Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Deze licentievoorwaarden vormen een overeenkomst tussen Microsoft Corporation (of, afhankelijk van het land waar u woont, een gelieerde onderneming) en u. Lees deze voorwaarden door. Deze gelden voor de bovengenoemde pre-releasesoftware, inclusief het eventuele medium waarop u de software hebt ontvangen. De voorwaarden zijn ook van toepassing op alle door Microsoft geleverde

 • updates,

 • aanvullingen,

 • internetservices en

 • ondersteuningsservices

voor deze software, tenzij er voor deze items andere voorwaarden zijn. In dat geval zijn die voorwaarden van toepassing.

Door de software te gebruiken, aanvaardt u deze voorwaarden. U mag de software niet gebruiken als u de voorwaarden niet accepteert.

Zoals hieronder beschreven, gaat u door het gebruik van een aantal functies ook akkoord met de overdracht van bepaalde standaardcomputergegevens voor internetservices.

Als u akkoord gaat met deze licentievoorwaarden, hebt u de onderstaande rechten.

 1. INSTALLATIE- EN GEBRUIKSRECHTEN.

 2. Installatie en gebruik. U mag één exemplaar van de toepassing installeren en gebruiken op maximaal vijf (5) Windows 8-apparaten die zijn gekoppeld aan het Microsoft-account dat met uw Windows Store-account is verbonden.

 3. INTERNETSERVICES. Microsoft levert internetservices bij de software. Deze services kunnen op elk moment worden gewijzigd of geannuleerd.

 4. Toestemming voor internetservices. De softwarefuncties die hieronder en in de privacyverklaring van OneNote worden beschreven, maken via internet verbinding met computersystemen van Microsoft of van de serviceprovider. In sommige gevallen ontvangt u geen afzonderlijke melding wanneer verbinding wordt gemaakt. In sommige gevallen kunt u deze functionaliteit uitschakelen of niet gebruiken. Raadpleeg de Privacyverklaring voor OneNote voor meer informatie over deze functies. Door deze functies te gebruiken gaat u akkoord met het verzenden van deze gegevens. Microsoft gebruikt deze gegevens niet om u te identificeren of contact met u op te nemen.

 5. Computergegevens. Voor de volgende functies worden internetprotocollen gebruikt die computergegevens naar de desbetreffende systemen verzenden, zoals uw IP-adres, het type besturingssysteem, het type browser, de naam en versie van de software die u gebruikt en de taalcode van het apparaat waarop u de software hebt geïnstalleerd. Microsoft gebruikt deze gegevens om de internetservices voor u beschikbaar te maken.

  • Programma voor kwaliteitsverbetering (CEIP). Deze software maakt gebruik van CEIP (Customer Experience Improvement Program). Met CEIP wordt automatisch informatie naar Microsoft verzonden over uw hardware en de manier waarop u deze software gebruikt. Microsoft gebruikt deze gegevens niet om u te identificeren of om contact met u op te nemen. Daarnaast downloadt CEIP regelmatig een klein bestand naar uw computer. Met dit bestand kan Microsoft informatie verzamelen over problemen die u ondervindt tijdens het gebruik van de software. Indien beschikbaar wordt ook automatisch nieuwe Help-informatie over fouten gedownload. Meer informatie over CEIP.

  • Functies voor webinhoud. Functies in de software kunnen verwante inhoud van Microsoft ophalen en aan u leveren. Voor het leveren van deze inhoud verzenden deze functies naar Microsoft informatie over het type besturingssysteem, de naam en versie van de software die u gebruikt, het type browser en de taalcode van het apparaat waarop de software is geïnstalleerd. Voorbeelden van deze functies zijn illustraties, sjablonen, onlinetraining, online-ondersteuning, Help en Help van apps. U kunt ervoor kiezen geen gebruik te maken van deze functies voor webinhoud.

