Grupa domowa — od początku do końca

Windows 10

Co to jest grupa domowa?

Grupa domowa to grupa komputerów w sieci domowej, które mogą udostępniać pliki i drukarki. Korzystanie z grupy domowej ułatwia udostępnianie. Użytkownikom grupy domowej można udostępniać obrazy, muzykę, filmy, dokumenty i drukarki.

Grupa domowa może być chroniona hasłem, które można zmienić w dowolnym momencie. Inne osoby nie mogą zmieniać plików udostępnianych przez użytkowników, o ile nie otrzymają odpowiednich uprawnień.

Po utworzeniu grupy domowej lub dołączeniu do niej należy wybrać biblioteki (na przykład Moje obrazy lub Moje dokumenty), które chce się udostępnić. Można również uniemożliwić udostępnianie określonych plików lub folderów albo udostępnić dodatkowe biblioteki później.

Aplet Grupa domowa jest dostępny w systemach Windows 7, Windows 8.1, Windows RT 8.1 i Windows 7. Na komputerze z systemem Windows RT 8.1 można dołączyć do grupy domowej, ale nie można utworzyć takiej grupy ani udostępnić jej zawartości. W systemach Windows 7 Starter i Windows 7 Home Basic można dołączyć do grupy domowej, ale nie można jej utworzyć.

Tworzenie grupy domowej

 1. Otwórz aplet Grupa domowa, wpisując ciąg grupa domowa w polu wyszukiwania na pasku zadań, a następnie wybierając pozycję Grupa domowa.
 2. Wybierz pozycję Utwórz grupę domową > Dalej.
 3. Wybierz biblioteki i urządzenia, które chcesz udostępnić grupie domowej, a następnie wybierz przycisk Dalej.
 4. Zostanie wyświetlone hasło — wydrukuj je lub zanotuj. Hasło to będzie potrzebne do dodania innych komputerów do grupy domowej
 5. Wybierz przycisk Zakończ.

Po utworzeniu grupy domowej mogą się do niej przyłączyć inne znajdujące się w Twojej sieci komputery z systemem Windows 7, Windows 8.1, Windows RT 8.1 lub Windows 7.

Dodawanie innych komputerów do grupy domowej

Można przyłączyć się do grupy domowej utworzonej wcześniej przez innego użytkownika w sieci. W tym celu trzeba znać hasło grupy domowej, które można uzyskać od dowolnego jej członka. Wszystkie konta użytkownika (z wyjątkiem konta Gość) będą należeć do grupy domowej. Każda osoba kontroluje dostęp do swoich własnych bibliotek.

Aby przyłączyć się do grupy domowej, na przyłączanym komputerze wykonaj następujące kroki:

 1. Otwórz aplet Grupa domowa, wpisując ciąg grupa domowa w polu wyszukiwania na pasku zadań, a następnie wybierając pozycję Grupa domowa.
 2. Wybierz pozycję Przyłącz się teraz > Dalej.
 3. Wybierz biblioteki i urządzenia, które chcesz udostępnić grupie domowej, a następnie wybierz przycisk Dalej.
 4. W polu wpisz hasło grupy domowej, a następnie wybierz przycisk Dalej.
 5. Wybierz przycisk Zakończ.

Znajdowanie plików grupy domowej

Komputery znajdujące się w grupie domowej są wyświetlane w Eksploratorze plików.

Aby uzyskać dostęp do bibliotek udostępnionych na innych komputerach w grupie domowej

 1. Otwórz Eksploratora plików, wpisując ciąg Eksplorator plików w polu wyszukiwania na pasku zadań, a następnie wybierając pozycję Eksplorator plików.
 2. W obszarze Grupa domowa wybierz nazwę konta użytkownika osoby, do której bibliotek chcesz uzyskać dostęp.
 3. Na wyświetlonej liście plików naciśnij dwukrotnie lub kliknij dwukrotnie bibliotekę, do której chcesz uzyskać dostęp, a następnie naciśnij dwukrotnie lub kliknij dwukrotnie odpowiedni plik lub folder.

Udostępnianie bibliotek i urządzeń lub zatrzymywanie ich udostępniania

Po utworzeniu grupy domowej lub dołączeniu do niej określasz, które biblioteki i urządzenia mają być udostępniane innym użytkownikom w grupie. Udostępnione biblioteki mają wstępnie przypisany poziom dostępu Odczyt, co oznacza, że inne osoby mogą przeglądać i odsłuchiwać zawartość biblioteki, ale nie mogą wprowadzać zmian w tych plikach. Możliwa jest późniejsza zmiana poziomu dostępu oraz wyłączenie udostępniania określonych plików i folderów.

