De gegevenstypen voor datum en tijd hebben een groot aantal verschillende notaties die u kunt gebruiken om aan uw unieke omstandigheden te voldoen. Bij het opmaken hebt u drie mogelijkheden: de standaardopmaak behouden, een vooraf gedefinieerde opmaak toepassen of een aangepaste opmaak maken.  Wanneer u een opmaak op een tabelveld wilt toepassen, wordt diezelfde opmaak automatisch toegepast op elk formulier- of rapportbesturingselement dat u vervolgens aan dat tabelveld bindt.  Met opmaak wordt alleen gewijzigd hoe de gegevens worden weergegeven en is dit niet van invloed op de manier waarop de gegevens worden opgeslagen en hoe gebruikers gegevens kunnen invoeren.

In dit artikel

Overzicht van datum- en tijdnotaaties

De datum en tijd worden automatisch weergegeven in de notaties Algemene datum- en lange tijdnotatie. De datums worden weergegeven als mm/dd/yyyy in de V.S. en als dd/mm/yyyy buiten de V.S. waar mm de maand is, dd de dag is en yyyy het jaar is. De tijd wordt weergegeven als uu:mm:ss AM/PM, waarbij uu het uur is, mm minuten is en ss seconden.

Deze automatische notaties voor datums en tijden variëren, afhankelijk van de geografische locatie die is opgegeven in de land- en taalopties voor Microsoft Windows op uw computer. In Europa en veel delen van Azië kunt u, afhankelijk van uw locatie, de datum en tijd zien als 28.11.2018 12:07:12 uur of 11-28-2018 12:07:12 uur. In de Verenigde Staten ziet u 28-11-2018 12:07:12 uur.

U kunt deze vooraf gedefinieerde notaties wijzigen met aangepaste weergave-indelingen. U kunt bijvoorbeeld een datum invoeren in een Europese notatie, zoals 28.11.2018, en in de tabel, het formulier of het rapport de waarde 28-11-2018 weergeven. De aangepaste notatie die u selecteert, is niet van invloed op de manier waarop de gegevens worden ingevoerd en hoe deze gegevens worden op te slaat in Access.

Access biedt automatisch een bepaald niveau van gegevensvalidatie met betrekking tot datum- en tijdopmaak. Als u bijvoorbeeld een ongeldige datum op geeft, zoals 32.11.2018, wordt een bericht weergegeven en kunt u een nieuwe waarde invoeren of het veld van het gegevenstype Datum/tijd converteren naar het gegevenstype Tekst. Geldige datumwaarden variëren van -657.434 (1 januari 100 a.D.) tot 2.958.465 (31 december 9999 A.D.). Geldige tijdwaarden variëren van 0,0 tot 0,9999 of 23:59:59.

Als u de invoer van datum en tijd in een bepaalde notatie wilt beperken, gebruikt u een invoermasker. Als u bijvoorbeeld een invoermasker hebt toegepast om datums in de Europese notatie in te voeren, kan iemand die gegevens in uw database invoert, geen andere notaties voor datums invoeren. Invoermaskers kunnen worden toegepast op velden in tabellen, queryresultaatsets en besturingselementen in formulieren en rapporten. Zie Gegevensinvoerindelingen met invoermaskers bepalen voor meer informatie.

Naar boven

Een vooraf gedefinieerde notatie toepassen

Access bevat verschillende vooraf gedefinieerde notaties voor datum- en tijdgegevens.

In een tabel

 1. Open de tabel in de ontwerpweergave.

 2. Selecteer in het bovenste gedeelte van het ontwerpraster het datum/tijd-veld dat u wilt opmaken.

 3. Klik in de sectie Veldeigenschappen op de pijl in het eigenschappenvak Opmaak en selecteer een notatie in de vervolgkeuzelijst.

  Een afbeelding van het eigenschappenvenster met de vervolgkeuzelijst Notatie.