 6. Gebruik van gegevens. Microsoft kan de computergegevens en CEIP-gegevens gebruiken om software en services te verbeteren. Microsoft kan deze gegevens ook delen met anderen, zoals hardware- en softwareleveranciers. Deze kunnen de gegevens gebruiken om de werking van hun producten met Microsoft-software te verbeteren.

 7. Misbruik van op internet gebaseerde services. U mag deze services niet op zodanige wijze gebruiken dat deze daardoor worden beschadigd of ontoegankelijk worden voor anderen. U mag de services niet gebruiken om te proberen op enigerlei wijze onbevoegd toegang te verkrijgen tot services, gegevens, accounts of netwerken.

 8. LOOPTIJD. De looptijd van deze overeenkomst eindigt op het moment dat de software in de handel wordt gebracht, maar Microsoft behoudt zich het recht voor de software op elk moment en om welke reden dan ook te wijzigen of te beëindigen. De software werkt mogelijk niet meer als u uw apparaat met Windows 8 Consumer Preview bijwerkt of wijzigt of als u probeert de software te gebruiken op een apparaat met Windows 8 Consumer Preview met andere functies of met een ander processortype. U bent verantwoordelijk voor het maken van back-ups van de gegevens die u in de software opslaat, met inbegrip van inhoud die u uploadt met de software. Als de Windows Store, de software of inhoud wordt gewijzigd of stopgezet, kunnen uw gegevens worden verwijderd of kunt u opgeslagen gegevens mogelijk niet ophalen. Microsoft is niet verplicht om gegevens aan u terug te geven.

 9. PRE-RELEASESOFTWARE. Deze software is een pre-releaseversie. Deze versie werkt mogelijk niet op dezelfde wijze als een definitieve softwareversie. Deze versie kan nog worden gewijzigd voor de definitieve, commerciële versie. Microsoft kan ook besluiten geen commerciële versie uit te brengen.

 10. FEEDBACK. Als u feedback over de software geeft aan Microsoft, geeft u Microsoft het recht uw feedback kosteloos op elke manier en voor elk doel te gebruiken, te delen en te gelde te maken. Bovendien biedt u derden kosteloos de octrooirechten die nodig zijn om hun producten, technologieën en services te kunnen gebruiken of te laten samenwerken met specifieke onderdelen van Microsoft-software of een Microsoft-service waarin de feedback is opgenomen. U dient geen feedback te geven die is onderworpen aan een licentie waardoor Microsoft haar software of documentatie in licentie zou moeten geven aan derden als deze feedback erin zou worden opgenomen. Deze rechten blijven van kracht ondanks deze overeenkomst.

 11. BEREIK VAN LICENTIE. De software wordt in licentie gegeven en niet verkocht. Deze overeenkomst geeft u alleen bepaalde rechten om de software te gebruiken. Alle andere rechten zijn voorbehouden aan Microsoft. U mag de software alleen gebruiken op de manier die uitdrukkelijk in deze overeenkomst wordt vermeld, tenzij de wetgeving u, ondanks deze beperking, meer rechten verleent. Daarbij moet u zich neerleggen bij eventuele technische beperkingen van de software die alleen bepaalde manieren van gebruik mogelijk maken. Het is niet toegestaan:

  • de technische beperkingen in de software te omzeilen;

  • de software te reverse-engineeren, decompileren of disassembleren, tenzij en alleen voor zover de wetgeving dat, ondanks deze beperking, uitdrukkelijk toestaat;

  • meer kopieën van de software te maken dan in deze overeenkomst wordt aangegeven of door de wetgeving wordt toegestaan, ondanks deze beperking;

  • de software te publiceren zodat anderen deze kunnen kopiëren;

  • de software te verhuren, in lease te geven of uit te lenen;

  • de software of deze overeenkomst over te dragen aan derden; of

  • de software te gebruiken voor commerciële softwarehostingservices.