Udostępniane biblioteki i urządzenia są widoczne wyłącznie dla użytkowników należących do danej grupy domowej. Można zdecydować, czy biblioteki, urządzenia oraz poszczególne pliki i foldery mają być udostępniane określonym osobom w grupie domowej, czy też wszystkim.

Aby udostępniać urządzenia i całe biblioteki

 1. Otwórz aplet Grupa domowa, wpisując ciąg grupa domowa w polu wyszukiwania na pasku zadań, a następnie wybierając pozycję Grupa domowa.
 2. Wybierz pozycję Zmień elementy udostępniane w grupie domowej.
 3. Wybierz biblioteki i urządzenia, które chcesz udostępnić grupie domowej, a następnie wybierz pozycję Dalej > Zakończ.

Aby udostępniać poszczególne pliki lub foldery

 1. Otwórz Eksploratora plików, wpisując ciąg Eksplorator plików w polu wyszukiwania na pasku zadań, a następnie wybierając pozycję Eksplorator plików.
 2. Wybierz element, a następnie wybierz kartę Udostępnianie.
 3. Wybierz opcję z grupy Udostępnianie. W zależności od tego, czy komputer jest połączony z siecią, oraz od rodzaju tej sieci, w grupie Udostępnianie znajdują się różne opcje.
  • Aby udostępnić elementy określonej osobie, wybierz konto tej osoby.
  • Aby udostępnić elementy wszystkim członkom grupy domowej, wybierz jedną z opcji w obszarze Grupa domowa. (Wybierz biblioteki do udostępnienia wszystkim członkom grupy domowej, otwierając aplet Grupa domowa).
  • Aby uniemożliwić udostępnianie komukolwiek danego pliku lub folderu, wybierz kartę Udostępnianie, a następnie wybierz pozycję Zatrzymaj udostępnianie.
  • Aby zmienić poziom dostępu przypisany do pliku lub folderu, wybierz kartę Udostępnianie, a następnie wybierz pozycję Grupa domowa (wyświetlanie) lub pozycję Grupa domowa (wyświetlanie i edycja).
  • Jeśli chcesz udostępnić lokalizację, na przykład dysk lub folder systemowy, wybierz opcję Udostępnianie zaawansowane.

Udostępnianie drukarki

W grupie domowej można udostępniać drukarki podłączone za pomocą kabla USB. Po udostępnieniu drukarki można uzyskać do niej dostęp z dowolnego programu za pośrednictwem okna dialogowego Drukowanie — podobnie jak w przypadku drukarki podłączonej bezpośrednio do komputera.

Aby udostępnić drukarkę w grupie domowej lub zatrzymać jej udostępnianie

 1. Otwórz aplet Grupa domowa, wpisując ciąg grupa domowa w polu wyszukiwania na pasku zadań, a następnie wybierając pozycję Grupa domowa.
 2. Wybierz pozycję Zmień elementy udostępniane w grupie domowej.
 3. Obok pozycji Drukarki i urządzenia wybierz pozycję Udostępnione lub Nieudostępnione (dla tej opcji jest domyślnie wybrane ustawienie Udostępnione).
 4. Wybierz pozycję Dalej > Zakończ.

Aby drukować na drukarce w grupie domowej

Otwórz menu Drukuj w aplikacji, z której chcesz drukować (np. w programie Microsoft Word), wybierz drukarkę w grupie domowej, a następnie wybierz polecenie Drukuj.

Zmienianie ustawień grupy domowej w razie potrzeby

Po skonfigurowaniu grupy domowej możesz w dowolnym momencie zmienić ustawienia, wykonując następujące kroki:

 1. Otwórz aplet Grupa domowa, wpisując ciąg grupa domowa w polu wyszukiwania na pasku zadań, a następnie wybierając pozycję Grupa domowa.
 2. Wybierz odpowiednie ustawienia.