 4. Nadat u een indeling hebt geselecteerd, wordt de knop Opties voor eigenschappen bijwerken weergegeven en kunt u de nieuwe indeling toepassen op andere tabelvelden en formulierbesturingselementen die deze logisch zouden overnemen. Als u de wijzigingen in de hele database wilt toepassen, klikt u op het slimme label en klikt u op Opmaak bijwerken overal <veldnaam> wordt gebruikt. In dit geval is Veldnaam de naam van het datum/tijd-veld.

 5. Als u de wijzigingen wilt toepassen op de hele database, wordt het dialoogvenster Eigenschappen bijwerken weergegeven en worden de formulieren en andere objecten weergegeven die de nieuwe indeling overnemen. Klik dan op Ja.

  Zie Een veld eigenschap doorgeven voor meer informatie.

 6. Sla de wijzigingen op en ga naar de gegevensbladweergave om te kijken of de indeling aan uw behoeften voldoet.

Opmerking    Nieuwe formulieren, rapporten of weergaven die u op basis van deze tabel maakt, krijgen de opmaak van de tabel, maar u kunt deze overschrijven in het formulier, rapport of de weergave zonder de opmaak van de tabel te wijzigen.

In een formulier of rapport

 1. Open de indelings- of ontwerpweergave van het formulier of rapport.

 2. Plaats de aanwijzer in het tekstvak met de datum en tijd.

 3. Druk op F4 om het eigenschappenblad weer te geven.

 4. Stel de eigenschap Notatie in op een van de vooraf gedefinieerde datumnotaaties.

In een query

 1. Open de query in de ontwerpweergave.

 2. Klik met de rechtermuisknop op het datumveld en klik vervolgens op Eigenschappen.

 3. Selecteer in het eigenschappenblad de 9e notatie in de lijst met eigenschappen opmaken.

In een expressie

 • Gebruik de functie FormatDateTime om een datumwaarde op te maken in een van de vooraf gedefinieerde notaties.

  Dit kan handig zijn als u werkt in een gebied waarin een expressie is vereist, zoals een macro of een query.

Naar boven

Voorbeelden van vooraf gedefinieerde notaties

Notatie

Beschrijving

Voorbeeld

Standaarddatum

(Standaard) Geeft datumwaarden weer als getallen en tijdwaarden als uren, minuten en seconden, gevolgd door AM of PM. Voor beide typen waarden worden de datum- en tijdscheidingstekens gebruikt die zijn opgegeven in de regionale instellingen van Windows. Als de waarde geen tijdcomponent bevat, wordt alleen de datum weergegeven. Als de waarde geen datumonderdeel bevat, wordt alleen de tijd weergegeven.

30-06-2018 10:10:42 uur

Lange datumnotatie

Alleen datumwaarden worden weergegeven, zoals is opgegeven in de Lange datumnotatie in uw Windows-regio-instellingen.

maandag 27 augustus 2018

Middellange datumnotatie

Hiermee wordt de datum weergegeven als dd/mmm/yy, maar wordt het datumscheidingsteken gebruikt dat is opgegeven in de regionale instellingen van Windows.

27-08-2018
27-08-18

Korte datumnotatie

Geeft datumwaarden weer, zoals opgegeven door de korte datumnotatie in uw Windows-regio-instellingen.

27-8-2018
8-27-2018

Lange tijdnotatie

Geeft uren, minuten en seconden weer, gevolgd door AM of PM. In Access wordt het scheidingsteken gebruikt dat is opgegeven in de instelling Tijd in de regionale instellingen van Windows.

10:10:42 AM

Middellange tijdnotatie

Geeft uren en minuten weer, gevolgd door AM of PM. In Access wordt het scheidingsteken gebruikt dat is opgegeven in de instelling Tijd in de regionale instellingen van Windows.

10:10 uur

Korte tijdnotatie

Alleen uren en minuten worden weergegeven. In Access wordt het scheidingsteken gebruikt dat is opgegeven in de instelling Tijd in de regionale instellingen van Windows.

10:10

Naar boven

Een aangepaste notatie toepassen

Soms bevat de vervolgkeuzelijst met eigenschappen notatie in het eigenschappenblad niet de exacte datumnotatie die u wilt. U kunt uw eigen aangepaste notatie maken door een type code te gebruiken dat in Access wordt herkend voor datumnotatie.