 12. EXPORTBEPERKINGEN. De software valt onder de exportwetten en -voorschriften van de Verenigde Staten. U moet zich houden aan alle binnenlandse en internationale exportwetten en -voorschriften die van toepassing zijn op de software. Deze wetten omvatten beperkingen ten aanzien van bestemmingen, eindgebruikers en eindgebruik. Zie de exportwebsite van Microsoft voor meer informatie.

 13. ONDERSTEUNINGSSERVICES. Deze software wordt verstrekt in de huidige staat en daarom kunnen wij u geen ondersteuning bieden.

 14. VOLLEDIGE OVEREENKOMST. Deze overeenkomst, en de voorwaarden voor aanvullingen, updates, internetservices en ondersteuningsservices die u gebruikt, vormen de volledige overeenkomst voor de software en ondersteuningsservices.

 15. TOEPASSELIJK RECHT.

 16. Verenigde Staten Als u de software in de Verenigde Staten hebt aangeschaft, wordt deze overeenkomst beheerst door het recht van de staat Washington, ongeacht mogelijk tegenstrijdige rechtsbeginselen. Het recht van de staat waar u woont, geldt voor alle andere vorderingen, met inbegrip van vorderingen op grond van wetgeving voor consumentenbescherming van de staat en wetgeving inzake oneerlijke concurrentie, alsmede vorderingen wegens onrechtmatige daad.

 17. Buiten de Verenigde Staten Als u de software in een ander land hebt aangeschaft, is het recht van dat land van toepassing.

 18. RECHTSGEVOLG. In deze overeenkomst worden bepaalde wettelijke rechten beschreven. Het is mogelijk dat u in uw rechtsgebied nog andere rechten hebt. Het is ook mogelijk dat u rechten hebt met betrekking tot de partij bij wie u de software hebt verkregen. Deze overeenkomst vormt geen wijziging van uw rechten in uw rechtsgebied als dit in uw rechtsgebied wettelijk niet is toegestaan.

 19. VRIJWARING VAN GARANTIE. De software wordt in licentie gegeven 'in de huidige staat'. Het gebruik ervan is geheel voor eigen risico. Microsoft geeft geen expliciete garanties en stelt geen expliciete voorwaarden. Mogelijk hebt u op grond van lokale wetten aanvullende consumentenrechten of wettelijke garanties waarop deze overeenkomst geen invloed heeft. Voor zover toegestaan volgens de wetten van uw land sluit Microsoft de impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreukmakendheid uit.

VOOR AUSTRALIË: U hebt wettelijke garanties op grond van het Australische Consumentenrecht en niets in deze voorwaarden is bedoeld om die rechten te beïnvloeden.

 1. BEPERKING EN UITSLUITING VAN SCHADEVERGOEDING EN VERHAALMOGELIJKHEDEN. U kunt bij Microsoft en haar leveranciers uitsluitend rechtstreekse schade verhalen tot een bedrag van USD 5,00. U kunt geen andere schade verhalen, met inbegrip van gevolgschade, winstderving, bijzondere, indirecte of bijkomende schade.

Deze beperking geldt voor:

 • alles met betrekking tot de software, services, inhoud (inclusief code) op internetsites van derden of programma's van derden, en

 • vorderingen die voortvloeien uit het niet naleven van het contract, het niet nakomen van een waarborg, garantie of voorwaarde, strikte aansprakelijkheid, nalatigheid of een andere onrechtmatige daad voor zover die vorderingen op grond van het toepasselijk recht zijn toegestaan.

De beperking geldt ook wanneer Microsoft op de hoogte was of op de hoogte had behoren te zijn van de mogelijkheid van dergelijke schade. Bovengenoemde beperking of uitsluiting geldt voor u wellicht niet omdat in uw land de uitsluiting of beperking van bijkomende schade, gevolgschade of andere schade mogelijk niet is toegestaan.

Opmerking: Aangezien deze software wordt verspreid in Quebec, Canada, worden deze licentievoorwaarden hieronder in het Frans weergegeven.

