Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Lista zewnętrzna jest kluczowym elementem konstrukcyjnym rozwiązań programu SharePoint opartych na danych zewnętrznych. Dane zewnętrzne można odczytywać i zapisywać w sposób znany z pracy z listami programu SharePoint. Pod względem wyglądu i działania lista zewnętrzna jest bardzo podobna do listy natywnej, ale występują pewne różnice w działaniu. Na przykład można tworzyć widoki i korzystać z wartości obliczanych za pomocą formuł, ale nie można dołączać plików ani śledzić wersji.

Uwaga: Można także tworzyć listy zewnętrznej przy użyciu SharePoint Designer 2010, który umożliwia zastąpienie formularzy domyślnych formularzami programu InfoPath.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Znajdowanie zawartości dotyczącej danych zewnętrznych.

Co chcesz zrobić?

Przed rozpoczęciem

Praca z danymi zewnętrznymi wymaga pewnych czynności wstępnych mających na celu zapewnienie bezpiecznego dostępu do danych. Poniższe informacje ułatwiają planowanie kolejnych kroków. Mogą też się przydać do ustalenia istoty ewentualnych problemów napotkanych podczas pracy z danymi zewnętrznymi. Aby uzyskać dostęp do danych zewnętrznych, Ty lub administrator musicie wykonać poniższe czynności:

Przygotowywanie zewnętrznego źródła danych    Administrator powinien utworzyć konto i przyznać uprawnienia do źródła danych, aby właściwe osoby miały dostęp do danych i aby dane nie trafiły w niepowołane ręce. Może też utworzyć w zewnętrznej bazie danych określone tabele, widoki, zapytania itd. w celu ograniczenia liczby wyników do wyłącznie potrzebnych informacji oraz zwiększenia wydajności.

Konfigurowanie usług i kont programu SharePoint    Administrator musi aktywować usługę łączności danych biznesowych i usługę bezpiecznego magazynu.

Konfigurowanie usługi bezpiecznego magazynu    Administrator musi ustalić najlepszy tryb dostępu dla zewnętrznego źródła danych, utworzyć aplikację docelową oraz ustawić poświadczenia dla aplikacji docelowej.

Konfigurowanie usługi łączności danych biznesowych    Administrator musi zadbać, aby użytkownik tworzący typ zawartości zewnętrznej miał uprawnienia do magazynu metadanych usługi łączności danych biznesowych, a właściwi użytkownicy dostęp do typu zawartości zewnętrznej, na którego podstawie powstała lista zewnętrzna.

Tworzenie typu zawartości zewnętrznej    Użytkownik musi zdefiniować typ zawartości zewnętrznej zawierający informacje o połączeniach, dostępie, metodach działania, kolumnach, filtrach i innych metadanych używanych do pobierania danych ze źródła zewnętrznego.

Początek strony

Tworzenie listy zewnętrznej

Uwaga:  Aby utworzyć listę zewnętrzną, musisz mieć uprawnienie dotyczące witryny na poziomie Współtworzenie.

 1. W menu ustawienia Przycisk Ustawienia usługi Office 365kliknij pozycję Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknij przycisk Utwórz.

 2. W kategorii Filtruj według kliknij pozycję Listy, kliknij pozycję Lista zewnętrzna, a następnie kliknij przycisk Utwórz.

 3. W polu Nazwa wpisz nazwę listy. Nazwa jest wymagana.

  Nazwa jest wyświetlana w górnej części listy w większości widoków i jest częścią adresu internetowego strony listy, a także jest wyświetlana w obszarze nawigacji w witrynie, co ułatwia użytkownikom znalezienie listy. Nazwę listy można zmienić, ale adres internetowy pozostanie niezmieniony.

 4. W polu Opis wpisz opis listy. Opis jest opcjonalny.

  W większości widoków opis jest wyświetlany poniżej nazwy.

 5. Aby dodać łącze do paska Szybkie uruchamianie, sprawdź, czy w sekcji Nawigacja jest wybrana opcja Tak.

 6. W sekcji Konfiguracja źródła danych wybierz typ zawartości zewnętrznej odpowiedni dla źródła danych używanego w przypadku tej listy zewnętrznej, wykonując jedną z poniższych czynności:

  • Jeśli wprowadzono nazwę listy, kliknij pozycję Sprawdź, czy istnieją typy zawartości zewnętrznej, aby upewnić się, że wprowadzono poprawną nazwę.

  • Jeśli nie masz pewności co do nazwy typu zawartości zewnętrznej lub jeśli istnieje wiele typów zawartości zewnętrznej do wyboru, kliknij pozycję Wybierz typ zawartości zewnętrznej.

 7. Kliknij przycisk Utwórz.

Uwaga: Listę zewnętrzną można również utworzyć przy użyciu programu SharePoint Designer 2013, który umożliwia zastąpienie formularzy domyślnych formularzami programu InfoPath.

Początek strony

Tworzenie widoku listy zewnętrznej

 1. Na pasku Szybkie uruchamianie kliknij nazwę listy zewnętrznej, dla której chcesz utworzyć widok.

 2. Kliknij pozycję Lista > Utwórz widok.

 3. Kliknij opcję widoku, na przykład Widok standardowy lub istniejący widok, na którym chcesz oprzeć nowy widok.

 4. W polu Nazwa widoku wpisz nazwę widoku.

 5. Jeśli dany widok ma być domyślnym widokiem listy zewnętrznej, zaznacz pole wyboru Uczyń ten widok domyślnym. Tylko widok publiczny może być widokiem domyślnym.

 6. W sekcji Odbiorcy w obszarze Wyświetl grupę odbiorców zaznacz pozycję Utwórz widok osobisty lub pozycję Utwórz widok publiczny.

  Jeśli pozycja Utwórz widok publiczny jest wyłączona, być może nie masz uprawnień niezbędnych do tworzenia widoku publicznego dla tej listy zewnętrznej.

 7. W sekcji Kolumny zaznacz kolumny, które mają być uwzględnione w widoku, i usuń zaznaczenie kolumn, które nie są w nim potrzebne. Korzystając z list rozwijanych dostępnych obok zaznaczonych kolumn, wybierz kolejność kolumn w widoku.

 8. Autor typu zawartości zewnętrznej mógł zdefiniować Filtry źródła danych (jeden lub więcej), których zadanie polega na filtrowaniu danych w zewnętrznym źródle danych w celu zwiększenia wydajności. Jeśli filtry są dostępne, wpisz wartości w sekcji Filtry źródła danych.

 9. Skonfiguruj pozostałe ustawienia widoku, takie jak lokalna operacja sortowania lub filtrowania, grupowanie oraz wyświetlanie sum, a następnie kliknij przycisk OK.

Początek strony

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×