Drukowanie harmonogramu projektu w wersji klasycznej programu Project

Subskrypcja usługi Office 365, Project Professional 2019, Project Professional 2016, Office 2013, Office 2010

Drukowanie widoku lub raportu lub kalendarza w programie Project jest bardzo podobne do drukowania w innych programach pakietu Office:

 • Wybierz pozycję Plik > Drukuj > Drukuj.

  Przycisk Drukuj w widoku Backstage.

Aby jednak na wydruku zostały uwzględnione tylko określone informacje o projekcie, należy wykonać pewne czynności przygotowawcze przed naciśnięciem przycisku drukowania. Poniżej znajdziesz wskazówki, które pomogą w zamieszczeniu na stronie tylko informacji odpowiednich dla Ciebie i innych uczestników projektu.

Przygotowywanie się do drukowania

Przygotowywanie widoku do drukowania

Formatowanie widoku

 1. Wybierz odpowiedni widok.

 2. Zmień widok tak, aby widoczne były tylko te dane, które chcesz udostępnić. Na przykład:

Ustawianie opcji drukowania i układu strony

 1. Wybierz pozycję Plik > Drukuj.

 2. W obszarze Ustawienia określ, jaką część projektu chcesz wydrukować. Możesz wydrukować całość projektu lub wybrać zakresy dat i stron.

 3. Ustaw inne opcje drukowania, takie jak liczba kopii, orientacja strony i rozmiar papieru.

Sekcja Ustawienia wydruku w widoku Backstage

Dodawanie nagłówka, stopki lub legendy

Do każdej drukowanej strony możesz dołączyć nagłówki i stopki. Niektóre widoki obejmują także legendę typów słupków Gantta na poszczególnych wydrukowanych stronach. Nagłówki, stopki i legendy można dodawać, usuwać i zmieniać w sposób opisany poniżej:

 1. Wybierz pozycję Plik > Drukuj > Ustawienia strony (bezpośrednio poniżej sekcji Ustawienia).

 2. Wybierz kartę Nagłówek, Stopka lub Legenda.

 3. Wpisz tekst w polu tekstowym Do lewej, Do środka lub Do prawej.

 4. Użyj przycisków poniżej pola tekstowego, aby sformatować tekst lub dodać elementy:

Grafika Wstaw numer strony

Numery stron

Obraz Wstaw bieżącą godzinę

Godzina

Grafika Wstaw liczbę stron

Suma stron

Grafika Wstaw nazwę pliku

Nazwa pliku

Grafika Wstaw bieżącą datę

Data

Grafika Wstaw obraz

Obraz

Chcesz całkowicie usunąć legendę? Na karcie Legenda w obszarze Lokalizacja wybierz pozycję Brak.

Chcesz określić, które słupki Gantta są wyświetlane w legendzie? Możesz tego dokonać przy użyciu okna dialogowego Style pasków. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, zobacz Zmienianie legendy w drukowanym widoku.

Przygotowywanie raportu do drukowania

Formatowanie raportu

Utwórz i dostosuj raport tak, aby zawierał dokładnie te informacje, które chcesz wydrukować. Możesz dodawać wykresy, tabele i łącza, a także zmieniać kolory i dodawać efekty wizualne.

Wyświetlanie układu wydruku podczas pracy nad raportem

Możesz sprawdzić wygląd raportu po wydrukowaniu podczas pracy nad nim.

 1. Kliknij dowolne miejsce raportu, a następnie wybierz kartę Narzędzia raportów > Projektowanie.

 2. W grupie Ustawienia strony wybierz opcję, którą chcesz wyświetlić: Podziały stron, Marginesy, Orientacja lub Rozmiar.

  Grupa Ustawienia strony na karcie Projektowanie w obszarze Narzędzia raportów

 3. Raport zawiera wskazówki, które zmieniają się w zależności od Twoich wyborów.

  Wybierz na przykład pozycję Podziały stron, aby zobaczyć, jaka część raportu będzie wyświetlana na wydrukowanej stronie. Następnie wybierz pozycję Rozmiar, aby wybrać inny rozmiar papieru lub zmienić układ elementów raportu, tak aby wszystkie mieściły się na stronie.

  Aby ustawić inne opcje wydruku, takie jak liczba kopii lub strony do wydrukowania, wybierz pozycję Plik > Drukuj i wybierz opcje w obszarze Ustawienia.

