Een datum-en tijdveld opmaken

De gegevenstypen voor datum en tijd hebben een grote verscheidenheid aan de manier waarop u uw unieke voorwaarden kunt bereiken. Wanneer u een opmaak hebt gemaakt, kunt u de standaardnotaties gebruiken, een vooraf gedefinieerde notatie toepassen of een aangepaste notatie maken.  Wanneer u een notatie toepast op een tabelveld, wordt die indeling automatisch toegepast op een besturingselement voor een formulier of rapport dat u vervolgens aan dat tabelveld koppelt.  Opmaak alleen wijzigen hoe de gegevens worden weergegeven en geen invloed hebben op de manier waarop de gegevens worden opgeslagen of hoe gebruikersgegevens kunnen invoeren.

In dit artikel

Overzicht van datum-en tijdnotaties

Een vooraf gedefinieerde notatie toepassen

Voorbeelden van vooraf gedefinieerde notaties

Een aangepaste notatie toepassen

Voorbeelden van aangepaste notaties

Tekens voor aangepaste notatie

Een datum/tijd-notatie instellen in een Access-Web-app

Overzicht van datum-en tijdnotaties

In Access worden de datum en tijd automatisch weergegeven in de notatie standaarddatum en lange tijdnotatie. De datums staan in de Verenigde Staten, dd-mm-jjjj in de Verenigde Staten en, dd-mm-jjjj buiten de Verenigde Staten, dd mm is de dag, en yyyy is het jaar. De tijd wordt weergegeven in de notatie uu: mm: SS AM/PM, waarbij UU het uur is, mm minuten en SS een seconde is.

De automatische opmaak voor datums en tijden is afhankelijk van de geografische locatie die is opgegeven in de landinstellingen van Microsoft Windows op uw computer. In Europa en veel delen van Azië, bijvoorbeeld afhankelijk van uw locatie, ziet u mogelijk de datum en tijd als 28.11.2018 12:07:12 PM of 28/11/2018 12:07:12 PM. In de Verenigde Staten ziet u 11/28/2018 12:07:12 PM.

U kunt deze vooraf gedefinieerde notaties wijzigen met behulp van aangepaste notaties. U kunt bijvoorbeeld een datum invoeren in een Europese notatie, zoals 28.11.2018, en de tabel, het formulier of het rapport de waarde laten weergeven als 11/28/2018. De aangepaste opmaak die u selecteert, heeft geen invloed op hoe de gegevens worden ingevoerd of hoe de gegevens worden opgeslagen in Access.

Access biedt automatisch een bepaald niveau van gegevensvalidatie in verband met datum-en tijdnotaties. Als u bijvoorbeeld een ongeldige datum invoert, zoals 32.11.2018, wordt een bericht weergegeven met de optie om een nieuwe waarde in te voeren of om het veld te converteren van het gegevenstype datum/tijd naar het gegevenstype tekst. Geldige datumwaarden variëren van-657.434 (1 januari 100 Chr.) tot 2.958.465 (31 december 9999 n). Geldige tijdswaarden liggen tussen .0 en 9999 of 23:59:59.

Als u de invoer van de datum en tijd met een specifieke notatie wilt beperken, gebruikt u een invoermasker. Als u bijvoorbeeld een invoermasker hebt toegepast om datums in de Europese opmaak in te voeren, kunt u in een andere indeling geen datums invoeren. Invoermaskers kunnen worden toegepast op velden in tabellen, queryresultaten sets en aan besturingselementen in formulieren en rapporten. Zie indelingen voor gegevensinvoer bepalen met invoermaskersvoor meer informatie.

Naar boven

Een vooraf gedefinieerde notatie toepassen

Access biedt diverse vooraf gedefinieerde notaties voor datum-en tijdgegevens.

In een tabel

 1. Open de tabel in de ontwerpweergave.

 2. Selecteer in het bovenste gedeelte van het ontwerpraster het datum/tijd-veld waarvoor u de notatie wilt toepassen.

 3. Klik in de sectie Veldeigenschappen op de pijl in het eigenschappenvak notatie en selecteer een notatie in de vervolgkeuzelijst.

  Een afbeelding van het eigenschappenvenster met de vervolgkeuzelijst Notatie.

