Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.
Sneltoetsen voor Access

Veel gebruikers vinden dat ze efficiënter kunnen werken met een extern toetsenbord met sneltoetsen voor Access bureaubladdatabases op Windows. Voor gebruikers met een motorische of visuele handicap werken de sneltoetsen mogelijk makkelijker dan het touchscreen en zijn ze een belangrijk alternatief voor de muis. 

Notities: 

 • De toetscombinaties in dit onderwerp verwijzen naar de Amerikaanse toetsenbordindeling. Bij andere indelingen komen de toetsen mogelijk niet exact overeen met de toetsen op een Amerikaans toetsenbord.

 • Een plusteken (+) in een sneltoets betekent dat u op meerdere toetsen tegelijk moet drukken.

 • Een komma (,) in een sneltoets betekent dat u op meerdere toetsen na elkaar moet drukken.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat JAWS-gebruikers de functie voor het virtuele lintmenu hebben uitgeschakeld.

In dit onderwerp

Veelgebruikte sneltoetsen

Deze tabel bevat een opsomming van de meest gebruikte snelkoppelingen in Access bureaubladdatabases.

Handeling

Druk op

Selecteer het actieve tabblad van het lint en activeer KeyTips.

Alt of F10
(Als u naar een ander linttabblad wilt gaan, gebruikt u KeyTips of de pijltoetsen.)

Naar het tabblad Start gaan.

Alt+H

Ga naar het vak Uitleg op het lint.

Alt+Q, gevolgd door de zoekterm

Het snelmenu voor het geselecteerde item weergeven

Shift+F10 of de Windows-menutoets

De focus verplaatsen naar een ander deelvenster van het venster.

F6

Open een bestaande database.

Ctrl+O of Ctrl+F12

Het navigatiedeelvenster weergeven of verbergen.

F11

Een eigenschappenvenster weergeven of verbergen.

F4

Schakelen tussen de bewerkingsmodus (met de invoegpositie weergegeven) en de navigatiemodus in de gegevensbladweergave of ontwerpweergave.

F2

Schakel vanuit het formulier in de ontwerpweergave over naar de formulierweergave.

F5

Naar het volgende of vorige veld in de gegevensbladweergave gaan.

Tab of Shift+Tab

Ga naar een specifieke record in de gegevensbladweergave.

Alt+F5, typ vervolgens in het vak recordnummer het recordnummer en druk op Enter

Open het dialoogvenster Afdrukken (voor gegevensbladen, formulieren en rapporten).

Ctrl+P

Open het dialoogvenster Pagina-instelling (voor formulieren en rapporten).

Z

Open het tabblad Zoeken in het dialoogvenster Zoeken en vervangen in de gegevensbladweergave of formulierweergave.

Ctrl+F

Open het Help-venster .

F1

Sluit Access af.

Alt+F4

Naar boven 

Navigeren op het lint met alleen het toetsenbord

Het lint is de banner boven aan Access, ingedeeld in tabbladen. Wanneer deze optie is geselecteerd, wordt op elk linttabblad een ander lint weergegeven, dat bestaat uit groepen en elke groep bevat een of meer opdrachten.

U kunt ook alleen met het toetsenbord op het lint navigeren. KeyTips zijn speciale toetsencombinaties die u kunt gebruiken om snel bij een opdracht op het lint te komen door op een paar toetsen te drukken, ongeacht waar u zich in Access bevindt. Elke opdracht in Access kan worden gegeven met behulp van een KeyTip.

Opmerking: Met invoegtoepassingen en andere programma's worden mogelijk nieuwe tabbladen aan het lint toegevoegd, eventueel met KeyTips voor deze tabbladen.

Er zijn twee manieren om door de tabbladen op het lint te navigeren:

 • Als u het lint wilt openen, drukt u op Alt en gebruikt u vervolgens de pijl-rechts en pijl-links om tussen de tabbladen te schakelen.

 • Gebruik een van de volgende KeyTips als u direct naar een tabblad op het lint wilt gaan:

Handeling

Druk op

Ga naar het menu Bestand .

Alt+F

Naar het tabblad Start gaan.

Alt+H

Ga naar het tabblad Maken .

Alt+C

Ga naar het tabblad Externe gegevens .

Alt+X of Alt+X, 1

Ga naar het tabblad Hulpmiddelen voor databases .

Alt+Y, 2

Ga naar het tabblad Tabel .

Alt+J, T

Ga naar het tabblad Invoegtoepassingen , indien aanwezig.

Alt+X, 2

Ga naar het vak Uitleg op het lint.

Alt+Q

Naar boven  

Het toetsenbord gebruiken om te werken met linttabbladen

 • Druk op Alt om naar de linttabbladen te gaan. Als u rechtstreeks naar een tabblad wilt gaan, drukt u op de toetsinfo.

 • Als u wilt navigeren in de groep die momenteel is geselecteerd, drukt u op de pijl-omlaag.

 • Als u wilt navigeren tussen groepen op een lint, drukt u op Ctrl+pijl-rechts of pijl-links.

 • Druk op Tab of Shift+Tab om tussen opdrachten binnen een groep te schakelen.

 • U activeert besturingselementen op verschillende manieren, afhankelijk van het type besturingselement:

  • Als het geselecteerde besturingselement een knop is, drukt u op de spatiebalk of Enter om deze te activeren.

  • Als het geselecteerde besturingselement een splitsknop is (een knop waarmee een menu met extra opties wordt geopend), drukt u op Alt+pijl-omlaag om het te activeren. Druk op de Tab-toets om door de opties te bladeren. Druk op de spatiebalk of op Enter om de huidige optie wilt selecteren.

  • Als het geselecteerde besturingselement een lijst is (zoals de lijst Lettertype ), drukt u op pijl-omlaag om de lijst te openen. Druk vervolgens op de pijl-omhoog of pijl-omlaag om te schakelen tussen items.

