Microsoft Lync 2010 voor iPhone Microsoft Lync 2010 voor iPad

Deze licentievoorwaarden vormen een overeenkomst tussen Microsoft Corporation (of, afhankelijk van het land waar u woont, een gelieerde onderneming) en u. Lees deze voorwaarden door. Deze bepalingen zijn van toepassing op de software die hierboven wordt vermeld, met inbegrip van de media waarop u de software hebt ontvangen (indien van toepassing). De voorwaarden zijn ook van toepassing op alle door Microsoft geleverde

 • updates,

 • aanvullingen,

 • internetservices en

 • ondersteuningsservices

voor deze software, tenzij er voor deze items andere voorwaarden zijn. In dat geval zijn die voorwaarden van toepassing.

DOOR DE SOFTWARE TE GEBRUIKEN, ACCEPTEERT U DEZE VOORWAARDEN. GEBRUIK DE SOFTWARE NIET ALS U DE VOORWAARDEN NIET ACCEPTEERT. RETOURNEER HET IN PLAATS DAARVAN NAAR APPLE, INC. ("APPLE") VOOR EEN TERUGBETALING OF TEGOED.

Als u akkoord gaat met deze licentievoorwaarden, hebt u de onderstaande rechten.

1.INSTALLATION AND USE RIGHTS.

 1. Installatie en gebruik.    U mag maximaal 5 exemplaren van de software installeren en gebruiken op uw iOS apparaten die u bezit of beheert.

 2. Deze software vereist een verbinding met computersystemen met een geldige licentie van Microsoft Lync Server 2010 of Microsoft Lync Online via een draadloos internetnetwerk. Updates voor Microsoft Lync Server 2010 zijn mogelijk vereist voor volledige functionaliteit. Bepaalde functionaliteit is mogelijk niet beschikbaar in alle landen.

 3. Programma's van andere leveranciers.    De software kan code van derden bevatten die Microsoft, niet de derde partij, aan u in licentie geeft op basis van deze overeenkomst. Kennisgevingen, indien van toepassing, voor de code van derden worden alleen ter informatie opgenomen.

2.INTERNETSERVICES.    Microsoft levert internetservices bij de software. Deze services kunnen op elk moment worden gewijzigd of geannuleerd. Naast het volgende zijn de voorwaarden van Microsoft en/of uw draadloze provider van toepassing op uw gebruik van dergelijke services.

 1. Toestemming voor internetservices of draadloze services.    De software vereist verbinding met computersystemen met Microsoft Lync Server 2010 of Microsoft Lync Online via een draadloos internetnetwerk. In sommige gevallen ontvangt u geen aparte melding wanneer verbinding wordt gemaakt. Het gebruik van de software werkt als uw toestemming voor het verzenden van standaardapparaatinformatie (inclusief maar niet beperkt tot technische informatie over uw apparaat, systeem- en toepassingssoftware en randapparatuur) voor internet- of draadloze services.

 2. Misbruik van internetservices.    U mag een internetservice niet gebruiken op een manier waarop deze het gebruik door iemand anders van het draadloze netwerk of het netwerk zelf schaadt of beschadigt. U mag de service niet gebruiken om te proberen op welke manier dan ook ongeautoriseerde toegang te krijgen tot services, gegevens, accounts of netwerken.

3.SCOPE VAN LICENTIE.    De software wordt in licentie gegeven en niet verkocht. Deze overeenkomst geeft u alleen bepaalde rechten om de software te gebruiken. Alle andere rechten zijn voorbehouden aan Microsoft. U mag de software alleen gebruiken op de manier die uitdrukkelijk in deze overeenkomst wordt vermeld, tenzij de wetgeving u, ondanks deze beperking, meer rechten verleent. Daarbij moet u zich neerleggen bij eventuele technische beperkingen van de software die alleen bepaalde manieren van gebruik mogelijk maken. Het is niet toegestaan:

 • de technische beperkingen in de software te omzeilen;

 • de software te reverse-engineeren, decompileren of disassembleren, tenzij en alleen voor zover de wetgeving dat, ondanks deze beperking, uitdrukkelijk toestaat;

 • meer kopieën van de software te maken dan in deze overeenkomst wordt aangegeven of door de wetgeving wordt toegestaan, ondanks deze beperking;

 • de software te publiceren zodat anderen deze kunnen kopiëren;

 • de software te verhuren, in lease te geven of uit te lenen;

 • de software of deze overeenkomst over te dragen aan derden; of

4.DOCUMENTATION.    U mag de documentatie kopiëren en gebruiken voor uw interne referentiedoeleinden.

5.EXPORTBEPERKINGEN.    De software valt onder de exportwetten en -voorschriften van de Verenigde Staten. U moet zich houden aan alle binnenlandse en internationale exportwetten en -voorschriften die van toepassing zijn op de software. Deze wetten omvatten beperkingen ten aanzien van bestemmingen, eindgebruikers en eindgebruik. Zie www.microsoft.com/exporting voor aanvullende informatie.