 4. Wanneer u een indeling hebt geselecteerd, wordt de knop Opties voor het bijwerken van de eigenschap weergegeven en kunt u de nieuwe indeling toepassen op alle andere tabelvelden en formulierbesturingselementen waarmee de eigenschap logisch kan worden overgenomen. Als u uw wijzigingen wilt toepassen in de database, klikt u op de infolabel en klikt u op opmaak bijwerken overal ter <veld naam> wordt gebruikt. In dit geval is veld naam de naam van het datum/tijd-veld.

 5. Als u de wijzigingen wilt toepassen op de hele database, wanneer het dialoogvenster Eigenschappen bijwerken wordt weergegeven en de formulieren en andere objecten die de nieuwe opmaak overnemen, worden weergegeven. Klik dan op Ja.

  Zie een veldeigenschap doorgevenvoor meer informatie.

 6. Sla de wijzigingen op en ga naar de gegevensbladweergave om te zien of de notatie aan uw wensen voldoet.

Opmerking    Voor nieuwe formulieren, rapporten of weergaven die u maakt op basis van deze tabel, krijgt u de opmaak van de tabel, maar u kunt dit overschrijven in het formulier, rapport of weergave zonder de opmaak van de tabel te wijzigen.

In een formulier of rapport

 1. Open de formulier-of rapport Indelingsweergave of ontwerpweergave.

 2. Plaats de aanwijzer in het tekstvak met de datum en de tijd.

 3. Druk op F4 om het eigenschappenvenster weer te geven.

 4. Stel de eigenschap notatie in op een van de vooraf gedefinieerde datumnotaties.

In een query

 1. Open de query in de ontwerpweergave.

 2. Klik met de rechtermuisknop op het veld date en klik vervolgens op Eigenschappen.

 3. Selecteer in het eigenschappenvenster de gewenste notatie in de lijst eigenschap opmaken .

In een expressie

 • U kunt de functie FormatDateTime gebruiken om een datumwaarde op te maken in een van de vooraf gedefinieerde notaties.

  Dit kan handig zijn als u werkt in een gebied waarvoor een expressie is vereist, zoals een macro of een query.

Naar boven

Voorbeelden van vooraf gedefinieerde notaties

Notatie

Beschrijving

Voorbeeld

Standaarddatum

Antwoord Hiermee worden datumwaarden weergegeven als getallen en tijdwaarden als uren, minuten en seconden gevolgd door AM of PM. Voor beide soorten waarden wordt in Access de datum-en tijd scheidingstekens gebruikt die zijn opgegeven in de landinstellingen van Windows. Als de waarde geen tijd onderdeel heeft, wordt in Access alleen de datum weergegeven. Als de waarde geen datumonderdeel heeft, wordt in Access alleen de tijd weergegeven.

06/30/2018 10:10:42 AM

Lange datumnotatie

Alleen datumwaarden worden weergegeven, volgens de lange datumnotatie opgegeven in de landinstellingen van Windows.

Maandag 27 augustus 2018

Middellange datumnotatie

De datum wordt weergegeven als dd/mmm/jj, maar gebruikmaakt van het datumscheidingsteken opgegeven in de landinstellingen van Windows.

27/aug/18
27 aug-18

Korte datumnotatie

Hiermee geeft u datumwaarden weer, volgens de korte datumnotatie opgegeven in de landinstellingen van Windows.

8/27/2018
8-27-2018

Lange tijdnotatie

Hiermee worden uren, minuten en seconden weergegeven, gevolgd door AM of PM. In Access wordt het scheidingsteken gebruikt dat is opgegeven in de tijdsinstelling van de landinstellingen van Windows.

10:10:42 AM

Middellange tijdnotatie

Hiermee worden uren en minuten gevolgd door AM of PM. In Access wordt het scheidingsteken gebruikt dat is opgegeven in de tijdsinstelling van de landinstellingen van Windows.

10:10 AM

Korte tijdnotatie

Alleen uren en minuten weergeven. In Access wordt het scheidingsteken gebruikt dat is opgegeven in de tijdsinstelling van de landinstellingen van Windows.