  • Als het geselecteerde besturingselement een galerie is, drukt u op de spatiebalk of Enter om het besturingselement te selecteren. Druk vervolgens op de Tab-toets om door de items te bladeren.

Tip: In galerieën met meer dan één rij items wordt de focus met de Tab-toets verplaatst van het begin naar het einde van de huidige rij. Wanneer u het einde van een rij bereikt, wordt de focus verplaatst naar het begin van de volgende rij. Als u op de pijl-rechts aan het einde van de huidige rij drukt, wordt de focus teruggezet naar het begin van de huidige rij.

Zie Het toetsenbord gebruiken om met het lint te werken voor meer informatie over het gebruik van het toetsenbord en toetsinfo met het lint

Naar boven  

Werken met databasebestanden

Meer informatie over het gebruik van het toetsenbord om databases te openen en op te slaan en databasegegevens af te drukken.

Databases openen en opslaan

Handeling

Druk op

Open een nieuwe database.

Ctrl+N

Open een bestaande database.

Ctrl+O of Ctrl+F12

De geselecteerde map of het geselecteerde bestand openen

Enter

De map één niveau boven de geselecteerde map openen

Backspace

De geselecteerde map of het geselecteerde bestand verwijderen

Delete

Een snelmenu weergeven voor een geselecteerd item, zoals een map of een bestand

Shift+F10 of de Windows-menutoets

Naar de volgende optie gaan.

Tabtoets

Achteruit gaan door de opties.

Shift+Tab

De lijst Zoeken in openen

F4 of Alt+I

Sla een databaseobject op.

Ctrl+S of Shift+F12

Open het dialoogvenster Opslaan als .

F12 of Alt+F, S

Naar boven  

Databasegegevens afdrukken

Handeling

Druk op

Het huidige of geselecteerde object afdrukken.

Ctrl+P

Open vanuit Afdrukvoorbeeld het dialoogvenster Afdrukken .

P of Ctrl+P

Open het dialoogvenster Pagina-instelling in het afdrukvoorbeeld.

Z

Afdrukvoorbeeld of indelingsvoorbeeld annuleren.

C of Esc

Ga vanuit het menu Bestand terug naar uw database.

Esc

Naar boven  

Navigeren in de werkruimte Access

Meer informatie over het gebruik van sneltoetsen om te navigeren in de Access werkruimte. U leert ook hoe u kunt wijzigen hoe databases worden weergegeven inAccess.

Overschakelen van documenten met tabbladen naar documenten met vensters

Standaard worden Access databases weergegeven als documenten met tabbladen. Als u in plaats daarvan met documenten in overlappende vensters wilt werken, kunt u de opties voor het documentvenster wijzigen in de app-opties.

 1. Als u naar het menu Bestand wilt gaan, selecteert u Bestand of drukt u op Alt+F.

 2. Selecteer Opties. Het dialoogvenster Opties voor Access wordt geopend.

 3. Selecteer Huidige database.

 4. Selecteer onder Opties voor documentvensterde optie Overlappende vensters en selecteer vervolgens OK.

 5. Sluit de huidige database en open deze opnieuw om de optie van kracht te laten worden.

Verplaatsen in de Access-werkruimte

Handeling

Druk op

Het navigatiedeelvenster weergeven of verbergen.

F11

Ga naar het vak Search in het navigatiedeelvenster als de focus al op het navigatiedeelvenster staat.

Ctrl+F

Ga naar het volgende of vorige deelvenster in de werkruimte.

F6 of Shift+F6

Mogelijk moet u meer dan één keer op F6 drukken. Als het gewenste taakvenster niet wordt weergegeven als u op F6 drukt, drukt u op Alt om de focus naar het lint te verplaatsen en drukt u vervolgens op Ctrl+Tab om naar het taakvenster te gaan.

Ga naar het volgende of vorige databasevenster.

Ctrl+F6 of Ctrl+Shift+F6

Herstel het geselecteerde geminimaliseerde venster wanneer alle vensters zijn geminimaliseerd.

Enter

Sluit het actieve databasevenster.

Ctrl+W of Ctrl+F4

Schakel tussen de Visual Basic-Editor en het vorige actieve venster.

Alt+F11

Naar boven  

Werken met menu's, dialoogvensters, wizards en eigenschappenvensters

Meer informatie over het gebruik van de sneltoetsen om door menu's, dialoogvensters, wizards en eigenschappenvensters te navigeren en te gebruiken. 

Menu's gebruiken

Handeling

Druk op

Toetstips weergeven

Alt of F10

Het menu met het programmapictogram weergeven (op de titelbalk van het programma), ook wel het besturingsmenu genoemd.

Alt+spatiebalk

Selecteer de volgende of vorige opdracht terwijl het menu of submenu zichtbaar is.

Pijl-omlaag of pijl-omhoog

Selecteer het menu links of rechts of schakel tussen het hoofdmenu en het submenu wanneer een submenu zichtbaar is.

Pijl-links of pijl-rechts

Selecteer de eerste of laatste opdracht in het menu of submenu.

Home of End

Het geselecteerde menu openen of de aan de geselecteerde knop toegewezen actie uitvoeren.

Spatiebalk of Enter

Open een snelmenu of open een vervolgkeuzelijst voor het geselecteerde galerie-item.

Shift+F10 of de Windows-menutoets

Omhoog of omlaag schuiven in de geselecteerde galerielijst

Pagina omhoog of Pagina omlaag

Naar de boven- of onderkant van de geselecteerde galerielijst gaan

Ctrl+Home of Ctrl+End

Sluit tegelijkertijd het zichtbare menu en het submenu.

Alt

Sluit het zichtbare menu of sluit met een submenu alleen het submenu.

Esc

Naar boven  

Werken met dialoogvensters

Handeling

Druk op

Naar het volgende tabblad in een dialoogvenster gaan

Ctrl+Tab

Naar het vorige tabblad in een dialoogvenster gaan

Ctrl+Shift+Tab

Naar de volgende of vorige optie of optiegroep gaan.

