Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.
Dodawanie obrazów i multimediów z ułatwieniami dostępu do witryny usługi SharePoint Online

Usługa Program SharePoint na platformie Microsoft 365 umożliwia łatwe dodawanie tekstu alternatywnego do całej zawartości multimedialnej. Tekst alternatywny to jeden z pierwszych kroków w kierunku pełnego zakresu ułatwień dostępu. Umożliwia on użytkownikom z wadami wzroku zapoznawanie się z zawartością obrazów, zrzutów ekranu, wykresów, klipów wideo i nie tylko. Transkrypcje tekstowe umożliwiają użytkownikom niesłyszącym uzyskanie dostępu do zawartości plików audio i wideo.

W tym temacie

Dodawanie obrazu z tekstem alternatywnym

Gdy używasz zdjęć, obrazów, obiektów clipart lub plików audio, odpowiadasz za przestrzeganie praw autorskich. W przypadku obrazów ułatwi Ci to filtr licencji w usłudze Bing.

 1. Aby otworzyć wstążkę Edytowanie i przejść do trybu edycji, na stronie, którą chcesz edytować, wybierz link Edytuj.

 2. Umieść fokus w miejscu, w którym chcesz umieścić obraz.

 3. Aby otworzyć okno dialogowe Przekazywanie obrazu, na karcie Wstawianie otwórz grupę Obraz i wybierz pozycję Z komputera.

  Zrzut ekranu przedstawiający wstążkę usługi SharePoint Online. Wybierz kartę Wstawianie, a następnie pozycję Obraz, aby określić, czy przekazać plik z komputera, adresu internetowego, czy z lokalizacji programu SharePoint.

  Porada: Aby wstawić obraz z Internetu przez wklejenie adresu URL obrazu, wybierz pozycję Z adresu. Aby wstawić obraz z witryny usługi Program SharePoint na platformie Microsoft 365, wybierz pozycję Z programu SharePoint.

 4. Wybierz plik, wybierz folder docelowy w witrynie usługi Program SharePoint na platformie Microsoft 365 (opcją domyślną jest folder Elementy zawartości witryny) i uwzględnij uwagi dotyczące różnych wersji obrazu.

 5. Aby wstawić obraz i aktywować kartę Obraz, wybierz pozycję OK.

  Zrzut ekranu przedstawiający sekcję wstążki usługi SharePoint Online z wybraną kartą Obraz oraz dostępnymi opcjami w grupach Zaznaczanie, Właściwości, Style, Rozmieszczanie, Rozmiar i Odstępy.

  Porada: Karta Obraz jest widoczna tylko wtedy, gdy jest zaznaczony obraz.

 6. Przejdź do pola Tekst alternatywny na karcie Obraz i wpisz tekst alternatywny dla obrazu.

 7. Po zakończeniu kliknij pozycję Zapisz.

Wskazówki dotyczące ułatwień dostępu   

 • Tekst alternatywny powinien być krótki, ale opisowy.

 • Dobry tekst alternatywny informuje słuchacza o tym, dlaczego obraz jest ważny.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tekstu alternatywnego, w tym przykłady i linki do dodatkowych informacji, odwiedź stronę WebAIM Alternative Text (Tekst alternatywny WebAIM).

Dodawanie wideo w składniku Web Part multimediów

Dodając klip wideo do strony, pamiętaj o dodaniu podpisów i opisów dźwiękowych zawartości. Podpisy umożliwiają użytkownikom z wadami słuchu zapoznawanie się z zawartością oraz są pomocne dla osób oglądających klip wideo, dla których dany język nie jest językiem ojczystym.

Aby nagranie dźwiękowe było dostępne dla użytkowników niesłyszących, utwórz transkrypcję i udostępnij ją wraz z plikiem audio.

 1. Aby otworzyć wstążkę Edytowanie i przejść do trybu edycji, na stronie, na której chcesz umieścić klip wideo, wybierz link Edytuj.

