Spraakherkenning gebruiken in Windows

Bekijk deze video over hoe u Spraakherkenning kunt gebruiken voor navigatie op uw pc. (Als u bijschriften wilt weergeven, tikt of klikt u op de knop Ondertiteling.)

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video.

Bekijk deze video over hoe u de dicteermodus kunt gebruiken met Spraakherkenning. (Als u bijschriften wilt weergeven, tikt of klikt u op de knop Ondertiteling.)

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video.

Windows Spraakherkenning maakt het gebruik van een toetsenbord en muis optioneel. U kunt uw pc nu met uw stem besturen en tekst dicteren.

Opmerking: Spraakherkenning is alleen beschikbaar in de volgende talen: Engels (Verenigde Staten en Verenigd Koninkrijk), Frans, Duits, Japans, Koreaans, Mandarijn (Vereenvoudigd en Traditioneel Chinees) en Spaans.

Er zijn enkele stappen die u moet uitvoeren voordat u Spraakherkenning kunt gebruiken. Eerst moet u een microfoon instellen. Vervolgens moet u uw pc trainen uw stem te herkennen.

Een microfoon instellen

Voordat u Spraakherkenning instelt, moet u controleren of de microfoon op de pc is aangesloten, zodat u de volgende stappen kunt uitvoeren.

 1. Swipe vanaf de rechterrand van het scherm en tik op Zoeken.
  (Als u een muis gebruikt, wijs dan de rechterbenedenhoek van het scherm aan, verplaats de muisaanwijzer omhoog en klik op Zoeken.)

  U kunt Zoeken ook openen met een toetsenbord door op Windows-logotoets + Q te drukken.

 2. Typ Een microfoon instellen in het zoekvak en tik of klik daarna op Een microfoon instellen.

 3. Volg de instructies op het scherm.

Opmerking: Gebruik indien mogelijk een headset-microfoon; deze pikken minder gemakkelijk achtergrondgeluid op.

De pc uw stem leren herkennen

Spraakherkenning gebruikt een speciaal spraakprofiel waarmee uw stem en gesproken opdrachten worden herkend. Hoe vaker u Spraakherkenning gebruikt, des te gedetailleerder zal uw spraakprofiel worden, en hierdoor zal uw pc u steeds beter begrijpen.

 1. Swipe vanaf de rechterrand van het scherm en tik op Zoeken.
  (Als u een muis gebruikt, wijs dan de rechterbenedenhoek van het scherm aan, verplaats de muisaanwijzer omhoog en klik op Zoeken.)

  U kunt Zoeken ook openen met een toetsenbord door op Windows-logotoets + Q te drukken.

 2. Typ Spraakherkenning in het zoekvak en tik of klik daarna op Spraakherkenning.

 3. Tik of klik op Uw computer instellen om u beter te verstaan.

 4. Volg de aanwijzingen in de Stemgewenning van Spraakherkenning.
   

U kunt uw stem voor veel taken gebruiken, bijvoorbeeld voor het invullen van onlineformulieren of het typen van brieven. Wanneer u in de microfoon praat, wordt de gesproken tekst met Spraakherkenning omgezet in tekst op het scherm.

Tekst dicteren met Spraakherkenning

 1. Swipe vanaf de rechterrand van het scherm en tik op Zoeken.
  (Als u een muis gebruikt, wijs dan de rechterbenedenhoek van het scherm aan, verplaats de muisaanwijzer omhoog en klik op Zoeken.)

  U kunt Zoeken ook openen met een toetsenbord door op de Windows-logotoets + Q te drukken.

 2. Typ Spraakherkenning in het zoekvak en tik of klik daarna op Windows Spraakherkenning.

 3. Zeg 'luisteren starten' of tik of klik op de microfoonknop om de luistermodus te starten.

 4. Open de app die u wilt gebruiken of selecteer het tekstvak waarvoor u tekst wilt dicteren.

 5. Zeg de tekst die u wilt dicteren.

Fouten corrigeren

 • Er zijn drie manieren waarop u fouten kunt verbeteren:

  • Als u het laatste wat u hebt gezegd wilt corrigeren, zegt u 'Corrigeer dat'.

