Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Aby zautomatyzować powtarzalne czynności, możesz zarejestrować makro, korzystając z Rejestratora makr w programie Microsoft Excel. Załóżmy, że masz daty w różnych formatach i chcesz zastosować do nich jeden spójny format. Do tego może posłużyć makro. Możesz zarejestrować makro podczas stosowania odpowiedniego formatu, a następnie odtworzyć je, gdy będzie to znów potrzebne.

Podczas rejestrowania makra Rejestrator makr zapisuje wszystkie kroki w postaci kodu języka Visual Basic for Applications (VBA). Te kroki to na przykład wpisywanie tekstu lub liczb; klikanie komórek albo poleceń na wstążce lub w menu; formatowanie komórek, wierszy lub kolumn; a nawet importowanie danych ze źródła zewnętrznego, na przykład z programu Microsoft Access. Język VBA jest częścią zaawansowanego języka programowania Visual Basic i jest dostępny w większości aplikacji pakietu Office. Język VBA umożliwia automatyzowanie procesów zarówno w jednej aplikacji pakietu Office, jak i w kilku różnych aplikacjach, ale nie musisz znać języka VBA ani mieć umiejętności programowania, jeśli Rejestrator makr spełnia Twoje wymagania.

Warto pamiętać, że gdy rejestrujesz makro, Rejestrator makr zapisuje niemal wszystkie wykonywane czynności. Zatem jeśli pomylisz się, wykonując rejestrowaną sekwencję czynności, na przykład klikniesz niewłaściwy przycisk, Rejestrator makr zarejestruje tę pomyłkę. Rozwiązaniem problemu może być ponowne zarejestrowanie całej sekwencji lub zmodyfikowanie kodu VBA. Dlatego zawsze, gdy chcesz zarejestrować sekwencję czynności, warto najpierw dobrze zaznajomić się z całym procesem. Im sprawniej wykonasz sekwencję podczas rejestrowania, tym wydajniej będzie działać utworzone makro.

Narzędzia makr i języka VBA znajdują się na karcie Deweloper, która jest domyślnie ukryta, dlatego pierwszym krokiem jest włączenie tej karty. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wyświetlanie karty Deweloper.

Karta Deweloper na wstążce

Rejestrowanie makra

Mogą Ci się przydać poniższe informacje na temat makr:

 • Jeśli zarejestrujesz makro w celu wykonania określonego zestawu zadań w zakresie w programie Excel, to makro będzie działało wyłącznie na komórki z tego zakresu. Zatem w przypadku dodania wiersza do tego zakresu uruchomienie makra nie spowoduje wykonania procedury w nowym wierszu, a tylko w komórkach należących do określonego zakresu.

 • Jeśli planujesz zarejestrowanie długiej sekwencji zadań, lepiej utworzyć mniejsze makra dla poszczególnych etapów zamiast jednego długiego makra.

 • W makrze nie trzeba rejestrować wyłącznie zadań wykonywanych w programie Excel. Procedura makra może obejmować inne aplikacje pakietu Office oraz wszelkie inne aplikacje obsługujące język VBA. Możesz na przykład zarejestrować makro, w ramach którego najpierw zaktualizujesz tabelę w programie Excel, a następnie otworzysz program Outlook, aby wysłać tę tabelę na wybrany adres e-mail.

Aby zarejestrować makro, wykonaj poniższe czynności.

 1. Na karcie Deweloper w grupie Kod kliknij przycisk Zarejestruj makro.

  —LUB—

  Naciśnij klawisze Alt+T+M+R.

  Polecenie Zarejestruj makro w grupie Kod na karcie Deweloper
 2. W polu Nazwa makra wprowadź nazwę makra. Nazwa powinna być jak najbardziej opisowa, aby ułatwić szybkie znalezienie makra w przypadku utworzenia większej liczby makr.

  Uwaga: Pierwszy znak nazwy makra musi być literą. Kolejne znaki mogą być literami, cyframi lub znakami podkreślenia. W nazwie makra nie można używać spacji. Jako separator wyrazu najlepiej sprawdza się znak podkreślenia. W przypadku użycia nazwy makra, która jest również odwołaniem do komórki, może zostać wyświetlony komunikat o błędzie informujący, że nazwa makra jest nie prawidłowa.