 2. Umieść fokus w miejscu, w którym chcesz umieścić klip wideo.

 3. Aby otworzyć okno dialogowe Przekazywanie multimediów, na karcie Wstawianie otwórz grupę Wideo i audio i wybierz pozycję Z komputera.

  Zrzut ekranu przedstawiający wstążkę usługi SharePoint Online. Wybierz kartę Wstawianie, a następnie pozycję Wideo i audio, aby określić, czy dodać plik z komputera, lokalizacji programu SharePoint, adresu internetowego, czy za pomocą kodu osadzania.

  Porada: Aby wstawić plik z Internetu, wybierz pozycję Z adresu i wklej adres URL. Aby wstawić plik audio lub wideo z witryny usługi Program SharePoint na platformie Microsoft 365, wybierz pozycję Z programu SharePoint. Aby dodać kod osadzania z witryn takich jak YouTube czy Vimeo, wybierz pozycję Osadź.

 4. Wybierz plik, wybierz folder docelowy w witrynie usługi Program SharePoint na platformie Microsoft 365 (opcją domyślną jest folder Elementy zawartości witryny) i uwzględnij odpowiednie uwagi dotyczące różnych wersji pliku.

 5. Aby wstawić klip wideo w składniku Media Part i aktywować karty Multimedia i Składnik Web Part, wybierz pozycję OK.

  Porada: Karta Multimedia jest widoczna tylko wtedy, gdy jest zaznaczony plik multimedialny.

 6. Otwórz kartę Składnik Web Part i wybierz pozycję Właściwości składnika Web Part. Zostanie wyświetlone okienko Właściwości Składnika Web Part multimediów.

  Zrzut ekranu przedstawiający okno dialogowe Składnik Web Part multimediów w usłudze SharePoint Online, umożliwiające określanie ustawień dotyczących wyglądu, układu i zachowania plików multimedialnych oraz ustawień zaawansowanych. Widoczne opcje dotyczące wyglądu obejmujące tytuł, wysokość, szerokość oraz typ i stan elementów wykończeniowych.
 7. W polu Tytuł wpisz tytuł.

 8. Przewiń w dół i otwórz panel Zaawansowane.

 9. W polu Opis wpisz krótki opis pliku audio lub wideo.

 10. Aby zastosować zmiany do składnika Web Part multimediów, przewiń do końca i wybierz pozycję Zastosuj.

 11. Aby po zakończeniu zapisać zmiany na tej stronie, wybierz pozycję Zapisz.

Osadzanie pliku audio na stronie

Poniższe instrukcje opisują, jak umieścić na stronie internetowej znacznie mniejszy i prostszy pasek sterowania. Ten pasek sterowania to najlepsze rozwiązanie dla plików audio, na przykład podkastów, w przypadku których pełny składnik Web Part multimediów byłby za duży.

 1. Przekaż plik audio i plik transkrypcji do folderu Elementy zawartości witryny.

  1. Aby otworzyć menu Ustawienia, w prawym górnym rogu wybierz ikonę Ustawienia.

  2. Wybierz link Zawartość witryny.

  3. Przejdź do folderu Elementy zawartości witryny.

  4. Przeciągnij plik audio i plik transkrypcji do tego folderu.

   Strona zawartości witryny w prostej witrynie w usłudze SharePoint Online, z wyróżnionym kafelkiem Elementy zawartości witryny

  5. Uzyskaj adresy URL dla plików. Aby otworzyć menu akcji pliku, wybierz wielokropek znajdujący się obok nazwy pliku. Skopiuj i wklej link z menu akcji do innego pliku. Ten link będzie potrzebny później w kodzie osadzania pliku audio.

 2. Aby otworzyć wstążkę Edytowanie i przejść do trybu edycji, na stronie, na której chcesz umieścić klip wideo, wybierz link Edytuj.