  • Als u één woord wilt corrigeren, zegt u 'Corrigeer', gevolgd door het woord dat u wilt corrigeren. Als het woord meerdere keren voorkomt, wordt het woord op alle plaatsen gemarkeerd en kunt u kiezen op welke plaats het woord moet worden gecorrigeerd.

  • Zeg het nummer naast het gewenste item dat wordt weergegeven in het dialoogvenster Alternatieven en zeg 'OK'.

Woorden toevoegen aan of wijzigen in de woordenlijst voor Spraakherkenning

Met de woordenlijst voor Spraakherkenning kunt u uw eigen woorden toevoegen, ervoor zorgen dat een bepaald woord niet meer wordt gedicteerd of een woord in de woordenlijst corrigeren of eruit verwijderen.

 1. Swipe vanaf de rechterrand van het scherm en tik op Zoeken.
  (Als u een muis gebruikt, wijs dan de rechterbenedenhoek van het scherm aan, verplaats de muisaanwijzer omhoog en klik op Zoeken.)

  U kunt Zoeken ook openen met een toetsenbord door op de Windows-logotoets + Q te drukken.

 2. Typ Spraakherkenning in het zoekvak en tik of klik daarna op Windows Spraakherkenning.

 3. Zeg 'luisteren starten' of tik of klik op de microfoonknop om de luistermodus te starten.

 4. Zeg 'woordenlijst voor Spraakherkenning openen' en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een woord aan de woordenlijst wilt toevoegen, zegt u 'Nieuw woord toevoegen' en volgt u de aanwijzingen.

  • Als u een bepaald woord buiten beschouwing wilt laten bij het dicteren, zegt u 'Woord buiten beschouwing laten bij dicteren' en volgt u de aanwijzingen.
    

U kunt eenvoudige, korte opdrachten gebruiken om uw computer te besturen. De volgende tabel bevat een aantal veelgebruikte opdrachten van Spraakherkenning. Vetgedrukte woorden geven aan dat u het woord of de tekst in het voorbeeld kunt vervangen door soortgelijke woorden die ook nuttige resultaten opleveren.

U kunt ook sneltoetsen als gesproken opdrachten gebruiken om uw pc te besturen. Zie Sneltoetsen voor een overzicht van de beschikbare sneltoetsen.

Opmerking: Telkens wanneer u wilt weten welke opdrachten u kunt gebruiken, zegt u 'Wat kan ik zeggen?'.

Om dit te doen

Gesproken opdracht

Het startscherm openen

Start

De balk met charms openen

Druk op Windows C

De charm Zoeken openen

Druk op Windows Q

Alle apps weergeven

Apps

Beginnen werken met een app

Klik met de rechtermuisknop; Druk op Windows Z

Een app gebruiken

Zeg wat u wilt doen. Bijvoorbeeld wijzigen in Celsius in de app Weer.

Een item selecteren door de naam te zeggen

Klik op Bestand; Start; Beeld.

Een item of pictogram selecteren

Klik op Prullenbak. Klik op Computer. Klik op bestandsnaam.

Dubbeltikken of dubbelklikken op een willekeurig item

Dubbelklik op Prullenbak. Dubbelklik op Computer. Dubbelklik op bestandsnaam.

Overschakelen naar een geopende app

Overschakelen naar Paint. Overschakelen naar WordPad. Overschakelen naar programmanaam. Overschakelen naar toepassing.

Schuiven in één richting

Schuif omhoog. Schuif omlaag. Schuif naar links. Schuif naar rechts.

Een nieuwe alinea of nieuwe regel in een document invoegen

Nieuwe alinea. Nieuwe regel.

Een woord in een document selecteren

Word selecteren

Een woord selecteren en dit corrigeren

Woord corrigeren

Specifieke woorden selecteren en verwijderen

Word verwijderen

Een lijst met toepasselijke opdrachten weergeven

Wat kan ik zeggen?