6.SUPPORT SERVICES.    Deze software wordt verstrekt in de huidige staat en daarom kunnen wij u geen ondersteuning bieden. Uw telefoon, fabrikant en draadloze provider zijn niet verantwoordelijk voor het leveren van ondersteuningsservices voor de software.

7.COPYRIGHT KENNISGEVINGEN.    Microsoft en Lync zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. iPhone zijn iPad en iOS handelsmerken van Apple Inc, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.

8.ENTIRE OVEREENKOMST.    Deze overeenkomst en de voorwaarden voor aanvullingen, updates, internetservices en ondersteuningsservices die u gebruikt, vormen de volledige overeenkomst voor de software en ondersteuningsservices.

9.TOEPASSELIJK RECHT.

 1. Verenigde Staten    Als u de software in de Verenigde Staten hebt aangeschaft, wordt deze overeenkomst beheerst door het recht van de staat Washington, ongeacht mogelijk tegenstrijdige rechtsbeginselen. Het recht van de staat waar u woont, geldt voor alle andere vorderingen, met inbegrip van vorderingen op grond van wetgeving voor consumentenbescherming van de staat en wetgeving inzake oneerlijke concurrentie, alsmede vorderingen wegens onrechtmatige daad.

 2. Buiten de Verenigde Staten    Als u de software in een ander land hebt aangeschaft, is het recht van dat land van toepassing.

10.RECHTSGEVOLG.    In deze overeenkomst worden bepaalde wettelijke rechten beschreven. Het is mogelijk dat u in uw rechtsgebied nog andere rechten hebt. Het is ook mogelijk dat u rechten hebt met betrekking tot de partij bij wie u de software hebt verkregen. Deze overeenkomst vormt geen wijziging van uw rechten in uw rechtsgebied als dit in uw rechtsgebied wettelijk niet is toegestaan.

11.DERDE BEGUNSTIGDE.    U gaat ermee akkoord dat Apple en haar dochterbedrijven als derden begunstigden van deze overeenkomst zijn en dat Apple het recht heeft om deze overeenkomst af te dwingen.

12.DISCLAIMER VAN GARANTIE.    DE SOFTWARE HEEFT EEN LICENTIE 'AS-IS', 'WITH ALL FAULTS' EN 'AS AVAILABLE'. U DRAAGT HET RISICO OM HET TE GEBRUIKEN. INDIEN GEWENST KUNT U APPLE OP DE HOOGTE STELLEN VAN EEN TERUGBETALING VAN DE AANKOOPPRIJS. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJK RECHT, HEEFT APPLE GEEN ENKELE ANDERE GARANTIEVERPLICHTING. MICROSOFT EN DE DRAADLOZE PROVIDERS VIA HET NETWERK WAARVAN DE SOFTWARE WORDT GEDISTRIBUEERD, EN ELK VAN ONZE RESPECTIEVE FILIALEN EN LEVERANCIERS ("DISTRIBUTEURS"), GEEFT GEEN EXPLICIETE GARANTIES, GARANTIES OF VOORWAARDEN ONDER OF MET BETREKKING TOT DE SOFWARE. MOGELIJK HEBT U AANVULLENDE CONSUMENTENRECHTEN OP GROND VAN UW LOKALE WETGEVING DIE DEZE OVEREENKOMST NIET KAN WIJZIGEN. VOOR ZOVER TOEGESTAAN ONDER UW LOKALE WETGEVING SLUIT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUKEN UIT.

13.LIMITATION ON AND EXCLUSION OF REMEDIES AND DAMAGES.    U KUNT BIJ APPLE, MICROSOFT EN HAAR LEVERANCIERS ALLEEN DIRECTE SCHADE VERHALEN TOT HET BEDRAG DAT U HEBT BETAALD. U KUNT GEEN ANDERE SCHADE VERHALEN, MET INBEGRIP VAN GEVOLGSCHADE, WINSTDERVING, SPECIALE, INDIRECTE OF INCIDENTELE SCHADE.

Deze beperking geldt voor:

 • alles met betrekking tot de software, services, inhoud (inclusief code) op internetsites van derden of programma's van derden, en

 • vorderingen die voortvloeien uit het niet naleven van het contract, het niet nakomen van een waarborg, garantie of voorwaarde, strikte aansprakelijkheid, nalatigheid of een andere onrechtmatige daad voor zover die vorderingen op grond van het toepasselijk recht zijn toegestaan.

De beperking geldt zelfs als Microsoft op de hoogte was of op de hoogte had moeten zijn van de mogelijkheid van dergelijke schade. Het is mogelijk dat de bovengenoemde beperkingen of uitsluitingen niet voor u gelden omdat in uw land de uitsluiting of beperking van incidentele schade, gevolgschade of andere schade niet is toegestaan.

Naar boven

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×