 3. Umieść fokus w miejscu, w którym chcesz umieścić klip wideo.

 4. Aby otworzyć okno dialogowe Osadzanie, na karcie Wstawianie otwórz grupę Wideo i audio i wybierz pozycję Osadź.

  Zrzut ekranu przedstawiający okno dialogowe Osadzanie w usłudze SharePoint Online, umożliwiające wklejenie skryptu lub kodu osadzania plików audio bądź wideo, a następnie wstawienie kodu.
 5. Wklej kod osadzania w tym polu, umieszczając adres URL pliku audio po „src=” i pomiędzy znakami cudzysłowu.

  <audio src="your-audio-file-URL-here.mp3"controls="controls"></audio>

  Ten kod umieszcza pasek sterowania multimediami na stronie. Pasek ten umożliwia użytkownikom uruchamianie i zatrzymywanie odtwarzania.

  Porada: Jeśli kod osadzania nie zostanie poprawnie sformatowany lub jeśli będzie wskazywał nieistniejącą lokalizację, przycisk Wstaw nie będzie aktywny.

 6. Po zakończeniu wybierz pozycję Wstaw, aby umieścić na stronie kontrolkę audio. Osadzona kontrolka audio wygląda następująco:

  Zrzut ekranu usługi SharePoint Online z paskiem sterowania audio Wstawka, na którym wyświetlany jest całkowity czas odtwarzania pliku audio oraz dostępne są kontrolki umożliwiające uruchomienie i zatrzymanie odtwarzania pliku.
 7. Umieść fokus na końcu wstawki kontrolki audio, a następnie przejdź do następnego wiersza, naciskając klawisz Enter.

 8. Wstaw link do pliku transkrypcji audio.

  1. Aby otworzyć okno dialogowe Wybierz element zawartości, na karcie Wstawianie wybierz pozycje Link i Z programu SharePoint.

  2. Wybierz plik transkrypcji audio i naciśnij przycisk Wstaw. Spowoduje to wstawienie hiperlinku z nazwą pliku jako tekst linku.

  3. Umieść fokus w linku tuż przed ostatnim znakiem nazwy pliku. Powoli usuń klawiszem Backspace wszystkie znaki nazwy pliku oprócz pierwszego i ostatniego.

   Porada: Dzięki temu link pozostanie bez zmian, a kursor znajdzie się w miejscu umożliwiającym zmianę tekstu linku.

  4. Wpisz odpowiedni tekst dla linku. Na przykład w przypadku transkrypcji audio wpisz Wyświetl transkrypcję audio.

  5. Usuń pozostałe znaki nazwy pliku.

 9. Aby po zakończeniu zapisać wszystkie zmiany, kliknij pozycję Zapisz w górnej części strony.

Informacje pokrewne

Zasoby dotyczące tworzenia witryn z ułatwieniami dostępu w usłudze SharePoint Online

Skróty klawiaturowe w usłudze SharePoint Online

Usługa SharePoint umożliwia łatwe dodawanie tekstu alternatywnego do całej zawartości multimedialnej. Tekst alternatywny to jeden z pierwszych kroków w kierunku pełnego zakresu ułatwień dostępu. Umożliwia on użytkownikom z wadami wzroku zapoznawanie się z zawartością obrazów, zrzutów ekranu, wykresów, klipów wideo i nie tylko. Transkrypcje tekstowe umożliwiają użytkownikom niesłyszącym uzyskanie dostępu do zawartości plików audio i wideo.

W tym temacie

Dodawanie obrazu z tekstem alternatywnym

Gdy używasz zdjęć, obrazów, obiektów clipart lub plików audio, odpowiadasz za przestrzeganie praw autorskich. W przypadku obrazów ułatwi Ci to filtr licencji w usłudze Bing.

Dla stron witryny programu SharePoint wykonaj następujące czynności:

 1. Aby zezwolić na dodawanie zawartości do strony, którą chcesz edytować, wybierz link Edytuj.

 2. Wybierz przycisk Dodaj nowy składnik Web Part.

  Zrzut ekranu przedstawiający przycisk dodawania nowego składnika Web Part w programie SharePoint.
 3. Wybierz składnik Web Part Obraz z menu wyboru.