  Sekcja Ustawienia wydruku w widoku Backstage

Dodawanie nagłówka lub stopki

 1. Wybierz pozycję Plik > Drukuj > Ustawienia strony (bezpośrednio poniżej sekcji Ustawienia).

 2. Wybierz kartę Nagłówek lub Stopka.

 3. Wpisz tekst w polu tekstowym Do lewej, Do środka lub Do prawej.

 4. Użyj przycisków poniżej pola tekstowego, aby sformatować tekst lub dodać elementy:

Grafika Wstaw numer strony

Numery stron

Obraz Wstaw bieżącą godzinę

Godzina

Grafika Wstaw liczbę stron

Suma stron

Grafika Wstaw nazwę pliku

Nazwa pliku

Grafika Wstaw bieżącą datę

Data

Grafika Wstaw obraz

Obraz

Uwaga: Wydruki raportów nie zawierają legend.

Drukowanie kalendarza z określonymi tygodniami lub miesiącami

W widoku Kalendarz możesz określić liczbę miesięcy, które mają być drukowane na każdej stronie.

 1. Wybierz pozycję Widok > Kalendarz.

 2. Wybierz pozycję Plik > Drukuj > Ustawienia strony, a następnie wybierz kartę Widok.

 3. Aby określić liczbę miesięcy, w obszarze Drukowanie wybierz pozycję Miesięcy na stronę, a następnie wybierz pozycję 1 lub 2.

  Aby określić liczbę widocznych tygodni, wybierz pozycję Tygodni na stronę, a następnie w sąsiednim polu wpisz lub wybierz liczbę tygodni, które mają być wyświetlane. Jeśli chcesz, aby tygodnie na wydrukowanym kalendarzu miały taką samą wysokość jak w widoku, wybierz pozycję Wysokość tygodnia jak na ekranie.

  Możesz również zmienić liczbę tygodni na stronie, powiększając widok. Na karcie Widok wybierz pozycję Powiększenie > Powiększenie i wybierz liczbę tygodni, które mają być wyświetlane, lub zakres dat, który chcesz wyświetlić.

  Zwróć uwagę, że jeśli spróbujesz wydrukować zbyt wiele tygodni na stronie, kalendarz stanie się nieczytelny. W poniższych poradach znajdziesz pomysły dotyczące sposobów formatowania kalendarza tak, aby był bardziej czytelny.

 4. Jeśli chcesz uwzględnić kalendarze poprzedniego i następnego miesiąca, w obszarze Szczegóły zaznacz pole wyboru Drukuj kalendarze poprzedniego/następnego miesiąca w legendzie.

Uwaga: nie da się wydrukować czytelnego widoku kalendarza na cały rok. Zamiast tego użyj widoku Wykres Gantta i skorzystaj z poniższych porad:

 • Zmień skalę czasu na wykresie Gantta, aby obejmowała widok całego roku. Na przykład możesz zmienić skalę czasu, aby nałożyć kwartały na miesiące, oraz użyć skrótów nazw kwartałów i miesięcy.

 • Zmniejsz rozmiar czcionki, aby zmieścić więcej tekstu na stronie.

 • Zwiń wszystkie zadania, aby były widoczne tylko zadania sumaryczne.

 • W oknie dialogowym Ustawienia strony użyj pól Wpasuj w strony, aby wydrukować widok na jednej stronie. Na stronie Drukowanie ustaw pola Daty, aby wydrukować cały rok.

Uwagi: 

 • Jeśli drukujesz widok kalendarza, zakres dat do drukowania możesz określić w polach Daty na stronie Drukowanie.

 • Ilość informacji pokazywanych na stronie możesz zmaksymalizować w widoku Kalendarz, formatując skalę czasu i style tekstu.

 • Możesz określić zakres dat lub liczbę kolejnych tygodni. Nie możesz wybrać do wyświetlania lub drukowania tygodni nienastępujących po sobie.

Inne sposoby udostępniania informacji o projekcie

Początek strony

Poniższe instrukcje dotyczą programu Microsoft Project 2007.

Co chcesz zrobić?