10:10

Naar boven

Een aangepaste notatie toepassen

Soms bevat de vervolgkeuzelijst eigenschap notatie in het eigenschappenvenster niet de juiste datumnotatie. U kunt uw eigen aangepaste notatie maken met behulp van een type code dat in Access wordt herkend voor datumopmaak.

Wanneer u een aangepaste notatie toepast op het datum/tijd-veld, kunt u verschillende notaties combineren op basis van twee secties, één voor de datum en een andere voor de tijd. In een dergelijk geval scheidt u de secties met een spatie. U kunt bijvoorbeeld de notatie standaarddatum en lange tijdnotatie als volgt combineren: m/dd/jjjj u:mm: SS.

 1. Open de tabel in de ontwerpweergave.

 2. Selecteer in het bovenste gedeelte van het ontwerpraster het veld voor datum/tijd of datum/tijd dat u wilt opmaken.

 3. Selecteer in de sectie Veldeigenschappen het tabblad Algemeen , klik op de cel naast het vak opmaak en geef de specifieke tekens op basis van de opmaak behoefte.

 4. Wanneer u een indeling hebt ingevoerd, wordt de knop Bijwerkopties voor eigenschappen weergegeven en kunt u de indeling toepassen op alle andere tabelvelden en formulierbesturingselementen waarmee de tabel logisch kan worden overgenomen. Als u de wijzigingen wilt toepassen in de database, klikt u op de infolabel en vervolgens op opmaak bijwerken overalin de database wordt gebruikt. In dit geval is veld naam de naam van het datum/tijd-veld.

 5. Als u ervoor kiest om de wijzigingen toe te passen op de hele database, wordt het dialoogvenster Eigenschappen van update weergegeven waarin de formulieren en andere objecten worden weergegeven die de nieuwe opmaak zullen overnemen. Klik op Ja om de opmaak toe te passen.

  Zie een veldeigenschap doorgevenvoor meer informatie.

 6. Sla de wijzigingen op en ga naar de gegevensbladweergave om te zien of de notatie aan uw wensen voldoet.

Naar boven

Voorbeelden van aangepaste notaties

Hier volgen enkele voorbeelden van verschillende manieren waarop u 13 januari 2012 moet opmaken:

Als u de datum wilt opmaken...

Typ deze code in het vak van de eigenschap notatie :

2012-01-13

jjjj-mm-dd

2012

yyyy

13 Jan 2012

dd mmm jjjj

13.01.2012

dd\.mm\.jjjj (Access voegt de backslashes automatisch toe)

Vr 1/13

ddd m/d

2/6

ww/w

13 januari 2012

mmm d "," yyyy

Naar boven

Tekens voor aangepaste notatie

Als u een aangepaste notatie wilt maken, gebruikt u de volgende tekens als tijdelijke aanduidingen en scheidingstekens.  Aangepaste notaties die in strijd zijn met de datum-/tijdinstellingen in de landinstellingen van Windows, worden genegeerd. Zie de landinstellingen van Windows wijzigen om het uiterlijk van bepaalde gegevenstypen te wijzigenvoor meer informatie.

Ziet   Er is geen teken voor aangepaste notatie voor het nanosecond gedeelte van een uitgebreid gegevenstype voor datum/tijd.

Teken

Beschrijving

Datumscheidingsteken

Bepalen waar het scheidingsteken voor dagen, maanden en jaren wordt geplaatst. Gebruik het scheidingsteken dat is opgegeven in de landinstellingen van Windows. Gebruik bijvoorbeeld in het Engels (Verenigde Staten) een schuine streep (/).

Tijds scheidingsteken

Hiermee bepaalt u waar toegangs tekens worden geplaatst voor uren, minuten en seconden. Gebruik het scheidingsteken dat is opgegeven in de landinstellingen van Windows. Gebruik bijvoorbeeld in het Engels (Verenigde Staten) een dubbele punt (:).

c

Hiermee wordt de algemene datumnotatie weergegeven.

d of DD

Hiermee wordt de dag van de maand weergegeven als een of twee cijfers. Gebruik één tijdelijke aanduiding voor één cijfer. Gebruik twee tijdelijke aanduidingen voor twee cijfers.

ddd

De dag van de week afkorten tot drie letters.

dddd

Spelt alle dagen van de week.

ddddd

Hiermee wordt de korte datumnotatie weergegeven.

