Typowe rozszerzenia nazw plików w systemie Windows

Dotyczy: Windows 10

Nazwy plików systemu Windows mają dwie części oddzielone kropką: pierwsza część to nazwa pliku, a druga to trzy- lub czteroznakowe rozszerzenie, które określa typ pliku. Na przykład w pliku wydatki.xlsx pierwszą częścią nazwy pliku jest wydatkii, a drugą rozszerzenie xlsx.

Rozszerzenia informują komputer, która aplikacja utworzyła plik lub potrafi go otworzyć oraz której ikony należy używać dla pliku. Na przykład rozszerzenie docx informuje komputer, że program Microsoft Word potrafi otworzyć plik oraz że ma być wyświetlana ikona programu Word podczas wyświetlania piku w Eksploratorze plików.

Większość rozszerzeń nazw plików jest zgodnych z więcej niż jednym programem zainstalowanym na urządzeniu. Rozszerzenie nazwy pliku można zmienić, ale nie spowoduje to przekonwertowania pliku na inny format, a poza nazwą pliku nic się nie zmieni. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak zmienić program otwierający plik, zobacz Zmienianie aplikacji domyślnych w systemie Windows 10.

Jeśli nie widać rozszerzeń nazw plików podczas przeglądania plików w Eksploratorze plików:

  1. W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz ciąg eksplorator plików, a następnie w wynikach wyszukiwania zaznacz pozycję Eksplorator plików.
  2. W Eksploratorze plików w oknie Widok w grupie Pokazywanie/ukrywanie zaznacz pole wyboru Rozszerzenia nazw plików.

    How to enable viewing file name extensions in Windows

Poniżej znajduje się lista rozszerzeń nazw plików i formatów najczęściej używanych w systemie Windows.

Rozszerzenie Format
aac, adt, adts Plik audio systemu Windows
accdb Plik bazy danych programu Microsoft Access
accde Plik wykonywalny programu Microsoft Access
accdr Baza danych czasu wykonywania programu Microsoft Access
accdt Szablon bazy danych programu Microsoft Access
aif, aifc, aiff Plik w formacie Audio Interchange File Format
aspx Strona serwera Active Server platformy ASP.NET
avi Plik filmowy lub dźwiękowy w formacie Audio Video Interleave
bat Komputerowy plik wsadowy
bin Skompresowany plik binarny
bmp Plik mapy bitowej
cab Plik Cabinet systemu Windows
cda Ścieżka CD audio
csv Plik wartości rozdzielany przecinkami
dif Plik arkusza kalkulacyjnego w formacie wymiany danych
dll Plik biblioteki dołączanej dynamicznie
doc Dokument programu Microsoft Word w wersji przed Word 2007
docm Dokument programu Microsoft Word z obsługą makr
docx Dokument programu Microsoft Word
dot Szablon programu Microsoft Word w wersji przed Word 2007
dotx Szablon programu Microsoft Word
eml Plik wiadomości e-mail utworzony w programie Outlook Express, Poczta usługi Windows Live lub innym programie pocztowym
eps Plik Encapsulated PostScript
exe Plik wykonywalny programu
flv Plik wideo zgodny z technologią Flash
gif Plik w formacie Graphics Interchange Format
htm, html Strona napisana w hipertekstowym języku znaczników
ini Plik konfiguracyjny inicjowania systemu Windows
iso Obraz dysku zgodny ze standardem ISO-9660
jar Plik architektury Java
jpg, jpeg Plik zdjęcia w formacie Joint Photographic Experts Group
m4a Plik dźwiękowy w formacie MPEG-4
mdb Baza danych programu Microsoft Access w wersji przed Access 2007
mid, midi Plik w formacie Musical Instrument Digital Interface
mov Plik filmowy w formacie Apple QuickTime
mp3 Plik dźwiękowy w formacie MPEG Layer 3
mp4 Film w formacie MPEG 4
mp4 Film w formacie MPEG 4
mpeg Plik filmowy w formacie Moving Picture Experts Group
mpg Strumień systemowy w formacie MPEG 1
msi Plik instalatora Microsoft
mui Plik wielojęzycznego interfejsu użytkownika
pdf Plik w formacie Portable Document Format
png Plik w formacie Portable Network Graphics
pot Szablon programu Microsoft PowerPoint w wersji przed PowerPoint 2007
potm Szablon programu Microsoft PowerPoint z obsługą makr
potx Szablon programu Microsoft PowerPoint
ppam Dodatek programu Microsoft PowerPoint
pps Pokaz slajdów programu Microsoft PowerPoint w wersji przed PowerPoint 2007
ppsm Pokaz slajdów programu Microsoft PowerPoint z obsługą makr
ppsx Pokaz slajdów programu Microsoft PowerPoint
ppt Format programu Microsoft PowerPoint w wersji przed PowerPoint 2007
pptm Prezentacja programu Microsoft PowerPoint z obsługą makr
pptx Prezentacja programu Microsoft PowerPoint
psd Plik programu Adobe Photoshop
pst Magazyn danych programu Outlook
pub Plik programu Microsoft Publisher
rar Skompresowany plik w formacie Roshal Archive
rtf Plik tekstu sformatowanego RTF
sldm Slajd programu Microsoft PowerPoint z obsługą makr
sldx Slajd programu Microsoft PowerPoint
swf Plik w formacie Shockwave Flash
sys     Pliki zmiennych i ustawień systemów Microsoft DOS oraz Windows
tif, tiff Plik w formacie Tagged Image Format 
tmp Plik danych tymczasowych
txt  Niesformatowany plik tekstowy
vob Plik obiektu wideo
vsd Rysunek programu Microsoft Visio w wersji przed Visio 2013
vsdm Rysunek programu Microsoft Visio z obsługą makr
vsdx Plik rysunku programu Microsoft Visio
vss Wzornik programu Microsoft Visio w wersji przed Visio 2013
vssm Wzornik programu Microsoft Visio z obsługą makr
vst Szablon programu Microsoft Visio w wersji przed Visio 2013
vstm Szablon programu Microsoft Visio z obsługą makr
vstx Szablon programu Microsoft Visio
wav Plik dźwiękowy Wave
wbk Dokument kopii zapasowej programu Microsoft Word
wks Plik programu Microsoft Word
wma Plik w formacie Windows Media Audio
wmd Plik w formacie Windows Media Download
wmv Pliki w formacie Windows Media Video
wmz, wms Plik skórek pakietu Windows Media
wpd, wp5 Dokument programu WordPerfect
xla Plik dodatku lub makra programu Microsoft Excel
xlam Dodatek programu Microsoft Excel w wersji po Excel 2007
xll Dodatek programu Microsoft Excel oparty na bibliotekach DLL
xlm Makro programu Microsoft Excel w wersji przed Excel 2007
xls Skoroszyt programu Microsoft Excel w wersji przed Excel 2007
xlsm Skoroszyt programu Microsoft Excel z obsługą makr w wersji po Excel 2007
xlsx Skoroszyt programu Microsoft Excel w wersji po Excel 2007
xlt Szablon programu Microsoft Excel w wersji przed Excel 2007
xltm Szablon programu Microsoft Excel z obsługą makr w wersji po Excel 2007
xltx Szablon programu Microsoft Excel w wersji po Excel 2007
xps Dokument oparty na języku XML
zip Plik skompresowany

 

Powiązane linki