MICROSOFT SOFTWARE LICENTIEBEPALINGEN

MICROSOFT LYNC 2010 FOR IPHONE MICROSOFT LYNC 2010 FOR IPAD

Deze licentievoorwaarden vormen een overeenkomst tussen Microsoft Corporation (of, afhankelijk van uw locatie, een van haar gelieerde ondernemingen) en u. Lees deze voorwaarden aandachtig door. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de software die hierboven wordt vermeld, met inbegrip van de media waarop u de software hebt ontvangen (indien van toepassing). De voorwaarden zijn tevens van toepassing op het volgende van Microsoft:

 • updates,

 • supplementen,

 • op internet gebaseerde services, en

 • ondersteuningsservices

Voor deze software, tenzij bij deze onderdelen andere voorwaarden zijn meegeleverd. In dat geval gelden de meegeleverde bepalingen.

DOOR DE SOFTWARE TE GEBRUIKEN, GAAT U AKKOORD MET DEZE BEPALINGEN. INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET DE BEPALINGEN, DIENT U DE SOFTWARE NIET TE GEBRUIKEN. BRENG DEZE IN PLAATS DAARVAN TERUG NAAR APPLE, INC. (”APPLE”) OM UW GELD TERUG TE KRIJGEN OF EEN TEGOED TE VERKRIJGEN.

Indien u zich houdt aan de bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst, hebt u de onderstaande rechten.

1.INSTALLATIE- EN GEBRUIKSRECHTEN.

 1. Installatie en gebruik.    U mag maximaal 5 exemplaren van de software installeren en gebruiken op de iOS-apparatuur in uw bezit of onder uw zeggenschap.

 2. Voor deze software is een verbinding vereist met computersystemen waarop geldige exemplaren van Microsoft Lync Server 2010 of Microsoft Lync Online via een draadloos internetnetwerk worden uitgevoerd. Updates naar Microsoft Lync Server 2010 zijn wellicht nodig voor volledige functionaliteit. Sommige functionaliteit is mogelijk niet beschikbaar in alle landen.

 3. Programma's van andere fabrikanten.    De software kan programmacode van een derde partij bevatten die door Microsoft, niet door de derde partij, aan u in licentie wordt gegeven op grond van deze overeenkomst. Eventuele kennisgevingen met betrekking tot de programmacode van derden dienen slechts ter informatie.

2.OP INTERNET GEBASEERDE SERVICES.    Microsoft levert op het internet gebaseerde services bij de software. Deze mogen te allen tijde worden gewijzigd of beëindigd. In aanvulling op het volgende is uw gebruik van dergelijke services onderworpen aan de voorwaarden van Microsoft en/of uw draadloze provider.

 1. Toestemming voor internetservices of draadloze services.    Voor de software is een verbinding vereist met computersystemen waarop Microsoft Lync Server 2010 of Microsoft Lync Online via een draadloos internetnetwerk wordt uitgevoerd. In sommige gevallen ontvangt u geen afzonderlijke melding wanneer verbinding wordt gemaakt. Door het gebruik van de software gaat u akkoord met de overdracht van standaardapparaatgegevens (inclusief, maar niet beperkt tot, technische informatie over uw apparaat, systeem en toepassingssoftware, en randapparatuur) voor internetservices of draadloze services.

 2. Misbruik van op internet gebaseerde services.    U mag internetservices niet op een zodanige wijze gebruiken dat u hieraan schade toebrengt of dat de beschikbaarheid van deze services of het draadloze netwerk voor anderen in het gedrang komt. U mag de service niet gebruiken om uzelf op wat voor manier dan ook onbevoegd toegang te verschaffen tot services, gegevens, accounts of netwerken.

3.DRAAGWIJDTE VAN DE LICENTIE.    De software wordt niet verkocht, maar in licentie gegeven. Deze overeenkomst verleent u slechts bepaalde rechten voor het gebruik van de software. Microsoft behoudt zich alle andere rechten voor. U mag de software alleen gebruiken zoals expliciet wordt vermeld in deze overeenkomst, tenzij het toepasselijke recht u meer rechten verleent ondanks deze beperking. Hierbij dient u zich te houden aan de technische beperkingen in de software die ervoor zorgen dat u deze alleen op bepaalde manieren kunt gebruiken. Het is niet toegestaan

 • de technische beperkingen in de software te omzeilen;

 • de software te onderwerpen aan reverse-engineering, te decompileren of disassembleren, tenzij en alleen voor zover dit, niettegenstaande deze beperking, uitdrukkelijk is toegestaan op grond van toepasselijk dwingend recht;

 • meer kopieën te maken van de software dan is vermeld in deze overeenkomst of, ondanks deze beperking, is toegestaan op grond van toepasselijk dwingend recht;

 • de software te publiceren zodat anderen deze kunnen kopiëren;

 • de software te verhuren, in lease te geven of uit te lenen;

 • de software of deze overeenkomst aan enige derde partij over te dragen; of

4.DOCUMENTATIE.    U mag de documentatie uitsluitend kopiëren en gebruiken voor interne referentiedoeleinden.