De lijst met spraakopdrachten bijwerken die momenteel beschikbaar zijn

Vernieuw spraakopdrachten

Luistermodus inschakelen

Begin te luisteren

Luistermodus uitschakelen

Stop met luisteren

De microfoonbalk van Spraakherkenning verplaatsen

Verplaats spraakherkenning

De microfoonbalk minimaliseren

Minimaliseer spraakherkenning

Inhoud van Help voor Windows en ondersteuning over specifieke taken weergeven

Hoe voer ik iets uit?

Zeg bijvoorbeeld "How do I install a printer?". U krijgt dan een lijst met Help-onderwerpen.

Houd er rekening mee dat deze opdracht alleen beschikbaar is als u de Engelstalige spraakherkenning gebruikt.

Om dit te doen

Gesproken opdracht

Een nieuwe regel in het document invoegen

Nieuwe regel

Een nieuwe alinea in het document invoegen

Nieuwe alinea

Een tab invoegen

Tab

Voeg het letterlijke woord voor de volgende opdracht in (u kunt bijvoorbeeld het woord 'komma' invoegen in plaats van het leesteken)

Letterlijk woord

Een getal in cijfervorm invoegen

Numeriek getal

De cursor vóór een specifiek woord plaatsen

Ga naar woord

De cursor achter een specifiek woord plaatsen

Ga achter woord

Geen spatie invoegen vóór het volgende woord

Geen spatie

Naar het begin van de zin gaan waarin de cursor zich bevindt

Ga naar begin van zin

Ga naar het begin van de alinea waarin de cursor zich bevindt

Ga naar begin van alinea

Naar het begin van het document gaan

Ga naar begin van document

Naar het einde van de zin gaan waarin de cursor zich bevindt

Ga naar einde van zin

Naar het einde van de alinea gaan waarin de cursor zich bevindt

Ga naar einde van zin

Naar het einde van het huidige document gaan

Ga naar einde van document

Een woord in het huidige document selecteren

Selecteer woord

Een woordenbereik in het huidige document selecteren

Selecteer woordenbereik. Selecteer woord tot en met woord.

Alle tekst in het huidige document selecteren

Alles selecteren

Een aantal woorden vóór de cursor selecteren

Selecteer vorige 20 woorden. Selecteer vorige 10 woorden.

Een aantal woorden na de cursor selecteren

Selecteer volgende 20 woorden. Selecteer volgende 10 woorden.

De laatste tekst selecteren die u hebt gedicteerd

Selecteer dit.

De selectie op het scherm wissen

Selectie wissen

Het woord met een hoofdletter schrijven

Caps word

Het gehele woord met hoofdletters schrijven

Alle caps word

Het gehele woord met kleine letters schrijven

Geen caps word

Het volgende aantal woorden in hoofdletters wijzigen

Wijzig volgende 10 woorden in hoofdletters

Het volgende aantal woorden in kleine letters wijzigen

Wijzig volgende 10 woorden in kleine letters

De vorige zin verwijderen

Verwijder vorige zin.

De volgende zin verwijderen

Verwijder volgende zin.

De vorige alinea verwijderen

Verwijder vorige alinea.

De volgende alinea verwijderen

Verwijder volgende alinea.

De geselecteerde of laatst gedicteerde tekst verwijderen

Verwijder dit.

Om dit te doen

Gesproken opdracht

Op een toets op het toetsenbord drukken

Druk op de toetsenbordtoets; Druk op a; Druk op hoofdletter b; Druk op Shift plus een; Druk op Ctrl plus een

Op bepaalde toetsenbordtoetsen drukken zonder eerst "druk op" te zeggen

Verwijderen; Backspace; Enter; Page Up; Page Down; Start; Einde; Tab

Opmerking: U kunt ook het fonetische ICAO\NATO-alfabet gebruiken om de toetsenbordtoetsen te noemen die moeten worden ingedrukt. U kunt bijvoorbeeld 'druk op alfa' zeggen om op 'a' of 'druk op bravo' te drukken om op 'b' te drukken.

Het gebruik van spraakherkenning om op toetsenbordtoetsen te drukken, werkt alleen met talen met Latijnse alfabetten.