Możesz zmienić następujące ustawienia:

Ustawienie Opis
Zmień elementy udostępniane w grupie domowej Umożliwia wybranie bibliotek, drukarek i urządzeń, które chcesz udostępnić grupie domowej.
Zezwalaj wszystkim urządzeniom w tej sieci, np. telewizorom czy konsolom do gier, na odtwarzanie udostępnionej zawartości

To ustawienie umożliwia udostępnianie zawartości wszystkim urządzeniom w sieci. Możesz na przykład udostępnić obrazy, aby były widoczne w elektronicznej ramce na zdjęcia, lub pliki muzyczne, aby korzystać z nich w sieciowym odtwarzaczu multimedialnym.


Wyświetl lub wydrukuj hasło grupy domowej Pozwala wyświetlić hasło grupy domowej. Jeśli inna osoba będzie chciała przyłączyć się do grupy domowej, przekaż jej to hasło.
Zmień hasło Pozwala zmienić hasło grupy domowej. Na wszystkich innych komputerach w grupie domowej konieczne będzie wpisanie nowego hasła, które wygenerujesz.
Opuść grupę domową Pozwala opuścić grupę domową. Wprawdzie grupy domowej nie można usunąć, ale jeśli wszyscy ją opuszczą, nie będzie już dostępna. Jeśli chcesz, możesz wówczas skonfigurować nową grupę domową.
Zmień zaawansowane ustawienia udostępniania Pozwala zmienić opcje odnajdowania sieci, udostępniania plików i drukarek i połączenia z grupą domową, a także zaawansowane opcje zabezpieczeń.
Uruchom narzędzie do rozwiązywania problemów w grupie domowej Pozwala rozwiązać problemy z grupą domową.

System Windows 8.1 i Windows RT 8.1

Co to jest grupa domowa?

Grupa domowa to grupa komputerów w sieci domowej, które mogą udostępniać pliki i drukarki. Korzystanie z grupy domowej ułatwia udostępnianie. Użytkownikom grupy domowej można udostępniać obrazy, muzykę, filmy, dokumenty i drukarki.

Grupa domowa może być chroniona hasłem, które można zmienić w dowolnym momencie. Inne osoby nie mogą zmieniać plików udostępnianych przez użytkowników, o ile nie otrzymają odpowiednich uprawnień.

Po utworzeniu grupy domowej lub dołączeniu do niej należy wybrać biblioteki (na przykład Moje obrazy lub Moje dokumenty), które chce się udostępnić. Można również uniemożliwić udostępnianie określonych plików lub folderów albo udostępnić dodatkowe biblioteki później.

Aplet Grupa domowa jest dostępny w systemie Windows 10, Windows 8.1, Windows RT 8.1 i Windows 7. Na komputerze z systemem Windows RT 8.1 można dołączyć do grupy domowej, ale nie można utworzyć takiej grupy ani udostępnić jej zawartości. W systemach Windows 7 Starter i Windows 7 Home Basic można dołączyć do grupy domowej, ale nie można jej utworzyć.

Tworzenie grupy domowej

Podczas konfigurowania komputera z systemem Windows 8.1 lub Windows RT 8.1 grupa domowa jest tworzona automatycznie. Jeśli w sieci domowej istnieje już grupa domowa, możesz do niej dołączyć.

Aby utworzyć grupę domową

 1. Otwórz aplet Grupa domowa, szybko przesuwając do środka od prawej krawędzi ekranu, naciskając panel Ustawienia (jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w górę i kliknij panel Ustawienia), naciskając lub klikając pozycję Zmień ustawienia komputera, naciskając lub klikając pozycję Sieć, a następnie naciskając lub klikając pozycję Grupa domowa.
 2. Naciśnij lub kliknij pozycję Utwórz.
 3. Wybierz biblioteki i urządzenia, które chcesz udostępnić grupie domowej.

Po utworzeniu grupy domowej mogą do niej dołączać inne znajdujące się w danej sieci komputery z systemem Windows 10, Windows 8.1, Windows RT 8.1 lub Windows 7.

Dodawanie innych komputerów do grupy domowej

Można przyłączyć się do grupy domowej utworzonej wcześniej przez innego użytkownika w sieci. W tym celu trzeba znać hasło grupy domowej, które można uzyskać od dowolnego jej członka. Wszystkie konta użytkownika (z wyjątkiem konta Gość) będą należeć do grupy domowej. Każda osoba kontroluje dostęp do swoich własnych bibliotek.