Tab of Shift+Tab

Schakelen tussen opties in de geselecteerde vervolgkeuzelijst of schakelen tussen opties in een groep opties.

Pijltoetsen

Voer de actie uit die is toegewezen aan de geselecteerde knop of schakel het selectievakje in of uit.

Spatiebalk

De lijst openen als die gesloten is en naar een optie in de lijst gaan.

Eerste letter van een optie in een vervolgkeuzelijst

Selecteer de optie of schakel het selectievakje in of uit met de letter die in de naam van de optie is onderstreept.

Alt+lettertoets

Open de geselecteerde vervolgkeuzelijst.

Alt+toets pijl-omlaag

Sluit de geselecteerde vervolgkeuzelijst.

Esc

Voer de actie uit die is toegewezen aan de standaardknop in het dialoogvenster.

Enter

Annuleer de opdracht en sluit het dialoogvenster.

Esc

Naar boven  

Wizards gebruiken

Handeling

Druk op

Schakel de focus naar voren tussen besturingselementen in de wizard.

Tabtoets

Schakel de focus tussen secties (koptekst, hoofdtekst en voettekst) van de wizard in.

F6

Voltooi de wizard.

Alt+F

Naar boven  

Eigenschappenvensters gebruiken

Deze sneltoetsen zijn van toepassing op eigenschappenvensters voor tabellen, query's, formulieren en rapporten in de ontwerpweergave en formulieren en rapporten in de indelingsweergave.

Handeling

Druk op

Het eigenschappenvenster weergeven of verbergen.

F4

Eén item tegelijk schakelen tussen opties in de vervolgkeuzelijst voor selectie van besturingselementen.

Pijl-omlaag of pijl-omhoog

Pagina voor pagina tussen de keuzemogelijkheden in de vervolgkeuzelijst met besturingselementen selecteren.

Pagina omlaag of Pagina omhoog

Ga naar de tabbladen van het eigenschappenvenster vanuit de vervolgkeuzelijst voor selectie van besturingselementen.

Tabtoets

Navigeren tussen de tabbladen van het eigenschappenvenster met een geselecteerd tabblad, maar geen eigenschap geselecteerd.

Pijl-links of pijl-rechts

Als er al een eigenschap is geselecteerd, gaat u één eigenschap omlaag op een tabblad.

Tabtoets

Als een eigenschap is geselecteerd, verplaatst u één eigenschap op een tabblad omhoog of gaat u naar het tabblad als u al bovenaan staat.

Shift+Tab

Schakelen tussen tabbladen wanneer een eigenschap is geselecteerd.

Ctrl+Tab

Achteruit schakelen tussen tabbladen wanneer een eigenschap is geselecteerd.

Ctrl+Shift+Tab

Naar boven  

Werken met tekstvakken, keuzelijsten met invoervakken en keuzelijsten

Gebruik het toetsenbord om te navigeren en inhoud te bewerken in een tekstvak, keuzelijst met invoervak of keuzelijst.

Een tekstvak bewerken

Een bewerkingsvak is een leeg tekstvak waarin u een item typt of plakt, zoals uw gebruikersnaam of het pad van een map.

Handeling

Toets

Naar het begin van de invoer gaan

Home

Naar het einde van de invoer gaan

End

Eén teken naar links of rechts gaan

Pijl-links of pijl-rechts

Eén woord naar links of rechts verplaatsen.

Ctrl+pijl-links of pijl-rechts

Selecteer vanaf de invoegpositie tot het begin van de tekstvermelding.

Shift+Home

Selecteer vanaf de invoegpositie tot het einde van de tekstvermelding.

Shift+End

Wijzig de selectie met één teken naar links.

Shift+Pijl-links

Wijzig de selectie met één teken naar rechts.

Shift+Pijl-rechts

Wijzig de selectie met één woord naar links.

Ctrl+Shift+pijl-links

Wijzig de selectie met één woord naar rechts.

Ctrl+Shift+pijl-rechts

Naar boven  

Een keuzelijst met invoervak of een keuzelijst gebruiken

In een keuzelijst wordt een bereik van onveranderbare waarden of keuzen weergegeven, die automatisch worden getoond. In een keuzelijst met invoervak worden ook waarden of keuzes weergegeven, maar deze worden pas weergegeven als u een vervolgkeuzepijl hebt geselecteerd. Met een keuzelijst met invoervak kunt u soms een waarde invoeren die niet in de lijst voorkomt, net als bij een tekstvak.

Handeling

Druk op

Open een keuzelijst met invoervak.

F4 of Alt+pijl-omlaag

Vernieuw de inhoud van de keuzelijst voor opzoekvelden of een keuzelijst met invoervak.

F9

Eén regel naar beneden verplaatsen.

Toets pijl-omlaag

Eén pagina omlaag gaan.

Page Down

Eén regel naar boven verplaatsen.

Toets pijl-omhoog

Eén pagina omhoog gaan.

Page Up

Sluit de keuzelijst met invoervak of keuzelijst af.

Tabtoets

Naar boven  

Werken met objecten

Gebruik sneltoetsen om te bewerken en te verplaatsen in de lijst objecten en om te navigeren en objecten te openen.

De lijst met objecten bewerken en navigeren

Handeling

Druk op

Wijzig de naam van een geselecteerd object.

Opmerking: U kunt de naam van een object alleen wijzigen wanneer het is gesloten.

F2

Eén regel naar beneden verplaatsen.

Toets pijl-omlaag

Eén venster omlaag gaan.

Page Down

Naar het laatste object gaan.

End

Eén regel naar boven verplaatsen.

Toets pijl-omhoog

Eén venster omhoog gaan.

Page Up

Naar boven  

Navigeren in objecten en deze openen

Handeling

Druk op

Open de geselecteerde tabel of query in de gegevensbladweergave.

Enter

Open het geselecteerde formulier of rapport.