 3. Aby przypisać skrót klawiaturowy do uruchamiania makra, w polu Klawisz skrótu wpisz dowolną literę (będzie można używać wielkich i małych liter), której chcesz użyć. Najlepiej używać kombinacji klawiszy Ctrl + Shift (wielkie litery), ponieważ klawisz skrótu makra zastąpi odpowiedni domyślny klawisz skrótu Excel, gdy skoroszyt zawierający makro jest otwarty. Na przykład użycie klawiszy Ctrl+Z (Cofnij) spowoduje utratę możliwości cofnięcia w tym Excel wystąpienia.

 4. Z listy Przechowuj makro w wybierz lokalizację, w której ma być przechowywane makro.

  Ogólnie rzecz biorąc, makra są zapisywane w lokalizacji Ten skoroszyt, ale jeśli chcesz, aby makro było dostępne zawsze podczas używania makra, Excel pozycję Skoroszyt makr osobistych. W przypadku wybrania pozycji Skoroszyt makr osobistych w programie Excel zostanie utworzony (jeśli jeszcze nie istnieje) ukryty skoroszyt makr osobistych (Personal.xlsb), w którym zostanie zapisane makro.

 5. W polu Opis możesz opcjonalnie wpisać krótki opis działania makra.

  Mimo że pole Opis jest opcjonalne, wprowadzenie opisu jest zalecane. Warto też wprowadzić zrozumiały opis, zawierający wszelkie informacje użyteczne dla Ciebie lub innych osób, które będą korzystać z tego makra. W przypadku utworzenia wielu makr opis może pomóc w szybkim ustaleniu, do czego służą poszczególne makra, co pozwoli uniknąć konieczności zgadywania.

 6. Kliknij przycisk OK, aby rozpocząć rejestrowanie.

 7. Wykonaj akcje, które mają zostać zarejestrowane.

 8. Na karcie Deweloper w grupie Kod kliknij przycisk Zatrzymaj rejestrowanie Obraz przycisku.

  —LUB—

  Naciśnij klawisze Alt+T+M+R.

Praca z zarejestrowanymi makrami w programie Excel

Na karcie Deweloper kliknij pozycję Makra, aby wyświetlić makra skojarzone ze skoroszytem. Lub naciśnij klawisze Alt+F8. Spowoduje to otwarcie okna dialogowego Makro.

Okno dialogowe Makro

Przestroga: Makr nie można cofnąć. Przed pierwszym uruchomieniem zarejestrowanego makra upewnij się, że zapisano skoroszyt, w którym chcesz uruchomić makro, lub lepiej jest jeszcze pracować nad kopią skoroszytu, aby zapobiec niepożądanym zmianom. Jeśli makro zostanie uruchomione, a nie posunie się ono w za ciebie, możesz zamknąć skoroszyt bez zapisywania go.

Poniżej znajdziesz dodatkowe informacje na temat pracy z makrami w programie Excel.

Zadanie

Opis

Zmienianie ustawień bezpieczeństwa makr w programie Excel

Przeczytaj szczegółowe informacje na temat dostępnych ustawień bezpieczeństwa makr i ich znaczenia.

Uruchamianie makra

Makro można uruchomić na kilka różnych sposobów, na przykład używając klawisza skrótu, obiektu graficznego, paska narzędzi Szybki dostęp lub przycisku, a nawet po prostu otwierając skoroszyt.

Edytowanie makra

Makra dołączone do skoroszytu można edytować za pomocą Edytora Visual Basic.

Kopiowanie modułu makra do innego skoroszytu

Jeśli skoroszyt zawiera makro języka VBA, można skopiować moduł z danym makrem do innego otwartego skoroszytu za pomocą Edytora Microsoft Visual Basic, a następnie użyć makra w innym miejscu.

Przypisywanie makra do obiektu, kształtu lub grafiki

 1. W arkuszu kliknij prawym przyciskiem myszy obiekt, grafikę, kształt lub element, do którego chcesz przypisać istniejące makro, a następnie kliknij polecenie Przypisz makro.