dddddd

Hiermee wordt de lange datumnotatie weergegeven.

w

Hiermee wordt een getal weergegeven dat overeenkomt met de dag van de week. (1-7)

ww

Hiermee wordt een getal weergegeven dat overeenkomt met de week van het jaar (1 53).

m of mm

Geeft de maand weer als een getal met een of met twee cijfers.

mmm

De naam van de maand afkorten tot drie letters. Januari wordt bijvoorbeeld weergegeven als Jan.

mmmm

Spelt alle maandnamen.

k

Toont het nummer van het huidige kalenderkwartaal (1-4). Als u bijvoorbeeld een werknemer in mei onderneemt, wordt in Access 2 weergegeven als de waarde voor het kwartaal.

j

Hiermee wordt de dag van het jaar (1-366) weergegeven.

yy

Toont de laatste twee cijfers van het jaar.

Opmerking: We raden u aan om alle vier de cijfers van een bepaald jaar te typen en weer te geven.

yyyy

Geeft alle cijfers in een jaar weer voor 0001-9999, afhankelijk van het ondersteunde bereik voor de datum en het gegevenstype.

h of hh

Hiermee wordt het uur weergegeven als een of twee cijfers.

n of nn

Geeft minuten weer met een of twee cijfers.

s of SS

Geeft seconden weer met een of twee cijfers.

tttt

Hiermee wordt de lange tijdnotatie weergegeven.

AM/PM

Twaalfuursklok met de hoofdletters 'AM' of 'PM'.

am/pm

Twaalfuursklok met de kleine letters 'am' of 'pm', wat van toepassing is.

A/P

Twaalfuursklok met de hoofdletter 'A' of 'P', wat van toepassing is.

a/p

Twaalfuursklok met de kleine letter 'a' of 'p', wat van toepassing is.

AMPM

Twaalfuursklok met de aanduiding voor voormiddag/namiddag volgens de definitie in de landinstellingen van Windows.

Lege ruimte, +-$ ()

Gebruik lege spaties, bepaalde wiskundige tekens (+) en financiële symbolen ($ ¥ £), waar u ook bent. Als u andere veelgebruikte wiskundige symbolen, zoals schuine streep (\ of/) en het sterretje (*), wilt gebruiken, moet u deze tussen dubbele aanhalingstekens plaatsen.

"Letterlijke tekst"

Plaats tekst die gebruikers moeten zien tussen dubbele aanhalingstekens.

\

Hiermee wordt het teken dat direct volgt weergegeven. Dit is gelijk aan het omliggend teken tussen dubbele aanhalingstekens.

*

Wanneer dit wordt gebruikt, wordt het teken direct na de asterisk een opvulteken, een teken dat wordt gebruikt voor het vullen van lege spaties. In Access wordt normaalgesproken tekst weergegeven als links uitgelijnd en wordt elk willekeurig gebied rechts van de waarde met lege spaties weergegeven. U kunt overal in een opmaakreeks opvultekens toevoegen, en in Access worden lege spaties aangevuld met het opgegeven teken.

Leur

Hiermee past u een kleur toe op alle waarden in een sectie van de opmaak. U moet de naam tussen vierkante haken zetten en een van de volgende namen gebruiken: zwart, blauw, cyaan, groen, magenta, rood, 

Naar boven

Een datum/tijd-notatie instellen in een Access-Web-app

In Access-Web-apps worden gegevens in ' weergaven ' weergegeven die tekstvakken hebben, vergelijkbaar met formulieren in bureaubladdatabases. In plaats van een eigenschappenvenster kunt u echter opmaakopties instellen door het tekstvak te selecteren en vervolgens te klikken op de knop opmaak die wordt weergegeven. Selecteer vervolgens de gewenste notatie in de lijst opmaak .

Access-apps hebben geen aangepaste datumnotaties. U kunt query's maken in Access-apps, maar er zijn geen opties voor het opmaken van datumkolommen binnen de query. Alle datumnotaties worden op het niveau weergegeven. Ten slotte is de functie FormatDateTime niet beschikbaar in Access-apps.

Afbeelding van het menu Opmaak in een Access-app.

Naar boven

Opmerking:  Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor je is. Wil je ons laten weten of deze informatie nuttig is? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×