Przygotowywanie widoku do drukowania

 1. W menu Widok wybierz widok, który chcesz wydrukować.

 2. W menu Plik wybierz pozycję Ustawienia strony, a następnie wybierz kartę Strona.

 3. Jeśli chcesz zmienić orientację strony, wybierz pozycję Orientacja, a następnie wybierz pozycję Pionowa lub Pozioma.

 4. Jeśli chcesz przeskalować strony, w obszarze Skalowanie wybierz pozycję Dopasuj do, a następnie w polu % rzeczywistej wielkości wpisz wartość procentową rozmiaru informacji na wydrukowanych stronach.

 5. Jeśli chcesz dostosować wpasowanie w strony, w obszarze Skalowanie wybierz pozycję Wpasuj w strony, a następnie w polach Szerokości na i Wysokość określ liczbę stron.

 6. Jeśli chcesz zmienić rozmiar papieru, wybierz odpowiednią wielkość w polu Rozmiar papieru.

Uwagi: 

 • Możesz określić, jaka skala czasu ma zostać uwzględniona podczas drukowania widoku. W oknie dialogowym Drukowanie wybierz pozycję Daty w sekcji Skala czasu, a następnie na listach Od i Do wybierz przedział czasu.

 • Ustawieniem domyślnym skalowania jest 100%. Zwiększenie tego ustawienia do wartości 125% powoduje rozszerzenie obrazu, czyli drukowanie mniejszej ilości informacji na każdej stronie, ale z powiększonym tekstem i grafiką. Zmniejszenie tego ustawienia do wartości 75% powoduje skondensowanie obrazu, czyli drukowanie większej ilości informacji na każdej stronie.

 • W widoku Kalendarz ani w widoku Wykres zasobów nie można dostosować wpasowania w strony.

 • Widok może nie mieścić się na określonej przez Ciebie liczbie stron. Na przykład jeśli drukowany widok jest szeroki na cztery strony i wysoki na jedną, może nie mieścić się na obszarze o szerokości i wysokości jednej strony. W takim przypadku wpasowanie w strony zależy od tej z dwóch wielkości, która powoduje większe ograniczenie.

 • Jeśli dostosowujesz wpasowanie w strony w widoku Diagram sieciowy, nie możesz dopasować podziałów stron. Ponieważ liczba stron zastępuje możliwość rozłożenia ramek widoku Diagram sieciowy w celu uniknięcia podziałów stron, opcja Dopasuj podziały stron jest niedostępna. Ta opcja znajduje się w obszarze Układ ramek w oknie dialogowym Układ (wybierz pozycję Układ w menu Format).

Przygotowywanie raportu do drukowania

Poniższa procedura ułatwia przygotowanie do drukowania raportów podstawowych. Jeśli chcesz przygotować do drukowania raporty wizualne, użyj programu Microsoft Office Excel 2007 lub Office Visio 2007.

 1. Wybierz pozycję Widok > Raporty.

 2. Wybierz odpowiedni typ raportu, a następnie wybierz pozycję Wybierz. Jeśli jako typ raportu wybierzesz Niestandardowy, wybierz raport na liście Raporty, wybierz pozycję Konfiguracja, a następnie przejdź do kroku 4.

 3. Wybierz odpowiedni raport, a następnie wybierz pozycję Wybierz.

 4. Wybierz pozycję Ustawienia strony, a następnie wybierz kartę Strona.

 5. Jeśli chcesz zmienić orientację strony, w obszarze Orientacja wybierz pozycję Pionowa lub Pozioma.

 6. Jeśli chcesz przeskalować strony, w obszarze Skalowanie wybierz pozycję Dopasuj do, a następnie w polu % rzeczywistej wielkości wpisz wartość procentową rozmiaru informacji na wydrukowanych stronach.

 7. Jeśli chcesz zmienić rozmiar papieru, wybierz odpowiednią wielkość w polu Rozmiar papieru.

Uwaga: Ustawieniem domyślnym skalowania jest 100%. Zwiększenie tego ustawienia do wartości 125% powoduje rozszerzenie obrazu, czyli drukowanie mniejszej ilości informacji na każdej stronie, ale z powiększonym tekstem i grafiką. Zmniejszenie tego ustawienia do wartości 75% powoduje skondensowanie obrazu, czyli drukowanie większej ilości informacji na każdej stronie.

Zmienianie przedziału czasu do drukowania widoku Kalendarz

W widoku Kalendarz możesz określić liczbę miesięcy, które mają być drukowane na każdej stronie.

