Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

U kunt de macroactie TekstImporterenExporteren gebruiken om tekst te importeren of te exporteren tussen de huidige Access-database (.mdb of .accdb) en een tekstbestand. U kunt de gegevens in een tekstbestand ook koppelen aan de huidige Access-database. Met een gekoppeld tekstbestand kunt u de tekstgegevens weergeven met Access, terwijl u nog steeds volledige toegang tot de gegevens hebt vanuit uw tekstverwerkingsprogramma. U kunt ook gegevens importeren uit, exporteren naar en een koppeling maken naar een tabel of lijst in een HTML-bestand (*.html).

Opmerking: Vanaf Access 2010 heeft de macroactie TekstOverbrengen de naam TekstImporterenExporteren.

Opmerking: Als u een koppeling maakt met gegevens in een tekstbestand of een HTML-bestand, kunnen de gegevens alleen worden gelezen in Access.

Opmerking: Deze actie is niet toegestaan als de database niet wordt vertrouwd.

Instelling

De macroactie TekstImporterenExporteren heeft de volgende argumenten.

Actieargument

Beschrijving

Overdrachttype

Het gewenste type overdracht. U kunt gegevens importeren uit, gegevens exporteren naar of een koppeling maken naar gegevens in tekstbestanden met een vaste breedte of in HTML-bestanden. U kunt ook gegevens exporteren naar een word-gegevensbestand voor Afdruk samenvoegen, dat u vervolgens kunt gebruiken met de functie Afdruk samenvoegen in Word om samengevoegde documenten zoals brieven en adresetiketten te maken.

Selecteer Import met scheidingstekens, Import met vaste breedte, HTML-bestand importeren, Export met scheidingstekens, Export met vaste breedte, HTML-bestand exporteren, Export Word voor Windows-samenvoeging, Koppelen met scheidingstekens, Koppelen met vaste breedte of HTML-bestand koppelen in de lijst Overdrachttype in het gedeelte Actieargumenten van het macro-ontwerpvenster. De standaardwaarde is Import met scheidingstekens.

Opmerking: Alleen Import met scheidingstekens, Import met vaste breedte, Export met scheidingstekens, Export met vaste breedte en Export Word voor Windows-samenvoeging worden ondersteund in een Access-project (.adp).

Specificatienaam

De specificatienaam voor de set opties die bepaalt hoe een tekstbestand wordt geïmporteerd of gekoppeld. Voor een tekstbestand met vaste breedte moet u een argument opgeven of een schema.ini-bestand gebruiken, dat moet worden opgeslagen in dezelfde map als het geïmporteerde of gekoppelde tekstbestand.

Een specificatie maken voor het importeren of koppelen van een tekstbestand:

  1. Klik op het tabblad Externe gegevens in de groep Importeren op Tekstbestand.

  2. Geef in het dialoogvenster Externe gegevens ophalen het pad van het brontekstbestand op in het vak Bestandsnaam.

  3. Selecteer de optie die u wilt gebruiken om de gegevens op te slaan (importeren, toevoegen of koppelen) en klik op OK.

  4. Klik in het dialoogvenster Wizard Tekst importeren op Geavanceerd.

  5. Geef de opties op die u wilt gebruiken voor deze specificatie en klik vervolgens op Opslaan als.

  6. Voer de naam in die u wilt gebruiken voor de specificatie en klik op OK.

  7. U kunt bestaande specificaties beheren door in het specificatievenster op Specificaties te klikken.

  8. Klik op OK om het dialoogvenster te sluiten.

U kunt vervolgens de naam van de specificatie typen in dit argument wanneer u hetzelfde type tekstbestand wilt importeren of exporteren.

U kunt tekstbestanden met scheidingstekens importeren, exporteren of koppelen zonder een specificatienaam voor dit argument te typen. In dit geval worden de standaardwaarden van het dialoogvenster van de wizard gebruikt. Access gebruikt een vooraf bepaalde indeling voor gegevensbestanden voor Afdruk samenvoegen, zodat u nooit een specificatienaam hoeft te typen voor dit argument wanneer u deze bestandstypen exporteert. U kunt import-/exportspecificaties gebruiken voor HTML-bestanden, maar het enige deel van de specificatie dat van toepassing is, is de specificatie voor de opmaak van het gegevenstype.

Tabel naam

De naam van de Access-tabel waarin u tekstgegevens wilt importeren, waaruit u tekstgegevens wilt exporteren of waaraan u tekstgegevens wilt koppelen. U kunt ook de naam van de Access-query typen waaruit u gegevens wilt exporteren. Dit is een verplicht argument.

Als u Import met scheidingstekens, Import met vaste breedte, of HTML-bestand importeren selecteert in de lijst Overdrachttype, worden de tekstgegevens toegevoegd aan deze tabel als de tabel al bestaat. Anders wordt er in Access een nieuwe tabel met de tekstgegevens gemaakt.