Enter

Voer de geselecteerde macro uit.

Enter

Open de geselecteerde tabel, query, formulier, rapport, macro of module in de ontwerpweergave.

Ctrl+Enter

Het venster Direct weergeven in de Visual Basic-Editor.

Ctrl+G

Naar boven  

Algemene sneltoetsen voor de ontwerp-, indelings- en gegevensbladweergaven 

Handeling

Druk op

Schakelen tussen de bewerkingsmodus (met de invoegpositie weergegeven) en de navigatiemodus in een gegevensblad.

F2

Sluit de navigatiemodus af en ga terug naar de bewerkingsmodus in een formulier of rapport.

Esc

Schakel over naar het eigenschappenvenster (in de ontwerpweergave en indelingsweergave voor formulieren en rapporten).

F4 of Alt+Enter

Schakel vanuit het formulier in de ontwerpweergave over naar de formulierweergave.

F5

Schakelen tussen het bovenste en onderste gedeelte van een venster (in de ontwerpweergave van query's, macro's en het venster Geavanceerd filteren/sorteren ).

F6

Schakelen tussen het veldraster, het eigenschappenvenster, de veldeigenschappen, het navigatiedeelvenster, de werkbalk Snelle toegang en de toetsinfo op het lint (in de ontwerpweergave voor tabellen).

F6

Schakel van de Visual Basic-Editor terug naar het formulier of rapport in de ontwerpweergave.

Alt+F11

Schakelen tussen weergaven in een tabel, query, formulier of rapport.

Opmerking: Als er meer weergaven beschikbaar zijn, wordt de focus naar de volgende beschikbare weergave verplaatst door de toetsen nogmaals in te drukken.

Ctrl+pijl-rechts of Ctrl+komma (,)

Achteruit schakelen tussen weergaven in een tabel, query, formulier of rapport.

Opmerking: Als er meer weergaven beschikbaar zijn, wordt de focus naar de vorige weergave verplaatst door de toetsen nogmaals in te drukken.

Ctrl+pijl-links of Ctrl+Punt (.)

Opmerking: Deze snelkoppeling werkt niet onder alle omstandigheden met alle objecten.

Naar boven  

Werken in de gegevensbladweergave

Gebruik de gegevensbladweergave wanneer u met tabellen en query's werkt.

Navigeren tussen velden en records

Deze sneltoetsen werken in de navigatiemodus in de gegevensbladweergave.

Handeling

Druk op

Naar het volgende veld gaan.

Tab-toets of pijl-rechts

Naar het laatste veld in de huidige record gaan.

End

Naar het vorige veld gaan.

Shift+Tab of pijl-links

Naar het eerste veld in de huidige record gaan.

Startpagina

Naar het huidige veld in de volgende record gaan.

Toets pijl-omlaag

Naar het huidige veld in de laatste record gaan.

Ctrl+pijl-omlaag

Naar het laatste veld in de laatste record gaan.

Ctrl+End

Naar het huidige veld in de vorige record gaan.

Toets pijl-omhoog

Naar het huidige veld in de eerste record gaan.

Ctrl+pijl-omhoog

Naar het eerste veld in de eerste record gaan.

Ctrl+Home

Ga naar een specifieke record.

Alt+F5, typ vervolgens in het vak recordnummer het recordnummer en druk op Enter

Naar boven  

Naar een ander scherm met gegevens navigeren

Handeling

Druk op

Eén scherm omhoog gaan.

Page Up

Eén scherm omlaag.

Page Down

Eén scherm naar rechts gaan.

Ctrl+Page Down

Eén scherm naar links gaan.

Ctrl+Page Up

Naar boven  

Een kolom selecteren en verplaatsen

Handeling

Druk op

Selecteer de huidige kolom of annuleer de kolomselectie, alleen in de navigatiemodus .

Ctrl+spatiebalk

De selectie één kolom naar rechts uitbreiden als de huidige kolom is geselecteerd.

Shift+Pijl-rechts

Breid de selectie één kolom naar links uit als de huidige kolom is geselecteerd.

Shift+Pijl-links

Naar boven  

Werken met subgegevensbladen

Handeling

Druk op

Voer het subgegevensblad uit het laatste veld van de vorige record in het gegevensblad in.

Tabtoets

Voer het subgegevensblad uit het eerste veld van de volgende record in het gegevensblad in.

Shift+Tab

Sluit het subgegevensblad af en ga naar het eerste veld van de volgende record in het gegevensblad.

Ctrl+Tab

Sluit het subgegevensblad af en ga naar het laatste veld van de vorige record in het gegevensblad.

Ctrl+Shift+Tab

Voer in het laatste veld in het subgegevensblad het volgende veld in het gegevensblad in.

Tabtoets

Sla vanuit het gegevensblad het subgegevensblad over en ga naar de volgende record in het gegevensblad.

Toets pijl-omlaag

Sla vanuit het gegevensblad het subgegevensblad over en ga naar de vorige record in het gegevensblad.

Toets pijl-omhoog

Ga naar een specifieke record in een subgegevensblad.

Opmerking: Hiermee wordt de focus verplaatst van het subgegevensblad naar het recordnummervak.

Alt+F5, typ vervolgens in het vak recordnummer het recordnummer en druk op Enter

Ga van het gegevensblad naar het subgegevensblad van de record.

Ctrl+Shift+pijl-omlaag

Het subgegevensblad samenvouwen.

Ctrl+Shift+pijl-omhoog

Opmerking: Als u wilt navigeren tussen velden en records in een subgegevensblad, gebruikt u dezelfde sneltoetsen die u in de gegevensbladweergave gebruikt.

Naar boven  

Werken in de ontwerpweergave

U werkt in de ontwerpweergave wanneer u tabellen, query's, formulieren, rapporten en macro's ontwerpt.

Navigeren in de ontwerpweergave

Handeling

Druk op

Schakelen tussen de bewerkingsmodus (met de invoegpositie weergegeven) en de navigatiemodus .