Remarque : Ce logiciel étant distribué au Québec, Canada, les termes de cette licence sont fournis ci- dessous en français .

TERMES DU CONTRAT DE LICENCE D’UN LOGICIEL EN VERSION PRÉCOMMERCIALE MICROSOFT

MICROSOFT ONENOTE PREVIEW

Les présents termes ont valeur de contrat entre Microsoft Corporation (ou en fonction du lieu où vous vivez, l’un de ses affiliés) et vous. Lisez-les attentivement. Ils portent sur le logiciel en version précommerciale nommé ci-dessus, y compris le support sur lequel vous l’avez reçu le cas échéant. Ce contrat porte également sur les produits Microsoft suivants :

 • les mises à jour,

 • les suppléments,

 • les services Internet et

 • les services d’assistance technique

de ce logiciel à moins que d’autres termes n’accompagnent ces produits, auquel cas, ces derniers prévalent.

En utilisant le logiciel , vous acceptez ces termes . Si vous ne les acceptez pas, n’utilisez pas le logiciel .

Comme décrit ci- dessous , en utilisant certaines fonctions , vous consentez à ce que Microsoft recueille certaines informations standard pour des services Internet.

Dans le cadre du présent accord de licence , vous disposez des droits ci- dessous .

 1. INSTALLATION ET DROITS D’UTILISATION.

a. Installation et utilisation . Vous pouvez installer et utiliser une seule copie de l’application sur jusqu’à cinq (5) dispositifs Windows 8 qui sont affiliés au compte Microsoft associé à votre compte Windows Store.

 1. SERVICES INTERNET. Microsoft fournit des services Internet avec le logiciel. Ils peuvent être modifiés ou interrompus à tout moment.

  a. Consentement relatif aux services Internet. Les fonctionnalités du logiciel décrites ci-dessous et dans la Déclaration de Confidentialité OneNote se connectent aux systèmes informatiques de Microsoft ou de fournisseurs de services via Internet. Dans certains cas, vous ne recevrez pas de notification de connexion. Dans certains cas, vous pouvez désactiver ces fonctionnalités ou ne pas les utiliser. Pour plus d’informations sur ces fonctionnalités, consultez Privacy Statement for OneNote. En utilisant ces fonctionnalités, vous consentez à la transmission de ces informations. Microsoft n’utilise pas ces informations afin de vous identifier ou de vous contacter.

i. Données informatiques. Les fonctionnalités suivantes utilisent des protocoles Internet, qui transmettent aux systèmes appropriés des données informatiques, telles que l’adresse IP, le type de système d’exploitation, le navigateur, le nom et la version du logiciel que vous utilisez, ainsi que le code de langue du dispositif sur lequel vous avez installé le logiciel. Microsoft utilise ces informations pour mettre à votre disposition le service Internet.

 • Customer Experience Improvement Program (CEIP). Ce logiciel utilise CEIP, qui envoie automatiquement à Microsoft des informations anonymes sur votre matériel et la façon dont vous utilisez ce logiciel. Nous n’utilisons pas ces informations afin de vous identifier ou de vous contacter. CEIP télécharge également périodiquement sur votre ordinateur un petit fichier. Ce fichier nous permet de collecter des informations sur des erreurs constatées lors de l’utilisation du logiciel. Lorsque cela est possible, de nouvelles informations d’aide concernant les erreurs peuvent aussi être téléchargées automatiquement. Pour plus d’informations sur CEIP, consultez le site www.microsoft.com/products/ceip/EN-US/privacypolicy.mspx.