 1. Wybierz pozycję Widok > Kalendarz.

 2. W menu Plik wybierz pozycję Ustawienia strony, a następnie wybierz kartę Widok.

 3. Jeśli chcesz określić liczbę miesięcy, w obszarze Drukowanie wybierz pozycję Miesięcy na stronę, a następnie wybierz pozycję 1 lub 2.

  Jeśli chcesz określić liczbę widocznych tygodni, wybierz pozycję Tygodni na stronę, a następnie w sąsiednim polu wpisz lub wybierz liczbę tygodni, które mają być wyświetlane. Jeśli chcesz, aby tygodnie na wydrukowanym kalendarzu miały taką samą wysokość jak w widoku, wybierz pozycję Wysokość tygodnia jak na ekranie.

  Możesz również zmienić liczbę tygodni na stronie, powiększając widok. W menu Widok wybierz pozycję Powiększenie. W obszarze Powiększenie wybierz liczbę tygodni, które mają być wyświetlane, lub określ zakres dat, który chcesz wyświetlić.

  Zwróć uwagę, że jeśli spróbujesz wydrukować zbyt wiele tygodni na stronie, kalendarz stanie się nieczytelny. W poniższych poradach znajdziesz pomysły dotyczące sposobów formatowania kalendarza tak, aby był bardziej czytelny.

 4. Jeśli chcesz uwzględnić kalendarze poprzedniego i następnego miesiąca, w obszarze Szczegóły zaznacz pole wyboru Drukuj kalendarze poprzedniego/następnego miesiąca.

Uwaga: nie da się wydrukować czytelnego widoku kalendarza na cały rok. Zamiast tego użyj widoku Wykres Gantta i skorzystaj z poniższych porad:

 • Zmień skalę czasu na wykresie Gantta, aby obejmowała widok całego roku. Na przykład możesz zmienić skalę czasu, aby nałożyć kwartały na miesiące, oraz użyć skrótów nazw kwartałów i miesięcy.

 • Zmniejsz rozmiar czcionki, aby zmieścić więcej tekstu na stronie.

 • Zwiń wszystkie zadania, aby były widoczne tylko zadania sumaryczne.

 • W oknie dialogowym Ustawienia strony użyj pól Wpasuj w strony, aby wydrukować widok na jednej stronie. W oknie dialogowym Drukowanie ustaw pola Daty, aby wydrukować cały rok.

Uwagi: 

 • Jeśli drukujesz widok kalendarza, zakres dat do drukowania możesz określić w oknie dialogowym Drukowanie w polach Daty.

 • Ilość informacji pokazywanych na stronie możesz zmaksymalizować w widoku Kalendarz, formatując skalę czasu i style tekstu.

 • Możesz określić zakres dat lub liczbę kolejnych tygodni. Nie możesz wybrać do wyświetlania lub drukowania tygodni nienastępujących po sobie.

Drukowanie uwag podczas drukowania widoku lub raportu

Uwagi można wydrukować na ostatniej stronie widoku. Drukowane są uwagi najściślej związane z widokiem. Na przykład jeśli zdecydujesz się drukować uwagi podczas drukowania widoku Wykres Gantta, zostaną wydrukowane uwagi dotyczące zadania.

 1. W menu Widok wybierz odpowiedni widok.

  Jeśli chcesz użyć widoku, którego nie ma w menu Widok, wybierz pozycję Więcej widoków, na liście Widoki wybierz widok, którego chcesz użyć, a następnie wybierz pozycję Zastosuj.

 2. W menu Plik wybierz pozycję Ustawienia strony, a następnie wybierz kartę Widok.

 3. Zaznacz pole wyboru Drukuj uwagi.

 4. Wybierz pozycję Drukuj.

Możesz także wydrukować uwagi w kolumnach obok skojarzonych z nimi zadań, drukując raport zawierający informacje, które chcesz wydrukować.

 1. W menu Raport wybierz pozycję Raporty.

 2. W oknie dialogowym Raporty wybierz kategorię raportu, którego chcesz użyć, a następnie wybierz pozycję Wybierz.

 3. W następnym oknie dialogowym wybierz raport, a następnie wybierz pozycję Edytuj.

 4. W oknie dialogowym Raport wybierz kartę Szczegóły, a następnie zaznacz pole wyboru Uwagi.

  Uwaga: Niektóre raporty nie pozwalają na drukowanie uwag.

 5. Wybierz przycisk OK, a następnie przycisk Zamknij.

 6. W menu Plik wybierz polecenie Drukuj.

Początek strony

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

×