F2

Open of sluit het eigenschappenvenster.

F4 of Alt+Enter

Schakel over naar de formulierweergave vanuit een formulier in de ontwerpweergave.

F5

Schakelen tussen het bovenste en onderste gedeelte van een venster (in de ontwerpweergave van query's, macro's en het venster Geavanceerd filteren/sorteren ).

Opmerking: Gebruik F6 als u met de Tab-toets niet naar de gewenste sectie van het scherm gaat.

F6

Schakelen tussen het ontwerpvenster, eigenschappen, navigatiedeelvenster, lint en zoombesturingselementen (in de ontwerpweergave van tabellen, formulieren en rapporten).

F6

Het deelvenster Lijst met velden weergeven of verbergen.

Alt+F8

Wanneer u een codemodule hebt geopend, schakelt u over van de Visual Basic-Editor naar het formulier of rapport in de ontwerpweergave.

Shift+F7

Schakel over van het eigenschappenvenster van een besturingselement in een formulier of rapport in de ontwerpweergave naar het ontwerpoppervlak zonder de focus van het besturingselement te wijzigen.

Shift+F7

Kopieer het geselecteerde besturingselement naar het klembord.

Ctrl+C

Knip het geselecteerde besturingselement en kopieer het naar het klembord.

Ctrl+X

Plak de inhoud van het klembord in de linkerbovenhoek van de geselecteerde sectie.

Ctrl+V

Verplaats het geselecteerde besturingselement met een pixel naar rechts langs het raster van de pagina.

Toets pijl-rechts

Verplaats het geselecteerde besturingselement met een pixel naar links langs het raster van de pagina.

Toets pijl-links

Verplaats het geselecteerde besturingselement met een pixel omhoog langs het raster van de pagina.

Opmerking: Bij besturingselementen in een gestapelde indeling wordt hiermee de positie van het geselecteerde besturingselement verwisseld met die van het besturingselement direct daarboven, tenzij het al het bovenste besturingselement van de indeling is.

Toets pijl-omhoog

Verplaats het geselecteerde besturingselement een pixel omlaag langs het raster van de pagina.

Opmerking: Bij besturingselementen in een gestapelde indeling wordt hiermee de positie van het geselecteerde besturingselement verwisseld met die van het besturingselement direct daaronder, tenzij het al het onderste besturingselement van de indeling is.

Toets pijl-omlaag

Het geselecteerde besturingselement per pixel naar rechts verplaatsen (ongeacht het raster van de pagina).

Ctrl+pijl-rechts

Verplaats het geselecteerde besturingselement per pixel naar links (ongeacht het raster van de pagina).

Ctrl+pijl-links

Verplaats het geselecteerde besturingselement met een pixel omhoog (ongeacht het raster van de pagina).

Opmerking: Bij besturingselementen in een gestapelde indeling wordt hiermee de positie van het geselecteerde besturingselement verwisseld met die van het besturingselement direct daarboven, tenzij het al het bovenste besturingselement van de indeling is.

Ctrl+pijl-omhoog

Verplaats het geselecteerde besturingselement met een pixel omlaag (ongeacht het raster van de pagina).

Opmerking: Bij besturingselementen in een gestapelde indeling wordt hiermee de positie van het geselecteerde besturingselement verwisseld met die van het besturingselement direct daaronder, tenzij het al het onderste besturingselement van de indeling is.

Ctrl+pijl-omlaag

De breedte van het geselecteerde besturingselement naar rechts vergroten met een pixel.

Opmerking: Bij besturingselementen in een gestapelde indeling wordt hiermee de breedte van de hele indeling vergroot.

Shift+Pijl-rechts

De breedte van het geselecteerde besturingselement naar links verkleinen met een pixel.

Opmerking: Bij besturingselementen in een gestapelde indeling wordt hiermee de breedte van de hele indeling verkleind.

Shift+Pijl-links

Verlaag de hoogte van het geselecteerde besturingselement vanaf de onderkant met een pixel.

Shift+pijl-omhoog

Verhoog de hoogte van het geselecteerde besturingselement vanaf de onderkant met een pixel.

Shift+Pijl-omlaag

Naar boven  

Bewerken met besturingselementen in het formulier en rapport in de ontwerpweergave

Handeling

Druk op

Kopieer het geselecteerde besturingselement naar het klembord.

Ctrl+C

Knip het geselecteerde besturingselement en kopieer het naar het klembord.

Ctrl+X

Plak de inhoud van het klembord in de linkerbovenhoek van de geselecteerde sectie.

Ctrl+V

Het geselecteerde besturingselement naar rechts verplaatsen (behalve een besturingselement dat deel uitmaakt van een indeling).

Pijl-rechts of Ctrl+pijl-rechts om in kleinere stappen te navigeren

Het geselecteerde besturingselement naar links verplaatsen (behalve een besturingselement dat deel uitmaakt van een indeling).

Pijl-links of Ctrl+pijl-links om in kleinere stappen te verplaatsen

Het geselecteerde besturingselement omhoog verplaatsen (behalve een besturingselement dat deel uitmaakt van een indeling).

Pijl-omhoog of Ctrl+pijl-omhoog om in kleinere stappen te navigeren

Het geselecteerde besturingselement omlaag verplaatsen (behalve een besturingselement dat deel uitmaakt van een indeling).

Pijl-omlaag of Ctrl+pijl-omlaag om in kleinere stappen te navigeren

Verhoog de hoogte van het geselecteerde besturingselement.

Opmerking: Als u deze sneltoetsen gebruikt met een besturingselement in een indeling, wordt de hele rij van de indeling aangepast.

Shift+Pijl-omlaag

De breedte van het geselecteerde besturingselement vergroten.

Opmerking: Als u deze sneltoetsen gebruikt met een besturingselement in een indeling, wordt de hele kolom van de indeling aangepast.

Shift+Pijl-rechts

Verminder de hoogte van het geselecteerde besturingselement.