Aby przyłączyć się do grupy domowej, na przyłączanym komputerze wykonaj następujące kroki:

 1. Otwórz aplet Grupa domowa, szybko przesuwając do środka od prawej krawędzi ekranu, naciskając panel Ustawienia (jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w górę i kliknij panel Ustawienia), naciskając lub klikając pozycję Zmień ustawienia komputera, naciskając lub klikając pozycję Sieć, a następnie naciskając lub klikając pozycję Grupa domowa.
 2. Wprowadź hasło grupy domowej, a następnie naciśnij lub kliknij przycisk Dołącz.

 3. Wybierz biblioteki i urządzenia, które chcesz udostępnić grupie domowej.
 4. Naciśnij lub kliknij kontrolkę w obszarze Urządzenia multimedialne, jeśli chcesz zezwolić na odtwarzanie udostępnionej zawartości na urządzeniach dostępnych w sieci, takich jak telewizor czy konsola do gier.

Znajdowanie plików grupy domowej

Komputery znajdujące się w grupie domowej są wyświetlane w Eksploratorze plików.

Aby uzyskać dostęp do bibliotek udostępnionych na innych komputerach w grupie domowej

 1. Otwórz Eksploratora plików, szybko przesuwając do środka od prawej krawędzi ekranu, naciskając pozycję Wyszukiwanie (jeśli używasz myszy, wskaż prawy górny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w dół i kliknij pozycję Wyszukiwanie), wpisując ciąg Eksplorator plików w polu wyszukiwania, a następnie naciskając lub klikając pozycję Eksplorator plików.
 2. W obszarze Grupa domowa naciśnij lub kliknij nazwę konta użytkownika osoby, do której bibliotek chcesz uzyskać dostęp.
 3. Na wyświetlonej liście plików naciśnij dwukrotnie lub kliknij dwukrotnie bibliotekę, do której chcesz uzyskać dostęp, a następnie naciśnij dwukrotnie lub kliknij dwukrotnie odpowiedni plik lub folder.

Udostępnianie bibliotek i urządzeń lub zatrzymywanie ich udostępniania

Po utworzeniu grupy domowej lub dołączeniu do niej określasz, które biblioteki i urządzenia mają być udostępniane innym użytkownikom w grupie. Udostępnione biblioteki mają wstępnie przypisany poziom dostępu Odczyt, co oznacza, że inne osoby mogą przeglądać i odsłuchiwać zawartość biblioteki, ale nie mogą wprowadzać zmian w tych plikach. Możliwa jest późniejsza zmiana poziomu dostępu oraz wyłączenie udostępniania określonych plików i folderów.

Udostępniane biblioteki i urządzenia są widoczne wyłącznie dla użytkowników należących do danej grupy domowej. Można zdecydować, czy biblioteki, urządzenia oraz poszczególne pliki i foldery mają być udostępniane określonym osobom w grupie domowej, czy też wszystkim.

Aby udostępniać urządzenia i całe biblioteki

 1. Otwórz aplet Grupa domowa, szybko przesuwając do środka od prawej krawędzi ekranu, naciskając panel Ustawienia (jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w górę i kliknij panel Ustawienia), naciskając lub klikając pozycję Zmień ustawienia komputera, naciskając lub klikając pozycję Sieć, a następnie naciskając lub klikając pozycję Grupa domowa.
 2. Wybierz biblioteki i urządzenia, które chcesz udostępnić grupie domowej.

Aby udostępniać poszczególne pliki lub foldery

 1. Otwórz Eksploratora plików, szybko przesuwając do środka od prawej krawędzi ekranu, naciskając pozycję Wyszukiwanie (jeśli używasz myszy, wskaż prawy górny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w dół i kliknij pozycję Wyszukiwanie), wpisując ciąg Eksplorator plików w polu wyszukiwania, a następnie naciskając lub klikając pozycję Eksplorator plików.
 2. Wybierz element, a następnie naciśnij lub kliknij kartę Udostępnianie.
 3. Wybierz opcję z grupy Udostępnianie. W zależności od tego, czy komputer jest połączony z siecią, oraz od rodzaju tej sieci, w grupie Udostępnianie znajdują się różne opcje.
  • Aby udostępnić elementy określonej osobie, wybierz konto tej osoby.
  • Aby udostępnić elementy wszystkim członkom grupy domowej, wybierz jedną z opcji w obszarze Grupa domowa. Aby wybrać biblioteki, które będą udostępniane wszystkim członkom grupy domowej, szybko przesuń do środka od prawej krawędzi ekranu, naciśnij panel Ustawienia, a następnie naciśnij pozycję Zmień ustawienia komputera. (Jeśli używasz myszy, wskaż prawy górny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w dół, kliknij pozycję Ustawienia, a następnie kliknij pozycję Zmień ustawienia komputera). Następnie naciśnij lub kliknij pozycję Grupa domowa.
  • Aby uniemożliwić udostępnianie komukolwiek danego pliku lub folderu, naciśnij lub kliknij kartę Udostępnianie, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Zatrzymaj udostępnianie.
  • Aby zmienić poziom dostępu przypisany do pliku lub folderu, naciśnij lub kliknij kartę Udostępnianie, a następnie wybierz pozycję Grupa domowa (wyświetlanie) lub pozycję Grupa domowa (wyświetlanie i edycja).
  • Jeśli chcesz udostępnić lokalizację, na przykład dysk lub folder systemowy, użyj opcji Udostępnianie zaawansowane.