Het volgende invoegen

Gesproken opdracht

,

Komma

;

Puntkomma

.

Punt. Decimaalteken

:

Dubbele punt

"

Dubbel aanhalingsteken openen. Aanhalingsteken openen.

"

Dubbel aanhalingsteken sluiten. Aanhalingsteken sluiten.

'

Apostrof

'

Enkel aanhalingsteken openen

'

Enkel aanhalingsteken sluiten

>

Groter-dan-teken

<

Kleiner-dan-teken

/

Slash

\

Backslash

~

Tilde

@

Apestaartje

!

Uitroepteken

?

Vraagteken

#

Getalteken. Hekje.

$

Dollarteken

%

Procentteken

^

Caret

(

Haakje openen

)

Haakje sluiten

_

Onderstrepingsteken

-

Afbreekstreepje. Minteken. Streepje.

Koppelstreepje (gemiddelde letterbreedte)

Em-streepje

=

Gelijkteken

+

Plusteken

{

Accolade openen

}

Accolade sluiten

[

Vierkante haak openen

]

Vierkante haak sluiten

|

Verticale balk

:-)

Lachebekje

:-(

Fronsend gezicht

;-)

Knipogend gezicht

Merkrechtteken

¾

Driekwartteken

¼

Kwartteken

½

Helftteken

£

Pondteken

&

Ampersand. En-teken.

*

Sterretje

//

Dubbele slash

`

Achteroverliggend aanhalingsteken

<

Punthaak openen

>

Punthaak sluiten

±

Plusminusteken

«

Dubbele vishaak openen

»

Dubbele vishaak sluiten

×

Vermenigvuldigingsteken

÷

Deelteken

¢

Centteken

¥

Yenteken

§

Paragraafteken

©

Copyrightsymbool

®

Registered-teken. Gedeponeerd handelsmerk-teken

°

Graden-teken

Alineateken

Weglatingsteken; punt punt punt

ƒ

Functieteken

Om dit te doen

Gesproken opdracht

Een item selecteren door de naam ervan te zeggen

Bestand; Bewerken; Weergeven; Opslaan

Een item selecteren

Klik op Bestand. Klik op Vet. Klik op Opslaan. Klik op Sluiten.

Op een willekeurig item dubbeltikken of dubbelklikken

Dubbelklik op Computer; Dubbelklik op Prullenbak; Mapnaam dubbelklikken

Op een item drukken en het vasthouden of er met de rechtermuisknop op klikken

Klik met de rechtermuisknop op Computer; Klik met de rechtermuisknop op Prullenbak; Mapnaam met de rechtermuisknop klikken

Alle vensters minimaliseren om het bureaublad weer te geven

Bureaublad weergeven

Iets selecteren waarvan u niet weet hoe het wordt genoemd

Geef nummers weer. (Er worden nummers op het scherm weergegeven voor alle items in het actieve venster. U kunt een item selecteren door het nummer van het item te zeggen.)

Een genummerd item selecteren

19 OK; 5 OK

Op een genummerd item dubbeltikken of dubbelklikken

Dubbelklik op 19. Dubbelklik op 5.

Op een genummerd item drukken en het vasthouden of er met de rechtermuisknop op klikken

Klik met de rechtermuisknop op 19. Klik met de rechtermuisknop op 5.

Om dit te doen

Gesproken opdracht

Een app openen

Open Paint. Open WordPad. Open naam van app

Overschakelen naar een geopende app

Overschakelen naar Paint. Overschakelen naar WordPad. Overschakelen naar naam van app. Overschakelen naar toepassing.

Een app sluiten

Sluit dit af. Sluit Paint af. Sluit Documenten af.

Minimaliseer

Minimaliseer dit; Minimaliseer Paint; Documenten minimaliseren

Maximaliseren

Maximaliseer dit. Maximaliseer Paint. Maximaliseer Documenten.

Herstellen

Vorig formaat van dit. Vorig formaat van Paint. Vorig formaat van Documenten.

Knippen

Knip dit. Knip.

Kopiëren

Kopieer dit. Kopieer.