Opmerking: Als u deze sneltoetsen gebruikt met een besturingselement in een indeling, wordt de hele rij van de indeling aangepast.

Shift+pijl-omhoog

Verklein de breedte van het geselecteerde besturingselement.

Opmerking: Als u deze sneltoetsen gebruikt met een besturingselement in een indeling, wordt de hele kolom van de indeling aangepast.

Shift+Pijl-links

Naar boven  

Navigeren in de formulierweergave

U werkt in de formulierweergave wanneer u gegevens in een formulier invoert.

Navigeren tussen velden en records

Deze sneltoetsen werken in de navigatiemodus in de formulierweergave.

Handeling

Druk op

Naar het volgende veld gaan.

Tabtoets

Naar het vorige veld gaan.

Shift+Tab

Ga naar het laatste besturingselement op het formulier en blijf in de huidige record.

End

Ga naar het laatste besturingselement op het formulier en stel de focus in de laatste record in.

Ctrl+End

Ga naar het eerste besturingselement op het formulier en blijf in de huidige record.

Startpagina

Ga naar het eerste besturingselement op het formulier en stel de focus in de eerste record in.

Ctrl+Home

Naar het huidige veld in de volgende record gaan.

Ctrl+Page Down

Naar het huidige veld in de vorige record gaan.

Ctrl+Page Up

Ga naar een specifieke record.

Alt+F5, typ vervolgens in het vak recordnummer het recordnummer en druk op Enter

Naar boven  

Navigeren in formulieren met meerdere pagina's

Handeling

Druk op

Eén pagina omlaag gaan of aan het einde van de record naar de equivalente pagina op de volgende record gaan.

Page Down

Eén pagina omhoog gaan of aan het einde van de record naar de equivalente pagina van de vorige record gaan.

Page Up

Naar boven 

Navigeren tussen een hoofdformulier en een subformulier

Handeling

Druk op

Voer het subformulier uit het voorgaande veld in het hoofdformulier in.

Tabtoets

Voer het subformulier uit het volgende veld in het hoofdformulier in.

Shift+Tab

Sluit het subformulier af en ga naar het volgende veld in het hoofdformulier of de volgende record.

Ctrl+Tab

Sluit het subformulier af en ga naar het vorige veld in het hoofdformulier of de vorige record.

Ctrl+Shift+Tab

Naar boven  

Navigeren in het afdrukvoorbeeld en het voorbeeld van de indeling

Handeling

Druk op

Open het dialoogvenster Afdrukken (voor gegevensbladen, formulieren en rapporten).

Ctrl+P

Open het dialoogvenster Pagina-instelling (voor formulieren en rapporten).

Z

Afdrukvoorbeeld of indelingsvoorbeeld annuleren.

C of Esc

Schuif in kleine stappen omlaag.

Toets pijl-omlaag

Eén volledig scherm omlaag schuiven.

Page Down

Naar de onderkant van de pagina gaan.

Ctrl+pijl-omlaag

Schuif in kleine stappen omhoog.

Toets pijl-omhoog

Eén volledig scherm omhoog schuiven.

Page Up

Naar de bovenkant van de pagina gaan.

Ctrl+pijl-omhoog

Schuif in kleine stappen naar rechts.

Toets pijl-rechts

Naar de rechterrand van de pagina gaan.

End

Naar de rechterbenedenhoek van de pagina gaan.

Ctrl+End

Schuif in kleine stappen naar links.

Toets pijl-links

Naar de linkerrand van de pagina gaan.

Startpagina

Naar de linkerbovenhoek van de pagina gaan.

Ctrl+Home

Naar het vak paginanummer gaan.

Alt+F5, typ het paginanummer en druk op Enter

Naar boven  

Werken met deelvensters

Meer informatie over het gebruik van sneltoetsen met diagram-, raster-, SQL- of veldenlijstvensters .

Een diagramdeelvenster gebruiken

Handeling

Druk op

Schakelen tussen tabellen, weergaven en functies (en voeg lijnen toe, indien beschikbaar).

Tab of Shift+Tab

Schakelen tussen kolommen in een tabel, weergave of functie.

Pijltoetsen

Kies de geselecteerde gegevenskolom voor uitvoer.

Spatiebalk of plusteken (+)

Verwijder de geselecteerde gegevenskolom uit de query-uitvoer.

Spatiebalk of minteken (-)

Verwijder de geselecteerde tabel, weergave of functie of joinregel uit de query.

Delete

Opmerking: Als er meerdere items zijn geselecteerd, worden alle geselecteerde items gewijzigd wanneer u op de spatiebalk drukt. U selecteert meerdere items door Shift ingedrukt te houden terwijl u de items selecteert. U kunt de selectiestatus van één item wijzigen door Ctrl ingedrukt te houden terwijl u het item selecteert.

Naar boven  

Een rasterdeelvenster gebruiken

Handeling

Druk op

Verplaatsen tussen cellen.

Pijltoetsen, Tab-toets of Shift+Tab

Naar de laatste rij in de huidige kolom gaan.

Ctrl+pijl-omlaag

Naar de eerste rij in de huidige kolom gaan.

Ctrl+pijl-omhoog

Ga naar de cel linksboven in het zichtbare gedeelte van het raster.

Ctrl+Home

Naar de cel rechtsonder gaan.

Ctrl+End

Verplaatsen in een vervolgkeuzelijst.

Pijl-omhoog of pijl-omlaag

Selecteer een hele rasterkolom.

Ctrl+spatiebalk

Schakelen tussen de bewerkingsmodus en de celselectiemodus.

F2

Kopieer de geselecteerde tekst in een cel naar het klembord (in de bewerkingsmodus ).

Ctrl+C

Knip de geselecteerde tekst in een cel en plaats deze op het Klembord (in de bewerkingsmodus ).

Ctrl+X

Plak tekst van het klembord (in de bewerkingsmodus ).

