd door het resterende deel van de oorspronkelijke bestandsnaam. Dit tijdelijke bestand bevat de aanmeldingsnaam van de persoon die het bestand opent en is bekend als het 'eigenaarsbestand'.

Als u probeert een bestand te openen dat beschikbaar is in een netwerk en dat al geopend is door iemand anders, wordt de <gebruikersnaam> weergegeven voor het volgende foutbericht:

Dit bestand wordt gebruikt door <gebruikersnaam>. Wilt u een kopie maken?
Als het eigenaarsbestand is beschadigd of ontbreekt, wordt het volgende foutbericht weergegeven:
Dit bestand wordt gebruikt door een andere gebruiker. Wilt u een kopie maken?
OPMERKING: Word verwijdert automatisch dit tijdelijke bestand wanneer het oorspronkelijke bestand wordt gesloten en uit het geheugen wordt verwijderd.Automatisch opslaan:


Map voor het opslaan van AutoHerstel-informatie van Word:Het tijdelijke bestand dat wordt gemaakt wanneer Word het bestand automatisch opslaat, wordt opgeslagen in de map Temp, tenzij er geen geldige Temp-map beschikbaar is. In dat geval slaat Word het tijdelijke bestand op in dezelfde map waarin ook het document wordt opgeslagen.

De locatie van tijdelijke bestanden bij het sluiten van een bestand

Word moet zo nu en dan een koppeling naar een bestand onderhouden nadat het bestand is gesloten. Dit doet zich voor als er tekst van het bestand naar het Klembord is gekopieerd. Als u een bestand sluit, probeert Word de volgende acties uit te voeren:


  • Als de selectie die naar het Klembord is gekopieerd, niet meerdere secties of een afbeelding bevat of als het slechts om een klein bestand gaat, kopieert Word het deel van het document naar het scratch-bestand.
  • Als de gekopieerde selectie afbeeldingen of meerdere secties bevat of als het bestand zich op een diskette bevindt, kopieert Word het hele bestand naar de map Temp en wordt de aanwijzer naar die locatie verplaatst.
Eigenschappen

Artikel-id: 211632 - Laatst bijgewerkt: 15 mei 2011 - Revisie: 1

Feedback