Plakken

Plakken

Verwijderen

Verwijder dit. Verwijder.

Ongedaan maken

Maak dit ongedaan. Maak ongedaan.

Schuiven in één richting

Schuif omhoog. Schuif omlaag. Schuif naar rechts. Schuif naar links.

Een exacte afstand in pagina's schuiven

Schuif 2 pagina’s omlaag. Schuif 10 pagina’s omhoog.

Een exacte afstand in andere eenheden schuiven

Schuif 5 omhoog. Schuif 7 omlaag.

Naar een veld in een formulier of app gaan

Naar veldnaam gaan; Ga naar Onderwerp; Ga naar Adres; Naar cc gaan

Om dit te doen

Gesproken opdracht

Het muisraster weergeven

Muisraster

De muisaanwijzer verplaatsen naar het midden van een vierkant van het muisraster

Getal van het kwadraat; 1, 7, 9

Op een vierkant met muisraster tikken of klikken

Klik op het nummer van het kwadraat

Een item selecteren dat u wilt slepen met het muisraster

Het nummer van het kwadraat waarin het item wordt weergegeven; 3, 7, 9 (gevolgd door) markering

Een gebied selecteren in het muisraster waarheen u het item wilt slepen

Het nummer van het kwadraat waar u wilt slepen; 4, 5, 6 (gevolgd door) klik

U kunt uw stem gebruiken om uw computer te besturen. U kunt opdrachten zeggen waarop de computer zal reageren en u kunt tekst dicteren.

Voordat u met Spraakherkenning aan de slag gaat, moet u uw computer instellen voor het gebruik van Windows Spraakherkenning. Spraakherkenning instellen gebeurt in drie stappen: de microfoon instellen, leren hoe u tegen uw computer spreekt en uw computer trainen om uw stem te herkennen.

Voordat u begint, zorgt u ervoor dat uw microfoon is aangesloten op uw computer.

 1. Open Spraakherkenning door op de knop Start Pictogram voor startknop, op Configuratiescherm teklikken, op Toegankelijkheid te klikken envervolgens op Spraakherkenning te klikken.

 2. Klik op Microfoon instellen.

 3. Volg de instructies op het scherm.

Opmerking: Het succes van spraakherkenning is direct gerelateerd aan de kwaliteit van de microfoon die u gebruikt. De twee meest voorkomende typen microfoons voor spraakherkenning zijn headsetmicrofoons en bureaubladmicrofoons. Headsetmicrofoons zijn beter geschikt voor spraakherkenning omdat ze minder omgevingsgeluiden oppikken.

Windows wordt geleverd met een zelfstudie over spraakherkenning waarmee u de opdrachten kunt leren die u gebruikt voor spraakherkenning. De zelfstudie duurt ongeveer 30 minuten. Voer de volgende stappen uit om de zelfstudie over spraakherkenning te starten:

 1. Open Spraakherkenning door op de knop Start Pictogram voor startknop, op Configuratiescherm teklikken, op Toegankelijkheid te klikken envervolgens op Spraakherkenning te klikken.

 2. Klik op Spraakzelfstudies uitvoeren.

 3. Volg de aanwijzingen in zelfstudie over spraakherkenning.

Spraakherkenning gebruikt een uniek spraakprofiel waarmee uw stem en gesproken opdrachten worden herkend. Naarmate u spraakherkenning vaker gebruikt, wordt uw spraakprofiel gedetailleerder en zal uw computer u beter verstaan.

 1. Open Spraakherkenning door op de knop Start Pictogram voor startknop, op Configuratiescherm teklikken, op Toegankelijkheid te klikken envervolgens op Spraakherkenning te klikken.

 2. Klik op Uw computer instellen om u beter te verstaan.

 3. Volg de instructies op het scherm.

Opmerking: Spraakherkenning is alleen beschikbaar in het Engels, Frans, Spaans, Duits, Japans, Vereenvoudigd Chinees en Traditioneel Chinees.

Meer hulp nodig?

Deelnemen aan het gesprek
Vragen aan de community
Ondersteuning krijgen
Contact met ons opnemen

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×