Ctrl+V

Schakelen tussen de modus invoegen en overschrijven tijdens het bewerken in een cel.

Invoegen

Schakel het selectievakje in de kolom Uitvoer in.

Opmerking: Als er meerdere onderdelen zijn geselecteerd, worden alle geselecteerde onderdelen gewijzigd wanneer u op deze toets drukt.

Spatiebalk

Wis de geselecteerde inhoud van een cel.

Verwijderen

Wis alle waarden voor een geselecteerde rasterkolom.

Verwijderen

Naar boven  

Een SQL-deelvenster gebruiken

U kunt de standaard Windows bewerkingssleutels gebruiken wanneer u in het SQL-deelvenster werkt. U kunt bijvoorbeeld Ctrl+pijltoetsen gebruiken om te schakelen tussen woorden en de opdrachten Knippen, Kopiëren en Plakken op het tabblad Start werken zoals u gewend bent. U kunt alleen tekst invoegen. De overschrijfmodus is niet beschikbaar.

Opmerking: In de SQL-weergave wordt Ctrl+A om alle tekst te selecteren alleen ondersteund in Microsoft 365, Access 2016 Klik-en-Klaar, Access 2021 en Access 2019. Als alternatief drukt u op F2.

Het deelvenster Lijst met velden gebruiken met een formulier of rapport in de ontwerpweergave of indelingsweergave

Handeling

Druk op

Het deelvenster Lijst met velden weergeven of verbergen.

Alt+F8

Voeg het geselecteerde veld toe aan de detailsectie van het formulier of rapport.

Enter

Het deelvenster Lijst met velden omhoog of omlaag verplaatsen.

Pijl-omhoog of pijl-omlaag

Schakelen tussen het bovenste en onderste deelvenster van de lijst met velden.

Tabtoets

Naar boven  

Tekst of gegevens selecteren

Meer informatie over het gebruik van het toetsenbord om een veld, record of tekst in een veld te selecteren. U kunt ook sneltoetsen gebruiken om uw selectie uit te breiden of tekst of gegevens te zoeken en te vervangen.

Een veld of record selecteren

Opmerking: Gebruik de tegenovergestelde pijltoets als u een selectie wilt annuleren.

Handeling

Druk op

Selecteer het volgende veld.

Tabtoets

Schakelen tussen de bewerkingsmodus (met de invoegpositie weergegeven) en de navigatiemodus in een gegevensblad.

F2

Sluit de navigatiemodus in een formulier of rapport af.

Esc

Schakel tussen het selecteren van de huidige record en het eerste veld van de huidige record in de navigatiemodus .

Shift+spatiebalk

De selectie uitbreiden naar de vorige record, als de huidige record is geselecteerd.

Shift+pijl-omhoog

Selecteer alle records.

Ctrl+A

Naar boven  

Tekst selecteren in een veld

Handeling

Druk op

Wijzig de grootte van de selectie met één teken naar rechts.

Shift+Pijl-rechts

Wijzig de grootte van de selectie met één woord naar rechts.

Ctrl+Shift+pijl-rechts

Wijzig de grootte van de selectie met één teken naar links.

Shift+Pijl-links

Wijzig de grootte van de selectie met één woord naar links.

Ctrl+Shift+pijl-links

Naar boven  

Een selectie uitbreiden

Handeling

Druk op

Schakel de modus Uitbreiden in .

Opmerking: In de gegevensbladweergave wordt Uitgebreide selectie weergegeven in de rechterbenedenhoek van het venster.

F8 en vervolgens herhaaldelijk F8 om de selectie uit te breiden naar het woord, het veld, de record en alle records

Een selectie uitbreiden naar aangrenzende velden in dezelfde rij in de gegevensbladweergave.

Pijl-links of pijl-rechts

Een selectie uitbreiden naar aangrenzende rijen in de gegevensbladweergave.

Pijl-omhoog of pijl-omlaag

Maak de vorige extensie ongedaan.

Shift+F8

Modus Uitbreiden annuleren.

Esc

Naar boven  

Tekst of gegevens zoeken en vervangen

Handeling

Druk op

Open het tabblad Zoeken in het dialoogvenster Zoeken en vervangen .

Ctrl+F

Zoek het volgende exemplaar van de tekst die is opgegeven in het dialoogvenster Zoeken en vervangen wanneer het dialoogvenster wordt gesloten (alleen in de gegevensbladweergave en formulierweergave ).

Shift+F4

Naar boven  

Tekst of gegevens bewerken

Gebruik de sneltoetsen in de volgende secties om naar een invoegpositie in een veld te navigeren, tekst te kopiëren, te verplaatsen of te verwijderen en wijzigingen ongedaan te maken. U kunt het toetsenbord ook gebruiken om gegevens in te voeren in de gegevensbladweergave of formulierweergave en om de velden te vernieuwen.

De invoegpositie in een veld verplaatsen

Opmerking: Als de invoegpositie niet zichtbaar is, geeft u deze weer door op F2 te drukken.

Handeling

Druk op

Verplaats de invoegpositie één teken naar rechts.

Toets pijl-rechts

Verplaats de invoegpositie één woord naar rechts.

Ctrl+pijl-rechts

Verplaats de invoegpositie één teken naar links.

Toets pijl-links

Verplaats de invoegpositie één woord naar links.

Ctrl+pijl-links

Verplaats de invoegpositie naar het einde van het veld in velden met één regel of verplaats deze naar het einde van de regel in velden met meerdere regels.

End

Verplaats de invoegpositie naar het einde van het veld, in velden met meerdere regels.

Ctrl+End

Verplaats de invoegpositie naar het begin van het veld in velden met één regel of verplaats deze naar het begin van de regel in velden met meerdere regels.

Startpagina

Verplaats de invoegpositie naar het begin van het veld, in velden met meerdere regels.

Ctrl+Home

Naar boven  

Tekst kopiëren, verplaatsen of verwijderen

Handeling

Druk op

Kopieer de selectie naar het Klembord.