Wanneer u een aangepaste notatie op het datum/tijd-veld wilt toepassen, kunt u verschillende notaties combineren door twee secties te maken, een voor de datum en een voor de tijd. In een dergelijk geval scheidt u de secties door een spatie. U kunt bijvoorbeeld de notatie Algemene datum- en lange tijdnotatie als volgt combineren: m/dd/yyyy u:mm:ss.

 1. Open de tabel in de ontwerpweergave.

 2. Selecteer in het bovenste gedeelte van het ontwerpraster het uitgebreide datum/tijd- of datum/tijdveld dat u wilt opmaken.

 3. Selecteer in de sectie Veldeigenschappen het tabblad Algemeen, klik in de cel naast het vak Opmaak en voer de specifieke tekens in op basis van uw opmaakbehoeften.

 4. Nadat u een notatie hebt ingevuld, wordt de knop Opties voor eigenschappen bijwerken weergegeven en kunt u de notatie toepassen op andere tabelvelden en formulierbesturingselementen die deze logisch zouden overnemen. Als u de wijzigingen in de hele database wilt toepassen, klikt u op het slimme label en klikt u vervolgens op Indeling bijwerken overal waar veldnaam wordt gebruikt. In dit geval is Veldnaam de naam van het datum/tijd-veld.

 5. Als u ervoor kiest om de wijzigingen toe te passen op de hele database, wordt het dialoogvenster Eigenschappen bijwerken weergegeven en worden de formulieren en andere objecten weergegeven die de nieuwe indeling overnemen. Klik op Ja om de opmaak toe te passen.

  Zie Een veld eigenschap doorgeven voor meer informatie.

 6. Sla de wijzigingen op en ga naar de gegevensbladweergave om te kijken of de indeling aan uw behoeften voldoet.

Naar boven

Voorbeelden van aangepaste notaties

Hier zijn enkele voorbeelden van verschillende manieren om 13 januari 2012 op te maken:

Als u de datum wilt opmaken als...

Typ deze code in het eigenschappenvak Opmaak:

2012-01-13

yyyy-mm-dd

2012

yyyy

13 januari 2012

dd mmm yyyy

13.01.2012

dd\.mm\.yyyy (in Access worden de backslashes automatisch toegevoegd)

vr 1/13

ddd m/d

2/6

ww/w

13 januari 2012

mmm d", "yyyy

Naar boven

Aangepaste notatietekens

Als u een aangepaste notatie wilt maken, gebruikt u de volgende tekens als tijdelijke aanduidingen en scheidingstekens.  Aangepaste notaties die in strijd zijn met de datum-/tijdinstellingen in de landinstellingen van Windows, worden genegeerd. Zie De regionale instellingen van Windows wijzigen om de weergave van bepaalde gegevenstypen te wijzigen.

Opmerking   Er is geen aangepast notatieteken voor het nanoseconde gedeelte van een uitgebreid datum/tijd-gegevenstype.

Teken

Beschrijving

Datumscheidingsteken

Hiermee bepaalt u waar het scheidingsteken voor dagen, maanden en jaren wordt plaatsen. Gebruik het scheidingsteken dat is gedefinieerd in de regionale instellingen van Windows. In het Engels (V.S.) gebruikt u bijvoorbeeld een slash (/).

Tijdscheidingsteken

Hiermee bepaalt u waar in Access scheidingstekens voor uren, minuten en seconden worden plaats. Gebruik het scheidingsteken dat is gedefinieerd in de regionale instellingen van Windows. In het Engels (Verenigde Staten) gebruikt u bijvoorbeeld een dubbele punt (:).

c

Hiermee wordt de algemene datumnotatie weergegeven.

d of dd

Geeft de dag van de maand weer met één of twee cijfers. Gebruik één tijdelijke aanduiding voor één cijfer; voor twee cijfers gebruikt u twee tijdelijke aanduidingen.

ddd

De dag van de week wordt afgekort tot drie letters.

dddd

Spelt alle dagen van de week uit.

ddddd

Hiermee wordt de korte datumnotatie weergegeven.

dddddd

Hiermee wordt de notatie Lange datumnotatie weergegeven.