Udostępnianie drukarki

W grupie domowej można udostępniać drukarki podłączone za pomocą kabla USB. Po udostępnieniu drukarki można uzyskać do niej dostęp z dowolnego programu za pośrednictwem okna dialogowego Drukowanie — podobnie jak w przypadku drukarki podłączonej bezpośrednio do komputera.

Aby udostępnić drukarkę w grupie domowej

 1. Otwórz aplet Grupa domowa, szybko przesuwając do środka od prawej krawędzi ekranu, naciskając panel Ustawienia (jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w górę i kliknij panel Ustawienia), naciskając lub klikając pozycję Zmień ustawienia komputera, naciskając lub klikając pozycję Sieć, a następnie naciskając lub klikając pozycję Grupa domowa.
 2. Naciśnij lub kliknij kontrolkę, aby udostępnić Drukarki i urządzenia.

Aby drukować na drukarce w grupie domowej

Otwórz menu Drukuj w aplikacji, z której chcesz drukować, wybierz drukarkę w grupie domowej, a następnie naciśnij lub kliknij polecenie Drukuj.

Zmienianie ustawień grupy domowej w razie potrzeby

Po skonfigurowaniu grupy domowej możesz w dowolnym momencie zmienić ustawienia, wykonując następujące kroki:

 1. Otwórz aplet Grupa domowa, szybko przesuwając do środka od prawej krawędzi ekranu, naciskając panel Ustawienia (jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w górę i kliknij panel Ustawienia), naciskając lub klikając pozycję Zmień ustawienia komputera, naciskając lub klikając pozycję Sieć, a następnie naciskając lub klikając pozycję Grupa domowa.
 2. Wybierz odpowiednie ustawienia.

Możesz zmienić następujące ustawienia:

Ustawienie Opis
Udostępnij biblioteki i urządzenia Umożliwia wybranie bibliotek, drukarek i urządzeń, które chcesz udostępnić grupie domowej.
Udostępnianie multimediów

To ustawienie umożliwia udostępnianie multimediów wszystkim urządzeniom w sieci. Możesz na przykład udostępnić obrazy, aby były widoczne w elektronicznej ramce na zdjęcia, lub pliki muzyczne, aby korzystać z nich w sieciowym odtwarzaczu multimedialnym.


Wyświetl hasło grupy domowej Pozwala wyświetlić hasło grupy domowej. Jeśli inna osoba będzie chciała przyłączyć się do grupy domowej, przekaż jej to hasło.
Opuść grupę domową Pozwala opuścić grupę domową. Wprawdzie grupy domowej nie można usunąć, ale jeśli wszyscy ją opuszczą, nie będzie już dostępna. Jeśli chcesz, możesz wówczas skonfigurować nową grupę domową.

Zmiana hasła grupy domowej

Aby zmienić hasło grupy domowej, wykonaj następujące czynności:

 1. Szybko przesuń palcem do środka od prawej krawędzi ekranu, a następnie naciśnij panel Wyszukiwanie.
  (Jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w górę, a następnie kliknij panel Wyszukiwanie).
 2. W polu wyszukiwania wprowadź ciąg grupa domowa, a następnie kliknij pozycję Ustawienia.
 3. Na liście wyników naciśnij lub kliknij pozycję Zmień hasło grupy domowej.
 4. Naciśnij lub kliknij pozycję Zmień hasło, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami. Może zostać wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie dokonanego wyboru.

Windows 7

Co to jest grupa domowa?