Ctrl+C

Knip de selectie en kopieer deze naar het klembord.

Ctrl+X

Plak de inhoud van het klembord op de invoegpositie.

Ctrl+V

Verwijder de selectie of het teken links van de invoegpositie.

Backspace

Verwijder de selectie of het teken rechts van de invoegpositie.

Delete

Verwijder alle tekens rechts van de invoegpositie.

Ctrl+Delete

Naar boven  

Wijzigingen ongedaan maken

Handeling

Druk op

Typen ongedaan maken.

Ctrl+Z of Alt+Backspace

Wijzigingen in het huidige veld of de huidige record ongedaan maken.

Esc
Als zowel het huidige veld als de huidige record zijn gewijzigd, drukt u tweemaal op Esc om wijzigingen ongedaan te maken, eerst in het huidige veld en vervolgens in de huidige record.

Naar boven  

Gegevens invoeren in de gegevensbladweergave of formulierweergave

Handeling

Druk op

De huidige datum invoegen.

Ctrl+puntkomma (;)

De huidige tijd invoegen.

Ctrl+Shift+dubbele punt (:)

De standaardwaarde voor een veld invoegen.

Ctrl+Alt+spatiebalk

Voeg de waarde uit hetzelfde veld in de vorige record in.

Ctrl+apostrof (')

Voeg een nieuwe record toe.

Ctrl+plusteken (+)

Verwijder de huidige record in een gegevensblad.

Ctrl+minteken (-)

Sla wijzigingen in de huidige record op.

Shift+Enter

Schakelen tussen de waarden in een selectievakje of optieknop.

Spatiebalk

Een nieuwe regel invoegen in een veld Korte tekst of Lange tekst.

Ctrl+Enter

Naar boven  

De inhoud van velden vernieuwen

Handeling

Druk op

Voer een query uit op de onderliggende tabellen of voer in een subformulier alleen een query uit voor de onderliggende tabel voor het subformulier.

Shift+F9 of F5

Vernieuw de inhoud van een opzoekveldlijst of keuzelijst met invoervak.

F9

Naar boven  

Navigeren in tabellen en cellen

Gebruik de sneltoetsen in de volgende secties om te navigeren en te navigeren in tabellen en cellen. 

Werken en navigeren in tabellen

Handeling

Drukt u op

Naar de volgende cel gaan

Tabtoets

Naar de vorige cel gaan

Shift+Tab

Naar de volgende rij gaan

Toets pijl-omlaag

Naar de vorige rij gaan

Toets pijl-omhoog

Een tabteken in een cel invoegen

Ctrl+Tab

Een nieuwe alinea beginnen

Enter

Een nieuwe rij toevoegen onder aan de tabel

Tab-toets aan het einde van de laatste rij

Naar boven  

Navigeren in tabellen of cellen

Handeling

Drukt u op

Eén teken naar links verplaatsen.

Toets pijl-links

Eén teken naar rechts verplaatsen.

Toets pijl-rechts

Eén regel naar boven verplaatsen.

Toets pijl-omhoog

Eén regel naar beneden verplaatsen.

Toets pijl-omlaag

Eén woord naar links verplaatsen.

Ctrl+pijl-links

Eén woord naar rechts verplaatsen.

Ctrl+pijl-rechts

Naar het einde van een regel gaan.

End

Naar het begin van een regel verplaatsen.

Home

Eén alinea omhoog gaan

Ctrl+pijl-omhoog

De invoegpositie één alinea omlaag verplaatsen.

Ctrl+pijl-omlaag

Naar het einde van een tekstvak verplaatsen.

Ctrl+End

Naar het begin van een tekstvak verplaatsen.

Ctrl+Home

Herhaal de laatste zoekactie .

Shift+F4

Naar boven  

Hulp krijgen bij Access

Het Help-venster bevat alle Access Help-inhoud.

Handeling

Druk op

Open het Help-venster .

F1

Selecteer het volgende item in het Help-venster .

Tabtoets

Selecteer het vorige item in het Help-venster .

Shift+Tab

De bewerking voor het geselecteerde item uitvoeren

Enter

Selecteer de volgende verborgen tekst of hyperlink.

Tabtoets

De vorige verborgen tekst of hyperlink selecteren

Shift+Tab

Voer de actie uit voor de geselecteerde verborgen tekst of hyperlink.

Enter

Ga terug naar het vorige Help-onderwerp (knop Terug ).

Alt+pijl-links of Backspace

Schuif kleine hoeveelheden omhoog of omlaag in het weergegeven Help-onderwerp .

Pijl-omhoog of pijl-omlaag

Schuif respectievelijk grotere hoeveelheden omhoog of omlaag in het weergegeven Help-onderwerp .

Pagina omhoog of Pagina omlaag

Naar boven  

Diverse toetsenbordsneltoetsen

Handeling

Druk op

Het volledige hyperlinkadres (URL) voor een geselecteerde hyperlink weergeven.

F2

Open het vak In- en uitzoomen om eenvoudig expressies en andere tekst in kleine invoergebieden in te voeren.

Shift+F2

Kopieer een schermopname van het hele scherm naar het klembord.

Afdrukscherm

Kopieer een schermopname van het huidige venster naar het Klembord.

Alt+Print screen

Alle beschikbare opdrachten in het menu van het taakvenster weergeven.

Ctrl+pijl-omlaag

Sluit Access af.

Alt+F4

Naar boven  

Zie ook

Ondersteuning voor schermlezers voor Access

Gebruik een schermlezer om Access te starten

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Zoek oplossingen voor veelvoorkomende problemen of krijg hulp van een ondersteuningsagent.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?
Als u op Verzenden klikt, wordt uw feedback gebruikt om producten en services van Microsoft te verbeteren. Uw IT-beheerder kan deze gegevens verzamelen. Privacyverklaring.

Hartelijk dank voor uw feedback.

×