w

Geeft een getal weer dat overeenkomt met de dag van de week. (1 t/m 7)

ww

Geeft een getal weer dat overeenkomt met de week van het jaar (1 t/m 53).

m of mm

Geeft de maand weer als een getal met één cijfer of twee cijfers.

mmm

De naam van de maand wordt afgekort tot drie letters. Januari wordt bijvoorbeeld weergegeven als jan.

mmmm

Alle maandnamen worden gespeld.

k

Geeft het nummer van het huidige kalenderkwartaal weer (1-4). Als u in mei bijvoorbeeld een werknemer inhuurt, wordt 2 weergegeven als de kwartaalwaarde.

y

Geeft de dag van het jaar weer, 1-366.

yy

Geeft de laatste twee cijfers van het jaar weer.

Opmerking: U wordt aangeraden alle vier cijfers van een bepaald jaar in te geven en weer te geven.

yyyy

Geeft alle cijfers in een jaar weer voor 0001-9999, afhankelijk van het ondersteunde datum- en tijdgegevenstype.

u of hh

Geeft het uur weer met één of twee cijfers.

n of nn

Geeft minuten weer in één cijfer.

s of ss

Geeft seconden weer met één of twee cijfers.

tttt

Hiermee wordt de notatie Lange tijdnotatie weergegeven.

AM/PM

Twaalfuursklok met de hoofdletters 'AM' of 'PM'.

am/pm

Twaalfuursklok met de kleine letters 'am' of 'pm', wat van toepassing is.

A/P

Twaalfuursklok met de hoofdletter 'A' of 'P', wat van toepassing is.

a/p

Twaalfuursklok met de kleine letter 'a' of 'p', wat van toepassing is.

AMPM

Twaalfuursklok met de aanduiding voor voormiddag/namiddag volgens de definitie in de landinstellingen van Windows.

Lege ruimte, + - $ ()

Gebruik naar behoefte spaties, enkele wiskundige tekens (+ -) en financiële symbolen ($ ¥ £) waar nodig in de notatietekenreeksen. Als u andere veelgebruikte wiskundige symbolen wilt gebruiken, zoals slash (\ of /) en het sterretje (*), moet u deze tussen dubbele aanhalingstekens plaatsen.

"Letterlijke tekst"

Alle tekst die gebruikers moeten zien, tussen dubbele aanhalingstekens plaatsen.

\

Dwingt Access af om het teken weer te geven dat onmiddellijk daarna volgt. Dit is hetzelfde als een teken tussen dubbele aanhalingstekens plaatsen.

*

Wanneer het teken direct na het sterretje wordt gebruikt, wordt het een opvulteken, een teken dat wordt gebruikt om spaties te vullen. In Access wordt tekst normaal gesproken links uitgelijnd weergegeven en wordt een gedeelte rechts van de waarde gevuld met spaties. U kunt opvultekens overal in een notatietekenreeks toevoegen, en access vult eventuele lege spaties met het opgegeven teken.

[kleur]

Hiermee past u een kleur toe op alle waarden in een sectie van de notatie. Plaats de naam tussen vierkante haken en gebruik een van de volgende namen: zwart, blauw, cyaan, groen, magenta, rood, 

Naar boven

Een datum/tijd-indeling instellen in een Access Web App

In Access-web-apps worden gegevens in 'weergaven' weergegeven, die tekstvakken hebben die vrijwel net zo zijn als formulieren in bureaubladdatabases. In plaats van een eigenschappenvenster stelt u echter opmaakopties in door het tekstvak te selecteren en vervolgens te klikken op de knop Opmaak die wordt weergegeven. Selecteer vervolgens de 3D-opmaak in de lijst Opmaak.

Access-apps hebben geen aangepaste datumnotatie. U kunt query's maken in Access-apps, maar er zijn geen opties voor het opmaken van datumkolommen in de query. Alle datumopmaak wordt op weergaveniveau bepaald. Ten laatste is de functie FormatDateTime niet beschikbaar in Access-apps.

Afbeelding van het menu Opmaak in een Access-app.

Naar boven

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×