 • Fonctionnalités de contenu Web. Les fonctionnalités du logiciel peuvent extraire du contenu associé de Microsoft et vous le transmettre. Pour fournir ce contenu, ces fonctionnalités communiquent à Microsoft le type de système d’exploitation, le nom et la version du logiciel que vous utilisez, le type de navigateur et le code de langue du dispositif sur lequel vous avez installé le logiciel. Parmi ces fonctionnalités, citons les images clipart, les modèles, la formation en ligne, l’assistance en ligne, l’aide et Appshelp. Vous pouvez décider de ne pas faire appel à ces fonctionnalités de contenu Web.

ii. Utilisation d'informations. Nous pouvons être amenés à utiliser les informations sur votre ordinateur et informations sur CEIP, pour améliorer notre logiciel et nos services. Nous pouvons également être amenés à les partager avec des tiers, tels que des fournisseurs de matériels et de logiciels. Ceux-ci peuvent utiliser ces informations pour améliorer le fonctionnement de leurs produits avec le logiciel Microsoft.

b. Utilisation inappropriée des services Internet. Vous n’êtes pas autorisé à utiliser ces services d’une quelconque manière qui aurait pour effet de les endommager ou de perturber leur utilisation. Vous n’êtes pas autorisé à utiliser les services pour tenter d’accéder de façon non autorisée, par tout moyen, à tout service, donnée, compte ou réseau.

 1. DURÉE. Le présent contrat est applicable jusqu’à la mise sur le marché du logiciel, si ce n’est que Microsoft se réserve le droit de modifier ou d’arrêter le logiciel, à tout moment et pour quelque motif que ce soit. Le logiciel est susceptible de cesser de fonctionner si vous mettez à jour ou modifiez votre dispositif Windows 8 Consumer Preview ou si vous tentez d’utiliser le logiciel sur un dispositif Windows 8 Consumer Preview présentant des caractéristiques différentes ou équipé d’un autre type de processeur. Vous êtes responsable de la sauvegarde des données que vous stockez dans le logiciel, y compris le contenu que vous téléchargez avec le logiciel. Si le Windows Store, le logiciel ou un contenu téléchargé est modifié ou arrêté, il est possible que vos données soient effacées ou que vous ne soyez plus à même de récupérer des données que vous avez stockées. Microsoft n’est pas tenu de vous renvoyer les données.

 2. LOGICIEL EN VERSION PRÉCOMMERCIALE. Ce logiciel est une version précommerciale. Il peut ne pas fonctionner comme une version final du logiciel. Nous sommes autorisés à le changer pour la version commerciale finale. Nous sommes également autorisés à ne pas éditer de version commerciale.

 3. RETOUR D’INFORMATIONS. Si vous faites part de vos observations concernant le logiciel à Microsoft, vous lui concédez gracieusement le droit d’utiliser, de partager et de commercialiser vos observations de quelque façon que ce soit et à toute fin. Vous concédez également à des tiers, à titre gratuit, tout droit e propriété sur leurs produits, technologies et services, nécessaires pour utiliser ou interfacer des parties spécifiques d’un logiciel ou service Microsoft qui inclut le retour d’informations. Vous ne donnerez pas d’informations faisant l’objet d’une licence qui impose à Microsoft de concéder sous licence son logiciel ou sa documentation à des tiers parce que nous y incluons vos observations. Ces droits survivent au présent contrat.

 4. PORTEE DE LA LICENCE. Le logiciel est concédé sous licence, pas vendu. Ce contrat vous octroie uniquement certains droits d’utilisation du logiciel. Microsoft se réserve tous les autres droits. À moins que la loi en vigueur vous confère davantage de droits nonobstant cette limitation, vous pouvez utiliser le logiciel uniquement tel qu’explicitement autorisé dans le présent accord. À cette fin, vous devez respecter les restrictions techniques du logiciel qui autorisent uniquement son utilisation de certaines façons. Vous n’êtes pas autorisé à :

  • contourner les limitations techniques du logiciel ;

  • reconstituer la logique du logiciel, le décompiler ou le désassembler, sauf dans la mesure où ces opérations seraient expressément autorisées par la réglementation applicable nonobstant la présente limitation ;

  • faire plus de copies du logiciel que spécifié dans ce contrat ou par la réglementation applicable, nonobstant la présente limitation ;

  • publier le logiciel pour que d’autres le copient ;

  • louer ou prêter le logiciel ;

  • transférer le logiciel ou le présent contrat à un tiers ; ou

  • utiliser le logiciel pour des services d’hébergement commercial.