Grupa domowa to grupa komputerów w sieci domowej, które mogą udostępniać pliki i drukarki. Korzystanie z grupy domowej ułatwia udostępnianie. Użytkownikom grupy domowej można udostępniać obrazy, muzykę, filmy, dokumenty i drukarki.

Grupa domowa może być chroniona hasłem, które można zmienić w dowolnym momencie. Inne osoby nie mogą zmieniać plików udostępnianych przez użytkowników, o ile nie otrzymają odpowiednich uprawnień.

Po utworzeniu grupy domowej lub dołączeniu do niej należy wybrać biblioteki (na przykład Moje obrazy lub Moje dokumenty), które chce się udostępnić. Można również uniemożliwić udostępnianie określonych plików lub folderów albo udostępnić dodatkowe biblioteki później.

Aplet Grupa domowa jest dostępny w systemie Windows 10, Windows 8.1, Windows RT 8.1 i Windows 7. Na komputerze z systemem Windows RT 8.1 można dołączyć do grupy domowej, ale nie można utworzyć takiej grupy ani udostępnić jej zawartości. W systemach Windows 7 Starter i Windows 7 Home Basic można dołączyć do grupy domowej, ale nie można jej utworzyć.

Tworzenie grupy domowej

Podczas konfigurowania komputera z systemem Windows 7 grupa domowa jest tworzona automatycznie. Jeśli w sieci domowej istnieje już grupa domowa, możesz do niej dołączyć.

 1. Otwórz aplet Grupa domowa, klikając przycisk Start i polecenie Panel sterowania, wpisując w polu wyszukiwania ciąg grupa domowa, a następnie klikając pozycję Grupa domowa.
 2. Na stronie Udostępnianie zasobów innym komputerom w domu z systemem Windows 7 kliknij opcję Utwórz grupę domową i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Po utworzeniu grupy domowej mogą do niej dołączyć inne komputery z systemem Windows 7.

Dodawanie innych komputerów do grupy domowej

Można przyłączyć się do grupy domowej utworzonej wcześniej przez innego użytkownika w sieci. Konieczne będzie podanie hasła grupy domowej, które można uzyskać od twórcy danej grupy.

Aby przyłączyć się do grupy domowej, na przyłączanym komputerze wykonaj następujące kroki:

 1. Otwórz aplet Grupa domowa, klikając przycisk Start i polecenie Panel sterowania, wpisując w polu wyszukiwania ciąg grupa domowa, a następnie klikając pozycję Grupa domowa.
 2. Kliknij pozycję Przyłącz się teraz i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Uzyskiwanie dostępu do plików grupy domowej

Komputery znajdujące się w grupie domowej są wyświetlane w Eksploratorze Windows.

Aby uzyskać dostęp do plików lub folderów na innych komputerach grupy domowej

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij swoją nazwę użytkownika.
 2. W okienku nawigacji (lewe okienko), w obszarze Grupa domowa, kliknij nazwę konta użytkownika, do którego plików chcesz uzyskać dostęp.
 3. Na wyświetlonej liście plików kliknij dwukrotnie nazwę biblioteki, do której chcesz uzyskać dostęp, a następnie kliknij dwukrotnie odpowiedni plik lub folder.

Sterowanie udostępnianiem plików lub folderów w grupie domowej

Po utworzeniu grupy domowej lub dołączeniu do niej określasz, które biblioteki mają być udostępniane innym osobom w grupie. Udostępnione biblioteki mają wstępnie przypisany poziom dostępu Odczyt, co oznacza, że można przeglądać i odsłuchiwać pliki znajdujące się w bibliotece, ale nie można wprowadzać w nich zmian. Możliwa jest późniejsza zmiana poziomu dostępu oraz wyłączenie udostępniania określonych plików i folderów.

Aby zapobiec udostępnianiu biblioteki

 1. Otwórz aplet Grupa domowa, klikając przycisk Start i polecenie Panel sterowania, wpisując w polu wyszukiwania ciąg grupa domowa, a następnie klikając pozycję Grupa domowa.
 2. Wyczyść pola wyboru bibliotek, które nie mają być udostępniane, a następnie kliknij przycisk Zapisz zmiany.