 2. W polu Przypisz makro kliknij makro, które chcesz przypisać.

Przypisywanie makra do przycisku

Możesz przypisać makro do ikony graficznej, którą dodasz do paska narzędzi Szybki dostęp lub do wstążki.

Przypisywanie makra do kontrolki w arkuszu

Możesz przypisywać makra do formularzy i kontrolek ActiveX w arkuszu.

Włączanie i wyłączanie makr w plikach pakietu Office

Dowiedz się, jak włączać i wyłączać makra w plikach pakietu Office.

Uruchamianie Edytora Visual Basic

Naciśnij klawisze Alt+F11

Uzyskiwanie pomocy dotyczącej używania Edytora Visual Basic

Dowiedz się, jak znaleźć pomoc dotyczącą elementów języka Visual Basic.

Praca z zarejestrowanym kodem w Edytorze Visual Basic

Możesz pracować z zarejestrowanym kodem w Edytorze Visual Basic, dodając własne zmienne, struktury kontrolek i inny kod, którego nie można zarejestrować za pomocą Rejestratora makr. Ponieważ Rejestrator makr zapisuje niemal wszystkie czynności wykonywane podczas rejestrowania, możesz również wyczyścić makro z niepotrzebnie zarejestrowanego kodu. Zapoznanie się z zarejestrowanym kodem to również świetny sposób na naukę lub poprawę umiejętności programowania w języku VBA.

Aby uzyskać więcej informacji na temat modyfikowania zarejestrowanego kodu i zapoznać się z przykładami, zobacz Wprowadzenie do języka VBA w programie Excel.

Rejestrowanie makra

Mogą Ci się przydać poniższe informacje na temat makr:

 • Jeśli zarejestrujesz makro w celu wykonania określonego zestawu zadań w zakresie w programie Excel, to makro będzie działało wyłącznie na komórki z tego zakresu. Zatem jeśli dodano dodatkowy wiersz do zakresu, makro nie będzie uruchamiać procesu w nowym wierszu, a tylko w komórkach z pierwotnego zakresu.

 • Jeśli planujesz zarejestrowanie długiej sekwencji zadań, lepiej utworzyć mniejsze makra dla poszczególnych etapów zamiast jednego długiego makra.

 • W makrze nie trzeba rejestrować wyłącznie zadań wykonywanych w programie Excel. Procedura makra może obejmować inne aplikacje pakietu Office oraz wszelkie inne aplikacje obsługujące język VBA. Możesz na przykład zarejestrować makro, w ramach którego najpierw zaktualizujesz tabelę w programie Excel, a następnie otworzysz program Outlook, aby wysłać tę tabelę na wybrany adres e-mail.

Narzędzia makr i języka VBA znajdują się na karcie Deweloper, która jest domyślnie ukryta, dlatego pierwszym krokiem jest włączenie tej karty.

 1. Przejdź do Excel > Preferencje...> wstążce & narzędzi.

 2. W kategorii Dostosowywanie Wstążki na liście Karty główne zaznacz pole wyboru Deweloper, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Aby zarejestrować makro, wykonaj poniższe czynności.

 1. Na karcie Deweloper kliknij pozycję Zarejestruj makro.

 2. W polu Nazwa makra wprowadź nazwę makra. Nazwa musi być jak najbardziej opisowa, aby można było ją szybko znaleźć, jeśli utworzysz więcej niż jedno makro.

  Uwaga: Pierwszy znak nazwy makra musi być literą. Kolejne znaki mogą być literami, cyframi lub znakami podkreślenia. W nazwie makra nie można używać spacji. Jako separator wyrazu najlepiej sprawdza się znak podkreślenia. W przypadku użycia nazwy makra, która jest również odwołaniem do komórki, może zostać wyświetlony komunikat o błędzie informujący, że nazwa makra jest nie prawidłowa.