  Zrzut ekranu przedstawiający wybór składnika Web Part obrazu w programie SharePoint.
 4. Wybierz lokalizację pliku z listy lokalizacji.

  Zrzut ekranu przedstawiający wybór lokalizacji pliku w programie SharePoint.
 5. Wybierz plik i wybierz pozycję Otwórz.

 6. Aby dodać tekst alternatywny do obrazu, wybierz link Edytuj składnik Web Part.

  Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Edytuj składnik Web Part w programie SharePoint.
 7. Wprowadź tekst alternatywny w polu Tekst alternatywny.

 8. Wybierz pozycję X, aby zapisać tekst alternatywny.

  Zrzut ekranu przedstawiający okno dialogowe tekstu alternatywnego obrazu w programie SharePoint.

Wskazówki dotyczące ułatwień dostępu

 • Tekst alternatywny powinien być krótki, ale opisowy.

 • Dobry tekst alternatywny informuje słuchacza o tym, dlaczego obraz jest ważny.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tekstu alternatywnego, w tym przykłady i linki do dodatkowych informacji, odwiedź stronę WebAIM Alternative Text (Tekst alternatywny WebAIM).

Dodawanie klipu wideo na stronie programu SharePoint

Dodając klip wideo do strony, pamiętaj o dodaniu podpisów i opisów dźwiękowych zawartości. Podpisy umożliwiają użytkownikom z wadami słuchu zapoznawanie się z zawartością oraz są pomocne dla osób oglądających klip wideo, dla których dany język nie jest językiem ojczystym.

 1. Aby zezwolić na dodawanie zawartości do strony, którą chcesz edytować, wybierz link Edytuj.

 2. Wybierz przycisk Dodaj nowy składnik Web Part.

  Zrzut ekranu przedstawiający przycisk dodawania nowego składnika Web Part w programie SharePoint.
 3. Wybierz pozycję Osadź.

  Zrzut ekranu przedstawiający menu osadzania zawartości w programie SharePoint.
 4. Wprowadź adres URL lub kod osadzania klipu wideo, który chcesz wyświetlić.

  Zrzut ekranu przedstawiający okno dialogowe kodu osadzania w programie SharePoint.

  Uwaga: W przypadku klipów wideo z witryny YouTube dołącz ten wiersz w kodzie osadzania bezpośrednio po informacji dotyczącej adresu klipu wideo: &cc_load_policy=1 (na przykład <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/7XocqGYt4J4&cc_load_policy=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>).

 5. Wybierz pozycję X, aby zapisać osadzony klip wideo.

 6. Aby dodać klip wideo z własnej kolekcji elementów zawartości witryny w nowoczesnym środowisku obsługi programu SharePoint, wybierz polecenie Wideo w usłudze Office 365 z menu składnika Web Part.

  Zrzut ekranu przedstawiający przycisk menu Wideo w usłudze Office 365 w programie SharePoint.
 7. Wybierz pozycję Dodaj wideo.

  Zrzut ekranu przedstawiający okno dialogowe dodawania klipu wideo z usługi Office 365 w programie SharePoint.
 8. Wprowadź adres URL klipu wideo z usługi Office 365, który ma być wyświetlany na stronie.

  Zrzut ekranu przedstawiający okno dialogowe adresu klipu wideo z usługi Office 365 w programie SharePoint.
 9. Po wprowadzeniu adresu wybierz pozycję X, aby zapisać klip wideo na stronie.

  Uwaga: Można wybierać tylko klipy wideo ze zbioru witryn programu SharePoint. Elementy zewnętrzne, takie jak klipy wideo z witryny YouTube lub Vimeo, wymagają osadzenia.

 10. Aby po zakończeniu zapisać zmiany na tej stronie, wybierz pozycję Zapisz i zamknij lub Opublikuj.

Zobacz też

Zasoby dotyczące tworzenia witryn z ułatwieniami dostępu w usłudze SharePoint Online

Skróty klawiaturowe w usłudze SharePoint Online

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×