Aby zapobiec udostępnianiu określonych plików lub folderów

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij swoją nazwę użytkownika.
 2. Przejdź do pliku lub folderu, który chcesz wyłączyć z udostępniania, i zaznacz go.
 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby całkowicie wyłączyć udostępnianie pliku lub folderu, kliknij opcję Udostępnij znajdującą się na pasku narzędzi, a następnie kliknij opcję Nikomu.
  • Aby udostępnić plik lub folder tylko niektórym użytkownikom i wyłączyć jego udostępnianie innym, kliknij opcję Udostępnij, kliknij opcję Określonym osobom, wybierz wszystkie osoby, którym chcesz udostępnić dany element, a następnie kliknij przycisk Dodaj. Po zakończeniu kliknij pozycję Udostępnij.
  • Aby zmienić poziom dostępu przypisany do pliku lub folderu, kliknij opcję Udostępnij na pasku narzędzi, po czym wybierz opcję Grupie domowej (odczyt) albo Grupie domowej (odczyt/zapis).

Udostępnianie drukarek

W grupie domowej można udostępniać drukarki podłączone za pomocą kabla USB. Po udostępnieniu drukarki można uzyskać do niej dostęp z dowolnego programu za pośrednictwem okna dialogowego Drukowanie — podobnie jak w przypadku drukarki podłączonej bezpośrednio do komputera.

Aby udostępnić drukarkę w grupie domowej

 1. Otwórz aplet Grupa domowa, klikając przycisk Start i polecenie Panel sterowania, wpisując w polu wyszukiwania ciąg grupa domowa, a następnie klikając pozycję Grupa domowa.
 2. Kliknij opcję Zainstaluj drukarkę.
 3. Zaznacz pole wyboru Drukarki, a następnie kliknij pozycję Zapisz zmiany.

Aby automatycznie nawiązywać połączenie z drukarką grupy domowej

Kliknij wyświetloną wiadomość System Windows wykrył drukarkę grupy domowej.

Aby ręcznie nawiązywać połączenie z drukarką grupy domowej

 1. Na komputerze, do którego fizycznie podłączono drukarkę, kliknij przycisk Start, kliknij pozycję Panel sterowania, w polu wyszukiwania wpisz ciąg grupa domowa, a następnie kliknij pozycję Grupa domowa.
 2. Upewnij się, że zaznaczono pole wyboru Drukarki.
 3. Przejdź do komputera, z którego chcesz drukować.
 4. Otwórz aplet Grupa domowa, klikając przycisk Start i polecenie Panel sterowania, wpisując w polu wyszukiwania ciąg grupa domowa, a następnie klikając pozycję Grupa domowa.
 5. Kliknij opcję Zainstaluj drukarkę.
 6. Jeśli nie zainstalowano jeszcze sterowników drukarki, kliknij opcję Zainstaluj sterownik w wyświetlonym oknie dialogowym.

Zmienianie ustawień grupy domowej w razie potrzeby

Po skonfigurowaniu grupy domowej możesz w dowolnym momencie zmienić ustawienia, wykonując następujące kroki:

 1. Otwórz aplet Grupa domowa, klikając przycisk Start i polecenie Panel sterowania, wpisując w polu wyszukiwania ciąg grupa domowa, a następnie klikając pozycję Grupa domowa.
 2. Wybierz odpowiednie ustawienia, a następnie kliknij przycisk Zapisz zmiany.

Oto ustawienia dostępne na stronie Ustawienia grupy domowej:

Ustawienie Opis
Udostępnij biblioteki i drukarki Umożliwia wybranie bibliotek i drukarek, które chcesz udostępnić bez ograniczeń grupie domowej. 
Udostępnij multimedia urządzeniom

To ustawienie umożliwia udostępnianie multimediów wszystkim urządzeniom w sieci. Możesz na przykład udostępnić obrazy, aby były widoczne w elektronicznej ramce na zdjęcia, lub pliki muzyczne, aby korzystać z nich w sieciowym odtwarzaczu multimedialnym.


Wyświetl lub wydrukuj hasło grupy domowej Pozwala wyświetlić lub wydrukować hasło grupy domowej.
Zmień hasło Pozwala zmienić hasło grupy domowej.
Opuść grupę domową Pozwala opuścić grupę domową.
Zmień zaawansowane ustawienia udostępniania Pozwala zmienić ustawienia odnajdowania sieci, udostępniania plików, udostępniania folderów publicznych, udostępniania chronionego hasłem, połączeń z siecią domową i połączeń udostępniania plików.
Uruchom narzędzie do rozwiązywania problemów w grupie domowej Pozwala rozwiązać problemy z grupą domową.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 17145 — ostatni przegląd: 14.09.2016 — zmiana: 2

Opinia