5.EXPORTBEPERKINGEN.    Op de software is de Amerikaanse exportwetgeving van toepassing. U moet u houden aan alle nationale en internationale exportwetten en -regels die van toepassing zijn op de software. Dergelijke wetten leggen beperkingen op aan bestemmingen, eindgebruikers en eindgebruik. Zie www.microsoft.com/exporting voor meer informatie.

6.ONDERSTEUNINGSSERVICES.    De software wordt in de huidige staat verstrekt en wij zijn dan ook niet gehouden tot het leveren van ondersteuningsservices voor de software. Uw telefoon, de fabrikant en de draadloze provider zijn niet verantwoordelijk voor het bieden van productondersteuning voor de software.

7.AUTEURSRECHTBEPALINGEN.    Microsoft en Lync zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. iPhone, iPad en iOS zijn handelsmerken van Apple Inc, gedeponeerd in de VS en andere landen.

8.VOLLEDIGE OVEREENKOMST.    Deze overeenkomst en de bepalingen voor supplementen, updates, internetservices en productondersteuningsservices die u gebruikt, vormen de volledige overeenkomst voor de software en productondersteuningsservices.

9.TOEPASSELIJK RECHT.

 1. Verenigde Staten.    Als u de software hebt verkregen in de Verenigde Staten, wordt de interpretatie van deze overeenkomst beheerst door het recht van de staat Washington en geldt het recht van de staat Washington voor tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst. Op alle andere vorderingen, met inbegrip van vorderingen voortvloeiend uit consumentenbeschermingsrecht, mededingingsrecht en onrechtmatige daad is het recht van de staat waar u woont van toepassing.

 2. Buiten de Verenigde Staten.    Indien u de software hebt verkregen in een ander land, wordt de overeenkomst beheerst door de wetgeving van dat land.

10.JURIDISCH EFFECT.    In deze overeenkomst worden bepaalde rechten beschreven. Het is mogelijk dat u beschikt over andere rechten in uw rechtsgebied. Het is mogelijk dat u beschikt over andere rechten in uw rechtsgebied. Deze overeenkomst vormt geen wijziging van uw rechten onder het recht in uw rechtsgebied wanneer dit in uw rechtsgebied niet is toegestaan.

11.BEGUNSTIGDE VAN DERDEN.    U gaat ermee akkoord dat Apple en haar dochterondernemingen begunstigden van derden zijn bij deze overeenkomst, en dat Apple het recht heeft tot het afdwingen van deze overeenkomst.

12.GEEN GARANTIE.   DE SOFTWARE WORDT ”IN DE HUIDIGE STAAT”, ”MET ALLE AANWEZIGE FOUTEN” EN ”IN DE BESCHIKBARE VORM” IN LICENTIE GEGEVEN. U DRAAGT HET RISICO VOOR HET GEBRUIK ERVAN. INDIEN GEWENST KUNT U APPLE OP DE HOOGTE STELLEN VOOR RESTITUTIE VAN HET AANKOOPBEDRAG. VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN ONDER HET TOEPASSELIJKE RECHT, HEEFT APPLE GEEN ENKELE ANDERE GARANTIEVERPLICHTINGEN. MICROSOFT EN DE DRAADLOZE PROVIDERS WAARVAN HET NETWERK WORDT GEBRUIKT VOOR HET DISTRIBUEREN VAN DE SOFTWARE, EN AL ONZE RESPECTIEVELIJKE GELIEERDE ONDERNEMINGEN, EN LEVERANCIERS (”DISTRIBUTEURS”) WIJZEN ALLE GARANTIES OF VOORWAARDEN OP GROND VAN OF MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE VAN DE HAND. HET IS MOGELIJK DAT U AANVULLENDE CONSUMENTENRECHTEN HEBT KRACHTENS UW LOKALE RECHT, WAARIN DEZE OVEREENKOMST GEEN WIJZIGINGEN KAN AANBRENGEN. VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN OP GROND VAN UW LOKALE RECHT, WIJST MICROSOFT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN HET NIET-INBREUKMAKEND KARAKTER VAN DE SOFTWARE AF.

13.BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN VAN VERHAAL EN SCHADEVERGOEDING.   U KUNT BIJ APPLE, MICROSOFT EN HAAR LEVERANCIERS ALLEEN DIRECTE SCHADE VERHALEN TOT HET BEDRAG DAT U HEBT BETAALD. U KUNT GEEN ANDERE SCHADE VERHALEN, MET INBEGRIP VAN GEVOLGSCHADE, SCHADE DOOR WINSTDERVING, SPECIALE, INDIRECTE OF INCIDENTELE SCHADE.

Deze beperking geldt voor

 • alles met betrekking tot de software, services, inhoud (inclusief code) van internetsites van derden of programma's van derden en

 • vorderingen met betrekking tot niet-naleving van de overeenkomst, garantie of voorwaarden, strikte aansprakelijkheid, nalatigheid of andere onrechtmatige daad, voor zover dit is toegestaan op grond van toepasselijk recht.

De beperking geldt zelfs als Microsoft op de hoogte was of op de hoogte had moeten zijn van de mogelijkheid van dergelijke schade. Bovengenoemde beperking of uitsluiting geldt voor u wellicht niet omdat in uw land de uitsluiting of beperking van incidentele schade, gevolgschade of andere schade niet is toegestaan.

Naar boven

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×