Akcja makra EksportowanieZFormatowanie (ExportWithFormatting)

Akcji ExportWithFormatting można użyć do wyprowadzenia danych w określonym obiekcie bazy danych programu Access ( arkusz danych, formularz, raport lub moduł ) do kilku formatów wyjściowych.

Uwaga: Począwszy od programu Access 2010, nazwę akcji makra WyesportujTo zmieniono na ExportWithFormatting. Argumenty dla tej akcji makra są nadal takie same.

Uwaga: Akcja makra EksportZFormatowanie nie jest dostępna w aplikacjach sieci Web programu Access.

Ustawienia

Akcja ExportWithFormatting ma następujące argumenty.

Argument akcji

Opis

Typ obiektu

Typ obiektu zawierającego dane do wyprowadzenia. Kliknij pozycję Tabela (w przypadku arkusza danych tabeli), Zapytanie (dla arkusza danych zapytania), Formularz (dla arkusza danych formularza lub formularza), Raport,Moduł,Widok serwera,Procedura składowana lub Funkcja w polu Typ obiektu w sekcji Argumenty akcji w oknie projektu makra. Typem obiektu, którego nie można wyprowadzić, jest makro. Jeśli chcesz wyprowadzić obiekt aktywny, wybierz jego typ za pomocą tego argumentu, pozostawiając pusty argument Nazwa obiektu. Jest to argument wymagany. Wartość domyślna to Tabela.

Nazwa obiektu

Nazwa obiektu zawierającego dane do wyprowadzenia. W polu Nazwa obiektu są wyświetlane wszystkie obiekty znajdujące się w bazie danych, których typ wskazano w argumencie Typ obiektu.

Jeśli uruchamiasz makro zawierające akcję ExportWithFormatting w pliku baza danych bibliotek, program Access najpierw szuka obiektu o tej nazwie w bazie danych biblioteki, a następnie w bieżącej bazie danych.

Format docelowy

Typ formatu, w którym chcesz wyprowadzić dane. Możesz wybrać Skoroszyt programu Excel 97–Excel 2003 (*.xls), Skoroszyt binarny programu Excel (*.xlsb), Skoroszyt programu Excel (*.xlsx), HTML (*.htm; *.html), Skoroszyt programu Microsoft Excel 5.0/95 (*.xls), Format PDF (*.pdf), Tekst sformatowany RTF (*.rtf), Pliki tekstowe (*.txt) lub Format XPS (*.xps). Jeśli pozostawisz ten argument pusty, program Access wyświetli monit o wskazanie formatu wyjściowego.

Uwaga: Dane z programu Office Access 2007 możesz eksportować do pliku w formacie PDF lub XPS dopiero po zainstalowaniu odpowiedniego dodatku. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zapisywanie lub konwertowanie na format PDF lub XPS.

Plik docelowy

Plik, do którego chcesz wyprowadzić dane, wraz z pełną ścieżką. Możesz dodać standardowe rozszerzenie nazwy pliku dla formatu wyjściowego wybranego przy użyciu argumentu Format docelowy, ale nie jest to wymagane. Jeśli pozostawisz argument Plik docelowy pusty, program Access wyświetli monit o wskazanie nazwy pliku docelowego.

Autostart

Określa, czy zaraz po uruchomieniu akcji ExportWithFormatting ma zostać uruchomiona odpowiednie oprogramowanie z plikiem określonym przez argument Plik wyjściowy.

Plik szablonu

Nazwa i ścieżka do pliku, którego chcesz użyć jako szablonu dla plików HTML. Plik szablonu to plik tekstowy zawierający tagi HTML oraz tokeny unikatowe dla programu Access.

Kodowanie

Typ formatu kodowania znaków, którego chcesz użyć do wyprowadzenia tekstu lub danych HTML. Możesz wybrać format MS-DOS, Unicode lub Unicode (UTF-8). Ustawienie MS-DOS dla tego argumentu jest dostępne tylko w przypadku plików tekstowych. Jeśli pozostawisz ten argument pusty, program Access wyprowadzi dane przy użyciu domyślnego kodowania systemu Windows w przypadku plików tekstowych oraz domyślnego kodowania systemowego w przypadku plików HTML.

Jakość wyjściowa

Wybierz opcję Wydruk, aby zoptymalizować dane wyjściowe pod kątem drukowania, lub Ekran, aby zoptymalizować dane wyjściowe pod kątem wyświetlania na ekranie.

Uwagi

Dane programu Access są wyprowadzane do wybranego formatu i mogą być odczytywane przez dowolny program korzystający z tego samego formatu. Możesz na przykład wyprowadzić raport programu Access wraz z formatowaniem do dokumentu w formacie tekstu sformatowanego RTF, a następnie otworzyć ten dokument w programie Microsoft Word.

W przypadku wyprowadzenia obiektu bazy danych do formatu HTML program Access utworzy plik w formacie HTML zawierający dane z tego obiektu. Możesz użyć argumentu Plik szablonu w celu wskazania pliku, który zostanie użyty jako szablon dla tego pliku html.

W przypadku użycia akcji makra EksportZFormatowanie w celu wyprowadzenia obiektu bazy danych do dowolnego formatu wyjściowego mają zastosowanie następujące reguły:

  • Można wyprowadzać dane w arkuszach danych tabeli, zapytania i formularza. W pliku docelowym wszystkie pola arkusza danych są wyświetlane tak samo, jak w programie Access, z wyjątkiem pól zawierających obiekty OLE. Kolumny pól zawierających obiekty OLE są uwzględniane w pliku docelowym, ale te pola są puste.

  • W przypadku kontrolka powiązanego z polem typu Tak/Nie ( przycisk przełącznika, przycisk opcji lub pole wyboru ) w pliku wyjściowym jest wyświetlana wartość -1 (Tak) lub 0 (Nie).

  • W przypadku pole tekstowe powiązanej z polem Hiperlink w pliku wyjściowym jest wyświetlana wartość hiperlink dla wszystkich formatów wyjściowych z wyjątkiem tekstu systemu MS-DOS (w tym przypadku hiperlink jest wyświetlany jako zwykły tekst).

  • Jeśli dane z formularza są wyprowadzane do widok formularza, plik wyjściowy zawsze zawiera widok arkusza danych formularza.

  • W przypadku wyprowadzania arkusza danych lub formularza do formatu HTML zostaje utworzony jeden plik html. W przypadku wyprowadzania raportu do formatu HTML zostaje utworzony jeden plik html na każdą stronę raportu.

Uruchomienie akcji makra EksportZFormatowanie jest podobne do kliknięcia jednej z opcji w grupie Eksportowanie na karcie Dane zewnętrzne. Argumenty akcji odpowiadają ustawieniom w oknie dialogowym Eksportowanie.

Aby uruchomić akcję makra ExportWithFormatting w module języka Visual Basic for Applications (VBA), użyj metody OutputTo obiektu DoCmd.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

×