 3. Z listy Przechowuj makro w wybierz lokalizację, w której ma być przechowywane makro.

  Ogólnie rzecz biorąc, makra są zapisywane w lokalizacji Ten skoroszyt, ale jeśli chcesz, aby makro było dostępne zawsze podczas używania makra, Excel pozycję Skoroszyt makr osobistych. Po wybraniu opcji Skoroszyt makr osobistychprogram Excel ukryty skoroszyt makr osobistych (PERSONAL.XLSB), jeśli jeszcze nie istnieje, i zapisze makro w tym skoroszycie. Skoroszyty w tym folderze są otwierane automatycznie przy każdym Excel makra, a każdy kod zapisany w skoroszycie makr osobistych będzie wymieniony w oknie dialogowym Makro, które zostało opisane w następnej sekcji.

 4. Aby przypisać skrót klawiaturowy do uruchamiania makra, w polu Klawisz skrótu wpisz dowolną literę (będzie można używać wielkich i małych liter), której chcesz użyć. Najlepiej używać kombinacji klawiszy, które nie odpowiadają istniejącym klawiszom skrótów, ponieważ klawisz skrótu makra zastępuje odpowiedni domyślny klawisz skrótu Excel, gdy skoroszyt zawierający makro jest otwarty.

 5. W polu Opis możesz opcjonalnie wpisać krótki opis działania makra.

  Mimo że pole Opis jest opcjonalne, wprowadzenie opisu jest zalecane. Warto wprowadzić zrozumiały opis z informacjami, które mogą być przydatne dla Ciebie lub innych użytkowników, którzy będą uruchamiać makro. W przypadku utworzenia wielu makr opis może pomóc w szybkim ustaleniu, do czego służą poszczególne makra, co pozwoli uniknąć konieczności zgadywania.

 6. Kliknij przycisk OK, aby rozpocząć rejestrowanie.

 7. Wykonaj akcje, które mają zostać zarejestrowane.

 8. Na karcie Deweloper kliknij przycisk Zatrzymaj rejestrowanie.

Praca z zarejestrowanymi makrami w programie Excel

Na karcie Deweloper kliknij pozycję Makra, aby wyświetlić makra skojarzone ze skoroszytem. Spowoduje to otwarcie okna dialogowego Makro.

Uwaga: Makr nie można cofnąć. Przed pierwszym uruchomieniem zarejestrowanego makra upewnij się, że zapisano skoroszyt, w którym chcesz uruchomić makro, lub lepiej jest jeszcze pracować nad kopią skoroszytu, aby zapobiec niepożądanym zmianom. Jeśli makro zostanie uruchomione, a nie posunie się ono w za ciebie, możesz zamknąć skoroszyt bez zapisywania go.

Poniżej znajdziesz dodatkowe informacje na temat pracy z makrami w programie Excel.

Zadanie

Opis

Włączanie i wyłączanie makr

Dowiedz się, jak włączać i wyłączać makra w Excel dla komputerów Mac.

Kopiowanie modułu makra do innego skoroszytu

Jeśli skoroszyt zawiera makro języka VBA, można skopiować moduł z danym makrem do innego otwartego skoroszytu za pomocą Edytora Microsoft Visual Basic, a następnie użyć makra w innym miejscu.

Przypisywanie makra do obiektu, kształtu lub grafiki

 1. W arkuszu kliknij prawym przyciskiem myszy obiekt, grafikę, kształt lub element, do którego chcesz przypisać istniejące makro, a następnie kliknij polecenie Przypisz makro.

 2. W polu Przypisz makro kliknij makro, które chcesz przypisać.

Przypisywanie makra do przycisku

Możesz przypisać makro do ikony graficznej, którą dodasz do paska narzędzi Szybki dostęp lub do wstążki.

Przypisywanie makra do kontrolki w arkuszu

Możesz przypisywać makra do formularzy i kontrolek ActiveX w arkuszu.

Uruchamianie Edytora Visual Basic

Na karcie Deweloper kliknij pozycję Visual Basiclub kliknij menu Narzędzia > polecenie Makro > Visual Basic....

Uzyskiwanie pomocy dotyczącej używania Edytora Visual Basic

Dowiedz się, jak znaleźć pomoc dotyczącą elementów języka Visual Basic.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel lub uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Rozwijaj swoje umiejętności

Poznaj szkolenia >

Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności

DOŁĄCZ DO MICROSOFT 365 INSIDERS >

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×