 5. RESTRICTIONS À L’EXPORTATION. Le logiciel est soumis à la réglementation américaine relative à l’exportation. Vous devez vous conformer à toutes les réglementations nationales et internationales relatives aux exportations concernant le logiciel. Ces réglementations comprennent les restrictions sur les destinations, les utilisateurs finaux et l’utilisation finale. Pour plus d’informations, consultez le site www.microsoft.com/exporting.

 6. SERVICES D’ASSISTANCE TECHNIQUE. Comme ce logiciel est fourni « en l'état », nous ne fourniront aucun service d’assistance.

 7. INTÉGRALITÉ DES ACCORDS. Le présent contrat ainsi que les termes concernant les suppléments, les mises à jour, les services Internet et d’assistance technique constituent l’intégralité des accords en ce qui concerne le logiciel et les services d’assistance technique.

 8. DROIT APPLICABLE.

a. États-Unis. Si vous avez acquis le logiciel aux États-Unis, les lois de l’État de Washington, États-Unis d’Amérique, régissent l’interprétation de ce contrat et s’appliquent en cas de réclamation pour violation dudit contrat, nonobstant les conflits de principes juridiques. La réglementation du pays dans lequel vous vivez régit toutes les autres réclamations, notamment, et sans limitation, les réclamations dans le cadre des lois en faveur de la protection des consommateurs, relatives à la concurrence et aux délits.

b. En dehors des États-Unis. Si vous avez acquis le logiciel dans un autre pays, les lois de ce pays s’appliquent.

 1. EFFET JURIDIQUE. Le présent contrat décrit certains droits juridiques. Vous pourriez avoir d’autres droits prévus par les lois de votre pays. Vous pourriez également avoir des droits à l’égard de la partie de qui vous avez acquis le logiciel. Le présent contrat ne modifie pas les droits que vous confèrent les lois de votre ou pays si celles-ci ne le permettent pas.

 2. EXCLUSIONS DE GARANTIE. Le logiciel est concédé sous licence « en l’état ». Vous assumez tous les risques liés à son utilisation. Microsoft n’accorde aucune garantie ou condition expresse. Vous pouvez bénéficier de droits des consommateurs supplémentaires dans le cadre du droit local, que ce contrat ne peut modifier. Lorsque cela est autorisé par le droit local, Microsoft exclut les garanties implicites de qualité, d’adéquation à un usage particulier et d’absence de contrefaçon.

 3. LIMITATION ET EXCLUSION DE RECOURS ET DE DOMMAGES. Vous pouvez obtenir de Microsoft et de ses fournisseurs une indemnisation en cas de dommages directs limitée uniquement à hauteur de 5,00 $ US. Vous ne pouvez prétendre à aucune indemnisation pour les autres dommages, y compris les dommages spéciaux, indirects ou accessoires et pertes de bénéfices.

Cette limitation concerne :

 • toute affaire liée au logiciel, aux services ou au contenu (y compris le code) figurant sur des sites Internet tiers ou dans des programmes tiers et

 • les réclamations au titre de violation de contrat ou de garantie, ou au titre de responsabilité stricte, de négligence ou d’une autre faute dans la limite autorisée par la loi en vigueur.

Elle s’applique également même si Microsoft connaissait l'éventualité d'un tel dommage. La limitation ou exclusion ci-dessus peut également ne pas vous être applicable, car votre pays n’autorise pas l’exclusion ou la limitation de responsabilité pour les dommages indirects, accessoires ou de quelque nature que ce soit.

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden

TRAINING VERKENNEN >

Als eerste nieuwe functies krijgen

DEELNEMEN AAN MICROSOFT 365 INSIDERS >

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Hartelijk dank voor uw feedback.

×