Als u de macroactie TekstImporterenExporteren gebruikt, kunt u geen SQL-instructie gebruiken om de gegevens op te geven die u wilt exporteren. In plaats van een SQL-instructie moet u eerst een query maken en vervolgens de naam van de query opgeven in het argument Tabelnaam.

Bestandsnaam

De naam van het tekstbestand dat u wilt importeren, exporteren of koppelen. Geef het volledige pad op. Dit is een verplicht argument.

Er wordt een nieuw tekstbestand gemaakt wanneer u gegevens uit Access exporteert. Als de naam van het bestand hetzelfde is als de naam van een bestaand tekstbestand, wordt het bestaande tekstbestand vervangen.

Als u een bepaalde tabel of lijst in een HTML-bestand wilt importeren of koppelen, gebruikt u het argument Naam HTML-tabel.

Bevat veldnamen

Hiermee geeft u op of de eerste rij van het tekstbestand de namen van de velden bevat. Als u Ja selecteert, gebruikt Access de namen in deze rij als veldnamen in de Access-tabel wanneer u de tekstgegevens importeert of koppelt. Als u Nee selecteert, wordt de eerste rij verwerkt als een gewone rij gegevens. De standaardwaarde is Nee.

Dit argument wordt genegeerd voor gegevensbestanden voor samenvoegbewerkingen met Word voor Windows omdat de eerste rij de veldnamen moet bevatten.

Wanneer u een Access-tabel of selectiequery exporteert naar een tekstbestand met scheidingstekens of vaste breedte, worden de veldnamen van de tabel of de selectiequery ingevoegd in de eerste rij van het tekstbestand als u Ja hebt geselecteerd voor dit argument.

Als u een tekstbestand met vaste breedte importeert of koppelt, en u Ja selecteert in dit vak, moeten de veldnamen in de eerste rij van elkaar worden gescheiden met het teken dat hiervoor is ingesteld in de import-/exportspecificatie. Als u exporteert naar een tekstbestand met vaste breedte en Ja selecteert voor dit argument, worden de veldnamen met dit scheidingsteken ingevoegd in de eerste rij van het tekstbestand.

HTML-tabelnaam

De naam van de tabel of lijst in het HTML-bestand die u wilt importeren of koppelen. Dit argument wordt genegeerd, tenzij het argument Overdrachttype is ingesteld op HTML-bestand importeren of HTML-bestand koppelen. Als u dit argument leeg laat, wordt de eerste tabel of lijst in het HTML-bestand geïmporteerd of gekoppeld.

De naam van de tabel of lijst in het HTML-bestand wordt bepaald aan de hand van de tekst die is opgegeven voor de tag <CAPTION>, als die tag bestaat. Als er geen tag <CAPTION> is, wordt de naam bepaald door de tekst die is opgegeven voor de tag <TITLE>. Als meerdere tabellen of lijsten dezelfde naam hebben, wordt er aan het einde van elke naam een nummer toegevoegd in Access om ze van elkaar te onderscheiden, bijvoorbeeld Medewerkers1 en Medewerkers2.

Codetabel

De naam van de tekenset die wordt gebruikt met de codetabel.

Opmerkingen

U kunt de gegevens in Access-selectiequery's exporteren naar tekstbestanden. Hierbij wordt de resultaatset van de query geëxporteerd en deze wordt behandeld zoals een tabel.

Tekstgegevens die u toevoegt aan een bestaande Access-tabel, moeten compatibel zijn met de structuur van de tabel.

  • Elk veld in de tekst moet van hetzelfde gegevenstype zijn als het overeenkomstige veld in de tabel.

  • De velden moeten in dezelfde volgorde staan, tenzij u het argument Bevat veldnamen instelt op Ja. In dat geval moeten de veldnamen in de tekst exact overeenkomen met de veldnamen in de tabel.

Deze macroactie is vergelijkbaar met klikken op Tekstbestand in de groep Importeren of Exporteren op het tabblad Externe gegevens. De argumenten van de actie TekstImporterenExporteren komen overeen met de opties in de wizard die u start met de opdracht Tekstbestand.

Tip

Een import-/exportspecificatie bevat de gegevens die Access nodig heeft om een tekstbestand te importeren, exporteren of koppelen. U kunt opgeslagen specificaties gebruiken om gegevens van of naar soortgelijke tekstbestanden te importeren, exporteren of koppelen. Stel dat u elke week verkoopcijfers ontvangt in een tekstbestand dat afkomstig is van een mainframecomputer. U kunt dan een specificatie voor dit type gegevens maken en opslaan en deze specificatie later gebruiken wanneer u deze gegevens wilt toevoegen aan uw Access-database.

Opmerking: Als u een query of filter toepast op een gekoppeld tekstbestand, is de query of het filter hoofdlettergevoelig.

Als u de actie TekstImporterenExporteren wilt uitvoeren in een VBA-module (Visual Basic for Applications), gebruikt u de methode TransferText van het DoCmd-object.

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden

TRAINING VERKENNEN >

Als eerste nieuwe functies krijgen

DEELNEMEN AAN MICROSOFT 365 INSIDERS >

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Hartelijk dank voor uw feedback.

×